Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold"

Transkript

1 Steigen Saltdal Meløy Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold 1. Innledning Bakgrunn Befolkningsgrunnlag og undersøkelsestall Utstyrskrav- og muligheter Lokaler Organisatoriske forhold IKT Forutsetninger for kalkyle - desentralisert røntgen Kalkyle Kommentarer til kalkyle og kostnadsfordeling Gevinster ved etablering av desentralisert radiologi Oppsummering

2 1. Innledning RESO Salten behandlet saken om desentralisert radiologi og det ble fattet følgende vedtak: Sak 11/14: Desentralisert radiologi Vedtak: For konkret faglig og praktisk utredning av desentralisert radiologi i Salten organiseres et samhandlings- og utviklingsutvalg med følgende sammensetning: - Overlege radiologi, NLSH (leder) - Fastlege Kjell Gunnar Skodvin, Saltdal - Distriktsleder Geir Inge Hansen, Meløy - Kommuneoverlege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei, Steigen - Kommunalråd Odvar Nordnes, Hamarøy - Kommuneoverlege Rolf Peder Tennebø, Tysfjord Det forutsettes at arbeidsgiver frigir tilstrekkelig arbeidstid for medlemmene slik at utredningen kan gjøres innen rimelig tid. Sak framlegges i RESO-møte 19. september 2011 Randi Brendberg, ble utnevnt til representant for NLSH og leder av utvalget. Før oppstart av gruppens arbeid, var det nødvendig å gjøre en del avklaringer internt i NLSH og i juni ble det avholdt et møte mellom adm.dir. Paul Martin Strand og Randi Brendberg. Finansieringsmulighetene ved etablering og drift av desentralisert radiologi, vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når saken skal viderebehandles og man fant det fornuftig å utarbeide utkast til en kalkyle før første møte i det RESO-oppnevnte utvalget. Arbeidsgruppen i NLSH har bestått av: Overlege radiologi Randi Brendberg (leder) Enhetsleder radiologi Tone Bonsak IT-sjef Øystein Lorentzen Avdelingsingeniør med.teknisk Skjalg Andersen Rådgiver, plan og analyse Janita Nilsen Rådgiver, plan og analyse Bodil Kanstad Arbeidsgruppen har avholdt 2 møter. Arbeidsgruppens vurderinger og kalkyle ble oversendt medlemmene i samhandlings- og utviklingsutvalget som et utgangspunkt for videre drøfting av muligheter for etablering av desentralisert radiologi i Saltdal, Meløy og Steigen. Samhandlings- og utviklingsutvalget har avholdt møte og Utvalgets redegjørelse fremlegges for RESO

3 2. Bakgrunn Spørsmålet om å etablere et radiologisk tilbud i kommunen, ble først reist i forbindelse med etablering av et formalisert samarbeid mellom foretaket og PreOB, Steigentunet. Saken ble revitalisert i forbindelse med etablering av PreOB i Meløy og Saltdal. Man valgte den gang å prioritere etablering av sengeplasser for prehospital observasjon og behandling. Dette ble av alle parter ansett som en hensiktsmessig prioritering. Når nå dette er på plass, er det grunn til å sette søkelys på hvilke diagnostiske muligheter som skal foreligge pasientnært. Samhandlingsreformen iverksettes fra Desentralisert radiologi må således ses som et av flere mulige samhandlingsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Henviser også til RESO-sak 14/ Befolkningsgrunnlag og undersøkelsestall Man har tatt utgangspunkt i en etablering av desentralisert radiologi i Saltdal, Meløy og Steigen. I Steigen har man beregnet at en andel av pasientene fra Hamarøy og Tysfjord vil benytte et tilbud ved Steigentunet og man derfor tatt med disse kommunene i beregningsgrunnlaget. En tilsvarende effekt kan man se for seg mellom Saltdal og Fauske. På det nåværende tidspunkt har man imidlertid valgt å ikke regne inn deler av befolkningen i Fauske kommune i grunnlaget. Når det gjelder Tysfjord, hører ca halve befolkningen til lokalsykehusområdet UNN, Narvik. I kalkylen er det brukt undersøkelsestall som beregningsgrunnlag og feilen i oppsettet over befolkningsgrunnlag vil således ikke influere på kalkylen. Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret, etter region, tid og statistikkvariabel 2011 Folkemengde 1837 Meløy Saltdal Steigen Hamarøy Tysfjord Kilde: SSB 3

4 Undersøkelsestall 2010: Tallmaterialet er hentet fra DIPS-RIS, rapport D Tallene omfatter alle polikliniske, konvensjonelle røntgenundersøkelser i perioden uavhengig av organisatorisk tilhørighet til henvisende lege. Man har gjort søk for kategoriene kontroll (K), utredning (U) og behandling (B). Meløy 1837 Saltdal 1840 Steigen 1848 Hamarøy 1849 Tysfjord SUM US I den videre beregning har man anslått at 80% av de polikliniske undersøkelsene fra vertskommunene Meløy, Saltdal og Steigen kan utføres ved lokalt røntgenlaboratorium og at 40% av undersøkelsene fra Tysfjord og Hamarøy kan utføres ved Steigentunet. Under drøfting av dette punktet i utvalget, kom det frem synspunkter på at 40 % sannsynligvis er et lavt anslag. 4. Utstyrskrav- og muligheter Valg av røntgenapparatur vil basere seg på krav til billedkvalitet, brukervennlighet og pris. Det er en forutsetning at alle de vanlige røntgenundersøkelsene kan utføres på laboratoriet og at man oppnår den samme kvalitet som om undersøkelsene hadde vært utført ved sykehuset. Man har sett på muligheten for å ta i bruk transportabelt utstyr, dette har imidlertid klare begrensninger bl.a. ved lungeundersøkelser. Utvalget har innhentet informasjon bl.a. fra Telemark hvor det planlegges desentralisert radiologi i Vinje. I dette prosjektet har man gjort de samme vurderingene av fastmontert vs transportabelt utstyr og valgt å gå til anskaffelse av fastmontert utstyr. Man har bedt om informasjon om utstyrsmuligheter og pris fra flere utstyrsleverandører, Siemens og GE har gitt tilbakemelding: Utstyr Rom Fabri kat Type Pris Service/ år Kvm (min) Blyskjerming Strømfor syning 1 GE 2 Siem ens Definium 5000 Ysio kr kr kr kr ,5x4,5x2, 6m 4,5x4,5x2, 6m 1 mm i tak, 2 mm i vegg, gulv, vindu og dør. 3 mm bak veggbucky 1 mm i tak, 2 mm i vegg, gulv, vindu og dør. 3 mm bak veggbucky 65 kw 480 V 65 kw 480 V 3 GE 4 Siem ens Optima MOBIL Mobilett MOBIL kr kr kr Ingen Standard kr Ingen Standard 4

5 5. Lokaler Fastmontert utstyr innebærer i tillegg til formelle kompetansekrav til den som skal betjene apparaturen, krav til blyskjerming av lokaler, krav til strømforsyning og minimumskrav til rommets størrelse. Se veileder 5 fra Statens strålevern Krav til røntgenrom: Et lokale på min. 21 m 2 (4,5 x 4,5 m) pluss nødvendig venterom. Blyskjerming (strålebeskyttelse): 1 mm i tak, 2 mm i vegg, gulv, vindu og dør, 3 mm bak veggbucky (den ene veggen). Strømforsyning: 65 kw, 480 V (høyspent) 5.2. Stråleskjerming: Statens strålevern angir følgende ekvivalenter: Tabell 2: Alternative materialer for bygningsmessig skjerming. Ekvivalente skjermingstykkelser i mm for ulike materialer relatert til blytykkelsen. Gjelder for høyspenninger mellom kv. Bygningsmateriale (kg/m 3 ) Blytykkelse [mm Pb] 0, Stål (7400) Glass (2560) Betong (2350) Murstein (1650) Gips (705) For å ivareta en homogen tetthet, må eventuelle hull fylles med sement eller tilsvarende Pris blybeskyttelse: Til et rom på 4,5 x 4,5 m og takhøyde på 2,4 m blir det ialt 86 m 2 golvflate/vegger/tak som skal ha blybeskyttelse. Totalprisen blir kr. 86 x kr x 1,3 = kr Rigg/drift påslag 20-30% er innberegnet her. Prisen gjelder for å få ny, komplett vegg. Dvs. alle elementer i veggen inngår (gipsplater, stendere, isolasjon, malingsbehandling, bly osv). Om det er slik at en har et eksisterende rom som skal blyskjermes, vil arbeidsomfang og pris bli vesentlig redusert. Behovet for skjerming av gulv/tak vil jo også variere for de forskjellige bygg. Videre tilkommer: 5

6 -Blyskjermet dør ca ,- -Alle priser oppgitt ekskl mva. Informasjonen om priser for blyskjerming er innhentet fra utbyggingsavdelingen, Nlsh Status lokaler i kommunene: Ved Steigentunet er det allerede etablert et rom med 3 mm blyskjerming i veggene. Det er ikke blyskjerming i taket. Den bygningsmessige konstruksjonen i taket må således vurderes opp mot ekvivalent-tabellen fra Statens strålevern. Takhøyden (avstand til strålekilde) og type aktivitet i rommet over vil også ha betydning for skjermingsbehov. I Meløy er det foreløpig ingen konkrete planer om etablering av nytt røntgenrom. Det foreligger imidlertid et lokale i 1.etg.i Ørnes Omsorgssenter som kan vurderes brukt. Her er det murvegger og innlagt vann. Det er ikke kjent for utvalget hvor tykk betong det er i veggene og følgelig heller ikke hvor mye blyskjerming man må beregne. I Saltdal planlegges utbygging av Saltdal helsesenter. Kommuneoverlege Franing og utbyggingsingeniøren har fått oversendt de tekniske kravene til et røntgenlaboratorium. Man har sett seg ut ett rom i helsesenteret som kan tilpasses røntgen, men noe vedtak er ikke fattet. 6. Organisatoriske forhold De desentrale røntgenlaboratoriene må organisatorisk defineres som en del av bildediagnostisk avdeling ved NLSH. Undersøkelsene er tenkt gransket i Bodø og det vil bli sendt ut granskningssvar på lik linje med undersøkelser som er utført i Bodø. Fastmontert utstyr må i praksis betjenes av radiograf. Man kan her se for seg to hovedmodeller for bemanning: 1. Det ansettes radiograf med bosted lokalt og med det desentraliserte laboratoriet som hovedarbeidssted. 2. Betjening av laboratoriet baseres på at det etableres en fast rotasjonsordning med radiografer som ambulerer fra Bodø, men som har sitt hovedarbeidssted i Bodø. Det kan også drøftes varianter av disse to hovedmodellene. Hvilken grad av beredskap man ser som nødvendig vil påvirke valg av modell og kostnadene knyttet til dette. Likeledes må man se på rekrutteringsmulighetene ikke minst i modell 1. Man har innhentet erfaringer fra Sonjatun mht ulike vaktordninger, avlønningsavtaler, utrykningsfrekvens osv. Det rapporteres derfra om lite behov for utrykning på natt. Dette er også i overensstemmelse med konklusjoner i samtaler vi har hatt om dette punktet i en tidligere fase av prosjektet. Man må vurdere behovet for helgeberedskap. Helgeberedskap vil medføre at flere personer må gå inn i en turnus og slik sett fordyre/vanskeliggjøre gjennomføringen. 6

7 I kalkylen er det lagt til grunn like stillingsstørrelser i de tre kommunene. Som man ser av befolkningsgrunnlag og undersøkelsesstatistikk, vil man forvente at aktiviteten ved røntgenlaboratoriet i Steigen vil være lavere enn ved de to øvrige lokalisasjonene. Kommuneoverlege Anne Karin Forshei har tatt denne saken opp til drøfting i kommunen og det foreligger en sterk vilje i Steigen til å gå inn på en modell med delt stilling mellom kommune og foretak. Det er en lang rekke kommunale arbeidsoppgaver som kan utføres av radiograf både innenfor helse, utdanning og IKT avhengig av radiografens kompetanse og interesseområder. Her kan man således se for seg en ordning med 50% ansettelse i Steigen kommune og 50% i Nlsh. 7. IKT Laboratoriet må IKT-messig settes opp tilsvarende en radiograf-arbeidsstasjon i sykehuset. Det er nødvendig med tilgang til RIS (Røntgen Informasjons System) og PACS (Picture Archiving and Communicating System). I og med at radiografen er ansatt i radiologisk enhet, vil brukertilganger bli tilsvarende en radiograf med hovedarbeidssted i Bodø. Arbeidsflyten vil også være tilsvarende. Laboratoriene kobles opp i Norsk helsenett. Det må påregnes oppkoblingskostnad og nettleie. (Samlokalisering med ambulansestasjonene vil gi delt nettleie.) Dersom kommunalt ansatt legevaktslege har behov for å se bildene der og da, må det vurderes hvordan dette skal håndteres for å være i overensstemmelse med forskriften. Dersom legevaktslegen ikke gis aktiv tilgang til datasystemene i form av egen pålogging, vil visning av bildene kunne anses som en aktiv overlevering av informasjon fra foretaket og således være innenfor gjeldende lovverk. Det vil da være radiografens ansvar å sørge for at visning/overlevering foregår i overensstemmelse med foretakets rutiner. Dersom det i den videre drøfting av saken skulle fremkomme momenter som gjør at man vil vurdere andre løsninger, må man beskrive løsninger for tilgangskontroll. Problemstillingen har muntlig vært drøftet med informasjonssikkerhetsrådgiver Alf Leinan. 7

8 8. Forutsetninger for kalkyle - desentralisert røntgen 8.1. Investeringer/drift: Det er i kalkylen tatt utgangspunkt i en investeringskostnad på kr inkl mva i røntgenutstyr, dvs GE sitt tilbud basert på at det er det som brukes på NLSH i dag. En avskrivningstid på 10 år er satt. Årlig serviceavtale på kr Etableringskostnad for IKT er kr , samt en årlig driftskostnad på kr Dette er pr geografiske lokalitet. Investering: Investeringskostnad ant.år levetid Røntgenapparat utgiftsføres i IKT - utstyr (PACS) anskaffelsesåret Totalt Lønn: Det er sett på ulike alternativer av bemanning. I denne kalkylen er det billigste alternativet benyttet, Dvs at i kalkylen har man tatt utgangspunkt i en åpningstid på mandag fredag, men hjemmevakt mandag - torsdag Dette gir et bemanningsbehov på 1,2 stilling pr sted. Økt passiv tid til natt og helg vil gi et større bemanningsbehov. UNN har på Sonjatun en ordning hvor to radiografer får betalt for 100% fast stilling og jobber annenhver uke. Aktiv på dagtid og hjemmevakt kveld og natt på ukedager. Dette er et dyrere alternativ, siden vi ikke vil ha behov for to hele stillinger. Men kan være et alternativ som gjør rekruttering lettere. Se tabellen nedenfor for kostnad ved de ulike bemanningsalternativene: Oppsummering ulike alternativ: 200% fast uten tillegg ved uttrykninger(sonjatunmodellen) ,36 aktiv dagtid og passiv tom kl på ukedager ,25 aktiv dagtid og passiv til neste morgen ukedager ,76 aktiv dagtid på ukedager og passiv øvrige dager , Inntekter Inntekt er satt til kr. 400 pr konsultasjon Reisekostnader: Syketransportkostnader er trolig det man kan spare mest på ved en desentralisering når man skal tenke på kroner og øre, men det er en rekke usikre momenter på dette området. For det første er det vanskelig å finne eksakt pris pr tur pr pasient, da man ikke vet hvilken reisemåte hver enkelt benytter. I tillegg vil det også kunne utløse økt transportkostnad ved at noen av pasientene som transporteres internt i kommunene, også må reise til Bodø i etterkant likevel. Dette utgjør ekstra kjøring og økt kostnad. Dette er tall som er vanskelig å beregne og som ikke er brukt tid på i denne omgang. I dette oppsettet er totale syketransportkostnader (flykostnader holdt utenfor) for de ulike kommunene brukt som utgangspunkt. Dette er fordelt på antall behandlede pasienter ved NLSH i 2010 (både inneliggende og polikliniske alle avdelinger), for å finne transportkostnad pr pasient. Denne kostnaden er trolig noe for høy, fordi totale transportkostnader også inneholder reiser til andre sykehus som for eksempel UNN, samt kjøring til legekontor/fysioterapaut/andre spesialister. Derfor har vi i kalkylen 8

9 nedredusert denne skjønnsmessig for disse forhold. I tillegg gjøres oppmerksom på at det her ikke er tatt hensyn til det man evt. får av besparelser i forbindelse med at det kan tenkes at det blir færre ambulanseoppdrag. Reisekostnader: Antall pasienter fra Steigen Total transportkostnad eksl fly Redusert for intern transport Pr pasient Antall pasienter fra Saltdal Total transportkostnad eksl fly Redusert for intern transport Pr pasient Antall pasienter fra Meløy Total transportkostnad eksl fly Redusert for intern transport Pr pasient Kalkyle Steigen Saltdal Meløy Poliklinikkinntekter/egenandeler Sparte reisekostnader Sum inntekter/besparelser Lønn radiografer Avskrivninger Serviceavtale røntgenutstyr Drift IKT(lisenser, bredbånd, etc.) Opplæring/kurs/hospitering Forbruksmateriell Tapte inntekter Bodø Sum kostnader Netto Her er ikke etableringskostnader til IKT tatt med, da de kun vil representere en kostnad i etableringsåret. 9

10 10. Kommentarer til kalkyle og kostnadsfordeling Kostnadene foreslås fordelt mellom Nordlandssykehuset og vertskommunene. Vertskommunene foreslås å ta ansvar for infrastruktur knyttet til røntgenetableringen så som å stille egnede lokaler til rådighet, renhold av lokaler, strømforsyning, forbruksmateriell, nettverk fra oppkoblingspunkt og bolig for radiograf dersom man velger en ordning med ambulerende radiograf. Nordlandssykehuset foreslås å ta ansvar for utstyrsanskaffelse, servicekostnader, drift av arbeidsstasjon RIS/PACS, personalkostnader, opplæring og granskning av undersøkelsene. Nordlandssykehuset vil ha gevinsten ved sparte reisekostnader. Poliklinikkinntekter og egenandeler tilfaller Nordlandssykehuset. Som det fremgår av kalkylen, vil netto utgift i Saltdal ligge høyere enn tilsvarende i Meløy og Steigen. Dette skyldes mindre besparelse av reisekostnader i Saltdal. Dette kan delvis kompenseres dersom deler av Fauske kommune velger å benytte et røntgentilbud i Saltdal forutsatt at reisekostnadene til Rognan er lavere enn til Bodø. I kalkylen er det ikke regnet inn evt. økning i det totale antallet undersøkelser. Man må anta at en økt tilgjengelighet til tilbudet vil gi en økning i antall undersøkelser. I de tilfellene reisekostnadene er lavere enn egenandel/refusjon og undersøkelsen kan utføres innenfor etablert kapasitet, vil en økning bidra til å redusere netto kostnad. Man har i utvalget også drøftet hvorvidt desentralisert radiologi vil bidra til en dreining i valg av utredning. Det henvises i dag mange pasienter til MR-undersøkelse ved privat institutt i Bodø. En del av disse kunne fått avklart sin diagnose ved konvensjonell røntgen og lettere tilgjengelighet vil kunne bidra til en slik dreining. Dette vil i så fall også ha en økonomisk gunstig virkning. Man har imidlertid ikke regnet inn denne effekten da omfanget er temmelig usikkert. Det vil sannsynligvis bli nødvendig å søke medfinansiering fra eksterne finansieringskilder. Utvalgets medlemmer er innstilt på at prosjektet kan søke Helsedirektoratet om tildeling av samhandlingsmidler. Det er i så fall kommunene som må utforme søknad og stå som rettssubjekt i denne søkeprosessen. Det ble også drøftet som en mulighet å søke Fylkesmannen om såkalte skjønnsmidler. Utvalget er ikke kjent med om det bevilges skjønnsmidler til denne type prosjekt. 10

11 11. Gevinster ved etablering av desentralisert radiologi Gevinstene ved en etablering har tidligere blitt godt beskrevet i forprosjektene som omhandler både PreOB og desentralisert radiologi (se disse). Kort oppsummert vil dette være et tiltak som: Øker pasientkomfort ved å redusere reiseavstand for enkle røntgenundersøkelser. Gir muligheter for utvidet diagnostikk i kommunene. Vil være en diagnostisk støttefunksjon til PreOB Vil være en diagnostisk støttefunksjon til kommunale enheter for lindrende behandling Påvirke rekruttering til kommunehelsetjenesten? Spare innleggelser Spare polikliniske ø.hj.-konsultasjoner i sykehuset Bidra til å avlaste observasjonssengene i sykehuset Bidra til å redusere ventetider for konvensjonell radiologi Kan gi en ønsket dreining av undersøkelsesvalg fra MR til konvensjonell Øke tilgjengelig tid til ambulanse i kommunene NLSH er nå i fase 2 av byggetrinn 2. Dette er en fase som vil innebære logistiske utfordringer både mht plassmangel, parkeringsproblemer, støv og støy. I denne fasen kan det således være gunstig å redusere antallet mennesker som har behov for alle typer oppmøte i lokalene (radiologisk enhet, skadepoliklinikk, akuttmottak, observasjonspost, sengepost). Dette må i foretaksledelsen vurderes som et tilleggsmoment når man skal ta stilling til utvidelse av desentraliserte tjenester. 11

12 12. Oppsummering Samhandlings- og utviklingsutvalget har gitt en oversikt over potensielle gevinster ved etablering av desentraliserte røntgenlaboratorier og kostnader knyttet til etablering og drift. Man har også redegjort for praktiske, faglige og organisatoriske forhold det må tas hensyn til ved en evt. etablering. For pasienten vil etableringen innebære redusert tidsbruk i forbindelse med undersøkelsen og man vil unngå belastningen for pasient ved lange transporter. Flere problemstillinger vil kunne avklares lokalt og med kortere ventetid til diagnose. For kommunehelsetjenesten vil etableringen være en diagnostisk støttefunksjon til PreOB og enheter for lindrende behandling. Lokal røntgen vil også gi mulighet til å avklare spørsmål om bruddskader og andre hastesaker uten å måtte sende pasienten. Flere pasienter kan således ferdigbehandles i kommunen. Dette vil bidra til mer helhetlig pasientforløp. For Nordlandssykehuset vil etablering av desentralisert radiologi medføre mindre press både på radiologisk enhet og på sykehuset for øvrig. Utvalget har inntrykk av at det er en positiv innstilling i kommunene til å tilrettelegge for desentralisert radiologi selv om planene er kommet ulikt langt i de tre aktuelle kommunene. Man anser det som praktisk mulig å gjennomføre planene og det er utvilsomt en faglig gevinst. En etablering i Meløy og Steigen vil ut fra kalkylen være tilnærmet selvfinansierende. Etableringen i Saltdal vil ut fra kalkylen ha en netto kostnad på ca kroner. Dette skyldes lavere reisekostnader. Saken fremlegges for RESO, Salten for behandling. Etter en evt anbefaling fra RESO må saken sendes til behandling/vedtak både i Nlsh og kommunene. 12

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen

Detaljer

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 MOBIL RØNTGENTJENESTE VESTRE VIKEN HF OG ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM, LIER, NEDRE EIKER, RØYKEN, SANDE,

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Samhandlingskonferanse i Kirkenes 24. oktober 2012 Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin, Saltdal kommune 2 Disposisjon Bakgrunn Hvordan kom vi i gang

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015 Utredning av røntgen ved Lindesnesregionens medisinske senter i Mandal 2015 SSHF Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Lindesnes kommune Mandal kommune Lindesnesregionens medisinske senter

Detaljer

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Samhandling og legeutdanning i distrikt (SAMLED); status i siste prosjektår Eirik Hugaas Ofstad, LIS med avd Nordlandssykehuset/lektor

Detaljer

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Jørgen Randers Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Michael 2005; 2: 151 9. Sammendrag I denne artikkelen sammenlignes de samfunnsøkonomiske kostnadene

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD KAD-forum Bodø 26.11.14 Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av samhandlingsreformen Helse-

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

POLIKLINISK HELSEHJELP

POLIKLINISK HELSEHJELP POLIKLINISK HELSEHJELP Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) av Chandima Wåge DRG-forum Vårkonferanse 09. Mars 2011 1 Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei Mosjøen 9/2-09

Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei Mosjøen 9/2-09 Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei Mosjøen 9/2-09 Presentasjon av Steigentunet og PreOb Samhandlingsarenaer Overføringsverdi til andre kommuner Legesenter Helsestasjon Tannhelsetjeneste

Detaljer

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015.

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. Samhandlingsavvik Nordlandssykehuset og kommunene Saksbehandler: Lena Arntzen I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. En ser en økning i antall tilmeldte

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland 6.5.1 6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland Bakgrunn Region Hadeland har ikke hatt representanter i arbeidsgruppen oppnevnt av administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Arbeidsgruppens

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar at etablering av Fosen distriktsmedisinske senter gjennomføres som et pilotprosjekt over tre år.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar at etablering av Fosen distriktsmedisinske senter gjennomføres som et pilotprosjekt over tre år. SAKSFREMLEGG Sak FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Saksbehandler: Leena Stenkløv Arkivsak: 03/00916 Arkiv: 016 Innstilling Styret vedtar at etablering av Fosen distriktsmedisinske

Detaljer

SAK NR ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING

SAK NR ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 027 2017 ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar til orientering at det gjennomføres anskaffelse

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Tilsynssak - Helse Vest RHF - Curato Røntgen AS om kjøp av radiologitjenester med henvisning fra helseforetak

Tilsynssak - Helse Vest RHF - Curato Røntgen AS om kjøp av radiologitjenester med henvisning fra helseforetak Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref: Vår ref: 2012/409-5011/2014 Saksbehandler: Elisabeth Meland 51963819 Dato: 25.09.2014 Tilsynssak - Helse Vest RHF - Curato Røntgen AS om kjøp

Detaljer

LABORATORIEPROSJEKTET

LABORATORIEPROSJEKTET LABORATORIEPROSJEKTET Rune J. Ulvik REGIONALT RÅD LABORATORIEMEDISIN HELSE NORD Tromsø 6.6.2008 MANDAT Beskrive status (driftsanalyse) indikatorer : virksomhet, kvalitet, kompetanse,mv Definere faglige

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Prekonferanse HelsIT 22.09.2009 Håvard Roterud, Radiograf, OUS, enhet Rikshospitalet havard.roterud@rikshospitalet.no Åge Sjåfjell, Seniorrådgiver, HSØ IKT aagsja@sykehuspartner.no

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 057-2011 Rekvisisjonspraksis Forslag til vedtak: 1. Styret tar gjennomgangen av status

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenestert Hans Petter Aarseth divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Disposisjon Hvordan er organiseringen av det radiologiske tilbudet Antall undersøkelser

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Kommunale ø-hjelpsplasser og seleksjonskriterier Hvem skal hvor? Fremtidens geriatri hvor er vi og hvor går vi? 12. november 2013. Kommuneoverlege Kjell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Høringsdokumentene utsendt 4. juli 2011 med høringsfrist 6. oktober 2011.

Høringsdokumentene utsendt 4. juli 2011 med høringsfrist 6. oktober 2011. HØRINGSSVAR FRA KS I NORD TRØNDELAG TIL UTSENDTE FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER OG NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV PROP. 91 L (2010-2011) LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. Høringsdokumentene utsendt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer