Kjerringøy kommunedelsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjerringøy kommunedelsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg, Rita Hustad, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksliste Saksnr PS 11/19 RS 11/7 RS 11/8 RS 11/9 RS 11/10 RS 11/11 PS 11/20 PS 11/21 PS 11/22 Innhold Referatsaker Uttalelse vedrørende riving av gammelskolen på Fjære Drosjeløyve på Kjerringøy Referat fra møte i Kjerringøy Sentrums velforening Supplerende tildelingsbrev på miljøområdet - Økt bevistgjøring for vårmarkområder: Våtmarkssentret på Kjerringøy. Notat fra folke/valg møte på Kvarven. Kjerringøy bydelsutvalg , godkjenning av valgresultat. Konstituering, valg av leder og nestleder Valg av kommunedelsutvalgets representanter til driftstyret for Kjerringøy skole og barnehage. PS 11/23 Møteplan 2011 PS 11/24 RS 11/12 RS 11/13 RS 11/14 Referatsaker Rammevedtekter for Kommunedelsutvalg i Bodø kommune Handlingsplan Økonomirapport Bodø, 27. oktober 2011 leder Geir Eide Rita Hustad Utvalgssekretær Side 2

3 PS 11/19 Referatsaker Side 3

4 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / / /167 11/7 Kjerringøy kommunedelsutvalg Uttalelse vedrørende riving av gammelskolen på Fjære Sammendrag Bodø Kommune har bedt Lokalutvalget om uttalelse i sak om riving av gammelskolen i Fjære. Arbeidsgruppa for bevaring av Fjære skole (nedsatt av lokalutvalget) har formulert en uttalelse i saken. Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: Referat fra møte i arbeidsgruppa for bevaring av Fjære skole Zahlfjøsen 26/09/11 Tilstede: Knut Jordheim, Nilmar Storli, Bjarne Nilssen, Arne Lyngmo, Eva Nohr Bodø Kommune har bedt Lokalutvalget om uttalelse i sak om riving av gammelskolen i Fjære. Arbeidsgruppa for bevaring av Fjære skole (nedsatt av lokalutvalget) har formulert en uttalelse i saken. Momenter for bevaring av Fjære skolehus: Bakgrunn: 1. Eldste fastskolehus i gamle Folden kommune (1877) 2. Det eneste skolehus som står igjen. De øvrige i området er revet, flyttet eller ombygd. 3. Dagens plassering tilsier at huset må flyttes etter riving.det står midt i et aktivt jordbruksområde og er vanskelig tilgjengelig. 4. En vil ta sikte på å opprette et aktivt skolemuseum i det allerede etablerte kultur- og håndverksområde som eksisterer i og ved Zahlfjøsen. Vilkår: Side 4

5 5. Arbeidsgruppen vil innhente hjelp til bygningsarkeologiske undersøkelser knyttet til rivingen hos Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU v/ Leidulf Mydland, og vil ta initiativ til og ta på seg administrasjon av rivingen. 6. Rivingen må i samråd med arbeidsgruppen foretas på en slik måte at det muliggjør gjenoppbygging. Bjarne Nilssen er kommet til i gruppen! Arne meddeler at Zahlfjøsen stiller tomt til disposisjon ved "Siritunet" Knut Jordheim har gjort noen forberedelser og fremmer følgende for gruppa: Notat fra Tutti Åsheim om gamle skolebøker og annet skolehistorisk pedagogisk materiell (notat vedlagt) Andlesbrev (vidnemål) illustrert av Karl Erik Harr med salg på 17.mai, skolens 50 års jubileum og Kjerringøydagan Videre ansvarsfordeling i gruppa Finansiering: Eva og Arne Historikk: Knut og Nilmar Riving/bygging: Bjarne og Knut Videre arbeidsoppgaver: Knut tar kontak med Leidulf Mydland og avtaler tid for bygningsarkeologisk undersøkelse. Knut tar kontakt med Karl Erik Harr ang andelsbrevet. Undersøker med Per Martin om det finnes inventar fra skolen i Os. Eva undersøker om LU kan forskuttere overnatting når NIKU kommer for bygningsarkeologisk undersøkelse. Videre korrespondanse går gjennom Nærmiljøleder, Rita Hustad. Hun videreformidler informasjon til gruppas deltagere. Ref. Eva Nohr Side 5

6 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Rita Hustad Hans Henrik Nordhus Kjerringøy nærmiljøkontor Kulturkontoret Dato: Saksbehandler:...Kjell Selsøvold Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /6422 Arkivkode:...127/167 Anmodning om uttalelse - riving gammelskolen Fjære Byggeplass: Fjære, 8093 KJERRINGØY Eiendom: 127/167 Ansv. søker: Byggmester Villy B Solvoll Bygningsnr: Tiltakshaver: Kjell Olav Fjære Tiltakstype: Eldre skole og uthus Tiltaksart: Riving av hele bygget Viser til søknad datert , mottatt Søknaden gjelder riving av eldre skolebygg m/uthus på Fjære. Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder om bygningen ut fra et kulturperspektiv kan tillates revet og evt. om det skal stilles vilkår til dette av noe slag. Det vises her til søknaden og vedlagte notatet datert fra lokalutvalget etter et avholdt møte om saka ( ). I henhold til plan- og bygningslovens 21-5 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. NB: Grunnet relativt langt tid siden søknaden er innkommet og behov for snarlig avklaring før høsten tør vi på vegne av søker be om snarest mulig avklaring av forholdet. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Med hilsen Kjell Selsøvold saksbehandler Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Kopi: søker og tiltakshaver. Side 6

7 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak / / N12 11/8 Kjerringøy kommunedelsutvalg Drosjeløyve på Kjerringøy Sammendrag Viser til LU sak datert evaluering av drosjeløyve på Kjerringøy. Kjerringøy lokalutvalg har mottatt brev datert fra Samferdselsavdelingen Nordland fylkeskommune vedrørende drosjeløyve på Kjerringøy. Vedtak fra fylkeskommunen ledig drosjeløyve W i Bodø kommune med stasjoneringssted Kjerringøy blir tildelt Bjørn Greve Alsos v/hans foretak I Grevens Tid. Prøveprosjektet med særskilt driftsopplegg for drosjeløyve har vart et år og samferdsel ønsker en uttalelse fra lokalutvalg om hvordan ordningen har fungert i perioden. Vilkår med tildelingene er yrkestransportforskriftenes krav til faglig kvalifikasjon oppfylles innen Løyvehaveren hadde dispensasjon til 1. august Samtale med Svein Rune Fagermo ( ) Fylkeskommunen skal i første omgang ha en dialog med løyveinnehaveren, deretter blir det utlyst et ordinært løyve. I neste omgang blir det muligens å søke departementet for å fritak fra løyveplikten. Dette har ikke Fagermo klart på det nåværende tidspunkt. Saksbehandler: Gotfred Jensen Side 7

8 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / / /9 Kjerringøy kommunedelsutvalg Referat fra møte i Kjerringøy Sentrums velforening Sammendrag Mottatt referat fra møtet i Kjerringøy Sentrums velforening, datert 18. august Velforeningen henvender seg til kommunedelsutvalget og ber om støtte i en søknadsprosess til utvikling av lekeplassen. Det er ønske om flere lekeapparater, utendørs treningsapparater for alle aldrer og et fotballmål. Velforeningen ønsker økt tilflytting av fastboende, og er bekymret for den økende andel fritidsboliger i boligfeltet og sentrumsområdet. Foreningen henvender seg til kommunedelsutvalget/nærmiljøkontoret og ber om støtte i denne saken. Velforeningen ønsker å støtte opp om tiltaket som gjør at unge får muligheten til å etablere seg her. Henvendelse til nærmiljøkontoret om det kan arbeides med fartsdempere i Kaiveien og Bo Godt veien. Referatet ligger som vedlegg til saken. Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: Referat fra møtet i Kjerringøy Sentrums velforening Side 8

9 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / / /10 Kjerringøy kommunedelsutvalg Supplerende tildelingsbrev på miljøområdet - Økt bevisstgjøring for våtmarksområder: Våtmarkssenter på Kjerringøy. Sammendrag Viser til Kjerringøy lokalutvalg referatsak fra møtet den Kjerringøy Markedsråd sendte den en søknad om midler til utstilling og informasjonsarbeid 2010, Våtmarkssentre i Norge. Direktoratet for naturforvaltning har tildelt Fylkesmannen i Nordland kr ,- til tiltak på Kjerringøy for å videreutvikle informasjon om våtmarker generelt og de nærliggende Ramsarområdene. Viser til vedlagt brev fra Direktoratet for naturforvaltning. Prosjektleder for Kjerringøy våtmarkssenter er Gudrun Hagen. Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: Kopi av brev fra Direktoratet for naturforvaltning. Side 9

10 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / / /11 Kjerringøy kommunedelsutvalg Notat fra folke/valg møte på Kvarven. Sammendrag Dato: Kl: 19:30 22:30 Antall: 42 personer I arbeidet med ny handlingsplan for Kjerringøy lokalutvalg, har det lokalt vært gjennomført en prosess med kafedialog og folkemøte. Noen av punktene som lokalbefolkningen fremholder som viktigst for fremtidig lokal utvikling, ønsker vi å få drøftet med representanter for kommunens politiske partier foran høstens kommunevalg. Fra lokalutvalget: Geir Eide. Eva og Vidar Nohr. Roger Johansen. Geir-Helge Sandvik. Nærmiljøleder Rita Hustad. Ordstyrer Oddbjørn Olsen. Representanter fra kommunes politiske partier. Terje Cruickshank (V) Arild Nord (A) Ole Hjartøy (H) Ellen Belsom (H) Merete Eide (SV) Bente Haukås (KRF) Tom Cato Karlsen (FRP) Svein Olsen (R) Representant fra Miljøpartiet De Grønne Bodø meldte forfall. Representant for Senterpartiet møtte ikke. Åpning. Geir Eide åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Geir hadde en gjennomgang av lokalutvalgets prioriteringsliste, som i forkant av møtet var sendt til alle husstandene på Kjerringøy, samt alle politiske partiene i kommunen. Presentasjon av politikerne og valgprogrammene. Partiene fikk 3 minutter hver til presentasjon av partiprogrammene. Det ble liten tid til punktene fra folkemøtet, da innspill fra salen til politikerne tok lengre tid en antatt. Debatten var mest orientert om eiendomskatt, kampflyplass, kulturkvartalet og kommuneøkonomi. Side 10

11 Utdrag av partiprogram A. Utvidet garanti med 100% dekning av barnehagene, sikre trygge skoleveier, trygg alderdom, flere omsorgsboliger, aktiv næringspolitikk, kulturkvartalet. SV. Åpen og inkluderende kommune, skole og fritidstilbud, bolig i distriktene, oppfordrer LU til å arbeide med norskundervisning på Kjerringøy. V. Arbeide for å styrke lokal engasjement og lokalutvalgene, sykehjemsplasser, konkurranseutsetting på omsorgstjenestene, mer makt til lokaldemokratiet H. Valgfrihet mellom offentlig og kommunal omsorg, ny flystripe, oppvekst og miljø, spred bosetning, satsing på næringslivet og flere, bedre og tryggere veier KFP. Styrke samarbeidet mellom stat og kommune om privat og offentlig skole, familie politikk, kulturkort, privat og offentlig skole. FRP. Full barnehage dekning, fritt skolevalg, trafikksikring på skoleveier, full sykehjemsdekning, ja holdning i areal og utbyggingssaker, avskaffe bo og driveplikten, flytting av rullebanen, redusere eiendomsskatten, stoppe realiseringen av kulturkvartalet, ikke bompengefinansiering. Rød. Ta hele kommunen i bruk ikke sentralisering, næringsplan. Gjennomgang av punktlisen som ble sendt ut i forkant av møtet. Fastlandsforbindelsen. Innspil fra Øyvind Mathisen, det er viktig å jobbe med utvidelsen av fergeleiet og deretter arbeide med forlengelsen av kystveien med ferge til/fra Steigen. A støtter arbeidet med kystvei til Steigen og fastlandsforbindelsen. Arne Lyngmo informerte om arbeidet med fastlandsforbindelsen, kystveiutvlaget har fått DA midler og Gisle Solvoll, HHB er startet med å gjennomføre en trafikal- og samfunnsmessig analyse for å etablere en ytre forbindelse mellom Steigen og Bodø. FRP støtter arbeidet med fastlandsforbindelsen. Gang sykkelvei. Innspill fra Geir Eide, det er vanskelig å få kommunen til å lage en plan, må LU søke midler for å få dette utført? Innspill fra Øyvind Mathisen at Bodø kommune må prioritere gang/sykkelvei i trafikksikkerhetsplanen og løfte dette opp til fylkesnivå. Manglende bredbånd mobildekning. FRP- det er viktig med mobilt bredbånd og det må gies et løft til Kjerringøy. SV vil arbeide aktivt for mobil dekning for alle, mens V mener at en bør forlate bredbånd og at fiber som vil fungere, resten dekkes av mobilt bredbånd. Fylkeskommunen bør komme på banen og Mathisen mener at fylke stat og DA midler må til for å få bort de hvite flekkene. SV vil arbeide for å få dekning til alle i kommunen. Helhetlig sentrumsplan. Ble ikke tatt opp. Bedre markedsføring og positiv profilering av Kjerringøy. Dette er viktig og positivt for Kjerringøy, men det må et lokalt engasjement for å sette sin egen vei. Sikre og opprettholde skole og barnehage. A arbeider med å få utvidet garanti med 100% dekning av barnehager. Trygg alderdom, sykehjem er en offentlig oppgave/tilbud. FRP vil bruke kulturkvartal midlene til velferden som helse og skole. SV satser på skole og fritidstilbud. H satser på oppvekst og miljø. Side 11

12 Tiltak på kommunale veier. Innspill fra Tove Kusch og hvordan veien til Nevelsfjorden blir oppgradert. FRP vil oppgradere veien fra krysset til kaia i Nevelsfjorden. Kommunalt initiativ rundt boligutvikling, utleieboliger, rimelige tomter. SV vil arbeide for boliger i distriktene. Markedsprisen er bolig på Kjerringøy er for dyrt så det bør være et lokalt initiativ og kommunens oppgave. H vil støtte spredt bosetning. Innspil fra Astrid Olsen, kommunen bør ta ansvar for utleieboliger til unge mennesker som ønsker å etablere seg på Kjerringøy. FRP økonomien i kommunen er anstrengt, det er viktigere med omsorg for barn og eldre før kulturhuset. Ambulanse/bårebil taxi. Det er billigere med den taxi ordningen som er i dag, taxi drift er ikke et kommunalt ansvar. Drosje i distriktene er et kollektivt transportmiddel på landsbygda og at anbudskonkurransen må bort. FRP, Kjerringøy har et betydeligere bedre tjenesteberedskap enn om det var en ambulanse her, da helikoptret tar 20 minutter. Det bør være en bårebil som server helikoptret. Etablererskole, skape flere arbeidsplasser, få frem forretningsideer. Ble ikke tatt opp. Bobilcamping. Ble ikke tatt opp. Gratis ferge, autopass ved fremtidig bomstasjon. FRP ønsker ikke bompenger, Kjerringøyværingene kan risikere å betale bompenger for ikke å kjøre på ny vei. Innspill fra H, fergebillett og bomringutgifter er urimelig for brukerne. Det var politisk enighet om at autopass på fergen bør det arbeides videre med i forbindelse med arbeidet med bomringen i Bodø. Saksbehandler: Rita Hustad Side 12

13 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / / /20 Kjerringøy kommunedelsutvalg Kjerringøy kommunedelsutvalg , godkjenning av valgresultat. Sammendrag Mandag 12. september var det valg av nytt kommunedelsutvalg på Kjerringøy. Valget ble avviklet i gymsalens garderobe på Kjerringøy skole og valglokalet var åpent fra kl.11:00 18:30. I perioden fra 8. august var det anledning til å forhåndstemme på Kjerringøy nærmiljøkontor og det var avgitt 19 forhåndstemmer til kommunedelsutvalget. Totalt var det til sammen avgitt 111 stemmesedler. Saksopplysninger Kjerringøy lokalutvalgs valgkomite organiserte valget på dagen og Geir Helge Sandvik, Åse Wickstrøm, Geir Eide, Roger Tverbakk og Roger Johansen var ansvarlig for mottak av stemmesedlene. Geir Eide, Roger Johansen og Geir- Helge Sandvik foretok opptellingen av stemmesedlene samme kveld. Det ble i alt avgitt 111 stemmer til kommunedelsutvalget. Valget på nytt kommunedelsutvalg på Kjerringøy ga følgende resultater. Medlemmer Bosted Antall stemmer Bjørn Abelsen Fjære 90 Geir Vidar Eide Sentrum 86 Oddbjørn Olsen Sentrum 80 Rolf Eivind Alsos Alsos 66 Knut Eivind Johansen Sentrum 53 Rita Iren Andersen Nohr Sentrum 36 Ida Lill Olsen Sentrum 36 Varamedlemmer Roger Andersen Tverbakk Tverbakk 36 Elisiv Søfting Sentrum 36 Vibeke Saura Tverbakk 35 Camilla Berg Hansen Sentrum 29 Anne Grethe S. Karlsen Alsos 29 Bente Anita Karlsen Alsos 24 Ewy Nilsen Fjærli 21 Side 13

14 Konklusjon og anbefaling Jeg tilrår det nye kommunedelsutvalget å godkjenne valgresultatet. Saksbehandler: Rita Hustad Side 14

15 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / / /21 Kjerringøy kommunedelsutvalg Konstituering, valg av leder og nestleder Sammendrag Den 12. september 2011 ble det avholdt valg på nytt kommunedelsutvalg for perioden i Kjerringøy krets. Det må derfor velges leder og nestleder for perioden. Saksopplysninger I rammevedtektene for kommunedelsutvalget i Bodø kommune vedtatt i bystyret den Konklusjon og anbefaling Det anbefales at møtet velger leder og nestleder for Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Som leder for perioden velger kommunedelsutvalget.. Som nestleder for perioden velger kommunedelsutvalget.. Saksbehandler: Rita Hustad Vedlegg: Rammevedtektene for kommunedelsutvalg i Bodø kommune. Side 15

16 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / / /22 Kjerringøy kommunedelsutvalg Valg av kommunedelsutvalgets representanter til driftstyret for Kjerringøy skole og barnehage. Sammendrag I følge vedtekter for driftstyret for Kjerringøy skole og barnehage skal 2 representanter med vara være valgt av og blant de faste medlemmene i kommunedelsutvalget. Viser til rammevedtekter for kommunedelsutvalg i Bodø kommune 5 Konstituering og representasjon. Kommunedelsutvalget kan foreslå inntil to deltakere i kommunale driftstyrer som igjen velges av bystyret. Saksbehandler: Rita Hustad Vedlegg: Vedtekter for driftsstyret for Kjerringøy skole, barnehage og SFO Side 16

17 Politisk sekretariat Saksframlegg / / /23 Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteplan 2011 Sammendrag Formannskapet har i møte vedtatt møteplan for neste år. Denne møteplanen danner utgangspunktet for møteplanene til kommunedelsutvalgene i Bodø kommune. Saksopplysninger Vedtatte møteplanen for 2011 Utvalg jan febr mars april mai juni juli august sept okt nov des Bystyret Formannskapet Komiteer Administrasjons utvalget Kjerringøy lokalutvalg har festet seg ved onsdag som møtedager. Komitémøtene er utgangspunktet før møtene i kommunedelsutvalget. Det vanlige er å satse på 7 møter i året, det samme som komiteene og bystyret. Kjerringøy lokalutvalg har avholdt 5 møter i 2011, og jeg ønsker at kommunedelsutvalget avgjør hvilke datoer og klokkeslett for de neste 2 møtene. Utvalg jan febr mars april mai juni juli august sept okt nov des KL Saksbehandler: Rita Hustad Side 17

18 Side 18

19 PS 11/24 Referatsaker Side 19

20 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / / /12 Kjerringøy kommunedelsutvalg Rammevedtekter for Kommunedelsutvalg i Bodø kommune RAMMEVEDTEKTER FOR KOMMUNEDELSUTVALG I BODØ KOMMUNE Disse vedtektene er vedtatt i bystyret den: Forankring Kommunedelsutvalgene opprettes med hjemmel i kommunelovens Myndighet og rolle Kommunedelsutvalget er et initierende og rådgivende organ for administrasjon og øvrige politiske organer i Bodø kommune, slik at endelige beslutninger kan fattes på et best mulig grunnlag. Kommunedelsutvalget er ikke eget forvaltningsorgan og kan derfor ikke delegeres beslutningsmyndighet ut over det som Skjerstad kommunedelsutvalg fikk i forbindelse med kommunesammenslåingen. For øvrig kan bystyret tillegge kommunedelsutvalgene oppgaver eller myndighet etter nærmere vurdering. 3 Arbeidsområder Lokalutvalgets viktigste arbeidsområder er: Plansaker og andre saker som spesielt berører kommunedelsutvalgets område skal sendes til kommunedelsutvalget for uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings- /arbeidsprosess. Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer. Nye driftstiltak, prosjekter og investeringer skal godkjennes og forankres i kommunens økonomiplaner og godkjennes av bystyret. Være kontaktledd mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet. Utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder som: Bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service, sysselsetting, næringsutvikling, - og på øvrige områder av interesse for lokalbefolkningen. 4 Sammensetning, valg og valgordning Kommunedelsutvalget er direktevalgte representanter og består av 7 medlemmer med like mange varamedlemmer i rekkefølge. Valgbar er alle personer over 18 år med bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel og som har bekreftet at de stiller til valg. Side 20

21 Det utarbeides egne valglister hvor organisasjoner, lag, foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner kan inngi forslag. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Nærmiljøleder er sekretariat og foretar det praktiske i forbindelse med listeforslag, varsling av kandidater og gjennomføring av valget generelt. Forhåndsstemmegivning foregår i de kommunedeler hvor det skal velges kommunedelsutvalg. Kommunedelsutvalget forestår valgoppgjør og kandidatkåring. Funksjonstid følger kommunevalgperioden. 5 Konstituering representasjon Kommunedelsutvalget kan gi andre instanser møte- og talerett. Kommunedelsutvalget innkalles når leder eller minst 3 av medlemmene krever det. Utvalget er beslutningsdyktig når minimum 4 av utvalgets medlemmer er til stede. Kommunedelsutvalget kan foreslå inntil to deltakere i kommunale driftsstyrer som igjen velges av bystyret. 6 Administrasjon Nærmiljøleder brukes som sekretærressurs for å ivareta øvrige administrative oppgaver tilknyttet kommunedelsutvalget. Rådmannen ivaretar arbeidsgiveransvaret og er koordinerende ledd for kommunedelsutvalgene. Det skal årlig avholdes kontaktmøter med ordfører, rådmann og kommunaldirektører. 7 Godtgjørelse Valgte medlemmer av kommunedelsutvalgene ytes møtegodtgjørelse i h.h.t. godtgjøringsreglementer og får dekket sine utgifter etter kommunalt regulativ. 8 Rapportering, taletid Kommunedelsutvalgene utarbeider årsmeldinger som legges fram for bystyret til orientering. Kommunedelsutvalgene har inntil 10 minutter taletid hver i komiteene ved oppstart av møte hvor de kan gi innspill og kommentarer til saker som skal opp til behandling i møtet. Ønsker meldes minst to dager før møte til komiteleder eller sekretær. De er også anledning til å ha inntil 5 minutter taletid hver i bystyre ved oppstart av møte. Ønsket om å delta meldes minst to dager før møte til ordfører eller formannskapssekretær. I tillegg er kommunedelsutvalgene invitert til en årlig presentasjon av sitt arbeid i bystyret. 9 Endring av vedtekter Disse vedtekter gjelder fra bystyrets vedtaksdato. Endringer kan kun gjøres av bystyret i eget vedtak. Saksbehandler: Rita Hustad Side 21

22 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / / /13 Kjerringøy kommunedelsutvalg Handlingsplan Sammendrag Til orientering: Visjon 400 i 2010, redigert og notat fra folkemøtet på Kjerringøy den 27. mai Viser til vedlegg. Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: 1. Visjon 400 i Notat fra Hovedpunktene etter kafedialog og folkemøte på Kjerringøy 27. mai 2011 Side 22

23 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / / /14 Kjerringøy kommunedelsutvalg Økonomirapport Sammendrag Økonomirapport august I budsjettet for 2011 ble det stipulert en inntekt på nærmiljøkontoret med kr og inntekten per. d.d er like 0. Husleie til Bodø kommune er øket til fra ,- til ,- Regnskapsrapporten viser et merforbruk på kr Dette grunnes i at husleien ikke er periodisert og at underskuddet vil jevne seg ut i løpet av oktober regnskapet. Budsjett driftsutgifter Kr ,- forbruk august kr Strømregning og avslutningsmiddagen er ikke regnskapsført pr.d.d. Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: Regnskapsrapport. Side 23

24 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak / /1531 Kjerringøy kommunedelsutvalg Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Bodø kommune Sammendrag Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Bodø kommune til orientering. Viser til vedlegg. Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Bodø kommune Side 24

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen, Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer