Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431"

Transkript

1 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for Anbo-bygget/Gjennsidigebygget 3. Nye skisser til planløsning for Anbo-bygget, tegning 3 og 4 SAMMENDRAG: Etablering av NAV-kontor i Gausdal vil skje i løpet av 2. kvartal Det er vurdert to alternativer for lokalisering av et NAV-kontor. Det ene er kommunehustes østre fløy og det andre er Anbo-bygget/Gjensidigebygget. Rådmannen tilrår at NAV-kontoret lokaliseres i kommunehuset. De kommunale tjenestene som overflyttes tilsvarer de tjenester som ligger i enheten Sosial og arbeid, men med unntak av boveiledning for flyktninger. SAKSOPPLYSNINGER NAV-reformen i nasjonal sammenheng Stortinget vedtok å etablere en Ny Arbeids- og Velferdsetat (NAV). På organisatorisk nivå består reformen av en sammenslåing av Trygdeetaten og Aetat. I tillegg baseres reformen på forpliktende avtaler mellom staten og kommunen når det gjelder etablering av NAV-kontor i hver kommune, samt samordning av relevante kommunale tjenester med de aktuelle tjenestene i den nye statlige etaten. Den nye etaten skal yte tjenester til alle innbyggere i alle deler av livet, og hver kommune skal ha et lokalt NAVkontor som skal være brukernes fysiske kontaktpunkt i forhold til de tjenester som etaten skal yte. NAV-reformen regnes for å være en av de største reformene i offentlig sektor. Overordnet mål er: 1) Flere i arbeid og aktivitet færre på stønad, 2) Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov og 3) En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Status brukere og tjenester i Gausdal kommune I Gausdal kommune bruker trygdeetaten, Aetat og sosialtjenesten mill. kroner årlig til langsiktig oppfølging av innbyggere som har utfordringer i forhold til arbeidslivet. Ca 300 personer i Gausdal inngår til enhver tid i denne brukergruppen som krever offensive tiltak for å komme ut av en stønadssituasjon. I kommunen er de fleste brukere og virkemiddel innenfor arbeids- og velferdsområdet organisert i enheten Sosial og arbeid, primært med tjenester knyttet til sosialtjenesten, flyktningetjenesten, rus, sysselsetting og oppfølging.

2 Nav-prosjekt i Lillehammer-regionen og i Gausdal Gausdal kommune gjennomførte en forstudie for etablering av lokalt NAV kontor i Gausdal i perioden januar til mars Et sentralt element i forstudien for etablering av NAV kontor var å gi ramme for den videre planlegging og etablering. Forstudien foreslo at det skulle etableres et forprosjekt mellom NAV Oppland og Gausdal kommune med følgende oppdrag: Involvere ansatte og brukere i planleggingen av kontor og innhold Definere tjenesteinnhold utover minimumsløsning Lage bemannings-, kompetanse- og organisasjonsplan Finne egnede lokaler Utarbeide nye og gode arbeidsprosesser i kontoret som sikrer et helhetlig tjenestetilbud. Forstudien foreslo også å vektlegge brukerfokus med ønske om å ta reformen på alvor for å kunne lage løsninger som fungerer for brukerne slik at målet for reformen nås: Flere i arbeid og aktivitet færre på stønad! Det ble i samarbeid med Øyer og Lillehammer gjennomført et regionalt forprosjekt som ble avsluttet april 2007 med følgende resultat: Den enkeltes kommunes utfordringer ble kartlagt Interessentanalyse ble delvis gjennomført Regionens brukere ble beskrevet med tall Personalressurser i NAV kontor ble kartlagt Organisatorisk modell i regionen ble besluttet Kommunal og statlig tjenestemeny ble beskrevet Styringsgruppen for det regionale prosjektet besluttet den følgende: Det etableres selvstendige NAV kontorer i de tre kommunene. NAV Lillehammer skal fungere som regionalt vertskontor for følgende statlige tjenester/oppgaver: markedsarbeid, regional AMO, koordinering av arbeid mot tiltaksarrangører, tiltaksøkonomi. Oppstart av lokalt NAV-prosjektet i Gausdal skjedde , og status pr er: Mandat for lokalt prosjekt er utarbeidet. Oppstart av etableringsprosjektet Stilling som NAV leder er lyst ledig med tiltredelse Avtale om kostnadsfordeling av etableringskostnader er klar for underskriving av rådmann og NAV direktør Møtestruktur på plass 1. halvår 08. Første generasjon kommunikasjonsplan utarbeidet Milepælsplan utarbeidet Organisering av NAV-prosjektet i Gausdal

3 Styringsgruppe: Synnøve Flått, NAV Oppland - leder Brit-Olli Nordtømme, kommune Per-Audun Øvstehage, tillitsvalgt stat Liv-Else Ertresvåg Brenden, tillitsvalgt kommune Prosjektgruppe:(pr ) Turid O. Hansen trygd Anne-Kari Ulsaker arbeid Steinar Selven sosial og arbeid Prosjektleder: Else Kjerkol Elvenes Arbeidsgrupper Følgende arbeidsgrupper ble valgt opprettet: Arbeidsgruppe lokaler Arbeidsgruppe - Visjon, mål og verdier Arbeidsgruppe Roller, arbeidsprosesser Arbeidsgruppe IKT Arbeidsgruppe brukermedvirkning. I samtlige arbeidsgrupper sitter en representant fra hver av partene, - arbeid, trygd og sosial/arbeid. I forbindelse med vurdering av lokaler har arbeidsgruppa lokaler vært supplert med Gudbrand Aanstad, enhetsleder for Eiendom, og Liv-Else Ertresvåg Brenden, ergoterapeut. Etablering av en referansegruppe bestående av representanter for rådet for funksjonshemmede, Mental helse, RIO (Interesseorganisasjon for rusmisbrukere) og Gausdal næringsforum vil skje med det første. NAV-kontor i Gausdal vil bli etableres i løpet av 2. kvartal Kommunal tjenestemeny i NAV Gausdal I forbindelse med det regionale prosjektet ble det foretatt en avklaring av hvilke kommunale tjenester som skal overføres til NAV-kontoret i Gausdal. Følgende tjenester skal overføres: Økonomisk sosialhjelp Råd og veiledning Sosialfaglig endringsarbeid/psykiatrisk endringsarbeid Økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning Arbeidsrettet tiltaksarbeid Boligsosialt arbeid Rusmiddel arbeid Diverse oppgaver iht. husbankens, låne- og tilskuddsordninger

4 Flyktningetjenesten introduksjonsprogram, men ikke boveiledning Kvalifiseringsprogram Kommunale ressurser inn i NAV kontoret Fra kommunen vil det bli lagt inn 5,3 årsverk. Dette tilsvarer dagens bemanning for ivaretakelse av ovennevnte tjenester. Kostnadsfordelingen mellom de statlige tjenestene og kommunen tar utgangspunkt i antall årsverk som hver av partene går inn med. For NAVkontoret i Gausdal blir kostnadsfordelingsnøkkelen 50% stat og 50% kommunen. Lokaler og lokalisering av NAV-kontor i Gausdal I Handlingsprogrammet er det vedtatt et låneopptak på 4,5 mill. kroner til nødvendige investeringer i et NAV-kontor. Overslaget ble gjort ut fra en grovskisse og i samråd med arkitekt, men uten forprosjektdetaljering på kalkulasjonsgrunnlaget. På grunnlag en mer detaljer planskisse og grundig kostnadsberegning for ombyggingen, viser de nye beregningene at ombyggingen kommer på 5,4 mill. kroner inkl. moms. Det foreligger to alternativer til etablering av NAV-kontor i Gausdal. Det er 1) i kommunens eget bygg, kommunehusets østre fløy og 2) i Anbo-bygget (Gjensidigebygget) like ved kommunehuset. Når det gjelder alternativ 1, kommunehusets østre fløy, vil det 1. april 2008 bli ledig kontorareal grunnet interkommunal sammenslåing av regnskap, skatt og innfordring. Det er dette arealet som foreslås ombygget til NAV-kontor. Kommunens støttefunksjoner knyttet til blant annet personal og politisk sekretariat som i dag har sine kontorer i østre fløy må i så fall flyttes til lokaler annet sted i kommunehuset. I og med at enheten Sosial og arbeid innlemmes i det lokale NAV-kontoret, vil denne enhetens lokaler bli frigjort. Utredning av kostnader for NAV-kontor i kommunehuset vil være bygningens østre fløy. Når det gjelder alternativ 2, Anbo-bygget, der blant annet trygdeetaten i dag har sine lokaler, er det for tiden lokaler som står tomme. Gausdal kommune har fått tilbud om å kjøpe hele bygget eller leie nødvendig areal til NAV-kontor. Utredning av kostnader for alternativ 2 vil være for både kjøp av bygningen og for leie av nødvendig areal. Planløsning og funksjonalitet for NAV-kontor i Gausdal For begge alternativene foreligger det planløsninger utarbeidet av arkitekt i henhold til lokale behov i Gausdal. Det forelå 2 alternativ; - alternativ 1: Kommunehuset s 2.etg. østre fløy og alternativ 2: Anbo-bygget. Prosjektgruppa og arbeidsgruppe lokaler har gått gjennom begge planløsningene og foretatt en analyse. Til analysearbeidet ble det benyttet en enkel analyse-mal der ulike forhold knyttet til funksjonalitet ble vurdert. De funksjoner og forhold som gruppa vurderte løsning for var: Publikumsarealet, møterom, samtalerom, kontorareal, brukertilgjengelighet, tilgjengelighet for HC, fasiliteter, lysforhold, parkeringsplass HC, arkivløsning og sambruksmulighet med kommunen når det gjelder møterom og kantine.

5 Prosjektgruppas vurdering og konklusjon Verken alternativ 1 eller alternativ 2 gir en optimal løsning for NAV lokaler Publikumsarealet er ikke godt egnet i noen av alternativene, men akseptabelt. Når Anbo vurderes bedre egnet her forutsettes det at planløsningen endres slik at møterommet til yttervegg mot Kommunehuset og selvbetjeningsløsningene flyttes etter. De 2 VP (veileder i publikumsmottak) må ha god oversikt over alt som skjer i publikumsarealet. Møterom/samtalerom antall vurderes likt i begge alt. Kontorareal alt. 1 gir en åpnere/mer samlet løsning, alt. 2 mer spredt. Brukertilgjengelighet/tilgjengelighet HC vurderes likt i begge alt. Parkering HC vurderes til å kunne være like bra i begge alt. Kantineløsning klart bedre i alt. 1, men alt. 2 er godt egnet med egen kjøkken/spiseromløsning. Fasiliteter egen personalinngang m/garderobe, eget pauserom/kjøkken, stillerom, totalt større areal som gir større mulighet for å være framtidsrettet, tenke nytt og jobbe bedre sammen med brukerne Anbo-bygget skårer noe høyere enn østre fløy. Lysforhold vurderes best i alt. 2 Arkivløsning for knapp i begge alt. fjernarkiv må plasseres utenfor selve NAV lokalene. Sambruksmuligheter med kommunale og andre eksterne enheter vurderes som godt egnet i begge altternativene Konklusjon Ut i fra prosjektgruppas totalvurdering er begge løsningene akseptable og stort sett godt egnet som lokaler for NAV Gausdal. Under forutsetning av en bedre planløsning for ANBOs møterom og bedre plassering av PC er for selvbetjening, vurderes alt. 2 som den beste planløsningen. Et eget lokale gir større mulighet for å bygge egen identitet, gir større mulighet for å tenke nytt og jobbe annerledes til det beste for brukerne. Alt. 2 ligger på bakkeplan og foretrekkes av brukerne. Styringsgruppas vurdering og konklusjon Styringsgruppen behandlet spørsmålet om lokaler for NAV-kontor i sitt møte den Som grunnlag for behandlingen ble arkitektens planløsninger for begge bygningsalternativene lagt til grunn, samt prosjektgruppas analyse og vurdering. Det ble også informert om resultatet av de kostnadsmessige utredningene vedrørende drift for alle tre alternativene. Styringsgruppa så det ikke som sin oppgave å trekke de kostnadsmessige beregningene inn i sin vurdering. Styringsgruppen var delt i sitt syn på de foreliggende alternativene. Styringsgruppa mente i likhet med prosjektgruppa at begge alternativene var egnet. Dette blant annet ut fra at østre fløy ser ut til å være en bra løsning både for ansatte og brukere på grunn av heis, og at vegger lar seg flytte for å gi bedre lysforhold og et bedre publikumsareal.

6 Konklusjon: De tillitsvalgte gikk inn for Anbo-bygget særlig ut i fra et bruker- og ansattperspektiv, og sluttet seg til prosjektgruppas konklusjon. Leder i styringsgruppa delte tillitsvalgtes syn på at bruker- og ansattperspektivet best blir ivaretatt i Anbo-bygget. Kommunens representant i styringsgruppa gikk inn for kommunehustes østre fløy ut fra en større vektlegging av sambruksmuligheter, at offentlige kontorer er samlet i samme bygg og at det på sikt vil være enklere å foreta nødvendige tilpasninger ut fra en eventuell redusert eller økt aktivitet. Kostnader ved etablering av NAV-kontor I forbindelse med lokalisering av NAV-kontor i Gausdal, ble Anbo AS invitert til å komme med planløsning for NAV-kontor i Anbo-bygget samt konkret tilbud om pris på leie av lokaler. I brev av fra Anbo AS får kommunen tilbud om å kjøpe Gjensidige-bygget, - tilbudssum kr I brev av fra Anbo AS vedlegges skisse til planløsning, og tilbud om leie av 450 kvm for kr pr. kvm pr. år. Det er senere opplyst at uteieperioden i utgangspunktet settes til 10 år, men at det åpnes opp for mulighet til at dette kan forhandles. Lokalisering av NAV-kontor i Gausdal vurderes ut fra følgende tre alternativer: 1. NAV-kontoret etableres i den østre delen av kommunehuset 2. NAV-kontoret etableres i Anbo-bygget (Gjensidige-bygget). Lokalene leies av ANBO. 3. NAV-kontoret etableres i Anbo-bygget (Gjensidige-bygget). Hele bygget selges til Gausdal kommune. Beregningsgrunnlag for de tre alternativene For alternativ 1 er det behov for en betydelig ombygging i kommunehuset, bla. oppføring av ny heis. Rent plassmessig lar dette alternativet seg gjennomføre i og med at økonomifunksjonene flyttes til Øyer og Lillehammer. Det er om lag like mange personer som nå flytter ut, som antall personer som tilhører trygd og arbeid i det framtidige NAVkontoret. Tidlig i fasen var det også oppe som et forslag om å etablere NAV-kontoret i den vestre delen av kommunehuset. Dette alternativet falt bort av flere årsaker, bla. medførte en slik løsning problemer med å skille NAV delen fra kommune delen (felles inngang og felles atkomst internt i bygget). En slik løsning ville også gi utfordringer mht møteromskapasiteten siden den la beslag på formannskapssalen. Denne løsningen er ikke skikkelig kostnadsberegna, men antydning fra arkitekt var at dette vil bli en dyrere løsning, bl.a. fordi den medfører utskifting av ventilasjonsanlegget. For alternativene 2 og 3 er planløsningene like, men i alt 2 leier kommunen areal til NAVlokaler av Anbo AS, mens i alternativ 3 kjøper Gausdal kommune hele bygget av Anbo AS. For begge av disse alternativene vil det være ledige lokaler som kommunen kan leie ut og få inntekter. Velges alternativ 2 vil det være ledige lokaler i kommunehuset, og i alternativ 3 er det ledige lokaler både i kommunehuset og i Anbo-bygget.

7 De ledige lokalene representerer et inntektspotensial. I beregningene er det ikke medtatt husleieinntekter for disse lokalene, da vi pr. d.d. ikke har registrert aktuelle leietakere. Det skal presiseres at de beregningene vi har gjort som vurderingsgrunnlag, for en del er basert på skjønnsmessige vurderinger. Avskrivningstid er et eksempel i så måte. Gjennom dette har vi forsøkt å ta hensyn til at de ulike delene av et bygg har ulik levetid. Fundamenter og bærekonstruksjoner har lang levetid, mens innvendige lette konstruksjoner og en del tekniske anlegg, spesielt tele og data, har kortere levetid. Etter vår vurdering utgjør de installasjonene med kortest levetid en mindre andel av investeringene i kommunehuset enn i Anbo-bygget. Vi har derfor avskrivningstid på de ombyggingene som nå foretas på 25 år for kommunehuset, og 20 år for Anbo-bygget. Avskrivningstid på kjøpesummen for Anbobygget er brukt 30 år. Her er lagt til grunn en vurdering om at levetiden totalt sett kan være om lag 50 år, og at det nå er drøyt 20 år siden den er oppsatt. For beregning av forvaltnings-, drift- og vedlikeholdskostnader er benytta tallmateriale fra FOBE (forum for offentlige bygg og eiendommer). Det er ikke i noen av alternativene medtatt såkalte utviklingskostnader. Dette er kostnader knyttet til senere ombygginger, endringer eller moderniseringer. Det er gjennomgående brukt en rentesats på 6 % i beregningene. Kostnadsberegning for alternativ 1: Kommunehustes østre fløy Ved beregning av kostnadene med dette alternativet er følgende tatt med: Kapitalkostnader (investering på kr , avskrivingstid 25 år, 6 % rente). FDV-kostnader (forvaltning-, drift- og vedlikeholds kostnader) Statens andel av husleien (fordeling 50/50 mellom stat og kommune) I dette alternativet er det forutsatt at NAV benytter den eksisterende kantina i kommunehuset. På den ene side kan det hevdes at NAV bør betale en forholdsmessig andel av FDVkostnadene for kantina. Statens andel av dette vil utgjøre mellom kr/årlig. På den andre side kan det hevdes at flere brukere av kantina er med på å opprettholde grunnlaget for videre drift. I beregningene er det ikke medtatt noen beløp for bruk av kantina eller andre fellesarealer. Etter dette framkommer en årlig kostnad for kommunen på om lag kr Kostnadsberegning for alternativ 2: NAV-kontor i leide lokaler i Anbo-bygget Ved beregning av kostnadene med dette alternativet er følgende medtatt: Kommunens andel av den husleien som betales til Anbo (fordeling 50/50 mellom stat og kommune).

8 Kommunens andel av de FDV-kostnader som ikke inngår i husleien. Den største delen av dette er knyttet til energi og renhold. Kommunen vil etter dette alternativet få ledige lokaler i kommunehuset. Selv om lokalene står tomme, påløper visse FDV-kostnader. Etter dette framkommer en årlig kostnad for kommunen på om lag kr Kostnadsberegning for alternativ 3: NAV-kontoret i eide lokaler i Anbo-bygget Ved beregning av kostnadene med dette alternativet er følgende medtatt: Kapitalkostnader for kjøp av bygget(investering på kr , avskrivingstid 30 år, 6 % rente. Kapitalkostnader for ombygging(investering på kr , avskrivingstid 20 år, 6 % rente. FDV-kostnader for NAV-lokalene. FDV-kostnader for resten av bygget. FDV-kostnader for tomme lokaler i kommunehuset. Statens andel av husleie for NAV-lokalene Husleieinntekt fra resten av bygget. Etter dette framkommer en årlig kostnad for kommunen på om lag kr Beregningene av de årlige kostnader for hvert alternativ viser følgende: Alternativ 1: Beregna årlige kostnader kr Alternativ 2: Beregna årlige kostnader kr Alternativ 3: Beregna årlige kostnader kr Etter de beregningene som er vist til ovenfor, faller alternativ 1 billigst ut for kommunen. VURDERING: Som utgangspunkt legges til grunn prosjektgruppas vurderinger når det gjelder tilfredsstillende planløsninger og funksjonalitet i henhold til ansatte og brukere. I tillegg legges til grunn de økonomiske vurderingene knyttet til etablerings- og driftskostnader for kommunen ved etablering av NAV-kontor i egne lokaler i østre fløy og etablering av lokaler i Anbo-bygget kjøpt eller leid. Når det gjelder valg av kommunale tjenester og antall årsverk som skal inn i NAV-kontoret er forslaget fra det regionale prosjektet drøftet i administrasjonen og rådmannen gir sin tilslutning til det valg som er gjort. Rådmannen deler prosjektgruppas syn på at begge alternativene vil gi gode og tilfredsstillende løsninger for et NAV-kontor i Gausdal. Det synes å være små forkjeller i prosjektgruppas analyse og vurdering vedrørende planløsning og funksjonalitet for alternativene. Ledelsen finner av den grunn til også å trekke inn andre forhold som kan ha betydning for Gausdal kommune.

9 Kommunen har i dag ledige lokaler i eget bygg, og som med ombygging til en kostnad av 5,4 mill. kroner kan gi gode og tilfredsstillende løsninger. Lokalene er slik plassert at det gir mulighet for at alle offentlige tjenester kan være samlet i en og samme bygning. En egen inngang til NAV synes å være viktig i henhold til statens kravspesifikasjoner når det gjelder NAV-kontor. Dette vil kunne imøtekommes ved etablering av NAV i kommunehustes østre fløy. Selv om NAV skal framstå som en egen etat med økt samordning av tjenester for brukerne, vil det være grensetilfeller der det kan være behov for kommunikasjon og samhandling også med kommunale tjenester. Tverrfaglig samarbeid på tvers av etater vurderes å være enklere når disse er lokalisert i samme bygg. Det er forståelse for at brukerne ideelt sett vurderer inngang fra bakkeplan som den beste løsningen. Imidlertid viser det seg at mange NAV-kontorer har lokaler som ligger i andre etasje eller høyere, og det ser ikke ut til at dette blir vurdert som særlig ugunstig når tilgjengeligheten lar seg løse med heis. Videre vil det også være riktig å legge vekt på utviklingstrekk i samfunnet. Det kan føre til at det i framtida blir behov for mindre areal til et NAV-kontor enn det legges til grunn i dag. Dette ut fra at organisatoriske og teknologisk endringer og behov for omstillinger synes å være akselererende. Dagens måte å møte brukerne og deres utfordringer på kan for eksempel innebære økt behov for spesialkompetanse, - en kompetanse et lite lokalt NAV-kontor ikke kan dekke på en tilfredsstillende måte. Videre kan teknologiske IT-løsninger medføre effektivisering i forhold til brukernes behov, og ikke minst når det gjelder framtidas behov for arkivplass. Ut fra et slikt perspektiv vil lokale behov endres, og eierne må sikre seg mulighet for å kunne tilpasse og se dette sammen med kommunens øvrige behov og tjenestetilbud. Med lokalisering i eget bygg vil denne fleksibiliteten være tilstede i større grad enn i leide lokaler med mangeårig bindingstid. Ut fra det faktum at kommunehuset etter 1. april vil ha ledig kontorareal, er det lite sannsynlig at dagens lokaler kan leies ut uten at det vil kreve midler til investering i forhold til ombygging og tilpassning. Det synes også å være riktig å nevne at dagens leietaker DnB NOR i framtida både kan komme til å regionalisere, og i større grad tilby sine tjenester gjennom Bank i butikk. Dessuten er det usikkerhet knyttet til kommunesammenslutning eller etablering av ytterligere interkommunale løsninger for våre tjenester. Dette kan innebære betydelig ledig kontorareal som det kan bli vanskelig å få leietakere til. For kommunen vil dette være fordyrende og lite tilfredsstillende bruk av offentlige ressurser. Sambruk av felles areal som møtelokaler og kantine vurderes også å være positivt. Særlig vurderes kulturkafeen m/kantinetilbud for ansatte å være av svært god kvalitet. Med økt antall ansatte og besøkende til kulturkafeen, er det grunn til å tro at dette også både generelt og spesielt vil styrke driften av kulturkafétilbudet. Når det gjelder de økonomiske beregningene for de tre alternativene, viser NAV-kontor i østre fløy seg å være mest økonomisk gunstig. Samtidig med at NAV-kontor i disse lokalene også vurderes å være gode og tilfredsstillende, må kostnader vektlegges stor betydning. Dette er særlig viktig ut fra kommunens anstrengte økonomiske situasjon i årene som kommer.

10 Ut fra en totalvurdering av både planløsning, funksjonalitet, tverrfaglige samarbeidsmuligheter, framtidsperspektiv, fleksibilitet og økonomi vil rådmannen anbefale at kommunehusets østre fløy blir valgt til etablering av NAV-kontor. Dette er kommunisert med NAV-direktøren som slutter seg til rådmannens syn. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende innstilling: NAV-kontor i Gausdal etableres i kommunehustes østre fløy, og med de kommunale tjenestene og årsverk som beskrevet i saken Det fastsettes en ny kostnadsramme på 5,4 mill. kroner. Manglende finansiering dekkes ved økt låneopptak. Det gjøres følgende budsjettendring: kr kr Formannskapet behandlet saken, saksnr. 25/08 den Behandling: Brev fra FFO Gausdal ble delt ut. Hans Oddvar Høistad, Ap, satte fram følgende forslag: Saken realitetsbehandles i kommunestyret 24. april etter at det har vært ført nye forhandlinger med ANBO i forhold til arealbehov og leiepris. Forslaget til Jens Oddvar Høistad ble enstemmig vedtatt. Innstilling: Saken realitetsbehandles i kommunestyret 24. april 2008 etter at det har vært ført nye forhandlinger med ANBO i forhold til arealbehov og leiepris. NYE SAKSOPPLYSNINGER Det ble umiddelbart tatt kontakt med Anbo AS med forespørsel om utarbeidelse av ny planløsning for NAV-kontor med et redusert areal, - tilsvarende arealstørrelse som kommunehusets østre fløy. Likeså ble det bedt om en ny vurdering og nytt pristilbud på leie av lokaler. Gausdal kommune har fra Anbo AS mottatt to nye planskisser basert på mindre areal enn opprinnelig forslag (tegning nr. 3 og 4) vedrørende planløsning for NAV-kontor i Gausdal. De nye forslagene har begge en planløsning på 380 kvm, men med forskjellige innredningsalternativer. Videre har Anbo AS kommet med et nytt pristilbud vedrørende

11 lokalleie basert på de nye planskissene. Tilbud husleiepris fra Anbo AS er kr I tillegg kommer kommunens beregning av FDV-kostnader på kr. 428 pr. kvm/årlig, jf. tabell. Arbeidsgruppas vurdering av funksjonalitet NAV-lokaler Arbeids- og prosjektgruppa for NAV-kontor i Gausdal har gjort en ny vurdering og analyse i henhold til egnethet for ansatte og brukere. De alternativer som er sammenlignet er alternativ 1 (kommunehusets østre fløy) og alternativ 2 (Anbo-bygget tegning nr. 4). De forhold som synes å gi høyere skår i alternativ 2 er brukertilgjengeligheten, planløsningen av publikumsarealet, lysforhold for ansatte og parkeringsforholdene. Når det gjelder kommunehustes østre fløy, som også er vurdert som akseptablt, er det sambruksmuligheter med kommunen om kantineløsning for ansatte som gir høyere skår. Arbeids- og prosjektgruppas konklusjon er: Begge løsningene er akseptable, men ingen gir optimal løsning Anbo-bygget, tegning nr. 4, fremstår som det best egnede lokalet De økonomiske aspektene ved eventuelle leieavtaler eller ombyggingskostnader er ikke vurdert, - det er kun sett på de byggtekniske løsningene til beste for brukere og ansatte Administrasjonens beregning av husleiekostnader for NAV-kontor Leie Anbo-bygget Kommunehusets østre fløy. Areal 380 m2 360 m2 Husleie kr pr m2 og år kr/m kr/m2 FDV-kostnader *) **) 428 kr/m2 550 kr/m2 Sum leie inkl. drift pr. m kr/m kr/m2 Sum utgifter for samlet areal NAV-kontor kr kr *) FDV-kostnader = Forvaltning, energi, renhold, vaktmester, vedlikehold **) I FDV-kostnader for Anbo-bygget er kostnader knyttet til ytre vedlikehold og vaktmester utomhus inkludert i husleia, mens det for østre fløy er en del av FDV-kostnadene Denne nye tabellen viser en differens i kostnader i forhold til opprinnelig saksutredning for NAV-kontor i Gausdal. I kostnadsberegningene i K-sak 42/08 er det oppdaget en regnefeil knyttet til kostnadene for østre fløy. Feilen skyldes at det i en formel i regnearket var glemt å rette opp et tidligere anslag på antall m2. Dette førte til at husleiesatsen var satt for lavt. I tillegg har kostnader for Anbo-bygget knyttet til en reduksjon av areal fra 450 m2 til 380 m2, og en leiekostnadsøkning fra 1200 kr/m2 til 1250 kr/m2 også innvirkning på differensen. Kommunale utgifter for de alternative NAV-lokalene blir slik: Leie Anbo-bygget Kommunehusets østre fløy. Sum utgifter kr kr Refusjon fra staten kr kr FDV-kostnader tomme lokaler kr

12 Kostnader Gausdal kommune kr kr Merkostnader for kommunen ved leie av Anbo-bygget blir kr pr. år Andre utleiemuligheter for Anbo-bygget Administrasjonen er gjort kjent med at Gausdal videregående har behov for midlertidige lokaler til undervisning fra høsten Rektor har vært på befaring og vurderer lokalene i Anbo-bygget som veldig egnet i forhold til skolens behov. NY VURDERING Rådmannen har med utgangspunkt i ny skisse til NAV-lokaler, arbeids- og prosjektgruppas vurderinger og ny kostnadskalkyle foretatt en ny vurdering av NAV-lokaler i Gausdal. Begge alternativene for NAV-kontor vurderes som akseptable. Rådmannen merker seg at arbeids- og prosjektgruppa har kommet fram til at alternativ 2 (Anbo-bygget, tegning nr. 4) blir vurdert som bedre egnet enn østre fløy ut fra et ansatt- og brukerperspektiv. Siden begge alternativene fortsatt er vurdert som akseptable, vil rådmannen ut fra økonomi og bygningsmessig ressursbruk ikke endre forslag til vedtak. I tillegg styrkes dette valget ved at Gausdal videregående skole får løst sine behov. Rådmann anbefaler derfor østre fløy som det helhetlige beste alternativet. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende innstilling: NAV-kontor i Gausdal etableres i kommunehustes østre fløy, og med de kommunale tjenestene og årsverk som beskrevet i saken Det fastsettes en ny kostnadsramme på 5,4 mill. kroner. Manglende finansiering dekkes ved økt låneopptak. Det gjøres følgende budsjettendring: kr kr

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

DELRAPPORT ETABLERING AV NAV LEVANGER Tema: Tjenesteinnhold Lokaler

DELRAPPORT ETABLERING AV NAV LEVANGER Tema: Tjenesteinnhold Lokaler DELRAPPORT ETABLERING AV NAV LEVANGER Tema: Tjenesteinnhold Lokaler Deltakere: Øystein Lunnan Lindis Semb Erling Mathisen Karstein Rye Rita Bjørgan Holand Berit Lyngen Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG- ANBEFALINGER...

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 62/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er):

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 134/09 09/1406 ØKONOMIRAPPORTERING NR. 9.09 PS 135/09 09/1325

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg Møtedato

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt Prosjektplan Framtidas grunnskole i Alvdal utredningsprosjekt Prosjekteier: Alvdal kommune Prosjekt start: April 2013 Prosjekt slutt: April 2014 2 Forutsetninger: I økonomiplanen 2013-2020 er det lagt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad : Jan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 Eldrerådet 08.10.2012 Ruspolitisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Tylldalen samfunnshus Møtedato: 24.06.2008 Tid: Umiddelbart etter kommunetyremøtet Saksnr. Tittel 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.06.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 02.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Gevinstrealisering i NAV Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vår største utfordring (1) er arbeidskraft 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN SAK 10/2012 KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å kjøpe det regulerte arealet, stort 221,7 daa, på Dal skog for 30 mill. kroner og samtidig

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 1 Innhold 1 Innledning.... 3 2 Arealbehov.... 3 3 Omdisponering av eksisterende bygningsmasse.... 3 Arealer i Hattfjelldal Omsorgssenter.... 4 Trygde-/omsorgsboliger....

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

SLUTTRAPPORT INFRASTRUKTUR. for DMS INN-TRØNDELAG

SLUTTRAPPORT INFRASTRUKTUR. for DMS INN-TRØNDELAG SLUTTRAPPORT INFRASTRUKTUR for DMS INN-TRØNDELAG 1 INNHOLD Beskrivelse prosjekt side 3 Lokaler side 4 Finansiering side 8 IKT side 9 Omrokkering sykehjemsplasser side 10 2 Delprosjektet Infrastruktur Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning?

Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning? Skjønn og handlingsrom i NAV: Et rom for styring eller medvirkning? 12 april 2012 Jorunn T. Jessen TREfF Formål ved undersøkelsen Undersøke hvordan NAV-arbeiderne oppfatter: sitt eget handlingsrom og sine

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 08.02.2011 09.30. : Jens Høistad, Karin Kvisten, Roar Steinslien

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 08.02.2011 09.30. : Jens Høistad, Karin Kvisten, Roar Steinslien Offentlig protokoll Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 08.02.2011 09.30 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer