FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd"

Transkript

1 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Overvåke og vurdere teknologiutviklingen (Tema 1 innen HMS Petroleum K2: Endring organisasjon teknologi) FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF38 A03403 Åpen Prosjektnr /210 HMS Petroleumsforskning: Endring organisasjon - teknologi GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen vedlegg ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Stein Hauge (sign.) Jan Hovden (sign.) ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Lars Bodsberg, Forskningssjef (sign.) Rapporten beskriver arbeid som er utført i Fase 1 under Tema 1 Overvåke og vurdere teknologiutviklingen i prosjektet HMS petroleum: Endring - organisasjon - teknologi. Formålet med denne aktiviteten er å peke på sentrale utviklingstrekk innenfor petroleumsnæringen, og kort vurdere hvordan en del av disse trendene kan påvirke det framtidige HMS nivået. En viktig del av aktiviteten har vært å beskrive en del sentrale HMS utfordringer og muligheter knyttet til utvalgte trender, og beskrive hvordan kompetanseprosjektet til neste år kan arbeide videre med konkrete problemstillinger knyttet til disse. Det er viktig at sikkerhetsaspekter ved bruk av ny teknologi adresseres på et tidlig stadium i prosjektering av nye anlegg og i forbindelse med ombygginger, slik at en unngår kostbare endringer sent i prosjektfasen som følge av at HMS ikke er tilstrekkelig vurdert. Vi peker i denne rapporten på en del metoder vi mener kan benyttes i forbindelse med analyse av endringer, og foreslår videre arbeid i forbindelse med utvikling av slik metodikk. Det er foreslått to aktuelle prosjektideer for videreføring: 1) Studie av IKT sårbarhet for en spesifikk installasjon, og 2) Integrert ledelse og revisjon av endringer. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Sikkerhet Safety GRUPPE 2 Pålitelighet Reliability EGENVALGTE Teknologitrender offshore Technology trends offshore HMS effekter SHE effects Analysemetoder Analysis methods

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Sammendrag Innledning Formål Innhold Relevante programmer, prosjekter og rapporter Teknologiprogrammer og møteplasser/netteverk Prosjekter / initiativ i regi av OLF (Oljeindustriens Landsforening) Offentlige utredninger og analyser Beskrivelse av trender i petroleumsindustrien Oversikt over trender Diskusjon av enkelttrender HMS utfordringer og muligheter HMS utfordringer og muligheter IKT-systemer og sårbarhet bevisste destruktive handlinger Bruk av funksjonskrav og risikobasert design Fjerndrift Økende kompleksitet Diskusjon av analysemetoder Noen aktuelle analysemetoder Scenarioanalyse CRIOP Barriereanalyse Endringsrevisjoner Bruk av influensdiagram Forslag til videre arbeid Studie av IKT sårbarhet Integrert ledelse og revisjon av endringer Referanser...45 Vedlegg 1 Forkortelser og definisjoner...47 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Endringsrevisjoner og bruk av influensdiagrammer...49 Relevante problemstillinger hentet fra St.m. no. 7 om HMS...55 Vedlegg 4 Beskrivelse av to Cord prosjekter...59 Vedlegg 5 Beskrivelse av relevante EU programmer

4 4

5 0 Sammendrag Norsk petroleumsindustri står ovenfor store utfordringer i tida framover. Verdiskapningen fra norsk olje- og gassindustri vil i økende grad komme fra mindre tilgjengelige og mer marginale felter. Dette vil kreve utvikling av ny teknologi og kunnskap og vil dessuten medføre et enda sterkere fokus på kostnadseffektivisering. Parallelt med dette blir det, blant annet gjennom OD prosjektet Risikonivået på norsk sokkel og Stortingsmelding no. 7 om HMS i petroleumsindustrien, pekt på at risikonivået offshore har vært økende de seinere år opp til 2001, og at dette blant annet kan tilskrives de omfattende endringer som ble gjennomført på 90-tallet. Det er verdt å merke seg at flere av de utviklingstrekk som stortingsmeldingen antyder kan ha påvirket risikonivået i feil retning på slutten av 90 tallet, må antas å bli ytterligere forsterket i tida framover. Dette inkluderer blant annet forhold slik som: økende bruk av IKT og økt automatisering; oppgradering og ombygging av eksisterende innretninger blant annet i forbindelse med tilknytning av nye felter; økt kompleksitet blant annet i forhold til grensesnittet mellom gammel og ny teknologi og mellom mennesker og teknologi; krav til kortere ledetider i forbindelse med leting og utbygging; krav til ytterligere reduksjon av driftskostnader og påfølgende nedbemanninger og tap av kompetanse. En hovedutfordring framover vil derfor være å styre denne utviklingen på en slik måte at sikkerheten på norsk sokkel opprettholdes og helst forbedres. Dette krever verktøy som kan predikere sammenhengene mellom de underliggende utviklingstrekk og deres effekt på risikonivået. Nye styringsverktøy, analysemetoder og tilnærminger må derfor utvikles, og allerede eksisterende metoder må tilpasses og tas i bruk. Det er dessuten viktig at sikkerhetsaspekter ved bruk av ny teknologi adresseres på et tidlig stadium i prosjektering av nye anlegg og i forbindelse med ombygginger, slik at en unngår kostbare endringer sent i prosjektfasen som følge av at HMS ikke er vurdert tilstrekkelig. Vi peker i denne rapporten på en del metoder vi mener kan benyttes i forbindelse med analyse av endringer, og foreslår videre arbeid i forbindelse med utvikling av slik metodikk. Økt bruk av IKT vil kunne lede til større sårbarhet og mulighet for misbruk. Det er derfor viktig at en løpende følger opp sårbarheten som introduseres via bruk av IKT, i tillegg til at en må evaluere muligheter for IKT angrep både fra ansatte, hackere, terrorister og andre som kan få tilgang til teknologien. Vi foreslår i denne rapporten videre arbeid innenfor dette området. I tillegg til de utfordringer som ny teknologi og nye måter å organisere seg på stiller oss ovenfor, er det viktig også å trekke fram de muligheter som ligger i denne utviklingen. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir for eksempel nye muligheter i forhold til erfaringsoverføring, informasjonsdeling og tilgang på kompetanse, og åpner dessuten for et mer fleksibelt arbeidsliv ved at prosesser og aktiviteter offshore i stadig økende grad kan fjernstyres fra land. Det er også et poeng at fremtidens utbygginger, i form av undervannsløsninger og fjernstyring, i økende grad vil fjerne personell fra de umiddelbare farekildene. 5

6 6

7 1 Innledning 1.1 Formål Kompetanseprosjektet Endring organisasjon teknologi er delt inn i følgende fire tema: 1. Overvåke og vurdere teknologiutviklingen 2. Feiltoleranse barrierer sårbarhet 3. HMS-aspekter ved endringsprosesser 4. HMS-arbeid under endring. Denne rapporten omhandler tema 1 ovenfor; overvåke og vurdere teknologiutviklingen. Formålet med denne aktiviteten er å peke på sentrale utviklingstrekk innenfor petroleumsnæringen, og kort vurdere hvordan en del av disse trendene enkeltvis eller i sum kan påvirke det framtidige HMS nivået. En viktig del av aktiviteten er å beskrive en del sentrale HMS utfordringer og muligheter knyttet til utvalgte trender, og beskrive hvordan kompetanseprosjektet til neste år kan arbeide videre med konkrete problemstillinger knyttet til disse. Det har blitt pekt på, blant annet i Stortingsmelding no. 7 om HMS i petroleumsindustrien, at risikonivået offshore har vært økende de seinere år opp til og med 2001, og at dette blant annet kan tilskrives de omfattende endringer som ble gjennomført på 90-tallet. Det pekes i stortingsmeldingen på hvilke type endringer, av teknisk så vel som organisatorisk og økonomisk karakter, en tror har påvirket risikobildet (jf. avsnitt 2.3.1). Det er imidlertid en metodisk utfordring å identifisere hvilke sammenhenger som finnes mellom de forskjellige endringene og påfølgende endringer i risikobildet. Denne utfordringen er i OD prosjektet Risikonivået på norsk sokkel uttrykt som følger, sitat: Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel har vært, er, og vil fortsatt være i utvikling. Det er en rekke ulike utviklingstrekk som i større eller mindre grad vil påvirke risikobildet. Det er av stor interesse å fange opp slike trekk i utviklingen, både forretningsmessige, økonomiske, teknologiske, organisatoriske, sosiale og politiske, som kan påvirke sikkerheten på norsk sokkel..utfordringen ligger i å framskaffe kunnskap og innsikt i de mekanismer som gir sammenhengene mellom de underliggende utviklingstrekk og deres effekt på risiko. 1.2 Innhold Innholdet i denne rapporten er: en beskrivelse av relevante programmer, prosjekter og rapporter (kapittel 2); en beskrivelse av framtredende teknologiske og til dels organisatoriske trender innenfor norsk petroleumsindustri, samt en diskusjon av mulige HMS effekter av de teknologiske og organisatoriske trendene (kapittel 3 og 4); en diskusjon av relevante analysemetoder for å vurdere effekten av endringer (kapittel 5); forslag til videre arbeid (kapittel 6). Noen eksempler på relevante problemstillinger innenfor tema 1 vil være (fra prosjektforslaget): 7

8 Hvilke føringer gir teknologiutviklingen på organiseringen i bransjen? Dette gjelder både interne og ytre trusler og muligheter. Hvilke trusler og muligheter skapes i forhold til arbeidsmiljø og sikkerhet? Hvilke sårbarhetsproblemer oppstår i tilknytning til nye anvendelser av IKT i petroleumsvirksomheten? Hvilke muligheter gir IKT for reduksjon av sårbarhet? 8

9 2 Relevante programmer, prosjekter og rapporter I dette kapittelet beskrives kort noen utvalgte programmer, prosjekter og rapporter som omhandler ny teknologi og generell utvikling innenfor petroleumsindustrien, og som dermed kan gi nyttig input når en skal gi en samlet oversikt over de mest relevante trendene. 2.1 Teknologiprogrammer og møteplasser/netteverk DEMO 2000 DEMO 2000-programmet er en teknologisatsing som retter seg mot tre hovedmål (fra ): Ny feltutbygging på norsk sokkel gjennom ny og kostnadseffektiv teknologi og nye gjennomføringsmodeller Økt sikkerhet for gjennomføring innenfor budsjett og plan Nye norske industriprodukter for salg i et globalt marked Gjennom DEMO 2000 programmet er det bevilget midler til i alt 65 industriprosjekter, basert på offentlige bevilgninger, egenfinansiering fra de utførende bedrifter, samt støtte fra de oljeselskaper som har stått for pilottesting og implementering. Gjennom pilotprosjekter ønsker en å kvalifisere ny teknologi og dette gjennom et tett samarbeid mellom leverandørbedrifter, forskningsinstitusjoner og oljeselskaper. Aktivitetene / prosjektene innenfor Demo 2000 er knyttet til følgende hovedområder: Undergrunnsteknologi: Videreutvikling og demonstrasjon av systemer for smarte brønner med vekt på pålitelighet, robusthet overfor krevende driftsmiljø og integrasjon i produksjonsprosesser og arbeidsprosesser. Bore- og brønnteknologi: utvikle fartøy, utstyr og oppdragsmengde for kostnadseffektiv undervanns brønnintervensjon. Innovative borekonsept for å bryte fysiske/tekniske og økonomiske barrierer for boring på ultra-dypt vann: Slankhullsboring, ny brønndesign, kunstig havbunn, underbalansert boring, havbunnsbaserte boresystem. Havbunns/nedihullsprosessering og flerfasetransport: deriblant nedihullsseparasjon, havbunnsprosessering og metoder / system for voks- og hydratkontroll ("flow assurance" i flerfaserørledninger). Dypvannsteknologi: Innovative flyterkonsept for ultra-dypt vann og/eller marginale felt. Posisjonering og stigerørsløsninger. Undervannsanlegg. Gassutnyttelse: Teknologi for infrastruktur-uavhengig utbygging av marginale felt med gass el. assosiert gass. Teknologi for regional gassutnyttelse ved ilandføring som kan gi bedret lønnsomhet på felt. Systemintegrasjon: Modellering, beslutningsstøtteverktøy, visualisering ved bruk av ny teknologi. Dataoverføring til land for boring, felt/brønnstyring og reservoarstyring. 9

10 Disse aktivitetene gjenspeiler i stor grad det en ser for seg av fremtidige satsingsområder og dermed også viktige teknologiske trender på norsk sokkel. Per i dag er det omtrent 40 pågående Demo 2000 prosjekter som planlegges avsluttet i løpet av høsten. Det er i årets statsbudsjett foreslått penger til videreføring av Demo 2000 og det ventes derfor en ny runde med prosjektutlysning i begynnelse av CORD CORD (Coordinated operation and maintenance offshore research & development) ble initiert av SINTEF Energiforskning i Etter en entusiastisk start stilnet prosjektet noe av til TBL Offshore i desember 2000 tok initiativ til å revitalisere CORD. Det ble da satt fokus på teknisk drift og vedlikehold, spesielt med tanke på utfordringer og muligheter i forhold til nye måter å organisere dette på. Det er per i dag tre pågående prosjekter innenfor CORD programmet: 1. Optimal drift & styring av offshore installasjoner 2. Teknisk tilstand 3. Sikkerhetskritisk utstyr Det første prosjektet ovenfor har fokus blant annet på fjerndrift av offshoreinstallasjoner og ser spesielt på de arbeidsprosesser / arbeidsoppgaver som utføres i forbindelse med sentralt kontrollrom. Teknisk tilstand prosjektet fokuserer på hvordan å overvåke teknisk tilstand på utstyr ved fjerndrift, blant annet ved å utvikle ny kunnskap om utstyrs degraderingsforløp, samt metoder og informasjonssystemer som kan være til hjelp ved bestemmelse av teknisk tilstand. Det tredje prosjektet, Sikkerhetskritisk utstyr, har som mål å utarbeide felles akseptkriterier for sikkerhetskritisk utstyr samt å utarbeide metoder for å følge opp tilstanden til utstyret og sammenligne denne mot gitte kriterier. Som en ser er de to siste CORD prosjektene nært beslektet, men i prosjekt 3 fokuseres det spesielt på sikkerhetskritiske ventiler. Alle tre prosjektene er inne i en forberedende fase, og få resultater er derfor tilgjengelige. En noe mer utfyllende beskrivelse av de to første prosjektene er gitt i vedlegg 4. Styret for CORD har anbefalt videreføring av de 3 prosjektene også for OG21 På oppdrag fra OED ble det høsten 2000 satt i gang et arbeid med å utarbeide en Nasjonal teknologistrategi for økt verdiskapning og konkurransekraft i olje- og gassnæringen, kalt OG21 (Olje og Gass i det 21. århundre). Formålet med å utarbeide en slik strategi var å legge til rette for en mer helhetlig og fokusert FoU satsing for å møte næringens fremtidsmuligheter og utfordringer. 10

11 Første fase av prosjektet ble utført av en kjernegruppe på basis av føringer og innspill fra et strategipanel, og arbeidet med strategidokumentet ble i første omgang sluttført i februar Dette strategiarbeidet ble bestemt videreført, og dokumentet ble nylig utgitt i oppdatert versjon. Rapporten OG21 skisserer viktige utfordringer for norsk sokkel i de nærmeste årene: Norsk oljeog gassnæring står overfor et tidsskille. Virksomheten kan forbli den viktigste og mest verdiskapende næringen i dette århundre, men dette betinger en erkjennelse av at det finnes en rekke utfordringer og at det må settes inn en samlet innsats for å møte og overvinne disse utfordringene. Et overordnet bilde viser følgende forhold: 1) Delvis moden sokkel 2) Økte miljøutfordringer 3) Mer krevende utbygginger 4) Hvert nytt fat utvunnet blir mer kunnskapsintensivt 5) Strukturendring i næringen 6) Internasjonalisering av industrien Nedenstående figur fra OG21, illustrerer koplingen mellom utfordringer, satsningsområder og teknologimål slik det er beskrevet i OG21. Miljø Økt utvinning Utfordringer Satsingsområder Norsk sokkel Eksport Andre utford. - Leteaktivitet - Ledetid - Ressurser - Gassavsetn. - Miljø - Kostnadsnivå Dypt vann Småfelt Gasskjede Teknologimål Kompetansemål Implementering Gjennomføring - Null skadelig utslipp til sjø - 30% reduksjon av utslipp til luft - Stimulert utvinning - Kostnadseffektiv boring - Sanntid reservoarstyring - Dypvann-plattformteknologi - Transport av brønnstrøm - Prosessering på havbunn/nedihulls - Konkurransekraftig gass Figur 1 Utfordringer og satsingsområder (hentet fra OG21 dokumentet) Dokumentet peker altså på følgende hovedutfordringer for norsk sokkel: behov for raskere og billigere leting; behov for raskere og billigere utbygging; redusere driftskostnader; øke leteaktiviteten og ressurstilveksten, blant annet for å utnytte eksisterende infrastruktur; øke utvinningsgraden, herunder redusere kostnadene i forbindelse med sidestegsboring; behov for å øke gassavsetningen fra norsk sokkel; 11

12 redusere CO 2 utslippene med 30% (Kyoto forpliktelse); utvikle teknologier som løser / reduserer omfanget av produsert vann problematikk ; den økte virksomheten i nye og sårbare områder vil kreve større fokus på miljø; økende fokus på å fjerne utrangerte feltinstallasjoner på en miljøvennlig måte. OG21 (www.og21.org, vil være en viktig arena i forhold til å identifisere områder som krever framtidig FoU innsats, og dermed også et viktig forum for forsknings-norge (som i det sittende styre er representert ved Liv Lunde, IFE) Offshore 2010 Offshore 2010 var en spesialisert satsing i forskningsrådets regi, rettet mot nedihulls- og undervannsprosessering samt flerfasetransport over store avstander, og med et fokus rettet mot SMB-sektoren. Prosjektene ble finansiert ved hjelp av midler fra forskningsrådet samt industrien. Eksempler på prosjekter innenfor rammene av Offshore 2010: metoder for å redusere korrosjonsproblemer i rørledninger (IFE); utvikling av en bore-simulator for å optimalisere boreoperasjoner (Drops Technology A/S); produksjonsoptimalisering og automatisk styring av brønner og rørledninger (ABB/NH/NTNU); termisk isolerte undervannsrør for sikring av brønntransport over lange avstander (Thermotite A/S); ny teknologi for styring av store subsea pumper på havdyp ned mot 4000 meter (Magtech A/S); flerfase strømningsmåler for permanent nedihulls installasjon (Roxar Flow Measurement / Expro North Sea/Conoco/shell); utvikling av undervanns sentrifugalseparator system (Framo / NH). Programmet løp over perioden , og eksisterende prosjektportefølje ble ved programmets avslutning overført til Olje og Gass-programmet (se nedenfor) Innovasjonsprogrammet Olje og Gass - OG OG programmet skal, med basis i overordnete mål for energiforskning, støtte FoU-prosjekter som inkluderer kompetanseoppbygging og bidrar til oppnåelse av følgende mål. Optimal ressursforvaltning, herunder o finne og utvikle flere ressurser o øke utvinningsgraden o øke verdiskapning fra gass o ivareta HMS Bedre internasjonal konkurransekraft i form av økt eksport og internasjonal forretning Utvikle kunnskap og høy kompetanse innenfor programmets prioriterte områder Programmets målgrupper er oljeselskap, leverandørindustri, forskningsinstitusjoner og universitet/høgskoler. Planlagt varighet er 8 år, fra 2002 til Sentrale forskningstema for OG programmet i er: 12

13 nye borekonsepter; smarte brønner; lete- reservoar- og brønnseismikk; integrert produksjonsstyring fra reservoar til marked (e-felt); utvinningsteknologi; havbunns- og nedihullsprosessering; flerfase transport; konvertering av naturgass. HMS i petroleumssektoren er en egen satsing innenfor OG programmet (hvor blant annet prosjektet Endring organisasjon teknologi inngår). Olje og Gass programmet skal samarbeide med OG21 om strategi, tematiske prioriteringer og økte midler til forskning fra staten så vel som fra næringen. 2.2 Prosjekter / initiativ i regi av OLF (Oljeindustriens Landsforening) To sentrale prosjekter i regi av OLF er: Samarbeid for sikkerhet Operasjonell risikoanalyse "Samarbeid for sikkerhet" er et omfattende samarbeidsprosjekt som involverer oljeselskaper og leverandørbedrifter (representert gjennom OLF), Lederne, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef), LO Industri og Norges Rederiforbund. Dessuten deltar OD som observatør. Prosjektet arbeider med menneskenes handlinger på installasjoner og om bord i fartøy på sokkelen, og setter søkelys på forhold som påvirker arbeidets karakter og rammebetingelser. Det innebærer blant annet at bedriftskultur, struktur, organisasjon og ledelse blir satt i fokus. I første fase av prosjektet har det vært spesiell fokus på løfteoperasjoner med kraner og andre løfteinnretninger da dette er et område hvor en har opplevd flere dødsulykker de siste årene. I sitt videre arbeid har prosjektet valgt å fokusere spesielt på arbeidstillatelsessystemet. Målsettingen her er å komme opp med en felles beste praksis for hvordan dette systemet skal fungere. I dette arbeidet er også SINTEF tatt med som deltaker. En gjentagende innvending mot de kvantitative risikoanalysene som utføres for offshore installasjoner, er at de har begrenset nytteverdi i drift, og først og fremst er et design- og verifikasjonsverktøy. I OLF prosjektet operasjonell risikoanalyse har en et ønske om å gjøre noe med dette, og det har blitt gjennomført en forprosjektfase (DnV / Scandpower og Acona), hvor det har blitt kartlagt hvilke behov driftsmiljøene har i forhold til resultater fra de kvantitative risikoanalysene. Status per i dag er at en vurderer å sette i gang en videreføring av dette arbeidet relatert til analyse av operasjonelle barrierer. 13

14 2.3 Offentlige utredninger og analyser Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten I nevnte stortingsmelding, beskrives en del teknologiske, operasjonelle og organisatoriske utviklingstrekk innenfor petroleumsvirksomheten i perioden Blant annet trekkes følgende fram: Utvikling av ny teknologi og kunnskap har muliggjort nye utbygginger og bidratt til forlenget og økt produksjon fra eksisterende felt. En har opplevd økende tekniske problemer og vedlikeholdsproblemer som følge av aldring av eksisterende innretninger. Oppgradering av eksisterende innretninger har medført endringer i risikobildet, både som en følge av de permanente endringene så vel som selve endringsarbeidene. Tilknytting av nye utbyggingsløsninger til eksisterende infrastruktur har dessuten skapt utfordringer i grensesnittet mellom gammel og ny teknologi. Enkelte innretninger, eller aktiviteter på disse, har blitt tilrettelagt for å kunne fjernstyres. Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har bidratt til å gjøre det mulig å foreta endringer i oppgavedelingen mellom land- og sokkelorganisasjonene. Samtidig har teknologien bidratt til å forenkle arbeidsprosesser og bedret tilgangen til større kompetansenettverk. Bruk av IKT har også ført til økt kompleksitet og introdusert nye risikomomenter, blant annet som følge av flere og mer komplekse grenseflater mellom teknologi og mennesker. Ambisiøse mål for reduserte kostnader og kortere ledetider har ført til store organisasjons- og bemanningsendringer, noe som blant annet har ført til tap av viktig kompetanse på flere områder. En har også sett at forutsetninger om fremtidig teknologiutvikling har vært vanskelig å innfri, noe som har medført tekniske og operasjonelle problemer i driftsfasen. Mer komplekse og integrerte utbyggingsløsninger har stilt nye krav til styrings- og beslutningsprosesser. Nødvendigheten av å integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet i virksomhetens totale styringssystemer er blitt ytterligere forsterket. Nye samarbeidsmodeller har ført til endringer i oppgavefordeling mellom aktørene og har ført til flere og nye aktører på sokkelen. Samtidig har deler av næringen vært gjennom store fusjoner som har skapt færre men større enheter. De omfattende endringsprosessene har samtidig ført til at næringen på flere områder har hatt et svekket fokus på helse, miljø og sikkerhet. I vedlegg 3 er en del av problemstillingene fra stortingsmeldingen videre belyst, blant annet i form av aktuelle tiltak. Dessuten fokuseres det i kapittel 4 mer på enkelte av områdene nevnt ovenfor Risikonivået på norsk sokkel 2001 I rapporten Utvikling i risikonivå norsk sokkel, Fase 2 rapport 2001, som utgis av OD, beskrives utviklingen i risikonivået på norsk sokkel i I denne rapporten er det lagt vekt på å utnytte et sett indikatorer, DFU er (Definerte Fare og Ulykkessituasjoner), til å framstille et risikobilde for norsk sokkel og til å si noe om utviklingen av risiko over tid. 14

15 Siden frekvensen av slike DFUer er basert på registrerte hendelser i fortid, vil metoden i begrenset grad fange opp effekten av endringer som er introdusert i den senere tid og hvor det tar tid før effekten på sikkerhet viser seg i hyppigheten av DFUer. Det samme vil gjelde for ulike fysiske barrierer, som er en annen indikator en ønsker å registrere/måle i dette prosjektet. En har derfor gjennomført en rekke kvalitative intervjuer med ulikt offshore personell, for på denne måten å kunne måle temperaturen på hvordan risikonivået i bransjen oppleves. Mens en så en markant økning i risikonivået i 1999 og 2000, konkluderer rapporten fra 2001 med at denne utviklingen langt på vei synes å ha stoppet opp i Det er imidlertid grunn til å merke seg at statistikk så langt i år antyder en ny økende trend i risikoen knyttet til lekkasjer for 2002 (jf. foredrag holdt av Torleif Husebø, OD, på IFEAs sikkerhetssystemkonferanse 2002). 15

16 16

17 3 Beskrivelse av trender i petroleumsindustrien I dette kapittelet beskrives en del fremtredende trender innenfor petroleumsindustrien på norsk sokkel. Denne beskrivelsen er blant annet basert på de rapporter og prosjekter som er nevnt i kapittel 2. HMS utfordringer og muligheter knyttet til disse trendene er delvis diskutert i forbindelse med selve trendene, samt i kapittel Oversikt over trender Teknologirelaterte trender Verdiskapningen fra norsk olje- og gassindustri vil i økende grad komme fra mindre tilgjengelige og mer marginale felter. For petroleumsbransjen vil dette være en stor utfordring siden det vil kreve utvikling av ny teknologi og kunnskap. Dessuten vil denne utviklingen medføre en økende fokus på kostnadseffektivisering, siden hver ny enhet petroleum som skal erstatte produserte reserver generelt vil være mer kostnadsintensiv enn før. Fokus på miljø vil bli ytterligere forsterket og strengere krav om utslipp til luft og sjø vil representere store teknologiske utfordringer. Viktige teknologiske trender innenfor dette utviklingsbildet er: Økende bruk av IKT, herunder en generell utvikling mot fjernstyring av utvalgte funksjoner og systemer enten fra land eller andre plattformer Utvikling av teknologi for å øke utvinningsgrad fra eksisterende felt Utbygginger på dypt vann / flytende produksjonsinnretninger / stigerør for store havdyp Mer subsea / subsea- og nedihulls-prosessering / teknologi for flerfase transport over lengre avstander Fjernstyring av plattformer med redusert bemanning eller helt ubemannede plattformer Modifikasjoner av eksisterende installasjoner / tilknytning av satellittfelt / marginale felt Sterkere fokus på HMS innen kontrollromsløsninger Økende bruk av funksjonskrav og risikobasert design Generell aldring av eksisterende installasjoner Økende krav til miljøvennlig teknologi / CO 2 fjerning / produsert vann Utvikling av teknologi for å øke gassavsetningen (gassinjeksjon, gass til væske, osv.) Økende antall utrangerte plattformer og disponering av disse Organisatoriske og operasjonelle trender Hvilke organisatoriske og operasjonelle endringer følger av de tekniske endringene som gjøres, og i hvilken grad er det motsatte tilfellet, nemlig at tekniske endringer tvinges fram som en følge av krav til rasjonalisering og omstruktureringer av organisasjonen. Noen aktuelle organisatoriske, sosiale og operasjonelle trender er: Nye organisasjonsmodeller slik som selvstyrte grupper ( Self managed Teams ) / Flerfaglige team (faste / mobile) Nedbemanninger / omorganiseringer 17

18 Generell aldring av arbeidsstokken økende kompleksitet (teknisk, datateknisk), fremmedgjøring (automatisering, fjerndrift), som fører til nye MTO perspektiver Kontraktører får økende avsvar for prosjektgjennomføringen og dermed også for teknologiutviklingen Kortere gjennomføringstider / ledetider Nye aktører i virksomheten og nye samarbeidsformer, for eksempel i forhold til haleproduksjon Økende grad av områdeberedskap som en følge av samordning av installasjoner og felter Økende omfang av marine operasjoner, blant annet som følge av subsea utbygginger 3.2 Diskusjon av enkelttrender I dette avsnittet diskuteres i litt mer detalj et utvalg av trendene beskrevet ovenfor. Det fokuseres på trender som antas å kunne ha en signifikant innvirkning på risikonivået framover. Noen av disse trendene er dessuten diskutert mer utfyllende i kapittel 4, i forhold til hvilke utfordringer og muligheter de representerer for sikkerhet og arbeidsmiljø Nye bruksområder for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Samfunnet, bedrifter og enkeltindivider blir i stadig økende grad avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette temaet behandles blant annet i Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kapittel Her sies det, sitat:.også i petroleumsvirksomheten har bruk av datamaskiner, Internett, mobiltelefoner, satellittkommunikasjon og bredbånd ført til nye tekniske løsninger og til nye arbeidsprosesser. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer, og endringstakten vil sannsynligvis øke. IKT har et betydelig potensial for bedre styring av forhold av betydning for HMS. Utviklingen på dette området introduserer samtidig nye risikomomenter som det er viktig å ha stor fokus på i tiden fremover Noen eksempler på nye bruksområder for IKT er: optimalisering av boreoperasjoner ved å overføre sanntidsinformasjon fra boring via bredbånd til et operativt senter plassert på land (ref. Beacon-prosjektet ); automatisering/fjernkontroll av utvalgte drifts- og vedlikeholdsoperasjoner (bemannet plattform); fjernovervåking og diagnostisering fra land av utvalgt maskineri (særlig tungt roterende utstyr); etablering av flerfelts fjernkontrollrom på land eller annen installasjon; nye IT- tjenester slik som IT vedlikehold / oppgraderinger fra land, videoovervåking av kritiske prosesser/ områder, høykvalitet videokonferanse offshore/land, utnyttelse av bærbare systemer, osv.; utvikling av elektroniske samhandlingsarenaer for olje- og gassnæringen, slik som for eksempel erfaringsoverføring om hendelser, kunnskap om årsak til disse og beste praksis. Sårbarhetsproblematikk er en sentral problemstilling knyttet til økende bruk av IKT. Bevisste destruktive handlinger knyttet til IKT er et økende problem, eksempelvis cyber-terrorisme fra hackere. Tall viser også at bevisste IT sikkerhetsbrudd fra egne ansatte er økende (ref. avsnitt 6.1). 18

edrift på norsk sokkel - det tredje effektiviseringsspranget

edrift på norsk sokkel - det tredje effektiviseringsspranget edrift på norsk sokkel - det tredje effektiviseringsspranget Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...5 3 Utviklingstrekk...6 3.1 Generelt...6 3.2 Nye arbeidsprosesser og samarbeidsformer integrerte

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 2000 for 2000 24.4.2001 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2000 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon KonKraft viser til henvendelsen fra OED 8. februar 2011 og gjentatt i Petroleumsmeldingen, om videreføring av 16 av tiltakene

Detaljer

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. Styret for OG21 skal utvikle en nasjonal

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 19/05. FoU i petroleumsnæringen - aktører og kontraktspraksis. av Hans Raaum Buller

SNF RAPPORT NR. 19/05. FoU i petroleumsnæringen - aktører og kontraktspraksis. av Hans Raaum Buller SNF RAPPORT NR. 19/05 FoU i petroleumsnæringen - aktører og kontraktspraksis av Hans Raaum Buller SNF prosjekt nr. 7220 Gassmarkeder, menneskelig kapital og selskapsstrategier (Petropol) Prosjektet er

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Flysikkerhet under omstilllingsprosesser FORFATTERE OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Flysikkerhet under omstilllingsprosesser FORFATTERE OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg for prosjektet: Havbruk og intelligente transportsystemer som del av integrert kystsoneutvikling (Norges forskningsråd MAROFF/182586) MAROFF 182586 31.12.09

Detaljer