Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 1/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 2/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 3/08 Valg av 17. mai komite for 2008 PS 4/08 NAV - omgjøring av kontorer i rådhuset PS 5/08 NAV Hvaler- Samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og arbeids og velferdsetaten i Østfold PS 6/08 Økonomiplan , årsbudsjett fordeling av seksjonsrammer PS 7/08 Meldinger og informasjon RS 1/08 Virksomhetsorientering for kultur i Hvaler Kommune RS 2/08 Orientering om barnehagemodell i Hvaler kommune/ Mona Abrahamsen Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 17

2 PS 1/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 2/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 17

3 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Valg av 17. mai komite for Saksopplysninger Det vises til sak 16/06 der de går fram at 17. mai komiteen er organisert ut fra et ønske om en bredere fordeling av oppgaver og samtidig bevissthet rundt behov for samarbeid de arrangerende organisasjonene i mellom. Sammensettingen av 17. mai komiteen var i 2006 organisert på følgende måte: 2 representanter fra menighetsrådet, 2 representanter fra skolenes FAU`er, 2 representanter fra Musikkforeningen og 2 representanter oppnevnt av UKPT. Kulturkontoret innkaller til et konstituerende møte og bistår ellers komiteen der det er naturlig og etter tilgjengelig kapasitet. I kommunestyremøte sak 16/06 ble det vedtatt følgende: 17. mai komiteens 2 politiske oppnevnte representanter tilkjennes møtegodtgjøring på 1,37 pr. møte av ordførers samlede godtgjøring Representantene velges for hele valgperioden (4 år) med ny utnevning av kommunestyret etter valget i Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak sak 16/6 Vurdering Kommunestyrevedtaket fra følges opp ved at kommunestyret oppnevner to representanter fra UKPT til å sitte i 17. mai komiteen i en 4 års periode. Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret oppnevner følgende 2 representanter fra UKPT til å sitte i 17. mai komitéen for perioden :.. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 3 av 17

4 Behandling i Kommunestyret : Paul Henriksen (A) foreslo Øystein Bergersen som medlem. Øyvind Wevling foreslo at saken sendes til UKPT for oppnevning av representanter Votering: Wevlings forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Saken sendes til UKPT for oppnevning av representanter Møteinnkalling side 4 av 17

5 Saksnr 2008/40 - NAV - omgjøring av kontorer i rådhuset Arkivkode 614 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Eldrerådet Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet NAV - omgjøring av kontorer i rådhuset Sammendrag Det ble tidlig i NAV-prosessen på Hvaler klart at NAV-kontoret skulle plasseres på rådhuset. Fra primo november-07, har det vært diskusjoner og dialog i forhold til detaljene i denne tilpasningen. Det har vært mange møter og kontakter mellom arkitekt og NAV-representanter, og kommunens ansatte på ulike nivåer har også blitt trukket inn i prosessen. I et stort fellesmøte om tegninger og praktiske løsninger , var flesteparten av interessentgruppene representert. Dette møtet la premissene for den løsningen vi vil anbefale. Denne løsningen innebærer minst mulig endring av det som i dag fungerer bra, i tillegg til at man prøver å flytte noe av ventesonen ut i kunstgata. De to arbeidsplassene som NAV skal ha i mottaket, bør bli plassert inne i servicetorg-området, nærmest kunstgata. Etter at den fysiske løsningen er vedtatt, er det nødvendig å jobbe videre med spissing av tjenester i det kommunale servicetorget, samt grensesnittet mellom kommunens ansatte og NAV-ansatte på servicetorget. Bestilling av nye modulvegger, dører, vinduer etc. må gjøres såpass tidlig i januar at alle fysiske endringer er ferdig medio mars. Dersom vi ikke er klare til dette tidspunktet, som har med sentralt IKTprosjekt å gjøre, kan vi risikere at kontoret ikke vil bli klar for åpning før i slutten av Et viktig suksesskriterium i forhold til etablering av NAV-kontor, er å åpne for reell dialog,medbestemmelse og muligheter for innspill. Vi mener saksopplysningene nedenfor dokumenterer våre forsøk på å bygge opp under dette. Omgjøringen finansieres som et spleiselag mellom stat og kommune. Investeringene er vedtatt investeringsbudsjettet i økonomiplan Saksopplysninger Stortinget vedtok en ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge. Det ble da bestemt at det skulle etableres et NAV-kontor i hver kommune. Dette kontoret skal gi innbyggerne statlige tjenester tilsvarende det som tidligere har blitt dekket av Trygdeetaten og aetat, og kommunale tjenester som et minimum skal omfatte økonomisk sosialhjelp. Hvaler kommune har i en intern prosess bestemt at det kommunale tjenestemenyen på NAV kontoret i Hvaler skal omfatte tjenester i henhold til sosialtjenestelovens kapittel 3, 4, 5 og 6, samt introduksjonsloven, psykiatritjenester etter kommunehelseloven og også tjenester etter alkoholloven. Det ble også tidlig klart at NAV-kontoret på Hvaler fysisk sett skulle plasseres på Rådhuset på Hvaler, i de samme lokalene som i dag bli benyttet av NAV Hvaler trygd, sosialkontoret og barneverntjenesten. Dette betyr da at barneverntjenesten må få nye lokaler, og man har bestemt å gjøre et kontorbytte slik at psykiatritjenestens kontorlokaler på Dypedalsåsen overtas av barneverntjenesten, mens psykiatritjenesten flytter inn på Rådhuset, i den delen som er avsatt til NAV-kontoret. I dette byttet inngår også noe bytting av møbler, hyller etc. Møteinnkalling side 5 av 17

6 NAV-reformen har som et klart satsingsområde å legge til rette for at man på det lokale NAV-kontor skal ha tid og ressurser til å drive en tett mottaks-, veilednings- og oppfølgingstjeneste for den enkelte bruker. For å understøtte dette, har man etablert statlige forvaltningsenheter som skal ta seg av vedtaks-, kontroll- og utbetalingsoppgaver. På det lokale NAV-kontor er det to roller som skal dekkes; Veileder mottak og Veileder oppfølging. Dette betyr at NAV-kontoret må være sterkt og tydelig representert der som kommunens innbyggere i dag kommer for å få utført sine tjenester, nemlig på Servicetorget i Rådhuset. Kommunen og NAV må sammen få til en løsning for en mottakstjeneste som tilfredsstiller flest mulige behov samtidig. Blant annet er det en utfordring å samkjøre servicetorgets ønske om åpenhet og luftighet med NAVs behov for å kunne lukke dørene også i mottaksområdet. For å få til en løsning som er mest mulig gjennomtenkt og praktisk, ble det opprettet kontakt med Kai Hermansen hos SG arkitekter i Fredrikstad. Lars Larsen hadde forberedende møte med SG arkitekter Han informerte om dette møtet i mail av Mailen ble sendt til alle som skulle jobbe på NAV-kontoret, samt rådmann og hovedtillitsvalgt Wenche Wroldsen. Første utkast til tegninger kom Fredag ble det først avholdt et formøte mellom representanter for NAV-kontoret og kommunens servicetorg, for å diskutere mulige løsninger. På dette møtet deltok også Torleif Gjellebæk. Deretter samme dag var det møte med arkitekten.her deltok arkitekt Kai Hermansen, Anne Gram- Larsen, Lars Larsen, Reidar Andersen, Ketil Solstad, Sigurd Aleksandersen og Knut Tore Eide. Arkitekt sendte tegninger pr mail , basert på de innspill som kom på møtet Disse tegningene ble videresendt til de personene som skal jobbe på NAV-kontoret. De nye tegningene ble også lagt fram for Ketil Solstad og Tone Ruscelli på servicetorget, for at disse skulle kunne komme med kommentarer og innspill. Knut Tore Eide sammenfattet de innspill som kom, og mailet disse til arkitekt Hermansen. Tegningene for kontorfløya viste seg å være akseptable, mens det var ønske om flere endringer i forhold til mottaksområdet/servicetorget. Arkitekt kom med nye tegninger 15.11, og disse tegningene ble sendt til NAV-ansatte, Ketil Solstad, Tone Ruscelli, Jan Pharo, Torleif Gjellebæk og Roy Hansen. Det ble i mailen bedt om innspill til tegningene og de løsningene som var skissert i disse. Eide innkalte til møte med arkitekt Kai Hermansen, Sørlie møbler, Sørlie prosjektinnredninger, Reidar Andersen, Sigurd Aleksandersen, Anne Gram-Larsen ( tillitsvalgt stat). Servicetorget var også representert ved Tone Ruscelli. Sørlie er valgt som leverandør både via det sentrale NAV-prosjektet, og er også kommunens avtalepartner på møbler, samt at det er de som har levert dagens modulveggløsninger i Hvaler rådhus. På møtet ble de siste tegningene lagt fram og diskutert, samt at det snakket litt om hvordan prosessen mht bestilling av møbler skulle være. Det ble også gjort en befaring både i kontorfløy og mottaksområde, for å se nærmere på alternative løsninger. På dette møtet framkom også en anbefaling fra arkitekt om å ta kontakt med Fredrikstad byggettersyn, for å sikre at man fikk kvalitetssikret de ulike alternativene i forhold til strøm, ventilasjon etc. Fredrikstad byggettersyn v/ Atle Bjørge var sentrale i byggingen av rådhuset på Hvaler, og kjenner bygget godt. I etterkant av møtet 20.11, fikk prosjektleder/nav-leder Eide oversendt nye tegninger fra Kai Hermansen Disse tegningene ble igjen videresendt på mail, og også lagt fram direkte for Servicetorget v/ketil Solstad. Det ble klart at det fortsatt var en del usikkerhet om vi hadde kommet fram til en optimal løsning blant de ansatte på servicetorget, og de interne, kommunale brukerne av torget. Innspillene ble mailet til arkitekt, som kom med nytt tegningsutkast De nye tegningene ble videresendt til NAV-ansatte. Tegningsutkastet ble diskutert ekstra med Ketil Solstad og servicetorget, og nye innspill ble sendt til arkitekt På dette tidspunkt kom det også signaler fra teknisk avdeling om at de ønsket å bli mer involvert i planleggingsarbeidene mht. de omgjøringer som var nødvendige i forhold til etablering av NAV-kontoret. Den ble det derfor sendt mail til Roy Hansen og Tore Trondsen med en statusrapport, samt invitasjon til å bli med på et møte. Det kom i gang en dialog i forhold til å finne et møtepunkt. Den kom det nok en gang nye tegninger fra arkitekten. Disse ble videresendt til NAV-ansatte, og også til Fredrikstad Byggettersyn v/atle Bjørge, og til Øivind Guttormsen i Sørlie Prosjekt. Møteinnkalling side 6 av 17

7 Tegningene ble også sendt til hovedtillitsvalgte, rådmann, ansatte på servicetorget, lokale verneombud i kommunen, tillitsvalgte og verneombud i NAV Østfold, med samtidig invitasjon til et felles informasjonsmøte I begynnelsen av desember hadde Knut Tore Eide en telefonsamtale med Marit Gulliksen i Hvaler kunstforening, der han informerte om planen om å bruke noe av kunstgata til ventesone. Gulliksen hadde ikke noe imot dette, men ønsket å diskutere dette med styret. Den sendte Eide en mail til Gulliksen i Hvaler kunstforening, med oversikt over de siste tegningene, med fokus på kunstgata. På møtet deltok Atle Bjørge (Fredrikstad byggettersyn),tore Trondsen (teknisk, Hvaler kommune), Roy Hansen (teknisk, Hvaler kommune), Merete Gjevik (verneombud, Hvaler kommune), Inger Johanne Stensrud (verneombud Hvaler kommune),laila Rød (verneombud Hvaler kommune), Wenche Wroldsen (hovedtillitsvalgt Hvaler kommune), Torleif Gjellebæk (rådmann), Ketil Solstad (servicetorget),anne Gram-Larsen(tillitsvalgt NAV-A (stat)), Knut Tore Eide (prosjektleder/nav-leder). Hovedverneombud for region Fredrikstad for NAV trygd ble innkalt, men kunne ikke møte. Alle fikk utdelt et lite kompendium med de siste tegningene, samt oversikt over forskjellen fra forrige tegningsutkast. Tegningene var forsøkt utformet på en slik måte at behovet for fortsatt enkel tilgang fra servicetorg til seksjon miljø og teknikk var dekket, at torget skulle framstå som lyst og åpent og at de to NAV- båsene skulle være enkelt tilgjengelig for brukerne og også egnet for private samtaler. Det ble på møtet raskt klart at det siste utkastet til tegning av servicetorget med tilhørende NAVarbeidsplasser ikke var å anse som optimalt. Mange i møtet mente at det å plassere NAV-båsene på denne måten ville gi et for lukket inntrykk av mottaksområdet. I tillegg ville det ødelegge gallerifunksjonen, og endre kommunikasjonsmønsteret mellom servicetorg og teknisk avdeling i negativ retning, i tillegg til å gjøre arbeidsplassen ved arkivet enda mer utsatt for trafikk. NAV-båsene burde vært trukket mer inn i servicetorg-området, og ikke stenge for ferdselen mellom servicetorget og primærbaklandet miljø og teknikk. Det var stor enighet om at det i utgangspunktet allerede er store plassproblemer på rådhuset, og at det i vrimleområdet /mottaksområdet ikke er mulig å avgi mer plass til økning av servicetorgets arealer som følge av NAV-etableringen. Den WC som er tilknyttet kunstgata, er det praktisk vanskelig å flytte på for å lage mer plass. Dette ville også ødelegge den soneinndelingen som ligger til grunn for basisutformingen av rådhuset. Det framkom noen alternative løsninger, i forhold til å bruke møterom til NAVarbeidsplassene, bygge ut rådhuset etc. I forhold til NAV-konseptet, ble det presisert at NAVarbeidsplassene må være på plass i selve mottaksområdet, og at løsningen derfor bør legges i forhold til dette. Referat fra møtet ble den sendt ut til alle møtedeltakere den, samt NAV-ansatte, og hovedverneombud NAV Fredrikstad trygd (som representerer statssiden for region Fredrikstad). Den kom det reviderte tegninger fra Kai Hermansen. Disse ble sendt ut til alle møtedeltakerne, samt ansatte i NAV Hvaler, pr.mail. Det ble i mailen eksplisitt bedt om innspill/tilbakemeldinger. I en senere mail , ble tidsfristen for innspill satt til kl I denne mailen ble det presisert at tegningene etter nevnte tidsfrist ville bli sendt videre som grunnlag for nytt tilbud om modulvegger, glassvegger, dører, møbler etc. Det kom innspill fra Atle Bjørge, Inger Johanne Stensrud og Torleif Gjellebæk. Alle tre mente at de reviderte tegningene på en god måte tok hensyn til de innspil som var kommet på møtet Atle Bjørge påpekte noen avvik mellom tegning og slik det faktisk er i kontorfløya, og dette innspillet ble videresendt til arkitekt. Tirsdag hadde Knut Tore Eide et møte med NAV-direktør i Østfold Sverre Jespersen, der tegningsforslaget ble diskutert. Direktøren var enig i at løsningen nå er innenfor sentrale mål i NAVkonspetet. Den var det styringsgruppemøte for etableringsprosjektet NAV Hvaler (NAVHVA). På dette møtet deltok avdelingsdirektør Hanne Bjerknes (NAV Østfold), seksjonssjef Lars Larsen, Thomas Holmen Olsen (vara for hovedtillitsvalgt), fylkesprosjektleder Britt Tunby (NAV Østfold) og Knut Tore Eide. I møtet ble det lagt fram prosjektdirektiv og forslag til milepæler. Tegningene ble diskutert, og også den videre formelle prosessen og viktigheten av dialog og medbestemmelse. Tirsdag hadde Knut Tore Eide et møte med Bjørn-Egil Hansen, som er sikkerhets- og beredskapskonsulent i NAV Østfold. Han så gjennom tegningene, og tok også en befaring av lokalene. Det ble også avholdt et kort møte, der også Tore Trondsen og Odd Magne Ulvund deltok. Den kom den siste revisjonen av tegninger fra arkitekt Hermansen. Eneste endring i forhold til tidligere, var at noen vegger i kontorfløya var tilpasset virkeligheten. Tegningene ble sendt til Øivind Guttormsen i Sørlie Prosjekt den , med vedlagt forespørsel om å lage nytt tilbud basert på disse siste tegningene. Møteinnkalling side 7 av 17

8 Eide kontaktet også NAV-leder i Hobøl, for å få hennes innspill til de løsningene som nå framstod som mest aktuelle for Hvaler. Tilbakemeldingene var positive. Fredag ble tegningene digitaliserte, og oversendt til prosjekteringskontor i Oslo, med hensyn til å få laget et tilbud på møbler til de av kontorene og fellesområdene tilknyttet NAV Hvaler som trenger nye møbler. Samme dag sendte Knut Tore Eide brev til Brukerrådets medlemmer; Kari B. Jørgensen (politisk valgt), Rolf Baltzersen (politisk valgt), Kai Rønningen( Norges handikapforbund), Birgitte Pettersen (Norges handikapforbund) og Rolf Sandberg (Norges blindeforbund Østfold). Brevet inneholdt tegninger av de tenkte omgjøringene i rådhuset, samt innkalling til møte , der innspill til utforming av NAV-kontoret var en av sakene på agendaen. (Vi fikk senere beskjed om at Birgitte Pettersen ikke ønsket å delta i Brukerrådet). Onsdag ble det satt av møtedato , for IKT-befaring med regional prosjektleder fra NAV sentralt. IT-sjef i Fredrikstad kommune skal også delta på dette. Omgjøringen finansieres som et spleiselag mellom stat og kommune. Investeringene er vedtatt investeringsbudsjettet i økonomiplan Innkomne merknader Det er løpende sendt ut oversikt over tegningsforslag, med ønske om tilbakemeldinger og innspill. Disse innspill har i neste omgang ligget til grunn for nye tegninger, og denne prosessen har vært kjørt i flere omganger. Fellesmøtet hadde den beste representasjonen av interessentgrupper, og det som framkom av innspill på dette møtet har blitt tillagt stor vekt. Som nevnt kom det tre skriftlige innspill i etterkant av dette møtet. Saken er løpende drøftet med seksjonssjef Lars Larsen, og Ketil Solstad på servicetorget. Hvaler kunstforening og brukerrådsrepresentanter er også invitert til innspill. Hjemmelsgrunnlag Stortingsproposisjon nr 46 ( ) Lov om arbeids- og velferdsforvaltning av Utkast til samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og NAV Østfold. Vurdering Det framkom på fellesmøtet tre alternative løsninger: 1) Be arkitekt om å tegne inn NAV-båsene et annet sted i servicetorget enn inn mot seksjon miljø og teknikk. Et glassbur innerst i kroken i servicetorget(ut mot kunstgata,der sentralbordet var før), og et langs veggen inn mot det store arkivet. På denne måten kan man opprettholde tanken med et åpent servicetorg ut mot publikum, og ut mot den inngangen folk flest bruker. 2) Gjøre om møtelokaler til NAV-mottaksarbeidsplasser (f.eks Stuevika eller Knatten) 3) Bygge ut Rådhuset, enten ved å innrede 2.etasje over teknisk avdeling, eller bygge på en av utstikkerne mot parkeringsplassen. I forholdet til kommuneadministrasjonens totale arealbehov vil alternativ 3 tvinge seg fram på litt sikt, men ut fra den tiden vi har til rådighet nå før NAV-etablering, er det alternativ 1 som må få fokus. Alternativ 2 passer ikke sammen med NAV-konseptet, og NAV-direktør Jespersen har advart mot en slik løsning. Den vil også ta vekk sårt tiltrengte møtelokaler i rådhuset. Alternativ 1 gir oss to glassbur inne i dagens servicetorg-område, plassert nærmere kunstgata. Dette mener vi vil kunne fungere bra, men det vil jo medføre en del trafikk av brukere inne selve servicetorgarbeidsarealet. Dette bygger likevel opp under åpenhetstanken. Det legges det også opp til å lage et vindu ut mot kunstgata, for å gjøre båsen innerst i kroken mindre innestengt. Det er viktig å ikke ødelegge det som i dag fungerer bra. Samtidig framkom det på møtet behov for å vurdere endring av organisering og oppgaveinnhold i kommunens servicetorg. Det er aktuelt å vurdere å ta bort de funksjoner som absolutt ikke må sitte på servicetorget, for å spisse mottaksfunksjonen ytterligere, og for å ha nok plass. I selve skranken ut mot publikum må det etter Møteinnkalling side 8 av 17

9 etablering av NAV-kontor alltid være bemanning, dette betyr at det er nok med 2-3 arbeidsplasser for kommunens servicetorg-ansatte bak skranken. Det ble også tatt opp spørsmål om det var mulig å tenke seg en flytting av sentralbordet til Dypedalsåsen, med de fordeler og ulemper det måtte innebære. Dette skal drøftes ytterligere i møte mandag Rådmannen ønsker også gjøre arbeidsplassene på servicetorget mer fleksible, særlig i forhold til å innrette arbeidspultene mer i riktig retning i forhold til brukerne, vurdere ståpult/hevsenk bord etc. Den valgte løsning muliggjør en slik endring. Konklusjoner Det er enighet om at man ønsker å beholde den åpenheten og transparentheten som i dag er i servicetorget, og ikke stappe inn mer enn det er plass til. NAV-båsene legges derfor ved siden av hverandre i den delen av servicetorget som er nærmest kunstgata. På denne måten vil det også bli minst mulig endringer i forhold til mulighet for avlåsning av arealer på kveldstid, og også minst endringer mht ventilasjon/strøm etc. Kunstgata vil bli benyttet som ventesone for NAV-brukere, og også andre brukere av kommunens servicetjenester. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler utvalgene og ta omgjøringene på rådhuset i henhold til vedlagte tegninger til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 9 av 17

10 Saksnr 2008/40 - Etablering av NAV Hvaler Arkivkode 614 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Kommunestyret NAV Hvaler- Samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og arbeids og velferdsetaten i Østfold Sammendrag Etter at Stortinget i mai 2005 vedtok ny arbeids- og velferdsforvaltning, og bestemt at hver kommune skulle ha eget NAV-kontor, startet også Hvaler kommune prosessen med å forberede dette. Lov om arbeids- og velferdsforvaltning av gir det formelle lovgrunnlaget for reformen, herunder det rettslige rammeverk for det lokale samarbeidet mellom statsetaten og kommunene, jfr. Ot.prp. nr. 47 ( ). Etter en lang og god prosess med bred medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte, er konklusjonen at Hvaler kommune ønsker å legge hele sosialtjenesten og den kommunale psykiatritjenesten inn under ansvarsområdet NAV Hvaler. Dette er begrunnet ut fra både en organisatorisk og faglig vurdering. Rammene for samarbeid mellom statlig og kommunalt nivå i NAVkontoret er hjemlet i samarbeidsavtalen Saksopplysninger Stortinget vedtok en ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge: Hver kommune skal ha et NAV-kontor som skal gi innbyggerne statlige tjenester tilsvarende det som tidligere har blitt dekket av Trygdeetaten og aetat, og kommunale tjenester som et minimum skal omfatte økonomisk sosialhjelp. Det ble inngått en intensjonsavtale mellom Hvaler kommune og NAV Østfold, med virkning fra Intensjonsavtalen inneholdt momenter angående lokalisering, lederskap og styring, oppstartstidspunkt, tjenestemeny, bemanning/årsverk, brukermedvirkning og samarbeidsform/møtepunkter. Denne intensjonsavtalen er gjeldende fram til partene har kommet fram til og undertegnet en lokal samarbeidsavtale. Intensjonsavtalen ble behandlet i kommunestyret I forhold til punktet om bemanning, ble det i intensjonsavtalen antydet 7,5 årsverk totalt. Staten ville gå inn med 3,3 årsverk + 0,5 årsverk til leder, mens kommunen ville gå inn med 3,2 årsverk + 0,5 årsverk til leder. Disse årsverkene ble beregnet før kommunen hadde tatt endelig beslutning om hvilke tjenester som skulle inn i NAV-kontoret. Kommunen hadde en omfattende prosess med høy grad av medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte, høgskolen i Østfold og administrativ ledelse. Det var deltakere både fra barnevern-, psykiatri- og sosialtjenesten. Prosessen førte fram til en beslutning om å ta med hele sosialtjenesten og den kommunale psykiatritjenesten inn i NAV-kontoret. Beslutningen begrunnes med at grensesnittet i tjenestene fra disse avdelinger forenes og styrkes i målsetningen om færre tjenestemottakere og flere ut i aktivt arbeid. I tillegg vil en slik sammensetning av tjenester være organisatorisk hensiktsmessig for en liten kommune som Hvaler. Samarbeidsavtalen Avtalen bygger på en standardmal som brukes for å avtalefeste samhandling mellom statlig og kommunalt nivå i NAV-partnerskapet. Formålet med avtalen er å tydeliggjøre felles visjon Vi gir mennesker muligheter, og konkretisere målet om at de to likeverdige samarbeidspartnerne i reformen Møteinnkalling side 10 av 17

11 sammen skal skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. NAV-kontoret på Hvaler skal etableres i rådhuset, jfr kommunestyresak. Kontoret skal ha felles, enhetlig ledelse. Det betyr at leder av NAV-kontoret kan organisere arbeidsoppgavene i kontoret på tvers av ansettelsesforhold i stat og kommune. Leder er ansatt fra , og vil gå over fra å være prosjektleder til å bli NAV-leder når kontoret åpner Leder er kommunalt ansatt, men lønn og driftutgifter deles 50/50 mellom stat og kommune. Tilpasning til kommunens delegasjonsreglement gjennomføres i god tid før kontoret åpner. Driften av kontoret er basert på et spleiselag mellom partnerne i partnerskapet. Lønnsutgiftene for de som er kommunalt ansatt vil fortsatt bli belastet kommuneøkonomien, mens de som er statsansatte vil lønnes via sentralt lønningskontor i NAV. Det vil bli utarbeidet en egen husleieavtale, der Staten vil betale sin del av driftsutgiftene utover det som gjelder lønn. Leder har ansvar for resultatmål og resultatrapportering til både staten (ved direktør NAV Østfold) og kommunen (ved rådmannen). Vedlegg Utkast til samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og arbeids og velferdsetaten i Østfold. Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Stortingsproposisjon nr 46 ( ) Lov om arbeids- og velferdsforvaltning av Utkast til samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og NAV Østfold. Vurdering Utgangspunktet for vurderingen er at problemstillingene i stor grad dreier seg om det som i organisasjonsteorien betegnes som valg av organisasjonsdesign, dvs. strukturelle føringer for hvordan oppgaver skal løses ved hjelp av organisasjonen. I forbindelse med diskusjonen om organisering av NAV-kontoret på Hvaler dreier spørsmålet seg om design som dobbel integrasjon for det første de utfordringene som ligger i å etablere de to statlige og det kommunale sosialkontoret som en organisasjon, og for det andre spørsmålet om hvordan en eventuelt skal integrere kommunale virksomheter og oppgaver - som ikke er en del av minimumsløsningen i NAV-reformen - som en del av det nye NAV-kontoret. Det å legge psykiatritjenesten inn som en del av NAV-kontoret i kommunen, er først og fremst knyttet till argumentene om at arbeid, trygd og sosialhjelp er viktige aspekter ved brukernes helhetlige tilbud. De politiske signalene i Opptrappingsplanen for psykisk helse er entydige om at så er tilfellet. Det en eventuelt mister av muligheter for samordning i spesialiserte tiltak og tjenester (for brukergruppen psykiatri ) vurderes som mindre enn de fordelene som et nærmere samarbeid med trygd-, arbeids- og sosialkontorvirksomheten i NAV totalt sett representerer. Konklusjoner Det anses som det beste valget for kommunen samlet sett, at den kommunale tjenestemenyen på NAVkontoret i Hvaler skal omfatte tjenester i henhold til sosialtjenestelovens kapittel 3, 4, 5 og 6, samt introduksjonsloven, psykiatritjenester etter kommunehelseloven og tjenester etter alkoholloven. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta Samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Arbeidsog velferdsetaten i Østfold. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 17

12 Saksnr 2007/ Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Økonomiplan , årsbudsjett fordeling av seksjonsrammer Sammendrag Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak om økonomiplan og årsbudsjett Ihht. Kommunens delegeringsreglement vedtar kommunestyret mål og rammer for seksjonene, mens mål og rammer for virksomhetene fattes av utvalgene. Saksopplysninger Økonomiplan og årsbudsjett 2008 ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak 78/07. Der besluttet kommunestyret å redusere driftsrammen til seksjon Opplæring og kultur med kr og å øke driftsrammen for seksjon Helse og sosial med kr utover rådmannens forslag. På investeringsbudsjettet ble budsjettrammen for Bygdebok redusert fra kr til for budsjettåret I tillegg ble det vedtatt å kjøpe andeler i kunstgressbanen til Hvaler idrettslag med kr Foruten en økonomisk fordeling av investerings- og driftsrammer mellom kommunale enheter legger også økonomiplanen til rette for den arbeidsdelingen mellom kommunestyret og utvalgene som følger av delegeringsreglementet. Arbeidsdelingen innebærer at kommunestyret vedtar målene og rammene for seksjonene og rådmannens stab, mens utvalgene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak vedtar målene og rammene til virksomhetene samt organisasjonsplaner for seksjonene. Grunnlaget for utvalgenes fordeling av seksjonenes mål og rammer ned til virksomhetene, vil fortsatt være økonomiplanen som lå ved kommunestyrebehandlingen før jul. Forholdene som beskrives i kapittel 4 og 5, er de fordelingsgrunnlagene utvalgene bør vurdere i fastsettingen av mål og rammer for virksomhetene. Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 44, om økonomiplan Kommunelovens 45, 46, 47 og 50, om årsbudsjett og gjeldsforpliktelser Kommunestyrets vedtak i møte i sak 78/07. Delegeringsreglementet. Møteinnkalling side 12 av 17

13 Vurdering Økonomiplan og årsbudsjett 2008 ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak 78/07. Der besluttet kommunestyret å redusere driftsrammen til seksjon Opplæring og kultur med kr og å øke driftsrammen for seksjon Helse og sosial med kr utover rådmannens forslag. Seksjon Helse og sosials virksomhetsrammer foreslås fordelt i tråd med rådmannens forslag til vedtak og man har ikke noen ytterligere kommentarer utover hva som fremkommer i økonomiplanen. For seksjon Opplæring og kultur ble også følgende verbalforslag fattet: Kommunestyret registrerer at det brukes uforholdsmessig mye ressurser innen seksjon Opplæring og kultur. Kommunestyret ber derfor rådmannen tilpasse bruken av ressurser som er i samsvar med vedtatte rammer for Rådmannen må iverksette tiltak innen skole og barnehage slik at disse framstår som en administrasjonsenhet. En enhet for de tre skolene og en enhet for barnehagene. Tiltakene planlegges iverksatt så snart som mulig. Kommunestyret vil presisere at denne tilpasning til rammene vil medføre reduksjon av stillinger innenfor seksjonen, og ber derfor rådmannen ivareta hensynet til de brukere som trenger størst oppfølging i undervisningen. Tilpassingen av ressursbruken til vedtatte rammer i seksjon opplæring og kultur vil i det alt vesentlige dreie seg om å redusere ressursbruken i grunnskolen, særlig når det gjelder bruk av spesialundervisning. Dette vil nødvendigvis i stor grad dreie seg om å gi annerledes tilbud til de som i dag mottar spesialundervisning. Herunder vesentlig mindre bruk av assistenttimer. Det er således begrensede muligheter for å ta sterkere hensyn til brukere med spesielle behov. Det er små muligheter for å redusere ressursbruken i barnehagene og virksomhet kultur. Fremdriften i tilpassingen av ressursbruken til vedtatte rammer vil bli rapportert i tertialrapporteringen i Det vil bli meget krevende å holde de rammene som er satt for Tilpassingen til vedtatte rammer i grunnskolen forutsetter at vi raskt kan få på plass et system for fordeling av ressurser mellom skolene som i større grad er relatert til objektive behov. Motivasjonen for å tilpasse seg knappe økonomske rammer forutsetter tillit til at rammene er rettferdig fordelt, og at de er forutsigbare. Arbeidet med økonomisk tilpassing i grunnskolene vil derfor dreie seg både om systemutvikling, og reduksjoner av utgifter/økning av inntekter. Vi vil ikke kunne fordele endelige rammer til de tre skolene før vi har etablert et nytt behovesrelatert system for tildelingen av ressurser til disse. Rådmannen vil sørge for at vedtaket om organisasjonsendringer, slik at barnehagene og skolene fremstår som to administrasjonsenheter, blir tilfredsstillende utredet i samsvar med bestemmelsene i avtaleverket og kommuneloven. Utredningene vil bli lagt frem for politisk behandling før eventuelle endringer blir iverksatt. Gjennomgang av budsjettvedtak har avdekket at det ikke er anledning til å finansiere andelskjøp av kunstgressbane med lånemidler. Finansiering må skje med kommunens egne midler slik som eierskapet til kunstgressbanen er formalisert i dag. For øvrig gjøres det oppmerksom på at om andelen får preg av tilskudd, så må den føres i drifts- og ikke i investeringsregnskapet. Konklusjoner Seksjon Helse og sosials virksomhetsrammer foreslås fordelt i tråd med rådmannens forslag til vedtak. I rådmannens forslag til vedtak foreslås det å fordele seksjonsrammen til Opplæring og kultur, ut til alle virksomheter, bortsett for skolene. Vi vil ikke kunne fordele endelige rammer til de tre skolene før vi har etablert et nytt behovsrelatert system for tildelingen av ressurser til disse. Samtidig gjøres det oppmerksom på at det kan bli foreslått endringer i virksomhetsrammer etter hvert som tiltak for å holde seg innen vedtatte seksjonsrammer legges fram. Møteinnkalling side 13 av 17

14 Rådmannens forslag til vedtak 1. Seksjonen Opplæring og kulturs driftsrammer for 2008 på kr fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: - virksomhet Administrasjon Opplæring og kultur med kr virksomhet Asmaløy barnehage med kr virksomhet Brekke barnehage med kr virksomhet Hauge barnehage med kr virksomhet Hvaler ungdomskole med kr. - virksomhet Floren skole med kr. - virksomhet Åttekanten skole med kr. - virksomhet Kultur med kr ufordelt skoler kr Seksjonen Helse og sosials driftsrammer for 2008 på kr fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: - virksomhet Administrasjon Helse og sosial med kr virksomhet Barn, unge og voksne med kr virksomhet Lege og fysioterapi med kr virksomhet Dypedalsåsen sykehjem med kr virksomhet Hjemmetjenester med kr virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr virksomhet Kommunale boliger med kr virksomhet NAV med kr Målene for virksomhetene innen seksjonen Opplæring og kultur, samt Helse og sosial, fastsettes i tråd med seksjonene slik det fremgår i økonomiplan dokumentets kapitler 4 og 5. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 14 av 17

15 PS 7/08 Meldinger og informasjon Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/100 - Virksomhetsorientering for kultur i Hvaler kommune C00 Torkel Varfjell Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Virksomhetsorientering for kultur i Hvaler Kommune Saksopplysninger Kulturtjenester i Hvaler kommune. Organisert: (Se også kommunens nettsider) Kulturadministrasjon Avdeling for bibliotek Avdeling for kulturskole Avdeling for fritid og idrett Aktivitet og Lovforankring Generelle kulturtilbud, eller kulturadministrasjon. (Lov nr. 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd.) Generelle henvendelser og tilbakemeldinger på disse etter forvaltningslovens bestemmelser. Direkte kontakt og samhandling med organisasjoner som ikke direkte sorterer under idrett- og korpsvirksomhet. Håndtering og presentasjon av alle forhold rundt kulturstøtte, herav også den støtten som gis etter kulturdepartementets bestemmelser og de forhold kommunen må oppfylle for å tilfredsstille disse. (Spillemidler). Totalt i 2006 og 2007 er det utbetalt kr ,- gjennom Hvaler kommune til investeringer i idrettsformål. Kommunens næringskontakt mot turisme og kulturbasert utvikling. Håndtering av kommunens rolle inn mot alt vern av kulturminner (Lov nr. 50: Lov om kulturminner). Arrangementservice. Utlån/utleie av kommunens tekniske utstyr både internt til skoler og arrangement, samt til eksterne leietakere eller de aktørene kommunen samarbeider med. 17.mai komitee, organisasjoner og næringsdrivende med kulturarrangement. Gjennomføring av kulturprisutdeling. Informasjons- og servicearbeid, deltagelse i Intereggsamarbeid. Planarbeid. Kulturplan, Kulturminner og Idrett og friluftsliv. Virksomhetsleder fyller pålagte oppgaver og funksjoner etter kommunens gjennomgående delegeringsreglement. Møteinnkalling side 15 av 17

16 Kulturadministrasjonen har 1 årsverk. (Virksomhetsleder). Økonomi. Budsjett 2007 kr ,- Forbruk 2007 kr ,- Budsjett Investering 2007 kr ,- (bygdebok) Brukt Investering 2007 kr ,- Lønnskostnader 2007 kr ,- Som utgjør 38 % av budsjettet Resten kr ,- Generell driftutgifter og støtte til organisasjoner i kommunen. Avdeling for biblioteket. (Lov nr. 108 Lov om folkebibliotek) Til formål om å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet, skal alle kommuner ha et folkebibliotek. Alle kommuner skal ha en fagutdannet biblioteksjef Biblioteket har lånt ut 4200 bøker i Biblioteket har 1 årsverk Økonomi. Budsjett 2007 kr ,- Forbruk 2007 kr ,- Investering kr ,- Budsjett investering kr ,- Lønnskostnader 2007 Resten kr ,- Som utgjør 54 % av totalt driftsbudsjett. kr ,- Drift og innkjøp av bøker Avdeling for kulturskole. (Lov nr. 61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæring) Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha et musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles. Kulturskolen har i dag 75 elever fordelt på 1,7 årsverk. Økonomi. Budsjett 2007 kr ,- Forbruk 2007 kr ,- Investering 2007 kr ,- Budsjett Investering kr ,- Lønnskostnader 2007 kr ,- Som utgjør 79 % av totalt driftsbudsjett Resten kr ,- Drift og forbruk Møteinnkalling side 16 av 17

17 Avdeling for fritid og idrett. Samhandling om bruk av idretthall og skolelokaler med interne og eksterne brukere. Utleie og utlån av lokaler og utstyr. Deltagelse i kommunens rus- og kriminalforebyggende team. Organisering av fritidstilbud til barn og unge i kommunen herunder deltagelse i forebyggende teamarbeid rettet mot den særskilte bruker/mål- gruppen. (Lov nr. 100 Lov om barneverntjenester). Etter 3-1 er kommunen dessuten pålagt å drive generell forbyggende virksomhet og har således et ansvar for å søke og unngå at de problemer barnevernloven omhandler, oppstår. Departementet uttaler at forebyggende virksomhet er viktig, og bør prioriteres. Kommunens ansvar er så vidt viktig at det er nedfelt i lovens formålsbestemmelse (Barnevernloven). Rundskriv Q-25/2005: Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier. Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under...trygge møteplasser er av stor betydning. Møteplasser som er åpne for alle, og hvor prestasjonsnivå og økonomisk evne ikke stenger for deltagelse, er viktige for å trekke med barn og unge. Erfaringer viser at fritidsklubbene når mange barn og unge som ikke deltar i organiserte tilbud, og at det her legges grunnlag for å forebygge problemadferd. Det er nå ca ungdommer som daglig (man - tors) bruker tilbudet i hallen. På fredager og ved helgetilbud er det brukere mellom år. Avdelingen har 1,7 årsverk. Økonomi. Budsjett 2007 kr ,- Forbruk fritidsklubb kr ,- Forbruk idrettsanlegg - kr ,- (Ført som inntekt p.g.a. spillemiddeloverføringer) Investering 2007 kr ,- Budsjett investering kr ,- Ny skillevegg i hallen Lønnskostnader 2007 kr ,- Som utgjør 49 % av totalt driftsbudsjett Resten kr ,- Drift og forbruk Generelt lønn i virksomheten. I gjennomsnitt går 55 % av hele kulturbudsjettet til lønn. Resten er altså til generell drift og tiltak som fremmer kulturlivet i kommunen. Satsing på organisasjoner som aktiviserer barn og unge er prioritert gjennom vedtatte kriterier for tildeling av kulturstøtte og i øvrig samarbeid med lag, foreninger og private. Rådmannens forslag til vedtak Opplysningene tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 17 av 17

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 15:00 16.55 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref.

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested:, Rådhuset Dato: 18.01.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP Mona J Abrahamsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Britt Humstad Medlem ÅF-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Britt Humstad Medlem ÅF-H Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus Dato: 13.02.2017 Tid: 08:30 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas Leder

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17: Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Bjørn Wilberg Leder Uavhengig Kari B. Jørgensen

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen 18.04.2017 13:00 Det innkalles med dette til møte i Tjenestekomiteen. Orientering: Presentasjon av Gausdal frivilligsentral

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 022/14 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 022/14 Referatsaker NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Are Herdlevær Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN 2011-2015 Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Vanja Marie Larsen varamedlem FRP Anne-Lise Pettersen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 17.02.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling

Valgstyret. Møteinnkalling Valgstyret Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer