Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Inger-Helene Brekke Isaksen. Saksnr PS 017/07 PS 018/07 PS 019/07 PS 020/07 PS 021/07 PS 022/07 Innhold OPPVEKSTSENTER OKSVIK OPPVEKSTSENTER FURUFLATEN UTBEDRING AV EIDEBAKKEN SVØMMEHALL SKOLEFRITIDSORNDINGEN - ENDRING AV VEDTEKTER NAV ORGANISERING OG INNHOLD LYNGSEIDET SKITREKK - KOSTNADER VED REPARASJON ETTER GEARHAVARI Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 05/ Inger Helene Isaksen/Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK SKOLE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S EVENTUELL SAMMENSLÅING AV SOLHOV BARNEHAGE OG OKSVIK SKOLE U EVENTUELL SAMMENSLÅING AV SOLHOV Flere registrerte mottakere BARNEHAGE OG OKSVIK SKOLE U OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK SKOLE Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK SKOLE Flere registrerte mottakere I REPRESENTANTER TIL REFERANSEGRUPPA Oksvik skole OPPVEKSTSENTER OKSVIK I REPRESENTANTER OPPVEKSTSENTER Utdanningsforbundet Lyngen v/tone Magelssen I REFERANSEGR. FRA SOLHOV BARNEHAGE Solhov barnehage I FORBINDELSE MED OPPVEKSTSENTER I REPRESENTANT FOR OPPVEKSTSENTRET Lyngen kommune OKSVIK ER TURID SAMUELSEN U PROSJEKT OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK Flere registrerte mottakere SKOLE I VEDR. LOKALISERING AV SOLHOV Solhov barnehage BARNEHAGE I SOLHOV BARNEHAGE - VEDLEGG TIL Solhov barnehage SAKEN VEDR. OPPVEKSTSENTER OKSVIK S Oppvekstsenter ved Oksvik skole I ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER Oksvik skole OKSVIK I OPPVEKSTSENTER SOLHOV - OKSVIK ELEVTALLSUTVIKLING OKSVIK- EIDEBAKKEN Lenangen barne- og ungdomsskole Vedlegg: - Prosjektgruppas rapport Saksopplysninger: På oppdrag fra Levekårsutvalget er Oppvekstsenter Oksvik et arbeid som har pågått siden januar 2006.

4 4 Prosjektgruppa har hatt flg sammensetning: Rektor Hans-Ove Samuelsen Styrer v/solhov barnehage Margrethe Nordahl Fra fagforeningene: Rakel Hansen (Utdanningsforbundet) og Turid Samuelsen (Fagforbundet) Teknisk drift v/harry Hansen Fra administrasjonen: Anette Holst Rolf Johansen med Nils Einar Samuelsen som vara fra levekårsutvalget Mandat: Utrede muligheten for samlokalisering av Solhov barnehage og Oksvik skole Det skal legges vekt på høy kvalitet både pedagogisk, bygningsmessig og m.h.t utvendige arealer og økonomi. Det skal legges vekt på den registrerte barnetallsutviklingen i Indre Lyngen og betydningen av dette som signaler i forhold til: Kommuneplan, handlingsplan og økonomiplan for Lyngen kommune. I tillegg har det vært en referansegruppe med repr fra arbeidstakerne og samarbeidsutvalgene/brukerne. Hans-Ove Samuelsen har ledet prosjektgruppa og Anette Holst har vært sekretær. Prosjektgruppa har lagt frem en rapport der de skisserer 4 modeller for et framtidig oppvekstsenter, jfr. vedlegg : Modell 1: 1-7.skole og 2 avdelings barnehage Modell 2: 1-7.skole og 1 avdelings barnehage Modell 3: 1-4 skole og 2 avdelings barnehage Modell 4: 1-4 skole og 1 avdelings barnehage Modellene blir nærmere presentert i prosjektrapporten. Arbeidsgruppa gjør oppmerksom på at modellene bygger på hverandre og at rapporten derfor må legges frem i sin helhet. Gruppa har også gjort en oppstilling av hvor mye en kan spare ved de ulike modellene. Sparepotensiale modell 1-4 Gjeldende fra skoleåret 08/09 t.o.m 2011/2012 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell avd 1-7+1avd 1-4+2avd 1-4+1avd 1 personellressurs admiminstrasjon teknisk drift kapitalkostnader Annet nedlegging av en avdeling Flytting av mellomtrinn skyss Summer

5 5 Modell 1 vil kreve utbygging av skolebygget. Modell 2 gir større rom for å bruke noe av eksisterende bygningsmasse, men en må også her påregne tilbygg. Modell 3 og 4 kan løses innenfor dagens bygningsmasse. Modell 2 og 4 (1.avd barnehage) vil sannsynlig vis dekke kommunens behov for fremtidige barnehageplasser i området. Samtlige modeller krever at SFO og barnehage plasseres side om side, innvendig rehabilitering, kontor/personalrom (felles), kjøp av areal og tilpasning av utearealet. Kapitalkostnader er stipulert, men må bearbeides videre. Prosjektgruppa har ikke kommet med noen anbefaling av modell. Personalet ved Solhov barnehage har i to brev dat og uttrykt misnøye med en evt fremtidig samlokalisering med Oksvik skole. De ønsker en frittstående barnehage i området Solhov/Geitnes. Administrasjonens vurderinger: Oksvik krets opplever for tiden stor tilflytting. Det er etablert flere boligfelt innenfor skolekretsen, og det er stor byggeaktivitet og optimisme i bygda. Administrasjonssjefen vil, med bakgrunn i barnetallsutviklingen, likevel utelukke de to modellene med en ny 2-avdelings barnehage i Oksvik. Selv om nyere tall viser en økning i barnetallet i kretsen så er det meget tvilsomt om det blir et permanent behov for 2- avdelings-barnehage. Må også ses i sammenheng med barnehagen i Furuflaten og da mange foreldre arbeider på Lyngseidet søkes også barnehageplass der. En står dermed igjen med to alternativer: skole med i avdelings barnehage 2. l skole med i avdelings barnehage Dersom man velger en modell med skole og barnehage, vil de yngste elevene i kretsen få kort skolevei og et oversiktlig skolemiljø i nært samspill med barnehagen. Oppvekstsenteret vil være et samlingspunkt i bygda, og senteret vil ivareta kravet om et trygt og godt oppvekstmiljø for de minste. Elevene fra årstrinn vil måtte busses til Eidebakken. Økonomisk vil en l. - 4.skole med barnehage være den gunstigste løsningen av disse modellene. En skole med barnehage vil gi et trygt og godt oppvekstmiljø i hele barneskoleløpet. Oppvekstsenteret vil kunne være et kraftsenter i bygda i større grad fordi de eldste elevene kan tilføre lokalmiljøet mye. En vil også i større grad sikre en forsvarlig størrelse av senteret over år fordi en lettere vil kunne fange opp svingninger i fødselstall. Dersom en velger denne modellen kreves det større investeringer i bygg. Kommunestyret vedtok i møte 29. mai d.å. sak 17/07 at Nye større investeringer iverksettes ikke før kommunestyret har vedtatt varige tiltak som gjør at den økonomiske balansen kan gjenopprettes i løpet av økonomiplanperioden. Solhov barnehage har ikke tilfredsstillende lokaliteter i dag. Behovet for en barnehage i tillegg til Knøttelia og Furustua er fortsatt tilstede.

6 6 Det har vært omfattende prosess ifm Oppvekstsenter Oksvik, men prosjektgruppa har ikke gitt noen anbefaling. Det gjenspeiler sannsynligvis den usikkerhet som råder ift evt. oppvekstsenter i Oksvik. Prosjektgruppa belyser 4 modeller, men utfra barnetallet i området mener administrasjonssjefen at 2-avdelings barnehage er lite aktuelt. Modellene med 1 avdelings barnehage må også utredes nærmere både mht investerings- og driftsutgifter. I sparepotensialet er nedlegging av 1 barnehageavdeling tatt med, men uten tilstrekkelig korrigering for bortfall av inntekter gjennom statstilskudd og foreldrebetaling. En avdeling i Oksvik er forhåpentligvis heller ikke tilstrekkelig til å dekke framtidig barnehagebehov totalt i Lyngen og økning av kapasiteten på Lyngseidet må da påregnes. Administrasjonssjefen mener saken ikke er tilstrekkelig utredet til å ta en beslutning, men tar sikte på å gjøre det i forbindelse med Økonomiplan som behandles høsten Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget tar rapporten vedr. Oppvekstsenter Oksvik til foreløpig orientering. Administrasjonssjefen bes utrede nærmere de økonomiske konsekvensene av modellene med 1-avdelings barnehage i Oksvik slik at saken kan behandles ifm Økonomiplan

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 06/ Inger Helene Isaksen/Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OPPVEKSTSENTER FURUFLATEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S UTREDNING AV OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN OG I YTRE LYNGEN U OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN Flere registrerte mottakere I VEDR. OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Lyngsdalen skole I REPRESENTANTER TIL REFERANSEGRUPPE FRA Furustua barnehage FURUSTUA BARNEHAGE I VEDR. OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN Sør-Lenangen barnehage I REPRESENTANTER FRA Øyvind Endresen UNDERVISNINGSFORBUNDET TIL PROSJEKT OPPVEKSTSENTER YTRE LYNGEN I REPRESENTANTER FOR OPPVEKSTSENTER YTRE Rødtoppen barnehage LYNGEN - RØDTOPPEN BARNEHAGE I REPRESENTANTER TIL PROSJEKTGRUPPE FOR Fagforbundet avd. 294, Lyngen OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN X Valg av repr fra Utdanningsforbundet U PROSJEKT "OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN" Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Flere registrerte mottakere I REPRESENTANTER FOR OPPVEKSTSENTER YTRE Lenangen barne- og ungdomsskole LYNGEN Ø Repr. fra Fagforbundet Ø I I Vararepr. fra Lenangen skole NY ANSATTEREPRESENTANT I REFERANSEGRUPPA FOR OPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN SKOLEENDRING - FLYTTING AV MELLOMTRINNET PÅ FURUFLATEN TIL EIDEBAKKEN Lyngsdalen skole Furuflaten bygdeutvalg I VEDR. OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Lyngsdalen skole I VEDR. KRAV OM DRØFTINGER Utdanningsforbundet S OPPVEKSTSENTER - FURUFLATEN I ANSATTEREPRESENTANT BYGGEKOMITEEN - Lyngsdalen skole LYNGSDALEN SKOLE X Ansatterepresentant byggekomite Furustua barnehage U OPPVEKSTSENTER - FURUFLATEN Flere registrerte mottakere I ANSATTES REPRESENTANT FOR FURUSTUA Furustua barnehage

8 U I S I BARNEHAGE ER LINE PERNILLE EIDE VALG AV ANSATTE REPRESENTANTER TIL PROSJEKTGRUPPE FURUFLATEN OPPVEKSTSENTER TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV OPPVEKSTSENTER VED LYNGSDALEN SKOLE OPPVEKSTSENTER FURUFLATEN SAK FOR LEVEKÅR : OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN 8 Flere registrerte mottakere Ing. Arnt Larsen Lyngsdalen skole Vedlegg: - brev fra Lyngsdalen skole dat Oppvekstsenter Furuflaten kostnadsoverslag fra Teknisk drift dat Driftsbudsjett inkl kap.kostnader fra teknisk drift dat Kostnadsoverslag dat fra Arnt Larsen - tegning Saksopplysninger: Ved behandlingen av økonomiplanen /årsbudsjett 2007 vedtok kommunestyret: Det bevilges 2,5 mill. til bygging av oppvekstsenter ved Lyngsdalen skole, dekning låneopptak Levekårsutvalget vedtok i møte sak 05/07 å nedsette en prosjektgruppe bestående av berørte ledere og ansatte i skole/barnehage, teknisk leder og repr. fra Levekårsutvalget som får i oppdrag å gjennomføre prosjekt Oppvekstsenter på Furuflaten. Prosjektgruppa ble gitt flg mandat: Å utarbeide et ferdig grunnlag for innhenting av anbud for bygging av oppvekstsenter på Furuflaten. Rektor Herdis Larsen ble valgt som leder av prosjektgruppa. Ingeniør Arnt Larsen har etter oppdrag fra prosjektgruppa utarbeidet forslag til byggetegning. Skissen har vært diskutert blant ansatte og foreldrerepresentanter og etter diverse endringsforslag er det nå enighet om forslaget. Det er utarbeidet flg kostnadsoverslag, jfr brev av fra teknisk drift. Kostnadsoverslaget er godkjent i møte 16. mai d.å., sak 12/07, i prosjektgruppa: 1. Prosjektering ,- 2. Søknadsutgifter 8.000,- 3. Tcrrengmessige arbeider ,- 4. Bygningsmessige arbeider ,- 5. Div. ominnredning eksisterende ,- 6. Div. inventar ,- 7. Ute lekeplass ,- 8. Asfaltering 150 m ,- 9. Inngjerding + port ,- 10. Uforutsett , ,-

9 mva , ,- Byggelånsrenter/omkostninger , ,- I tillegg kommer kostnader til inventar og møterom/personalrom på kr. kr ,- som prosjektgruppa behandlet i møte 16. mai d.å. Totale kostnader for bygging av oppvekstsenter på Furuflaten : kr ,-. 9 Finansiering: Hele prosjektet må lånefinansieres. Evt. investeringstilskudd til nye barnehager (beregnet til kr ) blir trekt ifra mva-refusjonen som kommunen får. For hele prosjektet blir refusjon for mva høyere enn investeringstilskuddet slik at tilskudd ikke utløses. Det vil bli vurdert hvor mye av totalkostnadene som kan tilføres endringer/utbedringer på skolen slik at kostnadene pr. barnehageplass blir mindre og således kan utløse et mindre investeringstilskudd Arnt Larsen har levert inn et kostnadsoverslag på kr ,-. I flg teknisk drift v/kåre Karlsen inneholder dette kostnadsoverslaget ikke de totale kostnadene ved etableringen. Teknisk drift v/kåre Karlsen har den lagt frem et driftsbudsjett (renhold, strøm, vedlikehold, brøyting etc) inkl kapitalkostnader, jfr vedlegg. Dette viser at det vil bli en merutgift ved flytting av barnehagen på kr ,- de to første årene. Når det gjelder andre besparelser på lønn, materiell, adm etc er det ikke gjort nye vurderinger utover det som ble framlagt i november 2006, jfr. vedlegg. Disse anslagene viser et innsparingspotensiale på kr ,- (tallene er ikke konkretisert). Barnehagen vil måtte ha egen adkomst fra Solvollveien. Dette vil medføre en mindre reguleringsendring. Det må videre inngås avtale med Lyngsdalen sanitetsforening om leie av areal som skal benyttes til skjerma areal for barnehagen. Sanitetsforeningen er tilskrevet om dette og er positiv til å inngå en avtale om dette. De økonomiske sidene ved denne avtalen er ikke avklart. Under behandlinga av årsberetning 2006, sak 17/07 i møte 29. mai d.å., vedtok kommunestyret bl.a.: d) Reduksjon av driftsutgiftene har høyeste prioritet, og kommunestyret ønsker å bidra til dette gjennom en tilrådning ved en totalgjennomgang av tjenestestrukturen i Lyngen kommune. e) Nye større investeringer iverksettes ikke før kommunestyret har vedtatt varige tiltak som gjør at den økonomiske balansen kan gjenopprettes i løpet av økonomiplanperioden. Administrasjonens vurderinger: Prosjektgruppa som fikk i oppdrag å planlegge oppvekstsenter på Furuflaten har effektivt gjennomført en god prosess og kommet fram med et forslag som kan danne grunnlag for anbud. Blant alle involverte parter hersker det enighet om de foreslåtte løsninger. Det foreligger to ulike kostnadsoverslag og disse må sammenlignes nærmere for å avklare hvor

10 10 forskjellene framkommer. Det avlagte byggeregnskap med fordeling av kostnader mellom barnehage og skole vil avklare hvorvidt vi kan få investeringstilskudd til barnehagen, men uansett vil dette ikke utgjøre store beløp. Administrasjonssjefen tilrår at det framlagte forslag legges til grunn for det videre arbeid, men i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 17/07 foreslås saken utsatt til behandlinga av økonomiplanen Kommunens økonomiske situasjon er slik at vedtak om større investeringer bør avventes til de er innbakt i økonomiplanen og hvor både kapital- og driftsutgifter er vurdert i en helhet. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Prosjekt Oppvekstsenter Furuflaten utsettes og vurderes ved behandlingen av økonomiplan Dette i samsvar med kommunestyrets vedtak i møte 29. mai d.å. sak 17/07, hvor det blant annet ble vedtatt: Nye større investeringer iverksettes ikke før kommunestyret har vedtatt varige tiltak som gjør at den økonomiske balansen kan gjenopprettes i løpet av økonomiplanperioden.

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Kåre Karlsen/Inger-Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: UTBEDRING AV EIDEBAKKEN SVØMMEHALL SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S UTBEDRING AV EIDEBAKKEN SVØMMEHALL Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Avfukteren ved Eidebakken svømmehall er defekt. Dette skjedde i vinter. Bruken av svømmehallen har etter dette vært begrenset og svømmehallen er nå stengt. Avfukteren er av eldre dato, og det vises seg at det er umulig å skaffe deler til den. Eidebakken svømmehall kan ikke åpnes før ventilasjonen er ordnet. Det skisseres tre løsninger: 1. Eidebakken svømmehall stenges inntil ombyggingen av Eidebakken skole er foretatt. 2. Nye avfuktere instaleres med en kostnad på ,- + mva. Disse avfukterene vil mest sannsynelig være unødvendig i den nye planen for renovering av skolen. 3. Nytt ventilasjonsanlegg monteres inne i svømmehallen og det legges opp en avskjermingsvegg. Anlegget vil kunne brukes i en fremtidig renovering. Kostnaden vil komme på kr ,- + mva Ved Eidebakken svømmehall er det en ansatt i 53,33 % stilling som vaktmester og 28% stilling som renholder (totalt 81,33%). Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til det pågående arbeidet vedrørende ny skole på Eidebakken.

12 12 Lyngen kommunestyre vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for at bygging skal gjennomføres i redusert omfang. Byggekomiteen er nå i gang med dette arbeidet og en forventer ikke noen endelig avklaring før tidligst ved behandlingen av økonomiplanen for Administrasjonssjefen vil derfor anbefale at en avventer hva en skal gjøre med avfukter/ventilasjonsanlegget inntil kommunestyret har behandlet Eidebakken skole saken pånytt. Uansett er kostnadene til avfukter/ventilasjonsanlegg så store at det må innarbeides i økonomiplanen. Svømmehallen stenges inntil en får disse avklaringene og badevakta midlertidig omplasseres. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Renovering av ventilasjonsanlegget ved Eidebakken svømmehall vil bli vurdert når det er avklart hva som skal gjøres med Eidebakken skole. Eidebakken svømmehall holdes stengt inntil dette er avklart og den ansatte ved svømmehallen gis tilbud om midlertidig omplassering.

13 13 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A22 05/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SKOLEFRITIDSORDNINGEN - ENDRING AV VEDTEKTER SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: Ø I S VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN E-POST FRA EIDEBAKKEN SKOLE SKOLEFRITIDSORNDINGEN - ENDRING AV VEDTEKTER Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre har fastsatt vedtekter for skolefritidsordningen i kommunen. I henhold til vedtektenes 12 er levekårsutvalget gitt anledning til å endre vedtektene. Eidebakken skole har i e-post dat bedt om at 7 som omhandler opptaksperiode endres. Det siteres: 7 OPPTAKSPERIODE - Søknadsfrist ved hovedopptak er 1.juni i opptaksåret - Søknad om opptak skjer på fastlagt skjema. - Opptaket gjelder inntil en av partene(kommunen/foreldrene) sier opp plassen eller at barnet naturlig går ut ved skoleårets slutt. - Opptaket gjelder i den delen av året SFO er åpen, SFO følger skoleruta. Eidebakken skole ønsker at søknadsfristen settes til 1.april i opptaksåret. De begrunner dette med at de ønsker oversikt over antall barn så tidlig som mulig for å kunne få oversikt over personalbehovet i SFO. Det vises til at andre kommuner bla Tromsø har søknadsfrist 1.februar. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen har ingen motforstilling til at søknadsfristen endres til 1.april søknadsåret. Det er viktig at personalbehovet avklares så tidlig som mulig både mht til rekruttering og planlegging før nytt skole-/sfo-år tar til.

14 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget vedtar at søknadsfristen for SFO settes til 1.april i opptaksåret. Vedtektenes 7 endres tilsvarende. Vedtaket er fattet i hht vedtektenes

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Kjell Nordli OVERSKRIFT PÅ SAKEN: NAV - ORGANISERING OG INNHOLD SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I OVERORDNET PLAN FOR NAV-INTERIM Flere registrerte avsendere I NAV-REFORMEN - NOEN HOVEDPUNKTER KS OG VIKTIGE MILEPÆLER I NAV - ERFARINGSBASE FRA Sosial- og helsedirektoratet SAMORDNINGSFORSØKET I REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE VEDR. Fylkesmannen i Troms NAV-REFORMEN 4. DESEMBER 2005 I KRITERIER FOR UTVELGELSE AV PILOTER NAV - interim v/tor Saglie OG MIDLERTIDIG FYLKESLEDDS (MFL) ROLLE I OM ATTFØRINGSBEDRIFTENE SOM Attføringsbedriftene SAMARBEIDSPARTNER FOR Å REALISERE DEN NYE ARBEIDS- OG VELFERDSREFORMEN I SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER NAV- Rådmann Sylvi M. Fjellheim PROSJEKT I FORSØK MED NYE SAMARBEIDSFORMER Sosial- og helsedirektoratet MELLOM FORSKNING, UTDANNING, PRAKSIS OG BRUKERE I SKJØNNSTILSKUDD TIL NAV-PROSJEKT Fylkesmannen i Troms FOR LYNGEN STORFJORD BALSFJORD I STORFJORD KOMMUNE - MELDING OM Storfjord kommune POLITISK VEDTAK - UTREDNINGSPROSJEKT I NAV-REFORMEN, EN MILEPÆL ER NÅDD Arbeids og inkluderingsdepartementet I BREV FRA ARBEIDS- OG Arbeids- og inkluderingsdepartementet INKLUDERINGSMINISTEREN TIL MEDARBEIDERE I SOSIALTJENESTEN I ETABLERING AV NAV-KONTORER I TROMS NAV Troms I SOSIALKONTORETS KONTORFELLESSKAP Statsarkivet i Tromsø MED NAV - ARKIVORGANISERING I SÆRUTSKRIFT VEDR. NAV-PROSJEKTET Balsfjord kommune S FELLES NAV-PROSJEKT MELLOM KOMMUNENE BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN U FELLES NAV-PROSJEKT MELLOM Flere registrerte mottakere KOMMUNENE BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN I INKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA Nav Nordkjosbotn Arbeid

16 16 U BRUKERMEDVIRKNING I NAV-PROSJEKTET Flere registrerte mottakere U BRUKERMEDVIRKNING I NAV-PROSJEKTET Flere registrerte mottakere I REFUSJON NAV-PROSJEKTET 2006 Balsfjord kommune I INFORMASJONSMØTE OM ETABLERINGER NAV Troms AV NAV - KONTOR OG SPESIALENHETER I ANMODNING OM Å SIKRE Funksjonshemmedes fellesorganisasjons ungdom UNGDOMSPERSPEKTIV I NAV I LOKALISERING AV NAV Troms FORVALTNINGSENHETER OG AVDELINGSKONTOR UNDER FORVALTNINGSENHETER I LOKALITETER NAV-KONTOR NAV Troms S NAV - ORGANISERING OG INNHOLD Vedlegg: 1 NAV-Lyngen - arbeidsgruppas forslag til organisering Saksopplysninger: NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005, og det ble laget en handlingsplan for når den enkelte kommune eller det enkelte NAV-kontor skulle åpne. For Lyngen kommune ble åpningsdato satt til Arbeidet med NAV-reformen blir organisert slik at det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra trygdekontoret, arbeidskontoret, brukerorganisasjoner og sosialkontoret. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte , og blir ledet av Elling Vatne som også er prosjektleder for et fellesprosjekt mellom kommunene, Lyngen, Storfjord og Balsfjord i forbindelse med etableringen av NAV-kontorene. Trygdekontoret og arbeidskontoret slo seg sammen , og det har blant mange kommuner vært usikkerhet og uklare forventninger til hvilke tjenester man ønsket inn i NAV-kontoret. Kommunene er ulikt organisert, med ansvar for ulike tjenester knyttet til sosialkontoret. Lyngen sosialkontors tjenester omfatter sosialhjelp, råd og veiledning., barnevern, rusbehandling, flyktningetjeneste, gjeldsrådgivning og boligsekretærfunksjon. Arbeidsgruppen har drøftet spørsmålet og er kommet frem til at sosialkontoret går inn i NAV med alle tjenestene unntatt barnevern. Begrunnelsen for dette går frem av vedlegget NAV-Lyngen arbeidsgruppas forslag til organisering. Det vises til vedlegget. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen er enig i arbeidsgruppas forslag, og slutter seg til dette. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre går inn for at sosialkontoret går inn i NAV med alle sine arbeidsoppgaver med unntak av barnevern. Kommunestyret slutter seg til arbeidsgruppas innstilling.

17 17 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : D11 &18 04/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGSEIDET SKITREKK - KOSTNADER VED REPARASJON ETTER GEARHAVARI SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: U SØKNAD OM KONSESJONOVERDRAGELSE FOR Fylkesmannen i Troms LYNGSEIDET SKITREKK BA FRA LYNGSEIDET ALPINKLUBB TIL LYNGEN KOMMUNE Ø AVTALE OM OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK FRA LYNGEN ALPINKLUBB TIL LYNGEN KOMMUNE I VEDR.SØKNAD OM KONSESJON FOR Fylkesmannen i Troms OVERDRAGELSE AV DRIFT AV TAUBANE FRA LYNGSEIDET ALPINKLUBB-ANL. NR I VEDR. SØKNAD OM Viggo Jørn Dale KONSESJONSOVERDRAGELSE - FAX SENDT AV VIGGO JØRN DALE I UTTALELSE TIL SØKNAD OM OVERDRAGELSE Fylkesmannen i Troms AV KONSESJON - ANLEGG NR GIÆVERLIA - LYNGEN KOMMUNE I KONSESJON FOR ANLEGG GIÆVERLIA Fylkesmannen i Troms I RAPPORT ETTER BESIKTIGELSE AV SKITREKK Det Norske Veritas GIÆVERLIA I UNDERSKREVET AVGRENSET ARBEIDSATALE Haldor-Inge Samuelsen U FORSLAG TIL AVTALE FOR OVERTAKELSE OG Lyngen alpinklubb DRIFT AV LYNGSEIDET SKITREKK I FORSLAG TIL AVTALE MELLOM ALPINKLUBBEN Lyngen alpinklubben OG LYNGEN KOMMUNE S OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK BA TIL LYNGEN KOMMUNE I KONTRAKTFORSLAG TIL AVTALE MELLOM Lyngen alpinklubb LYNGEN KOMMUNE OG ALPINKLUBBEN U VEDR. VIDERE DRIFT AV LYNGSEIDET Lyngseidet Alpinklubb SKITREKK S OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK BA TIL LYNGEN KOMMUNE I PURRING PÅ PÅLEGG - TAUBANETILSYNET Det norske veritas I GARANTIERKLÆRING - KONSESJON OG KLP Skadeforsikring DRIFTSTILLATELSE JFR. FORSKR. OM TAUBANER U OVERSENDELSE AV KOPI AV Haldor Inge Samuelsen GARANTIERKLÆRING I RAPPORT ETTER PERIODISK BESIKTELSE AV Det Norske Veritas

18 GIÆVERLIA - TAUBANEN U KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 03/05 - Lyngen alpinklubb OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK I AD. SKITREKK - LYNGSEIDET SKITREKK BA - Ola O.K. Giæver DEKNING AV FESTEAVGIFT I ALPINBAKKEN - MAGNETINDUKTIV PRØVING Det Norske Veritas AV STÅLTAU I 2005 U VEDR. MAGNETINDUKTIV PRØVING AV Haldor Inge Samuelsen STÅLTAU I LYNGSEIDET SKITREKK I OPPHEVELSE AV KRAV OM UTSKIFTING AV Det Norske Veritas Certification AS VENDESKIVELAGER HVERT 10. ÅR FOR SKITREKK OG STOLHEISER - VEDTAK FRA TAUBANETILSYNET I TAUBANETILSYNET - ÅRSRAPPORT 2005 Det Norske Veritas Certification AS I KRAV OM Å BENYTTE SERTIFISERTE Det Norske Veritas Certification AS DRIFTSLEDERE PÅ TAUBANER OG KABELBANER I RAPPORT ETTER PERIODISK BESIKTELSE AV Det Norske Veritas GIÆVERLIA I TAUBANETILSYNET - PURRING PÅ PÅLEGG Det norske veritras I TAUBANETILSYNET - ÅRSRAPPORT 2006 Det norske veritas I TAUBANETILSYNET - PURRING PÅ PÅLEGG Det norske veritas as I TAUBANETILSYNET - PÅLEGGSLISTE Taubanetilsynet I RAPPORT ETTER PERIODISK BESIKTELSE AV Det Norske Veritas GIÆVERLIA - TAUBANE S LYNGSEIDET SKITREKK - KOSTNADER VED REPARASJON ETTER GEARHAVARI 18 Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Det ble gjort følgende Vedtak i kommunestyret den : Kommunen garanterer for driften av alpinanlegget, men ønsker å avklare nærmere med styret i alpinklubben om kommunen skal yte tilskudd for å dekke evnt. underskudd, subsidiert om kommunen skal overta driften. Etter avklaringsmøter med alpinklubben ble det inngått avtale om at kommunen overtar driften inntil videre mot at alpinklubben tar seg av den praktiske tilrettelegginga og bruken av bakken. Billettinntektene tilfaller Lyngen kommune, med unntak av kr 300,- pr. driftsdag som tilfaller klubben. Inntektene som har blitt overført kommunen var kr ,- i Årets billettinntekter til kommunen er ca. kr ,-. Driftsutgiftene beløp seg i 2006 til ca kr, men det er grunn til å anta at beløpet blir noe større i år fordi en har noe etterslep på eiendomsleie, vedlikeholdsutgifter og drivstoffutgifter fra Pr. 7 mai d.å. viste utgiftssida ca. kr Det har vært stabil drift i anlegget de 2 siste år, men like før påsken 2007 måtte bakken stenges etter gearhavari. Det er vanskelig å fastslå helt eksakte reparasjonsutgifter før en får gearlageret sjekket. Det kreves en større maskin for å løfte ned dette utstyret. Ettersom en samtidig er pålagt av Veritas å foreta noe gravingsarbeid i bakken, er det fornuftig å kombinere dette. Det er innhentet prisoverslag fra entreprenør. En antar at ca. 30 timer gravemaskinarbeid vil

19 beløpe seg til ca. kr moms. Dette kan bli noe billigere om en kan foreta arbeidet når maskinen er ledig (ca. kr moms). Nytt komplett lager vil beløpe seg til nærmere kr moms og frakt. Sakkyndige mener imidlertid eksisterende lager kan repareres til en langt lavere kostnad. Mesteparten av arbeidet mener alpinklubben å ta på dugnad. Administrasjonens vurderinger: 19 Det er svært viktig å komme i gang med reparasjonsarbeidet slik at bakken kan være klar til ny sesong. Ingen er tjent med et anlegg som ikke fungerer, og kostnader til bl.a. lån og grunnleie vil påløpe uansett. Alpinbakken er et svært populært anlegg, og et av få anlegg for vinteraktiviteter. Målgruppa er særlig ungdom. Samarbeidet mellom alpinklubben og kommunen har fungert utmerket. Det er grunn til å anta at reparasjonskostnadene og grave- og maskinarbeidene vil beløpe seg til iallfall ca. kr Kan eksisterende lager repareres vil kostnadene kunne bli langt lavere. Eneste mulighet en ser for dekning innenfor eget budsjett, er kulturmidlene til lag og foreninger. Administrasjonen har holdt disse tilbake i påvente av et politisk vedtak i saka. Ettersom det nærmer seg ferietid, vil en foreslå at adm.sjefen får fullmakt til å ta de nødvendige avgjørelser i saka når demontering av gearet er foretatt og skadeomfanget kartlagt og kostnadsberegnet. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Reparasjonsarbeidet av gearet samt nødvendig maskin- og gravearbeid i alpinbakken dekkes over kulturmidlene Det forutsettes at mest mulig av arbeidet utføres på dugnad av alpinklubben. Kostnadsoverslag forelegges adm.sjefen når demontering av gearet er foretatt og skadeomfanget kartlagt. Adm.sjefen får fullmakt til å ta de nødvendige avgjørelser og handtere saka videre. Utgiftene belastes Kulturbudsjettet: Art Ansvar:2410 Tjeneste:3853

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 10.04.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet på Lyngstunet Dato: Fredag 11.01.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Cecilie Midttun Liv Solberg Følgende

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.11.07. Irene Sørensen sign leder Åse Henriksen sekr.

Lyngen kommune, den 30.11.07. Irene Sørensen sign leder Åse Henriksen sekr. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo fra kl 9.40 sak 12/05 15/05

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar 2011 - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/101-6 30316/2011 17.08.

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar 2011 - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/101-6 30316/2011 17.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2011 Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar 2011 - ersonalmappe 2010/101-6 30316/2011

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Parkeringplassen ved Sør-Lenangen skole/kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 09:00/11:30 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Lyngstunet, møterommet ved kantina

Lyngstunet, møterommet ved kantina Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet, møterommet ved kantina Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.10.05 27.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.10.05 27.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 04/01796-003 U Datert: 26.10.05 Arkiv: A10 Saksbeh.: ADM-ADM-LG Til: Kåfjord v/ Øyvind Rundberg - Nordreisa v/ Berit Stien - Kvænangen v/ Hans Emaus - Skjervøy v/ Torleif Nordfjærn - Storfjord v/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Lyngstunet Dato: 26.10.2005 Tidspunkt: 9:30 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Lyngstunet Dato: 26.10.2005 Tidspunkt: 9:30 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Lyngstunet Dato: 26.10.2005 Tidspunkt: 9:30 12:30 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Rolf Johansen Nils Einar Samuelsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01527-001 U Datert: 18.12.07 Arkiv: 233 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Lyngen Servicsenter Sak: REFUSJONER TEKNISK DRIFT 2007 Dok: REFUSJON FOR LØNNSUTGIFTER TIL RENHOLD - SERVICESENTERET Lnr.: 009685/07

Detaljer

Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen

Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 18.05.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.11.05 15.11.05 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.11.05 15.11.05 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/01528-001 U Datert: 09.11.05 Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: VIKARIAT SOM RENHOLDER VED KNØTTELIA BARNEHAGE Dok: [P4] [P4] Lnr.: 008046/05 Off. loven 6, 2a J.nr: 05/01350-017 U Datert:

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stein Åge Midttun Frank Fyhn LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stein Åge Midttun Frank Fyhn LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Oksvik skole, Oksvik Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.03.08 16.03.08 for Felles Lyngen kommune. LENANGEN Lnr.: 002205/08 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.03.08 16.03.08 for Felles Lyngen kommune. LENANGEN Lnr.: 002205/08 U.off: J.nr: 05/00565-018 U Datert: 10.03.08 Arkiv: 613 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Ali Jafari Sak: STRANDVEIEN 37, 3. ETASJE Dok: FORLENGELSE AV LEIEAVTALE FOR LEILIGHET I STRANDVEIEN 37, 3. ETASJE Lnr.: 002069/08

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 31.05.10. Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgsssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 31.05.10. Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgsssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 08.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 12.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 17.00 (se del 1) SAKSLISTE NR 8 DEL 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer