Stadig vanskeligere å verne om det private

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stadig vanskeligere å verne om det private"

Transkript

1 PERSONVERNRAPPORTEN S 14 S 18 S 28 S 30 Krever sporingsfri passering av bomstasjoner Odd Einar Dørum vurderer lokal kontroll av kameraovervåkingen Harald Zwart om amming og personvern i USA For dårlig oversikt og kontroll i kommunene Stadig vanskeligere å verne om det private 2004

2 PERSONVERNRAPPORTEN Årsmelding med ny vri Datatilsynet leverer årlig en rapport over virksomheten i form av en årsmelding til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Årsmeldingen presenteres deretter for Stortinget i form av en Stortingsmelding. Tidligere har vi distribuert denne rapporten i en egen trykksak. I år har den i stedet dannet utgangspunkt for Personvernrapporten et «årsmagasin» som presenterer viktige trekk fra vår virksomhet i en friskere fasong. Temaene og synspunktene er de samme presentasjonsformen definitivt en annen. Her vil du finne reportasjer, intervjuer og artikler som vi håper skal skape leselyst. Målet er å bidra til oppmerksomhet og debatt om personvernets stilling i Norge, gi informasjon om Datatilsynets virksomhet og formidle kunnskap om hvor viktig det er for den enkelte å ta vare på personvernet. Oslo, april 2004

3 PERSONVERNRAPPORTEN INNLEDNING 3 INNHOLD INNLEDNING SIDE 4: Om Datatilsynet GLIMT SIDE 6: SIDE 7: SIDE 8: SIDE 9: USA vil ha gjennomsiktige passasjerer Uønskede selgere på tråden Ikke fritt fram for sosialkontoret Hva tjener naboen? OVERBLIKK SIDE 10: Direktør Georg Apenes: Gjennomsiktig er ikke det samme som trygt ALT ER SPORBART SIDE 12: Vi legger igjen stadig flere spor SIDE 14: Du er ikke anonym i trafikken SIDE 16: Sladrebrikken følger deg SIDE 17: Hjemmesider ikke helt private KAMERAOVERVÅKING SIDE 18: Justisminister Odd Einar Dørum: Kommunal styring av kameraovervåkingen? SIDE 20: Overvåking i det skjulte SIDE 21: Mobil med kamera mer enn et leketøy HELSE OG FORSKNING SIDE 22: Personverneren på Ullevål sykehus SIDE 24: Tvisten om blodet SIDE 25: Tidsbegrenset konsesjon for abortregisteret SIDE 26: Ikke anonym med pseudonym INNSPILL SIDE 28: Harald Zwart: Personvernet ut med morsmelka KOMMUNENE SIDE 30: Mangelfulle rutiner i Kommune-Norge SIDE 31: Ulovlig kamp om lovbrudd ARBEIDSLIV SIDE 32: Kan arbeidsgiveren detaljkontrollere deg? INTERNASJONALT SIDE 34: Personvern over landegrensene

4 Uavhengig beskytter av personvernet Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan. Tilsynet ble opprettet i 1980, og har 30 ansatte. Administrativt hører Datatilsynet inn under Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det juridiske grunnlaget for virksomheten er regulert i Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 (personopplysningsloven) og Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 (helseregisterloven). Som klageinstans i forhold til Datatilsynets vedtak er det opprettet en Personvernnemnd. Datatilsynet skal: Kontrollere at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet opp. Holde seg orientert og informere om den nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger, og om de problemer som knytter seg til slik behandling. Identifisere farer for personvernet og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses. Gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og sikring av personopplysninger til bransjer og enkeltvirksomheter. Føre en offentlig fortegnelse over alle behandlinger av personopplysninger som er meldt inn. Behandle søknader om konsesjon, motta meldinger og vurdere om det skal gis pålegg der loven gir hjemmel for det. Foto: Ken Opprann

5 PERSONVERNRAPPORTEN INNLEDNING 5 Retten til å være i fred Personvern kan defineres som beskyttelsen av den enkeltes personlige integritet og ivaretakelsen av privatlivets fred. Det handler rett og slett om retten til å kunne være i fred, hvis du selv ønsker det. Personvern er mye mer enn personopplysningsloven og helseregisterloven. Det påvirkes også av alminnelige normer, moral og kultur i samfunnet. Ikke minst handler det også om den subjektive opplevelsen av hvor grensen for ditt eget privatliv skal gå. Greta Garbo sa aldri I want to be alone. Det mangler fire bokstaver. Det ene lille ordet innebærer et hav av forskjell. I want to be left alone, sa Greta Garbo. Slik uttrykte hun rett og slett et ønske om respekt for privatlivets fred. Kunnskap er makt, og personopplysninger kan lett bli misbrukt. Derfor er det viktig for den enkelte å unngå at andre har for mye unødvendig informasjon om deg. Personopplysningsloven og helseregisterloven gir deg muligheten til å få oversikt og kontroll over opplysninger om deg som andre har lagret. Personopplysningsloven skal bidra til at opplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. I loven er personopplysninger definert som «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson». Loven definerer også at noen typer personopplysninger er sensitive og stiller strengere krav til behandlingen av slike. Loven gjelder for elektronisk behandling av personopplysninger og annen behandling når opplysningene inngår eller skal inngå i et personregister. Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for private formål. Viktige personvernprinsipper Personvernlovgivningen inneholder sentrale prinsipper som du bør kjenne til. Selv om det finnes unntak og nyanser, er dette ti viktige bud: Det skal gode grunner til å behandle personopplysninger Behandling av personopplysninger skal være saklig begrunnet. Bare personopplysinger som er relevante for formålet skal behandles. Du skal informeres før du registreres Når en virksomhet ber om personopplysninger fra deg, skal du få vite om det er frivillig å svare, hvilket formål opplysningene skal brukes til og om de vil bli utlevert til andre. Denne informasjonen skal komme uoppfordret og være gratis. Registrering skal baseres på samtykke Behandling av personopplysninger skal i størst mulig grad være basert på samtykke. Det skal ikke presses fram et samtykke fra deg. Samtykket skal være en frivillig og uttrykkelig erklæring om at du godtar behandling av personopplysninger om deg. Overskuddsinformasjon skal ikke lagres Det skal ikke samles inn og lagres flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet. Du har rett til innsyn Den enkelte kan henvende deg til en hvilken som helst virksomhet, privat som offentlig, og få vite hva slags behandlinger av personopplysninger som foretas der. Du har rett til å få vite hvilke opplysinger som er lagret om deg, hva de skal brukes til og hvor de er hentet fra. Unødvendige opplysninger skal slettes Virksomheten skal av eget tiltak slette eller sperre opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen, dersom ikke andre lover sier at opplysningene skal lagres (for eksempel regnskaps- og arkivlovgivningen). Feilaktige eller mangelfulle opplysninger skal rettes Dersom du gjennom innsyn, eller på annen måte, blir kjent med at det er registrert feil opplysninger om deg, har du rett til å kreve disse rettet eller slettet. Det er gratis å ivareta sine rettigheter Når du ber om innsyn, retting eller sletting, skal dette være gratis for deg, med mindre en lovbestemmelse gjør det mulig å ta betalt. Personopplysninger skal sikres Virksomheten skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer personopplysninger blir etterlevd i praksis. Opplysninger skal brukes til det de er samlet inn til Opplysninger som er samlet inn til et formål skal ikke brukes til noe annet - uten samtykke eller lovhjemmel.

6 Personvern eller offentlighet? Gjelder personopplysningsloven ved utlegging av forvaltningens dokumenter på Internett? Datatilsynet har bedt Justisdepartementets lovavdeling tolke personopplysningsloven i forhold til offentlighetsloven. Personopplysningsloven skal ikke begrense innsynsretten etter offentlighetsloven, men denne retten er knyttet mot en bestemt, avgrenset sak eller et dokument. Derfor spør Datatilsynet om en offentlig instans kan publisere fulltekstdokumenter på Internett kun i medhold av offentlighetsloven uten å forholde seg til personopplysningslovens krav og rettigheter. Det ser ut til at flere offentlige instanser praktiserer mer offentlighet ved at dokumenter som ikke er underlagt taushetsplikt, publiseres uten å bli vurdert i forhold til personopplysningsloven. Dette mener Datatilsynet ikke er i samsvar med intensjonene i loven. Datatilsynet mener flyselskapene må informere passasjerene om hvilke opplysninger som rapporteres til USA og hvorfor dette skjer. (Foto: Scanpix) Må personvernet vike ved kriminalbekjempelse? Personverninteressene utfordres når samfunnet introduserer nye virkemidler for å bekjempe terror og annen kriminalitet. Det er derfor viktig at det er den som fremmer ønsket om forandring som har ansvar for å bevise at tiltaket i seg selv ikke truer de verdiene det er ment å beskytte. Datatilsynet har utformet noen sentrale personvernkrav til tiltak for å bekjempe kriminalitet: Tiltakene må være uttrykkelig beskrevet og hjemlet i lov. Tiltakene må stå i et rimelig forhold til hva vi må gi avkall på. Truslene må beskrives, men også konsekvensene for personvernet. Det må opprettholdes et klart skille mellom etterforskning og overvåking. Opplysninger innsamlet for et oppgitt formål skal ikke kunne brukes til noe annet uten domstolskjennelse eller annet rettsgrunnlag. Det samme gjelder for overskuddsinformasjon. Oppbygging av persondatavarehus, som for eksempel langtidslagring av teletrafikkdata, må unngås dersom det ikke foreligger et klart samtykke fra de berørte. USA vil ha gjennomsiktige passasjerer USAs «krig mot terror» fører til at det samles inn stadig flere personopplysninger. Flytrafikken til USA alene krever at det samles inn data om millioner av mennesker, som den enkelte ikke vet hvor havner. Kort tid etter 11. september 2001 vedtok de amerikanske styresmaktene nye lover: Alle selskaper som flyr på USA, må åpne reservasjonssystemene sine. PNR-dataene (Passenger Name Record) fra systemene inneholder mange persondata: Navn, adresse, reiserute, ledsagere, bestemmelsessted, fakturaadresse, telefonnummer og betalingsmåte. Det kan også finnes informasjon om spesialmat og medisinsk assistanse sensitive data, ifølge personopplysningsloven og EUs personverndirektiv. Disse opplysningene blir lagret i USA, og kjørt mot informasjon i andre databaser. De flyselskapene som ikke følger kravene, kan nektes å lande. De opprinnelige kravene var så vanskelige å svelge for EU at det ble nødvendig med forhandlinger med USA. I desember 2003 inngikk partene en midlertidig avtale om at listen over PNR-data skal reduseres fra alle de 50 elementene til maksimalt 34. Sensitive data om rase, tro og helse skal slettes, så langt det er mulig. Lagringstiden blir begrenset fra det opprinnelige kravet på 50 år til tre og et halvt. Dataene skal bare brukes til bekjempelse av terror og internasjonalt organisert kriminalitet. Datatilsynet forutsetter at flyselskapene informerer de reisende om hvilke opplysninger som overføres til USA, og formålet med utleveringen. De reisende skal slik få mulighet til å velge ikke å gjennomføre reisen til USA, i den grad det er mulig.

7 PERSONVERNRAPPORTEN GLIMT 7 Kunde enten du vil eller ikke Datatilsynet fikk en periode i 2003 inn flere klager fra tidligere kunder i Telenor. Kundene fikk Telenor-selgere på tråden, trass i at de hadde reservert seg. Telenor hevdet at selskapet hadde et løpende kundeforhold også til de personene som hadde gått over til konkurrentene. Telenor begrunnet det med at de fortsatt eier selve nettet som telefontrafikken går i. Datatilsynet var ikke enig. Når kunden selv har sagt opp hos Telenor, er det ikke lenger et løpende kundeforhold selv om Telenor eier nettet. Kunden har jo ikke noe valg når det gjelder nettilknytning. Går kunden fra Telenor til en annen, har han sagt klart fra om at han ikke lenger vil ha noe kundeforhold. Datatilsynet påla derfor Telenor å stoppe den direkte markedsføringen mot tidligere kunder som har reservert seg i det sentrale reservasjonsregisteret. Småbåtregisteret uten mål og mening? I 2003 ble det frivillig for båteiere å stå i småbåtregisteret. Datatilsynet har derfor bedt Tollvesenet om å slette personopplysningene, med mindre de båteierne som sto oppført etter den gamle ordningen blir kontaktet og gis en frist til å melde fra at de fortsatt ønsker å være registrert. Småbåtregisteret ble opprettet i 1998 for å oppnå pålitelige og lett tilgjengelige data om fritidsbåter. Registeret skulle blant annet danne grunnlag for en eventuell miljøbegrunnet båtavgift, og være et hjelpemiddel for etterforskning av tyverier og forsikringssvindel. Per juni 2003 var båter registrert. Når registreringen nå er frivillig, vil Datatilsynet gjerne vite hva Tollvesenets formål er med å opprettholde registeret. Dersom det fortsatt anses som et redskap for å forenkle arbeidet med etterforskning av båttyverier, bør ansvaret vurderes overført til en instans som har mer direkte interesse i registeret. Uønskede selgere på tråden Stadig flere reserverer seg mot direkte markedsføring per brev eller telefon. Likevel er det enkelte som fortsatt får selgere på tråden. Cirka femti ganger per uke mottar Datatilsynet klager på at reservasjon mot telefonselgere ikke blir respektert. (Foto: Scanpix) Tallene fra det sentrale reservasjonsregisteret viser at svært mange nordmenn er lei direkte markedsføring, spesielt per telefon. Ved utgangen av 2003 hadde nesten nordmenn reservert seg. Av dem hadde over 99 prosent reservert seg mot telefonmarkedsføring. Det er mulig å unnta reservasjon for markedsføring fra humanitære organisasjoner. Men det er en mulighet som blir lite brukt: Bare 13 prosent av de reserverte åpner for at humanitære organisasjoner kan ta kontakt. Likevel mottar Datatilsynet hver uke om lag 50 henvendelser med følgende tema: «Reservasjonen min blir ikke respektert! De ringer likevel!» I noen tilfeller har selgerne kreative forklaringer: «Reservasjonen gjelder kun for ett år av gangen», eller «det er feil i registrene i Brønnøysund». Så er det noen som viser til at det foreligger et «løpende kundeforhold». Et firma som har et løpende kundeforhold til kundene sine, slipper å sjekke mot reservasjonsregisteret. Spørsmålet er hvordan et løpende kundeforhold skal defineres. Noen ganger er det greit, for eksempel når det gjelder abonnementer, bank- og forsikringsavtaler. For en ideell organisasjon er det mer uklart. Men det skal mer til enn at du kjøper lodd to-tre ganger i året. Da Datatilsynet utarbeidet en ny og strengere fortolkning av hva som ligger i begrepet «løpende kundeforhold» høsten 2003, kom det massive protester fra bransjen. Markedsførerne hevder at den nye tolkningen vil ødelegge inntektsgrunnlaget deres. Datatilsynet mener derimot at tolkningen er vid nok. Et eksempel er bilforhandleren som kanskje tenker at det er greit å sende reklame til kunden etter å ha solgt ny bil til ham. Datatilsynet mener at det i et slikt tilfelle ikke vil være til særlig bry for forhandleren å spørre kunden på forhånd: «Ønsker du videre kontakt med oss?»

8 Hvitvaskingsloven Den såkalte hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar Da denne loven ennå bare var et lovforslag, innvendte Datatilsynet at grunnlaget for den var mangelfullt: Verken kontrollbehovet eller sentrale personvernhensyn var drøftet og veiet mot hverandre. Datatilsynet savnet også en nærmere redegjørelse for hvilke trusler som gjorde loven nødvendig. Datatilsynet må likevel konstatere at loven, slik den nå er blitt, ikke avviker vesentlig fra Finansdepartementets opprinnelige høringsforslag. I 2003 sendte Finansdepartementet så ut et utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. I høringsuttalelsen ga Datatilsynet uttrykk for at den utvidede rapporteringsplikten ville føre til store mengder overskuddsinformasjon hos Økokrim. Økokrim har bekreftet at etaten i løpet av 2003 mottok nærmere fire tusen henvendelser om mulig hvitvasking tre ganger så mange som året før. 90 prosent av disse er blitt liggende urørt i Økokrims databaser. Politiet har ikke hatt nok ressurser til å gjøre seg nytte av meldingene, som næringsdrivende har vært pålagt å rapportere under trussel om sanksjoner. Brev til begjær Offentlighetsloven åpner for bredt innsyn i saker som kommer til offentlige instanser. Men hva om forvaltningsorganet legger ut saksdokumenter, postlister, brev, søknader og henvendelser på nettet? Det er forskjell på å legge ut saker ubedt, og å sende ut saker på forespørsel. Skal forvaltningen legge ut alle saksdokumenter elektronisk, må den i prinsippet vurdere om saken skal offentliggjøres nå og for all framtid. Det offentlige har og får mye informasjon om saker som er vanskelige, personlige og som har privat karakter. Følgen av feilpublisering av enkelte saker kan derfor bli meget stor. Og et enkeltmenneske vil kanskje tenke seg om både en og to ganger dersom han vet at naboen, lokalavisa, sjefen eller andre kan lese brevet på sin egen pc samme dag det ankommer kommunen. I verste fall kan åpenheten føre til at mennesker lukker seg for kontakt med det offentlige. Det kan føles krenkende å måtte blottlegge seg for sosialkontoret. (Foto: Scanpix) Ikke fritt fram for sosialkontoret I 2002 fikk Datatilsynet inn klager fra hele landet om sosialkontorer som krevde detaljerte kontoutskrifter fra klientene sine. Kontoopplysningene skulle være en del av dokumentasjonen for utbetaling av sosialstøtte. Datatilsynet meldte fra til Sosialdepartementet om at disse sosialkontorene var for nærgående: Betalingstransaksjoner kan inneholde sensitive personopplysninger, som for eksempel om klienten har betalt for spesielle helsetjenester. Det kan føles som krenkende å måtte blottlegge seg overfor sosialkontoret, selv med opplysninger som isolert sett virker alminnelige. Sosialkontoret ville for eksempel vite om klienten hadde andre inntekter. I så fall skal innhentingen dreie seg om det. Opplysninger ut over kontoinnskudd ville være overskuddsinformasjon, og ulovlig behandling etter personopplysningsloven. Sosialdepartementet var enig i Datatilsynets innvendinger. I 2003 sendte departementet ut et eget rundskriv til landets kommuner der det ble bedt om at det som hovedregel ikke skulle kreves kontoutskrift lenger. Dersom det unntaksvis er nødvendig å be om utskrift, skal det nå gjøres klart for klienten hvilke opplysninger det er behov for og hvorfor, slik at klienten kan «sladde» andre opplysninger fra utskriften før den legges fram for sosialtjenesten. Datatilsynet er fornøyd med at rutinene blir like på sosialkontorene, fordi dette berører helt grunnleggende personvernhensyn.

9 PERSONVERNRAPPORTEN GLIMT 9 Hva tjener naboen? Nordmenn har nysgjerrighetens nådegave. Takket være den har norske idrettslag og foreninger skaffet seg inntekter i mange år. Men hvor mye skal du få vite om naboens økonomi? NRK og Aftenposten mest interessert Mediene følger med i hva Datatilsynet arbeider med. I 2003 fikk tilsynet 89 bestillinger fra pressen og andre om til sammen 430 dokumenter fra postjournalen. Tilsynet har registrert over 1500 nyhetsinnslag på medienes internettsider. Det var NRK og Aftenposten som hadde flest omtaler av Datatilsynets virksomhet. I Norge har de offentlige skattelistene lang tradisjon. De har vært lagt ut til årlig gjennomsyn i mer enn 100 år. I butikken og på døra har du kunnet kjøpe hefter med den kommunale inntektslista. Overskuddet fra salget har gått til fotballaget og annet samfunnsgagnlig arbeid. Avisene har også vært påpasselige med å publisere inntektstoppene så snart listene er blitt lagt ut. Men de siste årene har utleggingen fått et nytt preg. Nettsteder og nettaviser har valgt å la skattelistene ligge tilgjengelig hele året, i søkbar form. Datatilsynet har arbeidet i flere år for å få til innstramminger. Finansdepartementet har lyttet: I 2003 kom forslaget om å stramme inn praksisen med videreformidling av disse opplysningene. I høringsbrevet viser departementet til at opplysningene i skattelistene ble brukt av kriminelle til å peke ut ofre, og at listene i noen grad ble brukt til uønskede kommersielle formål. Så hva er de mest synlige forandringene så langt? Jo, fra høsten 2003 er forutsetningen for å få skattelistene at opplysninger om fødselsdag og -måned, skatteklasse og gateadresse ikke blir gjort kjent. Dessuten skal videreformidlingen vare i bare tre uker, det samme tidsrommet som papirlistene ligger til gjennomsyn på ligningskontoret. I tillegg foreslo departementet en lov som sier at det bare er Skattedirektoratet som kan tilby skattelistene til publikum over nettet. Datatilsynet mener at forslagene var ønskelige og nødvendige, selv om tilsynet selv hadde foreslått en større innstramming. Nysgjerrigheten har fortsatt gode kår. Flere nettaviser har fremdeles skattelistene utlagt, flere måneder etter at de ifølge retningslinjene fra Finansdepartementet skulle ha tatt dem bort fra nettet. Bergens Tidende gir gratis likningsopplysninger fra 2000, 2001 og 2002, og Romerikes Blad tilbyr søk i skattelistene for VG på sin side har fjernet skattelistene, men tilbyr beregninger av brutto inntekt sendt på SMS, mot betaling. Scanpix) Tilsyn avslører lav kunnskap Datatilsynets tilsynsbesøk i 2003 viste at et flertall av de besøkte virksomhetene hadde liten kunnskap om regelverket og de prinsippene dette er tuftet på. Det ble avdekket flere tilfeller hvor ledelsen ikke hadde definert klare rammer for ansvarsforhold for behandlingen av personopplysninger. Det ble også registrert en manglende oversikt over hva slags personopplysninger som faktisk behandles. Mange ser dessuten ut til å oppfatte arbeidet med eksempelvis internkontrollsystem som en tung prosess som det fort blir til at man skyver foran seg. Tilsynsvirksomheten er nedfelt i lovverket som et viktig virkemiddel for å sikre et godt personvern. Datatilsynet gjennomførte 79 tilsyn i Det ble blant annet gjennomført ni tilsyn i primærhelsetjenesten, ti i større helseforetak. I kommunene var det 31 tilsyn. Kundesentre, butikk, taxi og lignende fikk elleve tilsyn, markedsførere fikk tre, kameraovervåking hadde ti tilsyn og det var to tilsyn i informasjonssystemet for Schengen. Det var 25 prosent færre tilsyn i 2003 enn året før, fordi Datatilsynet hadde mindre ressurser til dette arbeidet. Tilsynene viste følgende typiske avvik: Uryddighet knyttet til ansvar og myndighet Brudd på bestemmelser om internkontroll Brudd på bestemmelser om informasjonssikkerhet

10 10 OVERBLIKK PERSONVERNRAPPORTEN Gjennomsiktig er ikke det samme som trygt Det finnes mange gode grunner til å registrere og kontrollere. Likevel advarer Georg Apenes mot at summen av mange tiltak med gode hensikter kan ramme folks rett til å verne om privatlivet. Informasjon og rådgivning fremmer i det lange løp respekten for privatsfæren og den personlige integriteten, sier Datatilsynets direktør. Framfor å true med paragrafer og trumfe igjennom vedtak, er vi i Datatilsynet blitt oss enda mer bevisst nytten av å gå fram med lempe, sier Apenes. Et viktig skritt i så måte er arbeidet med å desentralisere tilsynets oppgaver for eksempel ved å opprette personvernombud. I 2003 fikk to kommuner egne ombud. Nordlandskommunene Vefsn og Vestvågøy satser nå begge på å bringe personvernet nærmere innbyggerne enn hva Datatilsynets kontorer i Tollbugata i Oslo er i stand til. Apenes håper det skal bli flere ombud, i kommunesektoren så vel som andre steder. Tre satsingsområder I 2003 konsentrerte Datatilsynet mye av innsatsen om tre områder: helsesektoren, kommunene og arbeidslivet. Helsesektoren er viktig å følge med i, fordi den behandler mange og svært sensitive personopplysninger. Samtidig er teknologien i rivende utvikling, blant annet ved etablering av nasjonale helsenett og innføring av fullelektroniske pasientjournaler. Slett ikke alle helseforetak henger med når det gjelder kunnskapen om reglene i personopplysningsloven og helseregisterloven, sier Apenes. Kommunene er også ambisiøse. De skaffer seg mye ny og effektiv teknologi. De satser for eksempel på det som så besnærende brukervennlig kalles døgnåpen forvaltning, service og tilgjengelighet. Flere kommuner har lagt de elektroniske journalene og dokumentene sine på nettet. Det er vel og bra. Men det er viktig at de også legger vekt på diskresjon, sikkerhet og taushetsbestemmelser. Ideelt sett er det fint å kunne gå til én luke på kommunekontoret og få ordnet det meste der. Det kan bety at en utilsiktet, men betenkelig opphopning av personopplysninger oppstår og dermed fare for feilskjær, advarer Apenes. I arbeidslivet har Datatilsynet sett utstrakt bruk av overvåkingsteknologi og kontrollmetoder. Her må partene i arbeidslivet finne fram til balanserte løsninger som forebygger konflikt. En stadig større del av telefonene og brevene til Datatilsynet dreier seg om overvåking og kontroll på arbeidsplassene. Mulighetene for å forebygge grums og overtramp er så absolutt til stede. Men jeg tror nok at arbeidslivets parter kunne bidra enda noe mer energisk i forebyggende informasjons- og avtalearbeid, sier Apenes. Vern under press Også i fjor så det ut til at personvernet var under press? Ja, og ofte er det summen av mange tiltak, som hver for seg kan være uskyldige og ønskelige, som skaper presset, konstaterer Georg Apenes. Valg av teknologi er også et valg av samfunn. Jeg er opptatt av at muligheten for å bevege seg sporfritt er blitt betydelig mindre. Ett eksempel er utviklingen av automatiske bomstasjoner. Bilistene som ønsker å passere uten å måtte gi fra seg personlige opplysninger, møtes med hindre. Følgen av hindrene er at det sporbare alternativet virker betydelig mer bekvemt enn det sporfrie. Bilisten har derfor ikke noe reelt valg. Det mener vi han bør ha. Sannheten er at vi stadig oftere legger igjen små kunnskapsbiter om oss selv, i vår ferd gjennom døgnet. I en eller annen sammenheng, i en nær eller fjernere fremtid, frykter jeg at innsamlingen av adferdsdata blir mer interessant. Både for en omsorgsfull stat og et innovativt næringsliv. Brukes, men til hva? Det er kanskje Datatilsynets fortjeneste at flere nordmenn nå er klar over at de etterlater seg alle slags spor? Noen må fortelle dem om følgene av

11 ninger, og det omgivelsene har skaffet seg av innsyn og kunnskap om meg. Slik er det i rettssalen, og slik er det i forvaltningen etter at vi fikk offentlighetsloven: Jeg må kunne stole på at det legen sier til meg, er gjenstand for fortrolighet. Det må ikke uten mitt vitende sendes videre til arbeidsgiveren min, forsikringsselskapet mitt, forretningskonkurrenten min og så videre. Tillit er som et smøremiddel i fellesskapet. Vissheten om det motsatte, at noen kanskje har vært i mine skuffer og lest mine brev, gir ikke noen god følelse. Den som for villig og for ofte veksler inn sin frihet for trygghet, risikerer å miste begge deler Du skal som borger i størst mulig grad selv kunne velge om du vil gi fra deg personopplysninger eller ikke. Uten tillit føler vi oss ikke trygge da hjelper ikke all verdens teknologiske påhitt, sier Datatilsynets direktør Georg Apenes. (Foto: Scanpix) alternativer de velger. Mange har fortsatt beskjedne forestillinger om hva sporene kan brukes til. Tankevekkende mange synes overhodet ikke å reflektere over slike sammenhenger. Et spørsmål om tillit Datatilsynsdirektørens credo er fortsatt det samme: Borgerne skal få vite at de blir registrert. Når, av hvem og til hvilket formål. Det finnes alltid masse gode argumenter for overvåking, for å registrere, kontrollere og notere. Men dette må være det ufravikelige prinsippet i en liberal, individorientert rettsstat: Du skal være informert om det omgivelsene vet eller ønsker å vite om deg. Dette handler dypest sett om vilkårene for tillit mellom den enkelte og fellesskapet. Hva er sammenhengen? Vi bygger samfunnet vårt på den forestillingen at det enkelte mennesket som hovedregel skal ta ansvar for seg selv og resultatene av sine valg. Da må borgeren forutsetningsvis kunne vite hva slags kunnskaper omgivelsene har om den. Det må være en viss symmetri mellom mine egne forutset- 11. september-effekten Overvåking har fått ny vind i seilene etter 11. september 2001? Krigen mot terror er blant annet basert på forestillingen om at bare et samfunn er gjennomsiktig nok, får man øye på Det Onde i tide: Slik kan det utslettes! Med alle tenkelige, pluss noen nokså utenkelige, midler. USA har ingen føderale personvernlover eller noe datatilsyn. Derfor kan de politiske myndighetene i USA nå uten særlig hjemlig opposisjon legge til rette for et overvåkings- og kontrollsamfunn med registrerende sensorer montert i store deler av resten av verden. Det gjenstår å se om gjennomsiktigheten i seg selv skaffer oss den evige fred, med løven og lammet på fellesbeite. Frykt skaper lett sin egen forestillingsverden? Det har jeg også merket når jeg har reist rundt og snakket med folk i embets medfør. Eldre damer som før hadde syklubb klokka 18.00, føler seg nå så utrygge i samfunnet at de har lagt møtet til formiddagen i stedet. Det er denne typen medmennesker som i forståelig engstelse er villig til å betale for det de håper er trygghet med mye av sin integritet. Jeg tror ikke det hjelper. Jeg tror heller det er på tide å gjenta noe jeg sa for noen år siden: Den som for villig og for ofte veksler inn sin frihet for trygghet, risikerer å miste begge deler.

12 12 ALT ER SPORBART PERSONVERNRAPPORTEN Vi legger igjen stadig flere spor Det er ikke lenger mulig å ha oversikt over hvilke data som tas vare på, og hvor. I pc-ens barndom var det greit. Men å prøve å forstå hva en pc gjør i dag er mye vanskeligere. Hvilke spor legger den igjen, og hvor? Hvor mange er det som forstår hva cookies er, spør teleanalytiker Tore Aarønæs retorisk. Eller hva en brannmur gjør og ikke gjør? Det verste er at vi ikke vet hvor det blir av informasjonen. Nede i Windowsprogrammet ligger det hundrevis av snutter som viser hvor jeg har surfet med min maskin. Den samme informasjonen ligger på forskjellige servere rundt om, utenfor vår kunnskap og kontroll. Hva kan vi gjøre? Vi må bare ta sjansen på at det går bra. Nesten uløselig Tore Aarønæs brukes mye av de stadig flere telekom-operatørene i Norge. Han lager analyser som forteller hvilke teletrender som er viktige, og hvor de nye vekstmarkedene er. Telenett i alle former er allerede blitt den viktigste av alle kommunikasjonskanaler. Og kanskje den farligste? Jeg ser at de nasjonale datatilsynene har begynt å tenke på tekniske temaer som har med personvern i telekommunikasjon å gjøre, for eksempel trådløse nettverk som Teknologi skaper nye spor Ny tele- og datateknologi skaper ufrivillige spor som svært få har samlet oversikt over om noen. Hjemme-pc kombinert med bredbånd og trådløse nett (WLAN) betyr en stor forenkling i hverdagen for brukerene og en helt uoversiktlig spredning av data. Bevisstheten om farene er for lav hos de fleste. Utviklingen går så fort at verken skolen eller myndighetene henger med. WLAN. Jeg tror de står overfor til dels uløselige problemer. Aarønæs peker på WLAN-boksen sin, som henger på veggen i stua. Fordelen med den boksen er at hele familien kan kommunisere trådløst. Det er meget enkelt og komfortabelt. Ulempen hvis vi ikke sikrer oss, er at en hvilken som helst person kan stille seg opp i en bil utenfor huset og bruke sin bærbare pc mot vår boks for eksempel til straffbare handlinger som opp- eller nedlasting av barneporno. Da vil politiet eventuelt oppspore meg. Det blir min jobb å overbevise dem om at jeg er blitt utsatt for snoking. Spor langs alle veier Den samme boksen har uansett distribuert en mengde dataspor utover i nettet. Teleleverandøren min kan sjekke livet mitt, bare fordi han leverer bredbånd til meg. På samme måte som med mobiltelefonen min, som bank- og kredittkortet og som brikken i frontruta på bilen min. Jeg kom tilfeldigvis i samtale med en kar i veimyndighetene om hva den brikken også brukes til. Ved Sande i Vestfold hadde jeg lagt merke til ei antenne som hang på ei bru over veien. Den identifiserer de tre siste sifrene i bombrikken i bilen min. Tilsvarende antenner i Oslo har da alt registrert at sifferkombinasjonen har kjørt derfra. Vegvesenet bruker systemet til noe fornuftig: å beregne trafikkflyten ut fra Oslo. Men i teorien kan det sørge for at jeg blir tatt for å ha kjørt for fort: Jeg er delvis gjenkjent. Hvordan skal du kunne få kjennskap til at slike data om deg eventuelt finnes? Den som samler dataene, har et liknende problem. Det er for eksempel en stor jobb å hente opp mobiltelefonlogger, om politiet trenger å finne ut av en kriminalsak. Vanlige folk kan bare drømme om at de skal få samme tilgang. Mener du teknologien gjør at vi må gi opp tanken på et reelt personvern? Ikke gi opp. Men grensestolpene blir nok flyttet. I min sektor godtar vi at mer og mer blir trådløst. Det bringer inn spørsmå-

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn?

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn? 2005 PERSONVERNRAPPORTEN S 06 S 22 S 30 S 32 Trygg med kamera? Er det uønsket informasjon om deg på Internett? Anders Ryssdal: Rettssikkerhet på vikende front Har arbeidsgiver rett til å vite alt? Som

Detaljer

Retten til å være i fred

Retten til å være i fred 2006 PERSONVERNRAPPORTEN S 12 S 14 S 20 S 24 Privatlivets fred Farvel anonymitet Gjesteskribent Are Kalvø Spar tid og ressurser med god internkontroll Retten til å være i fred LEDER Dr. Stockman og vi

Detaljer

Personvernrapporten 2007

Personvernrapporten 2007 Bevisbyrden flyttes: Bevis din uskyld! thomas mathiesen side 18 Helsejournaler er ikke trygge på sykehus alvorlig svikt side 22 Ingen jubel for norsk personvern kommentar side 25 Personvernrapporten 2007

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2007

Datatilsynets årsmelding for 2007 Datatilsynets årsmelding for 2007 Årsmelding R08/01 11.02.2008 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf personopplysningslovens 42. Oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk Forord Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var

Detaljer

Årsmeldingen for 2012

Årsmeldingen for 2012 Årsmeldingen for 2012 Manus til stortingsmeldingen om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, februar 2013. 1 Forord Året

Detaljer

Personvernrapporten 2009

Personvernrapporten 2009 Billig datalagring truer personvernet side 2 25 Sjefen kan lese e-posten din, men ikke når som helst side 18 19 GPS-merking: overvåking eller omsorg? side 32 36 Personvernrapporten 29 Datatilsynet har

Detaljer

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt Ubegrunnet frykt styrer livet vårt side 1 Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge side 8 Stor iver blant unge filmmakere side Personvernrapporten 008 Hva er vi redde for? Alle har noe de frykter noe de

Detaljer

Personvernrapporten 2010

Personvernrapporten 2010 Apenes trer av men vil ikke tie side 12 17 Hva skjedde med personvernet? side 22 31 Mange vil ha levd hele liv på Internett side 32 34 Personvernrapporten 2010 Ungdomspartiene krangler mye, men én ting

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2008

Datatilsynets årsmelding for 2008 Datatilsynets årsmelding for 2008 Årsmelding R09/01 10.02.2008 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningslovens 42. Oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2014 TILSTAND OG TRENDER 2013 THE GUARDIAN AVSLØRER DEN STØRSTE OVER- VÅKNINGSSKANDALEN SIDEN WATERGATE GPS-SPORING AV DEMENTE 14. JUNI Stortinget tillater helse- og omsorgstjenester å benytte

Detaljer

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern ISBN 82-92447-05-9 Utgitt: Oslo, mars 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Copyright Teknologirådet Elektronisk

Detaljer

Bacheloroppgave i DRI 3010 våren 2010. Fjernsynsovervåking på videregående skoler. Jorunn Mjåland Ellen, Sveinung Falch Løkke, Erling Rostvåg

Bacheloroppgave i DRI 3010 våren 2010. Fjernsynsovervåking på videregående skoler. Jorunn Mjåland Ellen, Sveinung Falch Løkke, Erling Rostvåg Bacheloroppgave i DRI 3010 våren 2010 Fjernsynsovervåking på videregående skoler Jorunn Mjåland Ellen, Sveinung Falch Løkke, Erling Rostvåg Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 1.1 Problemstilling...5

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

Datatilsynets strategi 2011 2016

Datatilsynets strategi 2011 2016 Datatilsynets strategi 2011 2016 - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets strategi 2011 2016 11.11.2011 Innholdsfortegnelse Dette er Datatilsynet Side 3 Visjon, verdier

Detaljer

Representantforslag 56 S

Representantforslag 56 S Representantforslag 56 S (2010 2011) fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg Dokument 8:56 S (2010 2011) Representantforslag

Detaljer

PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER 4 ISBN 978-82-92447-56-7 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-57-4 (elektronisk utgave) Rapport 1/2013 Utgitt: Oslo, januar 2013 Omslag: Commando Group Trykk: ILAS Elektronisk

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com Nemnd for Internett Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett Ved advokat Andreas Galtung www.galtung.com Oslo, oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bemerkninger... 3 1.1 Konklusjon...

Detaljer

Strategi for godt personvern i justissektoren mv.

Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg - offentlige kontrollmyndigheter og utlendingsforvaltningen 15. mars 2012 Innholdsfortegnelse Sentrale

Detaljer

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet Datalagringsdirektivet Eystein Huse Leren Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mai 2009 Hovedveileder: Stig Frode Mjølsnes, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for

Detaljer

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e 11. april Endringer i forsikringsavtaleloven mv. 433 Møte mandag den 11. april kl. 13.56 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 26): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16.

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer