Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Tiedemannsjordet Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet avholdes onsdag 18. april 2012 kl på Hasle skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Det foreslåes at godtgjørelsen til styret opprettholdes på kr ,- 5. INNKOMNE FORSLAG A) Fullføre utsmykning av oppgangene, ca. kr ,-, (fra Morten M. Ræder) B) Utvidelse av videoovervåkningsanlegget, ITV ca. kr ,- (fra Styret) C) Plante bringebærbusker langs gangveien (fra Tine-Lise Antonsen) Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité D) Valg av andre utvalg/komiteer Oslo, 16. mars 2012 Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Thor Martin Bjerke /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/

3 Side 3 Tiedemannsjordet ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Elisabeth Gundersen Bertrand Narvesens v Styremedlem Tommie Antonsen Bertrand Narvesens v Styremedlem Thor Martin Bjerke Bertrand Narvesens v Styremedlem Yngve Jensen Bertrand Narvesens v Styremedlem Kirsten Kayambakis Bertrand Narvesens v Varamedlem Tove Kristin Flølo Bertrand Narvesens v Varamedlem Julie Orning Bertrand Narvesens v Valgkomiteen Valgkomite Camilla Klevan Bertrand Narvesens v Valgkomite Kåre Dag Mangersnes Bertrand Narvesens v Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 187 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Oslo kommune og har adresse: Bertrand Narvesens V 1-53 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styret Trefftid for styret er på telefon mandag til torsdag fra klokken Telefonnummeret er: ellers er styret tilgjengelig på mail: Bruk også for å finne informasjon om sameiet.

4 Side 4 Tiedemannsjordet Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med OBOS Eiendomsdrift AS (tidligere Hammersborg Eiendomsdrift - HED). Den enkelte beboer kan ikke bestille private oppdrag, men kontakter håndverker selv. Renhold Sameiet har avtale med TT renhold om renhold av Sameiets fellesarealer. De vasker oppgangene 1 gang pr. uke. TT renhold bytter også matter. Gjesteparkering I sameiet har vi 8 gjesteparkeringer som skal dekke 187 leiligheters behov. Med så få plasser er det viktig med klare bruksregler. Det er strengt forbudt å bruke gjesteparkering til bil nr. 2 eller for beboere som har kjøpt leilighet uten parkeringsplass. For å unngå borttauing SKAL det ligge lapp i vinduet med navn, telefonnummer, leilighetsnummer og parkeringsdato og tid. Det er KUN lov å stå på plassen i 24 timer. Etter 24 timer er det ikke tillatt å legge ny lapp i vinduet, eller kjøre en liten tur og forvente nye 24 timer med parkering. Bilen skal da flyttes. Dersom noen ønsker weekendparkering kan dere kontakte styret. Gjentatte overtredelser kan medføre utestengning fra gjesteparkeringen. Styret har tauet bort en del biler i 2011, og vi vil intensivere arbeidet ytterligere i Diverse Postkasseskilt Alle som ikke har postkasse skilt må skaffe det. Dette får dere på posten. Gå inn på så bestiller dere her. Da er det det største skiltet som skal bestilles. Ringeklokkeskilt Send mail på styr en med de navnene som skal stå på skiltet. Skriv også hvilken oppgang og leilighet det gjelder. Styret vil da fikse dette og henge den opp. Nøkler Pass godt på nøklene. Vi har to låssystemer i sameiet. Byggetrinn 1 har et system og byggetrinn 2 har et. Dersom det kommer nøkler på aveie har tyven fri tilgang til sameiets garasjeanlegg og oppganger. Dersom dere ønsker flere nøkler sender dere mail til styret med navn, riktig adresse, nummer på nøkkel, så vil sameiet bestille opp nøkler som sendes i rekommandert sending til beboer. Fjernkontroll til garasjeanlegget Dersom denne ikke virker: Prøv å skifte batteri, hvis dette ikke nytter, send mail til styret så vil vi ta kontakt med dere for å få fikset problemet. Forsikring Sameiets eiendommer er f.o.m forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post

5 Side 5 Tiedemannsjordet Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Egenandelen er på kr 6 000,-. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, er dette den enkelte beboers ansvar. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Styret har i 2011 jobbet systematisk med HMS-arbeidet. Det blir gjennomført månedlige brannrunder i alle oppganger og ureglemessigheter og brudd på Husordensreglene har blitt påpekt. Vi sender da brev til de beboere dette gjelder eller henger opp advarsel om at gjenstander vil bli fjernet. Husk at vi har alle et ansvar for å sikre oss mot brann! HMSarbeidet er en kontinuerlig prosess som vil pågå i årene fremover. Tiedemannsjordets brannsvarslingsanlegg ble i 2011 ferdigstilt av utbygger etter mange reklamsjonsrunder, og brannvarslingsanlegget har pr nå alarmtilkobling til 110-sentralen. Gassbeholdere er forbudt å lagre i kjeller. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

6 Side 6 Tiedemannsjordet Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for sameiet: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Styrets arbeid Møter I løpet av 2011 er det avholdt 11 styremøter. Saker som behandles er alt fra daglig drift, betjene henvendelser fra beboere til reklamasjoner mot PEAB/FERD. Det er avholdt 3 møter med Ferd/PEAB ang. reklamasjoner, som dere ser av stillaser etc er de godt i gang med utskiftningen av murstein. Styret har også hatt anbud på forsikring, noe som gjør at vi nå bytter forsikringsselskap til Gjensidige og vi sparer med dette kr ,-, på en forsikring som er akkurat den samme. Dugnader Vår- og høstdugnad ble avviklet som normalt. På vårrengjøringen var det igjen et bra oppmøte. Vi hadde en avstemming på forrige sameiemøte om at vi trekker alle kr 50,- pr. mnd for å dekke inn kostnader ved dugnad. Når man da har deltatt på dugnad vil man få tilbakebetalt kr 300,- pr. dugnad. Det ble dessverre en misforståelse mellom styret og OBOS om hvordan vi utbetaler. De som var med på høstdugnaden har derfor ikke fått tilbakebetalt sin andel enda. Dette fordi vi trenger kontonummer på alle som skal ha tilbakebetalt. Dette fikser vi i disse dager og fra og med neste dugnad vil rutinene være ok.

7 Side 7 Tiedemannsjordet Sameiets grøntareal Sameiet inngikk i 2009 en ny avtale med gartnerfirmaet Hageform (spesialisert seg på sameier/borettslag). Vi har vært godt fornøyd med dem gjennom hele 2011 også og de har startet oppdraget med prosjekt beplanting på Tiedemannsjordet. PEAB/FERD 2011 har igjen vært et meget hektisk år for oss i styret. Det er avholdt 3 møter med Ferd/PEAB ang. reklamasjoner. Vi har hatt store problemer med Mercur og sentralvarme anlegget. Disse virker fremdeles ikke tilfredsstillende og styret jobber hardt mot FERD/PEAB for å få dette i stand. Vi ber alle beboere som har problemer med varmtvann/varme i egen bolig om å fortsette å sende reklamasjon direkte til Ferd og PEAB med styret på kopi. Informasjon om fremgangsmåte ved reklamasjoner ligger på styrets hjemmeside. Installasjon av varmemålere er utsatt grunnet utfordringene vi har hatt med reklamasjoner på vann og varme. Mercur er nå kjøpt opp av YIT som vi nå forhandler med. Når det gjelder saltutslaget på veggene, spesielt i byggetrinn 1, er dette noe som både Ferd og PEAB tar alvorlig og derfor har denne saken tatt veldig lang tid. Endelig er vi i gang og håper alt er ok til sommeren. Det vil kun være byggetrinn 1 som er berørt av reklamasjonen. Evt. Saltutslag i byggetrinn 2 er naturlig at vil forsvinne etter hvert. Styret har også hatt jevnlige møter med Veidekke som har ansvaret for utbyggingen av Marienfryd. Bertrand Narvesens vei vil bli stengt i løpet av våren 2012, etter dette er det en privat vei som eies likt av sameie Tiedemannsjordet og Marienfryd. Styret får fullmakt til å drifte og vedlikeholde Bertrand Narvesensvei i samarbeid med Marienfryd. Julegrantenning Tradisjonen tro ble det satt opp julegran med belysning på det indre felleområdet ved flaggstangen. Den første søndagen i advent ble det arrangert julegrantenning. Store og små var samlet tross heftig vintervær. Det ble servert gløgg og julekaker samt godteposeutdeling av julenisse. Vedtekter Styret har også jobbet mye med å følge opp at beboere faktisk overholder vedtekter og husordensregler. Det er stort sett søppel og brannsikkerhet som går igjen i klagene fra naboer. Vi presiserer derfor igjen: Det er IKKE lov å benytte brannsluser til egen interesse og det er kun en liten skohylle og 2-3 par sko som er tillatt å oppbevare her. Ensjøbyen Styret følger med i utbyggingen av Ensjøbyen og er glade for å kunne si at byggingen har tatt seg opp og at ting begynner å skje. Vi har god dialog med utbyggerne av Marienfryd og gleder oss til de starter byggingen. Ferd har også startet utbygging ved gamle Tidemanns tobakkfabrikk. Sameiet begynner nå å ta form og mange av barnesykdommene er eliminert. Vi ønsker å bo i et sameie som er attraktivt å bo i og som folk ønsker å flytte til. Vi føler at dette stemmer overens med hvordan Tiedemannsjordet nå er. Vi er stolte av å bo på Tiedemannsjordet!

8 Side 8 Tiedemannsjordet ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak erstatning fra utbygger og utbetaling av fri rettshjelp. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var utbedring og beplantning av fellesareal som ble påkostet av utbygger. Vedtatt på forrige sameiemøte. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold har vi en større økning grunnet lås og sikring. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Styret arbeider parallelt med en billigere forsikring.

9 Side 9 Tiedemannsjordet Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader 2012 Budsjettet er basert på økning av ordinære felleskostnader på 3 %, økning av fjernvarme på 7 % og kabel-tv fra kr 192,- til kr 200,- pr. måned fra januar I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 16. mars 2012 Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Thor Martin Bjerke /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/

10 Side 10 Tiedemannsjordet RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 Side 11 Tiedemannsjordet BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter 0 86 Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, 16. mars 2012 Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Thor Martin Bjerke /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/

12 Side 12 Tiedemannsjordet NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Fjernvarme Felleskostnader Dugnad Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ref. avfallshåndtering Opprydning reskontro 120 Advokatfirma Orwall & Co DA, v/reseksjonering (fra utbygger) OBOS Skadeforsikring AS, rettshjelp v/grensetvist OBOS Skadeforsikring, fratrukket egenadel SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr ,-. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

13 Side 13 Tiedemannsjordet NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

14 Side 14 Tiedemannsjordet NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kontorkostnader Saksomkostninger Telefon/bredbånd -200 Porto Reisekostnader -257 Bankgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 863 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 942 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg forsikring/skadesaker LOS, avs. til gode v/årsavregning strøm OBOS Skadeforsikring, forskuddsbetalt 11 mnd. for Andre forskuddsregistrerte kostnader SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsregistrerte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer for 2012, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling foretas i 2012.

15 Side 15 Tiedemannsjordet 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Det foreslås at godtgjørelsen til styret opprettholdes på kr ,-. 5. INNKOMNE FORSLAG A) Fullføre utsmykning av oppgangene, ca. kr ,-, (fra Morten M. Ræder) - Se vedlegg for forslag i sin helhet. B) Utvidelse av videoovervåkningsanlegget, ITV ca. kr ,- (fra Styret) - Se vedlegg for forslag i sin helhet. C) Plante bringebærbusker langs gangveien (fra Tine-Lise Antonsen) - Se vedlegg for forslag i sin helhet. 6. VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteen fremlegger sin innstilling på ordinært årsmøte. A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité D) Valg av andre utvalg/komiteer

16 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Eierseksjonssameie Tiedemannsjordet REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Eierseksjonssameie Tiedemannsjordet som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Eierseksjonssameie Tiedemannsjordet per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land Eierseksjonssameie Tiedemannsjordet

17 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 2. april 2012 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

18 Forslag: Fullføre utsmykning av oppgangene, ca kr , Orginal Melding----- Fra: "Morten M. Ræder" Til: Emne: Forslag til Generalforsamling Hei, ønsker å sende inn dette forslaget til generalforsamling. Det foreslås å fullføre utsmykning av oppgangene som ble påbegynt i år. Alle inngangene fra garasjene er tatt, samt fire oppganger. Det gjenstår da seks oppganger og 64 bilder / rammer. Arbeidet med å innhente anbud, finne ut av formater, rammer osv. er nå ferdig så det bør gå relativt raskt å fullføre jobben. Jobben har en kostnadsramme på ca ,- inkl. mva. Billedutvalget er det samme som i sist runde, og eksempler kan man se ved å avlegge oppgangene som har blitt ferdig et lite besøk. Legger ved fil med bilder som er foreslått for de som ikke fikk med seg det i forrige runde. Jeg håper det er mulig å finansiere opphengningen på en slik måte at vi ikke får noen ekstra innbetaling, f.eks. ved å bruke dugnadspengene, eller evt. deler av overskudd til dette formålet. Med vennlig hilsen, Morten M. Ræder leilighet S-163

19 UTVIDELSE AV VIDEOOVERVÅKNINGSANLEGGET (ITV) I tiden vi har benyttet kameraovervåkningsanlegget i garasjen har vi lykkes å identifisere flere kriminelle som senere er pågrepet og dømt. Vi har også funnet ut de som har ødelagt garasjeporten. Dette har medført at vi har spart beløp i størrelsesorden flere titalls tusen kroner. Selv om vi oppfatter at kameraovervåkningen er bra er det selvfølgelig noen områder som ikke er godt nok dekket. Flere har henvendt seg til styret og oppfordret oss å utvide anlegget. På bakgrunn av dette har vi innhentet et kostnadsoverslag over utvidelse med 10 kameraer for å dekke oppgangene og/eller avfallsrommene. Kostnaden er budsjetter til 150 til kr. Og styret forslår derfor at: Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å forhandle frem og kjøpe inn en kameraløsning med lagring begrenset opp til kr mva. Styret gis fullmakt til å vurdere hvilke områder som skal dekkes i garasje, oppganger og søppelrommene.

20 Forslag: Plante bringebærbusker langs gangveien -----Orginal Melding----- Fra: "Trine Lise Antonsen" Til: Emne: forslag til sameiemøte Heisann Det var kort frist på å få komme med forslag til sameiemøtet, men her har dere et forslag. Jeg ønsker å få plantet bringebærbusker langs gangveien fra ved byhus nr 41 til byhus nr 11. Dette tenker jeg vil kunne gjøres på en frivillig dugnad (evt gjør jeg dette selv). Jeg har luftet dette for andre beboere og de sier seg villig til å hjelpe til med å få dette i jorden. Det hadde vært fint med nyttevekst i et område som allikevel bare er ubeplantet og fylt med jord. Kostnad bringebærplanter og ekstra jord: ca 2000 kroner Hilsen Trine-Lise i nr 27 Med vennlig hilsen Trine-Lise Antonsen

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer