Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431"

Transkript

1 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for Anbo-bygget/Gjennsidigebygget 3. Nye skisser til planløsning for Anbo-bygget, tegning 3 og 4 SAMMENDRAG: Etablering av NAV-kontor i Gausdal vil skje i løpet av 2. kvartal Det er vurdert to alternativer for lokalisering av et NAV-kontor. Det ene er kommunehustes østre fløy og det andre er Anbo-bygget/Gjensidigebygget. Rådmannen tilrår at NAV-kontoret lokaliseres i kommunehuset. De kommunale tjenestene som overflyttes tilsvarer de tjenester som ligger i enheten Sosial og arbeid, men med unntak av boveiledning for flyktninger. SAKSOPPLYSNINGER NAV-reformen i nasjonal sammenheng Stortinget vedtok å etablere en Ny Arbeids- og Velferdsetat (NAV). På organisatorisk nivå består reformen av en sammenslåing av Trygdeetaten og Aetat. I tillegg baseres reformen på forpliktende avtaler mellom staten og kommunen når det gjelder etablering av NAV-kontor i hver kommune, samt samordning av relevante kommunale tjenester med de aktuelle tjenestene i den nye statlige etaten. Den nye etaten skal yte tjenester til alle innbyggere i alle deler av livet, og hver kommune skal ha et lokalt NAVkontor som skal være brukernes fysiske kontaktpunkt i forhold til de tjenester som etaten skal yte. NAV-reformen regnes for å være en av de største reformene i offentlig sektor. Overordnet mål er: 1) Flere i arbeid og aktivitet færre på stønad, 2) Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov og 3) En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Status brukere og tjenester i Gausdal kommune I Gausdal kommune bruker trygdeetaten, Aetat og sosialtjenesten mill. kroner årlig til langsiktig oppfølging av innbyggere som har utfordringer i forhold til arbeidslivet. Ca 300 personer i Gausdal inngår til enhver tid i denne brukergruppen som krever offensive tiltak for å komme ut av en stønadssituasjon. I kommunen er de fleste brukere og virkemiddel innenfor arbeids- og velferdsområdet organisert i enheten Sosial og arbeid, primært med tjenester knyttet til sosialtjenesten, flyktningetjenesten, rus, sysselsetting og oppfølging.

2 Nav-prosjekt i Lillehammer-regionen og i Gausdal Gausdal kommune gjennomførte en forstudie for etablering av lokalt NAV kontor i Gausdal i perioden januar til mars Et sentralt element i forstudien for etablering av NAV kontor var å gi ramme for den videre planlegging og etablering. Forstudien foreslo at det skulle etableres et forprosjekt mellom NAV Oppland og Gausdal kommune med følgende oppdrag: Involvere ansatte og brukere i planleggingen av kontor og innhold Definere tjenesteinnhold utover minimumsløsning Lage bemannings-, kompetanse- og organisasjonsplan Finne egnede lokaler Utarbeide nye og gode arbeidsprosesser i kontoret som sikrer et helhetlig tjenestetilbud. Forstudien foreslo også å vektlegge brukerfokus med ønske om å ta reformen på alvor for å kunne lage løsninger som fungerer for brukerne slik at målet for reformen nås: Flere i arbeid og aktivitet færre på stønad! Det ble i samarbeid med Øyer og Lillehammer gjennomført et regionalt forprosjekt som ble avsluttet april 2007 med følgende resultat: Den enkeltes kommunes utfordringer ble kartlagt Interessentanalyse ble delvis gjennomført Regionens brukere ble beskrevet med tall Personalressurser i NAV kontor ble kartlagt Organisatorisk modell i regionen ble besluttet Kommunal og statlig tjenestemeny ble beskrevet Styringsgruppen for det regionale prosjektet besluttet den følgende: Det etableres selvstendige NAV kontorer i de tre kommunene. NAV Lillehammer skal fungere som regionalt vertskontor for følgende statlige tjenester/oppgaver: markedsarbeid, regional AMO, koordinering av arbeid mot tiltaksarrangører, tiltaksøkonomi. Oppstart av lokalt NAV-prosjektet i Gausdal skjedde , og status pr er: Mandat for lokalt prosjekt er utarbeidet. Oppstart av etableringsprosjektet Stilling som NAV leder er lyst ledig med tiltredelse Avtale om kostnadsfordeling av etableringskostnader er klar for underskriving av rådmann og NAV direktør Møtestruktur på plass 1. halvår 08. Første generasjon kommunikasjonsplan utarbeidet Milepælsplan utarbeidet Organisering av NAV-prosjektet i Gausdal

3 Styringsgruppe: Synnøve Flått, NAV Oppland - leder Brit-Olli Nordtømme, kommune Per-Audun Øvstehage, tillitsvalgt stat Liv-Else Ertresvåg Brenden, tillitsvalgt kommune Prosjektgruppe:(pr ) Turid O. Hansen trygd Anne-Kari Ulsaker arbeid Steinar Selven sosial og arbeid Prosjektleder: Else Kjerkol Elvenes Arbeidsgrupper Følgende arbeidsgrupper ble valgt opprettet: Arbeidsgruppe lokaler Arbeidsgruppe - Visjon, mål og verdier Arbeidsgruppe Roller, arbeidsprosesser Arbeidsgruppe IKT Arbeidsgruppe brukermedvirkning. I samtlige arbeidsgrupper sitter en representant fra hver av partene, - arbeid, trygd og sosial/arbeid. I forbindelse med vurdering av lokaler har arbeidsgruppa lokaler vært supplert med Gudbrand Aanstad, enhetsleder for Eiendom, og Liv-Else Ertresvåg Brenden, ergoterapeut. Etablering av en referansegruppe bestående av representanter for rådet for funksjonshemmede, Mental helse, RIO (Interesseorganisasjon for rusmisbrukere) og Gausdal næringsforum vil skje med det første. NAV-kontor i Gausdal vil bli etableres i løpet av 2. kvartal Kommunal tjenestemeny i NAV Gausdal I forbindelse med det regionale prosjektet ble det foretatt en avklaring av hvilke kommunale tjenester som skal overføres til NAV-kontoret i Gausdal. Følgende tjenester skal overføres: Økonomisk sosialhjelp Råd og veiledning Sosialfaglig endringsarbeid/psykiatrisk endringsarbeid Økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning Arbeidsrettet tiltaksarbeid Boligsosialt arbeid Rusmiddel arbeid Diverse oppgaver iht. husbankens, låne- og tilskuddsordninger

4 Flyktningetjenesten introduksjonsprogram, men ikke boveiledning Kvalifiseringsprogram Kommunale ressurser inn i NAV kontoret Fra kommunen vil det bli lagt inn 5,3 årsverk. Dette tilsvarer dagens bemanning for ivaretakelse av ovennevnte tjenester. Kostnadsfordelingen mellom de statlige tjenestene og kommunen tar utgangspunkt i antall årsverk som hver av partene går inn med. For NAVkontoret i Gausdal blir kostnadsfordelingsnøkkelen 50% stat og 50% kommunen. Lokaler og lokalisering av NAV-kontor i Gausdal I Handlingsprogrammet er det vedtatt et låneopptak på 4,5 mill. kroner til nødvendige investeringer i et NAV-kontor. Overslaget ble gjort ut fra en grovskisse og i samråd med arkitekt, men uten forprosjektdetaljering på kalkulasjonsgrunnlaget. På grunnlag en mer detaljer planskisse og grundig kostnadsberegning for ombyggingen, viser de nye beregningene at ombyggingen kommer på 5,4 mill. kroner inkl. moms. Det foreligger to alternativer til etablering av NAV-kontor i Gausdal. Det er 1) i kommunens eget bygg, kommunehusets østre fløy og 2) i Anbo-bygget (Gjensidigebygget) like ved kommunehuset. Når det gjelder alternativ 1, kommunehusets østre fløy, vil det 1. april 2008 bli ledig kontorareal grunnet interkommunal sammenslåing av regnskap, skatt og innfordring. Det er dette arealet som foreslås ombygget til NAV-kontor. Kommunens støttefunksjoner knyttet til blant annet personal og politisk sekretariat som i dag har sine kontorer i østre fløy må i så fall flyttes til lokaler annet sted i kommunehuset. I og med at enheten Sosial og arbeid innlemmes i det lokale NAV-kontoret, vil denne enhetens lokaler bli frigjort. Utredning av kostnader for NAV-kontor i kommunehuset vil være bygningens østre fløy. Når det gjelder alternativ 2, Anbo-bygget, der blant annet trygdeetaten i dag har sine lokaler, er det for tiden lokaler som står tomme. Gausdal kommune har fått tilbud om å kjøpe hele bygget eller leie nødvendig areal til NAV-kontor. Utredning av kostnader for alternativ 2 vil være for både kjøp av bygningen og for leie av nødvendig areal. Planløsning og funksjonalitet for NAV-kontor i Gausdal For begge alternativene foreligger det planløsninger utarbeidet av arkitekt i henhold til lokale behov i Gausdal. Det forelå 2 alternativ; - alternativ 1: Kommunehuset s 2.etg. østre fløy og alternativ 2: Anbo-bygget. Prosjektgruppa og arbeidsgruppe lokaler har gått gjennom begge planløsningene og foretatt en analyse. Til analysearbeidet ble det benyttet en enkel analyse-mal der ulike forhold knyttet til funksjonalitet ble vurdert. De funksjoner og forhold som gruppa vurderte løsning for var: Publikumsarealet, møterom, samtalerom, kontorareal, brukertilgjengelighet, tilgjengelighet for HC, fasiliteter, lysforhold, parkeringsplass HC, arkivløsning og sambruksmulighet med kommunen når det gjelder møterom og kantine.

5 Prosjektgruppas vurdering og konklusjon Verken alternativ 1 eller alternativ 2 gir en optimal løsning for NAV lokaler Publikumsarealet er ikke godt egnet i noen av alternativene, men akseptabelt. Når Anbo vurderes bedre egnet her forutsettes det at planløsningen endres slik at møterommet til yttervegg mot Kommunehuset og selvbetjeningsløsningene flyttes etter. De 2 VP (veileder i publikumsmottak) må ha god oversikt over alt som skjer i publikumsarealet. Møterom/samtalerom antall vurderes likt i begge alt. Kontorareal alt. 1 gir en åpnere/mer samlet løsning, alt. 2 mer spredt. Brukertilgjengelighet/tilgjengelighet HC vurderes likt i begge alt. Parkering HC vurderes til å kunne være like bra i begge alt. Kantineløsning klart bedre i alt. 1, men alt. 2 er godt egnet med egen kjøkken/spiseromløsning. Fasiliteter egen personalinngang m/garderobe, eget pauserom/kjøkken, stillerom, totalt større areal som gir større mulighet for å være framtidsrettet, tenke nytt og jobbe bedre sammen med brukerne Anbo-bygget skårer noe høyere enn østre fløy. Lysforhold vurderes best i alt. 2 Arkivløsning for knapp i begge alt. fjernarkiv må plasseres utenfor selve NAV lokalene. Sambruksmuligheter med kommunale og andre eksterne enheter vurderes som godt egnet i begge altternativene Konklusjon Ut i fra prosjektgruppas totalvurdering er begge løsningene akseptable og stort sett godt egnet som lokaler for NAV Gausdal. Under forutsetning av en bedre planløsning for ANBOs møterom og bedre plassering av PC er for selvbetjening, vurderes alt. 2 som den beste planløsningen. Et eget lokale gir større mulighet for å bygge egen identitet, gir større mulighet for å tenke nytt og jobbe annerledes til det beste for brukerne. Alt. 2 ligger på bakkeplan og foretrekkes av brukerne. Styringsgruppas vurdering og konklusjon Styringsgruppen behandlet spørsmålet om lokaler for NAV-kontor i sitt møte den Som grunnlag for behandlingen ble arkitektens planløsninger for begge bygningsalternativene lagt til grunn, samt prosjektgruppas analyse og vurdering. Det ble også informert om resultatet av de kostnadsmessige utredningene vedrørende drift for alle tre alternativene. Styringsgruppa så det ikke som sin oppgave å trekke de kostnadsmessige beregningene inn i sin vurdering. Styringsgruppen var delt i sitt syn på de foreliggende alternativene. Styringsgruppa mente i likhet med prosjektgruppa at begge alternativene var egnet. Dette blant annet ut fra at østre fløy ser ut til å være en bra løsning både for ansatte og brukere på grunn av heis, og at vegger lar seg flytte for å gi bedre lysforhold og et bedre publikumsareal.

6 Konklusjon: De tillitsvalgte gikk inn for Anbo-bygget særlig ut i fra et bruker- og ansattperspektiv, og sluttet seg til prosjektgruppas konklusjon. Leder i styringsgruppa delte tillitsvalgtes syn på at bruker- og ansattperspektivet best blir ivaretatt i Anbo-bygget. Kommunens representant i styringsgruppa gikk inn for kommunehustes østre fløy ut fra en større vektlegging av sambruksmuligheter, at offentlige kontorer er samlet i samme bygg og at det på sikt vil være enklere å foreta nødvendige tilpasninger ut fra en eventuell redusert eller økt aktivitet. Kostnader ved etablering av NAV-kontor I forbindelse med lokalisering av NAV-kontor i Gausdal, ble Anbo AS invitert til å komme med planløsning for NAV-kontor i Anbo-bygget samt konkret tilbud om pris på leie av lokaler. I brev av fra Anbo AS får kommunen tilbud om å kjøpe Gjensidige-bygget, - tilbudssum kr I brev av fra Anbo AS vedlegges skisse til planløsning, og tilbud om leie av 450 kvm for kr pr. kvm pr. år. Det er senere opplyst at uteieperioden i utgangspunktet settes til 10 år, men at det åpnes opp for mulighet til at dette kan forhandles. Lokalisering av NAV-kontor i Gausdal vurderes ut fra følgende tre alternativer: 1. NAV-kontoret etableres i den østre delen av kommunehuset 2. NAV-kontoret etableres i Anbo-bygget (Gjensidige-bygget). Lokalene leies av ANBO. 3. NAV-kontoret etableres i Anbo-bygget (Gjensidige-bygget). Hele bygget selges til Gausdal kommune. Beregningsgrunnlag for de tre alternativene For alternativ 1 er det behov for en betydelig ombygging i kommunehuset, bla. oppføring av ny heis. Rent plassmessig lar dette alternativet seg gjennomføre i og med at økonomifunksjonene flyttes til Øyer og Lillehammer. Det er om lag like mange personer som nå flytter ut, som antall personer som tilhører trygd og arbeid i det framtidige NAVkontoret. Tidlig i fasen var det også oppe som et forslag om å etablere NAV-kontoret i den vestre delen av kommunehuset. Dette alternativet falt bort av flere årsaker, bla. medførte en slik løsning problemer med å skille NAV delen fra kommune delen (felles inngang og felles atkomst internt i bygget). En slik løsning ville også gi utfordringer mht møteromskapasiteten siden den la beslag på formannskapssalen. Denne løsningen er ikke skikkelig kostnadsberegna, men antydning fra arkitekt var at dette vil bli en dyrere løsning, bl.a. fordi den medfører utskifting av ventilasjonsanlegget. For alternativene 2 og 3 er planløsningene like, men i alt 2 leier kommunen areal til NAVlokaler av Anbo AS, mens i alternativ 3 kjøper Gausdal kommune hele bygget av Anbo AS. For begge av disse alternativene vil det være ledige lokaler som kommunen kan leie ut og få inntekter. Velges alternativ 2 vil det være ledige lokaler i kommunehuset, og i alternativ 3 er det ledige lokaler både i kommunehuset og i Anbo-bygget.

7 De ledige lokalene representerer et inntektspotensial. I beregningene er det ikke medtatt husleieinntekter for disse lokalene, da vi pr. d.d. ikke har registrert aktuelle leietakere. Det skal presiseres at de beregningene vi har gjort som vurderingsgrunnlag, for en del er basert på skjønnsmessige vurderinger. Avskrivningstid er et eksempel i så måte. Gjennom dette har vi forsøkt å ta hensyn til at de ulike delene av et bygg har ulik levetid. Fundamenter og bærekonstruksjoner har lang levetid, mens innvendige lette konstruksjoner og en del tekniske anlegg, spesielt tele og data, har kortere levetid. Etter vår vurdering utgjør de installasjonene med kortest levetid en mindre andel av investeringene i kommunehuset enn i Anbo-bygget. Vi har derfor avskrivningstid på de ombyggingene som nå foretas på 25 år for kommunehuset, og 20 år for Anbo-bygget. Avskrivningstid på kjøpesummen for Anbobygget er brukt 30 år. Her er lagt til grunn en vurdering om at levetiden totalt sett kan være om lag 50 år, og at det nå er drøyt 20 år siden den er oppsatt. For beregning av forvaltnings-, drift- og vedlikeholdskostnader er benytta tallmateriale fra FOBE (forum for offentlige bygg og eiendommer). Det er ikke i noen av alternativene medtatt såkalte utviklingskostnader. Dette er kostnader knyttet til senere ombygginger, endringer eller moderniseringer. Det er gjennomgående brukt en rentesats på 6 % i beregningene. Kostnadsberegning for alternativ 1: Kommunehustes østre fløy Ved beregning av kostnadene med dette alternativet er følgende tatt med: Kapitalkostnader (investering på kr , avskrivingstid 25 år, 6 % rente). FDV-kostnader (forvaltning-, drift- og vedlikeholds kostnader) Statens andel av husleien (fordeling 50/50 mellom stat og kommune) I dette alternativet er det forutsatt at NAV benytter den eksisterende kantina i kommunehuset. På den ene side kan det hevdes at NAV bør betale en forholdsmessig andel av FDVkostnadene for kantina. Statens andel av dette vil utgjøre mellom kr/årlig. På den andre side kan det hevdes at flere brukere av kantina er med på å opprettholde grunnlaget for videre drift. I beregningene er det ikke medtatt noen beløp for bruk av kantina eller andre fellesarealer. Etter dette framkommer en årlig kostnad for kommunen på om lag kr Kostnadsberegning for alternativ 2: NAV-kontor i leide lokaler i Anbo-bygget Ved beregning av kostnadene med dette alternativet er følgende medtatt: Kommunens andel av den husleien som betales til Anbo (fordeling 50/50 mellom stat og kommune).

8 Kommunens andel av de FDV-kostnader som ikke inngår i husleien. Den største delen av dette er knyttet til energi og renhold. Kommunen vil etter dette alternativet få ledige lokaler i kommunehuset. Selv om lokalene står tomme, påløper visse FDV-kostnader. Etter dette framkommer en årlig kostnad for kommunen på om lag kr Kostnadsberegning for alternativ 3: NAV-kontoret i eide lokaler i Anbo-bygget Ved beregning av kostnadene med dette alternativet er følgende medtatt: Kapitalkostnader for kjøp av bygget(investering på kr , avskrivingstid 30 år, 6 % rente. Kapitalkostnader for ombygging(investering på kr , avskrivingstid 20 år, 6 % rente. FDV-kostnader for NAV-lokalene. FDV-kostnader for resten av bygget. FDV-kostnader for tomme lokaler i kommunehuset. Statens andel av husleie for NAV-lokalene Husleieinntekt fra resten av bygget. Etter dette framkommer en årlig kostnad for kommunen på om lag kr Beregningene av de årlige kostnader for hvert alternativ viser følgende: Alternativ 1: Beregna årlige kostnader kr Alternativ 2: Beregna årlige kostnader kr Alternativ 3: Beregna årlige kostnader kr Etter de beregningene som er vist til ovenfor, faller alternativ 1 billigst ut for kommunen. VURDERING: Som utgangspunkt legges til grunn prosjektgruppas vurderinger når det gjelder tilfredsstillende planløsninger og funksjonalitet i henhold til ansatte og brukere. I tillegg legges til grunn de økonomiske vurderingene knyttet til etablerings- og driftskostnader for kommunen ved etablering av NAV-kontor i egne lokaler i østre fløy og etablering av lokaler i Anbo-bygget kjøpt eller leid. Når det gjelder valg av kommunale tjenester og antall årsverk som skal inn i NAV-kontoret er forslaget fra det regionale prosjektet drøftet i administrasjonen og rådmannen gir sin tilslutning til det valg som er gjort. Rådmannen deler prosjektgruppas syn på at begge alternativene vil gi gode og tilfredsstillende løsninger for et NAV-kontor i Gausdal. Det synes å være små forkjeller i prosjektgruppas analyse og vurdering vedrørende planløsning og funksjonalitet for alternativene. Ledelsen finner av den grunn til også å trekke inn andre forhold som kan ha betydning for Gausdal kommune.

9 Kommunen har i dag ledige lokaler i eget bygg, og som med ombygging til en kostnad av 5,4 mill. kroner kan gi gode og tilfredsstillende løsninger. Lokalene er slik plassert at det gir mulighet for at alle offentlige tjenester kan være samlet i en og samme bygning. En egen inngang til NAV synes å være viktig i henhold til statens kravspesifikasjoner når det gjelder NAV-kontor. Dette vil kunne imøtekommes ved etablering av NAV i kommunehustes østre fløy. Selv om NAV skal framstå som en egen etat med økt samordning av tjenester for brukerne, vil det være grensetilfeller der det kan være behov for kommunikasjon og samhandling også med kommunale tjenester. Tverrfaglig samarbeid på tvers av etater vurderes å være enklere når disse er lokalisert i samme bygg. Det er forståelse for at brukerne ideelt sett vurderer inngang fra bakkeplan som den beste løsningen. Imidlertid viser det seg at mange NAV-kontorer har lokaler som ligger i andre etasje eller høyere, og det ser ikke ut til at dette blir vurdert som særlig ugunstig når tilgjengeligheten lar seg løse med heis. Videre vil det også være riktig å legge vekt på utviklingstrekk i samfunnet. Det kan føre til at det i framtida blir behov for mindre areal til et NAV-kontor enn det legges til grunn i dag. Dette ut fra at organisatoriske og teknologisk endringer og behov for omstillinger synes å være akselererende. Dagens måte å møte brukerne og deres utfordringer på kan for eksempel innebære økt behov for spesialkompetanse, - en kompetanse et lite lokalt NAV-kontor ikke kan dekke på en tilfredsstillende måte. Videre kan teknologiske IT-løsninger medføre effektivisering i forhold til brukernes behov, og ikke minst når det gjelder framtidas behov for arkivplass. Ut fra et slikt perspektiv vil lokale behov endres, og eierne må sikre seg mulighet for å kunne tilpasse og se dette sammen med kommunens øvrige behov og tjenestetilbud. Med lokalisering i eget bygg vil denne fleksibiliteten være tilstede i større grad enn i leide lokaler med mangeårig bindingstid. Ut fra det faktum at kommunehuset etter 1. april vil ha ledig kontorareal, er det lite sannsynlig at dagens lokaler kan leies ut uten at det vil kreve midler til investering i forhold til ombygging og tilpassning. Det synes også å være riktig å nevne at dagens leietaker DnB NOR i framtida både kan komme til å regionalisere, og i større grad tilby sine tjenester gjennom Bank i butikk. Dessuten er det usikkerhet knyttet til kommunesammenslutning eller etablering av ytterligere interkommunale løsninger for våre tjenester. Dette kan innebære betydelig ledig kontorareal som det kan bli vanskelig å få leietakere til. For kommunen vil dette være fordyrende og lite tilfredsstillende bruk av offentlige ressurser. Sambruk av felles areal som møtelokaler og kantine vurderes også å være positivt. Særlig vurderes kulturkafeen m/kantinetilbud for ansatte å være av svært god kvalitet. Med økt antall ansatte og besøkende til kulturkafeen, er det grunn til å tro at dette også både generelt og spesielt vil styrke driften av kulturkafétilbudet. Når det gjelder de økonomiske beregningene for de tre alternativene, viser NAV-kontor i østre fløy seg å være mest økonomisk gunstig. Samtidig med at NAV-kontor i disse lokalene også vurderes å være gode og tilfredsstillende, må kostnader vektlegges stor betydning. Dette er særlig viktig ut fra kommunens anstrengte økonomiske situasjon i årene som kommer.

10 Ut fra en totalvurdering av både planløsning, funksjonalitet, tverrfaglige samarbeidsmuligheter, framtidsperspektiv, fleksibilitet og økonomi vil rådmannen anbefale at kommunehusets østre fløy blir valgt til etablering av NAV-kontor. Dette er kommunisert med NAV-direktøren som slutter seg til rådmannens syn. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende innstilling: NAV-kontor i Gausdal etableres i kommunehustes østre fløy, og med de kommunale tjenestene og årsverk som beskrevet i saken Det fastsettes en ny kostnadsramme på 5,4 mill. kroner. Manglende finansiering dekkes ved økt låneopptak. Det gjøres følgende budsjettendring: kr kr Formannskapet behandlet saken, saksnr. 25/08 den Behandling: Brev fra FFO Gausdal ble delt ut. Hans Oddvar Høistad, Ap, satte fram følgende forslag: Saken realitetsbehandles i kommunestyret 24. april etter at det har vært ført nye forhandlinger med ANBO i forhold til arealbehov og leiepris. Forslaget til Jens Oddvar Høistad ble enstemmig vedtatt. Innstilling: Saken realitetsbehandles i kommunestyret 24. april 2008 etter at det har vært ført nye forhandlinger med ANBO i forhold til arealbehov og leiepris. NYE SAKSOPPLYSNINGER Det ble umiddelbart tatt kontakt med Anbo AS med forespørsel om utarbeidelse av ny planløsning for NAV-kontor med et redusert areal, - tilsvarende arealstørrelse som kommunehusets østre fløy. Likeså ble det bedt om en ny vurdering og nytt pristilbud på leie av lokaler. Gausdal kommune har fra Anbo AS mottatt to nye planskisser basert på mindre areal enn opprinnelig forslag (tegning nr. 3 og 4) vedrørende planløsning for NAV-kontor i Gausdal. De nye forslagene har begge en planløsning på 380 kvm, men med forskjellige innredningsalternativer. Videre har Anbo AS kommet med et nytt pristilbud vedrørende

11 lokalleie basert på de nye planskissene. Tilbud husleiepris fra Anbo AS er kr I tillegg kommer kommunens beregning av FDV-kostnader på kr. 428 pr. kvm/årlig, jf. tabell. Arbeidsgruppas vurdering av funksjonalitet NAV-lokaler Arbeids- og prosjektgruppa for NAV-kontor i Gausdal har gjort en ny vurdering og analyse i henhold til egnethet for ansatte og brukere. De alternativer som er sammenlignet er alternativ 1 (kommunehusets østre fløy) og alternativ 2 (Anbo-bygget tegning nr. 4). De forhold som synes å gi høyere skår i alternativ 2 er brukertilgjengeligheten, planløsningen av publikumsarealet, lysforhold for ansatte og parkeringsforholdene. Når det gjelder kommunehustes østre fløy, som også er vurdert som akseptablt, er det sambruksmuligheter med kommunen om kantineløsning for ansatte som gir høyere skår. Arbeids- og prosjektgruppas konklusjon er: Begge løsningene er akseptable, men ingen gir optimal løsning Anbo-bygget, tegning nr. 4, fremstår som det best egnede lokalet De økonomiske aspektene ved eventuelle leieavtaler eller ombyggingskostnader er ikke vurdert, - det er kun sett på de byggtekniske løsningene til beste for brukere og ansatte Administrasjonens beregning av husleiekostnader for NAV-kontor Leie Anbo-bygget Kommunehusets østre fløy. Areal 380 m2 360 m2 Husleie kr pr m2 og år kr/m kr/m2 FDV-kostnader *) **) 428 kr/m2 550 kr/m2 Sum leie inkl. drift pr. m kr/m kr/m2 Sum utgifter for samlet areal NAV-kontor kr kr *) FDV-kostnader = Forvaltning, energi, renhold, vaktmester, vedlikehold **) I FDV-kostnader for Anbo-bygget er kostnader knyttet til ytre vedlikehold og vaktmester utomhus inkludert i husleia, mens det for østre fløy er en del av FDV-kostnadene Denne nye tabellen viser en differens i kostnader i forhold til opprinnelig saksutredning for NAV-kontor i Gausdal. I kostnadsberegningene i K-sak 42/08 er det oppdaget en regnefeil knyttet til kostnadene for østre fløy. Feilen skyldes at det i en formel i regnearket var glemt å rette opp et tidligere anslag på antall m2. Dette førte til at husleiesatsen var satt for lavt. I tillegg har kostnader for Anbo-bygget knyttet til en reduksjon av areal fra 450 m2 til 380 m2, og en leiekostnadsøkning fra 1200 kr/m2 til 1250 kr/m2 også innvirkning på differensen. Kommunale utgifter for de alternative NAV-lokalene blir slik: Leie Anbo-bygget Kommunehusets østre fløy. Sum utgifter kr kr Refusjon fra staten kr kr FDV-kostnader tomme lokaler kr

12 Kostnader Gausdal kommune kr kr Merkostnader for kommunen ved leie av Anbo-bygget blir kr pr. år Andre utleiemuligheter for Anbo-bygget Administrasjonen er gjort kjent med at Gausdal videregående har behov for midlertidige lokaler til undervisning fra høsten Rektor har vært på befaring og vurderer lokalene i Anbo-bygget som veldig egnet i forhold til skolens behov. NY VURDERING Rådmannen har med utgangspunkt i ny skisse til NAV-lokaler, arbeids- og prosjektgruppas vurderinger og ny kostnadskalkyle foretatt en ny vurdering av NAV-lokaler i Gausdal. Begge alternativene for NAV-kontor vurderes som akseptable. Rådmannen merker seg at arbeids- og prosjektgruppa har kommet fram til at alternativ 2 (Anbo-bygget, tegning nr. 4) blir vurdert som bedre egnet enn østre fløy ut fra et ansatt- og brukerperspektiv. Siden begge alternativene fortsatt er vurdert som akseptable, vil rådmannen ut fra økonomi og bygningsmessig ressursbruk ikke endre forslag til vedtak. I tillegg styrkes dette valget ved at Gausdal videregående skole får løst sine behov. Rådmann anbefaler derfor østre fløy som det helhetlige beste alternativet. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende innstilling: NAV-kontor i Gausdal etableres i kommunehustes østre fløy, og med de kommunale tjenestene og årsverk som beskrevet i saken Det fastsettes en ny kostnadsramme på 5,4 mill. kroner. Manglende finansiering dekkes ved økt låneopptak. Det gjøres følgende budsjettendring: kr kr

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 08.04.2008 09.00 I starten av møtet vil leder av frivillighetssentralen i Gausdal Elisabeth Skarderud

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN : Jens N. Høistad, Anne Helene Sagbakken

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN : Jens N. Høistad, Anne Helene Sagbakken Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 08.04.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens N. Høistad, Anne

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Vedlegg 1 Drammen kommune Buskerud Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Intensjonsavtale om etablering av NAV kontor i Drammen kommune Utkast 1 Intensjonsavtalens bakgrunn og mål Stortinget ga

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

DELRAPPORT ETABLERING AV NAV LEVANGER Tema: Tjenesteinnhold Lokaler

DELRAPPORT ETABLERING AV NAV LEVANGER Tema: Tjenesteinnhold Lokaler DELRAPPORT ETABLERING AV NAV LEVANGER Tema: Tjenesteinnhold Lokaler Deltakere: Øystein Lunnan Lindis Semb Erling Mathisen Karstein Rye Rita Bjørgan Holand Berit Lyngen Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG- ANBEFALINGER...

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 04.11.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV)

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: 12.01.07. ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 62/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Innstilling: Saken skal behandles i formannskapet 20. juni

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Møterom i 3. etg. Dato: 17.12.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken : Olav Olstad Antall

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 03.06.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-39 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER - FULLFØRING AV INTENSJONSPLAN OG AVSLUTNING AV PROSESSEN

Detaljer

Saksframlegg. Samordning av arbeids - og aktivitetstilbudene i Stjørdal.

Saksframlegg. Samordning av arbeids - og aktivitetstilbudene i Stjørdal. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2008/5320-6 Saksbehandler: Einar Østereng Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 134/09 09/1406 ØKONOMIRAPPORTERING NR. 9.09 PS 135/09 09/1325

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg Møtedato

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er):

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS Sak 01-4 / 2016 Møtested : Rådhuset Nord Aurdal Møtedato : 29.mars 2016 Møtetidspunkt : kl 12.00-15.45 Følgende deltok i møtet : Frantz A Mietle Leder Hol kommune Ottar Martinsen Nestleder Øystre Slidre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Utvidelse av rådhuset - romprogram, kostnadsramme og finansiering

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Utvidelse av rådhuset - romprogram, kostnadsramme og finansiering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 421922 Arkivsaksnr: 2008/3322-2 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Utvidelse av rådhuset - romprogram, kostnadsramme

Detaljer

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt Prosjektplan Framtidas grunnskole i Alvdal utredningsprosjekt Prosjekteier: Alvdal kommune Prosjekt start: April 2013 Prosjekt slutt: April 2014 2 Forutsetninger: I økonomiplanen 2013-2020 er det lagt

Detaljer

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionstyre Saksmappe: 2008/6581-10 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Utvalg

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 Eldrerådet 08.10.2012 Ruspolitisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen :00. : Anne Synnøve Østensen, Gunder Nordgården

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen :00. : Anne Synnøve Østensen, Gunder Nordgården Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 28.01.2016 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Synnøve Østensen, Gunder Nordgården

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.06.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/ Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert

Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/ Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE Utvalg Utvalg for helse og omsorg Formannskapet SÆRUTSKRIFT Møtedato Saksnr. 11.10.2005 0016/05 12.10.2005 0086/05 Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/01977 FORSLAG

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen FORPROSJEKT FOR OMBYGGING AV FJERDUM SKOLE.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen FORPROSJEKT FOR OMBYGGING AV FJERDUM SKOLE. Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 12.01.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 10/10 Sak 11/10 FORPROSJEKT FOR OMBYGGING AV FJERDUM SKOLE.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad : Jan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til:

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.03.2012 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2008/6174-12 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap som styringsgruppe

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer