Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 23. september 2015 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015 Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Tertialrapport og regnskap mai - august Status for partnerskapsfornying Prosjektdeltakelse etter avslutning av partnerskap Markedsføring av næringsregionen Oppstart av MIT REAP statusrapport Klyngeutvikling status Tech-klyngen Utvikling i oppsigelser, arbeidsledighet og befolkning Matsatsingen Lønnsfastsettelse for direktøren Orienteringssaker: - Administrative høringsuttalelser - Stavanger Impact Week - Rekruttering - Mulighetenes Hus Christine Sagen Helgø Styrets leder Kristin Reitan Husebø Adm. dir. 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. juni 2015 godkjennes. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Christine Sagen Helgø, Pål Morten Borgli (til Kristin Reitan Husebø, Felix Laate, Camilla 11:45), Arnt-Heikki Steinbakk, Reinert Kverneland, Lunde, Ola Saua Førland (sak 15), Nina Tove Frantzen, Ane Mari Braut Nese, Ole Tom Othilie Høiland (sak 15), Geir Haug (sak Guse, Per A. Thorbjørnsen, Ellen Solheim, Ole 17), Birger Haraldseid (sakene 18-23), Ueland (til kl. 12:00), Bjørn Kahrs (til kl. 12:15) Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall Stanley Wirak, Cecilie Bjelland Kl. 09:30 12:30 Møtested Dato skrevet Side Bygg I2, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 04. juni 2015 Ved møtestart ble ny medarbeider Camilla Lunde presentert for og ønsket velkommen av styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. mars 2015 Vedtak: Protokoll fra styremøte 11. mars 2015 godkjennes. Sak Oppdatert regional næringsarealstrategi Ola Saua Førland orienterte om arbeidet og besvarte spørsmål. I kommentarene som framkom, ble det framholdt at det var et godt og grundig arbeid som var utført av arbeids- og referansegruppen. Det ble særlig påpekt at en må sikre sammenheng mellom de ulike initiativene, jf. kommunedelplan for Forus, der den politiske styringsgruppen bør få en orientering om strategiarbeidet. Videre ble det nevnt at selv om tidene skifter og etterspørselen varierer, må regionen tenke langsiktig. Inntil nylig har det i sentrale strøk vært mulig å stille høye krav til kjøpernes medvirkning ved opparbeidelse av infrastruktur, dette må en være forberedt på at endrer seg. Det er klokt at en forsøker å ta hele regionen i bruk, all aktivitet trenger ikke ligge i de sentrale delene. Styret aksepterer at administrasjonen etter styrebehandlingen gjør språklige og andre mindre redaksjonelle endringer før utsending. Vedtak: 1. Styret vedtar regional strategi for næringsarealer 2. Strategien oversendes kommunene og fylkeskommunene for gjennomføring slik disse finner det hensiktsmessig 3

4 Protokoll Side 2 av 4 Sak Tertialrapport og regnskap januar - april Kristin Reitan Husebø orientere og besvarte spørsmål. I debatten ble det etterlyst initiativ for å arrangere en matmesse i vår region. I matfylket Rogaland bør det være et potensial for dette. Det ble også spilt inn et ønske om å få et avsnitt om reiselivssatsing i framtidige rapporter. Det ble spesielt kommentert at denne rapporten viser at selskapet har lagt an et utvidet næringsmessig fokus: I tillegg til olje og gass er mat, IKT, helseteknologi, klyngesatsing osv. aktiviteter som Greater Stavanger er tungt engasjert i. Utfordringen nå er å slutte å tenke sektor, men å samle alt dette. GS har enkelte etablerte samarbeid med Innovasjon Norge, dette kan med fordel utvides, da de forvalter store midler til nye initiativ. Eksempelet med Lyse viser at omstilling til satsing på nye områder er fullt mulig. Som svar til kommentarer om framtidige aktiviteter, viste direktøren til planlagt workshop med bl.a. kommunenes næringsansvarlige i slutten av juni der en særlig ønsker partnernes innspill om hva en ønsker mer vektlagt. Det ble oppsummert med at det framlagte dokumentet var en grundig og god rapport, og at i alle fall Stavanger kommune legger den fram til politisk behandling på vanlig måte. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Innspill til energimeldingen Det ble påpekt at dette er et område hvor regionen må være synlig. Gassprisen er viktig, men Norges store konkurransefortrinn er leveringssikkerhet, som blir stadig viktigere for kundene. Styret var fornøyd med forslaget, men ba om at det blir gitt sterkere signaler om leveringssikkerhet og om de negative miljøkonsekvensene av kullfyrte kraftverk. Med denne forutsetningen ble det gitt tilslutning til forslag til vedtak. Vedtak: Styret vedtar at det vedlagte innspillet til energimeldingen oversendes Olje- og energidepartementet. Sak Invitasjon fra Massachusetts Institute of Technology om programdeltakelse Birger Haraldseid orienterte om prosjektet og besvarte spørsmål. Invitasjonen kom som følge av kjennskap gjennom nettverk, deretter har det vært arbeidet mye med forankring i innovasjonsmiljøene. I tillegg til de direkte bidragene, kommer egne kostnader til reiser mv. Styret imøteser underveisrapporter. Det ble bemerket at selskapet bør være tilbakeholden med å gå inn på nye områder med langsiktige, økonomiske 4 sak 24 vedlegg protokoll 04jun2015

5 Protokoll Side 3 av 4 forpliktelser før ny partnerskapsperiode er avklart, dette gjelder både dette og TØI-prosjektet i sak 21. Andre kommenterte at det er nettopp nå regionen bør være åpen for nye prosjekter på nye områder, og at det veide tungt å få samlet kompetanse- og verdiskapingskraften på Vestlandet. Med bakgrunn i at prosjektet skal finansieres innen eksisterende rammer, stilte et samlet styre seg bak prosjektet. Vedtak: 1. Styret i Greater Stavanger slutter seg til at Greater Stavanger blir en del av Region South West-teamet i MITs Regional Entreprenurship Accelleration Program (REAP) som har oppstart høsten 2015 og en varighet på to år. 2. Direktøren gis fullmakt til å nominere deltakere og lokalt team for Stavanger-regionen. Sak Digitale næringer (IKT) Felix Laate orienterte om prosjektet. I diskusjonen ble bl.a. billig elektrisk kraft trukket fram som et nasjonalt konkurransefortrinn for store datalagringsanlegg som Green Mountain. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Perspektivanalyse av næringstransporten Birger Haraldseid orienterte. I debatten ble det bl.a. bemerket at rapporten var et viktig også for andre interkommunale virksomheter, som Risavika Havn. Arbeidet dokumenterer at utviklingen har gått i feil retning på en del områder, og at noen av flaskehalsene ligger utenfor vår region. Vedtak: 1. Styret tar rapporten til orientering. 2. Styret ønsker at Greater Stavanger arbeider videre med de involverte for å sikre god forståelse og beskrivelse av utfordringene og mulighetene for næringstransportaktørene. Sak Invitasjon til deltakelse i TØI-prosjekt Vedtak: 1. Styret slutter seg til at Greater Stavanger deltar som partner i TØI sin søknad til Forskningsrådet hvor innretningen er bærekraftig transport og næringsutvikling i storbyområder. 2. Prosjektplan og budsjett innarbeides i Greater Stavangers handlingsplan og budsjett for sak 24 vedlegg protokoll 04jun2015

6 Protokoll Side 4 av 4 Sak Søknader om større kompetanseprosjekter Vedtak: Styret tar informasjonen om de tre større søknadene som er sendt våren 2015 til orientering. Sak Beredskap for høsten Vedtak: Saken tas til orientering. Stavanger, sak 24 vedlegg protokoll 04jun2015

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate /FL Sak Tertialrapport og regnskap mai august Tertialrapporten gir en oversikt over Greater Stavangers aktiviteter i perioden mai august Organisasjonens økonomiske status framgår av følgende tabell: Direktøren vil gi en muntlig orientering i møtet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Felix Laate Mulighetsutvikler IKT Vedlegg: Tertialrapporten 7

8 TERTIALRAPPORT Mai august 2015 Greater Stavanger Tertialrapport mai august

9 Høy aktivitet knyttet til omstilling og nyskaping Regionen er tydelig påvirket av endringene innen olje- og gassektoren. Arbeidsledigheten har økt og er nå høyere enn landsgjennomsnittet, olje- og gassindustrien arbeider med kostnadskutt og næringslivet er i økende grad opptatt av å finne nye inntjeningsmuligheter. Greater Stavanger arbeider langs to hovedspor: Omstilling innen energibransjen og utvikling av et bredere framtidig næringsgrunnlag. Begge deler vil kreve høy evne til nyskaping for å lykkes. Regionens utgangspunkt for omstilling og nyskaping bør være svært godt. Vi har verdensledende teknologi og kompetanse som kan anvendes på nye områder, de globale trendene åpner for nye markedsmuligheter og vi har et næringsliv som i større grad enn på lenge er innstilt på å søke nye muligheter. Kunnskaps- og teknologioverføring står sentralt i Greater Stavangers arbeide med omstilling og nyskaping. I 2014 ble det gjennomført en studie for å identifisere teknologier innen oljebransjen med potensial utenfor bransjen. På bakgrunn av dette arbeider vi nå med utviklingsprosjekter på flere områder, bl.a. innen samfunnssikkerhet og beredskap, innen IKT og innen generell teknologi. I tillegg arbeides det med å følge globale samfunnstrender som kan skape nye næringsmuligheter. Det gjelder økt urbanisering, en stadig eldre befolkning, økt behov for miljøvern og miljøvennlig teknologi for å nevne noe. Etablering av klynger mellom industri, akademia og offentlige aktører er et kraftfullt virkemiddel for nyskaping og et viktig redskap i utvikling av regionen som en god vertskapsregion for næringsliv/industri. Greater Stavanger har kompetanse på dette området og arbeider nå for å styrke denne typen initiativ betydelig. Her er noen smakebiter og eksempler på våre aktiviteter i andre tertial: - Gjennomført kontaktmøte med toppledelsen i alle oljeselskapene i regionen, med faglig seminar vedrørende situasjonen i bransjen. - Gjennomført kontaktmøte med en bred representasjon fra gründer- og innovasjonsmiljøet i regionen, inklusivt faglig seminar. - Klynge for Avansert Mekanisk Industri på Jæren: viljen til klyngesamarbeid for å se på nye markeds- og forretningsmuligheter ble formalisert i Sirevåg-erklæringen 12. juni. - ARENA for Velferdsteknologi (NSCC) vokser, og nettverket har gjennomført en rekke aktiviteter. - Konseptet for Tech-klyngen er under utvikling sammen med viktige næringsaktører som Lyse og Green Mountain. I tillegg planlegges mulige tech-delegasjonsreiser neste år. - Greater Stavanger leder arbeidet med å utarbeide ny strategi for samarbeidet i Storby Marin, og for vekst i den marine næringen. - Pumps & Pipes (P&P), et nettverksinitiativ i Houston, er i ferd med å bli konkretisert i Stavanger. Partene IRIS, SUS, UiS og Greater Stavanger (prosjektleder) tar føringen for etablering av et Norway/Europe P&P. Initiativet har vakt interesse hos blant annet Helseministeren og det foreslås bevilget 5 mill. kr i statsbudsjettet for Oljemessen Offshore Europe i Aberdeen: Greater Stavanger hadde stand og fagseminar sammen med ONS. Oppslutning og tilbakemelding var meget god. - Nordic Edge Expo Smart cities/smart homes: Greater Stavanger er initiativtaker sammen med Lyse og aktiv deltaker i forberedelsen av konferansen som omfatter to dagers program med 40 foredragsholdere fra ti forskjellige land. Initiativet skal forsterke regionens posisjon som en nasjonal og internasjonal foregangsregion innen smartteknologi. - Perspektivanalysen for næringstransport i Sør-Rogaland ble ferdigstilt og presentert. Rapporten Greater Stavanger Tertialrapport mai august

10 favner for første gang hele fylket. Den fokuserer på næringstransport på vei, til sjøs og i luften og belyser hvilke utfordringer aktørene har med terminal og infrastruktur. - Rapport om bedriftenes lokaliseringspreferanser ferdigstilt. - Smartkommune: årlig fagdag gjennomført. Utviklingsarbeid pågår. - Markedsføring av regionen utad: flere møter og initiativ med tanke på å identifisere mulige tilnærminger. - Utarbeidet ny avtale om Délice-samarbeid mellom Stavanger kommune, fylkeskommunen og Greater Stavanger. - EU-prosjektet Triangulum er i en oppstartsfase. Det er levert en kommunikasjonsplan. Prosjektets grafiske profil, felles kommunikasjonsplattform og operativt kommunikasjonsarbeid er gjennomgått med partnere i Eindhoven og Manchester. - Oppmerksomhet rettet mot EUs finansieringsprogrammer gjennom Stavangerregionens Europakontor. - Partnerskapet Verdens Energibyer (WECP): planlegging av det kommende årsmøtet i Rio og promotering av Stavanger-regionens kompetanse. - Programmet for av Greater Stavangers Årskonferanse er ferdigstilt. IRIS er tildelt oppdrag om å kartlegge og analysere næringer i Stavanger-regionen med størst utviklingspotensial. Resultatene vil danne et viktig bakteppe for diskusjonen om regional næringsutvikling. Det har i andre tertial vært gjennomført en workshop med de næringsansvarlige i partnerkommunene og fylkeskommunen med fokus på næringsmessige utfordringer i de respektive kommunene, og innspill til hva som bør prioriteres framover. Innspillene fra møtet tas inn i vårt videre arbeid, bl.a. i det planlagte møtet i september og planarbeidet for Dette er en viktig arena for samhandling med partnerkommunene og fylket. Jeg ønsker å utvikle arenaen videre for å styrke samarbeidet om næringsutvikling på tvers i partnerskapet, og for å sikre at vi er relevante når det gjelder næringslivets endrete behov. I tider som dette er det viktig å stå samlet og i fellesskap sikre best mulig vilkår for næringsutvikling og verdiskaping i regionen. Aktiviteten knyttet til omstilling og nyskaping er høy, og tilbakemeldingene fra kommunenes behandling av ny partnerskapsperiode gir bred støtte til Greater Stavanger. De siste avklaringer vil bli foretatt i tredje tertial. Vi anmoder fortsatt våre partnere om å stå samlet! Kristin Reitan Husebø, administrerende direktør Greater Stavanger Tertialrapport mai august

11 KOMPETANSE Næringsplanens mål er at Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner. Omstillingsdyktig og kvalifisert arbeidskraft er en av de aller viktigste forutsetningene for å lykkes med verdiskaping og tjenesteproduksjon i den globale konkurransen. Det er en prioritert oppgave for regionen å utvikle et bredt og attraktivt utdanningstilbud, og et variert arbeids- og næringsliv som kan tiltrekke seg kvalifisert og motivert arbeidskraft. Samhandlingen mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor er en styrke i vår region som bidrar til å sikre og utvikle kompetanseregionen. Generell befolkningsvekst og forskyvning mot en befolkning med høyere gjennomsnittsalder vil påvirke en lang rekke samfunnsforhold, ikke minst de offentlige tjenestene knyttet til velferdsteknologi og smarte løsninger for offentlige tjenester. Greater Stavanger har jevnlig kontakt med innovasjonsmiljøer knyttet til forskningsbaserte kommersialiseringer, innovasjon, samt de nye og etablerte innovasjonsmiljøene i regionen. Videre føres det kontinuerlig dialog med ledelse og ulike sentre ved UiS, i tillegg til Universitetsfondet, om det strategiske arbeidet knyttet til kompetanse og innovasjon. Horisont VEST Norges forskningsråd har lyst ut midler til inntil fire nasjonale nettverk som skal øke mobiliseringen til EUs innovasjons- og forskningsprogram Horisont UiS ved EU-enheten UiS/IRIS/SUS/HSH/ Polytec/Mhs har sammen med en rekke samarbeidspartnere søkt og fått innvilget et nettverkssamarbeid for å mobilisere søknader til H2020 innen utvalgte klyngeområder på Vestlandet: energi, maritimt, mat og velferdsteknologi. Greater Stavanger er partner i prosjektet og sitter i styringsgruppen. I tillegg til UiS og Greater Stavanger Norwegian deltar Norwegian Smart Care Cluster, Måltidets Hus, Blue Planet, IRIS, Høgskolen Stord/Haugesund, Business Region Bergen, fylkeskommunene i Rogaland og Hordaland, Europakontorene for Vestlandet og Stavanger-regionen samt flere andre aktører. Det er forskningsdirektøren ved UiS som er prosjektansvarlig for dette treårige prosjektet med årlige søknader om finansiering. Følgende aktiviteter er planlagt i prosjektet høsten 2015; - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for maritim næring, ved NCE Maritime Cleantech, 27. august, Stord. - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for velferdsteknologi, ved Norwegian Smart Care Cluster, 16. september, Stavanger - Seminar om H2020 Prosjektøkonomi og rapportering, ved Universitetet i Stavanger, 13. oktober, Stavanger - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for Subseanæringen, ved GCE Subseaklyngen i Bergen, 23. oktober, Bergen. - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for matnæringen, ved Måltidets Hus. TBC Nettverket blir sentralt for at Greater Stavanger skal nå målene om å bidra til å sikre økt mobilisering til Horisont 2020, spesielt innen mat, velferdsteknologi og smart-området. Hensikten med arbeidet er å posisjonere Stavanger-regionen i Europa, hente og dele kompetanse, sikre finansiering samt nettverks- og markedstilgang på den europeiske arenaen. Greater Stavanger jobber nært med Stavangerregionens Europakontor i dette prosjektet og i arbeidet med mobilisering til H2020. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

12 Triangulum Smart Cities and Communities Lighthouse Project Stavanger er en av Europas første fyrtårnsbyer gjennom Smart Cities and Communities-prosjektet Triangulum. Hovedfokus i prosjektet er innovative, integrerte løsninger for IKT, mobilitet og energi. Stavanger-regionen skal teste løsningene og gjenta disse i andre europeiske byer, noe som gir et stort markedspotensial for Stavanger-regionens næringsliv. Det er Stavanger, Manchester og Eindhoven som er fyrtårnsbyene i Triangulum, mens Praha, Leipzig og Sabadell er såkalte følgebyer. Den overordnete målsettingen for EUs Smart City-satsing er EUs klima- og energimål, som inkluderer reduksjon av utslipp, økt energieffektivisering og økt bruk av fornybar energi. Forventningen er at dette ikke bare skal bidra til å løse en samfunnsutfordring på en kreativ måte, men samtidig bidra til innovasjon og næringsaktivitet følgelig er det krav om at akademia, næringsliv og offentlig sektor samhandler. Deltakelse i denne typen strategiske satsinger gir en miljøgevinst, men også nettverk, læring, synlighet og ikke minst næringsmuligheter. I Stavanger-regionen består partnerskapet av Stavanger kommune (prosjektleder), Greater Stavanger, Rogaland fylkeskommune, UiS og Lyse. Lokalt er det opprettet prosjektgruppe, kommunikasjonsgruppe, regnskapsgruppe og styringsgruppe. En juristgruppe har dessuten jobbet i perioden oktober mars 2015 med ferdigstilling av avtaler mellom de 22 partnerne som deltar i prosjektet internasjonalt. Triangulum favner flere fagområder og knytter de fem organisasjonene sammen på mange nivå og områder, noe som er viktig for den overordnete Smart City-satsingen i regionen. I den omstillingsfasen Stavanger-regionen er i, har vi behov for å utvikle nye nærings- og satsingsområder for å beholde den tiltrekningskraften regionen har på arbeidstakere med høy faglig kompetanse. Greater Stavanger ser dette som et viktig moment i arbeidet med Triangulum. Greater Stavanger har i samarbeid med de andre partnerne ansvar for kommunikasjon til regionale aktører. Dette betyr at det vil legges opp til møteplasser, dialog, informasjonsspredning og lokale studieturer for å se hva som skjer i Triangulum-prosjektet. I første tertial ble det levert en kommunikasjonsplan fra hver av de tre byene. Denne er siden fulgt opp og justert i møter i den lokale kommunikasjonsgruppa. Lyse har i løpet av sommeren hatt flere oppslag og annonser for å rekruttere deltakere til de smarte hjemmene i Triangulum-prosjektet. Kommunikasjonsarbeidet ble videre fulgt opp av Greater Stavanger i et møte i Eindhoven om kommunikasjon. Det var kommunikasjonsrepresentanter fra de tre byene og prosjektlederorganisasjonen Fraunhofer til stede. Tema for møtet var prosjektets grafiske profil, felles kommunikasjonsplattform og operativt kommunikasjonsarbeid. De regionale partnerne har følgende ansvarsområder i prosjektet: - Stavanger kommune vil ha prosjektledelse og fungere som koordinator for det regionale arbeidet. Faglig skal de videreutvikle systemer for energioppfølging og bidra til at bygg for offentlige formål blir smartere. Stavanger kommune vil benytte byområdene Paradis/Hillevåg som såkalte living labs for prosjektet. - Lyse skal vise hvordan fiber kan utnyttes til å realisere banebrytende løsninger for videokommunikasjon, og gjennom smart gateway-infrastruktur gi innbyggerne mulighet til flere innovative løsninger som energieffektivisering, hjemmeautomasjon og smart lading av elektriske kjøretøyer. - UiS og CIPSI-senteret skal utvikle en nettsky-løsning for å samle data og utvikle kunnskap i prosjektet, samt bidra med kunnskap om energieffektivisering med kompetanse fra CenSEsenteret. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

13 - Rogaland fylkeskommune med Kolumbus skal igangsette et prøveprosjekt med batteridrevne busser i ordinær drift. - Greater Stavanger skal sikre at kommuner, næringsliv og andre aktører i Stavanger-regionen får tilgang til kompetanse fra Triangulum. Greater Stavanger har ansvar for og samarbeider med øvrige partnere regionalt og internasjonalt om kommunikasjon, involvering, markedsføring, PR og formidling av prosjektets resultater. Innvilgelsen av prosjektet har utløst henvendelser fra en rekke bedrifter i Stavanger-regionen som jobber med løsninger for smarte byer og regioner. Det synes å være et godt grunnlag i regionen for å vurdere komplementære prosjekter og tilgrensende næringsområder innen smarte byer. Det er dessuten en markant økning av antall henvendelser fra nasjonalt og internasjonalt hold om mulige prosjektsamarbeid og presentasjoner av smartregionen Stavanger. Norwegian Smart Care Cluster ARENA-klynge for velferdsteknologi Den nasjonale klyngen for velferdsteknologi, Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), ledes av ipark. Greater Stavanger sitter i prosjektgruppen og styringsgruppen for klyngen. NSCC er et klyngeprosjekt for bedrifter, men siden tema er velferdsteknologi er det også en rekke offentlige aktører som deltar aktivt. I andre tertial er det nærmere 90 bedrifter, offentlige aktører og FoU-institusjoner som er med. Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men er åpen for medlemmer fra hele landet og internasjonalt. Klyngen fikk Arena-status i Formålet med Arena-programmet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, offentlige utviklingsaktører og FoU- og utdanningsmiljøer. Arena er første nivå i programmet Norwegian Centres of Expertise (samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet) Klyngens formål er å bidra til innovasjon, utvikling og kommersialisering av nye løsninger innen velferdsteknologi. Visjonen er å være en betydelig aktør innen velferdsteknologiske løsninger i Europa innen Klyngens tre hovedmål er: 1. Bygge en attraktiv og anerkjent klynge innen velferdsteknologi 2. Skape konkurransekraft og verdi for bedriftene og kundene gjennom innovasjons aktiviteter 3. Utvikle kunnskap som sikrer markedsfortrinn til bedriftene i velferdsteknologi klyngen Produktene som utvikles vil rette seg både mot det private og det offentlige markedet. Utfordringen for bedriftene i klyngen er at markedet er relativt umodent, nasjonalt så vel som internasjonalt. Markedet er dessuten i endring, slik at produkter som komfyrvakt, som tidligere ble levert av hjelpemiddelsentralen, nå blir tilgjengelig for alle eldre på det private markedet. Greater Stavanger har satt av inntil 20 prosent stilling i klyngen og vil fortsette å følge opp arbeidet i prosjekt- og styringsgruppen. Greater Stavanger vil ha fokus på internasjonal kontakt, bl.a. i det europeiske innovasjonspartnerskapet for sunn og aktiv aldring og EUS innovasjons- og forskningsprogram Horisont 2020, samt på relasjonen mellom næringsliv og offentlig sektor. Det europeiske innovasjonspartnerskapet for sunn og aktiv aldring Greater Stavanger ivaretar Stavanger-regionens deltakelse i The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA). Arbeidet skjer i nært samarbeid med UiS og Stavangerregionens Greater Stavanger Tertialrapport mai august

14 Europakontor. Gjennom deltakelse i innovasjonspartnerskapet plasserer vi oss blant de fremste helseregionene i Europa. Innovasjonspartnerskapet fungerer dessuten som en markedsarena for næringsaktører i regionen, og flere av bedriftene er positive til deltakelse i innovasjonsplattformen. Dette er spesielt interessant for bedriftene som er tilknyttet ARENA-velferdsteknologisøknaden. Opptak og deltakelse i EIP AHA posisjonerer Stavangerregionen for søknader i EUs program Horisont Stavanger-regionen er tatt opp i to arbeidsgrupper i partnerskapet Integrert omsorg og Selvstendig liv. Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale (Forskningsrådet) og private finansieringsverktøy. Det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn Greater Stavanger og Lyse er tatt opp i EUs European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC). Arbeidet henger nært sammen med regionens fyrtårnsstatus innen fagområdet smarte byer. Greater Stavanger ser det som viktig å delta i et forum hvor de fremste smarte byene og samfunnene i Europa møtes. Målet med EIP SCC er å samle europeiske aktører som bidrar til å gjøre byer og samfunn smartere gjennom å utvikle og ta i bruk løsninger som integrerer energi, IKT, infrastruktur og mobilitet på nye måter. Stavanger-regionen er i en fase hvor Forus endres, Lyse installerer gateways til husstander som gir nye muligheter, tettheten av elbiler øker og krever nye lademuligheter, det utvikles nye kollektivtrafikkløsninger og kommunene og utbyggere tar i bruk nye standarder for bygg. Å følge den europeiske utviklingen gjennom EIP SCC sikrer tilgang på smarte løsninger, kontakt med mulige samarbeidspartnere og status som en av Europas smarte regioner. Greater Stavanger vil koble dette arbeidet til kommunene som er i gang med sentrumsplanarbeid, og har i første tertial videreformidlet informasjon om muligheter til å delta i møteplasser og annen aktuell informasjon. Ingen aktivitet i andre tertial. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

15 INFRASTRUKTUR Næringstransport Perspektivanalysen for næringstransport i Sør-Rogaland er nå ferdigstilt, og ble presentert i andre tertial. Dette har vært et omfattende arbeid, da rapporten for første gang favner hele fylket. Det er tre parter bak dette arbeidet: Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst og Greater Stavanger. Rapporten fokuserer på næringstransport på vei, til sjøs og i luften og belyser hvilke utfordringer aktørene har med terminal og infrastruktur. Det er femte gang perspektivanalysen oppdateres siden første rapport ble utgitt i Denne gang er det blant annet fokus på utvikling av terminalstrukturen og hvilke effekter Rogfast ventes å kunne få blant annet for E134 som transportkorridor mellom vest og øst. Greater Stavanger er på grunnlag av perspektiv analysen blitt inkludert i arbeidet med å fremme E134 som en av de prioriterte øst/vest-traseene. Under framleggingen av rapporten ble det framholdt at dette var et viktig arbeid som Greater Stavanger sterkt ble oppfordret til å videreføre, både fra offentlig sektor og næringslivet. Styrking av regionens flyrutetilbud Målet for Ruteutviklingsforum er å bidra til at Rogaland har et flyrutenett som er tilpasset næringslivets behov. Undersøkelser viser at gode flyforbindelser er blant faktorene som bedrifter legger stor vekt på ved valg av lokaliseringssted. Greater Stavanger leder forumet som har deltakelse fra næringsliv, organisasjoner, kommuner og Avinor. Som følge av redusert aktivitet i oljeindustrien er det nedgang i antall flypassasjerer. På landsbasis gikk passasjervolumet i perioden januar-august 2015 ned med 1,4 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Ved Stavanger Lufthavn, Sola er passasjervolumet redusert med 4,2 prosent i samme periode. Til sammenlikning var nedgangen i Bergen 3,3 prosent og Trondheim 2,0 prosent, mens Oslo hadde en økning på 1,1 prosent. I tillegg til redusert passasjervolum opplever flyselskapene også at næringslivet har et sterkt kostnadsfokus og i større grad enn tidligere etterspør billige billetter framfor businessbilletter. For flyselskapene medfører dette samlet sett et sterkt press på lønnsomheten på enkelte ruter. Utfordringene dette innebærer for flyselskapene har medført negative beslutninger for flyrutetilbudet ved Stavanger Lufthavn, Sola. Lufthansa besluttet å legge ned ruten Stavanger Frankfurt fra oktober og Air France har besluttet å legge ned ruten Stavanger Paris fra samme tidspunkt. I denne situasjonen har Ruteutviklingsforum et sterkt fokus på å bidra til å opprettholde dagens rutetilbud. Dette skjer ved å ha en tett dialog med flyselskapene som operer på lufthavnen. I andre tertial 2015 er det gjennomført møter med British Airways, SAS, Norwegian, Lufthansa og KLM. Målet med møtene har vært å få innsikt i hvordan flyselskapene vurderer situasjon og utvikling på rutene som de opererer, samt å få innspill på eventuelle behov eller ønsker om samarbeid som de ønsker at regionen skal respondere på. Flyselskapene har gitt tilbakemelding om at de opplever disse møtene som nyttige. I midten av oktober planlegges et møte mellom flyselskapene og ruteutviklingsforum, de største forretningsreisebyråene og deres største kunder. I etterkant av dette vil det jobbet med oppfølging av det enkelte flyselskap på individuell basis. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

16 NYSKAPING Næringsplanens mål er at Stavanger-regionen skal være ledende på innovasjon og nyskaping. Regionens næringsliv har fokus på nye næringsområder som vokser fram i lys av det næringsmessige skiftet regionen før eller senere vil stå overfor. Vi vil i lang tid fortsette å ha olje og gass som hovednæring, men finans-, teknologi- og innovasjonsmiljøene ser også i andre retninger innen fornybar energi, integrerte teknologiske løsninger og samfunnsnyttige innovasjoner. Regionen har en unik mulighet til å overføre teknologi fra olje- og gassnæringen til andre områder, og besitter kompetanse og erfaring som er relevant for videreutvikling av nye næringer. Innenfor blant annet velferdsteknologi, tjenesteleveranse gjennom fiberoptikk og smartteknologi har regionen sterke kompetansemiljøer som hevder seg nasjonalt og internasjonalt. Greater Stavangers årskonferanse 2015 Årskonferansen er et viktig redskap for Greater Stavangers for å utøve funksjonen som regional tankesmie. Konferansen setter viktige forhold for regionens utvikling på dagsordenen, i perspektiver som favner både nærings- og samfunnsutvikling. Konferansen skal gi kunnskap og formidle scenarier som er nyttige i langtidsplanlegging for aktører i både privat og offentlig sektor. Analyser og rapporter blir utarbeidet til konferansen, for å hjelpe partnerkommunene i deres arbeid med å analysere og forstå samfunnsutviklingen. Målgruppen til konferansen er ledere og øvrige beslutningstakere i næringslivet, akademia og offentlig sektor. Høstens konferanse er den sjette i rekken, og har etablert seg som en viktig møteplass for debatt og kunnskapsdeling om nærings- og samfunnsutvikling i Stavanger-regionen. De siste tre årene har konferansen samlet over 200 deltakere fra næringsliv, kunnskapssektoren og offentlig sektor. Hovedtema på høstens konferanse er omstilling og fornying av regionens næringsliv. På grunn av høyt kostnadsnivå, samt en lavere oljepris, er olje- og gassektoren i regionen i en krevende omstillingsprosess for å gjøre seg mer konkurransedyktige. Nedgangen medfører at det på ny mobiliseres kraftig i regionen for å løfte frem næringene som har vekstpotensial. Et mer konkurransedyktig og differensiert næringsliv vil bidra til at regionen kommer styrket ut av omstillingen. I andre tertial har vi fastlagt programmet for konferansen og gjort avtaler med aktuelle foredragsholdere. I tillegg ble det i august utlyst en konkurranse om levering av konsulenttjeneste for å kartlegge og analysere næringer i Stavanger-regionen med størst utviklingspotensial. IRIS vant oppdraget, og resultatene fra kartleggingen vil bli presentert på konferansen. Kartleggingen vil fungere som et viktig bakteppe for diskusjonen om regional næringsutvikling som konferansen legger til rette for. Nordic Edge Expo 2015: Smart cities smart homes Greater Stavanger har vært en sentral initiativtaker og bidragsyter i utviklingen av Nordic Edge Expo en internasjonal konferanse om smarte byer og smarte hjem, som finner sted i Stavanger September Stavanger Forum leder det lokale lauget med initiativtakere som består av Lyse, ONS, Greater Stavanger, Hey-Ho-Let s Go, Region Stavanger, Smedvig Eiendom, Stavangerregionens Europakontor, Næringsforeningen, Stavanger kommune, Prekubator, Norwegian Smart Care Cluster og UiS. Lauget er de organisasjonene som eier konferansen og bruker tid og ressurser i prosjektet. I Greater Stavanger Tertialrapport mai august

17 tillegg har konferansen sponsorer som består av både offentlig og private aktører. I tillegg til Sandnes kommune, Gjesdal kommune, Sola kommune og Rogaland fylkeskommune, sponser også bedrifter som ATEA, ARROW, Forus Næringspark, Huawei, Microsoft, Kolumbus, Idon og West Control. Det faglige utgangspunktet for Nordic Edge Expo er Stavangers status som fyrtårnsby i EUs satsing på smarte byer, samt tildelingen av den nasjonale klyngen for velferdsteknologi i Konferansen er en sentral del av Stavanger-regionens overordnete satsing på smarte løsninger for by og region. Hensikten med Nordic Edge Expo er å forsterke regionens posisjon som en nasjonal og internasjonal foregangsregion innenfor smartteknologi, og dermed bidra til mer forskning og næringsutvikling innen området. Målet er å gjennomføre en internasjonal Smart City-konferanse etter modell for ONS som inneholder både konferanse, expo og demosights. Responsen fra næringslivet i regionen har vært svært positiv. Samarbeidet om arrangementet er bredt forankret og antall partnere vokser. I tillegg jobbes det med flere sponsorer av arrangementet. Greater Stavanger bidrar med betydelig arbeidsinnsats i programarbeidet. Med utgangspunkt i det internasjonale nettverket Greater Stavanger har, bidrar vi til å bygge opp et godt program med fokus på byer i samhandling med næringsaktører og akademia. Byer som San Fransisco, Stockholm og Manchester er bekreftet i programmet. Det ligger utallige næringsmuligheter i utviklingen av integrerte løsninger og det er stor interesse blant bedrifter i hele verden for å bidra i denne utviklingen. IBM, Siemens og Cisco er eksempler på større globale bedrifter som jobber internasjonalt med smarte løsninger. Med det unike utgangspunktet som Stavanger har som europeisk fyrtårnsby, er det hensiktsmessig å etablere Smart City-konferansen allerede i 2015 før andre norske byer gjør det. Det er utarbeidet et komplett to dagers-program med i alt 40 foredragsholdere fra 10 forskjellige land. Det er etablert møteplasser I forkant, under konferansen og i etterkant. Dette mener vi vil forsterke nettverksbyggingen og kompetanseoverføringen spesielt mellom byene. Greater Stavanger har ledet programgruppen og vært en betydelig pådriver for prosjektet I sin helhet. Vi initierte og ledet tre laugsmøter og et titalls prosjektmøter. Greater Stavanger har gjennom dette arbeidet forsterket sin posisjon som mulighetsgiver, samt benyttet og utvidet det internasjonale nettverket i byer, noe som har skjedd i nært samarbeid med Stavangerregionens Europakontor. Stavanger Impact Week Greater Stavanger er i gang med planleggingen av Impact Week Arrangementet ble for første gang gjennomført i oktober 2014, og er en uke med fokus på innovasjon og grønn vekst. Gjennom en rekke arrangementer med ulike organisasjoner, legger Stavanger Impact Week rammene for en uke med bred bedriftsinvolvering og koblinger mellom aktørgruppene i offentlig sektor, akademia og næringsliv. Stavanger Impact Week finner sted november 2015, og Greater Stavanger legger Årskonferansen til innovasjonsuken. Det jobbes med å ferdigstille gruppen av hovedsamarbeidspartnere for årets arrangement, hvor blant andre UiS, Prekubator, Aldente og DNB er med. Flere andre aktører i regionen kommer til å bidra med innhold. Målet er at næringslivet vil oppleve dette som en naturlig fortsettelse av konferansene Nordic Edge, Nye Muligheter og som et svar på omstillingsrealitetene. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

18 Tech-klyngen I andre tertial har det blitt jobbet med å utvikle konseptet for en regional satsing innen technæringen. Det har blant annet blitt gjennomført møter med viktige næringsaktører som Lyse og Green Mountain. Videre har det blitt gjennomført en del planleggingsarbeid rundt deltakelse på South by Southwest (SXSW) i Austin i mars og en eventuell tech-delegasjonsreise til New York neste år. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

19 INTERNASJONALISERING Pumps & Pipes kompetanse og teknologioverføring mellom sektorer På den regionale delegasjonsturen til Houston i mars 2015 besøkte vi Pumps & Pipes. Dette er et samarbeid mellom Houston Methodist Debakey Heart & Vascular Center, ExxonMobil, University of Houston og Nasa Space Center. Pumps & Pipes har siden starten i 2007 har jobbet for å legge til rette for teknologi- og kunnskapsoverføring mellom Houstons store industrier innenfor energi, medisin og romfart. I dagens situasjon med stort behov for omstilling i Stavanger-regionen, er det stor interesse og vilje til å finne gode metoder for overføring av oljerelatert kompetanse på nye områder som eksempelvis innenfor helse. Etter besøket hos Pumps & Pipes i Houston i mars, ble det startet et samarbeid om å utvikle en norsk utgave av Pumps & Pipes med utgangspunkt i Stavanger-regionen. Det er nedsatt en lokal arbeidsgruppe med deltakere fra henholdsvis ledelsen på Universitetet i Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Universitetssjukehus, (SUS), Norwegian Smart Care Cluster (Arena for velferdsteknologi) og Greater Stavanger. Greater Stavanger koordinerer arbeidet og har ansvar for den løpende dialogen med Pumps & Pipes i Houston. Målsettingen er at Pumps & pipes skal fungere som en plattform for å bringe sammen grupper av fagfolk som ellers ikke ville ha mulighet til å samhandle. På denne måten er det et redskap og en møteplass for å overføre kunnskap og dele utfordringer på tvers av sektorer. Målsettingen er å fremme unike tverrindustrielle samarbeid som kan løse problemer og skape nye innovasjonsteknologier på tvers av sektorene. Greater Stavanger hadde hovedansvar for å organisere en samling i juni der det deltok 60 forskere fra de ulike institusjonene og næringslivet. På samlingen ble det gitt en presentasjon om Pumps & Pipes fra Rustom Mody, som er i ledelsen i Houston Pumps & Pipes og Baker Hughes. Målsettingen var i første omgang å skape en regional møteplass for motivasjon og informasjon om Pumps & pipes som et verktøy for kompetanse- og teknologioverføring. Dette er så fulgt opp ved et arbeid der de ulike regionale aktørene jobber med å identifisere felles interesseområder innenfor de felt der det finnes faglig spisskompetanse i regionen. Mulige områder for teknologioverføring kan finnes innenfor kardiologi hvor mulighetene til å teste ut midlertidige hjertepumper er bedre enn i USA; og metoder for slagbehandling hvor en benytter moderne intervensjonsteknologi (SUS) I tillegg vil simulering og modellering (IRIS og UiS), signal- og billedbehandling (UiS) og risikomodellering (UiS og IRIS) ha vesentlige muligheter for anvendelse innen medisin. For å identifisere mer konkret hva som vil være det beste fokuset, er det utover høsten planlagt flere samlinger der forskere og næringslivet skal presentere sine «verktøykasser» for deltakere på tvers av sektorer. Pumps & Pipes initiativet har vakt stor interesse både regionalt og nasjonalt og er en viktig del av omstillingsarbeidet som pågår. For å få styrke arbeidet og for å få nødvendig langsiktig deltakelse fra forskere og industri, er det søkt om dialogmidler fra regionalt forskingsfond (VRI-midler) og en større søknad om støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Allerede i starten av september 2015 ble det klart at det foreslås innvilget fem millioner på neste statsbudsjett til prosjektet. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

20 Målsettingen er at vi innen 7. desember 2015, når Pumps & Pipes Houston skal ha sin årlige konferanse, har identifisert våre faglige satsningsområder og har nedsatt et formelt styre med deltakelse også fra oljeindustrien slik at «Norwegian Pumps & Pipes» i Stavanger kan annonseres. Ved lansering av Norwegian Pumps & Pipes vil vi etablere et prosjekt som har som ambisjon å vokse ut over byens og landet grenser ikke bare inn mot miljøet i Houston, men også overfor relevante fag- og forskningsmiljøer i Europa og ved deltagelse i EU-prosjekter. Det vil kreve en formalisering av samarbeidet og en vedvarende aktivitet for å lykkes. Norwegian Pumps & Pipes er et første skritt til å bli et knutepunkt for Pumps & Pipes i Europa et framtidig Europe Pumps & Pipes. Houston-representasjon og regional delegasjonsreise Strategisk Næringsplan vektlegger regionens sterke internasjonale engasjement for å bygge allianser med regioner og land som kan gi oss teknologiske og markedsmessige fordeler i et lengre perspektiv. Dette gjelder allerede etablerte hovedsamarbeidsregioner og nye potensielle markeder. Et viktig verktøy i internasjonaliseringsarbeidet er delegasjonsreiser, og Greater Stavanger har gjennom en årrekke lagt til rette for en regional delegasjonstur til Houston. Dette for å styrke relasjoner til forsknings- og utdannelsesinstitusjoner, framheve vår teknologiklynge og samtidig profilere Stavanger-regionen som europeisk vertsregion for energinæringen. Formålet med delegasjonsreisene er både å gi regionalt næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt offentlige institusjoner, muligheten til å knytte kontakt med relevante internasjonale miljø og å vedlikeholde bilaterale samarbeidsavtaler som er viktige for Stavangerregionen. I 2015 var det naturlig å utvide fokus til også å omfatte innovasjon, da med særskilt fokus på smart by og velferdsteknologisatsninger. Den regionale delegasjonsreisen i 2015 ble gjennomført i perioden mars. Ledelsen fra Universitetet i Stavanger, IRIS, Stavanger Universitetssykehus, Lyse, Arena for velferdsteknologi, Stavanger kommune og Greater Stavanger deltok på et opplegg som i tillegg til Houston også omfattet besøk i Silicon Valley og Oakland, California. Opplegget og hensikten med delegasjonsreisen er omtalt i rapport for første tertial. For å videreutvikle kontaktene mellom Stavanger-regionen og sentrale aktører i Houston/USA, er det i tillegg til det institusjonelle samarbeidet og de årlige delegasjonsturene inngått en avtale om en egen kontaktperson/representant i Houston. Ordningen skal bidra til å bringe informasjon om viktige utviklingstrekk i Houston til vår region på en systematisk måte, samtidig som det skal fungere som en døråpner for partnerne og aktører i regionen som søker muligheter og kunnskap i Houston-området. Ordningen er muliggjort gjennom et samarbeid og en partnerskapsavtale som er inngått mellom UiS/IRIS, SUS, ONS og Greater Stavanger. Aktører som alle har viktige samarbeidspartnere i Houston. Partnerskapet har vanligvis to møter i året; ett i Houston og ett i Stavanger. Målet med møtene er å drøfte resultat og vurdere videre strategi og aktiviteter. I august ble det gjennomført møter i Stavanger av vår Houston-representant med alle partnere for å drøfte strategi for en mulig regional delegasjonsreise i 2016, og planlegge bilateral besøk til Houston som er planlagt fra de enkelte partnere i løpet av høsten 2015 og tidlig Partnerskapet Verdens energibyer WECP (World Energy Cities Partnership) Som del av målsettingen om å styrke og utvikle regionens nettverk og samarbeid med sentrale energibyer, har arbeidet i WECP vært prioritert. I første tertial ble det gjennomført arbeidsmøte i Houston i mai, parallelt til OTC. I andre tertial har fokuset vært rettet mot forberedelser for deltakelse på årsmøte for 2015 som skal finne sted i Rio de Janeiro i oktober. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55 Møteinnkalling Til Styret i SrN Kopi til Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 26.03.10; kl. 09:00 12:00 Måltidets Hus, Ipark 03.03.2010 1 av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013 Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET HALVERTE SYKEFRAVÆRET side 34 PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN side 16 MØT DEN NYE FORUM-SJEFEN side 30 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 7 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Her vil bedriftene være 25 prosent av

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer