Informasjon om LAR i Helse Førde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om LAR i Helse Førde"

Transkript

1 Informasjon om LAR i Helse Førde

2 Forord Frå har Helse Førde ansvar for LAR i Sogn og Fjordane. Behandlinga er ei integrert del av spesialisttilbodet. Kommunane har det primære ansvaret for pasientane, rehabiliteringstiltak, individuell plan og praktiske tiltak. Denne informasjonen er meint primært for deg som brukar, men helsearbeidarar og andre som tek del i arbeidet, pårørande og andre interesserte kan og ha nytte av informasjonen. Som hjelpemiddel i samarbeidet om LAR har vi laga dette heftet. Det kan du bruke saman med våre medarbeidarar eller du kan slå opp i det når det er noko du lurar på undervegs i behandlinga. Den amerikanske legen Vincent P. Doyle som fann opp metadonbehandling for meir enn 40 år sidan, beskreiv utfordringane slik: Metadon åleine endrar lite i eit elles kaotisk liv. Vi har aldri sagt at metadon gir utdanning til ein person som har falt tidlig ut av skulen, verdigheit til ein person som ikkje har sjølvrespekt, eller eit sosialt nettverk til ein person som har mista alt. Slike problem må handsamast med andre metodar. Metadon endrar ikkje personlegdomen, men legg eit fysiologisk grunnlag for rehabilitering. Ei riktig stabilisering på metadon, tillet så og sei personen å fungere som ein normal person. Klinikk for psykisk helsevern i Helse Førde har ansvar for LAR, og dette blir styrt frå psykiatriske poliklinikkar i Førde, Florø, Sogndal og Nordfjordeid. Her finst eigen vurderingseining og tverrfagleg spesialisert behandling med overlege, psykologspesialist, sosionom og sjukepleiar. Innhald Forord : Kva er LAR?... 4 Medikament - Biverknader 2: Målsetting med LAR... 4 Formålet med behandlinga - Rehabilitering 3: Medikament i LAR : Kva er LAR i Helse Førde?... 5 Ansvarsområde - Dine rettar som pasient 5: Søknad om LAR... 6 Kriteriar for inntak - Søknad 6: Avslutning av LAR... 7 Ved frivillig avslutning Ufrivillig avslutning Klage Avslutning av behandling 7: Fasar i behandlinga... 8 Du kan begynne i LAR når - Oppstartsfasen i Helse Førde Utgreiing - og behandlingsfasen Overføring til kommune og fastlege 8: Rusbruk... 9 Tilbakefall - Overdose 9: Det rusfrie livet Nettverk Einsemd 10: Samarbeidspartnarar Samtykke Ansvarsgruppe - Informasjon 11: Reglar og retningslinjer Generelle råd Hentereglar Urinprøver Fastlege Utleveringsstad Rammer for medikamentutlevering og urinprøvekontroll Retningslinjer for praktisering 12: Retningslinjer for bilkøyring, flytting og ferier Bilkøyring Flytting Ferier 13: Graviditet Oppfølging i svangerskapet Kosthold 14: Smertelindring : Å slutte i LAR behandling

3 1 Kva er LAR? LAR står for Legemiddel Assistert Rehabilitering. Målsetjing er rehabilitering. Medikamenta er med på å gjere rehabiliteringa muleg. 2 Målsetting med LAR Formålet med LAR-behandling Helsedirektoratet har bestemt at vi skal ha legemiddelassistert rehabilitering i Noreg. I retninglinjene for slik behandling står det: Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet, og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall Rehabilitering Då du søkte om LAR, utarbeidde NAV/sosialtenesta og du i lag ein tiltaksplan (kallast av og til også rehabiliteringsplan eller individuell plan). Denne beskriv kva du ønskjer å oppnå på ymse livsområde ved hjelp av LAR. Planen handlar om områder som: Rusmestring Økonomi Bustad Fysisk og psykisk helse Sysselsetting Fritidsaktivitetar Forhold til familie, vener og anna nettverk Kriminalitet Vår erfaring er at tiltaksplanen som følgjer med søknaden ofte har urealistiske mål. Når du er komen inn i LAR Helse Førde, bør du difor i samarbeid med NAV/sosialtenesta, din spesialkonsulent og resten av ansvarsgruppa sjå på denne planen og lage ein oppdatert plan som kan vere eit godt hjelpemiddel for deg. Om du sjølv deltar aktivt i utforminga og oppfølginga av din eigen plan, trur vi slike planar er eit godt redskap til å få til eit godt samarbeid. 3 Medikament i LAR Tre medikament er godkjende for bruk i LAR i Norge: Metadon, Subutex og Suboxone. Metadon er eit kunstig framstilt morfinstoff. Metadon fungerar slik at det bind seg til dei områda i hjernen der opiat virkar. Når ein er ferdig opptrappa på Metadon, får ein liten effekt ved bruk 4 av andre morfinstoff som for eksempel heroin, ein vert heller ikkje abstinent. Metadon fjernar også i stor grad lysten/ suget på opiat. Når du brukar Metadon er du framleis opiatavhengig. Metadon har lang virketid, og det er nok å ta det ein gong i døgnet. Subutex er og eit kunstig framstilt morfinstoff. Subutex inneheld buprenorfin og virkar på same stader i hjernen som Metadon. Subutex har og lang virketid og kan også takast ein gong i døgnet. Virkninga liknar mykje på virkninga av Metadon, men Subutex har ei øvre grense og gir mindre risiko for overdosar om pasientar tar andre rusmiddel under oppstart av behandlinga. Suboxone inneheld virkestoffa buprenorfin og nalokson, som vert brukt som motgift ved overdosar. Når tabletten blir teken på riktig måte (sugast opp/oppløysast i munnen) går buprenorfin gjennom slimhinner til blodbanane. Dersom ein brukar heroin, får ein ikkje ruseffekt p.g.a. innnhaldet av nalokson. Biverknadar I starten av behandlinga kan ein få symptom som skuldast abstinens frå dei stoffa ein har brukt før. Desse vil gradvis reduserast dei første veker og månader. Bivirkningar av metadon og buprenorfin er stort sett dei same. Dei kan vera plagsame, men ikkje farlege. Dei mest plagsame bivirkningane over tid er svetting og dårleg tarmfunksjon. Ein del er plaga med vatn (= ødem) i hender og føter, nokre får vektauke, og nokre opplever at dei får dårlegare seksualliv. I oppstarten er nokre plaga med hodepine, kvalme/oppkast, kløe, problem med vasslating, rusverknad av metadon/buprenorfin og marerittaktige draumar. Desse bivirkningane gir seg oftast raskt. Nokre opplever at dei får angst og blir meir deprimerte etter oppstart i LAR. Dette er neppe ein bivirkning av medikament, men skuldast at vedkomande har rusa bort angst og depresjon tidlegare. Spesialkonsulent og lege i LAR Helse Førde kan svare deg på spørsmål om bivirkningar av metadon og buprenorfin, både dei bivirkningar du sjølv opplever og dei du undrast på. 4 Kva er LAR i Helse Førde? Ansvarsområde LAR Helse Førde vart oppretta i , og overtok LAR- Bergensklinikkane sitt ansvar for pasientar i Sogn og Fjordane. LAR Helse Førde er ein del av klinikk for psykisk helsevern og er ei spesialhelseteneste på lik linje med andre spesialisthelsetenester i Helse Førde. LAR Helse Førde definerast som ei 2.linje teneste, i motsetning til kommunane som definerast som 1. - linjeteneste. Helse Førde har tilsette med helse- og sosialfagleg bakgrunn, fleire med spesialutdanning i rusbehandling og psykisk helsevern. Pasientar startar opp LAR- behandlinga i kommunane dei er heimehøyrande i, med ansvar og rettleiing frå LAR Helse Førde. Nokre kan også starte LAR-behandling i institusjon eller under soning. Dette finst det eigne rutinar for. Dine rettar som pasient Som pasient i LAR Helse Førde har du både rettar og plikter. Rettane dine følgjer av pasient - 5

4 rettighetslova. Der står det t.d. at du har rett til naudsynt helsehjelp frå kommunehelsetenesta og spesialhelsetenesta. I tillegg har du rett til å få god behandling og bli møtt på lik linje med andre pasientar innafor helsevesenet. LAR-behandlinga er frivillig. Du har sjølv søkt deg inn og har underskreve ein kontrakt om sam - arbeid mellom deg, NAV/sosialteneste, fastlege og LAR Helse Førde. Reglar og rutinar som du må følge, finn du i DEL II i dette heftet. Om du synes det vert vanskeleg for deg å følge opp dei avtalane du har gjort, er dei tilsette her for å hjelpe deg til å få det til. 5 Søknad om LAR Kriteriar for inntak Helsedirektoratet har bestemt følgjande vilkår for å bli tatt inn i LAR: Langvarig narkotikamisbruk, dvs misbruk som har vart over fleire år, og ført til omfattande svikt på fleire områder i livet. Misbruket skal over fleire år ha vore klart opioiddominert (t.d. heroin, Temgesic, Dolcontin). Eventuell bruk av andre rusmiddel er mindre omfattande. I søknaden må det difor komme klart fram at opiat er det rusmiddelet som er mest brukt. I rimeleg omfang ha gjennomgått behandling og rehabilitering utan bruk av metadon og opioider med sikte på rusfriheit. Det kan gjerast unntak frå inntakskriteria dersom brukaren har ein kronisk og livstruande sjukdom som gjer behandlingsopplegget naudsynt, eller dersom ei samla vurdering tilseier det. Søknad Søknad om LAR skal fremjast frå den kommunale sosialtenesta. NAV/sosialtenesta skal vurdere om kriteria er oppfylt, og om LAR-behandlinga er ei behandling som høver for deg. Ved søknaden skal det følge opplysingar om helsetilstand frå fastlege. I tillegg skal det følge med tiltaksplan for heilskapleg rehabiliteringsopplegg, eventuelt individuell plan. Det skal leggast stor vekt på kva du som søkjar sjølv meinar. Søknad med vedlegg skal sendast psykiatrisk poliklinikk i den regionen du tilhøyrer og blir handsama i tverrfaglig inntaksteam. LAR Helse Førde har ein frist på 30 virkedagar på å handsame søknaden dersom du er over 23 år. Dersom du er under 23 år, er fristen 10 virkedagar frå søknaden er motteken. Dersom du får avslag på søknaden kan du, innan 4 veker frå mottatt avslag, be om ny vurdering av søknaden. Dersom du ikkje får medhald, har du 3 veker frå du blir underretta om dette, til å sende eventuell klage til Helsetilsynet v/fylkeslegen i Sogn og Fjordane. Sosialtenesta eller fastlege kan hjelpe deg med å klage. Dersom du får avslag på søknaden frå LAR Helse Førde, men har rett til naudsynt helsehjelp, vil samme tverrfaglige inntaksteam også vurdere andre behandlingsalternativ. ansvar for å følgje opp under heile LAR- behandlinga. Ved inntak skal det underskrivast kontrakt mellom deg, fastlege, representant for sosialtenesta og behandlingsansvarleg lege i LAR Helse Førde. Som vedlegg til kontrakten skal det også skrivast under på kva som kan føre til utskriving frå LAR. Etter oppstart er det viktig at du og spesialkonsulent går gjennom innhaldet i kontrakten i lag. 6 avslutning av LAR Helsedirektoratet tilrår i utgangspunkt ikkje avslutning av LAR med mindre det er god grunn til å tru at du vil klare deg utan opioider. Ved frivillig avslutning: Dersom du ynskjer å avslutte LAR-behandling, har du rett på informasjon om erfaringar og risiko ved å avslutte behandlinga. Du skal også få informasjon om korleis nedtrapping kan gjerast, muligheit for reinntak og mulige behandlingsalternativ. Dersom du er bestemt på å avslutte LARbehandlinga, er det viktig at du trappar ned medisinen over lengre tid. Det er også viktig at du har tett kontakt med hjelpeapparatet i denne perioden. Ufrivillig avslutning frå LAR: Dersom du ikkje tar heile, eller deler av LAR-legemiddelet, men omset det, kan det tyde på at du ikkje har ein opioidavhengigheit. I så fall må ansvarsgruppa i lag med deg vurdere om andre tiltak skal nyttast. ved bruk av vald og/eller trugslar om vald, skal du skrivast ut, med mindre det vil framstå som ei uforholdsmessig reaksjon. Vedvarande alkohol- og/eller narkotikamisbruk ved sida av behandlinga, fusk med urinprøver eller legemiddelinntak, manglande oppmøte til avtalar/henting av legemiddel og sam - arbeidsvegring i forhold til avtalar, regelverk og/ eller tiltaksplan kan gi utilstrekkelig be - handlings effekt. Slike forhold kan difor gi grunnlag for utskriving. Dei som har vedtatt at du blir tatt inn i LAR, er dei som også kan bestemme at du skal skrivast ut. Avgjerd om utskriving skal vere skriftleg. Før ein skriftleg utskriving er gyldig, skal du på førehand ha motteke skriftleg åtvaring. Ved utskriving på grunn av vald eller trugsmål om vald eller omsetjing av narkotika og/ eller legemiddel er det ikkje naudsynt med åtvaring på førehand. Klage Retten til å klage følgjer av pasientrettslova 7-1 Anmodning om oppfylling og 7-2 Klage. Avslutning av behandling Enten at du velgjer å skrive deg ut, eller ved brot på behandlingsvedtak i LAR-Helse Fonna. Helse Førde handsamar søknadar etter kvart som dei kjem inn, og vil eventuelt vedta inntak i behandling. Vedtaket skal sendast til sosialtenesta som er innsøkande instans. Sosialtenesta har 6 7

5 7 Fasar i behandlinga Vi brukar å dele inn LAR- behandlinga i ulike fasar. Fasane er ikkje absolutte og kan variere noko i tid. Du kan begynne i LAR når: Søknad er godkjend og innvilga Inntaksmøtet er avhalden og kontrakten med LAR Helse Førde er underteikna av alle partar. Du har avlagt 2 negative urinprøver med minst ein dags mellomrom i direkte forkant av gitt oppstartdato. Oppstartfasen i LAR Helse Førde: Vil vare i ca. 3månader, og inneber: Opptrapping og stabilisering på LAR- medikament. Metadon/Subutex utleverast enten ved kommunal utdelingsstad eller på apotek. I byrjinga skal du ta Metadon/Subutex /Suboxone daglig, der nokon ser på at du tek medikamentet riktig for å hindre fusking. Nokon vil få utlevering frå behandlingsinstitusjon, fengsel eller frå heimesjukepleie. Urinprøver skal takast under tilsyn to gonger i veka. Etter ca. 3 veker, og når urinprøvene dine er negative, bør det bli tatt blodprøver og metadonkonsentrasjonsprøve for dei som har Metadon. Du vil få ny henteordning etter avtale og etter dei reglar som gjeld for LAR Helse Førde. God rusmeistring reduserar behovet for kontroll. I løpet av dei første 8 veker skal det haldast minst eit ansvarsgruppemøte. Saman lagar vi ei oversikt over kva slag tiltaks- og behandlingsbehov du har. I denne perioden skal også tiltaks - plan/individuelle planar oppdaterast. Dei dannar grunnlaget for endringsarbeidet ditt fram mot eit rusfritt liv. Utgreiing- og behandlingsfasa vil innebere: LAR-konsulent og lege har ansvar for at du får den dosen Metadon/Subutex /Suboxone som du har behov for. Du vil i samarbeid med LAR-konsulent og ansvarsgruppa få tilbod om individuell oppfølging og behandling med vekt på rusmeistring. Det skal vere eit forpliktande samarbeid mellom ulike instansar/personar Ansvarsgruppemøte vert halden etter behov. Sosialtenesta har ansvar for å samordne tiltak. Din individuelle tiltaksplan/ individuelle plan skal iverksettast. Planen skal endrast når det er naudsynt. Saman rettar vi merksemda mot dagsverksemd som: o Skule, utdanning o Arbeid, arbeidstrening o Fritidssysler o Daglege gjeremål 8 o Sysselsettingstilbod Behov for behandling/rehabilitering i tillegg til LAR. Tilbakefall/rusing vil kunne ha konsekvensar for henteordningar i gangsette tiltak og tilbod. Overføring til kommune og fastlege Dei fleste pasientane skal ideelt sett i løpet av eit år bli overført til sin heimkommune med opp - følging frå fastlege og sosialteneste. Ansvarsgruppa vurderar saman om og når overføring av ansvar er riktig for deg. Overføring skal planleggjast og førebuast, og det skal haldas overføringsmøte med sosial - tenesta og fastlegen. Medikamentføreskriving blir overført frå lege i LAR Helse Førde til fastlegen. Enkelte pasientar kan etter samla vurdering fortsette sin behandling i LAR Helse Førde. 8 Rusbruk Å byrja med Metadon/Subutex /Suboxone er bare byrjinga på ei endring av livet. Dei aller fleste treng meir hjelp enn medikament. I LAR skal du få hjelp til å ta opp forholdet ditt til bruk av rusmiddel. Denne hjelpa kan du få av hjelpeapparatet som er rundt deg. Tilbakefall Metadon/Subutex /Suboxone skal ta vekk suget og hindre verknad av heroin. Til tross for dette slit mange med tilbakefall og fortsatt rusing. Mange lengtar etter rusen og forklarer tilbakefall med dette. Alkoholmisbruk kan og vere eit problem i denne samanheng. Alkoholbruk kan svekke dømekrafta og slik lette tilbakefall til rusing. LAR pasientar bør vere forsiktige med å bruke alkohol. Vi oppfordrar deg til å gå inn i problema med tilbakefall og bruke tid i samtalar for å finne fram til årsak og løysingar som verkar for deg. I samtalane legg vi vekt på problemløysing og endring. Mange opplever stress og vanskar og søkjer difor til ny rusing. Vår erfaring er at dei som tar i bruk rådgiving, lærer å møte stress og problem på nye måtar. Vedvarande rusing er ikkje i samsvar med god Metadon/ Subutex /Suboxone - behandling. Dersom du ikkje klarer å få ditt misbruk under kontroll, kan du få tilbod om avrusing ved ein døgninstitusjon. Overdose Å vere i LAR reduserar risiko for overdose. Nokon risikosituasjonar må du likevel vere klar over. Risikoen for overdose aukar om du: Blandar Metadon/Subutex /Suboxone og alkohol/tablettar (bezodiasepiner). Er i oppstartfasen eller dersom du er nedtrappa frå Metadon/Subutex /Suboxone. Tar meir Metadon/Subutex /Suboxone enn du skal. Gir du Metadon/Subutex /Suboxone til andre, er det stor fare for at dei døyr av det. Dei som ikkje er tilvendt tålar ikkje din dose. 9

6 9 Livet utan rusmidlar Nettverksarbeid Det profesjonelle nettverket kan bestå av tilsette i LAR, fastlegen din, støttekontakt og andre kontaktar frå sosialtenesta eller i andre delar av tiltaksapparatet. Privat nettverk kan bestå av ein partnar/kjæreste, familiemedlemmer, gamle og nye vener eller andre pasientar du møter i LAR. Alle menneska i nettverket ditt kan vera ressurspersonar i din rehabilitering. Utan eit nettverk er det vanskeleg å klare og gjennomføre store endringar i livet. Dei fleste opplever denne prosessen som noko av det vanskelegaste å få til. LAR konsulent og andre i ansvarsgruppa kan du ta med på råd om korleis du etablerer eller bygger ut ditt private nettverk. Det kan ta lang tid å bygge opp tillit hos vener som du kanskje har lånt pengar av utan å ha gjort opp, eller kanskje i ein desperat situasjon har stelt frå. Men mange som ser at du er villig til å gjere noko med livet, vil truleg før eller seinare gi deg ein ny sjanse. Diverre er rusmisbrukarar - og til ein viss grad metadonbrukare ei stigmatisert gruppe, som samfunnet har stempla som umulige. Dette bilete er det opp til deg å endre! I ditt private nettverk kan forholda til dine pårørande partnar eller familie vere annleis og meir komplisert, enn forholda til vener. Ofte er familien i byrjinga avvisande og kan ha frykt for at det ikkje vil gå bra. Du må kanskje ta kontakt sjølv for å vise at du klarer livet som LAR- pasient. Når du sjølv føler at du meistrar livet, er det sårande at pårørande ikkje er så åpne som du håpa på. Grunnen er oftast at dei har opplevd mange skuffelsar tidlegare. Å opparbeide ny tillit hos pårørande tek tid. Fortel dei at du er avhengig av dei og ønskjer deg deira støtte. Einsemd LAR medfører store endringar. Frå å vere på farten kvar dag, kan livet virke tomt og innhaldslaust. Den største endringa vil du ofte oppleva når du er ferdig opptrappa. Du har ikkje rukke å bygge opp tillit eller nye nettverk, verken i hjelpeapparatet eller utafor. Du har kanskje ingen ting å gjere på, og kan føle deg isolert og einsam. Då kan vegen attende til rusen vera kort. Denne tida er vanskeleg for alle, og krev mykje av både deg og miljøet rundt deg. Hugs at du ikkje er åleine om å ha det slik. Sjølv om det kan vere freistande å ta kontakt med ditt gamle miljø, treng du heilt sikkert anna hjelp enn den dei kan gi deg. Ta sjansen på at nokon andre både vil høyre på deg, ta deg på alvor og vere til hjelp og støtte! 10 Samarbeidspartnarar Samtykke Rehabilitering betyr ofte at mange er engasjert i delar av livet ditt. Det er viktig at dei ulike deltakarane samarbeider og kan samordne sin innsats. Du er den viktige personen i din eigen rehabilitering. Difor kan berre du avgjere at dei som jobbar med din rehabilitering kan utveksle og drøfte informasjon om deg. Du vil difor bli bedt om å underteikne ei erklæring som gir godkjenning til utveksling av naudsynt informasjon mellom hjelparane dine. 10 Ansvarsgruppe Det vil bli oppretta ansvarsgruppe når du startar i LAR. Hensikta er å samordne innsatsen i din rehabilitering. Du er den viktigaste personen i dette samarbeidet, og du vil difor vere med på å bestemme kven som skal sitte i ansvarsgruppa ilag med deg. Sosialtenesta som søkte deg inn i LAR, vil alltid vere med i ansvarsgruppa fordi sosialtenesta etter lova har eit samordningsansvar. Informasjon Informasjon om tilhøve som angår deg, kan ikkje bli gitt til andre enn dei du har gitt samtykke til. Teieplikta for helse- og sosialpersonell gjeld når ikkje samtykke er gitt. Teieplikta gjeld også for forhold som ikkje er viktige for rehabiliteringa di. 11 Reglar og retningslinjer Me forventar at du kjenner til rutinar og reglar som gjeld for deg og at du følgjer dei. Generelle råd Metadon/Subutex /Suboxone skal oppbevarast forsvarlig. Den metadondosen som du drikk kvar dag, kan ta livet av eit vakse menneske. Det er livsviktig at ungar ikkje kjem i nærleiken og lar seg freiste av flaska! Du får betre utbytte av metadonbehandlinga dersom du drikk metadon til same tid kvar dag, helst om morgonen. Hentereglar I startfasen og ved rusing må du møte daglig for å ta medikamentet under tilsyn. Når du har vore rusfri over lengre tid, kan du få medikamentet heim for ei veke i gongen. Dette vil vanligvis vere aktuelt etter ca eit år. Berre unntaksvis, ved akutt og/ eller alvorlig sjukdom, kan du få levert medikament heim. Dersom du kjem for seint til henting av Metadon/Subutex /Suboxone, vil du ikkje få medikamentet utlevert den dagen. Mista/fråstole medikament vert ikkje erstatta. Dersom du møter til henting i rusa tilstand, kan det bli aktuelt å redusere dosen eller at du ikkje får dagens dose, og din konsulent ved LAR Helse Førde vert underretta. Dersom du uteblir frå henting av medikamentet i 2-3 dagar, vil du få utlevert redusert dose. Dersom du ikkje hentar medikamentet i løpet av 3-4 dagar, kan utskriving frå behandlinga vere konsekvensen. Urinprøver Urinprøvar er eit ledd i den totale behandlinga. Difor forventar vi at du leverer urinprøver etter den avtalen du har skreve under på. Du må avlegge urinprøver under tilsyn for å hindre fusking med prøvene. Dei fleste må avgi 2 urinprøver i veka ved behandlingsstart. Etter 8 månader med god rusmeistring og stabilitet i behandlinga vurderer vi om sjeldnare urinprøver er tilstrekkelig. 11

7 Fastlegen Det er viktig at du blir kjend med fastlegen din. Fastlegen er den som skal følgje opp din generelle helse og eventuelle sjukdommer. Fastlegen kan også overta føreskriving etter kvart. Utleveringsstad Det er viktig at du respekterar følgjande: Utlevering av legemiddel skjer lokalt på avtalt stad til avtalte tider. Utlevering skal berre skje til pasient som har legitimert seg, eller som er kjend. Utlevering til andre skal ikkje skje utan at dette er avklart med LAR Helse Førde. Ikkje ta diskusjonar om henteordning med tilsette, men med LAR-konsulenten din. Ta alltid med ID kort til Apotek/utleveringsstad Generell god oppførsel Rammer for medikamentutlevering og urinprøvekontroll Utgangspunktet for legemiddelassistert rehabilitering er til å legge til rette vilkår for rusfridom. Mnd. Metadon Subutex Suboxone 1 Drikke daglig under tilsyn. tilsyn, 2 x pr veke. 2-4 Drikke daglig, under tilsyn 5 dagar pr. veke. Får med medisin for laurdag/søndag. tilsyn 2 x pr. veke Ta tablett daglig under tilsyn/kontroll. Evt. dobbel dose laurdag. Urinprøver: under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 5 x pr veke. Får med medisin for laurdag/søndag. Evt. dobbeldose måndag, onsdag, fredag og får søndagsdosen med heim Ta tablett daglig under tilsyn/kontroll. Evt. dobbel dose laurdag. Urinprøver: under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 5 x pr veke. Får med medisin for laurdag/søndag. Evt. dobbeldose måndag, onsdag, fredag og får søndagsdosen med heim Dei første 12 månader er basert på overordna rammer med aukande grad av ansvar og tillit. Rammene for medikamentutlevering og urinprøvekontroll er ein viktig del av tilbodet og skal alltid vere avklart før oppstart. Desse avtalane er gjensidig forpliktande. Grunnlaget for å følge skjemaet under, er at ein har negative urinprøver. Dersom ein har positive prøver undervegs, startar ein opp att med daglig utdeling og følger vanlig progresjon. Vi vil kunne ta urinprøver utan beskjed på førehand dersom vi finn grunnlag for det. Urinprøvene skal alltid takast under tilsyn. sjå side 13 Retningsliner for praktisering: Ved episodar med rusing dei første 7 mnd. av behandlinga tilbake til daglig utlevering under kontroll. Ein følger vanlig progresjon som ved oppstart. Det blir heile tida gjort individuelle vurderingar. Ved episodar med rusing etter dei 7 første mnd i behandlinga tilbake til utdeling 5 x i veka. Få med medisin for laurdag/søndag. Det blir heile tida gjort individuelle vurderingar. Ved rusing utover ei (1) veke, kan det bli starta utskrivingsprosess frå LAR. Det blir heile tida gjort individuelle vurderingar. 12 Retningsliner for bilkøyring, flytting og feriar 5 7 Drikke under tilsyn 3 x pr. veke. Få resten av medisin med heim. tilsyn 2 x pr veke 8-11 Drikke under tilsyn 2 x pr. veke. Få resten av medisinen med heim tilsyn 1 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 3 x pr veke. Få resten av medisin med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr veke, og få resten med heim tilsyn 2 x pr veke. Ta under tilsyn 2 x pr veke. Få resten av medisinen med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr. veke, og få resten av medisinen med heim. Urinprøve under tilsyn 2 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 2 x pr veke Ta tablett under tilsyn 3 x pr veke. Få resten av medisin med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr veke, og få resten med heim Urinprøver under tilsyn 2 x pr veke. Ta under tilsyn 2 x pr veke. Få resten av medisinen med heim. Evt. ta dobbeldose 2 x pr. veke, og få resten av medisinen med heim. Urinprøve; under tilsyn 2 x pr veke. Bilkøyring Helsetilsynet har laga reglar for LAR og bilkøyring: 1. Det er køyreforbod dei 6 første månader i LAR sjølv om du har førarkort. (Legen sender melding til Fylkeslegen dersom du har førarkort). Ingen får starte i LAR før dei har levert inn kvittering på at dei har levert inn førarkortet til politiet. 2. Du kan søkje om køyretillating når du har vore rusfri under behandling i minst 6 månader Hente medikamentet 1 x pr veke. tilsyn 1 x pr veke. Hente medikamentet 1 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 1 x pr veke. Hente medikamentet 1 x pr veke. Urinprøver under tilsyn 1 x pr veke

8 3. Dersom du ikkje respekterar retningslinene, blir det sendt melding til Fylkeslegen. 4. Køyrer du i rusa tilstand, vert politiet varsla. 5. For dei som ynskjer å byrje med køyreopplæring: du må ha vore rusfri i 6 månader før du kan starte med køyreopplæring. Flytting 1. LAR pasientar har rett til å skifte bustad på lik line med andre innbyggarar, men flytting må planleggjast i god tid. 2. På grunn av lokale forskjeller kan du ikkje automatisk vente å få same tilbodet og lik oppfølging i andre kommunar. Feriar 1. For å få Metadon/Subutex /Suboxone på ferie må du ha vore rusfri over lang tid. 2. Dersom du ynskjer å reise på ferie i Norge eller i utlandet, må du levere skriftleg søknad til LAR-konsulenten din i god tid før avreise (3-4 veker). 3. Ved ferie i Norge kan du få utlevert Metadon/Subutex /Suboxone ved det lokale apotek etter avtale. 4. Ved ferie innafor Schengen-området finnes eit standardisert skjema som attesterast av føreskrivande lege og apotek. 5. Ved ferie utanfor Schengen-området må føreskrivande lege søke Statens legemiddelverk om løyve til å ta med Metadon/Subutex /Suboxone ut av landet. Kosthold Pasientar som brukar opiat strevar ofte med sterk trong til søtt. Helsefarleg vektauke kan bli konsekvensen. Dette kan betrast med kosthaldsråd som stabiliserar blodsukkerverdiane (ernæringsfysiolog). Kostholdsanamnese skal takast i løpet av dei 3 første månadane. Følgjande råd: Matvarer med kunstige søtningsmiddel unngåast heilt (t.d. lettbrus). Vatn skal vera hovuddrikke. Lettprodukt (lite fett/gjerne mye sukker) unngåast heilt. Gode rutinar med frukost, lunsj og middag til faste tider. Inntak av frukt/grønt aukast. 14 Smertelindring Mange LAR- pasientar har vore mykje sjuke og har kroniske sjukdommar. Mange har og dårleg erfaring med helsevesenet. Difor er det naturleg at de har spørsmål om smertebehandling ved sjukdom. Dei fleste smerter kan behandlast med smertestillande middel som ikkje er vane - dannande, t.d. Ibux eller Paracet. Om legen meinar at du har behov for smertestillande middel som inneheld opiat, vil ein tilleggsdose metadon/subutex /Suboxone i nokon få dagar oftast vera nok. Dette må alltid avtalast med LAR- legen din. Du må alltid informere andre legar om at du er LAR- pasient om du skulle ha trong for opiathaldige smertestillande middel. Be denne legen om å ta kontakt med legen som føreskriv LAR- medikament til deg. 13 Graviditet Kvinner som brukar rusmidlar, vil ofte ha uregelmessig menstruasjon. Dei fleste vil få normal menstruasjon i løpet av det første halve året i LAR. Dette tyder på at dei kan bli gravide. Å ha barn er ei krevjande oppgåve. Vi anbefaler ingen å bli gravide før dei har vore rusfri over lengre tid, og har kome langt i sin rehabilitering. Difor er det viktig at du skaffar deg prevensjon, og lærer å bruke denne. Tilsette i kommunen si helseteneste hjelper deg gjerne med dette. Oppfølging i svangerskapet Skulle du bli gravid, er det viktig at du så snart som råd er snakkar med din LAR-konsulent og kommunalt tilsette om dette. Du vil då få den informasjonen du treng om korleis metadon/buprenorfin virkar på fosteret. Om du ynskjer å fullføre svangerskapet og behalde omsorga for barnet sjølv, betyr dette at du forpliktar deg til å leve rusfritt resten av livet. Du og ein eventuell partnar vil bli fulgt nøye opp gjennom graviditeten og etter at barnet er født. Ved behov vil du kunne få informasjon og rådgjeving om abort. Om du blir gravid, vil barnet i magen også få metadon/buprenorfin gjennom ditt blodsystem. Mange av borna som i svangerskapet har fått metadon/buprenorfin på denne måten, vil bli fødd med abstinensar. Abstinensane vil bli behandla med opiatnedtrapping av barnet ei tid. For å sikre at du og eventuell partnar får best muleg hjelp til å bli gode foreldre for barnet, anbefaler vi eit tett samarbeid med kommunale hjelpeinstanser under svangerskapet, og etter at barnet er fødd Å slutte i LAR- behandling LAR strekker seg over mange år, for dei fleste for resten av livet. Etter ei tid i behandling vil likevel mange i periodar ha ønske og tankar om å slutte med Metadon eller Subutex / Suboxone. Erfaringar viser at mellom 5 og 10 prosent av LAR- pasientane klarer å slutte med Metadon og blir rusfrie. LAR er frivillig og det er ditt eige valg om du ynskjer å slutte i behandling. Det viktig at du tar dette opp med konsulenten og legen din, slik at de kan drøfte dette grundig. Vår erfaring er at om du ikkje har lagt ruslivet bak deg, eller om du manglar mykje i rehabiliteringa, vil nedtrapping vere lite klokt. I slike tilfelle vil vi oftast anbefale at du utset nedtrappinga. Føresetnaden for å kunne gjennomføre ei nedtrapping, - som kan kome til å strekkje seg over månadar til år er at du lever eit rusfritt liv. Dersom du er bestemt på å avslutte LAR- behandlinga må LAR Helse Førde og du diskutere dykk fram til ei hensiktsmessig nedtrappingsplan. Om du startar med nedtrapping og opplever aukande russug, er det viktig at du seier i frå, slik at de saman kan vurdere om nedtrapping skal gå over lengre tid, stoppe opp eller om du bør trappast opp att for ein periode. Skulle det vise seg at du ikkje klarar nedtrappinga, er det viktig at du ber om å bli trappa opp. Dette er ikkje eit nederlag. Du bør sjå på det som eit bevis på at du i dag treng Metadon/Subutex /Suboxone for å halde deg rusfri. 15

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

God barndom = god helse i vaksen alder?

God barndom = god helse i vaksen alder? God barndom = god helse i vaksen alder? Arnold Goksøyr - Høgskulelektor/psykologspesialist Høgskulen i Sogn og Fjordane Uni Research Helse RKBU Vest Helse Førde arnold.goksoyr@hisf.no Tlf. 57 67 62 34

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen Kristine Enger Legemiddelassistert rehabilitering ved LAR-Rogaland

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen Kristine Enger Legemiddelassistert rehabilitering ved LAR-Rogaland Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 01.02.2007 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Herlof Nilssen Kristine Enger Legemiddelassistert rehabilitering ved LAR-Rogaland

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Det nödvendiga samtalet hur ger vi vi allvarliga besked til patienter och närstående?

Det nödvendiga samtalet hur ger vi vi allvarliga besked til patienter och närstående? Det nödvendiga samtalet hur ger vi vi allvarliga besked til patienter och närstående? Carl-Johan Fürst, Karolinska Institutet og Krisepsykologi ? Når pasienten kjem til legen har han kanskje fleire bekymringar

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR?

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR? Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge Hva er LAR? Legemiddelassistert rehabilitering Poliklinisk behandlingstilbud

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Styresak. I 2009 og framover vil ei omstilling og satsing på følgjande område vere avgjerande:

Styresak. I 2009 og framover vil ei omstilling og satsing på følgjande område vere avgjerande: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 30.11.2008 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Satsing innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling i 2009 Arkivsak 0 2008/545/335 Styresak

Detaljer

Om vestibularisnevritt

Om vestibularisnevritt svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Om vestibularisnevritt Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit. Tilstanden kan bli

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar > En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Klepplandsveien 23

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Til turnuslegane i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Sosial- og Helsedepartementet har sett i gang tiltak for å betre rekrutteringa til primærhelsetenesta

Detaljer

Korleis fylle ut søknadsskjema

Korleis fylle ut søknadsskjema Korleis fylle ut søknadsskjema Les gjennom denne informasjonen før utfylling av søknadsskjema. Vi bed om at skjemaet er så nøyaktig fylt ut som råd, det vil gjera søknadsprosessen lettare for alle partar.

Detaljer

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven FLORA KOMMUNE TILTAKSTENESTA Etablert 1.april 2013 3 ulike avd nyorganisert som eigen teneste 14 tilsette inkl leiar

Detaljer

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Reflekterande team Oktoberseminaret 2011 Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Bakgrunn Reflekterande team vert nytta som arbeidsmetode i tverrfagleg gruppe ved Familiens Hus i Øygarden

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast

Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast Rettleiing for korleis tilvisinga til Seksjon for spiseforstyrringar bør utformast Seksjon for spiseforstyrringar skal ta i mot pasientar som ikkje har tilstrekkeleg effekt av behandling i distriktspsykiatriske

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Dykkar ref.: Vår dato: 26.02.2014 Vår ref.: 2013/12033 Arkivnr.: 733.0 Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Psykisk helse hos barn og ungdom

Psykisk helse hos barn og ungdom Psykisk helse hos barn og ungdom Arnold Goksøyr - psykologspesialist Sogndal BUP Tlf. 57 62 75 00 arnold.goksoyr@helse-forde.no 10.2007 Fysisk helse Psykisk helse Gjeld sjukdom kvar som helst i kroppen

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

SJUKE BARN I BARNEHAGEN

SJUKE BARN I BARNEHAGEN SJUKE BARN I BARNEHAGEN INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BORN I SEIM BARNEHAGE BA SJUKE BARN I BARNEHAGEN Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Det fine med framtiden er at du kan planlegge den i nåtiden. Informasjon om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helseregion Midt-Norge

Det fine med framtiden er at du kan planlegge den i nåtiden. Informasjon om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helseregion Midt-Norge Det fine med framtiden er at du kan planlegge den i nåtiden Informasjon om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helseregion Midt-Norge Innhold Historikk s. 4-5 Hva er aktiv rehabilitering? s. 6-7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer