Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret"

Transkript

1 Årsrapport Å R S R A P P O R T Kreftregisteret

2 2 Årsrapport 2014

3 Årsrapport Forord fra direktøren Forord fra styreleder ved Kreftregisteret Om Kreftregisteret - organisering Måloppnåelse for året Primær forebygging. Mål: Å forhindre at kreft oppstår Sekundær forebygging. Mål: Tidlig diagnose og behandling av kreft og forstadier til kreft Tertiær forebygging. Mål: Å redusere de negative konsekvensene av kreft ved å tilby kreftpasienter den beste tilgjengelige utredning, behandling og oppfølging Strategiske mål for sentrale funksjoner Årsrapport fra Kreftregisterets virksomhet fokus på noen høydepunkter Helgenomisk profilering av mirna i prediagnostiske prøver fra Janus serumbank - for tidlig diagnose, forbedret terapi og oppfølging av behandling Overvåking av HPV-vaksinens sikkerhet Bruk av stråleterapi i Norge etter implementering av Nasjonal kreftplan fra 1997/ Kreftregisteret skal bedre screeningtilbudet gjennom videreføring av etablerte programmer Livmorhalsprogrammet forbereder seg for implementering av HPV test i primærscreening Tiltak for økt oppmøte i screening mot livmorhalskreft Fra analoge til tredimensjonale digitale mammografibilder Systematisert opplæring av scopører- scopørskole Pilotprosjekt for tarmkreftscreening (Bowel Cancer Screening in Norway, BCSN) a pilot study Åtte årsrapporter med kvalitetsregisterdata til behandlere og samfunn Referanser Kreftregisteret i tall Regnskap Noter Vitenskapelige publikasjoner Publikasjonsliste

4 4 Årsrapport 2014 Forord fra direktøren I 2014 rapporterte Kreftregisteret tall etter 60 komplette år med kreftregistrering. Det var en stor begivenhet som ga mange presseoppslag. Viktig var også årsrapporter for hele åtte kvalitetsregistre. Et hovedfokus fremover blir å få økt den elektroniske kliniske innrapporteringen og å få synliggjort viktigheten av kvalitetsregistrene. Finansieringen av registrene og fi nanisering av forskning på registrene må også sikres anses for å være det første året med komplette kreftregistertall. I 2014 kunne vi derfor publisere resultater i Cancer in Norway fra , med 60 komplette år med kreftregistrering. Det var en stor begivenhet hvor resultatene fikk mye oppmerksomhet i media. Utgivelsen skjedde i mai, hvilket betyr at vi igjen tok inn noe av etterslepet i kreftregistrering. Litt tas inn hvert år, i hovedsak fordi vi har opplært flere kodere, men også på grunn av de tekniske fremskritt som gjør at flere og flere kliniske meldinger kommer elektronisk. Det er likevel langt igjen til alt er elektronisk, særlig på patologifronten. En annen stor registerbegivenhet i 2014 var høstens utgivelse av årsrapporter for åtte kvalitetsregistre. Før utgivelsen var resultatene diskutert nøye i hver referansegruppe hvor de ulike kliniske spesialitetene er representert. Ved å gi ut resultater på sykehusnivå er håpet at det som er av diagnostiske og behandlingsmessige forskjeller mellom sykehus skal jevnes ut. I etterkant av årsrapportene året før ble det klart at det er ulikheter i diagnostikk, for eksempel ved at definisjonen av fri reseksjonsrand varierer mellom sykehus. Det er viktig at slike forskjeller kommer frem og at man blir enig om en felles definisjon. Vi ønsker jo at diagnostikk og behandling skal være like god over hele landet. Forskningsmessig har 2014 vært et bra år. Vi teller totalt 149 publiserte artikler, hvorav 64 er fra store samarbeidsprosjekter med over 30 forfattere

5 Årsrapport Helse- og omsorgsministeren beæret oss med et besøk i høst, og viste stor interesse for arbeidet som utføres ved Kreftregisteret. Vi håper vi fikk frem hva Kreftregisteret bidrar med, og hvordan vi kan bidra enda mer. På registerinformatikk har vi gjort store fremskritt i år blant annet med KNEIP prosjektet, Kreftregisterets nye IKT plattform. Samtidig er en ny versjon av Kreftregisterets elektroniske innmeldingstjeneste, KREMT 2 blitt utviklet gjennom hele 2014, og vil tas i bruk tidlig i Målet er at denne versjonen skal bidra til å øke den elektroniske innmeldingsgraden ytterligere. Fra 1. januar 2014 ble alle IKT-systemer i Mammografiprogrammet overtatt av registerinformatikkavdelingen, etter at de i mer enn ti år har vært outsourced. Prosessen gikk uten problemer og IKT-systemene i Mammografiprogrammet kan nå moderniseres og driftes adskillig mer (kostnads)effektivt. Forskningsmessig har 2014 vært et bra år. Vi teller totalt 149 publiserte artikler, hvorav 64 er fra store samarbeidsprosjekter med over 30 forfattere. Totalt sett var Kreftregisterets forskere førsteforfatter på 18 og sisteforfatter på 23 artikler. Samtidig har vi fått god uttelling på prosjektsøknader. Vi fikk 10 millioner fra Kreftforeningen og har fått penger fra både Norges forskningsråd og andre kilder. Denne iherdige innsatsen for å skaffe midler har resultert i at antall ansatte har økt, og som en konsekvens av dette vil vi ha plassutfordringer i I screeningprogrammene har det igjen vært et år med mye aktivitet. HPV-testing i primærscreening skal innføres gradvis i fire fylker i 2015, og planleggingen har pågått lenge. Livmorhalsprogrammet arbeider samtidig med en rekke andre tiltak for å øke oppmøtet i programmet. Sensitiviteten av celleprøver er riktignok ikke så høy som vi skulle ønske, men sannsynligheten for at en kreftdiagnose blir oversett når man går regelmessig, er forsvinnende liten. Selv om det var mye negativt om celleprøvetesting ved et av landets nordligste sykehus i 2014, er dette altså en effektiv metode - men kun for kvinner som faktisk møter. I Mammografiprogrammet pågår en rekke kvalitetssikringsprosjekter som vil være viktig for å gjøre programmet enda bedre. Vi venter spent på Norges forskningsråds evaluering. Vi har et godt grep om effekten i det norske programmet, og er aktivt med i det som skjer innenfor mammografiscreening internasjonalt. Tarmkreftprosjektet er kommet inn i en stabil fase, og prosjektet begynner å gi interessante resultater. Takk til alle som bidro i 2014! Oslo, april Giske Ursin, Direktør

6 6 Årsrapport 2014 Forord fra styreleder ved Kreftregisteret Kreftregistreringen går fortere for hvert år som går, men den elektroniske innrapporteringen kan bli betraktelig bedre. I 2014 rapporterte Kreftregisteret resultater på hele åtte kvalitetsregistre innenfor kreftområdet. På forskningsfronten er det stor aktivitet med både molekylære, tradisjonelle kreftepidemiologiske og kliniske prosjekter. Utfordringen framover blir å sikre forskningsmidler til å videreføre en slik bredde i forskningen var et aktivt år for Kreftregisteret Cancer in Norway tallene for 2012 ble publisert i mai 2014, dette var hele fire måneder tidligere enn året før. Målet er ytterligere redusert tid fra innhenting til publisering. Elektronisk innsending av data vil lette arbeidet for Kreftregisteret og gjøre det mulig å komme med tall raskere. Styret merker seg at elektronisk innrapportering øker, selv om det er et godt stykke igjen. Når det gjelder patologi, er innrapporteringen fremdeles i hovedsak per papir, og der filene overføres elektronisk er dette som bildefiler. Det er viktig at fagmiljøene er positive til å ta i bruk de elektroniske innrapporteringssystemene. Videre må helseforetakene støtte opp om IKT endringer lokalt for at de elektroniske løsningene skal fungere. Resultater fra åtte kvalitetsregistrene ble publisert på sykehusnivå i Slik rapportering er viktig. Den gir sykehusene tilbakemeldinger om hvordan deres resultater er sammenliknet med andre og den gir pasientene informasjon som bør være kjent når pasienter som ønsker det, skal gjøre bruk av retten til fritt sykehusvalg. Men det er helt nødvendig at disse registrene har en forutsigbar finansiering, og at dette er på plass før hvert årsskifte. I tillegg er det viktig at finansieringen dekker faktiske kostnader ved registrene. I dag har Kreftregisteret beregnet at de bruker betraktelig mer ressurser på kvalitetsregistrene enn det som finansieres over Helse Sør-Øst RHF. Selv om de store kreftområdene er dekket av kvalitetsregistre, gjenstår flere vanlige kreftformer. Kreftregisteret har to søknader som nå har ligget klare til behandling hos besluttende myndigheter siden Det er viktig at også disse kvalitetsregistrene får nasjonal status.

7 Årsrapport Kreftregisterets arbeid for å utvikle ny IKT løsning for å håndtere kreftmeldinger internt går stadig fremover. Dette er et viktig arbeid for at kodingen skal skje så strømlinjeformet som mulig. For styret er det tilfredsstillende å registrere at de første resultatene nå er implementert i daglig drift og at prosjektet ligger godt under de opprinnelige kostnadsanslagene. Styret har merket seg med stor tilfredshet at overtagelsen av invitasjonssystemet for mammografiscreening fra 1. januar 2014 har gått smertefritt. Dette var en stor oppgave for avdeling for registerinformatikk ved Kreftregisteret, og det er betryggende for styret å vite at disse viktige oppgavene nå ivaretas internt. Kreftregisterets forskere fikk solid uttelling for sine søknader i 2014 fra Kreftforeningen. Dette er gledelig, og styret merker seg at prosjektene dreier seg om alt fra screening og etiologi til kreftbehandling. En omfattende satsing på forskning er og må være - viktig i en institusjon som Kreftregisteret. Styret arbeider derfor for å øke mulighetene for finansiering av klinisk forskning. Dette vil styret arbeide videre med i samarbeid med de fire regionale helseforetakene. Kreftregisteret har gitt uttrykk for at de gjerne bidrar med i kvalitetssikring av prøver i Livmorhalsprogrammet. Årets hendelser har vist at sentral kvalitetssikring bør vurderes. Positivt er det at det blir en gradvis implementering av HPV-screening primært i dette programmet. Den gradvise implementeringen vil gjøre det mulig å evaluere alle trinn, og sørge for at programmet fortløpende justeres slik at det hele tiden bygger på best mulig oppdatert kunnskap. Styret takker de ansatte ved Kreftregisteret for nok et år med stor satsing både innen forskning, utvikling av nye registere, utvikling av IKT og det stadige forbedringsarbeidet som skjer innen screeningprogram, rapportering og øvrig drift! Oslo, april Tove Strand, Styreleder

8 8 Årsrapport 2014 Om Kreftregisteret Kreftregisterets formål Kreftregisteret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom ved å: samle inn og behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser drive, fremme og gi grunnlag for forskning om kreftsykdommer gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp mot kreftsykdommer og om tiltak som kan forebygge utvikling av kreftsykdom Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Kreftregisteret ansvaret for å drive de nasjonale screeningprogrammene mot kreft. I tillegg er Kreftregisteret ansvarlig for Janus serumbank. Kreftregisterets målgrupper er befolkningen, helsevesenet, forskningsmiljøer og beslutningstakere. Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste nasjonale kreftregistre i verden. Dette, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at Kreftregisterets materiale, også i et internasjonalt perspektiv, er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom forskning og å spre kunnskap om kreftsykdom. Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som en selvstendig institusjon under Oslo universitetssykehus HF, med eget styre. Staben i Kreftregisteret består av cirka 180 personer (146 årsverk) og er organisert i tre fagavdelinger, tre seksjoner og en avdeling for stab- og støttefunksjoner. EIER: Kreftregisterets styre Direktør Administrasjonsavdelingen Registerinformatikkavdelingen Registeravdelingen Forskningsavdelingen Seksjon for livmorhalsscreening Seksjon for mammografiscreening Seksjon for colorectalcancerscreening Norvaksprosjektet

9 Årsrapport Årsrapport 2014 Kort beskrivelse av måloppnåelse for året 2014 Kreftregisterets virksomhetsstrategi - rapportering på mål 2014 Primær forebygging Mål: Å forhindre at kreft oppstår 1. Kreftregisteret skal ha data av høy kvalitet på kreftforekomst. Kreftregisteret gjorde en kontinuerlig innsats for å sikre høy validitet og komparabilitet både på tvers av kreftformer og innenfor spesifikke kreftdiagnoser. Kreftregisteret nådde opp mot 100 % kompletthet for kreftforekomst. Dette høye nivået har vært opprettholdt i flere år. Det pågår arbeid for å øke komplettheten for innrapportering av klinisk informasjon. Høy datakvalitet på kvalitetsregisterdata inngikk som en integrert del av arbeidet som sikrer høy datakvalitet på kreftforekomst. Kreftregisteret forbedret timeliness/aktualitet ved at Cancer in Norway med krefttall for 2012 ble ferdigkodet april 2014, to måneder tidligere enn krefttallene for Kreftregisteret arbeidet med patologirapport med detaljert informasjon for hver enkelt patologiavdeling. Alle meldeskjemaene for kreft foreligger nå i elektronisk form, hvilket bidrar til høyere validitet og kompletthet av dataene. 2. Kreftregisteret skal drive deskriptiv kreftepidemiologisk forskning på høyt internasjonalt nivå. 3. Kreftregisteret skal ha forskning på årsaker til kreft på høyt internasjonalt nivå. Det ble fullført doktorgradsarbeid som blant annet undersøkte fertilitet etter behandling av kreftsykdom. Forskere har publisert artikler på trender av forekomst av malignt melanom, risikofaktorer for utvikling av kreft ved for eksempel tumor i hodet og utvikling av tykk- og endetarmskreft. Kreftregisterets forskere var første-, siste-, eller medforfattere på 149 publikasjoner i Antall publikasjoner i 2012 var 133 og i artikler. Registeravdelingen publiserte artikler bl.a. om risikofaktorer for utvikling av kreft i distal og proximal tykktarm samt endetarm, risiko for kreft hos kvinner etter fertilitetsbehandling. Forskningsavdelingen publiserte bl.a. artikler om med tema innen: yrke og kreft, herunder kreftrisiko for norske offshorearbeidere, og blant norsk militærpersonell i FNs fredsbevarende styrker livsstilsfaktorer, herunder røyking og brystkreft mortalitet, fysisk aktivitet og risiko for postmenopausal brystkreft, overdreven soling og solariumsbruk og hudkreft, forekomst og trender for bruk av solkrem og solbrenthet og inntak av kaffe, te og koffein og livmorkreft familiær risiko, herunder risiko for familiært malignt melanom prognose etter kreftsykdom, herunder dødelighet av kreft i livmorlegemet i EU land og risiko for ny kreft etter hudkreft Etter publisert artikkel om brannmenn og kreft, har forskningsavdelingen i Kreftregisteret startet prosjekt om emnet med midler fra Kreftforeningen.

10 10 Årsrapport Kreftregisteret skal øke forskningsaktiviteten basert på biologisk materiale. 5. Kreftregisteret skal fortsette forskningen på effekten av HPV-vaksine og bidra til den offentlige overvåkningen av HPV-vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet. Forskningsavdelingen i Kreftregisteret har startet prosjektet «Immunologisk mimotop variansanalyse: kartlegging av endring i immunresponsen til en humant papillomavirus-infeksjon over tid» med prøver fra Janus serumbank. Mimotop variansanalye (MVA) er en ny metode som kan identifisere immunforsvarets aktivitet fra humant serum. Ved hjelp av MVA forsøker vi å identifisere aktiviteten til de forskjellige antistoffene i det humorale immunforsvaret. Vi vil se om MVA gir en bedre forståelse for den humorale immunresponsen mot humant papillomavirus (HPV). Ved å undersøke serumprøver fra individer som har hatt en HPV-infeksjon, ønsker vi å studere hvilken betydning immunforsvarets aktivitet har for utvikling av kreft i livmorhalsen. Det pågår et stort prosjekt finansiert av Norges forskningsråd om mirna som tidlig markør for kreft i materiale fra Janus serumbank. Det er publisert artikkel på stabiliteten til utvalgte hormoner og lipider i serum etter langtidslagring i Janus serumbank. Det er publisert artikler på sammenheng mellom genetiske varianter og mammografisk tetthet fra en studie basert på spyttprøver innhentet fra kvinner i Mammografiprogrammet. Kreftregisteret inngikk avtale med MSD-Norge/Inven2 om ny LTFU-studie for den 2. generasjons HPV-vaksinen Gardasil9, der instituttet også har nordisk koordinatorrolle. Studien er planlagt å gå fram til 2025, og er fullfinansiert. Langtidsovervåkning av HPV-vaksinen Gardasil med hensyn til effekt, immunogenitet og sikkerhet pågår fram til Kreftregisterert avsluttet i 2014 studien «Vaccine Impact in Population», som kartla HPV-vaksinens effekt på populasjonsnivå. Studien var et samarbeid med MSD Norge, MerckResearch laboratories, Kræftens Bekæmpelse (Danmark), Karolinska Institutet (Sverige) og det islandske kreftregister. I studien inngikk HPV prevalens i screeningpopulasjon og kvinner med påvist forstadie eller livmorhalskreft; kartlegging av forekomst av medfødte misdannelser hos barn født av vaksineeksponerte; spørreskjemaundersøkelse om kvinners livsstil samt sammenstilling av registerdata. Sluttrapport er sendt til Food and Drug Administration (FDA) i USA.

11 Årsrapport Sekundær forebygging Mål: Tidlig diagnose og behandling av kreft og forstadier til kreft 6. Kreftregisteret skal styrke sin posisjon som nasjonalt senter for kreftscreening. Mammografiprogrammet startet arbeidet med å oppdatere programmets nettsider. Mammografiprogrammet la ut nyhetsbulletin på Mammonett hver uke. Livmorhalsprogrammet organiserte tverrfaglig fagdag om screening mot livmorhalskreft våren Livmorhalsprogrammet, Mammografiprogrammet og Kreftregisterets direktør deltok aktivt med kronikker i ulike medier, om fordeler og ulemper ved screening. Livmorhalsprogrammet oppdaterte sine nettsider. Screeningprogrammene lanserte en ny facebook-side, Kreftsjekken, som informasjonskanal mot målgruppene for programmene. Kreftregisterets direktør deltok i en gruppe nedsatt av Helsedirektoratet for å foreslå en nasjonal styringsstruktur for nåværende og kommende screeningprogram. 7. Kreftregisteret skal bedre screeningtilbudet gjennom videreutvikling av etablerte programmer. Livmorhalsprogrammet oppdaterte nasjonal algoritme for utredning av positive funn i screening gjeldende fra Livmorhalsprogrammet forberedte innføring av en ny screeningstrategi med HPV i primærscreening i fire fylker fra Livmorhalsprogrammet gjennomførte pilotprosjekt for å øke oppmøte til screening ved å bruke invitasjoner med gitt tid og sted. Livmorhalsprogrammet satte i gang prosjekt «Celleprøve til alle - hva hindrer kvinner å delta i LP?» og prosjekt «Livmorhalskreftscreening uten legebesøk: er prøven tatt av kvinnen selv like bra som prøven tatt av lege?» Kreftregisteret fullførte pilotprosjektet «Bruk av hjemmetest i Livmorhalskreftprogrammet». Mammografiprogrammet gjennomfører kontinuerlig overvåking av screeningprogrammet og rapporterer til de brystdiagnostiske sentrene. Mammografiprogrammet startet arbeidet med å etablere nye systemer for rapportering av mammografiske funn samt prosedyrer for purring og kvalitetskontroll av tilliggende skjemaer. Mammografiprogrammet arbeidet med å evaluere resultatene av tomosyntesestudien som ble utført i Oslo. I tillegg ble det satt i gang en kvalitetsforbedringsstudie hvor kvinner i ett fylke screenes med tomosyntese, mens to andre fylker utgjør kontrollgruppen. Mammografiprogrammet har planlagt installasjon av automatisk registrering av mammografisk tetthet og tekniske parametre på noen brystdiagnostiske sentre. Mammografiprogrammet etablerte egne faggrupper for radiologi og patologi og disse vil ha sine første arbeidsmøter i januar 2015.

12 12 Årsrapport Kreftregisteret skal forvalte screeningopplysninger på en måte som sikrer høy datakvalitet. 9. Kreftregisteret skal modernisere dagens IKT-løsninger for screeningprogrammene. 10. Kreftregisteret skal bruke data fra screeningprogrammene til forskning på forebygging. 11. Kreftregisteret skal etablere og gjennomføre prøveprosjektet for nasjonalt screeningprogram mot tykk- og endetarmskreft. Livmorhalsprogrammet utga Årsrapport for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Data knyttet til radiologiske funn i Mammografiprogrammet er nå en del av kvalitetsregisteret for brystkreft. Livmorhalsprogrammet: Oppdatert IKT-system og elektronisk versjon CIN-skjema på KREMT. Livmorhalsprogrammets IKT-løsning baserer seg nå på krypterte personopplysninger for drift og kvalitetssikring. Kreftregisteret tok fra 1.januar 2014 over IT-systemene for Mammografiprogrammet fra en ekstern leverandør. Mammografiprogrammet startet arbeidet med en omlegging av IT systemet i programmet. Forskere i Livmorhalsprogrammet, Mammografiprogrammet og tarmkreftscreeningprosjektet var første-, siste-, eller medforfattere på 21 publikasjoner i Prøveprosjektet samarbeider med Oslo universitetssykehus med opprettelse av en endoskopiskole. Det første året ble færre deltagere enn planlagt invitert. Derfor planlegges en prosjektforlengelse på to år. Prosjektet er styrket med én forsker, én statistiker og to PhD kandidater i Pilotprosjektets ansatte har vært forfattere på seks publikasjoner i 2014.

13 Årsrapport Tertiær forebygging Mål: Å redusere de negative konsekvensene av kreft ved å tilby kreftpasienter den beste tilgjengelige utredning, behandling og oppfølging 12. Kreftregisteret skal registrere kvalitetsregisterdata av høy kvalitet. 13. Kreftregisteret skal ha etablert nye kvalitetsregistre med nasjonal status. 14. Kreftregisteret skal rapportere kvalitetsregisterdata til behandlere og samfunnet. 15. Kreftregisteret skal drive metodeutvikling for sammenligning av kvaliteten av helsetjenester ved ulike sykehus. 16. Kreftregisteret skal styrke bidraget til forskning på effekten av utredning, behandling, oppfølging og videre sykdomsforløp. I alle de åtte kvalitetsregistrene med nasjonal status, registreres en rekke kliniske og patologiske variabler. Det er ikke full dekningsgrad av kliniske meldinger, og det jobbes for å øke dekningsgraden. Kreftregisteret arrangerte, med støtte fra Kreftforeningen, kurs for innmeldere til Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. Det er utviklet en ny versjon av Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste (KREMT). Denne inneholder funksjonalitet for å vise løpende enkel statistikk over det som hvert sykehus har rapportert inn, og vil trolig bidra til en økning i innmelding av kliniske meldinger. Kreftregisteret avholdt et møte med representanter fra alle landets patologiavdelinger, de to private patologilaboratoriene og representanter for leverandører av patologisystemer. Hovedtema for møtet var innrapportering av patologiinformasjon til de ulike delene av Kreftregisterets virksomhet. Kreftregisteret utformet, i samarbeid med Den norske patologforening, en rapport med patologivariabler for hvert patologilaboratorium, som dokumenterer datakvaliteten for sentrale patologivariabler for fire kreftformer. Kreftregisteret har åtte kvalitetsregistre med nasjonal status hvorav seks ble tildelt nasjonal status i april Kreftregisteret søkte om nasjonal status for fem kvalitetsregistre; sarkom, testikkelkreft, hematologisk kreft, spiserørs- og magesekkreft samt svulster i det sentrale nervesystemet i Avventer fremdeles svar fra Helse Sør-Øst RHF. Kreftregisteret er i gang med å utarbeide søknad om nasjonal status for kvalitetsregister for blærekreft, nyrekreft, og hode- og halskreft. Kreftregisteret publiserte årsrapporter fra åtte nasjonale kvalitetsregistre med sammenligninger av resultater på institusjonsnivå. Kreftregisteret sendte bearbeidede utdrag for alle kvalitetsregistrene til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nasjonale resultattjeneste. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har sendt rapport til alle patologilaboratorier med statistikk om screening og diagnostikk av livmorhalskreft og forstadier. Det pågår én doktorgrad i Kreftregisteret som ser på regionale forskjeller i overlevelse mellom ulike helseforetak. Det pågikk doktorgradsarbeider i Kreftregisteret for å se på prognostiske faktorer for lungekreft i Kreftregisteret laget rapport som viser overlevelse etter magesekkreft, fordelt på behandlende sykehus og bosted på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Etablering av flere kvalitetsregistre og styrket finansiering til de eksisterende registrene, er de viktigste kriteriene for å kunne forske på effekten av utredning, behandling og oppfølging av kreft. Slik forskning krever tilgang til detaljerte data fra pasientens møte med helsetjenesten i sykdomsforløpet, og et tett samarbeid mellom Kreftregisteret og fagmiljøene i helsevesenet. I 2013 har Kreftregisteret opprettet retningslinjer for samarbeidet med fagmiljøene og hatt fokus på opprettelse av referansegrupper til alle kvalitetsregistre med nasjonal status. Det pågikk doktorgradsarbeider i registeravdelingen for å se på behandling av brystkreft, behandling av eggstokkreft, og strålebehandling i Kreftregisteret hadde ikke tilgang til å søke om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF i Det arbeides med å sikre finansiering for klinisk forskning.

14 14 Årsrapport 2014 Strategiske mål for sentrale funksjoner 17. Kreftregisteret skal modernisere og effektivisere IKTløsningene. 18. Kreftregisteret skal være premissleverandør av IKT-løsninger for nasjonale helseregistre og screeningprogrammer. 19. Kreftregisteret skal øke tilgjengeligheten av kreftdata. Kreftregisteret har utviklet og satt i drift ny elektronisk løsning for CiN registeret i Det er utviklet IT-plattform for Kreftregisterets registre for prosjektperioden Videreutvikling av IT-systemer til pilotprosjekt tarmkreftscreening pågår kontinuerlig. Registerinformatikkavdelingen har deltatt i Nasjonalt IKT-prosjekt «Tiltak 48: Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring» som handler om strukturert dokumentasjon som beskrivelse og representasjon av kunnskapsbasert helsehjelp, om pasientjournalsystemer og helseregistre som destinasjon for slike opplysninger samt om de mange ulike anvendelser av strukturert dokumentasjon, så kalt primær og sekundær bruk av helseopplysninger. Registerinformatikkavdelingen har veiledet MasterThesis for en MSc student ved IFI, UiO, med tittel: Protecting Sensitive Data from System Administrators Registerinformatikkavdelingen har i samarbeid med SIMULA Research Laboratory fått innvilget et tre-årig post doc prosjekt med tittel Cost-Effective Model-Based Testing of the Automated Cancer Registry System som har som mål å øke kvalitet og effektivitet av kreftkoding. Post doc kandidaten starter arbeider fra 1. januar Registerinformatikkavdelingen har i 2014 deltatt i prosjektet Sikker digital post i regi av DIFI, og vil som en av de tre første offentige institusjoner ta i bruk muligheten til å sende elektronisk post til screeningdeltagere i løpet av Kreftregisteret er med som partner i det nyopprettede Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Big Insight hvor vi i sammen med bl. a. NAV og Telenor vil samarbeide med Norsk regnesentral om å utvikle nye tjenester for privat og offentlig sektor, basert på den enorme mengden digitale data tilgjengelig (big data). Registerinformatikkavdelingen har deltatt i prosjekter i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt for å utvikle felles IT-tjenester for helseregistre i Norge, inkludert løsning for utveksling av data mellom helseregistre («NHN filsender») og et pilotprosjekt for tilgjengeliggjøring av kvinners screeninghistorikk på helsenorge. no. Kreftregisterets datautleveringsenhet hadde 259 utleveringer i Foreløpig er det ikke utviklet en dynamisk løsning for å hente ut kreftstatistikk fra kreftregisteret.no, men datautleveringsenheten ønsker å ha dette som målsetting for Dette må gjøres i samarbeid med registerinformatikkavdelingen. Datautleveringsenheten i Kreftregisteret hadde i siste strategiperiode fokus på samarbeid med saksbehandlere i andre sentrale helseregistre. Samarbeidet resulterte i samkjøring av rutiner og forhåpentligvis blir det nå ytt bedre service til den enkelte søker ved kobling av data fra sentrale helseregistre.

15 Årsrapport Kreftregisteret skal formidle forskningsresultater på flere arenaer. 21. Kreftregisteret skal styrke forskerstaben. 22. Kreftregisteret skal videreutvikle det internasjonale samarbeidet. 23. Kreftregisteret skal styrke kompetansen innen prioriterte områder. Kreftregisteret presenterte sin virksomhet for helse- og omsorgsminister Bent Høie ved hans besøk Kreftregisteret ble omtalt 1054 ganger i media, og hadde 149 henvendelser fra journalister i Det ble publisert 57 forsidesaker på kreftregisteret.no i brukere gjennomførte økter med sidevisninger på kreftregisteret.no Kreftregisteret hadde stand på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen på onkologisk forum. Screeningprogrammene i Kreftregisteret lanserte «Kreftsjekken» - en egen facebookside i oktober Pr hadde siden 1194 følgere. Mammografiprogrammet hadde godt samarbeid med Kreftforeningen under Rosa Sløyfe aksjonen. Kreftforeningen innvilget 10,4 millioner kroner til forskningsprosjekter i Kreftregisteret i Kreftforeningen innvilget midler til fire nye post doc stillinger i Kreftregisteret fra Kreftregisteret har også mottatt representanter for utenlandske forskningsinstitutter dels som ledd i prosjektsamarbeid, dels i utvikling av screeningprogrammer og kreftregistrering. Flere av Kreftregisterets forskere og stipendiater deltok på det årlige møtet i Association of Nordic Cancer Registries (ANCR). Livmorhalsprogrammet har avholdt et møte om livmorhalskreftscreening med deltakere fra de nordiske land. Med bakgrunn i dette møtet forberedes nordiske kvalitetsindikatorer for screening i NORDCAN. Livmorhalsprogrammet er partner i utvikling av en europeisk kreftstrategi, som også omfatter organisering av nasjonale screeningprogram (Joint Action in Comprehensive Cancer Control - CANCON). Det er tilsatt fem nye databehandlere til registeravdelingen, forskningsavdelingen og mammografiprogrammet. Det er tilsatt fire nye IKT-medarbeidere i Det er tilsatt to nye statistikere i Alle Kreftregisterets ledere har deltatt på dagseminar om den vanskelige samtalen, og det er i tillegg gjennomført tiltak for å bedre samhandling og samarbeid i ledergruppen.

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Mammografiprogrammet i Norge

Mammografiprogrammet i Norge Mammografiprogrammet i Norge Evaluering av prøveprosjektet 1996-2000 Kreftregisteret Forskningsrapport nr. 2-2000 Forord Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Årsrapport 2011. Kreftregisteret

Årsrapport 2011. Kreftregisteret Årsrapport 2011 Kreftregisteret Innhold nøkkeltall 2011... 3 Forord direktør... 4 Forord styreleder... 6 om Kreftregisteret... 7 Registeravdelingen... 8 Registerinformatikkavdelingen... 10 Forskningsavdelingen...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt 2012 Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009 Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Oppfølging av NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004 2009 Behov

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors Kvalitetsmanualen er revidert av representanter for de ulike faggrupper og institusjoner i Mammografiprogrammet. Se revisjonsansvarlig for hvert nytt kapittel. Ansvarlig utgiver: Kreftregisteret, Institute

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet Årsrapport 2011 med strategi 2012 2015 Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning 2011 13 Strategi 2012 2015 19 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer