Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Inger-Helene Brekke Isaksen. Saksnr PS 017/07 PS 018/07 PS 019/07 PS 020/07 PS 021/07 PS 022/07 Innhold OPPVEKSTSENTER OKSVIK OPPVEKSTSENTER FURUFLATEN UTBEDRING AV EIDEBAKKEN SVØMMEHALL SKOLEFRITIDSORNDINGEN - ENDRING AV VEDTEKTER NAV ORGANISERING OG INNHOLD LYNGSEIDET SKITREKK - KOSTNADER VED REPARASJON ETTER GEARHAVARI Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 05/ Inger Helene Isaksen/Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK SKOLE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S EVENTUELL SAMMENSLÅING AV SOLHOV BARNEHAGE OG OKSVIK SKOLE U EVENTUELL SAMMENSLÅING AV SOLHOV Flere registrerte mottakere BARNEHAGE OG OKSVIK SKOLE U OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK SKOLE Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK SKOLE Flere registrerte mottakere I REPRESENTANTER TIL REFERANSEGRUPPA Oksvik skole OPPVEKSTSENTER OKSVIK I REPRESENTANTER OPPVEKSTSENTER Utdanningsforbundet Lyngen v/tone Magelssen I REFERANSEGR. FRA SOLHOV BARNEHAGE Solhov barnehage I FORBINDELSE MED OPPVEKSTSENTER I REPRESENTANT FOR OPPVEKSTSENTRET Lyngen kommune OKSVIK ER TURID SAMUELSEN U PROSJEKT OPPVEKSTSENTER VED OKSVIK Flere registrerte mottakere SKOLE I VEDR. LOKALISERING AV SOLHOV Solhov barnehage BARNEHAGE I SOLHOV BARNEHAGE - VEDLEGG TIL Solhov barnehage SAKEN VEDR. OPPVEKSTSENTER OKSVIK S Oppvekstsenter ved Oksvik skole I ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER Oksvik skole OKSVIK I OPPVEKSTSENTER SOLHOV - OKSVIK ELEVTALLSUTVIKLING OKSVIK- EIDEBAKKEN Lenangen barne- og ungdomsskole Vedlegg: - Prosjektgruppas rapport Saksopplysninger: På oppdrag fra Levekårsutvalget er Oppvekstsenter Oksvik et arbeid som har pågått siden januar 2006.

4 4 Prosjektgruppa har hatt flg sammensetning: Rektor Hans-Ove Samuelsen Styrer v/solhov barnehage Margrethe Nordahl Fra fagforeningene: Rakel Hansen (Utdanningsforbundet) og Turid Samuelsen (Fagforbundet) Teknisk drift v/harry Hansen Fra administrasjonen: Anette Holst Rolf Johansen med Nils Einar Samuelsen som vara fra levekårsutvalget Mandat: Utrede muligheten for samlokalisering av Solhov barnehage og Oksvik skole Det skal legges vekt på høy kvalitet både pedagogisk, bygningsmessig og m.h.t utvendige arealer og økonomi. Det skal legges vekt på den registrerte barnetallsutviklingen i Indre Lyngen og betydningen av dette som signaler i forhold til: Kommuneplan, handlingsplan og økonomiplan for Lyngen kommune. I tillegg har det vært en referansegruppe med repr fra arbeidstakerne og samarbeidsutvalgene/brukerne. Hans-Ove Samuelsen har ledet prosjektgruppa og Anette Holst har vært sekretær. Prosjektgruppa har lagt frem en rapport der de skisserer 4 modeller for et framtidig oppvekstsenter, jfr. vedlegg : Modell 1: 1-7.skole og 2 avdelings barnehage Modell 2: 1-7.skole og 1 avdelings barnehage Modell 3: 1-4 skole og 2 avdelings barnehage Modell 4: 1-4 skole og 1 avdelings barnehage Modellene blir nærmere presentert i prosjektrapporten. Arbeidsgruppa gjør oppmerksom på at modellene bygger på hverandre og at rapporten derfor må legges frem i sin helhet. Gruppa har også gjort en oppstilling av hvor mye en kan spare ved de ulike modellene. Sparepotensiale modell 1-4 Gjeldende fra skoleåret 08/09 t.o.m 2011/2012 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell avd 1-7+1avd 1-4+2avd 1-4+1avd 1 personellressurs admiminstrasjon teknisk drift kapitalkostnader Annet nedlegging av en avdeling Flytting av mellomtrinn skyss Summer

5 5 Modell 1 vil kreve utbygging av skolebygget. Modell 2 gir større rom for å bruke noe av eksisterende bygningsmasse, men en må også her påregne tilbygg. Modell 3 og 4 kan løses innenfor dagens bygningsmasse. Modell 2 og 4 (1.avd barnehage) vil sannsynlig vis dekke kommunens behov for fremtidige barnehageplasser i området. Samtlige modeller krever at SFO og barnehage plasseres side om side, innvendig rehabilitering, kontor/personalrom (felles), kjøp av areal og tilpasning av utearealet. Kapitalkostnader er stipulert, men må bearbeides videre. Prosjektgruppa har ikke kommet med noen anbefaling av modell. Personalet ved Solhov barnehage har i to brev dat og uttrykt misnøye med en evt fremtidig samlokalisering med Oksvik skole. De ønsker en frittstående barnehage i området Solhov/Geitnes. Administrasjonens vurderinger: Oksvik krets opplever for tiden stor tilflytting. Det er etablert flere boligfelt innenfor skolekretsen, og det er stor byggeaktivitet og optimisme i bygda. Administrasjonssjefen vil, med bakgrunn i barnetallsutviklingen, likevel utelukke de to modellene med en ny 2-avdelings barnehage i Oksvik. Selv om nyere tall viser en økning i barnetallet i kretsen så er det meget tvilsomt om det blir et permanent behov for 2- avdelings-barnehage. Må også ses i sammenheng med barnehagen i Furuflaten og da mange foreldre arbeider på Lyngseidet søkes også barnehageplass der. En står dermed igjen med to alternativer: skole med i avdelings barnehage 2. l skole med i avdelings barnehage Dersom man velger en modell med skole og barnehage, vil de yngste elevene i kretsen få kort skolevei og et oversiktlig skolemiljø i nært samspill med barnehagen. Oppvekstsenteret vil være et samlingspunkt i bygda, og senteret vil ivareta kravet om et trygt og godt oppvekstmiljø for de minste. Elevene fra årstrinn vil måtte busses til Eidebakken. Økonomisk vil en l. - 4.skole med barnehage være den gunstigste løsningen av disse modellene. En skole med barnehage vil gi et trygt og godt oppvekstmiljø i hele barneskoleløpet. Oppvekstsenteret vil kunne være et kraftsenter i bygda i større grad fordi de eldste elevene kan tilføre lokalmiljøet mye. En vil også i større grad sikre en forsvarlig størrelse av senteret over år fordi en lettere vil kunne fange opp svingninger i fødselstall. Dersom en velger denne modellen kreves det større investeringer i bygg. Kommunestyret vedtok i møte 29. mai d.å. sak 17/07 at Nye større investeringer iverksettes ikke før kommunestyret har vedtatt varige tiltak som gjør at den økonomiske balansen kan gjenopprettes i løpet av økonomiplanperioden. Solhov barnehage har ikke tilfredsstillende lokaliteter i dag. Behovet for en barnehage i tillegg til Knøttelia og Furustua er fortsatt tilstede.

6 6 Det har vært omfattende prosess ifm Oppvekstsenter Oksvik, men prosjektgruppa har ikke gitt noen anbefaling. Det gjenspeiler sannsynligvis den usikkerhet som råder ift evt. oppvekstsenter i Oksvik. Prosjektgruppa belyser 4 modeller, men utfra barnetallet i området mener administrasjonssjefen at 2-avdelings barnehage er lite aktuelt. Modellene med 1 avdelings barnehage må også utredes nærmere både mht investerings- og driftsutgifter. I sparepotensialet er nedlegging av 1 barnehageavdeling tatt med, men uten tilstrekkelig korrigering for bortfall av inntekter gjennom statstilskudd og foreldrebetaling. En avdeling i Oksvik er forhåpentligvis heller ikke tilstrekkelig til å dekke framtidig barnehagebehov totalt i Lyngen og økning av kapasiteten på Lyngseidet må da påregnes. Administrasjonssjefen mener saken ikke er tilstrekkelig utredet til å ta en beslutning, men tar sikte på å gjøre det i forbindelse med Økonomiplan som behandles høsten Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget tar rapporten vedr. Oppvekstsenter Oksvik til foreløpig orientering. Administrasjonssjefen bes utrede nærmere de økonomiske konsekvensene av modellene med 1-avdelings barnehage i Oksvik slik at saken kan behandles ifm Økonomiplan

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 06/ Inger Helene Isaksen/Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: OPPVEKSTSENTER FURUFLATEN SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S UTREDNING AV OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN OG I YTRE LYNGEN U OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN Flere registrerte mottakere I VEDR. OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Lyngsdalen skole I REPRESENTANTER TIL REFERANSEGRUPPE FRA Furustua barnehage FURUSTUA BARNEHAGE I VEDR. OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN Sør-Lenangen barnehage I REPRESENTANTER FRA Øyvind Endresen UNDERVISNINGSFORBUNDET TIL PROSJEKT OPPVEKSTSENTER YTRE LYNGEN I REPRESENTANTER FOR OPPVEKSTSENTER YTRE Rødtoppen barnehage LYNGEN - RØDTOPPEN BARNEHAGE I REPRESENTANTER TIL PROSJEKTGRUPPE FOR Fagforbundet avd. 294, Lyngen OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN X Valg av repr fra Utdanningsforbundet U PROSJEKT "OPPVEKSTSENTER I YTRE LYNGEN" Flere registrerte mottakere U OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Flere registrerte mottakere I REPRESENTANTER FOR OPPVEKSTSENTER YTRE Lenangen barne- og ungdomsskole LYNGEN Ø Repr. fra Fagforbundet Ø I I Vararepr. fra Lenangen skole NY ANSATTEREPRESENTANT I REFERANSEGRUPPA FOR OPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN SKOLEENDRING - FLYTTING AV MELLOMTRINNET PÅ FURUFLATEN TIL EIDEBAKKEN Lyngsdalen skole Furuflaten bygdeutvalg I VEDR. OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN Lyngsdalen skole I VEDR. KRAV OM DRØFTINGER Utdanningsforbundet S OPPVEKSTSENTER - FURUFLATEN I ANSATTEREPRESENTANT BYGGEKOMITEEN - Lyngsdalen skole LYNGSDALEN SKOLE X Ansatterepresentant byggekomite Furustua barnehage U OPPVEKSTSENTER - FURUFLATEN Flere registrerte mottakere I ANSATTES REPRESENTANT FOR FURUSTUA Furustua barnehage

8 U I S I BARNEHAGE ER LINE PERNILLE EIDE VALG AV ANSATTE REPRESENTANTER TIL PROSJEKTGRUPPE FURUFLATEN OPPVEKSTSENTER TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV OPPVEKSTSENTER VED LYNGSDALEN SKOLE OPPVEKSTSENTER FURUFLATEN SAK FOR LEVEKÅR : OPPVEKSTSENTER PÅ FURUFLATEN 8 Flere registrerte mottakere Ing. Arnt Larsen Lyngsdalen skole Vedlegg: - brev fra Lyngsdalen skole dat Oppvekstsenter Furuflaten kostnadsoverslag fra Teknisk drift dat Driftsbudsjett inkl kap.kostnader fra teknisk drift dat Kostnadsoverslag dat fra Arnt Larsen - tegning Saksopplysninger: Ved behandlingen av økonomiplanen /årsbudsjett 2007 vedtok kommunestyret: Det bevilges 2,5 mill. til bygging av oppvekstsenter ved Lyngsdalen skole, dekning låneopptak Levekårsutvalget vedtok i møte sak 05/07 å nedsette en prosjektgruppe bestående av berørte ledere og ansatte i skole/barnehage, teknisk leder og repr. fra Levekårsutvalget som får i oppdrag å gjennomføre prosjekt Oppvekstsenter på Furuflaten. Prosjektgruppa ble gitt flg mandat: Å utarbeide et ferdig grunnlag for innhenting av anbud for bygging av oppvekstsenter på Furuflaten. Rektor Herdis Larsen ble valgt som leder av prosjektgruppa. Ingeniør Arnt Larsen har etter oppdrag fra prosjektgruppa utarbeidet forslag til byggetegning. Skissen har vært diskutert blant ansatte og foreldrerepresentanter og etter diverse endringsforslag er det nå enighet om forslaget. Det er utarbeidet flg kostnadsoverslag, jfr brev av fra teknisk drift. Kostnadsoverslaget er godkjent i møte 16. mai d.å., sak 12/07, i prosjektgruppa: 1. Prosjektering ,- 2. Søknadsutgifter 8.000,- 3. Tcrrengmessige arbeider ,- 4. Bygningsmessige arbeider ,- 5. Div. ominnredning eksisterende ,- 6. Div. inventar ,- 7. Ute lekeplass ,- 8. Asfaltering 150 m ,- 9. Inngjerding + port ,- 10. Uforutsett , ,-

9 mva , ,- Byggelånsrenter/omkostninger , ,- I tillegg kommer kostnader til inventar og møterom/personalrom på kr. kr ,- som prosjektgruppa behandlet i møte 16. mai d.å. Totale kostnader for bygging av oppvekstsenter på Furuflaten : kr ,-. 9 Finansiering: Hele prosjektet må lånefinansieres. Evt. investeringstilskudd til nye barnehager (beregnet til kr ) blir trekt ifra mva-refusjonen som kommunen får. For hele prosjektet blir refusjon for mva høyere enn investeringstilskuddet slik at tilskudd ikke utløses. Det vil bli vurdert hvor mye av totalkostnadene som kan tilføres endringer/utbedringer på skolen slik at kostnadene pr. barnehageplass blir mindre og således kan utløse et mindre investeringstilskudd Arnt Larsen har levert inn et kostnadsoverslag på kr ,-. I flg teknisk drift v/kåre Karlsen inneholder dette kostnadsoverslaget ikke de totale kostnadene ved etableringen. Teknisk drift v/kåre Karlsen har den lagt frem et driftsbudsjett (renhold, strøm, vedlikehold, brøyting etc) inkl kapitalkostnader, jfr vedlegg. Dette viser at det vil bli en merutgift ved flytting av barnehagen på kr ,- de to første årene. Når det gjelder andre besparelser på lønn, materiell, adm etc er det ikke gjort nye vurderinger utover det som ble framlagt i november 2006, jfr. vedlegg. Disse anslagene viser et innsparingspotensiale på kr ,- (tallene er ikke konkretisert). Barnehagen vil måtte ha egen adkomst fra Solvollveien. Dette vil medføre en mindre reguleringsendring. Det må videre inngås avtale med Lyngsdalen sanitetsforening om leie av areal som skal benyttes til skjerma areal for barnehagen. Sanitetsforeningen er tilskrevet om dette og er positiv til å inngå en avtale om dette. De økonomiske sidene ved denne avtalen er ikke avklart. Under behandlinga av årsberetning 2006, sak 17/07 i møte 29. mai d.å., vedtok kommunestyret bl.a.: d) Reduksjon av driftsutgiftene har høyeste prioritet, og kommunestyret ønsker å bidra til dette gjennom en tilrådning ved en totalgjennomgang av tjenestestrukturen i Lyngen kommune. e) Nye større investeringer iverksettes ikke før kommunestyret har vedtatt varige tiltak som gjør at den økonomiske balansen kan gjenopprettes i løpet av økonomiplanperioden. Administrasjonens vurderinger: Prosjektgruppa som fikk i oppdrag å planlegge oppvekstsenter på Furuflaten har effektivt gjennomført en god prosess og kommet fram med et forslag som kan danne grunnlag for anbud. Blant alle involverte parter hersker det enighet om de foreslåtte løsninger. Det foreligger to ulike kostnadsoverslag og disse må sammenlignes nærmere for å avklare hvor

10 10 forskjellene framkommer. Det avlagte byggeregnskap med fordeling av kostnader mellom barnehage og skole vil avklare hvorvidt vi kan få investeringstilskudd til barnehagen, men uansett vil dette ikke utgjøre store beløp. Administrasjonssjefen tilrår at det framlagte forslag legges til grunn for det videre arbeid, men i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 17/07 foreslås saken utsatt til behandlinga av økonomiplanen Kommunens økonomiske situasjon er slik at vedtak om større investeringer bør avventes til de er innbakt i økonomiplanen og hvor både kapital- og driftsutgifter er vurdert i en helhet. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Prosjekt Oppvekstsenter Furuflaten utsettes og vurderes ved behandlingen av økonomiplan Dette i samsvar med kommunestyrets vedtak i møte 29. mai d.å. sak 17/07, hvor det blant annet ble vedtatt: Nye større investeringer iverksettes ikke før kommunestyret har vedtatt varige tiltak som gjør at den økonomiske balansen kan gjenopprettes i løpet av økonomiplanperioden.

11 11 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Kåre Karlsen/Inger-Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: UTBEDRING AV EIDEBAKKEN SVØMMEHALL SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S UTBEDRING AV EIDEBAKKEN SVØMMEHALL Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Avfukteren ved Eidebakken svømmehall er defekt. Dette skjedde i vinter. Bruken av svømmehallen har etter dette vært begrenset og svømmehallen er nå stengt. Avfukteren er av eldre dato, og det vises seg at det er umulig å skaffe deler til den. Eidebakken svømmehall kan ikke åpnes før ventilasjonen er ordnet. Det skisseres tre løsninger: 1. Eidebakken svømmehall stenges inntil ombyggingen av Eidebakken skole er foretatt. 2. Nye avfuktere instaleres med en kostnad på ,- + mva. Disse avfukterene vil mest sannsynelig være unødvendig i den nye planen for renovering av skolen. 3. Nytt ventilasjonsanlegg monteres inne i svømmehallen og det legges opp en avskjermingsvegg. Anlegget vil kunne brukes i en fremtidig renovering. Kostnaden vil komme på kr ,- + mva Ved Eidebakken svømmehall er det en ansatt i 53,33 % stilling som vaktmester og 28% stilling som renholder (totalt 81,33%). Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til det pågående arbeidet vedrørende ny skole på Eidebakken.

12 12 Lyngen kommunestyre vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for at bygging skal gjennomføres i redusert omfang. Byggekomiteen er nå i gang med dette arbeidet og en forventer ikke noen endelig avklaring før tidligst ved behandlingen av økonomiplanen for Administrasjonssjefen vil derfor anbefale at en avventer hva en skal gjøre med avfukter/ventilasjonsanlegget inntil kommunestyret har behandlet Eidebakken skole saken pånytt. Uansett er kostnadene til avfukter/ventilasjonsanlegg så store at det må innarbeides i økonomiplanen. Svømmehallen stenges inntil en får disse avklaringene og badevakta midlertidig omplasseres. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Renovering av ventilasjonsanlegget ved Eidebakken svømmehall vil bli vurdert når det er avklart hva som skal gjøres med Eidebakken skole. Eidebakken svømmehall holdes stengt inntil dette er avklart og den ansatte ved svømmehallen gis tilbud om midlertidig omplassering.

13 13 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A22 05/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SKOLEFRITIDSORDNINGEN - ENDRING AV VEDTEKTER SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: Ø I S VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN E-POST FRA EIDEBAKKEN SKOLE SKOLEFRITIDSORNDINGEN - ENDRING AV VEDTEKTER Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre har fastsatt vedtekter for skolefritidsordningen i kommunen. I henhold til vedtektenes 12 er levekårsutvalget gitt anledning til å endre vedtektene. Eidebakken skole har i e-post dat bedt om at 7 som omhandler opptaksperiode endres. Det siteres: 7 OPPTAKSPERIODE - Søknadsfrist ved hovedopptak er 1.juni i opptaksåret - Søknad om opptak skjer på fastlagt skjema. - Opptaket gjelder inntil en av partene(kommunen/foreldrene) sier opp plassen eller at barnet naturlig går ut ved skoleårets slutt. - Opptaket gjelder i den delen av året SFO er åpen, SFO følger skoleruta. Eidebakken skole ønsker at søknadsfristen settes til 1.april i opptaksåret. De begrunner dette med at de ønsker oversikt over antall barn så tidlig som mulig for å kunne få oversikt over personalbehovet i SFO. Det vises til at andre kommuner bla Tromsø har søknadsfrist 1.februar. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen har ingen motforstilling til at søknadsfristen endres til 1.april søknadsåret. Det er viktig at personalbehovet avklares så tidlig som mulig både mht til rekruttering og planlegging før nytt skole-/sfo-år tar til.

14 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget vedtar at søknadsfristen for SFO settes til 1.april i opptaksåret. Vedtektenes 7 endres tilsvarende. Vedtaket er fattet i hht vedtektenes

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Kjell Nordli OVERSKRIFT PÅ SAKEN: NAV - ORGANISERING OG INNHOLD SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I OVERORDNET PLAN FOR NAV-INTERIM Flere registrerte avsendere I NAV-REFORMEN - NOEN HOVEDPUNKTER KS OG VIKTIGE MILEPÆLER I NAV - ERFARINGSBASE FRA Sosial- og helsedirektoratet SAMORDNINGSFORSØKET I REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE VEDR. Fylkesmannen i Troms NAV-REFORMEN 4. DESEMBER 2005 I KRITERIER FOR UTVELGELSE AV PILOTER NAV - interim v/tor Saglie OG MIDLERTIDIG FYLKESLEDDS (MFL) ROLLE I OM ATTFØRINGSBEDRIFTENE SOM Attføringsbedriftene SAMARBEIDSPARTNER FOR Å REALISERE DEN NYE ARBEIDS- OG VELFERDSREFORMEN I SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER NAV- Rådmann Sylvi M. Fjellheim PROSJEKT I FORSØK MED NYE SAMARBEIDSFORMER Sosial- og helsedirektoratet MELLOM FORSKNING, UTDANNING, PRAKSIS OG BRUKERE I SKJØNNSTILSKUDD TIL NAV-PROSJEKT Fylkesmannen i Troms FOR LYNGEN STORFJORD BALSFJORD I STORFJORD KOMMUNE - MELDING OM Storfjord kommune POLITISK VEDTAK - UTREDNINGSPROSJEKT I NAV-REFORMEN, EN MILEPÆL ER NÅDD Arbeids og inkluderingsdepartementet I BREV FRA ARBEIDS- OG Arbeids- og inkluderingsdepartementet INKLUDERINGSMINISTEREN TIL MEDARBEIDERE I SOSIALTJENESTEN I ETABLERING AV NAV-KONTORER I TROMS NAV Troms I SOSIALKONTORETS KONTORFELLESSKAP Statsarkivet i Tromsø MED NAV - ARKIVORGANISERING I SÆRUTSKRIFT VEDR. NAV-PROSJEKTET Balsfjord kommune S FELLES NAV-PROSJEKT MELLOM KOMMUNENE BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN U FELLES NAV-PROSJEKT MELLOM Flere registrerte mottakere KOMMUNENE BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN I INKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA Nav Nordkjosbotn Arbeid

16 16 U BRUKERMEDVIRKNING I NAV-PROSJEKTET Flere registrerte mottakere U BRUKERMEDVIRKNING I NAV-PROSJEKTET Flere registrerte mottakere I REFUSJON NAV-PROSJEKTET 2006 Balsfjord kommune I INFORMASJONSMØTE OM ETABLERINGER NAV Troms AV NAV - KONTOR OG SPESIALENHETER I ANMODNING OM Å SIKRE Funksjonshemmedes fellesorganisasjons ungdom UNGDOMSPERSPEKTIV I NAV I LOKALISERING AV NAV Troms FORVALTNINGSENHETER OG AVDELINGSKONTOR UNDER FORVALTNINGSENHETER I LOKALITETER NAV-KONTOR NAV Troms S NAV - ORGANISERING OG INNHOLD Vedlegg: 1 NAV-Lyngen - arbeidsgruppas forslag til organisering Saksopplysninger: NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005, og det ble laget en handlingsplan for når den enkelte kommune eller det enkelte NAV-kontor skulle åpne. For Lyngen kommune ble åpningsdato satt til Arbeidet med NAV-reformen blir organisert slik at det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra trygdekontoret, arbeidskontoret, brukerorganisasjoner og sosialkontoret. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte , og blir ledet av Elling Vatne som også er prosjektleder for et fellesprosjekt mellom kommunene, Lyngen, Storfjord og Balsfjord i forbindelse med etableringen av NAV-kontorene. Trygdekontoret og arbeidskontoret slo seg sammen , og det har blant mange kommuner vært usikkerhet og uklare forventninger til hvilke tjenester man ønsket inn i NAV-kontoret. Kommunene er ulikt organisert, med ansvar for ulike tjenester knyttet til sosialkontoret. Lyngen sosialkontors tjenester omfatter sosialhjelp, råd og veiledning., barnevern, rusbehandling, flyktningetjeneste, gjeldsrådgivning og boligsekretærfunksjon. Arbeidsgruppen har drøftet spørsmålet og er kommet frem til at sosialkontoret går inn i NAV med alle tjenestene unntatt barnevern. Begrunnelsen for dette går frem av vedlegget NAV-Lyngen arbeidsgruppas forslag til organisering. Det vises til vedlegget. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen er enig i arbeidsgruppas forslag, og slutter seg til dette. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre går inn for at sosialkontoret går inn i NAV med alle sine arbeidsoppgaver med unntak av barnevern. Kommunestyret slutter seg til arbeidsgruppas innstilling.

17 17 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : D11 &18 04/ Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGSEIDET SKITREKK - KOSTNADER VED REPARASJON ETTER GEARHAVARI SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: U SØKNAD OM KONSESJONOVERDRAGELSE FOR Fylkesmannen i Troms LYNGSEIDET SKITREKK BA FRA LYNGSEIDET ALPINKLUBB TIL LYNGEN KOMMUNE Ø AVTALE OM OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK FRA LYNGEN ALPINKLUBB TIL LYNGEN KOMMUNE I VEDR.SØKNAD OM KONSESJON FOR Fylkesmannen i Troms OVERDRAGELSE AV DRIFT AV TAUBANE FRA LYNGSEIDET ALPINKLUBB-ANL. NR I VEDR. SØKNAD OM Viggo Jørn Dale KONSESJONSOVERDRAGELSE - FAX SENDT AV VIGGO JØRN DALE I UTTALELSE TIL SØKNAD OM OVERDRAGELSE Fylkesmannen i Troms AV KONSESJON - ANLEGG NR GIÆVERLIA - LYNGEN KOMMUNE I KONSESJON FOR ANLEGG GIÆVERLIA Fylkesmannen i Troms I RAPPORT ETTER BESIKTIGELSE AV SKITREKK Det Norske Veritas GIÆVERLIA I UNDERSKREVET AVGRENSET ARBEIDSATALE Haldor-Inge Samuelsen U FORSLAG TIL AVTALE FOR OVERTAKELSE OG Lyngen alpinklubb DRIFT AV LYNGSEIDET SKITREKK I FORSLAG TIL AVTALE MELLOM ALPINKLUBBEN Lyngen alpinklubben OG LYNGEN KOMMUNE S OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK BA TIL LYNGEN KOMMUNE I KONTRAKTFORSLAG TIL AVTALE MELLOM Lyngen alpinklubb LYNGEN KOMMUNE OG ALPINKLUBBEN U VEDR. VIDERE DRIFT AV LYNGSEIDET Lyngseidet Alpinklubb SKITREKK S OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK BA TIL LYNGEN KOMMUNE I PURRING PÅ PÅLEGG - TAUBANETILSYNET Det norske veritas I GARANTIERKLÆRING - KONSESJON OG KLP Skadeforsikring DRIFTSTILLATELSE JFR. FORSKR. OM TAUBANER U OVERSENDELSE AV KOPI AV Haldor Inge Samuelsen GARANTIERKLÆRING I RAPPORT ETTER PERIODISK BESIKTELSE AV Det Norske Veritas

18 GIÆVERLIA - TAUBANEN U KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 03/05 - Lyngen alpinklubb OVERDRAGELSE AV LYNGSEIDET SKITREKK I AD. SKITREKK - LYNGSEIDET SKITREKK BA - Ola O.K. Giæver DEKNING AV FESTEAVGIFT I ALPINBAKKEN - MAGNETINDUKTIV PRØVING Det Norske Veritas AV STÅLTAU I 2005 U VEDR. MAGNETINDUKTIV PRØVING AV Haldor Inge Samuelsen STÅLTAU I LYNGSEIDET SKITREKK I OPPHEVELSE AV KRAV OM UTSKIFTING AV Det Norske Veritas Certification AS VENDESKIVELAGER HVERT 10. ÅR FOR SKITREKK OG STOLHEISER - VEDTAK FRA TAUBANETILSYNET I TAUBANETILSYNET - ÅRSRAPPORT 2005 Det Norske Veritas Certification AS I KRAV OM Å BENYTTE SERTIFISERTE Det Norske Veritas Certification AS DRIFTSLEDERE PÅ TAUBANER OG KABELBANER I RAPPORT ETTER PERIODISK BESIKTELSE AV Det Norske Veritas GIÆVERLIA I TAUBANETILSYNET - PURRING PÅ PÅLEGG Det norske veritras I TAUBANETILSYNET - ÅRSRAPPORT 2006 Det norske veritas I TAUBANETILSYNET - PURRING PÅ PÅLEGG Det norske veritas as I TAUBANETILSYNET - PÅLEGGSLISTE Taubanetilsynet I RAPPORT ETTER PERIODISK BESIKTELSE AV Det Norske Veritas GIÆVERLIA - TAUBANE S LYNGSEIDET SKITREKK - KOSTNADER VED REPARASJON ETTER GEARHAVARI 18 Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Det ble gjort følgende Vedtak i kommunestyret den : Kommunen garanterer for driften av alpinanlegget, men ønsker å avklare nærmere med styret i alpinklubben om kommunen skal yte tilskudd for å dekke evnt. underskudd, subsidiert om kommunen skal overta driften. Etter avklaringsmøter med alpinklubben ble det inngått avtale om at kommunen overtar driften inntil videre mot at alpinklubben tar seg av den praktiske tilrettelegginga og bruken av bakken. Billettinntektene tilfaller Lyngen kommune, med unntak av kr 300,- pr. driftsdag som tilfaller klubben. Inntektene som har blitt overført kommunen var kr ,- i Årets billettinntekter til kommunen er ca. kr ,-. Driftsutgiftene beløp seg i 2006 til ca kr, men det er grunn til å anta at beløpet blir noe større i år fordi en har noe etterslep på eiendomsleie, vedlikeholdsutgifter og drivstoffutgifter fra Pr. 7 mai d.å. viste utgiftssida ca. kr Det har vært stabil drift i anlegget de 2 siste år, men like før påsken 2007 måtte bakken stenges etter gearhavari. Det er vanskelig å fastslå helt eksakte reparasjonsutgifter før en får gearlageret sjekket. Det kreves en større maskin for å løfte ned dette utstyret. Ettersom en samtidig er pålagt av Veritas å foreta noe gravingsarbeid i bakken, er det fornuftig å kombinere dette. Det er innhentet prisoverslag fra entreprenør. En antar at ca. 30 timer gravemaskinarbeid vil

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer