Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold"

Transkript

1 Steigen Saltdal Meløy Rapport fra Samhandlings-og utviklingsutvalg, desentralisert radiologi i Salten. Innhold 1. Innledning Bakgrunn Befolkningsgrunnlag og undersøkelsestall Utstyrskrav- og muligheter Lokaler Organisatoriske forhold IKT Forutsetninger for kalkyle - desentralisert røntgen Kalkyle Kommentarer til kalkyle og kostnadsfordeling Gevinster ved etablering av desentralisert radiologi Oppsummering

2 1. Innledning RESO Salten behandlet saken om desentralisert radiologi og det ble fattet følgende vedtak: Sak 11/14: Desentralisert radiologi Vedtak: For konkret faglig og praktisk utredning av desentralisert radiologi i Salten organiseres et samhandlings- og utviklingsutvalg med følgende sammensetning: - Overlege radiologi, NLSH (leder) - Fastlege Kjell Gunnar Skodvin, Saltdal - Distriktsleder Geir Inge Hansen, Meløy - Kommuneoverlege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei, Steigen - Kommunalråd Odvar Nordnes, Hamarøy - Kommuneoverlege Rolf Peder Tennebø, Tysfjord Det forutsettes at arbeidsgiver frigir tilstrekkelig arbeidstid for medlemmene slik at utredningen kan gjøres innen rimelig tid. Sak framlegges i RESO-møte 19. september 2011 Randi Brendberg, ble utnevnt til representant for NLSH og leder av utvalget. Før oppstart av gruppens arbeid, var det nødvendig å gjøre en del avklaringer internt i NLSH og i juni ble det avholdt et møte mellom adm.dir. Paul Martin Strand og Randi Brendberg. Finansieringsmulighetene ved etablering og drift av desentralisert radiologi, vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når saken skal viderebehandles og man fant det fornuftig å utarbeide utkast til en kalkyle før første møte i det RESO-oppnevnte utvalget. Arbeidsgruppen i NLSH har bestått av: Overlege radiologi Randi Brendberg (leder) Enhetsleder radiologi Tone Bonsak IT-sjef Øystein Lorentzen Avdelingsingeniør med.teknisk Skjalg Andersen Rådgiver, plan og analyse Janita Nilsen Rådgiver, plan og analyse Bodil Kanstad Arbeidsgruppen har avholdt 2 møter. Arbeidsgruppens vurderinger og kalkyle ble oversendt medlemmene i samhandlings- og utviklingsutvalget som et utgangspunkt for videre drøfting av muligheter for etablering av desentralisert radiologi i Saltdal, Meløy og Steigen. Samhandlings- og utviklingsutvalget har avholdt møte og Utvalgets redegjørelse fremlegges for RESO

3 2. Bakgrunn Spørsmålet om å etablere et radiologisk tilbud i kommunen, ble først reist i forbindelse med etablering av et formalisert samarbeid mellom foretaket og PreOB, Steigentunet. Saken ble revitalisert i forbindelse med etablering av PreOB i Meløy og Saltdal. Man valgte den gang å prioritere etablering av sengeplasser for prehospital observasjon og behandling. Dette ble av alle parter ansett som en hensiktsmessig prioritering. Når nå dette er på plass, er det grunn til å sette søkelys på hvilke diagnostiske muligheter som skal foreligge pasientnært. Samhandlingsreformen iverksettes fra Desentralisert radiologi må således ses som et av flere mulige samhandlingsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Henviser også til RESO-sak 14/ Befolkningsgrunnlag og undersøkelsestall Man har tatt utgangspunkt i en etablering av desentralisert radiologi i Saltdal, Meløy og Steigen. I Steigen har man beregnet at en andel av pasientene fra Hamarøy og Tysfjord vil benytte et tilbud ved Steigentunet og man derfor tatt med disse kommunene i beregningsgrunnlaget. En tilsvarende effekt kan man se for seg mellom Saltdal og Fauske. På det nåværende tidspunkt har man imidlertid valgt å ikke regne inn deler av befolkningen i Fauske kommune i grunnlaget. Når det gjelder Tysfjord, hører ca halve befolkningen til lokalsykehusområdet UNN, Narvik. I kalkylen er det brukt undersøkelsestall som beregningsgrunnlag og feilen i oppsettet over befolkningsgrunnlag vil således ikke influere på kalkylen. Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret, etter region, tid og statistikkvariabel 2011 Folkemengde 1837 Meløy Saltdal Steigen Hamarøy Tysfjord Kilde: SSB 3

4 Undersøkelsestall 2010: Tallmaterialet er hentet fra DIPS-RIS, rapport D Tallene omfatter alle polikliniske, konvensjonelle røntgenundersøkelser i perioden uavhengig av organisatorisk tilhørighet til henvisende lege. Man har gjort søk for kategoriene kontroll (K), utredning (U) og behandling (B). Meløy 1837 Saltdal 1840 Steigen 1848 Hamarøy 1849 Tysfjord SUM US I den videre beregning har man anslått at 80% av de polikliniske undersøkelsene fra vertskommunene Meløy, Saltdal og Steigen kan utføres ved lokalt røntgenlaboratorium og at 40% av undersøkelsene fra Tysfjord og Hamarøy kan utføres ved Steigentunet. Under drøfting av dette punktet i utvalget, kom det frem synspunkter på at 40 % sannsynligvis er et lavt anslag. 4. Utstyrskrav- og muligheter Valg av røntgenapparatur vil basere seg på krav til billedkvalitet, brukervennlighet og pris. Det er en forutsetning at alle de vanlige røntgenundersøkelsene kan utføres på laboratoriet og at man oppnår den samme kvalitet som om undersøkelsene hadde vært utført ved sykehuset. Man har sett på muligheten for å ta i bruk transportabelt utstyr, dette har imidlertid klare begrensninger bl.a. ved lungeundersøkelser. Utvalget har innhentet informasjon bl.a. fra Telemark hvor det planlegges desentralisert radiologi i Vinje. I dette prosjektet har man gjort de samme vurderingene av fastmontert vs transportabelt utstyr og valgt å gå til anskaffelse av fastmontert utstyr. Man har bedt om informasjon om utstyrsmuligheter og pris fra flere utstyrsleverandører, Siemens og GE har gitt tilbakemelding: Utstyr Rom Fabri kat Type Pris Service/ år Kvm (min) Blyskjerming Strømfor syning 1 GE 2 Siem ens Definium 5000 Ysio kr kr kr kr ,5x4,5x2, 6m 4,5x4,5x2, 6m 1 mm i tak, 2 mm i vegg, gulv, vindu og dør. 3 mm bak veggbucky 1 mm i tak, 2 mm i vegg, gulv, vindu og dør. 3 mm bak veggbucky 65 kw 480 V 65 kw 480 V 3 GE 4 Siem ens Optima MOBIL Mobilett MOBIL kr kr kr Ingen Standard kr Ingen Standard 4

5 5. Lokaler Fastmontert utstyr innebærer i tillegg til formelle kompetansekrav til den som skal betjene apparaturen, krav til blyskjerming av lokaler, krav til strømforsyning og minimumskrav til rommets størrelse. Se veileder 5 fra Statens strålevern Krav til røntgenrom: Et lokale på min. 21 m 2 (4,5 x 4,5 m) pluss nødvendig venterom. Blyskjerming (strålebeskyttelse): 1 mm i tak, 2 mm i vegg, gulv, vindu og dør, 3 mm bak veggbucky (den ene veggen). Strømforsyning: 65 kw, 480 V (høyspent) 5.2. Stråleskjerming: Statens strålevern angir følgende ekvivalenter: Tabell 2: Alternative materialer for bygningsmessig skjerming. Ekvivalente skjermingstykkelser i mm for ulike materialer relatert til blytykkelsen. Gjelder for høyspenninger mellom kv. Bygningsmateriale (kg/m 3 ) Blytykkelse [mm Pb] 0, Stål (7400) Glass (2560) Betong (2350) Murstein (1650) Gips (705) For å ivareta en homogen tetthet, må eventuelle hull fylles med sement eller tilsvarende Pris blybeskyttelse: Til et rom på 4,5 x 4,5 m og takhøyde på 2,4 m blir det ialt 86 m 2 golvflate/vegger/tak som skal ha blybeskyttelse. Totalprisen blir kr. 86 x kr x 1,3 = kr Rigg/drift påslag 20-30% er innberegnet her. Prisen gjelder for å få ny, komplett vegg. Dvs. alle elementer i veggen inngår (gipsplater, stendere, isolasjon, malingsbehandling, bly osv). Om det er slik at en har et eksisterende rom som skal blyskjermes, vil arbeidsomfang og pris bli vesentlig redusert. Behovet for skjerming av gulv/tak vil jo også variere for de forskjellige bygg. Videre tilkommer: 5

6 -Blyskjermet dør ca ,- -Alle priser oppgitt ekskl mva. Informasjonen om priser for blyskjerming er innhentet fra utbyggingsavdelingen, Nlsh Status lokaler i kommunene: Ved Steigentunet er det allerede etablert et rom med 3 mm blyskjerming i veggene. Det er ikke blyskjerming i taket. Den bygningsmessige konstruksjonen i taket må således vurderes opp mot ekvivalent-tabellen fra Statens strålevern. Takhøyden (avstand til strålekilde) og type aktivitet i rommet over vil også ha betydning for skjermingsbehov. I Meløy er det foreløpig ingen konkrete planer om etablering av nytt røntgenrom. Det foreligger imidlertid et lokale i 1.etg.i Ørnes Omsorgssenter som kan vurderes brukt. Her er det murvegger og innlagt vann. Det er ikke kjent for utvalget hvor tykk betong det er i veggene og følgelig heller ikke hvor mye blyskjerming man må beregne. I Saltdal planlegges utbygging av Saltdal helsesenter. Kommuneoverlege Franing og utbyggingsingeniøren har fått oversendt de tekniske kravene til et røntgenlaboratorium. Man har sett seg ut ett rom i helsesenteret som kan tilpasses røntgen, men noe vedtak er ikke fattet. 6. Organisatoriske forhold De desentrale røntgenlaboratoriene må organisatorisk defineres som en del av bildediagnostisk avdeling ved NLSH. Undersøkelsene er tenkt gransket i Bodø og det vil bli sendt ut granskningssvar på lik linje med undersøkelser som er utført i Bodø. Fastmontert utstyr må i praksis betjenes av radiograf. Man kan her se for seg to hovedmodeller for bemanning: 1. Det ansettes radiograf med bosted lokalt og med det desentraliserte laboratoriet som hovedarbeidssted. 2. Betjening av laboratoriet baseres på at det etableres en fast rotasjonsordning med radiografer som ambulerer fra Bodø, men som har sitt hovedarbeidssted i Bodø. Det kan også drøftes varianter av disse to hovedmodellene. Hvilken grad av beredskap man ser som nødvendig vil påvirke valg av modell og kostnadene knyttet til dette. Likeledes må man se på rekrutteringsmulighetene ikke minst i modell 1. Man har innhentet erfaringer fra Sonjatun mht ulike vaktordninger, avlønningsavtaler, utrykningsfrekvens osv. Det rapporteres derfra om lite behov for utrykning på natt. Dette er også i overensstemmelse med konklusjoner i samtaler vi har hatt om dette punktet i en tidligere fase av prosjektet. Man må vurdere behovet for helgeberedskap. Helgeberedskap vil medføre at flere personer må gå inn i en turnus og slik sett fordyre/vanskeliggjøre gjennomføringen. 6

7 I kalkylen er det lagt til grunn like stillingsstørrelser i de tre kommunene. Som man ser av befolkningsgrunnlag og undersøkelsesstatistikk, vil man forvente at aktiviteten ved røntgenlaboratoriet i Steigen vil være lavere enn ved de to øvrige lokalisasjonene. Kommuneoverlege Anne Karin Forshei har tatt denne saken opp til drøfting i kommunen og det foreligger en sterk vilje i Steigen til å gå inn på en modell med delt stilling mellom kommune og foretak. Det er en lang rekke kommunale arbeidsoppgaver som kan utføres av radiograf både innenfor helse, utdanning og IKT avhengig av radiografens kompetanse og interesseområder. Her kan man således se for seg en ordning med 50% ansettelse i Steigen kommune og 50% i Nlsh. 7. IKT Laboratoriet må IKT-messig settes opp tilsvarende en radiograf-arbeidsstasjon i sykehuset. Det er nødvendig med tilgang til RIS (Røntgen Informasjons System) og PACS (Picture Archiving and Communicating System). I og med at radiografen er ansatt i radiologisk enhet, vil brukertilganger bli tilsvarende en radiograf med hovedarbeidssted i Bodø. Arbeidsflyten vil også være tilsvarende. Laboratoriene kobles opp i Norsk helsenett. Det må påregnes oppkoblingskostnad og nettleie. (Samlokalisering med ambulansestasjonene vil gi delt nettleie.) Dersom kommunalt ansatt legevaktslege har behov for å se bildene der og da, må det vurderes hvordan dette skal håndteres for å være i overensstemmelse med forskriften. Dersom legevaktslegen ikke gis aktiv tilgang til datasystemene i form av egen pålogging, vil visning av bildene kunne anses som en aktiv overlevering av informasjon fra foretaket og således være innenfor gjeldende lovverk. Det vil da være radiografens ansvar å sørge for at visning/overlevering foregår i overensstemmelse med foretakets rutiner. Dersom det i den videre drøfting av saken skulle fremkomme momenter som gjør at man vil vurdere andre løsninger, må man beskrive løsninger for tilgangskontroll. Problemstillingen har muntlig vært drøftet med informasjonssikkerhetsrådgiver Alf Leinan. 7

8 8. Forutsetninger for kalkyle - desentralisert røntgen 8.1. Investeringer/drift: Det er i kalkylen tatt utgangspunkt i en investeringskostnad på kr inkl mva i røntgenutstyr, dvs GE sitt tilbud basert på at det er det som brukes på NLSH i dag. En avskrivningstid på 10 år er satt. Årlig serviceavtale på kr Etableringskostnad for IKT er kr , samt en årlig driftskostnad på kr Dette er pr geografiske lokalitet. Investering: Investeringskostnad ant.år levetid Røntgenapparat utgiftsføres i IKT - utstyr (PACS) anskaffelsesåret Totalt Lønn: Det er sett på ulike alternativer av bemanning. I denne kalkylen er det billigste alternativet benyttet, Dvs at i kalkylen har man tatt utgangspunkt i en åpningstid på mandag fredag, men hjemmevakt mandag - torsdag Dette gir et bemanningsbehov på 1,2 stilling pr sted. Økt passiv tid til natt og helg vil gi et større bemanningsbehov. UNN har på Sonjatun en ordning hvor to radiografer får betalt for 100% fast stilling og jobber annenhver uke. Aktiv på dagtid og hjemmevakt kveld og natt på ukedager. Dette er et dyrere alternativ, siden vi ikke vil ha behov for to hele stillinger. Men kan være et alternativ som gjør rekruttering lettere. Se tabellen nedenfor for kostnad ved de ulike bemanningsalternativene: Oppsummering ulike alternativ: 200% fast uten tillegg ved uttrykninger(sonjatunmodellen) ,36 aktiv dagtid og passiv tom kl på ukedager ,25 aktiv dagtid og passiv til neste morgen ukedager ,76 aktiv dagtid på ukedager og passiv øvrige dager , Inntekter Inntekt er satt til kr. 400 pr konsultasjon Reisekostnader: Syketransportkostnader er trolig det man kan spare mest på ved en desentralisering når man skal tenke på kroner og øre, men det er en rekke usikre momenter på dette området. For det første er det vanskelig å finne eksakt pris pr tur pr pasient, da man ikke vet hvilken reisemåte hver enkelt benytter. I tillegg vil det også kunne utløse økt transportkostnad ved at noen av pasientene som transporteres internt i kommunene, også må reise til Bodø i etterkant likevel. Dette utgjør ekstra kjøring og økt kostnad. Dette er tall som er vanskelig å beregne og som ikke er brukt tid på i denne omgang. I dette oppsettet er totale syketransportkostnader (flykostnader holdt utenfor) for de ulike kommunene brukt som utgangspunkt. Dette er fordelt på antall behandlede pasienter ved NLSH i 2010 (både inneliggende og polikliniske alle avdelinger), for å finne transportkostnad pr pasient. Denne kostnaden er trolig noe for høy, fordi totale transportkostnader også inneholder reiser til andre sykehus som for eksempel UNN, samt kjøring til legekontor/fysioterapaut/andre spesialister. Derfor har vi i kalkylen 8

9 nedredusert denne skjønnsmessig for disse forhold. I tillegg gjøres oppmerksom på at det her ikke er tatt hensyn til det man evt. får av besparelser i forbindelse med at det kan tenkes at det blir færre ambulanseoppdrag. Reisekostnader: Antall pasienter fra Steigen Total transportkostnad eksl fly Redusert for intern transport Pr pasient Antall pasienter fra Saltdal Total transportkostnad eksl fly Redusert for intern transport Pr pasient Antall pasienter fra Meløy Total transportkostnad eksl fly Redusert for intern transport Pr pasient Kalkyle Steigen Saltdal Meløy Poliklinikkinntekter/egenandeler Sparte reisekostnader Sum inntekter/besparelser Lønn radiografer Avskrivninger Serviceavtale røntgenutstyr Drift IKT(lisenser, bredbånd, etc.) Opplæring/kurs/hospitering Forbruksmateriell Tapte inntekter Bodø Sum kostnader Netto Her er ikke etableringskostnader til IKT tatt med, da de kun vil representere en kostnad i etableringsåret. 9

10 10. Kommentarer til kalkyle og kostnadsfordeling Kostnadene foreslås fordelt mellom Nordlandssykehuset og vertskommunene. Vertskommunene foreslås å ta ansvar for infrastruktur knyttet til røntgenetableringen så som å stille egnede lokaler til rådighet, renhold av lokaler, strømforsyning, forbruksmateriell, nettverk fra oppkoblingspunkt og bolig for radiograf dersom man velger en ordning med ambulerende radiograf. Nordlandssykehuset foreslås å ta ansvar for utstyrsanskaffelse, servicekostnader, drift av arbeidsstasjon RIS/PACS, personalkostnader, opplæring og granskning av undersøkelsene. Nordlandssykehuset vil ha gevinsten ved sparte reisekostnader. Poliklinikkinntekter og egenandeler tilfaller Nordlandssykehuset. Som det fremgår av kalkylen, vil netto utgift i Saltdal ligge høyere enn tilsvarende i Meløy og Steigen. Dette skyldes mindre besparelse av reisekostnader i Saltdal. Dette kan delvis kompenseres dersom deler av Fauske kommune velger å benytte et røntgentilbud i Saltdal forutsatt at reisekostnadene til Rognan er lavere enn til Bodø. I kalkylen er det ikke regnet inn evt. økning i det totale antallet undersøkelser. Man må anta at en økt tilgjengelighet til tilbudet vil gi en økning i antall undersøkelser. I de tilfellene reisekostnadene er lavere enn egenandel/refusjon og undersøkelsen kan utføres innenfor etablert kapasitet, vil en økning bidra til å redusere netto kostnad. Man har i utvalget også drøftet hvorvidt desentralisert radiologi vil bidra til en dreining i valg av utredning. Det henvises i dag mange pasienter til MR-undersøkelse ved privat institutt i Bodø. En del av disse kunne fått avklart sin diagnose ved konvensjonell røntgen og lettere tilgjengelighet vil kunne bidra til en slik dreining. Dette vil i så fall også ha en økonomisk gunstig virkning. Man har imidlertid ikke regnet inn denne effekten da omfanget er temmelig usikkert. Det vil sannsynligvis bli nødvendig å søke medfinansiering fra eksterne finansieringskilder. Utvalgets medlemmer er innstilt på at prosjektet kan søke Helsedirektoratet om tildeling av samhandlingsmidler. Det er i så fall kommunene som må utforme søknad og stå som rettssubjekt i denne søkeprosessen. Det ble også drøftet som en mulighet å søke Fylkesmannen om såkalte skjønnsmidler. Utvalget er ikke kjent med om det bevilges skjønnsmidler til denne type prosjekt. 10

11 11. Gevinster ved etablering av desentralisert radiologi Gevinstene ved en etablering har tidligere blitt godt beskrevet i forprosjektene som omhandler både PreOB og desentralisert radiologi (se disse). Kort oppsummert vil dette være et tiltak som: Øker pasientkomfort ved å redusere reiseavstand for enkle røntgenundersøkelser. Gir muligheter for utvidet diagnostikk i kommunene. Vil være en diagnostisk støttefunksjon til PreOB Vil være en diagnostisk støttefunksjon til kommunale enheter for lindrende behandling Påvirke rekruttering til kommunehelsetjenesten? Spare innleggelser Spare polikliniske ø.hj.-konsultasjoner i sykehuset Bidra til å avlaste observasjonssengene i sykehuset Bidra til å redusere ventetider for konvensjonell radiologi Kan gi en ønsket dreining av undersøkelsesvalg fra MR til konvensjonell Øke tilgjengelig tid til ambulanse i kommunene NLSH er nå i fase 2 av byggetrinn 2. Dette er en fase som vil innebære logistiske utfordringer både mht plassmangel, parkeringsproblemer, støv og støy. I denne fasen kan det således være gunstig å redusere antallet mennesker som har behov for alle typer oppmøte i lokalene (radiologisk enhet, skadepoliklinikk, akuttmottak, observasjonspost, sengepost). Dette må i foretaksledelsen vurderes som et tilleggsmoment når man skal ta stilling til utvidelse av desentraliserte tjenester. 11

12 12. Oppsummering Samhandlings- og utviklingsutvalget har gitt en oversikt over potensielle gevinster ved etablering av desentraliserte røntgenlaboratorier og kostnader knyttet til etablering og drift. Man har også redegjort for praktiske, faglige og organisatoriske forhold det må tas hensyn til ved en evt. etablering. For pasienten vil etableringen innebære redusert tidsbruk i forbindelse med undersøkelsen og man vil unngå belastningen for pasient ved lange transporter. Flere problemstillinger vil kunne avklares lokalt og med kortere ventetid til diagnose. For kommunehelsetjenesten vil etableringen være en diagnostisk støttefunksjon til PreOB og enheter for lindrende behandling. Lokal røntgen vil også gi mulighet til å avklare spørsmål om bruddskader og andre hastesaker uten å måtte sende pasienten. Flere pasienter kan således ferdigbehandles i kommunen. Dette vil bidra til mer helhetlig pasientforløp. For Nordlandssykehuset vil etablering av desentralisert radiologi medføre mindre press både på radiologisk enhet og på sykehuset for øvrig. Utvalget har inntrykk av at det er en positiv innstilling i kommunene til å tilrettelegge for desentralisert radiologi selv om planene er kommet ulikt langt i de tre aktuelle kommunene. Man anser det som praktisk mulig å gjennomføre planene og det er utvilsomt en faglig gevinst. En etablering i Meløy og Steigen vil ut fra kalkylen være tilnærmet selvfinansierende. Etableringen i Saltdal vil ut fra kalkylen ha en netto kostnad på ca kroner. Dette skyldes lavere reisekostnader. Saken fremlegges for RESO, Salten for behandling. Etter en evt anbefaling fra RESO må saken sendes til behandling/vedtak både i Nlsh og kommunene. 12

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen

Detaljer

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 MOBIL RØNTGENTJENESTE VESTRE VIKEN HF OG ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM, LIER, NEDRE EIKER, RØYKEN, SANDE,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Samhandlingskonferanse i Kirkenes 24. oktober 2012 Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin, Saltdal kommune 2 Disposisjon Bakgrunn Hvordan kom vi i gang

Detaljer

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Samhandling og legeutdanning i distrikt (SAMLED); status i siste prosjektår Eirik Hugaas Ofstad, LIS med avd Nordlandssykehuset/lektor

Detaljer

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Jørgen Randers Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Michael 2005; 2: 151 9. Sammendrag I denne artikkelen sammenlignes de samfunnsøkonomiske kostnadene

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015 Utredning av røntgen ved Lindesnesregionens medisinske senter i Mandal 2015 SSHF Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Lindesnes kommune Mandal kommune Lindesnesregionens medisinske senter

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD KAD-forum Bodø 26.11.14 Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av samhandlingsreformen Helse-

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei Mosjøen 9/2-09

Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei Mosjøen 9/2-09 Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei Mosjøen 9/2-09 Presentasjon av Steigentunet og PreOb Samhandlingsarenaer Overføringsverdi til andre kommuner Legesenter Helsestasjon Tannhelsetjeneste

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland 6.5.1 6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland Bakgrunn Region Hadeland har ikke hatt representanter i arbeidsgruppen oppnevnt av administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Arbeidsgruppens

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

POLIKLINISK HELSEHJELP

POLIKLINISK HELSEHJELP POLIKLINISK HELSEHJELP Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) av Chandima Wåge DRG-forum Vårkonferanse 09. Mars 2011 1 Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015.

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. Samhandlingsavvik Nordlandssykehuset og kommunene Saksbehandler: Lena Arntzen I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. En ser en økning i antall tilmeldte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Høringsfrist: 15.10.2009 Høringsinnspill sendes: bha@helsedir.no Navn på

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Anskaffelse av CT til Skien Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 23-2016 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 06.04.2016 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

LABORATORIEPROSJEKTET

LABORATORIEPROSJEKTET LABORATORIEPROSJEKTET Rune J. Ulvik REGIONALT RÅD LABORATORIEMEDISIN HELSE NORD Tromsø 6.6.2008 MANDAT Beskrive status (driftsanalyse) indikatorer : virksomhet, kvalitet, kompetanse,mv Definere faglige

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten Handlingsplan del 1: Må/strate Salten s 1 Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten utvides fra 4 behandlerstillinger

Detaljer

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30

Steigen Kommune. Sluttrapport. Samspillkommune 30 Steigen Kommune Samspillkommune 30 April 2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4

Detaljer

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenestert Hans Petter Aarseth divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Disposisjon Hvordan er organiseringen av det radiologiske tilbudet Antall undersøkelser

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Innovasjon hva er kriteriene?

Innovasjon hva er kriteriene? Innovasjon hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 «Utvikle og lage en vektet indeks av

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Prehospital beredskap for høyrisikosmitte

Prehospital beredskap for høyrisikosmitte Prehospital beredskap for høyrisikosmitte Ved universitetssykehuset Nord-Norge Lars-Jøran Andersson, overlege akuttmedisinsk klinikk 2 Klar for ebolasmitte? I løpet av høsten har det skjedd stor utvikling.

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

(Nasjonal IKT, Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten, 2008:8)

(Nasjonal IKT, Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten, 2008:8) Det er ingenting som provoserer meg mer enn folk som prøver å lage systemer som skal prøve å screene de opplysninger du skal ha tilgang til for at du skal drive med meningsfylt legearbeid. Respondent Det

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer 5. juni 2013 Eva M. Møller Ass. programleder Støtte til samhandling Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse

Detaljer

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger Astrid Buvik, overlege Avdeling for ortopedi og plastisk kirurgi, nevro-og ortopediklinikken Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske

Detaljer