Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar Utredningen er utført av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartal 98 Bodø. Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging. Bodø Sentrum AS Januar 2010. Utredningen er utført av:"

Transkript

1 Kvartal 98 Bodø Energiutredning Vurdering av energiforsyning til område under planlegging Bodø Sentrum AS Januar 21 Utredningen er utført av: Postboks 74 Stormyra NO-888 Bodø Norway Telefon

2 1. KVARTAL 98 - EN KORT BESKRIVELSE 3 2. ENERGI- OG EFFEKTBEREGNINGER, KVARTAL GRUNNLAGSDATA AREALBEREGNINGER AREALFORDELING ENERGI- OG EFFEKTBEHOV TIL OPPVARMING ENERGI- OG EFFEKTBEHOV TIL KJØLING VARME- OG KJØLEBEHOV, SAMMENSTILLING 9 3. FORSYNINGSSTRATEGIER FJERNVARME OG LOKALE KJØLEANLEGG BODØ FJERNVARME LOKALE KJØLEANLEGG SAMMENFATNING FJERNVARME + LOKALE KJØLEANLEGG NÆRVARMEANLEGG MED FELLES VARMESENTRAL NÆRVARMENETT LEDNINGSNETT FJERNKJØLING SENTRAL VARMEPUMPE TIL OPPVARMING OG KJØLING BIOBRENSELBASERT NÆRVARMEANLEGG TIL OPPVARMING NÆRVARME MED ELEKTRO-/ GASSBASERT LØSNING SAMMENFATNING ALTERNATIVE NÆRVARMEANLEGG + KJØLELØSNINGER LOKALE ENERGIANLEGG SJØVANNSBASERTE VARMEPUMPER TIL OPPVARMING OG KJØLING ELEKTROKJEL SAMT LUFTKJØLT ISVANNSANLEGG GASSKJEL OG LUFTKJØLTE ISVANNSANLEGG SAMMENFATNING ALTERNATIVE LOKALE VARME + KJØLELØSNINGER SOLFANGERANLEGG ØKONOMISK SAMMENSTILLING - KONKLUSJON OG ANBEFALING OM FORSYNINGSSTRATEGIER EIERSKAP OG FINANSIERINGSMODELLER FOR ENERGIANLEGGENE HOVEDMODELL FOR EIERSKAP AV GÅRDEIENDOMMENE HOVEDMODELL FOR EIERSKAP TIL ENERGIANLEGGENE FINANSIERINGSMODELL 3 5. EKSTERNE REFERANSER 31 2

3 1. Kvartal 98 - en kort beskrivelse Kvartal 98 er en større byeiendom beliggende i Bodø sentrum, og ligger i sin helhet innenfor den vedtatte Reguleringsplan for Nerbyen. Området eies og disponeres av eiendomsselskapet Bodø Sentrum AS, som igjen er eid av Gunvald Johansen Holding AS og Moloveien Brygge AS. Det er utarbeidet arealplan for eiendommen, hvor hovedtrekket er at eksisterende bygningsmasse skal saneres og erstattes av ny. Planene omfatter 1 nye bygg med et samlet areal på om lag 3. m 2. Reguleringsbestemmelsene for Nerbyen pålegger utbyggeren av Kvartal 98 å tilrettelegge bygningsmassen for tilknytting til fjernvarmeforsyning. Dette oppfattes som et pålegg om at bygningene skal tilrettelegges for vannbåren varme. Denne utredningen viser hvilke realistiske alternativer som finnes for varmeforsyning under disse rammebetingelsene. Ved utgangen av 29 er to søknader om fjernvarmekonsesjon inne til behandling hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Det er ventet at konsesjonsvedtak vil foreligge i starten av 21, og at utbygging da vil starte. Det forventes at det fra Bodø Kommunes side da vil bli vedtatt tilknyttingsplikt til fjernvarmeforsyningen i henhold til Plan- og bygningsloven. 3

4 2. Energi- og effektberegninger, Kvartal Grunnlagsdata Energiutredning av kvartal 98 har sine klare utfordringer som følge av at utbygging av området fremdeles er i en relativt tidlig planfase. Beregning av energi og effektbehov til oppvarming av både næringsarealer og boligarealer, samt kjølebehov i næringsarealene baserer seg derfor på et begrenset grunnlagsmateriale. I beregningen av energi- og effektbehovet er de planlagte bygningene nummerert slik som vist i figur 2.1, videre er arealtall hentet fra planene som allerede foreligger for utbygging av bygg nr. 1, samt totalt tillatt utbygningsareal fra planbeskrivelsen. Videre beregning baserer seg på et totalt utbygd areal til boligformål på 25 1 m 2 fordelt på ca. 3 leiligheter. I tillegg kommer næringsareal i 1. etasje på bygg som vender mot Moloveien og Konrad Klausens vei. Størrelsen på næringsarealene er stipulert. Figur 2.1. Nummerering av planlagte bygg Arealberegninger Beregning av areal til boligformål er gjort ut fra arkitekttegninger som foreligger av bygg nr.1, og er i de videre beregningene summen av leiligheter og fellesarealer. Etter at samtlige bygg er grovt oppmålt ihht. tegning vist i figur 2.1. Etasjeantall for de ulike byggene er også funnet av den samme tegningen. Etasjehøyde er 3 m. I etterkant av at samtlige arealer er oppmålt er det totale areal for hvert enkelt bygg justert prosentvis slik at summen kommer ut med ca m 2 slik som gitt i planbeskrivelsen. Alle leilighetene har i den videre beregningen lik størrelse, men denne forenklingen vil ikke ha vesentlig innvirkning på sluttresultatet. Beregning av areal til næringsformål er gjort ut fra en antakelse av egnethet til dette formålet. Spesielt er det vurdert areal i forhold til størrelse på fasaden som vender mot Moloveien og Konrad Klausens vei (utstillingsvinduer). Denne beregningen har betydelig usikkerhet både som følge av at arealene er 4

5 ukjente, og ikke minst som følge av at type næring i de ulike bygningene heller ikke er kjent. For disse arealene er det spesielt kjølebehovet som vies oppmerksomhet, og i de videre beregningene er det lagt til grunn en belysningseffekt på 3 W/m 2, som tilsvarer normal/god belysning i eksempelvis klesbutikker, hvor man har en standard grunnbelysning i tillegg til betydelige effekter til spesialbelysning Arealfordeling Utregning av arealene til de ulike formål er gjort ut fra skisse som finnes i planbeskrivelsen. Her er det også mulig å lese kotehøydene på tak, noe som dermed gir en pekepinn på antall etasjer som er planlagt. Arealfordelingen antas å være rimelig i samsvar med foreliggende planer, men spesielt arealfordelingen til næringsformål er usikker. Tabell 2.1 viser oversikt over de arealer som er benyttet i de videre energiog effektberegninger. Tabell 2.1. Bygningsspesifikk arealfordeling Planlagt utbygd areal, stipulert Leiligheter, stipulert arealfordeling Forretningsarealer, stipulert arealfordeling Areal inkl. felles, eks. parkering Areal inkl. felles, eks. parkering Totalt areal Totalt oppvarmet areal Totalt areal leiligheter Ant. leiligheter Totalt næringsareal Ant. etableringer Bygg nr Bygg nr Bygg nr Bygg nr Bygg nr Bygg nr Bygg nr Bygg nr Bygg nr Bygg nr Figur 2.2. Modell av planlagte utbygging i kvartal 98. 5

6 2.2. Energi- og effektbehov til oppvarming Basert på arealberegningene er energi- og effektbehovet til oppvarming og kjøling beregnet. Beregningene er gjort med grunnlag i de energikravene som stilles gjennom tekniske forskrifter til planog bygningsloven (TEK) fra 27. I beregningene som er gjennomført er de ulike byggene beregnet hver for seg, oppsplittet i areal for boligformål, og areal til næringsformål. Totalt areal Totalt oppvarmet areal : Totalt areal, inklusive parkering i en full etasje under bakkenivå. : Den delen av det totale arealet som tilføres energi til oppvarming eller kjøling. I praksis totalt areal garasje. Totalt areal leiligheter : Basert på arealdata fra arkitekt for leilighetsstørrelse i bygg nr. 1, samt måling på skisse. Resultatet er deretter korrigert prosentvis slik at totalt boligareal harmonerer med opplysninger fra planbeskrivelsen. Antall leiligheter Energi- og effektbehov Korreksjonsfaktor Graddagstall : Gjennomsnitt ca. 8 m 2 pr. leilighet inkl. fellesareal. Basert på antatt totalt ca. 3 leiligheter holdt opp mot totalt utbygd areal til boligformål. : Energitall hentet fra energikrav fra teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), revidert 27. Effekttall simulert i SIMIEN ihht. TEK7. : Tall fra TEK7 baserer seg på Osloklima. Korreksjonsfaktor benyttes for å regne om disse til Bødø-klima. Korreksjonsfaktoren fremkommer ved å samholde graddagstall for Oslo og Bodø. Siden dette kun gjelder den delen av forbruket som går til oppvarming korrigeres alt med faktor 1,1. : Meteorologiske data for et år sammenlignes med tilsvarende data som er middeltall for en bestemt periode. Dette utligner årlige variasjoner og gjør det mulig å sammenligne forholdene i forskjellige geografiske områder. Akkumulert oppvarmingsbehov : Totalt klimakorrigert energi- og effektbehov pr. bygning. Bygningsspesifikt energi- og effektbehov er vist i tabell 2.2 og tabell

7 Tabell 2.2. Beregning av totalt energi- og effektbehov til boligformål for de planlagte bygninger. Planlagt utbygd areal, stipulert Leiligheter, stipulert arealfordeling og energi/effektbehov Areal inkl. felles, eks. parkering Energi- og effektbehov Korr. Faktor Klimakorrigert Akkumuleret oppv.behov Totalt areal Totalt oppvarmet areal Totalt areal leiligheter Ant. leiligheter kwh/m2 W/m2 Bodø Energi (kwh/m2) Effekt (W/m2) Energi (kwh/år) Effekt (kw) Bygg nr ,1 7, ,8 57 Bygg nr ,1 7, , Bygg nr ,1 7, ,22 67 Bygg nr ,1 7, ,3 97 Bygg nr ,1 7, ,8 31 Bygg nr ,1 7, Bygg nr ,1 7, ,35 18 Bygg nr ,1 7, ,12 18 Bygg nr ,1 7, ,1 5 Bygg nr ,1 7, , Tabell 2.3. Beregning av totalt energi- og effektbehov til næringsformål for de planlagte bygninger. Planlagt utbygd areal, stipulert Forretningsarealer, stipulert arealfordeling og energi/effektbehov Areal inkl. felles, eks. parkering Oppvarming Korr. Faktor Klimakorrigert oppvarming Akkumuleret oppv. Totalt areal Totalt oppvarmet areal Totalt næringsareal Ant. etableringer kwh/m2 W/m2 Bodø Energi (kwh/m2) Effekt (W/m2) Energi (kwh/år) Effekt (kw) Bygg nr ,1 96, Bygg nr ,1 96, Bygg nr ,1 96,9 65 Bygg nr ,1 96, Bygg nr ,1 96,9 65 Bygg nr ,1 96, Bygg nr ,1 96, Bygg nr ,1 96,9 65 Bygg nr ,1 96,9 65 Bygg nr ,1 96, Totalt energibehov til oppvarmingsformål : Ca. 2 kwh/år (2 GWh) Totalt akkumulert effektbehov til oppvarming : Ca. 9 kw (,9 MW) 7

8 2.3. Energi- og effektbehov til kjøling Nye moderne bygninger er godt isolert med store vindusflater og store interne varmebelastninger fra lys, datamaskiner osv. Dette kan gi stort varmeoverskudd i sommerhalvåret. I arealer beregnet til næringsformål vil det derfor være krav om kjøling av ventilasjonsluft eller romkjøling i tilknytning til klimaanleggene. Det er stor variasjon blant næringsbygg mht kjølebehov. Det henger nært sammen med bruken av bygget. Kjølebehovet øker med andel teknisk utstyr i bygget, og er særlig stort i sykehus og kontor som også har mye teknisk utstyr, samt butikkarealer med store effekter til spesialbelysning. I beregningen av det totale kjølebehovet er det ikke beregnet kjølebehov i leilighetene, men kun i de areaene som er tiltenkt næringsdrift. Beregningen av kjølebehovet er heftet med usikkerhet både som følge av at det totale næringsarealet er ukjent, samt at type næring heller ikke er avklart. Ulike virksomheter her ulikt kjølebehov som følge av ulik internlast. Stipulert næringsareal er vurdert og spesifisert i tabell 2.3. Kjølebehovet genereres for en stor del av en betydelig installert belysningseffekt. Denne er i beregningene satt til 3 W/m 2. Bygningsspesifikt kjølebehov er vist i figur 2.3. Effektbehov kjøling Bygg nr. 1 Bygg nr. 2 Bygg nr. 3 Bygg nr. 4 Bygg nr. 5 Bygg nr. 6 Bygg nr. 7 Bygg nr. 8 Bygg nr. 9 Bygg nr. 1 Effektbehov kjøling Figur 2.3. Stipulert kjølebehov for de enkelte bygg. Total kjøleeffekt er beregnet til ca. 13 kw 8

9 2.4. Varme- og kjølebehov, sammenstilling Tabellen nedenfor viser en sammenstilling arealer, dimensjonerende effektbehov og årlig energibehov for aktuelle bygninger. Figur 2 viser effekt- varighetskurve av et fjernvarmeanlegg for hele Kvartal 98. Tabell 2.4. Arealer, varmebehov og kjølebehov for aktuelle bygninger Bygg Areal Varmebehov Nr (m 2 ) Dim. effekt (kw) Årlig energi (kwh/år) Dim. effekt (kw) Kjølebehov Årlig energi (kwh/år) Effekt (kw) Effekt-varighetskurve Graddagskurve Utetemperatur ( C) Varighet (døgn) Figur 2.4. Effekt-varighetskurve for fjernvarmeanlegget 9

10 3. Forsyningsstrategier En vesentlig del av oppgaven som skal løses i denne utredningen er å vurdere tekniske data og investering i alternative varme og kjøleanlegg for Kvartal 98. Figur 3.1 viser kartutsnitt fra Kvartal 98 med forslag til varmesentral og nærvarmenett inntegnet. 2 1 A B 7 C 8 9 D m Figur 3.1. Kart over Kvartal 98 med nærvarmetrasé avmerket. Tenkt plassering av nærvarmesentral er i posisjon 1. Til å dekke varme- og kjølebehovene vurderes følgende energiløsninger: 1. Fjernvarme og lokale kjøleanlegg 2. Nærvarme og nærkjøling, eventuelt nærvarme og lokale kjøleanlegg 3. Lokale varme- og kjøleanlegg Kjøleløsningene tas med for å vise den samlede gevinsten der den tekniske løsningen inneholder løsninger med kombinerte varme- og kjølevarmepumper. 1

11 3.1. Fjernvarme og lokale kjøleanlegg Bodø Fjernvarme er under planlegging, og det er flere aktører som har søkt fjernvarmekonsesjon for Bodø. Kvartal 98 inngår i konsesjonsområdet til det fremtidige fjernvarmeanlegget. Nye bygninger som blir bygget innenfor det omsøkte konsesjonsområdet vil sannsynligvis bli pålagt å kople seg til fjernvarmeanlegget. Reguleringsbestemmelsene for området setter også krav til at bygningene skal være tilrettelagt for slik tilkopling. De konsesjonssøkte planene omfatter kun varmeforsyning. Kjølebehov må derfor dekkes av intern kuldeproduksjon i hvert enkelt bygg eller innenfor feltet Bodø Fjernvarme Den som får fjernvarmekonsesjon vil sannsynligvis bli utbygger av fjernvarmeanlegget. Avfall vil bli primær energikilde for fjernvarmeanlegget, og for tiden konsekvensutredes fire forskjellige lokaliseringer av avfallsforbrenningsanlegget. Foreløpige signaler peker mot en lokalisering av forbrenningsanlegget til Burøya. Kvartal 98 ligger innenfor de geografiske konsesjonsgrensene i de konsesjonssøknadene som er til behandling, og det er derfor overveiende sannsynlig at fjernvarme blir tilgjengelig i området. Stipulert trasé for fjernvarmenett Figur 3.2: Nettskisse for deler av konsesjonssøkt fjernvarmenett (Kilde: Bodø Energi) Endelig beslutning om realisering av avfallsforbrenningsanlegget og tilhørende fjernvarmenett vil bli tatt første halvår 21, og foreløpige planer tilsier at fjernvarmeforsyningen kan være operativ fra 214. Investering Her forutsettes at fjernvarmeselskapet benytter en vanlig forretningsmodell hvor leverandøren dekker investeringer i fjernvarmeledninger fram til bygning, samt undersentral inne i bygget. Byggeieren bekoster det lokale varmeanlegget inne i bygget. Det lokale varmeanlegget (sekundæranlegget internt i bygget) vil bli likt for alle alternative anleggstyper, slik at sammenlignbar investering i fjernvarmeanlegget vil bli (null). 11

12 I dette ligger at det forventes at framtidig fjernvarmeutbygger skaffer midlertidig varmeforsyning for perioden fra de første byggene i 'Kvartal 98 står ferdig, og til fjernvarmeanlegget er leveringsklart. Dette er et tema som ikke automatisk ligger i en leveranseavtale, og som må diskuteres spesielt med den framtidige varmeutbyggeren. Energipris Energiloven sier at prisen på fjernvarme skal være lik eller lavere enn prisen på elektrisitet. De fleste fjernvarmeselskaper har i sin pris en rabatt i forhold til elektrisitetsprisen. Her forutsettes en fjernvarmepris som er 1% lavere enn prisen på elektrisitet. Forutsatt en elektrisitetspris på 75 øre/kwh, vil fjernvarmeprisen bli 67,5 øre/kwh Lokale kjøleanlegg For lokale kjøleinstallasjoner er det forutsatt kjølemaskin i teknisk rom med tørrkjøler på tak. Figur 3.3 viser prinsipielt rørskjema av kjøleinstallasjonen. Dersom det er kjølebehov om vinteren, f. eks. til datarom og butikklokaler, kan dette kjølebehovet dekkes ved frikjøling. Dersom kjøleanlegget ikke bygges for frikjøling, kan kjøleanlegget utstyres med varmebatterier for varmegjenvinning. Tørrkjøler Kjølebatterier Isvannskrets Frikjølingsvarmeveksler Buffertank Isvannsmaskin Figur 3.3. Prinsippskjema for kjøleanlegg med mulighet for frikjøling og varmegjenvinning Investering Spesifikk pris for små isvannsmaskiner med tørrkjøler på taket og nødvendige rørtilkoplinger er satt til 5 kr/kw kuldeytelse. Plassbehovet for kjølemaskinene i teknisk rom er satt til 1 m² per kjølemaskin, og arealprisen er 15 kr/m². Videre er elektrisk montasje av kjølesystemene samt styring/automatikk satt til kr. 1,- per bygg/anlegg. Investering: I = 128 kw 5 kr/kw + 6 m² 15 kr/m² + kr 1 6 = kr 64,- + kr 9,- + kr 6,- = kr. 2 14,-. 12

13 Energibruk Årskuldefaktoren for de lokale luftkjølte isvannsanleggene settes til ε = 3,. Bodø Sentrum AS: Energiutredning Kvartal 98 - Bodø Hvis vi regner med minimal frikjøling om vinteren, blir elektrisitetsforbruket til kjølemaskinene i Kvartal 98: E = 9 kwh/år / 3 = 3 kwh/år Sammenfatning Fjernvarme + lokale kjøleanlegg Tabell 3.1 viser samlet investering og energibruk for fjernvarme og lokale kjøleanlegg for Kvartal 98, samt årskostnader for denne energiløsningen. Kapitalkostnader er beregnet ut fra en gjennomsnittlig økonomisk levetid på 2 år og 7% p.a. Service/vedlikeholdskostnader er satt til ca. 3% av investering i mekanisk utstyr i energisentral per år, og elprisen er satt til 75 øre/kwh, men prisen på fjernvarme er satt til 67,5 øre/kwh. Tabell 3.1 (fire deltabeller). Investering og energibruk for fjernvarme og lokale kjøleanlegg INVESTERING Fjernvarme {kr} Lokale kjøleanlegg {kr} SUM INVESTERING {kr} ENERGIBRUK Elektrisitet {kwh/år} 3. Fjernvarme {kwh/ år} SUM ENERGIBRUK ÅRSKOSTNADER Kapitalkostnader (2år,7%) 22.2 Service/ vedlikehold 64.2 Elektrisitet (75 øre/kwh) 22.5 Fjernvarme (67,5 øre/kwh) SUM ÅRSKOSTNADER RESULTATER Spesifikk investering Spesifikk årskostnad {kr/kw} 1,6 {kr/kwh} {kr/år},82 {kr/kwh} 13

14 3.2. Nærvarmeanlegg med felles varmesentral Det vurderes felles nærvarmenett med sentralt varmeanlegg i eller ved bygning nr. 1. Det vurderes følgende energikilder i varmesentralen: - Sjøvannsbasert varmepumpe - Biobrenselanlegg - Elektrokjeler - Gasskjeler En energisentral med varmepumpe, elektrokjel eller gasskjel kan plasseres i parkeringskjeller inne i bygget, mens en biobrenselbasert energisentral med flis eller pelletssilo må plasseres utenfor bygningen Nærvarmenett Energisentralen lokaliseres i bygning nr. 1, og nærvarmenettet kan anlegges i trasé som vist på figur 1. Dimensjonering og investering i nærvarmenettet er gitt i tabell 3.2. Dimensjonerende vannmengder i fjernvarmenettet er beregnet ut fra at temperaturdifferansen mellom tur- og returledning i ved dimensjonerende varmeeffekt er 2 C. Rørdimensjoner er bestemt ut fra at maksimalt trykktap ikke skal overstige 1 Pa/m. Ut fra erfaringstall for spesifikke kostnader for tur- og returledning ferdig lagt i grøft er investering i fjernvarmenettet beregnet. Tabell3.2. Dimensjonering / investering i fjernvarmeanlegg Trasé Trasélengde (m) Effekt (kw) Vannm. (kg/s) Rørdim. (DN) Pris (kr/m) Pris (kr) Varmesentral 1 Avgrening til 1 1 A Avgrening til 2 Avgrening til 3 A 4 Avgrening til 4 4 B Avgrening til 5 Avgrening til 6 B 7 Avgrening til 7 7 C Avgrening til 8 C 9 Avgrening til 9 Avgrening til ,8 9,8 2,6,8 6,4 1,3 5,1,4,9 3,8 1,5 2,3,2 2,1,6 1,5 DN4 DN1 DN65 DN4 DN1 DN5 DN8 DN4 DN5 DN8 DN5 DN65 DN25 DN65 DN4 DN Sum I tillegg til rørkostnader, ferdig lagt og montert, kommer grøftekostnader og kostnader til kryssing av veier, kabler i bakken osv. Disse kostnadene settes til gjennomsnittlig 1 kr/meter. Investering i nærvarmenett blir således: 14

15 Rørkostnader: kr ,- Gravekostnader, kryssing av gater og kabler i bakken osv.: 1 kr/m 7 m = kr. 7,- Sum investering i nærvarmenett: kr ,- Bodø Sentrum AS: Energiutredning Kvartal 98 - Bodø Ledningsnett fjernkjøling På samme måte som varmebehovet dekkes fra et sentralt varmeanlegg med nærvarmenett, kan også kjølebehovet dekkes på tilsvarende måte. Dimensjonerende vannmengder i fjernkjølenettet er beregnet ut fra at temperaturdifferansen mellom turog returledning i ved dimensjonerende kjøleeeffekt er 6 C. Rørdimensjoner er bestemt ut fra at maksimalt trykktap ikke skal overstige 1 Pa/m. Ut fra erfaringstall for spesifikke kostnader for tur- og returledning ferdig lagt i grøft er investering i fjernkjølenettet beregnet. Tabell 3.3: Dimensjonering / investering i fjernkjøleanlegg Trasé Trasélengde (m) Effekt (kw) Vannm. (kg/s) Rørdim. (Ø Y ) mm Pris (kr/m) Pris (kr) Energisentral 1 Avgrening til 1 1 A Avgrening til 2 A 4 Avgrening til 4 4 B Avgrening til 6 B 7 Avgrening til ,4 4,7 1,3 3,4,5 3, 1, 2,,6 1, Sum I tillegg til rørkostnader, ferdig lagt og montert, kommer grøftekostnader og kostnader til kryssing av veier, kabler i bakken osv. Disse kostnadene settes til gjennomsnittlig 1 kr/meter. Investering i fjernvarmenett blir således: Rørkostnader: kr ,- Gravekostnader, kryssing av gater og kabler i bakken osv.: 1 kr/m 49 m = kr. 49,- Sum investering i fjernvarmenett: kr. 713, Sentral varmepumpe til oppvarming og kjøling Første byggetrinn i Kvartal 98 er bygg nr. 1, og en eventuell sentral varmepumpe kan lokaliseres i kjelleren i dette bygget. Bygg nr. 1 i Kvartal 98 ligger nær sjøkanten, og forholdene skulle derfor ligge godt til rette for en sjøvannsbasert varmepumpe. Varmepumper kan produsere både varme og kulde, og er således svært konkurransedyktig mot bioenergi dersom bygningsmassen har kjølebehov i tillegg til varmebehov. 15

16 Sjøvannssystem Figur 3.4 viser kartutsnitt fra Bodø med Kvartal 98. På figuren er også vist lokalisering av varmepumpesentralen og trasé for en sjøvannsledning med sjøvanns-inntak på 25-3 m dybde m Figur 3.4. Kartutsnitt fra Kvartal 98 med energisentral og trasé for sjøvannsledning Sjøvann pumpes fram til varmepumpen, der sjøvannet blir avkjølt ved at varmen tas opp av varmepumpen. Figur 3.5 viser maksimum, middels- og minimumtemperaturer fra 25 m dybde i Skrova. (1). Denne dataserien benyttes fordi gode sjøvannstemperaturer for Bodø er vanskelig tilgjengelige. 14 Temperatur (oc) Maksimaltemperatur Middel Minimaltemperatur 2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 3.5. Sjøtemperaturer på 25 m dybde ved Skrova. 16

17 Av figur3. 5 fremgår at midlere sjøvannstemperatur er under 4ºC i februar, mars og april, og minimumstemperaturen kan komme helt ned på 2ºC. Dette forutsetter at varmepumpen utstyres med frostsikker fordamperløsning. Sjøvannsledningens lengde er ca. 9 m. Investeringsbehov for sjøvannsledning fram til energisentralen og returledning tilbake til sjøen er ca. 1,3 mill. kr. Sjøvannspumpen er en tørroppstilt pumpe som plasseres på nivå med laveste vannstand (fjære sjø) i en pumpekum ved sjøkanten, eventuelt i maskinrommet. Varmepumpesystem Her forutsettes et varmepumpeanlegg med R 134a som arbeidsmedium. Med sjøvann som varmekilde kan denne varmepumpen varme vann til 55ºC ut av kondensatoren. Varmeopptaket fra sjøvann skjer via en platevarmeveksler i titan, og en lukket glykolvannkrets transporterer sjøvarmen til varmepumpen. Denne glykolvannledningen er også tilknyttet kjølevannsnettet for kjøling av de bygningene i Kvartal 98 som har kjølebehov. På våren og forsommeren er sjøtemperaturene så lave at kjølebehovet kan dekkes ved frikjøling fra sjøvann. På ettersommeren og høsten er sjøtemperaturene så høye at varmepumpen må dekke deler av kjølebehovet. Kjølekrets Fjernvarme Varmepumpe Glykolvannkrets + Varmekrets Sjøvannsvarmeveksler Dumpevameveksler Sjøvann Figur 3.6. Prinsippielt rørskjema av varmepumpeanlegget Styring og regulering Fjernvarmesystemets styrestrategi er en kombinasjon av temperatur- og mengderegulering. Når det er kaldt ute styres turvannstemperaturen etter utetemperaturen for å kunne oppnå lavest mulig temperatur av hensyn til varmepumpen. Over en viss utetemperatur holdes turvannstemperaturen konstant for å ha en viss grad av forvarming av tappevarmtvann fra varmepumpeanlegget, og sirkulasjonspumpene mengdereguleres for å ha tilstrekkelig temperaturdifferanse mellom tur- og returtemperatur til å oppnå akseptabel nøyaktighet på energimålerene. 17

18 Figur 3.7 viser reguleringskurven for anlegget som er lagt til grunn for energiberegningene. Temperatur ( C) Turtemperatur etter kjelanlegg etter VP 4 Returtemperatur Utetemperatur ( C) Figur 3.7. Reguleringskurve for nærvarmeanlegg med varmepumpe Tilsatsvarme Et fyringsanlegg bestående av gasskjeler og elektrokjeler brukes som tilsatsvarmekilde og reserve varmeanlegg. Varmepumpen plasseres i returledningen foran fyringsanlegget. Når varmepumpen ikke greier dekke hele behovet alene skal returvannet først forvarmes fra varmepumpen, deretter blir vannet ettervarmet av fyringsanlegget før det ledes ut til forbrukerne. Varmepumpens energisparing Figur3. 8 viser effekt-varighetsdiagram med varmepumpens effektkarakteristikk inntegnet. Effektene er inntegnet for full utbygging av nærvarmeanlegget til Kvartal 98 med ca. 1 MW dimensjonerende effektbehov. Tabell 3.4 viser varmeproduksjon og kraftforbruk for et R-134a varmepumpeanlegg som kan arbeide opp til 55ºC som høyeste utgående vanntemperatur ut av kondensator. Tabellen gjelder for full utbygging av Kvartal 98 med et årlig varmebehov på 1,99 GWh/år. Som tilsatsvarme til varmepumpen er det i tabellen forutsatt elektrokjeler med virkningsgrad η = 97%. 18

19 Effekt (MW) Tilsatsvarme dekket av kjelsentral VP-effekt Varmebehov Utetemperatur ( C) 2 1 Varmebehov dekket av varmepumpeanlegg Tilsatsvarme fra el.beredere Varighet (døgn) 15 Figur 3.8. Effekt-varighetskurve for nærvarmeanlegg med varmepumpe Tabell 3.4(fire deltabeller). Energiproduksjon og energisparing med VP. Dim. temp. 7/5ºC Varme- og kjøleproduksjon Varmepumpe Elektrisk tilsatsvarme Sum varmeproduksjon {MWh/år} 5 {MWh/år} {MWh/år} Kjøleproduksjon Frikjøling fra sjøvann Varmepumpe Sum kjøleproduksjon 45 {MWh/år} 45 {MWh/år} 9 {MWh/år} Kraftforbruk Varmepumpe, varmedrift Varmepumpe, kjøledrift Pumper Elektrisk tilsatsvarme (η =,88) Sum kraftforbruk 625 {MWh/år} 15 {MWh/år} 4 {MWh/år} 625 {MWh/år} 135 {MWh/år} 19

20 RESULTATER Energisparing Årsvarmefaktor VPkompressorer Bodø Sentrum AS: Energiutredning Kvartal 98 - Bodø 771 {MWh/år} 3, Årsvarmefaktor, VP-system 1,6 Det er forutsatt 1% varmetap i varmekulverter. Dette er det tatt hensyn til ved at primærenergiforbruket er plusset på 1% til både varmepumper og tilsatsvarmekjeler. Varmepumpen har en årsvarmefaktor på 3,, men i tabell 3.4 er det derfor regnet med 2,7. Elektrokjelen har en virkningsgrad på 97%, men i tabell 3.4 er regnet med 88% for å inkludere alle tapene. Investering Varmepumpe: kr 8,- Gasskjel 1 MW: kr 7,- Elektrokjel 6 kw: kr 3,- Sjøvannsledning og returledning: kr 1 3,- Pumpekum med sjøvannspumper: kr 4,- Maskinrom i kjeller: kr 1,- Rør og el.montasje pluss automatikk: kr 1,- Sum investering: kr 5 5,- Prosjektering og uforutsette kostnader: kr 1 1,- Sum: kr 6 6, Biobrenselbasert nærvarmeanlegg til oppvarming Som alternativ til varmepumpe vurderes biobrenselanlegg som primær energianlegg til oppvarming. Lokalisering og oppbygging av biobrenselanlegg Det er egentlig ingen egnet lokalisering til biobrenselanlegget inne på tomteområdet til Kvartal 98, men for disse vurderingene forutsettes biobrenselanlegget og brenselssilo plassert utenfor bygning nr. 1. Vi forutsetter her pellets brukt som brensel. Figur 3.9 viser prinsipiell oppbygging av et pelletsanlegg bestående av silo, transportskrue, brenner, kjel, renseanlegg og skorsten. 2

21 Skorsten Silo Varmt vann Renseanlegg syklon Kjel Transportskrue Figur 3.9. Pelletskjelanlegg Brenner Biobrenselanleggets energisparing Pelletskjelen dimensjoneres for en varmeeffekt på 5 kw. Den vil da få en ekvivalent driftstid på i underkant av 4 timer/år. Pelletsanlegget antas dekke 85% av det årlige varmebehovet til nærvarmeanlegget. Det er forutsatt 1% varmetap i nærvarmenettet, og dette er regnet inn ved å plusse på primærenergibruken som vist i tabell 3.5. Tabell3.5 (To deltabeller). Energiproduksjon og energisparing med biobrenselanlegg.dim. temp. 8/6ºC Varmeproduksjon Biobrenselanlegg {MWh/år} Elektrisk tilsatsvarme 298 {MWh/år} SUM VARMEPRODUKSJON {MWh/år} Kraftforbruk Biobrensel 219 {MWh/år} Pumper 25 {MWh/år} El. tilsatsvarme (η =,97) 37 {MWh/år} SUM KRAFTFORBRUK {MWh/år} Energisparing {MWh/år} 21

22 Det bemerkes at biobrensel ikke regnes som primærenergi, og varmeproduksjonen fra biobrenselanlegget blir i sin helhet regnet som energisparing. Investering - Prefabrikert energisentral med pelletskjel med doseringsskrue for pelletsmating, gnistfanger, brenner, askeutmating, syklon og pipe samt pelletssilo: kr. 2 5,- - Gasskjel: 7,- - Elektrokjel: 3,- - Rør- og elmontasjer samt automatikk: 5,- - Prosjektering og uforutsatte kostnader: kr. 8,- Sum investering: kr. 4 8,- Energipris Pris på pellets til anlegget er ca. 1 9 kr/tonn. Med en brennverdi på 4 8 kwh/kg blir energiprisen for pellets 4 øre/kwh referert brennverdi. Elpris til elektrokjeler for tilsatsvarme og for alternativ oppvarming er satt til 75 øre/kwh Nærvarme med elektro-/ gassbasert løsning Som sammenligningsgrunnlag for fornybare energikilder i nærvarmeanlegget vurderes her en energisentral med en gasskjel på ca. 1 MW, og to elektrokjeler på henholdsvis 4 og 6 kw. Investering - Gasskjel: kr 7,- - Elektrokjeler: kr 6,- - Rør- og elmontasjer samt automatikk: kr 7,- - Prosjektering og uforutsatte kostnader: kr. 4,- Sum investering: kr. 2 4,- Energibruk og energipriser Elprisen settes til 75 øre/kwh, og gassprisen settes til 7,7 kr/kg, og med brennverdi 12,8 kwh/kg tilsvarer det en energipris på 6 øre/kwh. Det forutsettes virkningsgrader på η = 97% for elektrokjel og η = 85% for gasskjel, og energiprisen på varmen levert fra kjelene blir da 77 øre/kwh fra elkjelene og 71 øre/kwh fra gasskjelen Sammenfatning Alternative nærvarmeanlegg + kjøleløsninger Tabell 3.7 viser samlet investering og energibruk for alternative nærvarmeanlegg med enten nærkjøling eller lokale kjøleanlegg for Kvartal 98. Nederst på tabellen er årskostnadene satt opp. Det er regnet med 1% varmetap i nærvarmenettet, og dette er inkludert ved å plusse på energibruken i energisentralen 1%. Elkjeler er brukt som tilsatsvarme til VP og biobrenselanlegg fordi gass er fossilt brensel. 22

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A

Energi fra overflatevann i Norge kartlegging av økonomisk potensial. Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Helge Smebye, Kirsti Midttømme, Jørn Stene; NGI 9 2011 OPPDRAGSRAPPORT A i Norge kartlegging av økonomisk Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Oppdragsrapport nr

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave/dato: 1 / 2011-04-04 Arkivreferanse:

Detaljer

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN, KARIN BUVIK, CATHERINE GRINI, KARIN SJØSTRAND, MARIT THYHOLT OG TORE WIGENSTAD Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus En casestudie Prosjektrapport 59

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/32 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene

Detaljer

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Marte Paus Vadem Kontrollert av: Carl-Otto Rasmussen Dato: 16.12.2011 Prosjektnr: 3951 Innhold

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer