Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 23. september 2015 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015 Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Tertialrapport og regnskap mai - august Status for partnerskapsfornying Prosjektdeltakelse etter avslutning av partnerskap Markedsføring av næringsregionen Oppstart av MIT REAP statusrapport Klyngeutvikling status Tech-klyngen Utvikling i oppsigelser, arbeidsledighet og befolkning Matsatsingen Lønnsfastsettelse for direktøren Orienteringssaker: - Administrative høringsuttalelser - Stavanger Impact Week - Rekruttering - Mulighetenes Hus Christine Sagen Helgø Styrets leder Kristin Reitan Husebø Adm. dir. 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. juni 2015 godkjennes. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Christine Sagen Helgø, Pål Morten Borgli (til Kristin Reitan Husebø, Felix Laate, Camilla 11:45), Arnt-Heikki Steinbakk, Reinert Kverneland, Lunde, Ola Saua Førland (sak 15), Nina Tove Frantzen, Ane Mari Braut Nese, Ole Tom Othilie Høiland (sak 15), Geir Haug (sak Guse, Per A. Thorbjørnsen, Ellen Solheim, Ole 17), Birger Haraldseid (sakene 18-23), Ueland (til kl. 12:00), Bjørn Kahrs (til kl. 12:15) Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall Stanley Wirak, Cecilie Bjelland Kl. 09:30 12:30 Møtested Dato skrevet Side Bygg I2, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 04. juni 2015 Ved møtestart ble ny medarbeider Camilla Lunde presentert for og ønsket velkommen av styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. mars 2015 Vedtak: Protokoll fra styremøte 11. mars 2015 godkjennes. Sak Oppdatert regional næringsarealstrategi Ola Saua Førland orienterte om arbeidet og besvarte spørsmål. I kommentarene som framkom, ble det framholdt at det var et godt og grundig arbeid som var utført av arbeids- og referansegruppen. Det ble særlig påpekt at en må sikre sammenheng mellom de ulike initiativene, jf. kommunedelplan for Forus, der den politiske styringsgruppen bør få en orientering om strategiarbeidet. Videre ble det nevnt at selv om tidene skifter og etterspørselen varierer, må regionen tenke langsiktig. Inntil nylig har det i sentrale strøk vært mulig å stille høye krav til kjøpernes medvirkning ved opparbeidelse av infrastruktur, dette må en være forberedt på at endrer seg. Det er klokt at en forsøker å ta hele regionen i bruk, all aktivitet trenger ikke ligge i de sentrale delene. Styret aksepterer at administrasjonen etter styrebehandlingen gjør språklige og andre mindre redaksjonelle endringer før utsending. Vedtak: 1. Styret vedtar regional strategi for næringsarealer 2. Strategien oversendes kommunene og fylkeskommunene for gjennomføring slik disse finner det hensiktsmessig 3

4 Protokoll Side 2 av 4 Sak Tertialrapport og regnskap januar - april Kristin Reitan Husebø orientere og besvarte spørsmål. I debatten ble det etterlyst initiativ for å arrangere en matmesse i vår region. I matfylket Rogaland bør det være et potensial for dette. Det ble også spilt inn et ønske om å få et avsnitt om reiselivssatsing i framtidige rapporter. Det ble spesielt kommentert at denne rapporten viser at selskapet har lagt an et utvidet næringsmessig fokus: I tillegg til olje og gass er mat, IKT, helseteknologi, klyngesatsing osv. aktiviteter som Greater Stavanger er tungt engasjert i. Utfordringen nå er å slutte å tenke sektor, men å samle alt dette. GS har enkelte etablerte samarbeid med Innovasjon Norge, dette kan med fordel utvides, da de forvalter store midler til nye initiativ. Eksempelet med Lyse viser at omstilling til satsing på nye områder er fullt mulig. Som svar til kommentarer om framtidige aktiviteter, viste direktøren til planlagt workshop med bl.a. kommunenes næringsansvarlige i slutten av juni der en særlig ønsker partnernes innspill om hva en ønsker mer vektlagt. Det ble oppsummert med at det framlagte dokumentet var en grundig og god rapport, og at i alle fall Stavanger kommune legger den fram til politisk behandling på vanlig måte. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Innspill til energimeldingen Det ble påpekt at dette er et område hvor regionen må være synlig. Gassprisen er viktig, men Norges store konkurransefortrinn er leveringssikkerhet, som blir stadig viktigere for kundene. Styret var fornøyd med forslaget, men ba om at det blir gitt sterkere signaler om leveringssikkerhet og om de negative miljøkonsekvensene av kullfyrte kraftverk. Med denne forutsetningen ble det gitt tilslutning til forslag til vedtak. Vedtak: Styret vedtar at det vedlagte innspillet til energimeldingen oversendes Olje- og energidepartementet. Sak Invitasjon fra Massachusetts Institute of Technology om programdeltakelse Birger Haraldseid orienterte om prosjektet og besvarte spørsmål. Invitasjonen kom som følge av kjennskap gjennom nettverk, deretter har det vært arbeidet mye med forankring i innovasjonsmiljøene. I tillegg til de direkte bidragene, kommer egne kostnader til reiser mv. Styret imøteser underveisrapporter. Det ble bemerket at selskapet bør være tilbakeholden med å gå inn på nye områder med langsiktige, økonomiske 4 sak 24 vedlegg protokoll 04jun2015

5 Protokoll Side 3 av 4 forpliktelser før ny partnerskapsperiode er avklart, dette gjelder både dette og TØI-prosjektet i sak 21. Andre kommenterte at det er nettopp nå regionen bør være åpen for nye prosjekter på nye områder, og at det veide tungt å få samlet kompetanse- og verdiskapingskraften på Vestlandet. Med bakgrunn i at prosjektet skal finansieres innen eksisterende rammer, stilte et samlet styre seg bak prosjektet. Vedtak: 1. Styret i Greater Stavanger slutter seg til at Greater Stavanger blir en del av Region South West-teamet i MITs Regional Entreprenurship Accelleration Program (REAP) som har oppstart høsten 2015 og en varighet på to år. 2. Direktøren gis fullmakt til å nominere deltakere og lokalt team for Stavanger-regionen. Sak Digitale næringer (IKT) Felix Laate orienterte om prosjektet. I diskusjonen ble bl.a. billig elektrisk kraft trukket fram som et nasjonalt konkurransefortrinn for store datalagringsanlegg som Green Mountain. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Perspektivanalyse av næringstransporten Birger Haraldseid orienterte. I debatten ble det bl.a. bemerket at rapporten var et viktig også for andre interkommunale virksomheter, som Risavika Havn. Arbeidet dokumenterer at utviklingen har gått i feil retning på en del områder, og at noen av flaskehalsene ligger utenfor vår region. Vedtak: 1. Styret tar rapporten til orientering. 2. Styret ønsker at Greater Stavanger arbeider videre med de involverte for å sikre god forståelse og beskrivelse av utfordringene og mulighetene for næringstransportaktørene. Sak Invitasjon til deltakelse i TØI-prosjekt Vedtak: 1. Styret slutter seg til at Greater Stavanger deltar som partner i TØI sin søknad til Forskningsrådet hvor innretningen er bærekraftig transport og næringsutvikling i storbyområder. 2. Prosjektplan og budsjett innarbeides i Greater Stavangers handlingsplan og budsjett for sak 24 vedlegg protokoll 04jun2015

6 Protokoll Side 4 av 4 Sak Søknader om større kompetanseprosjekter Vedtak: Styret tar informasjonen om de tre større søknadene som er sendt våren 2015 til orientering. Sak Beredskap for høsten Vedtak: Saken tas til orientering. Stavanger, sak 24 vedlegg protokoll 04jun2015

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate /FL Sak Tertialrapport og regnskap mai august Tertialrapporten gir en oversikt over Greater Stavangers aktiviteter i perioden mai august Organisasjonens økonomiske status framgår av følgende tabell: Direktøren vil gi en muntlig orientering i møtet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Felix Laate Mulighetsutvikler IKT Vedlegg: Tertialrapporten 7

8 TERTIALRAPPORT Mai august 2015 Greater Stavanger Tertialrapport mai august

9 Høy aktivitet knyttet til omstilling og nyskaping Regionen er tydelig påvirket av endringene innen olje- og gassektoren. Arbeidsledigheten har økt og er nå høyere enn landsgjennomsnittet, olje- og gassindustrien arbeider med kostnadskutt og næringslivet er i økende grad opptatt av å finne nye inntjeningsmuligheter. Greater Stavanger arbeider langs to hovedspor: Omstilling innen energibransjen og utvikling av et bredere framtidig næringsgrunnlag. Begge deler vil kreve høy evne til nyskaping for å lykkes. Regionens utgangspunkt for omstilling og nyskaping bør være svært godt. Vi har verdensledende teknologi og kompetanse som kan anvendes på nye områder, de globale trendene åpner for nye markedsmuligheter og vi har et næringsliv som i større grad enn på lenge er innstilt på å søke nye muligheter. Kunnskaps- og teknologioverføring står sentralt i Greater Stavangers arbeide med omstilling og nyskaping. I 2014 ble det gjennomført en studie for å identifisere teknologier innen oljebransjen med potensial utenfor bransjen. På bakgrunn av dette arbeider vi nå med utviklingsprosjekter på flere områder, bl.a. innen samfunnssikkerhet og beredskap, innen IKT og innen generell teknologi. I tillegg arbeides det med å følge globale samfunnstrender som kan skape nye næringsmuligheter. Det gjelder økt urbanisering, en stadig eldre befolkning, økt behov for miljøvern og miljøvennlig teknologi for å nevne noe. Etablering av klynger mellom industri, akademia og offentlige aktører er et kraftfullt virkemiddel for nyskaping og et viktig redskap i utvikling av regionen som en god vertskapsregion for næringsliv/industri. Greater Stavanger har kompetanse på dette området og arbeider nå for å styrke denne typen initiativ betydelig. Her er noen smakebiter og eksempler på våre aktiviteter i andre tertial: - Gjennomført kontaktmøte med toppledelsen i alle oljeselskapene i regionen, med faglig seminar vedrørende situasjonen i bransjen. - Gjennomført kontaktmøte med en bred representasjon fra gründer- og innovasjonsmiljøet i regionen, inklusivt faglig seminar. - Klynge for Avansert Mekanisk Industri på Jæren: viljen til klyngesamarbeid for å se på nye markeds- og forretningsmuligheter ble formalisert i Sirevåg-erklæringen 12. juni. - ARENA for Velferdsteknologi (NSCC) vokser, og nettverket har gjennomført en rekke aktiviteter. - Konseptet for Tech-klyngen er under utvikling sammen med viktige næringsaktører som Lyse og Green Mountain. I tillegg planlegges mulige tech-delegasjonsreiser neste år. - Greater Stavanger leder arbeidet med å utarbeide ny strategi for samarbeidet i Storby Marin, og for vekst i den marine næringen. - Pumps & Pipes (P&P), et nettverksinitiativ i Houston, er i ferd med å bli konkretisert i Stavanger. Partene IRIS, SUS, UiS og Greater Stavanger (prosjektleder) tar føringen for etablering av et Norway/Europe P&P. Initiativet har vakt interesse hos blant annet Helseministeren og det foreslås bevilget 5 mill. kr i statsbudsjettet for Oljemessen Offshore Europe i Aberdeen: Greater Stavanger hadde stand og fagseminar sammen med ONS. Oppslutning og tilbakemelding var meget god. - Nordic Edge Expo Smart cities/smart homes: Greater Stavanger er initiativtaker sammen med Lyse og aktiv deltaker i forberedelsen av konferansen som omfatter to dagers program med 40 foredragsholdere fra ti forskjellige land. Initiativet skal forsterke regionens posisjon som en nasjonal og internasjonal foregangsregion innen smartteknologi. - Perspektivanalysen for næringstransport i Sør-Rogaland ble ferdigstilt og presentert. Rapporten Greater Stavanger Tertialrapport mai august

10 favner for første gang hele fylket. Den fokuserer på næringstransport på vei, til sjøs og i luften og belyser hvilke utfordringer aktørene har med terminal og infrastruktur. - Rapport om bedriftenes lokaliseringspreferanser ferdigstilt. - Smartkommune: årlig fagdag gjennomført. Utviklingsarbeid pågår. - Markedsføring av regionen utad: flere møter og initiativ med tanke på å identifisere mulige tilnærminger. - Utarbeidet ny avtale om Délice-samarbeid mellom Stavanger kommune, fylkeskommunen og Greater Stavanger. - EU-prosjektet Triangulum er i en oppstartsfase. Det er levert en kommunikasjonsplan. Prosjektets grafiske profil, felles kommunikasjonsplattform og operativt kommunikasjonsarbeid er gjennomgått med partnere i Eindhoven og Manchester. - Oppmerksomhet rettet mot EUs finansieringsprogrammer gjennom Stavangerregionens Europakontor. - Partnerskapet Verdens Energibyer (WECP): planlegging av det kommende årsmøtet i Rio og promotering av Stavanger-regionens kompetanse. - Programmet for av Greater Stavangers Årskonferanse er ferdigstilt. IRIS er tildelt oppdrag om å kartlegge og analysere næringer i Stavanger-regionen med størst utviklingspotensial. Resultatene vil danne et viktig bakteppe for diskusjonen om regional næringsutvikling. Det har i andre tertial vært gjennomført en workshop med de næringsansvarlige i partnerkommunene og fylkeskommunen med fokus på næringsmessige utfordringer i de respektive kommunene, og innspill til hva som bør prioriteres framover. Innspillene fra møtet tas inn i vårt videre arbeid, bl.a. i det planlagte møtet i september og planarbeidet for Dette er en viktig arena for samhandling med partnerkommunene og fylket. Jeg ønsker å utvikle arenaen videre for å styrke samarbeidet om næringsutvikling på tvers i partnerskapet, og for å sikre at vi er relevante når det gjelder næringslivets endrete behov. I tider som dette er det viktig å stå samlet og i fellesskap sikre best mulig vilkår for næringsutvikling og verdiskaping i regionen. Aktiviteten knyttet til omstilling og nyskaping er høy, og tilbakemeldingene fra kommunenes behandling av ny partnerskapsperiode gir bred støtte til Greater Stavanger. De siste avklaringer vil bli foretatt i tredje tertial. Vi anmoder fortsatt våre partnere om å stå samlet! Kristin Reitan Husebø, administrerende direktør Greater Stavanger Tertialrapport mai august

11 KOMPETANSE Næringsplanens mål er at Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner. Omstillingsdyktig og kvalifisert arbeidskraft er en av de aller viktigste forutsetningene for å lykkes med verdiskaping og tjenesteproduksjon i den globale konkurransen. Det er en prioritert oppgave for regionen å utvikle et bredt og attraktivt utdanningstilbud, og et variert arbeids- og næringsliv som kan tiltrekke seg kvalifisert og motivert arbeidskraft. Samhandlingen mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor er en styrke i vår region som bidrar til å sikre og utvikle kompetanseregionen. Generell befolkningsvekst og forskyvning mot en befolkning med høyere gjennomsnittsalder vil påvirke en lang rekke samfunnsforhold, ikke minst de offentlige tjenestene knyttet til velferdsteknologi og smarte løsninger for offentlige tjenester. Greater Stavanger har jevnlig kontakt med innovasjonsmiljøer knyttet til forskningsbaserte kommersialiseringer, innovasjon, samt de nye og etablerte innovasjonsmiljøene i regionen. Videre føres det kontinuerlig dialog med ledelse og ulike sentre ved UiS, i tillegg til Universitetsfondet, om det strategiske arbeidet knyttet til kompetanse og innovasjon. Horisont VEST Norges forskningsråd har lyst ut midler til inntil fire nasjonale nettverk som skal øke mobiliseringen til EUs innovasjons- og forskningsprogram Horisont UiS ved EU-enheten UiS/IRIS/SUS/HSH/ Polytec/Mhs har sammen med en rekke samarbeidspartnere søkt og fått innvilget et nettverkssamarbeid for å mobilisere søknader til H2020 innen utvalgte klyngeområder på Vestlandet: energi, maritimt, mat og velferdsteknologi. Greater Stavanger er partner i prosjektet og sitter i styringsgruppen. I tillegg til UiS og Greater Stavanger Norwegian deltar Norwegian Smart Care Cluster, Måltidets Hus, Blue Planet, IRIS, Høgskolen Stord/Haugesund, Business Region Bergen, fylkeskommunene i Rogaland og Hordaland, Europakontorene for Vestlandet og Stavanger-regionen samt flere andre aktører. Det er forskningsdirektøren ved UiS som er prosjektansvarlig for dette treårige prosjektet med årlige søknader om finansiering. Følgende aktiviteter er planlagt i prosjektet høsten 2015; - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for maritim næring, ved NCE Maritime Cleantech, 27. august, Stord. - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for velferdsteknologi, ved Norwegian Smart Care Cluster, 16. september, Stavanger - Seminar om H2020 Prosjektøkonomi og rapportering, ved Universitetet i Stavanger, 13. oktober, Stavanger - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for Subseanæringen, ved GCE Subseaklyngen i Bergen, 23. oktober, Bergen. - Seminar om H2020 søknadsmuligheter for matnæringen, ved Måltidets Hus. TBC Nettverket blir sentralt for at Greater Stavanger skal nå målene om å bidra til å sikre økt mobilisering til Horisont 2020, spesielt innen mat, velferdsteknologi og smart-området. Hensikten med arbeidet er å posisjonere Stavanger-regionen i Europa, hente og dele kompetanse, sikre finansiering samt nettverks- og markedstilgang på den europeiske arenaen. Greater Stavanger jobber nært med Stavangerregionens Europakontor i dette prosjektet og i arbeidet med mobilisering til H2020. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

12 Triangulum Smart Cities and Communities Lighthouse Project Stavanger er en av Europas første fyrtårnsbyer gjennom Smart Cities and Communities-prosjektet Triangulum. Hovedfokus i prosjektet er innovative, integrerte løsninger for IKT, mobilitet og energi. Stavanger-regionen skal teste løsningene og gjenta disse i andre europeiske byer, noe som gir et stort markedspotensial for Stavanger-regionens næringsliv. Det er Stavanger, Manchester og Eindhoven som er fyrtårnsbyene i Triangulum, mens Praha, Leipzig og Sabadell er såkalte følgebyer. Den overordnete målsettingen for EUs Smart City-satsing er EUs klima- og energimål, som inkluderer reduksjon av utslipp, økt energieffektivisering og økt bruk av fornybar energi. Forventningen er at dette ikke bare skal bidra til å løse en samfunnsutfordring på en kreativ måte, men samtidig bidra til innovasjon og næringsaktivitet følgelig er det krav om at akademia, næringsliv og offentlig sektor samhandler. Deltakelse i denne typen strategiske satsinger gir en miljøgevinst, men også nettverk, læring, synlighet og ikke minst næringsmuligheter. I Stavanger-regionen består partnerskapet av Stavanger kommune (prosjektleder), Greater Stavanger, Rogaland fylkeskommune, UiS og Lyse. Lokalt er det opprettet prosjektgruppe, kommunikasjonsgruppe, regnskapsgruppe og styringsgruppe. En juristgruppe har dessuten jobbet i perioden oktober mars 2015 med ferdigstilling av avtaler mellom de 22 partnerne som deltar i prosjektet internasjonalt. Triangulum favner flere fagområder og knytter de fem organisasjonene sammen på mange nivå og områder, noe som er viktig for den overordnete Smart City-satsingen i regionen. I den omstillingsfasen Stavanger-regionen er i, har vi behov for å utvikle nye nærings- og satsingsområder for å beholde den tiltrekningskraften regionen har på arbeidstakere med høy faglig kompetanse. Greater Stavanger ser dette som et viktig moment i arbeidet med Triangulum. Greater Stavanger har i samarbeid med de andre partnerne ansvar for kommunikasjon til regionale aktører. Dette betyr at det vil legges opp til møteplasser, dialog, informasjonsspredning og lokale studieturer for å se hva som skjer i Triangulum-prosjektet. I første tertial ble det levert en kommunikasjonsplan fra hver av de tre byene. Denne er siden fulgt opp og justert i møter i den lokale kommunikasjonsgruppa. Lyse har i løpet av sommeren hatt flere oppslag og annonser for å rekruttere deltakere til de smarte hjemmene i Triangulum-prosjektet. Kommunikasjonsarbeidet ble videre fulgt opp av Greater Stavanger i et møte i Eindhoven om kommunikasjon. Det var kommunikasjonsrepresentanter fra de tre byene og prosjektlederorganisasjonen Fraunhofer til stede. Tema for møtet var prosjektets grafiske profil, felles kommunikasjonsplattform og operativt kommunikasjonsarbeid. De regionale partnerne har følgende ansvarsområder i prosjektet: - Stavanger kommune vil ha prosjektledelse og fungere som koordinator for det regionale arbeidet. Faglig skal de videreutvikle systemer for energioppfølging og bidra til at bygg for offentlige formål blir smartere. Stavanger kommune vil benytte byområdene Paradis/Hillevåg som såkalte living labs for prosjektet. - Lyse skal vise hvordan fiber kan utnyttes til å realisere banebrytende løsninger for videokommunikasjon, og gjennom smart gateway-infrastruktur gi innbyggerne mulighet til flere innovative løsninger som energieffektivisering, hjemmeautomasjon og smart lading av elektriske kjøretøyer. - UiS og CIPSI-senteret skal utvikle en nettsky-løsning for å samle data og utvikle kunnskap i prosjektet, samt bidra med kunnskap om energieffektivisering med kompetanse fra CenSEsenteret. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

13 - Rogaland fylkeskommune med Kolumbus skal igangsette et prøveprosjekt med batteridrevne busser i ordinær drift. - Greater Stavanger skal sikre at kommuner, næringsliv og andre aktører i Stavanger-regionen får tilgang til kompetanse fra Triangulum. Greater Stavanger har ansvar for og samarbeider med øvrige partnere regionalt og internasjonalt om kommunikasjon, involvering, markedsføring, PR og formidling av prosjektets resultater. Innvilgelsen av prosjektet har utløst henvendelser fra en rekke bedrifter i Stavanger-regionen som jobber med løsninger for smarte byer og regioner. Det synes å være et godt grunnlag i regionen for å vurdere komplementære prosjekter og tilgrensende næringsområder innen smarte byer. Det er dessuten en markant økning av antall henvendelser fra nasjonalt og internasjonalt hold om mulige prosjektsamarbeid og presentasjoner av smartregionen Stavanger. Norwegian Smart Care Cluster ARENA-klynge for velferdsteknologi Den nasjonale klyngen for velferdsteknologi, Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), ledes av ipark. Greater Stavanger sitter i prosjektgruppen og styringsgruppen for klyngen. NSCC er et klyngeprosjekt for bedrifter, men siden tema er velferdsteknologi er det også en rekke offentlige aktører som deltar aktivt. I andre tertial er det nærmere 90 bedrifter, offentlige aktører og FoU-institusjoner som er med. Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men er åpen for medlemmer fra hele landet og internasjonalt. Klyngen fikk Arena-status i Formålet med Arena-programmet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, offentlige utviklingsaktører og FoU- og utdanningsmiljøer. Arena er første nivå i programmet Norwegian Centres of Expertise (samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet) Klyngens formål er å bidra til innovasjon, utvikling og kommersialisering av nye løsninger innen velferdsteknologi. Visjonen er å være en betydelig aktør innen velferdsteknologiske løsninger i Europa innen Klyngens tre hovedmål er: 1. Bygge en attraktiv og anerkjent klynge innen velferdsteknologi 2. Skape konkurransekraft og verdi for bedriftene og kundene gjennom innovasjons aktiviteter 3. Utvikle kunnskap som sikrer markedsfortrinn til bedriftene i velferdsteknologi klyngen Produktene som utvikles vil rette seg både mot det private og det offentlige markedet. Utfordringen for bedriftene i klyngen er at markedet er relativt umodent, nasjonalt så vel som internasjonalt. Markedet er dessuten i endring, slik at produkter som komfyrvakt, som tidligere ble levert av hjelpemiddelsentralen, nå blir tilgjengelig for alle eldre på det private markedet. Greater Stavanger har satt av inntil 20 prosent stilling i klyngen og vil fortsette å følge opp arbeidet i prosjekt- og styringsgruppen. Greater Stavanger vil ha fokus på internasjonal kontakt, bl.a. i det europeiske innovasjonspartnerskapet for sunn og aktiv aldring og EUS innovasjons- og forskningsprogram Horisont 2020, samt på relasjonen mellom næringsliv og offentlig sektor. Det europeiske innovasjonspartnerskapet for sunn og aktiv aldring Greater Stavanger ivaretar Stavanger-regionens deltakelse i The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA). Arbeidet skjer i nært samarbeid med UiS og Stavangerregionens Greater Stavanger Tertialrapport mai august

14 Europakontor. Gjennom deltakelse i innovasjonspartnerskapet plasserer vi oss blant de fremste helseregionene i Europa. Innovasjonspartnerskapet fungerer dessuten som en markedsarena for næringsaktører i regionen, og flere av bedriftene er positive til deltakelse i innovasjonsplattformen. Dette er spesielt interessant for bedriftene som er tilknyttet ARENA-velferdsteknologisøknaden. Opptak og deltakelse i EIP AHA posisjonerer Stavangerregionen for søknader i EUs program Horisont Stavanger-regionen er tatt opp i to arbeidsgrupper i partnerskapet Integrert omsorg og Selvstendig liv. Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale (Forskningsrådet) og private finansieringsverktøy. Det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn Greater Stavanger og Lyse er tatt opp i EUs European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC). Arbeidet henger nært sammen med regionens fyrtårnsstatus innen fagområdet smarte byer. Greater Stavanger ser det som viktig å delta i et forum hvor de fremste smarte byene og samfunnene i Europa møtes. Målet med EIP SCC er å samle europeiske aktører som bidrar til å gjøre byer og samfunn smartere gjennom å utvikle og ta i bruk løsninger som integrerer energi, IKT, infrastruktur og mobilitet på nye måter. Stavanger-regionen er i en fase hvor Forus endres, Lyse installerer gateways til husstander som gir nye muligheter, tettheten av elbiler øker og krever nye lademuligheter, det utvikles nye kollektivtrafikkløsninger og kommunene og utbyggere tar i bruk nye standarder for bygg. Å følge den europeiske utviklingen gjennom EIP SCC sikrer tilgang på smarte løsninger, kontakt med mulige samarbeidspartnere og status som en av Europas smarte regioner. Greater Stavanger vil koble dette arbeidet til kommunene som er i gang med sentrumsplanarbeid, og har i første tertial videreformidlet informasjon om muligheter til å delta i møteplasser og annen aktuell informasjon. Ingen aktivitet i andre tertial. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

15 INFRASTRUKTUR Næringstransport Perspektivanalysen for næringstransport i Sør-Rogaland er nå ferdigstilt, og ble presentert i andre tertial. Dette har vært et omfattende arbeid, da rapporten for første gang favner hele fylket. Det er tre parter bak dette arbeidet: Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst og Greater Stavanger. Rapporten fokuserer på næringstransport på vei, til sjøs og i luften og belyser hvilke utfordringer aktørene har med terminal og infrastruktur. Det er femte gang perspektivanalysen oppdateres siden første rapport ble utgitt i Denne gang er det blant annet fokus på utvikling av terminalstrukturen og hvilke effekter Rogfast ventes å kunne få blant annet for E134 som transportkorridor mellom vest og øst. Greater Stavanger er på grunnlag av perspektiv analysen blitt inkludert i arbeidet med å fremme E134 som en av de prioriterte øst/vest-traseene. Under framleggingen av rapporten ble det framholdt at dette var et viktig arbeid som Greater Stavanger sterkt ble oppfordret til å videreføre, både fra offentlig sektor og næringslivet. Styrking av regionens flyrutetilbud Målet for Ruteutviklingsforum er å bidra til at Rogaland har et flyrutenett som er tilpasset næringslivets behov. Undersøkelser viser at gode flyforbindelser er blant faktorene som bedrifter legger stor vekt på ved valg av lokaliseringssted. Greater Stavanger leder forumet som har deltakelse fra næringsliv, organisasjoner, kommuner og Avinor. Som følge av redusert aktivitet i oljeindustrien er det nedgang i antall flypassasjerer. På landsbasis gikk passasjervolumet i perioden januar-august 2015 ned med 1,4 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Ved Stavanger Lufthavn, Sola er passasjervolumet redusert med 4,2 prosent i samme periode. Til sammenlikning var nedgangen i Bergen 3,3 prosent og Trondheim 2,0 prosent, mens Oslo hadde en økning på 1,1 prosent. I tillegg til redusert passasjervolum opplever flyselskapene også at næringslivet har et sterkt kostnadsfokus og i større grad enn tidligere etterspør billige billetter framfor businessbilletter. For flyselskapene medfører dette samlet sett et sterkt press på lønnsomheten på enkelte ruter. Utfordringene dette innebærer for flyselskapene har medført negative beslutninger for flyrutetilbudet ved Stavanger Lufthavn, Sola. Lufthansa besluttet å legge ned ruten Stavanger Frankfurt fra oktober og Air France har besluttet å legge ned ruten Stavanger Paris fra samme tidspunkt. I denne situasjonen har Ruteutviklingsforum et sterkt fokus på å bidra til å opprettholde dagens rutetilbud. Dette skjer ved å ha en tett dialog med flyselskapene som operer på lufthavnen. I andre tertial 2015 er det gjennomført møter med British Airways, SAS, Norwegian, Lufthansa og KLM. Målet med møtene har vært å få innsikt i hvordan flyselskapene vurderer situasjon og utvikling på rutene som de opererer, samt å få innspill på eventuelle behov eller ønsker om samarbeid som de ønsker at regionen skal respondere på. Flyselskapene har gitt tilbakemelding om at de opplever disse møtene som nyttige. I midten av oktober planlegges et møte mellom flyselskapene og ruteutviklingsforum, de største forretningsreisebyråene og deres største kunder. I etterkant av dette vil det jobbet med oppfølging av det enkelte flyselskap på individuell basis. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

16 NYSKAPING Næringsplanens mål er at Stavanger-regionen skal være ledende på innovasjon og nyskaping. Regionens næringsliv har fokus på nye næringsområder som vokser fram i lys av det næringsmessige skiftet regionen før eller senere vil stå overfor. Vi vil i lang tid fortsette å ha olje og gass som hovednæring, men finans-, teknologi- og innovasjonsmiljøene ser også i andre retninger innen fornybar energi, integrerte teknologiske løsninger og samfunnsnyttige innovasjoner. Regionen har en unik mulighet til å overføre teknologi fra olje- og gassnæringen til andre områder, og besitter kompetanse og erfaring som er relevant for videreutvikling av nye næringer. Innenfor blant annet velferdsteknologi, tjenesteleveranse gjennom fiberoptikk og smartteknologi har regionen sterke kompetansemiljøer som hevder seg nasjonalt og internasjonalt. Greater Stavangers årskonferanse 2015 Årskonferansen er et viktig redskap for Greater Stavangers for å utøve funksjonen som regional tankesmie. Konferansen setter viktige forhold for regionens utvikling på dagsordenen, i perspektiver som favner både nærings- og samfunnsutvikling. Konferansen skal gi kunnskap og formidle scenarier som er nyttige i langtidsplanlegging for aktører i både privat og offentlig sektor. Analyser og rapporter blir utarbeidet til konferansen, for å hjelpe partnerkommunene i deres arbeid med å analysere og forstå samfunnsutviklingen. Målgruppen til konferansen er ledere og øvrige beslutningstakere i næringslivet, akademia og offentlig sektor. Høstens konferanse er den sjette i rekken, og har etablert seg som en viktig møteplass for debatt og kunnskapsdeling om nærings- og samfunnsutvikling i Stavanger-regionen. De siste tre årene har konferansen samlet over 200 deltakere fra næringsliv, kunnskapssektoren og offentlig sektor. Hovedtema på høstens konferanse er omstilling og fornying av regionens næringsliv. På grunn av høyt kostnadsnivå, samt en lavere oljepris, er olje- og gassektoren i regionen i en krevende omstillingsprosess for å gjøre seg mer konkurransedyktige. Nedgangen medfører at det på ny mobiliseres kraftig i regionen for å løfte frem næringene som har vekstpotensial. Et mer konkurransedyktig og differensiert næringsliv vil bidra til at regionen kommer styrket ut av omstillingen. I andre tertial har vi fastlagt programmet for konferansen og gjort avtaler med aktuelle foredragsholdere. I tillegg ble det i august utlyst en konkurranse om levering av konsulenttjeneste for å kartlegge og analysere næringer i Stavanger-regionen med størst utviklingspotensial. IRIS vant oppdraget, og resultatene fra kartleggingen vil bli presentert på konferansen. Kartleggingen vil fungere som et viktig bakteppe for diskusjonen om regional næringsutvikling som konferansen legger til rette for. Nordic Edge Expo 2015: Smart cities smart homes Greater Stavanger har vært en sentral initiativtaker og bidragsyter i utviklingen av Nordic Edge Expo en internasjonal konferanse om smarte byer og smarte hjem, som finner sted i Stavanger September Stavanger Forum leder det lokale lauget med initiativtakere som består av Lyse, ONS, Greater Stavanger, Hey-Ho-Let s Go, Region Stavanger, Smedvig Eiendom, Stavangerregionens Europakontor, Næringsforeningen, Stavanger kommune, Prekubator, Norwegian Smart Care Cluster og UiS. Lauget er de organisasjonene som eier konferansen og bruker tid og ressurser i prosjektet. I Greater Stavanger Tertialrapport mai august

17 tillegg har konferansen sponsorer som består av både offentlig og private aktører. I tillegg til Sandnes kommune, Gjesdal kommune, Sola kommune og Rogaland fylkeskommune, sponser også bedrifter som ATEA, ARROW, Forus Næringspark, Huawei, Microsoft, Kolumbus, Idon og West Control. Det faglige utgangspunktet for Nordic Edge Expo er Stavangers status som fyrtårnsby i EUs satsing på smarte byer, samt tildelingen av den nasjonale klyngen for velferdsteknologi i Konferansen er en sentral del av Stavanger-regionens overordnete satsing på smarte løsninger for by og region. Hensikten med Nordic Edge Expo er å forsterke regionens posisjon som en nasjonal og internasjonal foregangsregion innenfor smartteknologi, og dermed bidra til mer forskning og næringsutvikling innen området. Målet er å gjennomføre en internasjonal Smart City-konferanse etter modell for ONS som inneholder både konferanse, expo og demosights. Responsen fra næringslivet i regionen har vært svært positiv. Samarbeidet om arrangementet er bredt forankret og antall partnere vokser. I tillegg jobbes det med flere sponsorer av arrangementet. Greater Stavanger bidrar med betydelig arbeidsinnsats i programarbeidet. Med utgangspunkt i det internasjonale nettverket Greater Stavanger har, bidrar vi til å bygge opp et godt program med fokus på byer i samhandling med næringsaktører og akademia. Byer som San Fransisco, Stockholm og Manchester er bekreftet i programmet. Det ligger utallige næringsmuligheter i utviklingen av integrerte løsninger og det er stor interesse blant bedrifter i hele verden for å bidra i denne utviklingen. IBM, Siemens og Cisco er eksempler på større globale bedrifter som jobber internasjonalt med smarte løsninger. Med det unike utgangspunktet som Stavanger har som europeisk fyrtårnsby, er det hensiktsmessig å etablere Smart City-konferansen allerede i 2015 før andre norske byer gjør det. Det er utarbeidet et komplett to dagers-program med i alt 40 foredragsholdere fra 10 forskjellige land. Det er etablert møteplasser I forkant, under konferansen og i etterkant. Dette mener vi vil forsterke nettverksbyggingen og kompetanseoverføringen spesielt mellom byene. Greater Stavanger har ledet programgruppen og vært en betydelig pådriver for prosjektet I sin helhet. Vi initierte og ledet tre laugsmøter og et titalls prosjektmøter. Greater Stavanger har gjennom dette arbeidet forsterket sin posisjon som mulighetsgiver, samt benyttet og utvidet det internasjonale nettverket i byer, noe som har skjedd i nært samarbeid med Stavangerregionens Europakontor. Stavanger Impact Week Greater Stavanger er i gang med planleggingen av Impact Week Arrangementet ble for første gang gjennomført i oktober 2014, og er en uke med fokus på innovasjon og grønn vekst. Gjennom en rekke arrangementer med ulike organisasjoner, legger Stavanger Impact Week rammene for en uke med bred bedriftsinvolvering og koblinger mellom aktørgruppene i offentlig sektor, akademia og næringsliv. Stavanger Impact Week finner sted november 2015, og Greater Stavanger legger Årskonferansen til innovasjonsuken. Det jobbes med å ferdigstille gruppen av hovedsamarbeidspartnere for årets arrangement, hvor blant andre UiS, Prekubator, Aldente og DNB er med. Flere andre aktører i regionen kommer til å bidra med innhold. Målet er at næringslivet vil oppleve dette som en naturlig fortsettelse av konferansene Nordic Edge, Nye Muligheter og som et svar på omstillingsrealitetene. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

18 Tech-klyngen I andre tertial har det blitt jobbet med å utvikle konseptet for en regional satsing innen technæringen. Det har blant annet blitt gjennomført møter med viktige næringsaktører som Lyse og Green Mountain. Videre har det blitt gjennomført en del planleggingsarbeid rundt deltakelse på South by Southwest (SXSW) i Austin i mars og en eventuell tech-delegasjonsreise til New York neste år. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

19 INTERNASJONALISERING Pumps & Pipes kompetanse og teknologioverføring mellom sektorer På den regionale delegasjonsturen til Houston i mars 2015 besøkte vi Pumps & Pipes. Dette er et samarbeid mellom Houston Methodist Debakey Heart & Vascular Center, ExxonMobil, University of Houston og Nasa Space Center. Pumps & Pipes har siden starten i 2007 har jobbet for å legge til rette for teknologi- og kunnskapsoverføring mellom Houstons store industrier innenfor energi, medisin og romfart. I dagens situasjon med stort behov for omstilling i Stavanger-regionen, er det stor interesse og vilje til å finne gode metoder for overføring av oljerelatert kompetanse på nye områder som eksempelvis innenfor helse. Etter besøket hos Pumps & Pipes i Houston i mars, ble det startet et samarbeid om å utvikle en norsk utgave av Pumps & Pipes med utgangspunkt i Stavanger-regionen. Det er nedsatt en lokal arbeidsgruppe med deltakere fra henholdsvis ledelsen på Universitetet i Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Universitetssjukehus, (SUS), Norwegian Smart Care Cluster (Arena for velferdsteknologi) og Greater Stavanger. Greater Stavanger koordinerer arbeidet og har ansvar for den løpende dialogen med Pumps & Pipes i Houston. Målsettingen er at Pumps & pipes skal fungere som en plattform for å bringe sammen grupper av fagfolk som ellers ikke ville ha mulighet til å samhandle. På denne måten er det et redskap og en møteplass for å overføre kunnskap og dele utfordringer på tvers av sektorer. Målsettingen er å fremme unike tverrindustrielle samarbeid som kan løse problemer og skape nye innovasjonsteknologier på tvers av sektorene. Greater Stavanger hadde hovedansvar for å organisere en samling i juni der det deltok 60 forskere fra de ulike institusjonene og næringslivet. På samlingen ble det gitt en presentasjon om Pumps & Pipes fra Rustom Mody, som er i ledelsen i Houston Pumps & Pipes og Baker Hughes. Målsettingen var i første omgang å skape en regional møteplass for motivasjon og informasjon om Pumps & pipes som et verktøy for kompetanse- og teknologioverføring. Dette er så fulgt opp ved et arbeid der de ulike regionale aktørene jobber med å identifisere felles interesseområder innenfor de felt der det finnes faglig spisskompetanse i regionen. Mulige områder for teknologioverføring kan finnes innenfor kardiologi hvor mulighetene til å teste ut midlertidige hjertepumper er bedre enn i USA; og metoder for slagbehandling hvor en benytter moderne intervensjonsteknologi (SUS) I tillegg vil simulering og modellering (IRIS og UiS), signal- og billedbehandling (UiS) og risikomodellering (UiS og IRIS) ha vesentlige muligheter for anvendelse innen medisin. For å identifisere mer konkret hva som vil være det beste fokuset, er det utover høsten planlagt flere samlinger der forskere og næringslivet skal presentere sine «verktøykasser» for deltakere på tvers av sektorer. Pumps & Pipes initiativet har vakt stor interesse både regionalt og nasjonalt og er en viktig del av omstillingsarbeidet som pågår. For å få styrke arbeidet og for å få nødvendig langsiktig deltakelse fra forskere og industri, er det søkt om dialogmidler fra regionalt forskingsfond (VRI-midler) og en større søknad om støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Allerede i starten av september 2015 ble det klart at det foreslås innvilget fem millioner på neste statsbudsjett til prosjektet. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

20 Målsettingen er at vi innen 7. desember 2015, når Pumps & Pipes Houston skal ha sin årlige konferanse, har identifisert våre faglige satsningsområder og har nedsatt et formelt styre med deltakelse også fra oljeindustrien slik at «Norwegian Pumps & Pipes» i Stavanger kan annonseres. Ved lansering av Norwegian Pumps & Pipes vil vi etablere et prosjekt som har som ambisjon å vokse ut over byens og landet grenser ikke bare inn mot miljøet i Houston, men også overfor relevante fag- og forskningsmiljøer i Europa og ved deltagelse i EU-prosjekter. Det vil kreve en formalisering av samarbeidet og en vedvarende aktivitet for å lykkes. Norwegian Pumps & Pipes er et første skritt til å bli et knutepunkt for Pumps & Pipes i Europa et framtidig Europe Pumps & Pipes. Houston-representasjon og regional delegasjonsreise Strategisk Næringsplan vektlegger regionens sterke internasjonale engasjement for å bygge allianser med regioner og land som kan gi oss teknologiske og markedsmessige fordeler i et lengre perspektiv. Dette gjelder allerede etablerte hovedsamarbeidsregioner og nye potensielle markeder. Et viktig verktøy i internasjonaliseringsarbeidet er delegasjonsreiser, og Greater Stavanger har gjennom en årrekke lagt til rette for en regional delegasjonstur til Houston. Dette for å styrke relasjoner til forsknings- og utdannelsesinstitusjoner, framheve vår teknologiklynge og samtidig profilere Stavanger-regionen som europeisk vertsregion for energinæringen. Formålet med delegasjonsreisene er både å gi regionalt næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt offentlige institusjoner, muligheten til å knytte kontakt med relevante internasjonale miljø og å vedlikeholde bilaterale samarbeidsavtaler som er viktige for Stavangerregionen. I 2015 var det naturlig å utvide fokus til også å omfatte innovasjon, da med særskilt fokus på smart by og velferdsteknologisatsninger. Den regionale delegasjonsreisen i 2015 ble gjennomført i perioden mars. Ledelsen fra Universitetet i Stavanger, IRIS, Stavanger Universitetssykehus, Lyse, Arena for velferdsteknologi, Stavanger kommune og Greater Stavanger deltok på et opplegg som i tillegg til Houston også omfattet besøk i Silicon Valley og Oakland, California. Opplegget og hensikten med delegasjonsreisen er omtalt i rapport for første tertial. For å videreutvikle kontaktene mellom Stavanger-regionen og sentrale aktører i Houston/USA, er det i tillegg til det institusjonelle samarbeidet og de årlige delegasjonsturene inngått en avtale om en egen kontaktperson/representant i Houston. Ordningen skal bidra til å bringe informasjon om viktige utviklingstrekk i Houston til vår region på en systematisk måte, samtidig som det skal fungere som en døråpner for partnerne og aktører i regionen som søker muligheter og kunnskap i Houston-området. Ordningen er muliggjort gjennom et samarbeid og en partnerskapsavtale som er inngått mellom UiS/IRIS, SUS, ONS og Greater Stavanger. Aktører som alle har viktige samarbeidspartnere i Houston. Partnerskapet har vanligvis to møter i året; ett i Houston og ett i Stavanger. Målet med møtene er å drøfte resultat og vurdere videre strategi og aktiviteter. I august ble det gjennomført møter i Stavanger av vår Houston-representant med alle partnere for å drøfte strategi for en mulig regional delegasjonsreise i 2016, og planlegge bilateral besøk til Houston som er planlagt fra de enkelte partnere i løpet av høsten 2015 og tidlig Partnerskapet Verdens energibyer WECP (World Energy Cities Partnership) Som del av målsettingen om å styrke og utvikle regionens nettverk og samarbeid med sentrale energibyer, har arbeidet i WECP vært prioritert. I første tertial ble det gjennomført arbeidsmøte i Houston i mai, parallelt til OTC. I andre tertial har fokuset vært rettet mot forberedelser for deltakelse på årsmøte for 2015 som skal finne sted i Rio de Janeiro i oktober. Greater Stavanger Tertialrapport mai august

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

Et fyrtårnsprosjekt i Horisont Lokal koordinator: Gerd Seehuus

Et fyrtårnsprosjekt i Horisont Lokal koordinator: Gerd Seehuus Et fyrtårnsprosjekt i Horisont 2020 Lokal koordinator: Gerd Seehuus. gerd.seehuus@stavanger.kommune.no +47 90 22 71 81 Web: www.triangulum-project.eu Twitter: @triangulum-eu Horisont 2020 7 samfunnsutfordringer

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Triangulum Stavanger

Triangulum Stavanger Triangulum Stavanger Photo: Bitmap Horisont 2020 samfunnsutfordringer Global urbaniseringstrend I dag bor 50 % av verdens befolkning i byer. I 2050 bor 70 % av oss i byer. Kilde: UN State of World Cities

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 1. Horisont 2020 2. Triangulum 3. Prosess Presentasjon for Forskningsrådet Ved Dagfinn Wåge, Lyse og Gerd Seehuus, Stavanger kommune 15. desember 2014 Horisont

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014 1 Greater Stavanger

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014 1 Greater Stavanger ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 1 Greater Stavanger Tid for omstilling og nyskaping Olje- og gassklyngen i vår region har de siste årene vært preget av svært høye oljepriser, høy aktivitet og verdiskaping.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Norwegian Smart Care Cluster Arena Velferdsteknologi. Arild Kristensen, Ipark AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591

Norwegian Smart Care Cluster Arena Velferdsteknologi. Arild Kristensen, Ipark AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Norwegian Smart Care Cluster Arena Velferdsteknologi Arild Kristensen, Ipark AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling i omsorgstjenesten! «Omsorgskrisen skapes

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2098-1 Saksbehandler Tine Mette Falck Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester?

Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester? Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester? Arild Kristensen Daglig leder Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Bakteppet: eldrebølgen + økende helseutgifter

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 Presentasjon FFA årskonferanse 4. mai 2015 Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon - Lyse Energi AS Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Totalbudsjett:

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Smartere sammen! Smartbyen Stavanger. Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger SMARTBYEN STAVANGER

Smartere sammen! Smartbyen Stavanger. Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger SMARTBYEN STAVANGER Smartere sammen! Smartbyen Stavanger Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger Behovet for smartere løsninger Flere sammenfallende faktorer utfordrer byer over hele verden til å finne smartere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Etablering av Invest in Agder

Etablering av Invest in Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/69-2 Saksbehandler Kjell Pedersen-Rise Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Etablering av Invest in Agder 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda BJARNE ULDAL CO-FOUNDER & CHIEF MARKETING OFFICER NORDIC EDGE EXPO & CONFERENCE STAVANGER 26-28 SEPTEMBER 2017 NORDICEDGE.ORG Fra oljehovedstad til smartby

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/februar1.png)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/februar1.png) Årsrapport 2014 Glimt fra 2014 Januar: Ny møteplass i sentrum Februar: Helseministeren åpner Helsehuset Mars: Domkirken restaureres April: Klart språk fra kommunen Mai: Bruker mindre sprøytemidler Juni:

Detaljer

Orientering om Norwegian Innovation Clusters

Orientering om Norwegian Innovation Clusters Orientering om Norwegian Innovation Clusters 8. Feb. 2016 Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge, Rogaland Jointly owned by Policy finansiering - Gjennomføring Policy og finansiering Samspill mellom to

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor

Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2016-2017 Heidi Kristina Jakobsen Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2016-2017 Innledning Handlingsplanen for Stavangerregionens Europakontor

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Starten på Pumps & Pipes i Houston Dr. Alan Lumsden - hjertekirurg ved Houston Methodist Hospital og Boreingeniør fra ExxonMobil møtes på en flyreise - eksperter

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer