Informasjon om LAR i Helse Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om LAR i Helse Førde"

Transkript

1 Informasjon om LAR i Helse Førde

2 Forord Frå har Helse Førde ansvar for LAR i Sogn og Fjordane. Behandlinga er ei integrert del av spesialisttilbodet. Kommunane har det primære ansvaret for pasientane, rehabiliteringstiltak, individuell plan og praktiske tiltak. Denne informasjonen er meint primært for deg som brukar, men helsearbeidarar og andre som tek del i arbeidet, pårørande og andre interesserte kan og ha nytte av informasjonen. Som hjelpemiddel i samarbeidet om LAR har vi laga dette heftet. Det kan du bruke saman med våre medarbeidarar eller du kan slå opp i det når det er noko du lurar på undervegs i behandlinga. Den amerikanske legen Vincent P. Doyle som fann opp metadonbehandling for meir enn 40 år sidan, beskreiv utfordringane slik: Metadon åleine endrar lite i eit elles kaotisk liv. Vi har aldri sagt at metadon gir utdanning til ein person som har falt tidlig ut av skulen, verdigheit til ein person som ikkje har sjølvrespekt, eller eit sosialt nettverk til ein person som har mista alt. Slike problem må handsamast med andre metodar. Metadon endrar ikkje personlegdomen, men legg eit fysiologisk grunnlag for rehabilitering. Ei riktig stabilisering på metadon, tillet så og sei personen å fungere som ein normal person. Klinikk for psykisk helsevern i Helse Førde har ansvar for LAR, og dette blir styrt frå psykiatriske poliklinikkar i Førde, Florø, Sogndal og Nordfjordeid. Her finst eigen vurderingseining og tverrfagleg spesialisert behandling med overlege, psykologspesialist, sosionom og sjukepleiar. Innhald Forord : Kva er LAR?... 4 Medikament - Biverknader 2: Målsetting med LAR... 4 Formålet med behandlinga - Rehabilitering 3: Medikament i LAR : Kva er LAR i Helse Førde?... 5 Ansvarsområde - Dine rettar som pasient 5: Søknad om LAR... 6 Kriteriar for inntak - Søknad 6: Avslutning av LAR... 7 Ved frivillig avslutning Ufrivillig avslutning Klage Avslutning av behandling 7: Fasar i behandlinga... 8 Du kan begynne i LAR når - Oppstartsfasen i Helse Førde Utgreiing - og behandlingsfasen Overføring til kommune og fastlege 8: Rusbruk... 9 Tilbakefall - Overdose 9: Det rusfrie livet Nettverk Einsemd 10: Samarbeidspartnarar Samtykke Ansvarsgruppe - Informasjon 11: Reglar og retningslinjer Generelle råd Hentereglar Urinprøver Fastlege Utleveringsstad Rammer for medikamentutlevering og urinprøvekontroll Retningslinjer for praktisering 12: Retningslinjer for bilkøyring, flytting og ferier Bilkøyring Flytting Ferier 13: Graviditet Oppfølging i svangerskapet Kosthold 14: Smertelindring : Å slutte i LAR behandling

3 1 Kva er LAR? LAR står for Legemiddel Assistert Rehabilitering. Målsetjing er rehabilitering. Medikamenta er med på å gjere rehabiliteringa muleg. 2 Målsetting med LAR Formålet med LAR-behandling Helsedirektoratet har bestemt at vi skal ha legemiddelassistert rehabilitering i Noreg. I retninglinjene for slik behandling står det: Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet, og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall Rehabilitering Då du søkte om LAR, utarbeidde NAV/sosialtenesta og du i lag ein tiltaksplan (kallast av og til også rehabiliteringsplan eller individuell plan). Denne beskriv kva du ønskjer å oppnå på ymse livsområde ved hjelp av LAR. Planen handlar om områder som: Rusmestring Økonomi Bustad Fysisk og psykisk helse Sysselsetting Fritidsaktivitetar Forhold til familie, vener og anna nettverk Kriminalitet Vår erfaring er at tiltaksplanen som følgjer med søknaden ofte har urealistiske mål. Når du er komen inn i LAR Helse Førde, bør du difor i samarbeid med NAV/sosialtenesta, din spesialkonsulent og resten av ansvarsgruppa sjå på denne planen og lage ein oppdatert plan som kan vere eit godt hjelpemiddel for deg. Om du sjølv deltar aktivt i utforminga og oppfølginga av din eigen plan, trur vi slike planar er eit godt redskap til å få til eit godt samarbeid. 3 Medikament i LAR Tre medikament er godkjende for bruk i LAR i Norge: Metadon, Subutex og Suboxone. Metadon er eit kunstig framstilt morfinstoff. Metadon fungerar slik at det bind seg til dei områda i hjernen der opiat virkar. Når ein er ferdig opptrappa på Metadon, får ein liten effekt ved bruk 4 av andre morfinstoff som for eksempel heroin, ein vert heller ikkje abstinent. Metadon fjernar også i stor grad lysten/ suget på opiat. Når du brukar Metadon er du framleis opiatavhengig. Metadon har lang virketid, og det er nok å ta det ein gong i døgnet. Subutex er og eit kunstig framstilt morfinstoff. Subutex inneheld buprenorfin og virkar på same stader i hjernen som Metadon. Subutex har og lang virketid og kan også takast ein gong i døgnet. Virkninga liknar mykje på virkninga av Metadon, men Subutex har ei øvre grense og gir mindre risiko for overdosar om pasientar tar andre rusmiddel under oppstart av behandlinga. Suboxone inneheld virkestoffa buprenorfin og nalokson, som vert brukt som motgift ved overdosar. Når tabletten blir teken på riktig måte (sugast opp/oppløysast i munnen) går buprenorfin gjennom slimhinner til blodbanane. Dersom ein brukar heroin, får ein ikkje ruseffekt p.g.a. innnhaldet av nalokson. Biverknadar I starten av behandlinga kan ein få symptom som skuldast abstinens frå dei stoffa ein har brukt før. Desse vil gradvis reduserast dei første veker og månader. Bivirkningar av metadon og buprenorfin er stort sett dei same. Dei kan vera plagsame, men ikkje farlege. Dei mest plagsame bivirkningane over tid er svetting og dårleg tarmfunksjon. Ein del er plaga med vatn (= ødem) i hender og føter, nokre får vektauke, og nokre opplever at dei får dårlegare seksualliv. I oppstarten er nokre plaga med hodepine, kvalme/oppkast, kløe, problem med vasslating, rusverknad av metadon/buprenorfin og marerittaktige draumar. Desse bivirkningane gir seg oftast raskt. Nokre opplever at dei får angst og blir meir deprimerte etter oppstart i LAR. Dette er neppe ein bivirkning av medikament, men skuldast at vedkomande har rusa bort angst og depresjon tidlegare. Spesialkonsulent og lege i LAR Helse Førde kan svare deg på spørsmål om bivirkningar av metadon og buprenorfin, både dei bivirkningar du sjølv opplever og dei du undrast på. 4 Kva er LAR i Helse Førde? Ansvarsområde LAR Helse Førde vart oppretta i , og overtok LAR- Bergensklinikkane sitt ansvar for pasientar i Sogn og Fjordane. LAR Helse Førde er ein del av klinikk for psykisk helsevern og er ei spesialhelseteneste på lik linje med andre spesialisthelsetenester i Helse Førde. LAR Helse Førde definerast som ei 2.linje teneste, i motsetning til kommunane som definerast som 1. - linjeteneste. Helse Førde har tilsette med helse- og sosialfagleg bakgrunn, fleire med spesialutdanning i rusbehandling og psykisk helsevern. Pasientar startar opp LAR- behandlinga i kommunane dei er heimehøyrande i, med ansvar og rettleiing frå LAR Helse Førde. Nokre kan også starte LAR-behandling i institusjon eller under soning. Dette finst det eigne rutinar for. Dine rettar som pasient Som pasient i LAR Helse Førde har du både rettar og plikter. Rettane dine følgjer av pasient - 5

4 rettighetslova. Der står det t.d. at du har rett til naudsynt helsehjelp frå kommunehelsetenesta og spesialhelsetenesta. I tillegg har du rett til å få god behandling og bli møtt på lik linje med andre pasientar innafor helsevesenet. LAR-behandlinga er frivillig. Du har sjølv søkt deg inn og har underskreve ein kontrakt om sam - arbeid mellom deg, NAV/sosialteneste, fastlege og LAR Helse Førde. Reglar og rutinar som du må følge, finn du i DEL II i dette heftet. Om du synes det vert vanskeleg for deg å følge opp dei avtalane du har gjort, er dei tilsette her for å hjelpe deg til å få det til. 5 Søknad om LAR Kriteriar for inntak Helsedirektoratet har bestemt følgjande vilkår for å bli tatt inn i LAR: Langvarig narkotikamisbruk, dvs misbruk som har vart over fleire år, og ført til omfattande svikt på fleire områder i livet. Misbruket skal over fleire år ha vore klart opioiddominert (t.d. heroin, Temgesic, Dolcontin). Eventuell bruk av andre rusmiddel er mindre omfattande. I søknaden må det difor komme klart fram at opiat er det rusmiddelet som er mest brukt. I rimeleg omfang ha gjennomgått behandling og rehabilitering utan bruk av metadon og opioider med sikte på rusfriheit. Det kan gjerast unntak frå inntakskriteria dersom brukaren har ein kronisk og livstruande sjukdom som gjer behandlingsopplegget naudsynt, eller dersom ei samla vurdering tilseier det. Søknad Søknad om LAR skal fremjast frå den kommunale sosialtenesta. NAV/sosialtenesta skal vurdere om kriteria er oppfylt, og om LAR-behandlinga er ei behandling som høver for deg. Ved søknaden skal det følge opplysingar om helsetilstand frå fastlege. I tillegg skal det følge med tiltaksplan for heilskapleg rehabiliteringsopplegg, eventuelt individuell plan. Det skal leggast stor vekt på kva du som søkjar sjølv meinar. Søknad med vedlegg skal sendast psykiatrisk poliklinikk i den regionen du tilhøyrer og blir handsama i tverrfaglig inntaksteam. LAR Helse Førde har ein frist på 30 virkedagar på å handsame søknaden dersom du er over 23 år. Dersom du er under 23 år, er fristen 10 virkedagar frå søknaden er motteken. Dersom du får avslag på søknaden kan du, innan 4 veker frå mottatt avslag, be om ny vurdering av søknaden. Dersom du ikkje får medhald, har du 3 veker frå du blir underretta om dette, til å sende eventuell klage til Helsetilsynet v/fylkeslegen i Sogn og Fjordane. Sosialtenesta eller fastlege kan hjelpe deg med å klage. Dersom du får avslag på søknaden frå LAR Helse Førde, men har rett til naudsynt helsehjelp, vil samme tverrfaglige inntaksteam også vurdere andre behandlingsalternativ. ansvar for å følgje opp under heile LAR- behandlinga. Ved inntak skal det underskrivast kontrakt mellom deg, fastlege, representant for sosialtenesta og behandlingsansvarleg lege i LAR Helse Førde. Som vedlegg til kontrakten skal det også skrivast under på kva som kan føre til utskriving frå LAR. Etter oppstart er det viktig at du og spesialkonsulent går gjennom innhaldet i kontrakten i lag. 6 avslutning av LAR Helsedirektoratet tilrår i utgangspunkt ikkje avslutning av LAR med mindre det er god grunn til å tru at du vil klare deg utan opioider. Ved frivillig avslutning: Dersom du ynskjer å avslutte LAR-behandling, har du rett på informasjon om erfaringar og risiko ved å avslutte behandlinga. Du skal også få informasjon om korleis nedtrapping kan gjerast, muligheit for reinntak og mulige behandlingsalternativ. Dersom du er bestemt på å avslutte LARbehandlinga, er det viktig at du trappar ned medisinen over lengre tid. Det er også viktig at du har tett kontakt med hjelpeapparatet i denne perioden. Ufrivillig avslutning frå LAR: Dersom du ikkje tar heile, eller deler av LAR-legemiddelet, men omset det, kan det tyde på at du ikkje har ein opioidavhengigheit. I så fall må ansvarsgruppa i lag med deg vurdere om andre tiltak skal nyttast. ved bruk av vald og/eller trugslar om vald, skal du skrivast ut, med mindre det vil framstå som ei uforholdsmessig reaksjon. Vedvarande alkohol- og/eller narkotikamisbruk ved sida av behandlinga, fusk med urinprøver eller legemiddelinntak, manglande oppmøte til avtalar/henting av legemiddel og sam - arbeidsvegring i forhold til avtalar, regelverk og/ eller tiltaksplan kan gi utilstrekkelig be - handlings effekt. Slike forhold kan difor gi grunnlag for utskriving. Dei som har vedtatt at du blir tatt inn i LAR, er dei som også kan bestemme at du skal skrivast ut. Avgjerd om utskriving skal vere skriftleg. Før ein skriftleg utskriving er gyldig, skal du på førehand ha motteke skriftleg åtvaring. Ved utskriving på grunn av vald eller trugsmål om vald eller omsetjing av narkotika og/ eller legemiddel er det ikkje naudsynt med åtvaring på førehand. Klage Retten til å klage følgjer av pasientrettslova 7-1 Anmodning om oppfylling og 7-2 Klage. Avslutning av behandling Enten at du velgjer å skrive deg ut, eller ved brot på behandlingsvedtak i LAR-Helse Fonna. Helse Førde handsamar søknadar etter kvart som dei kjem inn, og vil eventuelt vedta inntak i behandling. Vedtaket skal sendast til sosialtenesta som er innsøkande instans. Sosialtenesta har 6 7

5 7 Fasar i behandlinga Vi brukar å dele inn LAR- behandlinga i ulike fasar. Fasane er ikkje absolutte og kan variere noko i tid. Du kan begynne i LAR når: Søknad er godkjend og innvilga Inntaksmøtet er avhalden og kontrakten med LAR Helse Førde er underteikna av alle partar. Du har avlagt 2 negative urinprøver med minst ein dags mellomrom i direkte forkant av gitt oppstartdato. Oppstartfasen i LAR Helse Førde: Vil vare i ca. 3månader, og inneber: Opptrapping og stabilisering på LAR- medikament. Metadon/Subutex utleverast enten ved kommunal utdelingsstad eller på apotek. I byrjinga skal du ta Metadon/Subutex /Suboxone daglig, der nokon ser på at du tek medikamentet riktig for å hindre fusking. Nokon vil få utlevering frå behandlingsinstitusjon, fengsel eller frå heimesjukepleie. Urinprøver skal takast under tilsyn to gonger i veka. Etter ca. 3 veker, og når urinprøvene dine er negative, bør det bli tatt blodprøver og metadonkonsentrasjonsprøve for dei som har Metadon. Du vil få ny henteordning etter avtale og etter dei reglar som gjeld for LAR Helse Førde. God rusmeistring reduserar behovet for kontroll. I løpet av dei første 8 veker skal det haldast minst eit ansvarsgruppemøte. Saman lagar vi ei oversikt over kva slag tiltaks- og behandlingsbehov du har. I denne perioden skal også tiltaks - plan/individuelle planar oppdaterast. Dei dannar grunnlaget for endringsarbeidet ditt fram mot eit rusfritt liv. Utgreiing- og behandlingsfasa vil innebere: LAR-konsulent og lege har ansvar for at du får den dosen Metadon/Subutex /Suboxone som du har behov for. Du vil i samarbeid med LAR-konsulent og ansvarsgruppa få tilbod om individuell oppfølging og behandling med vekt på rusmeistring. Det skal vere eit forpliktande samarbeid mellom ulike instansar/personar Ansvarsgruppemøte vert halden etter behov. Sosialtenesta har ansvar for å samordne tiltak. Din individuelle tiltaksplan/ individuelle plan skal iverksettast. Planen skal endrast når det er naudsynt. Saman rettar vi merksemda mot dagsverksemd som: o Skule, utdanning o Arbeid, arbeidstrening o Fritidssysler o Daglege gjeremål 8 o Sysselsettingstilbod Behov for behandling/rehabilitering i tillegg til LAR. Tilbakefall/rusing vil kunne ha konsekvensar for henteordningar i gangsette tiltak og tilbod. Overføring til kommune og fastlege Dei fleste pasientane skal ideelt sett i løpet av eit år bli overført til sin heimkommune med opp - følging frå fastlege og sosialteneste. Ansvarsgruppa vurderar saman om og når overføring av ansvar er riktig for deg. Overføring skal planleggjast og førebuast, og det skal haldas overføringsmøte med sosial - tenesta og fastlegen. Medikamentføreskriving blir overført frå lege i LAR Helse Førde til fastlegen. Enkelte pasientar kan etter samla vurdering fortsette sin behandling i LAR Helse Førde. 8 Rusbruk Å byrja med Metadon/Subutex /Suboxone er bare byrjinga på ei endring av livet. Dei aller fleste treng meir hjelp enn medikament. I LAR skal du få hjelp til å ta opp forholdet ditt til bruk av rusmiddel. Denne hjelpa kan du få av hjelpeapparatet som er rundt deg. Tilbakefall Metadon/Subutex /Suboxone skal ta vekk suget og hindre verknad av heroin. Til tross for dette slit mange med tilbakefall og fortsatt rusing. Mange lengtar etter rusen og forklarer tilbakefall med dette. Alkoholmisbruk kan og vere eit problem i denne samanheng. Alkoholbruk kan svekke dømekrafta og slik lette tilbakefall til rusing. LAR pasientar bør vere forsiktige med å bruke alkohol. Vi oppfordrar deg til å gå inn i problema med tilbakefall og bruke tid i samtalar for å finne fram til årsak og løysingar som verkar for deg. I samtalane legg vi vekt på problemløysing og endring. Mange opplever stress og vanskar og søkjer difor til ny rusing. Vår erfaring er at dei som tar i bruk rådgiving, lærer å møte stress og problem på nye måtar. Vedvarande rusing er ikkje i samsvar med god Metadon/ Subutex /Suboxone - behandling. Dersom du ikkje klarer å få ditt misbruk under kontroll, kan du få tilbod om avrusing ved ein døgninstitusjon. Overdose Å vere i LAR reduserar risiko for overdose. Nokon risikosituasjonar må du likevel vere klar over. Risikoen for overdose aukar om du: Blandar Metadon/Subutex /Suboxone og alkohol/tablettar (bezodiasepiner). Er i oppstartfasen eller dersom du er nedtrappa frå Metadon/Subutex /Suboxone. Tar meir Metadon/Subutex /Suboxone enn du skal. Gir du Metadon/Subutex /Suboxone til andre, er det stor fare for at dei døyr av det. Dei som ikkje er tilvendt tålar ikkje din dose. 9

6 9 Livet utan rusmidlar Nettverksarbeid Det profesjonelle nettverket kan bestå av tilsette i LAR, fastlegen din, støttekontakt og andre kontaktar frå sosialtenesta eller i andre delar av tiltaksapparatet. Privat nettverk kan bestå av ein partnar/kjæreste, familiemedlemmer, gamle og nye vener eller andre pasientar du møter i LAR. Alle menneska i nettverket ditt kan vera ressurspersonar i din rehabilitering. Utan eit nettverk er det vanskeleg å klare og gjennomføre store endringar i livet. Dei fleste opplever denne prosessen som noko av det vanskelegaste å få til. LAR konsulent og andre i ansvarsgruppa kan du ta med på råd om korleis du etablerer eller bygger ut ditt private nettverk. Det kan ta lang tid å bygge opp tillit hos vener som du kanskje har lånt pengar av utan å ha gjort opp, eller kanskje i ein desperat situasjon har stelt frå. Men mange som ser at du er villig til å gjere noko med livet, vil truleg før eller seinare gi deg ein ny sjanse. Diverre er rusmisbrukarar - og til ein viss grad metadonbrukare ei stigmatisert gruppe, som samfunnet har stempla som umulige. Dette bilete er det opp til deg å endre! I ditt private nettverk kan forholda til dine pårørande partnar eller familie vere annleis og meir komplisert, enn forholda til vener. Ofte er familien i byrjinga avvisande og kan ha frykt for at det ikkje vil gå bra. Du må kanskje ta kontakt sjølv for å vise at du klarer livet som LAR- pasient. Når du sjølv føler at du meistrar livet, er det sårande at pårørande ikkje er så åpne som du håpa på. Grunnen er oftast at dei har opplevd mange skuffelsar tidlegare. Å opparbeide ny tillit hos pårørande tek tid. Fortel dei at du er avhengig av dei og ønskjer deg deira støtte. Einsemd LAR medfører store endringar. Frå å vere på farten kvar dag, kan livet virke tomt og innhaldslaust. Den største endringa vil du ofte oppleva når du er ferdig opptrappa. Du har ikkje rukke å bygge opp tillit eller nye nettverk, verken i hjelpeapparatet eller utafor. Du har kanskje ingen ting å gjere på, og kan føle deg isolert og einsam. Då kan vegen attende til rusen vera kort. Denne tida er vanskeleg for alle, og krev mykje av både deg og miljøet rundt deg. Hugs at du ikkje er åleine om å ha det slik. Sjølv om det kan vere freistande å ta kontakt med ditt gamle miljø, treng du heilt sikkert anna hjelp enn den dei kan gi deg. Ta sjansen på at nokon andre både vil høyre på deg, ta deg på alvor og vere til hjelp og støtte! 10 Samarbeidspartnarar Samtykke Rehabilitering betyr ofte at mange er engasjert i delar av livet ditt. Det er viktig at dei ulike deltakarane samarbeider og kan samordne sin innsats. Du er den viktige personen i din eigen rehabilitering. Difor kan berre du avgjere at dei som jobbar med din rehabilitering kan utveksle og drøfte informasjon om deg. Du vil difor bli bedt om å underteikne ei erklæring som gir godkjenning til utveksling av naudsynt informasjon mellom hjelparane dine. 10 Ansvarsgruppe Det vil bli oppretta ansvarsgruppe når du startar i LAR. Hensikta er å samordne innsatsen i din rehabilitering. Du er den viktigaste personen i dette samarbeidet, og du vil difor vere med på å bestemme kven som skal sitte i ansvarsgruppa ilag med deg. Sosialtenesta som søkte deg inn i LAR, vil alltid vere med i ansvarsgruppa fordi sosialtenesta etter lova har eit samordningsansvar. Informasjon Informasjon om tilhøve som angår deg, kan ikkje bli gitt til andre enn dei du har gitt samtykke til. Teieplikta for helse- og sosialpersonell gjeld når ikkje samtykke er gitt. Teieplikta gjeld også for forhold som ikkje er viktige for rehabiliteringa di. 11 Reglar og retningslinjer Me forventar at du kjenner til rutinar og reglar som gjeld for deg og at du følgjer dei. Generelle råd Metadon/Subutex /Suboxone skal oppbevarast forsvarlig. Den metadondosen som du drikk kvar dag, kan ta livet av eit vakse menneske. Det er livsviktig at ungar ikkje kjem i nærleiken og lar seg freiste av flaska! Du får betre utbytte av metadonbehandlinga dersom du drikk metadon til same tid kvar dag, helst om morgonen. Hentereglar I startfasen og ved rusing må du møte daglig for å ta medikamentet under tilsyn. Når du har vore rusfri over lengre tid, kan du få medikamentet heim for ei veke i gongen. Dette vil vanligvis vere aktuelt etter ca eit år. Berre unntaksvis, ved akutt og/ eller alvorlig sjukdom, kan du få levert medikament heim. Dersom du kjem for seint til henting av Metadon/Subutex /Suboxone, vil du ikkje få medikamentet utlevert den dagen. Mista/fråstole medikament vert ikkje erstatta. Dersom du møter til henting i rusa tilstand, kan det bli aktuelt å redusere dosen eller at du ikkje får dagens dose, og din konsulent ved LAR Helse Førde vert underretta. Dersom du uteblir frå henting av medikamentet i 2-3 dagar, vil du få utlevert redusert dose. Dersom du ikkje hentar medikamentet i løpet av 3-4 dagar, kan utskriving frå behandlinga vere konsekvensen. Urinprøver Urinprøvar er eit ledd i den totale behandlinga. Difor forventar vi at du leverer urinprøver etter den avtalen du har skreve under på. Du må avlegge urinprøver under tilsyn for å hindre fusking med prøvene. Dei fleste må avgi 2 urinprøver i veka ved behandlingsstart. Etter 8 månader med god rusmeistring og stabilitet i behandlinga vurderer vi om sjeldnare urinprøver er tilstrekkelig. 11

7 Fastlegen Det er viktig at du blir kjend med fastlegen din. Fastlegen er den som skal følgje opp din generelle helse og eventuelle sjukdommer. Fastlegen kan også overta føreskriving etter kvart. Utleveringsstad Det er viktig at du respekterar følgjande: Utlevering av legemiddel skjer lokalt på avtalt stad til avtalte tider. Utlevering skal berre skje til pasient som har legitimert seg, eller som er kjend. Utlevering til andre skal ikkje skje utan at dette er avklart med LAR Helse Førde. Ikkje ta diskusjonar om henteordning med tilsette, men med LAR-konsulenten din. Ta alltid med ID kort til Apotek/utleveringsstad Generell god oppførsel Rammer for medikamentutlevering og urinprøvekontroll Utgangspunktet for legemiddelassistert rehabilitering er til å legge til rette vilkår for rusfridom. Mnd. Metadon Subutex Suboxone 1 Drikke daglig under tilsyn. tilsyn, 2 x pr veke. 2-4 Drikke daglig, under tilsyn 5 dagar pr. veke. Får med medisin for laurdag/søndag. tilsyn 2 x pr. veke Ta tablett daglig under tilsyn/kontroll. Evt. dobbel dose laurdag. Urinprøver: under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 5 x pr veke. Får med medisin for laurdag/søndag. Evt. dobbeldose måndag, onsdag, fredag og får søndagsdosen med heim Ta tablett daglig under tilsyn/kontroll. Evt. dobbel dose laurdag. Urinprøver: under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 5 x pr veke. Får med medisin for laurdag/søndag. Evt. dobbeldose måndag, onsdag, fredag og får søndagsdosen med heim Dei første 12 månader er basert på overordna rammer med aukande grad av ansvar og tillit. Rammene for medikamentutlevering og urinprøvekontroll er ein viktig del av tilbodet og skal alltid vere avklart før oppstart. Desse avtalane er gjensidig forpliktande. Grunnlaget for å følge skjemaet under, er at ein har negative urinprøver. Dersom ein har positive prøver undervegs, startar ein opp att med daglig utdeling og følger vanlig progresjon. Vi vil kunne ta urinprøver utan beskjed på førehand dersom vi finn grunnlag for det. Urinprøvene skal alltid takast under tilsyn. sjå side 13 Retningsliner for praktisering: Ved episodar med rusing dei første 7 mnd. av behandlinga tilbake til daglig utlevering under kontroll. Ein følger vanlig progresjon som ved oppstart. Det blir heile tida gjort individuelle vurderingar. Ved episodar med rusing etter dei 7 første mnd i behandlinga tilbake til utdeling 5 x i veka. Få med medisin for laurdag/søndag. Det blir heile tida gjort individuelle vurderingar. Ved rusing utover ei (1) veke, kan det bli starta utskrivingsprosess frå LAR. Det blir heile tida gjort individuelle vurderingar. 12 Retningsliner for bilkøyring, flytting og feriar 5 7 Drikke under tilsyn 3 x pr. veke. Få resten av medisin med heim. tilsyn 2 x pr veke 8-11 Drikke under tilsyn 2 x pr. veke. Få resten av medisinen med heim tilsyn 1 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 3 x pr veke. Få resten av medisin med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr veke, og få resten med heim tilsyn 2 x pr veke. Ta under tilsyn 2 x pr veke. Få resten av medisinen med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr. veke, og få resten av medisinen med heim. Urinprøve under tilsyn 2 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 3 x pr veke. Få resten av medisin med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr veke, og få resten med heim Urinprøver under tilsyn 2 x pr veke. Ta under tilsyn 2 x pr veke. Få resten av medisinen med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr. veke, og få resten av medisinen med heim. Urinprøve; under tilsyn 2 x pr veke. Bilkøyring Helsetilsynet har laga reglar for LAR og bilkøyring: 1. Det er køyreforbod dei 6 første månader i LAR sjølv om du har førarkort. (Legen sender melding til Fylkeslegen dersom du har førarkort). Ingen får starte i LAR før dei har levert inn kvittering på at dei har levert inn førarkortet til politiet. 2. Du kan søkje om køyretillating når du har vore rusfri under behandling i minst 6 månader Hente medikamentet 1 x pr veke. tilsyn 1 x pr veke. Hente medikamentet 1 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 1 x pr veke. Hente medikamentet 1 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 1 x pr veke

8 3. Dersom du ikkje respekterar retningslinene, blir det sendt melding til Fylkeslegen. 4. Køyrer du i rusa tilstand, vert politiet varsla. 5. For dei som ynskjer å byrje med køyreopplæring: du må ha vore rusfri i 6 månader før du kan starte med køyreopplæring. Flytting 1. LAR pasientar har rett til å skifte bustad på lik line med andre innbyggarar, men flytting må planleggjast i god tid. 2. På grunn av lokale forskjeller kan du ikkje automatisk vente å få same tilbodet og lik oppfølging i andre kommunar. Feriar 1. For å få Metadon/Subutex /Suboxone på ferie må du ha vore rusfri over lang tid. 2. Dersom du ynskjer å reise på ferie i Norge eller i utlandet, må du levere skriftleg søknad til LAR-konsulenten din i god tid før avreise (3-4 veker). 3. Ved ferie i Norge kan du få utlevert Metadon/Subutex /Suboxone ved det lokale apotek etter avtale. 4. Ved ferie innafor Schengen-området finnes eit standardisert skjema som attesterast av føreskrivande lege og apotek. 5. Ved ferie utanfor Schengen-området må føreskrivande lege søke Statens legemiddelverk om løyve til å ta med Metadon/Subutex /Suboxone ut av landet. Kosthold Pasientar som brukar opiat strevar ofte med sterk trong til søtt. Helsefarleg vektauke kan bli konsekvensen. Dette kan betrast med kosthaldsråd som stabiliserar blodsukkerverdiane (ernæringsfysiolog). Kostholdsanamnese skal takast i løpet av dei 3 første månadane. Følgjande råd: Matvarer med kunstige søtningsmiddel unngåast heilt (t.d. lettbrus). Vatn skal vera hovuddrikke. Lettprodukt (lite fett/gjerne mye sukker) unngåast heilt. Gode rutinar med frukost, lunsj og middag til faste tider. Inntak av frukt/grønt aukast. 14 Smertelindring Mange LAR- pasientar har vore mykje sjuke og har kroniske sjukdommar. Mange har og dårleg erfaring med helsevesenet. Difor er det naturleg at de har spørsmål om smertebehandling ved sjukdom. Dei fleste smerter kan behandlast med smertestillande middel som ikkje er vane - dannande, t.d. Ibux eller Paracet. Om legen meinar at du har behov for smertestillande middel som inneheld opiat, vil ein tilleggsdose metadon/subutex /Suboxone i nokon få dagar oftast vera nok. Dette må alltid avtalast med LAR- legen din. Du må alltid informere andre legar om at du er LAR- pasient om du skulle ha trong for opiathaldige smertestillande middel. Be denne legen om å ta kontakt med legen som føreskriv LAR- medikament til deg. 13 Graviditet Kvinner som brukar rusmidlar, vil ofte ha uregelmessig menstruasjon. Dei fleste vil få normal menstruasjon i løpet av det første halve året i LAR. Dette tyder på at dei kan bli gravide. Å ha barn er ei krevjande oppgåve. Vi anbefaler ingen å bli gravide før dei har vore rusfri over lengre tid, og har kome langt i sin rehabilitering. Difor er det viktig at du skaffar deg prevensjon, og lærer å bruke denne. Tilsette i kommunen si helseteneste hjelper deg gjerne med dette. Oppfølging i svangerskapet Skulle du bli gravid, er det viktig at du så snart som råd er snakkar med din LAR-konsulent og kommunalt tilsette om dette. Du vil då få den informasjonen du treng om korleis metadon/buprenorfin virkar på fosteret. Om du ynskjer å fullføre svangerskapet og behalde omsorga for barnet sjølv, betyr dette at du forpliktar deg til å leve rusfritt resten av livet. Du og ein eventuell partnar vil bli fulgt nøye opp gjennom graviditeten og etter at barnet er født. Ved behov vil du kunne få informasjon og rådgjeving om abort. Om du blir gravid, vil barnet i magen også få metadon/buprenorfin gjennom ditt blodsystem. Mange av borna som i svangerskapet har fått metadon/buprenorfin på denne måten, vil bli fødd med abstinensar. Abstinensane vil bli behandla med opiatnedtrapping av barnet ei tid. For å sikre at du og eventuell partnar får best muleg hjelp til å bli gode foreldre for barnet, anbefaler vi eit tett samarbeid med kommunale hjelpeinstanser under svangerskapet, og etter at barnet er fødd Å slutte i LAR- behandling LAR strekker seg over mange år, for dei fleste for resten av livet. Etter ei tid i behandling vil likevel mange i periodar ha ønske og tankar om å slutte med Metadon eller Subutex / Suboxone. Erfaringar viser at mellom 5 og 10 prosent av LAR- pasientane klarer å slutte med Metadon og blir rusfrie. LAR er frivillig og det er ditt eige valg om du ynskjer å slutte i behandling. Det viktig at du tar dette opp med konsulenten og legen din, slik at de kan drøfte dette grundig. Vår erfaring er at om du ikkje har lagt ruslivet bak deg, eller om du manglar mykje i rehabiliteringa, vil nedtrapping vere lite klokt. I slike tilfelle vil vi oftast anbefale at du utset nedtrappinga. Føresetnaden for å kunne gjennomføre ei nedtrapping, - som kan kome til å strekkje seg over månadar til år er at du lever eit rusfritt liv. Dersom du er bestemt på å avslutte LAR- behandlinga må LAR Helse Førde og du diskutere dykk fram til ei hensiktsmessig nedtrappingsplan. Om du startar med nedtrapping og opplever aukande russug, er det viktig at du seier i frå, slik at de saman kan vurdere om nedtrapping skal gå over lengre tid, stoppe opp eller om du bør trappast opp att for ein periode. Skulle det vise seg at du ikkje klarar nedtrappinga, er det viktig at du ber om å bli trappa opp. Dette er ikkje eit nederlag. Du bør sjå på det som eit bevis på at du i dag treng Metadon/Subutex /Suboxone for å halde deg rusfri. 15

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet.

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet. 1 Prosjektgruppa for utarbeiding av Rehabiliteringsplan for Lyngen kommune har vært: Gooi de Vries Gunnar Clausen Heike Nykvist Ingolf Isaksen Otto Karlsen prosjektleder formann helse/sosial utvalget PRO

Detaljer

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar IS-1925 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar Tittelen på heftet: Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer