Hvaler kommune Økonomiplan Seminar 20 mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvaler kommune Økonomiplan 2016-2019 Seminar 20 mai 2015"

Transkript

1 Økonomiplan Seminar 20 mai Innledning 2. Kommuneproposisjonen og revidert statsbudsjett 3. Status fra administrasjonen 4. Hvordan er økonomien og budsjettene vår bygd opp? 5. Investeringer aktiviteter og prosjekter 6. Modeller for politisk budsjettprosess 7. Politisk workshop forventinger og prosess 8. Oppsummering og konklusjon

2 Innledning ( ) Økonomiplan grunnlaget for de langsiktige diskusjonene Hensikten med dagen: Gi et bilde av hvor vi står ift kommunereformen verdier mål aktiviteter prosjekter fremtidige investeringer Beskrive budsjettene våre og «handlefriheten» vi har Legge grunnlag for ny politisk budsjettprosess Politisk workshop

3 20 mai 2015 Tid Tema Ansvarlig Kaffe og mingling Velkommen Økonomiplanprosessen: Eivind Borge Dag Eriksen Hva er en økonomiplan? Hensikt med dagen og gjennomgang av opplegg Kommuneproposisjonen og revidert Kurt Skarning Hva sier dokumenter og trendene Status fra administrasjonen Dag Eriksen Budsjett 2016 prosessen, verdiarbeidet og nye strategiske målsetninger. Kort om kommunereformarbeidet Pause «Hvordan er Hvaler kommunes budsjett bygd opp» En gjennomgang av kommunens ulike budsjetter og hvordan de er bygd opp. Gjennomgang seksjon Dag Eriksen for seksjon Lunsj Status ift investeringsknappene og pågående prosjekter/aktiviteter i Hvaler kommune Vi kaster et blikk på det som skjer ift føringsvei, skole, helse, sykkelsti, arealplan, «Smart Hvaler konseptet», gjestehavn og næringsutvikling. Diskusjon Pause Budsjettprosessen for 2016 budsjettet Innledning til diskusjon og gruppearbeid hvor rådmannen legger frem noen forslag til hvordan vi kan jobbe sammen i høstens prosesser Workshop: Våre forventninger til budsjettprosessen og selve budsjettet i lys av dagens ulike tema! Dag Eriksen Med flere Dag Eriksen Vi kommer tilbake til arbeidsform! Oppsummering, konklusjon og veien videre Eivind Borge og Dag Eriksen

4 Kommuneproposisjonen og revidert budsjett ( )

5 Økonomiplanseminar 1. Revidert nasjonalbudsjett Kommuneproposisjonen 2016

6 Revidert nasjonalbudsjett 2015 Utsikter til mer avdempet vekst i Norge. Skatteinntektene er nedjusterte med 1,6 mrd kr, samtidig er anslaget på pris- og lønnsveksten nedjustert fra 3,0 til 2,9%. Økte rammeoverføringer til kommunesektoren (fylke og kommune) med 1,1 mrd. kr. Av dette tilfaller kroner til Hvaler kommune.

7 Kommuneproposisjonen 2016 Vekst samlede inntekter mellom 6 og 7 mrd. kr. Dette utgjør en realvekst på mellom 1,4 og 1,6%. Vekst i frie inntekter mellom 4,5 og 5 mrd. Kr. Dette utgjør en realvekst på mellom 1,3 og 1,5%.

8 Kommuneproposisjonen 2016 Regjeringens prioriteringer med veksten i frie inntekter: Vekst i frie inntekter 4 ½ -5 Videreføre tjenestetilbudet: Demografi 1,7 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Ytterligere satsinger innenfor frie inntekter: Økt satsing på rusfeltet 0,4 Fleksibelt barnehageopptak 0,4 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0,2 Opprusting av fylkesveiene 0,2 Totalt 0,7-1,2

9 Kommuneproposisjonen 2016 Veksten i frie inntekter skal også dekke: Økte kostnader innenfor barnevern og ressurskrevende tjenester Forventet økning i sosialhjelpsutgiftene Økte finanskostnader som følge av økt nettogjeld i kommuner og fylkeskommuner Økt innsats for å redusere etterslep på vedlikehold i kommunesektoren. KS har anslått at for å ha et verdibevarende vedlikehold må innsatsen økes med 1 ½- 2 mrd for bygg og rundt ½ mrd for kommunale veier

10 Kommuneproposisjonen 2016 Selskapsskatt ny inntekt fra lokal verdiskaping Virkning fra Beregnes ut fra veksten i lønnssum i privat virksomhet i hver kommune fra 3-årsperiode ( ) til neste 3-årsperiode ( ). Skatteinnkrevingen foreslås statliggjort

11 Kommuneproposisjonen 2016 Kommunereformen avklaringer Alle sammenslåinger i reformperioden behandles likt. Dekning av engangskostnader gis utenfor kommuneramma. Ny gjennomgang av kommunenes inntektssystem. Formålet er å sikre likeverdig kommunalt tjenestetilbud til alle: Inntektsutjevning på skatt Utgiftsutjevning på rammetilskudd Regionale tilskudd

12 Status fra administrasjonen ( ) Kommunereform stille før stormen? Verdiarbeidet - ÅPEN Ny målstruktur - et mer strategisk fokus

13 Kommunereformen Orientering etter gjennomført Fase 1

14 Dagens tekst: Oppdraget Prosessen og oppgavefordelingen Våre funn i fase 1 innenfor: Tjenesteyting Samfunnsutvikling Myndighetsutøvelse Demokratisk arena Økonomisk soliditet Veien videre og hvordan blir innbyggerne og politikerne bli involvert

15 Stortingets oppdrag til alle kommunene 1. Kommunene skal først gjennomføre en vurdering av om de oppfyller forventingene som Stortinget har til «robuste» kommuner. 2. I tilfeller hvor kommunene ikke oppfyller forventningene, skal kommunene vurdere sammenslåing med andre kommuner, slik at det kan dannes en ny kommune som er mer «robust». Kriteriene for «robusthet» fremgår av kommuneproposisjonen 2015, behandlet i Stortinget i juni NB! Kriteriene ivaretar ikke bare lokale, men også regionale og nasjonale hensyn. 15

16 Kommunereformen - prosessen Vi har en god administrativ dialog mellom kommunene. Målet er å holde regjeringens tidsplan! Oppgavefordelingen sa lite nytt med relevans for Hvaler kommune!

17 Er Hvaler skodd for fremtiden som egen kommune? Utredningen sier noe om status, utfordringer og muligheter. Kommunen som: Samfunnsutvikler Tjenesteprodusent Myndighetsutøver Demokratisk arena Vår samlede: Økonomisk soliditet

18 Hva var rådmannens oppsummering i fase 1? Hvaler kommune leverer gode tjenester på tross av sin størrelse og vil trolig kunne gjøre dette også i fremtiden Samfunnsutviklingen vil nyte godt av en større kommune men det er ingen umulighet å ivareta den rollen også i fremtiden. Et økt samarbeid må nok til uansett. Hvalersamfunnet er utsatt og trenger en god myndighetsutøvelse. Her er det trolig noe å hente i en større enhet. Den demokratiske arenaen vil se helt annerledes ut i en større kommunal enhet. Dette får ulike konsekvenser for Hvaler. Den økonomiske soliditeten peker i retning av større sårbarhet som liten kommune i årene som kommer. (Hva med Boplikt?) Selv om vi i dag er ganske robuste bør vi gå videre for å se nærmere på hva en sammenslåing vil kunne bety i praksis!

19

20 En fleksibel prosess i ulike faser: 1

21 Verdiarbeidet i Hvaler kommune Implementeringsarbeidet er i gang Veien dit.. og veien videre

22 Å P E N - Et verdisett vi jobber videre med i Hvaler kommune?

23 Å penhet Profesjonalitet Engasjement Nyskapende

24 Arbeidet mot nye strategiske mål! Prosessen er igangsatt Tenker vi nytt og strategisk?

25 Vilket strategiskt vägval gör ni? En definition av order strategi: Den unika position vi vill nå långsiktigt

26 Definiera den strategiska förändringsagendan Att effektivt genomföra strategin kräver flera betydande förändringar Hur vet organisationen vilka förändringar som ska fokuseras på? Hur signalerar ledningen de förändringar som önskas? Strategisk Förändringsagenda Från Till Dagens situation Fokusområden Image Värdeerbjudande Brukare Innovation Operativ effektivitet Kultur Ansvar Medarbetare Framtida destination

27 Övergripande metodbeskrivning Strategisk destination med fokus sätter ambitionen Strategisk karta med målsättningar som visualiserar strategin Styringsparameter med måltal som mäter genomförandet Strategiska grep som driver strategins genomförande BSC utvecklingsprocess genom att förtydliga och beskriva Förändringsagendan från varje Seksjon uttalar den strategiska destinationen Strategisk Förändringsagenda Ny ledningsprocess för uppföljning och dialog Från Dagens situation Fokusområden Image Värdeerbjudand e Brukare Innovation Operativ effektivitet Kultur Ansvar Medarbetare Till Framtida destination

28 Medarbetare Ständig förbättring Minst 2 utvecklingssamtal/läsår Ekonomi Brukare Hvaler kommune Exempel skola: 1:a skiss på strategikarta med strategiska målsättningar Full behovstäckning inom omsorg Möjligheter till öppen förskola Ge förutsättningar för hälsa bland barn och elever Kunskap om kostens betydelse och goda matvanor Barn skall lära sig att samarbeta och fungera socialt och kunna känna tillit till andra barn o vuxna Minska antal barn i förskolegrupper Tidig språkutveckling så att barnen lär sig läsa under de första skolåren och tigigt stifta bekantskap med engelska språket Lek och fysisk aktivitet varje dag Hög andel elever med fullständiga betyg Arbetsro i skolan Trygghet i lärmiljö Förebyggande arbete mot mobbing och kränkande behandling Professionella pedagoger som arbetar i arbetslag Goda förutsättningar för ett livslångt lärande Varje barn har en individuell utvecklingsplan Ligga i Sverigetoppen avs resultat Externa kontakter med näringsliv o skolor.. Varje barn möts utifrån sina specifika behov och förutsättningar IT till alla barn Aktivt miljöarbete God språk, läsoch skrivutveckling Bemötande, inflytande tillgänglighet och trygghet (BITT) Skolbibliotek till alla Vi ser föräldrar som en resurs Ökat barn/elev inflytande Valfrihet av omsorg och skola Säker inom- och utomhusmiljö Genus och jämställdhet Info- o samverkansaktiviteter för att öka föräldrars kunskap om lärande/lärsituation Ökat inflytande föräldrar/elev/barn Barn skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer E-service för ökad tillgänglighet Värdesäkra anslag Förbättra tidsanvändning i skolan Balanserad ekonomi Effektiv infrastruktur (Fronter.) Utveckla nya former för elevhälsa Utveckla vikariesystem inom fam Utveckla helhetssyn1-16 år Process för coachning Konkurrensutsättning Arbetsmiljöutveckling medarbetare och elever Målinriktad rekrytering Kärnprocessen Omsorg? Effektiv lokalresursplanering Systematiserat kvalitetsarbete i allt vi gör Effektivisera stödfunktioner inkl IT Inkluderande verksamhet Kärnprocessen Lärandet? Tidiga insatser för att stimulera barns utveckling Förebyggande arbete mot mobbing och kränkande behandling God extern och intern kommunikation och marknadsföring Vidareutveckla process för föräldrars/elevers delaktighet Strukturkapital dela kunskap, skapa struktur o rutiner Kompetens Teknologi Kultur/Ledarskap Motiverade, engagerade medarbetare och chefer med rätt kompetens Förebyggande friskvårds-satsning Aktiva rehabinsatser Kvalitetssäkrad och effektiviserad IKTverksamhet Bästa pedagogiska ledarskapet Utveckla friutrymmet för lokal skolutveckling VC s nya roll o uppdrag

29 Exempel på Strategisk karta så här blev det

30 Strategisk karta och Balansert Målstyring-ramverket för strategins genomförande Strategikarta med kopplade målsättningar Styringsparameter & måltal Strategiske grep Budget Brukare XX Process Medarbetare Ekonomi Utvecklingsprocessen för BSC XX XX XX XX XX XX XX XX XX = Totalt Ledningsprocessen för uppföljning, genomförande och kommunikation

31 Hvordan er Hvaler kommunes budsjett bygd opp? ( ) Budsjettene slik vi kjenner dem Det overordnede budsjettet Strukturen på kostnadene ift lønn, selvkost osv Hva betyr dette for oss og dere?

32 Budsjettoversiktens 3 deler (NB: Tallene er noe justert!) Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i faste 2015 priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Avsetning til fremtidig kapitalkostnader Bruk av avsatte kapitalkostnader Premieavvik pensjon Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Oppvekst Helse og velferd Samfunnsutvikling Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Bruk/overføring - bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat

33 Dagens tall er justert for ulike endringer. Eks reduksjon i stab.. STAB Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER 0 Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER OPPVEKST Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER HELSE OG VELFERD Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER 0 Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER SAMFUNNSUTVIKLING Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER

34 Budsjett 2015 Rådmannens stab Budsjettets oppbygging innhold og kompleksitet + Konsekvensen av et politisk «kutt»

35 Budsjettet som dere får det presentert (Stab): STAB Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER 0 Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER

36 Noen hovedtall fra budsjettene før kutt i staben: Sum % av tot % bundet Totalbudsjett (kun utgifter) 34,5 mill Lønnsutgifter 17,6 mill 51% 100% Driftsutgifter 5,4 mill 16% 37% Kjøp av kommunale tjenester 6,3 mill 18% 100% Overføringer inkl mva 5,1 mill 15% 98% Bundet i lønn, avtaler, mva, kjøp av komm. tjenester, lisenser osv 30,9 mill 90% «Frie midler» til drift av org 3,6 mill 10% Budsjettkutt ift reelle frie midler 0,75/3,6 20%

37 Hva består stabens budsjett av sett fra tjenesteområdene: Tjeneste Sum Lønn i % Politiske tjenester UPT Administrasjon og forvaltning Juridiske tjenester Personalforvaltning Økonomiforvaltning Innkreving av skatt EDB tjenester Drift av telefoni Arkiv Infotjenester Servicetorg Fellestjeneste Administrasjon

38 Hva består stabens budsjett av sett fra tjenesteområdene (fortsettelse): Tjeneste Sum Lønn i % Fellesutgifter Tilleggsbevilgninger Eldreråd og utv Kontrollutvalget Valg Revisjon HMS og bedriftshelsetjeneste Sentrale tillitsvalgte Sentral org utvikling 0 0 Sosial og arb miljø tiltak Lærlinger Eiendomsskatt Tilskudd til kirken Andre religiøse formål Planutvalget (UFS)

39 Hva da med de andre områdene? Oppvekst Helse og velferd Samfunnsutvikling Ramme vs selvkost

40 Budsjett for oppvekst: OPPVEKST % utg. % ramme Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER Lønn = 72% «Fri drift» = 14% Bundet opp = 14% Oppvekst adm Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter REFUSJONER 0 OVERFØRINGSINNTEKTER Lønn = 6% «Fri drift» = 23% Bundet opp = 71% HVALER UNGDOMSSKOLE Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER 0 REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER Lønn = 91% «Fri drift» = 7% Bundet opp = 3%

41 Budsjett for Helse og velferd: HELSE OG VELFERD Netto Ramme % utg. % ramme Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER Lønn = 80% «Fri drift» = 6% Bundet opp = 12% ADM. HELSE OG VELFERD Netto ramme Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OMSORGSTJENESTEN Netto ramme Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER 0 FINANSINNTEKTER Lønn = 31% «Fri drift» = 7% Bundet opp = 62% Lønn = 86% «Fri drift» = 8% Bundet opp = 5%

42 Budsjett for Samfunnsutvikling: SAMFUNNSUT VIKLING % utg. % ramme Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER Lønn = 36% «Fri drift» = 33% Bundet opp = 14% Finans = 17% AREAL OG BYGGESAK Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM % utg. % ramme Utgifter LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Lønn = 71% «Fri drift» = 20% Bundet opp = 6% Lønn = 31% «Fri drift» = 34% Bundet opp = 15% Finans = 20%

43 Budsjett for Kommunal teknikk Art Tekst Total 2015 Herav Selvkost Herav Ramme 10 LØNN Brann og beredskap 11 DRIFTSUTGIFTER KJØP AV KOMMUNALE TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSIERINGSUTGIFTER SUM UTGIFTER SALG- OG LEIEINNTEKTER INNTEKT AV REFUSJONER SUM OVERFØRINGER FINANSIERINGSINNTEKTER SUM INNTEKTER NETTOSUM Selvkost utgjør største del av kostnadene Rammefinansiert er igjen oppdelt Brann og beredskap er «pålagt oss» og bundet opp

44 Budsjett for Kommunal teknikk (rammefinansiert) Art Tekst FRILUFTS OMRÅDER 6092 PARK- ERING 7042 GATE- LYS 7043 TORG- HANDEL 7055 VEIER OG TRAFIKK 7056 BUDSJETT LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV KOMMUNALE TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER SUM UTGIFTER SALG- OG LEIEINNTEKTER INNTEKT AV REFUSJONER SUM INNTEKTER NETTOSUM Art Tekst 1192 Adm 1181 Renhold 1182 Vaktmester tjenester 6080 Vedl.hold 1195 Rådhus biler Sum formålsbygg BUDSJETT LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV KOMMUNALE TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER SUM UTGIFTER SALG- OG LEIEINNTEKTER INNTEKT AV REFUSJONER SUM INNTEKTER NETTO SUM

45 Oppsummering Hva har jeg forsøkt å vise dere? 63 % av de totale utgiftene i de fire seksjonene er lønn 103 % av den tildelte ramma er lønn. Vi finansierer mye av lønnsutgiftene gjennom direkte refusjoner 76 % av utgiftene på de to store tjenesteområdene oppvekst og helse er lønn. 101 % av den tildelte ramma på de to store tjenesteområdene er lønn «Bundet opp» Minimum 20% av utgiftene er bundet opp i avtaler osv. Trolig rundt 30% inkludert alle typer avtaler og kontrakter I praksis betyr dette 80% - 90% av kostnadene er bundet opp i lønn og avtaler

46 Status ift investeringer, prosjekter og aktiviteter? ( ) Føringsvei og sykkelsti prosjektet «Smart Hvaler konseptet» Samfunns- og næringsutvikling Skoleutredningen Helse og velferd Arealplan arbeidet

47 Kråkerøy-Hvaler forbindelsen som luftlinje eller kabelanlegg? Konsesjonssøknaden er lagt ut til høring!

48 Kommunene har hatt møte med NVE og vil at de skal.. avgjøre kostnadsspørsmålet! gi konsesjon på to alternativer! be HN prioritere alle alternativene i konsesjonssøknaden og omsøke dem i prioritert rekkefølge!

49 Oppsummering Reguleringsarbeidet vi står for reguleringen og skal på anbud nå Høringsuttalelsene ny frist i september Sikkerhetsspørsmålet tror vi på rapportene, kabling må til uansett på enkelte områder! «Vinn-vinn» - verdien av å dra sammen med sykkelstiprosjektet og pilotprosjekt med departementet Kostnadsfordelingen rettferdighet og realistisk Finansieringen må på plass i kommunestyre før årsskiftet Møte med Hafslund og utarbeidelse av høringsuttalelse står for tur

50 Smart Hvaler konseptet

51 Hva er Smart Energy Hvaler og hva betyr det for oss? Hvaler kommune samarbeider med næringsliv, energiselskap, FoU miljøer og andre kommuner i prosjekter som har til hensikt å trygge øysamfunnets fremtid. Det er viktig at prosjektene er forankret i vår hverdag, og at de sees opp i mot de oppgavene vi som kommune er satt til å løse. Hvalers prosjekter er rettet inn mot energi, vann og velferdsteknologi, men vil på sikt kunne utvides til nye områder. Vi satser på big data in a small society og vil gjennom det bidra til å tenke smart for å ha fokus på fremtiden.

52 Smart Energi Hvaler Fakta: Smart Energi Hvaler ble etablert av Fredrikstad Energi, Hvaler kommune og forskningsmiljøet NCE Smart Energy Markets i Involverer ca hus- og hytter på Hvaler som har fått smarte strømmålere. Skal belyse ulike fremtidsscenarier, internasjonale veikart og gi nye ideer om aktuelle satsingsområder innen energi fremover. Er blitt en nasjonal og internasjonal arena for utprøving av nye energiløsninger.

53 Smart Energi Hvaler Samarbeid for et bedre samfunn!

54 Utgangspunkt: For Hvaler kommune er Smart Energy prosjektet et verktøy for tenke SMART gjennom å se sammenhengene mellom beredskap og «det gode samfunn»! vi er opptatt av det vi kan kalle «Island mode» - den selvforsynte øy

55 Beredskap og krisehåndtering Energi Fiber Velferdsteknologi Vann Kortreist mat Grønn turisme Det gode livet på Hvaler

56 Hvaler kommunes aktiviteter i fokus FoU arena i samarbeid med gode partnere Prosjekter både internt, eksternt og over grenser Kommuneplaner Ideer

57 Utgangspunktet er AMS- Hvaler kommune målere i alle hjem, men det stopper ikke der! Vi jobber videre med smart og grønn energi: Solceller på offentlige bygg Vindmøller Grønn lading Solceller for private husstander Selvforsyning?

58 Økt fokus på miljøprofil Prosjektet skal i tillegg til å bli et moderne og effektivt avfallsmottak for hele Hvaler kommune, også ha en miljøprofil mht. fornybar energi i form av "smart strøm" og "smart styring" av forbruket fra solenergi og små vindmøller (microvind) på taket over ny sorteringsrampe.

59 En av flere fremtidsdrømmer: utleie av parkeringsplasser med ren «solenergi»!

60 Hvaler har «Flest soldager uansett vær!» Tilbud om solceller på private hus! Testarena Hvaler Salg av overproduksjon! Men

61 Hvaler kommune tar Smart begrepet videre: Smart water Smart «fiber» Smart velferd Smart Mat (kortreist og økologisk) Smart turisme (Grønn turisme)

62 Interreg er en arena for økt samarbeid over grensen! Orust og Hvaler er begge rene øykommuner Vi ønsker sammen å videreutvikle: Smart Energy Kortreist mat Grønn turisme

63 Fremtidens turisme kombinerer nasjonalparken med gode opplevelser som forsterker miljøet heller enn å forbruke det

64 Vi skal trygge samfunnet og utvikle de styrkene vi har!

65 Hvaler kommune viser vei i utviklingen gjennom å tenke «Smart»!

66 Det gode liv på Hvaler! Trygghet, smarte prosjekter og «grønne løsninger»

67 Samfunns- og næringsutvikling Samfunnsutvikling Omdømmebygging Destinasjons- og næringsutvikling Herunder: Nasjonalpark som grunnlag for utviklingen Nærings- og kulturplan Prosjekter og aktiviteter (Opplevelser, gjestehavn, Interreg, Skilting, Fiskeri m.m.)

68 Skoleutredningen Status i arbeidet Hva viser funnene så langt Prosessen

69 Status i arbeidet Tidsplan Innhold Gjennomføringsdato November 2014 Høringsdokumentet med forslag til 17.november 2014 høringsprosess Desember 2014 Høringsdokumentet behandles i 11.desember 2014 kommunestyret Januar 2015 Lansering av høringsdokumentet og nettsiden 02. februar 2015 for skoleutredningen Februar 2015 Offentlig informasjonsmøte 24. februar 2015 Mars 2015 Sluttperiode høring (mars/april, totalt 6-8 uker) Mai 2015 Juni 2015 Evaluering og saksfremlegg for kommunestyret Behandling i kommunestyret 15. april mai juni 2015

70 Hva viser funnene så langt Som i dag Forandring Nøytrale Videreføring av dagens situasjon med tre skoler og tre skolesteder En felles kombinert 1-10 skole på Asmaløy Elevråd Stikkordsform Stikkordsform 45 elever 8.trinn 10 innspill 35 innspill 24 elever 9.trinn 12 innspill 9 innspill 3 innspill 38 elever 10.trinn 12 innspill 26 innspill FAU/SU 1 innspill virksomhetsledere 2 innspill skole Private /personlige 17 innspill 32 innspill

71 Prosessen videre Rådmannen har gjennomført utredninger og en høringsprosess og er klar til å sammenfatte dette i en egen sak. Saken bør til behandling før budsjettarbeidet sluttføres da den har konsekvenser for langtidsbudsjettet. Det er naturlig å se det i sammenheng med kommunereform prosessen, føringsvei prosjektet og de planlagte investeringene innenfor helsesektoren

72 Helse- og velferdsinvesteringene Status i arbeidet Prosessen videre

73

74

75

76 Hvaler kommune Areal og byggesak Gode planer og planprosesser - Avgjørende for en positiv samfunnsutvikling

77 Plan- og bygningsloven (pbl) Formålsparagrafen ( 1-1): Fremme bærekraftig utvikling, samordnet planlegging mellom myndighetsnivå og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Sikre at byggetiltak gjennomføres i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning, langsiktige løsninger, og ivaretakelse av miljø og samfunn. Ivareta prinsippet om universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

78 Kommunale planprosesser Kommunal planstrategi (4 år) Kommuneplanens arealdel (4 år) Kommuneplanens Samfunnsdel (12 år) Områderegulering Detaljregulering Kommunedelplaner (4 år) (Handlingsplaner) (Økonomiplan) Strategisk virksomhetsplan Byggesak / Iverksetting

79 Kommuneplanens arealdel! Rullering vedtatt igangsatt i kommunestyremøte Rådmannens målsetting for arealdel: Planprogram pol. behandling sommer 2015 Planforslag m/ konsekvensutredning vinter 2015/2016, Målsetting om endelig behandling våren / høst 2016 Arealdelen legger viktige rammer for fremtidig utnyttelse av våre arealer og hvordan vi velger å regulere bruken av arealene.

Effektivisering og utvikling i kommunene

Effektivisering og utvikling i kommunene Effektivisering og utvikling i kommunene Fra «fem megatrender» til «oppdrag Hvaler»! Kommunene i et regionalt perspektiv! Hva er de viktige megatrendene vi må tenke på? Eksempelet Hvaler: Strategisk destinasjon,

Detaljer

Suksesshistorien bak Smart Energi Hvaler

Suksesshistorien bak Smart Energi Hvaler Suksesshistorien bak Smart Energi Hvaler Fra «fem megatrender» til «Smarte Hvaler»! Fem tunge trender (Kobro): 1. Vi vil fortsatt være mennesker! 2. Alt som kan digitaliseres vil bli digitalt! 3. Endringene

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Hvaler kommune Økonomiplan Seminar 22 og 23 mai 2014

Hvaler kommune Økonomiplan Seminar 22 og 23 mai 2014 Økonomiplan 2015-2018 Seminar 22 og 23 mai 2014 1. Innledning 2. Kommunereformen 3. Status fra administrasjonen 4. Føringsvei og gangvei 5. Stedsutvikling Skjærhalden 6. Hvordan kneppe Hvalerskjorten 1.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen Plansystemet etter plan- og bygningsloven Magnus Thomassen Plan- og bygningsloven legger til rette for godt begrunnede og demokratiske beslutninger Lovens formål 1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk Byplankontorets lille planskole Del 2: Plansystemet i grove trekk Plan- og bygningsloven Første moderne plan- og bygningslov for hele Norge kom i 1965 Siste lov kom i 2008 Planloven er statens styring

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer