Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 1/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 2/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 3/08 Valg av 17. mai komite for 2008 PS 4/08 NAV - omgjøring av kontorer i rådhuset PS 5/08 NAV Hvaler- Samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og arbeids og velferdsetaten i Østfold PS 6/08 Økonomiplan , årsbudsjett fordeling av seksjonsrammer PS 7/08 Meldinger og informasjon RS 1/08 Virksomhetsorientering for kultur i Hvaler Kommune RS 2/08 Orientering om barnehagemodell i Hvaler kommune/ Mona Abrahamsen Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 17

2 PS 1/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 2/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 17

3 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Valg av 17. mai komite for Saksopplysninger Det vises til sak 16/06 der de går fram at 17. mai komiteen er organisert ut fra et ønske om en bredere fordeling av oppgaver og samtidig bevissthet rundt behov for samarbeid de arrangerende organisasjonene i mellom. Sammensettingen av 17. mai komiteen var i 2006 organisert på følgende måte: 2 representanter fra menighetsrådet, 2 representanter fra skolenes FAU`er, 2 representanter fra Musikkforeningen og 2 representanter oppnevnt av UKPT. Kulturkontoret innkaller til et konstituerende møte og bistår ellers komiteen der det er naturlig og etter tilgjengelig kapasitet. I kommunestyremøte sak 16/06 ble det vedtatt følgende: 17. mai komiteens 2 politiske oppnevnte representanter tilkjennes møtegodtgjøring på 1,37 pr. møte av ordførers samlede godtgjøring Representantene velges for hele valgperioden (4 år) med ny utnevning av kommunestyret etter valget i Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak sak 16/6 Vurdering Kommunestyrevedtaket fra følges opp ved at kommunestyret oppnevner to representanter fra UKPT til å sitte i 17. mai komiteen i en 4 års periode. Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret oppnevner følgende 2 representanter fra UKPT til å sitte i 17. mai komitéen for perioden :.. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 3 av 17

4 Behandling i Kommunestyret : Paul Henriksen (A) foreslo Øystein Bergersen som medlem. Øyvind Wevling foreslo at saken sendes til UKPT for oppnevning av representanter Votering: Wevlings forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Saken sendes til UKPT for oppnevning av representanter Møteinnkalling side 4 av 17

5 Saksnr 2008/40 - NAV - omgjøring av kontorer i rådhuset Arkivkode 614 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Eldrerådet Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet NAV - omgjøring av kontorer i rådhuset Sammendrag Det ble tidlig i NAV-prosessen på Hvaler klart at NAV-kontoret skulle plasseres på rådhuset. Fra primo november-07, har det vært diskusjoner og dialog i forhold til detaljene i denne tilpasningen. Det har vært mange møter og kontakter mellom arkitekt og NAV-representanter, og kommunens ansatte på ulike nivåer har også blitt trukket inn i prosessen. I et stort fellesmøte om tegninger og praktiske løsninger , var flesteparten av interessentgruppene representert. Dette møtet la premissene for den løsningen vi vil anbefale. Denne løsningen innebærer minst mulig endring av det som i dag fungerer bra, i tillegg til at man prøver å flytte noe av ventesonen ut i kunstgata. De to arbeidsplassene som NAV skal ha i mottaket, bør bli plassert inne i servicetorg-området, nærmest kunstgata. Etter at den fysiske løsningen er vedtatt, er det nødvendig å jobbe videre med spissing av tjenester i det kommunale servicetorget, samt grensesnittet mellom kommunens ansatte og NAV-ansatte på servicetorget. Bestilling av nye modulvegger, dører, vinduer etc. må gjøres såpass tidlig i januar at alle fysiske endringer er ferdig medio mars. Dersom vi ikke er klare til dette tidspunktet, som har med sentralt IKTprosjekt å gjøre, kan vi risikere at kontoret ikke vil bli klar for åpning før i slutten av Et viktig suksesskriterium i forhold til etablering av NAV-kontor, er å åpne for reell dialog,medbestemmelse og muligheter for innspill. Vi mener saksopplysningene nedenfor dokumenterer våre forsøk på å bygge opp under dette. Omgjøringen finansieres som et spleiselag mellom stat og kommune. Investeringene er vedtatt investeringsbudsjettet i økonomiplan Saksopplysninger Stortinget vedtok en ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge. Det ble da bestemt at det skulle etableres et NAV-kontor i hver kommune. Dette kontoret skal gi innbyggerne statlige tjenester tilsvarende det som tidligere har blitt dekket av Trygdeetaten og aetat, og kommunale tjenester som et minimum skal omfatte økonomisk sosialhjelp. Hvaler kommune har i en intern prosess bestemt at det kommunale tjenestemenyen på NAV kontoret i Hvaler skal omfatte tjenester i henhold til sosialtjenestelovens kapittel 3, 4, 5 og 6, samt introduksjonsloven, psykiatritjenester etter kommunehelseloven og også tjenester etter alkoholloven. Det ble også tidlig klart at NAV-kontoret på Hvaler fysisk sett skulle plasseres på Rådhuset på Hvaler, i de samme lokalene som i dag bli benyttet av NAV Hvaler trygd, sosialkontoret og barneverntjenesten. Dette betyr da at barneverntjenesten må få nye lokaler, og man har bestemt å gjøre et kontorbytte slik at psykiatritjenestens kontorlokaler på Dypedalsåsen overtas av barneverntjenesten, mens psykiatritjenesten flytter inn på Rådhuset, i den delen som er avsatt til NAV-kontoret. I dette byttet inngår også noe bytting av møbler, hyller etc. Møteinnkalling side 5 av 17

6 NAV-reformen har som et klart satsingsområde å legge til rette for at man på det lokale NAV-kontor skal ha tid og ressurser til å drive en tett mottaks-, veilednings- og oppfølgingstjeneste for den enkelte bruker. For å understøtte dette, har man etablert statlige forvaltningsenheter som skal ta seg av vedtaks-, kontroll- og utbetalingsoppgaver. På det lokale NAV-kontor er det to roller som skal dekkes; Veileder mottak og Veileder oppfølging. Dette betyr at NAV-kontoret må være sterkt og tydelig representert der som kommunens innbyggere i dag kommer for å få utført sine tjenester, nemlig på Servicetorget i Rådhuset. Kommunen og NAV må sammen få til en løsning for en mottakstjeneste som tilfredsstiller flest mulige behov samtidig. Blant annet er det en utfordring å samkjøre servicetorgets ønske om åpenhet og luftighet med NAVs behov for å kunne lukke dørene også i mottaksområdet. For å få til en løsning som er mest mulig gjennomtenkt og praktisk, ble det opprettet kontakt med Kai Hermansen hos SG arkitekter i Fredrikstad. Lars Larsen hadde forberedende møte med SG arkitekter Han informerte om dette møtet i mail av Mailen ble sendt til alle som skulle jobbe på NAV-kontoret, samt rådmann og hovedtillitsvalgt Wenche Wroldsen. Første utkast til tegninger kom Fredag ble det først avholdt et formøte mellom representanter for NAV-kontoret og kommunens servicetorg, for å diskutere mulige løsninger. På dette møtet deltok også Torleif Gjellebæk. Deretter samme dag var det møte med arkitekten.her deltok arkitekt Kai Hermansen, Anne Gram- Larsen, Lars Larsen, Reidar Andersen, Ketil Solstad, Sigurd Aleksandersen og Knut Tore Eide. Arkitekt sendte tegninger pr mail , basert på de innspill som kom på møtet Disse tegningene ble videresendt til de personene som skal jobbe på NAV-kontoret. De nye tegningene ble også lagt fram for Ketil Solstad og Tone Ruscelli på servicetorget, for at disse skulle kunne komme med kommentarer og innspill. Knut Tore Eide sammenfattet de innspill som kom, og mailet disse til arkitekt Hermansen. Tegningene for kontorfløya viste seg å være akseptable, mens det var ønske om flere endringer i forhold til mottaksområdet/servicetorget. Arkitekt kom med nye tegninger 15.11, og disse tegningene ble sendt til NAV-ansatte, Ketil Solstad, Tone Ruscelli, Jan Pharo, Torleif Gjellebæk og Roy Hansen. Det ble i mailen bedt om innspill til tegningene og de løsningene som var skissert i disse. Eide innkalte til møte med arkitekt Kai Hermansen, Sørlie møbler, Sørlie prosjektinnredninger, Reidar Andersen, Sigurd Aleksandersen, Anne Gram-Larsen ( tillitsvalgt stat). Servicetorget var også representert ved Tone Ruscelli. Sørlie er valgt som leverandør både via det sentrale NAV-prosjektet, og er også kommunens avtalepartner på møbler, samt at det er de som har levert dagens modulveggløsninger i Hvaler rådhus. På møtet ble de siste tegningene lagt fram og diskutert, samt at det snakket litt om hvordan prosessen mht bestilling av møbler skulle være. Det ble også gjort en befaring både i kontorfløy og mottaksområde, for å se nærmere på alternative løsninger. På dette møtet framkom også en anbefaling fra arkitekt om å ta kontakt med Fredrikstad byggettersyn, for å sikre at man fikk kvalitetssikret de ulike alternativene i forhold til strøm, ventilasjon etc. Fredrikstad byggettersyn v/ Atle Bjørge var sentrale i byggingen av rådhuset på Hvaler, og kjenner bygget godt. I etterkant av møtet 20.11, fikk prosjektleder/nav-leder Eide oversendt nye tegninger fra Kai Hermansen Disse tegningene ble igjen videresendt på mail, og også lagt fram direkte for Servicetorget v/ketil Solstad. Det ble klart at det fortsatt var en del usikkerhet om vi hadde kommet fram til en optimal løsning blant de ansatte på servicetorget, og de interne, kommunale brukerne av torget. Innspillene ble mailet til arkitekt, som kom med nytt tegningsutkast De nye tegningene ble videresendt til NAV-ansatte. Tegningsutkastet ble diskutert ekstra med Ketil Solstad og servicetorget, og nye innspill ble sendt til arkitekt På dette tidspunkt kom det også signaler fra teknisk avdeling om at de ønsket å bli mer involvert i planleggingsarbeidene mht. de omgjøringer som var nødvendige i forhold til etablering av NAV-kontoret. Den ble det derfor sendt mail til Roy Hansen og Tore Trondsen med en statusrapport, samt invitasjon til å bli med på et møte. Det kom i gang en dialog i forhold til å finne et møtepunkt. Den kom det nok en gang nye tegninger fra arkitekten. Disse ble videresendt til NAV-ansatte, og også til Fredrikstad Byggettersyn v/atle Bjørge, og til Øivind Guttormsen i Sørlie Prosjekt. Møteinnkalling side 6 av 17

7 Tegningene ble også sendt til hovedtillitsvalgte, rådmann, ansatte på servicetorget, lokale verneombud i kommunen, tillitsvalgte og verneombud i NAV Østfold, med samtidig invitasjon til et felles informasjonsmøte I begynnelsen av desember hadde Knut Tore Eide en telefonsamtale med Marit Gulliksen i Hvaler kunstforening, der han informerte om planen om å bruke noe av kunstgata til ventesone. Gulliksen hadde ikke noe imot dette, men ønsket å diskutere dette med styret. Den sendte Eide en mail til Gulliksen i Hvaler kunstforening, med oversikt over de siste tegningene, med fokus på kunstgata. På møtet deltok Atle Bjørge (Fredrikstad byggettersyn),tore Trondsen (teknisk, Hvaler kommune), Roy Hansen (teknisk, Hvaler kommune), Merete Gjevik (verneombud, Hvaler kommune), Inger Johanne Stensrud (verneombud Hvaler kommune),laila Rød (verneombud Hvaler kommune), Wenche Wroldsen (hovedtillitsvalgt Hvaler kommune), Torleif Gjellebæk (rådmann), Ketil Solstad (servicetorget),anne Gram-Larsen(tillitsvalgt NAV-A (stat)), Knut Tore Eide (prosjektleder/nav-leder). Hovedverneombud for region Fredrikstad for NAV trygd ble innkalt, men kunne ikke møte. Alle fikk utdelt et lite kompendium med de siste tegningene, samt oversikt over forskjellen fra forrige tegningsutkast. Tegningene var forsøkt utformet på en slik måte at behovet for fortsatt enkel tilgang fra servicetorg til seksjon miljø og teknikk var dekket, at torget skulle framstå som lyst og åpent og at de to NAV- båsene skulle være enkelt tilgjengelig for brukerne og også egnet for private samtaler. Det ble på møtet raskt klart at det siste utkastet til tegning av servicetorget med tilhørende NAVarbeidsplasser ikke var å anse som optimalt. Mange i møtet mente at det å plassere NAV-båsene på denne måten ville gi et for lukket inntrykk av mottaksområdet. I tillegg ville det ødelegge gallerifunksjonen, og endre kommunikasjonsmønsteret mellom servicetorg og teknisk avdeling i negativ retning, i tillegg til å gjøre arbeidsplassen ved arkivet enda mer utsatt for trafikk. NAV-båsene burde vært trukket mer inn i servicetorg-området, og ikke stenge for ferdselen mellom servicetorget og primærbaklandet miljø og teknikk. Det var stor enighet om at det i utgangspunktet allerede er store plassproblemer på rådhuset, og at det i vrimleområdet /mottaksområdet ikke er mulig å avgi mer plass til økning av servicetorgets arealer som følge av NAV-etableringen. Den WC som er tilknyttet kunstgata, er det praktisk vanskelig å flytte på for å lage mer plass. Dette ville også ødelegge den soneinndelingen som ligger til grunn for basisutformingen av rådhuset. Det framkom noen alternative løsninger, i forhold til å bruke møterom til NAVarbeidsplassene, bygge ut rådhuset etc. I forhold til NAV-konseptet, ble det presisert at NAVarbeidsplassene må være på plass i selve mottaksområdet, og at løsningen derfor bør legges i forhold til dette. Referat fra møtet ble den sendt ut til alle møtedeltakere den, samt NAV-ansatte, og hovedverneombud NAV Fredrikstad trygd (som representerer statssiden for region Fredrikstad). Den kom det reviderte tegninger fra Kai Hermansen. Disse ble sendt ut til alle møtedeltakerne, samt ansatte i NAV Hvaler, pr.mail. Det ble i mailen eksplisitt bedt om innspill/tilbakemeldinger. I en senere mail , ble tidsfristen for innspill satt til kl I denne mailen ble det presisert at tegningene etter nevnte tidsfrist ville bli sendt videre som grunnlag for nytt tilbud om modulvegger, glassvegger, dører, møbler etc. Det kom innspill fra Atle Bjørge, Inger Johanne Stensrud og Torleif Gjellebæk. Alle tre mente at de reviderte tegningene på en god måte tok hensyn til de innspil som var kommet på møtet Atle Bjørge påpekte noen avvik mellom tegning og slik det faktisk er i kontorfløya, og dette innspillet ble videresendt til arkitekt. Tirsdag hadde Knut Tore Eide et møte med NAV-direktør i Østfold Sverre Jespersen, der tegningsforslaget ble diskutert. Direktøren var enig i at løsningen nå er innenfor sentrale mål i NAVkonspetet. Den var det styringsgruppemøte for etableringsprosjektet NAV Hvaler (NAVHVA). På dette møtet deltok avdelingsdirektør Hanne Bjerknes (NAV Østfold), seksjonssjef Lars Larsen, Thomas Holmen Olsen (vara for hovedtillitsvalgt), fylkesprosjektleder Britt Tunby (NAV Østfold) og Knut Tore Eide. I møtet ble det lagt fram prosjektdirektiv og forslag til milepæler. Tegningene ble diskutert, og også den videre formelle prosessen og viktigheten av dialog og medbestemmelse. Tirsdag hadde Knut Tore Eide et møte med Bjørn-Egil Hansen, som er sikkerhets- og beredskapskonsulent i NAV Østfold. Han så gjennom tegningene, og tok også en befaring av lokalene. Det ble også avholdt et kort møte, der også Tore Trondsen og Odd Magne Ulvund deltok. Den kom den siste revisjonen av tegninger fra arkitekt Hermansen. Eneste endring i forhold til tidligere, var at noen vegger i kontorfløya var tilpasset virkeligheten. Tegningene ble sendt til Øivind Guttormsen i Sørlie Prosjekt den , med vedlagt forespørsel om å lage nytt tilbud basert på disse siste tegningene. Møteinnkalling side 7 av 17

8 Eide kontaktet også NAV-leder i Hobøl, for å få hennes innspill til de løsningene som nå framstod som mest aktuelle for Hvaler. Tilbakemeldingene var positive. Fredag ble tegningene digitaliserte, og oversendt til prosjekteringskontor i Oslo, med hensyn til å få laget et tilbud på møbler til de av kontorene og fellesområdene tilknyttet NAV Hvaler som trenger nye møbler. Samme dag sendte Knut Tore Eide brev til Brukerrådets medlemmer; Kari B. Jørgensen (politisk valgt), Rolf Baltzersen (politisk valgt), Kai Rønningen( Norges handikapforbund), Birgitte Pettersen (Norges handikapforbund) og Rolf Sandberg (Norges blindeforbund Østfold). Brevet inneholdt tegninger av de tenkte omgjøringene i rådhuset, samt innkalling til møte , der innspill til utforming av NAV-kontoret var en av sakene på agendaen. (Vi fikk senere beskjed om at Birgitte Pettersen ikke ønsket å delta i Brukerrådet). Onsdag ble det satt av møtedato , for IKT-befaring med regional prosjektleder fra NAV sentralt. IT-sjef i Fredrikstad kommune skal også delta på dette. Omgjøringen finansieres som et spleiselag mellom stat og kommune. Investeringene er vedtatt investeringsbudsjettet i økonomiplan Innkomne merknader Det er løpende sendt ut oversikt over tegningsforslag, med ønske om tilbakemeldinger og innspill. Disse innspill har i neste omgang ligget til grunn for nye tegninger, og denne prosessen har vært kjørt i flere omganger. Fellesmøtet hadde den beste representasjonen av interessentgrupper, og det som framkom av innspill på dette møtet har blitt tillagt stor vekt. Som nevnt kom det tre skriftlige innspill i etterkant av dette møtet. Saken er løpende drøftet med seksjonssjef Lars Larsen, og Ketil Solstad på servicetorget. Hvaler kunstforening og brukerrådsrepresentanter er også invitert til innspill. Hjemmelsgrunnlag Stortingsproposisjon nr 46 ( ) Lov om arbeids- og velferdsforvaltning av Utkast til samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og NAV Østfold. Vurdering Det framkom på fellesmøtet tre alternative løsninger: 1) Be arkitekt om å tegne inn NAV-båsene et annet sted i servicetorget enn inn mot seksjon miljø og teknikk. Et glassbur innerst i kroken i servicetorget(ut mot kunstgata,der sentralbordet var før), og et langs veggen inn mot det store arkivet. På denne måten kan man opprettholde tanken med et åpent servicetorg ut mot publikum, og ut mot den inngangen folk flest bruker. 2) Gjøre om møtelokaler til NAV-mottaksarbeidsplasser (f.eks Stuevika eller Knatten) 3) Bygge ut Rådhuset, enten ved å innrede 2.etasje over teknisk avdeling, eller bygge på en av utstikkerne mot parkeringsplassen. I forholdet til kommuneadministrasjonens totale arealbehov vil alternativ 3 tvinge seg fram på litt sikt, men ut fra den tiden vi har til rådighet nå før NAV-etablering, er det alternativ 1 som må få fokus. Alternativ 2 passer ikke sammen med NAV-konseptet, og NAV-direktør Jespersen har advart mot en slik løsning. Den vil også ta vekk sårt tiltrengte møtelokaler i rådhuset. Alternativ 1 gir oss to glassbur inne i dagens servicetorg-område, plassert nærmere kunstgata. Dette mener vi vil kunne fungere bra, men det vil jo medføre en del trafikk av brukere inne selve servicetorgarbeidsarealet. Dette bygger likevel opp under åpenhetstanken. Det legges det også opp til å lage et vindu ut mot kunstgata, for å gjøre båsen innerst i kroken mindre innestengt. Det er viktig å ikke ødelegge det som i dag fungerer bra. Samtidig framkom det på møtet behov for å vurdere endring av organisering og oppgaveinnhold i kommunens servicetorg. Det er aktuelt å vurdere å ta bort de funksjoner som absolutt ikke må sitte på servicetorget, for å spisse mottaksfunksjonen ytterligere, og for å ha nok plass. I selve skranken ut mot publikum må det etter Møteinnkalling side 8 av 17

9 etablering av NAV-kontor alltid være bemanning, dette betyr at det er nok med 2-3 arbeidsplasser for kommunens servicetorg-ansatte bak skranken. Det ble også tatt opp spørsmål om det var mulig å tenke seg en flytting av sentralbordet til Dypedalsåsen, med de fordeler og ulemper det måtte innebære. Dette skal drøftes ytterligere i møte mandag Rådmannen ønsker også gjøre arbeidsplassene på servicetorget mer fleksible, særlig i forhold til å innrette arbeidspultene mer i riktig retning i forhold til brukerne, vurdere ståpult/hevsenk bord etc. Den valgte løsning muliggjør en slik endring. Konklusjoner Det er enighet om at man ønsker å beholde den åpenheten og transparentheten som i dag er i servicetorget, og ikke stappe inn mer enn det er plass til. NAV-båsene legges derfor ved siden av hverandre i den delen av servicetorget som er nærmest kunstgata. På denne måten vil det også bli minst mulig endringer i forhold til mulighet for avlåsning av arealer på kveldstid, og også minst endringer mht ventilasjon/strøm etc. Kunstgata vil bli benyttet som ventesone for NAV-brukere, og også andre brukere av kommunens servicetjenester. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler utvalgene og ta omgjøringene på rådhuset i henhold til vedlagte tegninger til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 9 av 17

10 Saksnr 2008/40 - Etablering av NAV Hvaler Arkivkode 614 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Kommunestyret NAV Hvaler- Samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og arbeids og velferdsetaten i Østfold Sammendrag Etter at Stortinget i mai 2005 vedtok ny arbeids- og velferdsforvaltning, og bestemt at hver kommune skulle ha eget NAV-kontor, startet også Hvaler kommune prosessen med å forberede dette. Lov om arbeids- og velferdsforvaltning av gir det formelle lovgrunnlaget for reformen, herunder det rettslige rammeverk for det lokale samarbeidet mellom statsetaten og kommunene, jfr. Ot.prp. nr. 47 ( ). Etter en lang og god prosess med bred medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte, er konklusjonen at Hvaler kommune ønsker å legge hele sosialtjenesten og den kommunale psykiatritjenesten inn under ansvarsområdet NAV Hvaler. Dette er begrunnet ut fra både en organisatorisk og faglig vurdering. Rammene for samarbeid mellom statlig og kommunalt nivå i NAVkontoret er hjemlet i samarbeidsavtalen Saksopplysninger Stortinget vedtok en ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge: Hver kommune skal ha et NAV-kontor som skal gi innbyggerne statlige tjenester tilsvarende det som tidligere har blitt dekket av Trygdeetaten og aetat, og kommunale tjenester som et minimum skal omfatte økonomisk sosialhjelp. Det ble inngått en intensjonsavtale mellom Hvaler kommune og NAV Østfold, med virkning fra Intensjonsavtalen inneholdt momenter angående lokalisering, lederskap og styring, oppstartstidspunkt, tjenestemeny, bemanning/årsverk, brukermedvirkning og samarbeidsform/møtepunkter. Denne intensjonsavtalen er gjeldende fram til partene har kommet fram til og undertegnet en lokal samarbeidsavtale. Intensjonsavtalen ble behandlet i kommunestyret I forhold til punktet om bemanning, ble det i intensjonsavtalen antydet 7,5 årsverk totalt. Staten ville gå inn med 3,3 årsverk + 0,5 årsverk til leder, mens kommunen ville gå inn med 3,2 årsverk + 0,5 årsverk til leder. Disse årsverkene ble beregnet før kommunen hadde tatt endelig beslutning om hvilke tjenester som skulle inn i NAV-kontoret. Kommunen hadde en omfattende prosess med høy grad av medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte, høgskolen i Østfold og administrativ ledelse. Det var deltakere både fra barnevern-, psykiatri- og sosialtjenesten. Prosessen førte fram til en beslutning om å ta med hele sosialtjenesten og den kommunale psykiatritjenesten inn i NAV-kontoret. Beslutningen begrunnes med at grensesnittet i tjenestene fra disse avdelinger forenes og styrkes i målsetningen om færre tjenestemottakere og flere ut i aktivt arbeid. I tillegg vil en slik sammensetning av tjenester være organisatorisk hensiktsmessig for en liten kommune som Hvaler. Samarbeidsavtalen Avtalen bygger på en standardmal som brukes for å avtalefeste samhandling mellom statlig og kommunalt nivå i NAV-partnerskapet. Formålet med avtalen er å tydeliggjøre felles visjon Vi gir mennesker muligheter, og konkretisere målet om at de to likeverdige samarbeidspartnerne i reformen Møteinnkalling side 10 av 17

11 sammen skal skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. NAV-kontoret på Hvaler skal etableres i rådhuset, jfr kommunestyresak. Kontoret skal ha felles, enhetlig ledelse. Det betyr at leder av NAV-kontoret kan organisere arbeidsoppgavene i kontoret på tvers av ansettelsesforhold i stat og kommune. Leder er ansatt fra , og vil gå over fra å være prosjektleder til å bli NAV-leder når kontoret åpner Leder er kommunalt ansatt, men lønn og driftutgifter deles 50/50 mellom stat og kommune. Tilpasning til kommunens delegasjonsreglement gjennomføres i god tid før kontoret åpner. Driften av kontoret er basert på et spleiselag mellom partnerne i partnerskapet. Lønnsutgiftene for de som er kommunalt ansatt vil fortsatt bli belastet kommuneøkonomien, mens de som er statsansatte vil lønnes via sentralt lønningskontor i NAV. Det vil bli utarbeidet en egen husleieavtale, der Staten vil betale sin del av driftsutgiftene utover det som gjelder lønn. Leder har ansvar for resultatmål og resultatrapportering til både staten (ved direktør NAV Østfold) og kommunen (ved rådmannen). Vedlegg Utkast til samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og arbeids og velferdsetaten i Østfold. Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Stortingsproposisjon nr 46 ( ) Lov om arbeids- og velferdsforvaltning av Utkast til samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og NAV Østfold. Vurdering Utgangspunktet for vurderingen er at problemstillingene i stor grad dreier seg om det som i organisasjonsteorien betegnes som valg av organisasjonsdesign, dvs. strukturelle føringer for hvordan oppgaver skal løses ved hjelp av organisasjonen. I forbindelse med diskusjonen om organisering av NAV-kontoret på Hvaler dreier spørsmålet seg om design som dobbel integrasjon for det første de utfordringene som ligger i å etablere de to statlige og det kommunale sosialkontoret som en organisasjon, og for det andre spørsmålet om hvordan en eventuelt skal integrere kommunale virksomheter og oppgaver - som ikke er en del av minimumsløsningen i NAV-reformen - som en del av det nye NAV-kontoret. Det å legge psykiatritjenesten inn som en del av NAV-kontoret i kommunen, er først og fremst knyttet till argumentene om at arbeid, trygd og sosialhjelp er viktige aspekter ved brukernes helhetlige tilbud. De politiske signalene i Opptrappingsplanen for psykisk helse er entydige om at så er tilfellet. Det en eventuelt mister av muligheter for samordning i spesialiserte tiltak og tjenester (for brukergruppen psykiatri ) vurderes som mindre enn de fordelene som et nærmere samarbeid med trygd-, arbeids- og sosialkontorvirksomheten i NAV totalt sett representerer. Konklusjoner Det anses som det beste valget for kommunen samlet sett, at den kommunale tjenestemenyen på NAVkontoret i Hvaler skal omfatte tjenester i henhold til sosialtjenestelovens kapittel 3, 4, 5 og 6, samt introduksjonsloven, psykiatritjenester etter kommunehelseloven og tjenester etter alkoholloven. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta Samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Arbeidsog velferdsetaten i Østfold. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 17

12 Saksnr 2007/ Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Økonomiplan , årsbudsjett fordeling av seksjonsrammer Sammendrag Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak om økonomiplan og årsbudsjett Ihht. Kommunens delegeringsreglement vedtar kommunestyret mål og rammer for seksjonene, mens mål og rammer for virksomhetene fattes av utvalgene. Saksopplysninger Økonomiplan og årsbudsjett 2008 ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak 78/07. Der besluttet kommunestyret å redusere driftsrammen til seksjon Opplæring og kultur med kr og å øke driftsrammen for seksjon Helse og sosial med kr utover rådmannens forslag. På investeringsbudsjettet ble budsjettrammen for Bygdebok redusert fra kr til for budsjettåret I tillegg ble det vedtatt å kjøpe andeler i kunstgressbanen til Hvaler idrettslag med kr Foruten en økonomisk fordeling av investerings- og driftsrammer mellom kommunale enheter legger også økonomiplanen til rette for den arbeidsdelingen mellom kommunestyret og utvalgene som følger av delegeringsreglementet. Arbeidsdelingen innebærer at kommunestyret vedtar målene og rammene for seksjonene og rådmannens stab, mens utvalgene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak vedtar målene og rammene til virksomhetene samt organisasjonsplaner for seksjonene. Grunnlaget for utvalgenes fordeling av seksjonenes mål og rammer ned til virksomhetene, vil fortsatt være økonomiplanen som lå ved kommunestyrebehandlingen før jul. Forholdene som beskrives i kapittel 4 og 5, er de fordelingsgrunnlagene utvalgene bør vurdere i fastsettingen av mål og rammer for virksomhetene. Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 44, om økonomiplan Kommunelovens 45, 46, 47 og 50, om årsbudsjett og gjeldsforpliktelser Kommunestyrets vedtak i møte i sak 78/07. Delegeringsreglementet. Møteinnkalling side 12 av 17

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Mars 2009 Salten kommunerevisjon IKS 2 Innhold: 0. SAMMENDRAG... 4 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER... 6 2.1 Formål...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer