Hvaler kommune Økonomiplan Seminar 20 mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvaler kommune Økonomiplan 2016-2019 Seminar 20 mai 2015"

Transkript

1 Økonomiplan Seminar 20 mai Innledning 2. Kommuneproposisjonen og revidert statsbudsjett 3. Status fra administrasjonen 4. Hvordan er økonomien og budsjettene vår bygd opp? 5. Investeringer aktiviteter og prosjekter 6. Modeller for politisk budsjettprosess 7. Politisk workshop forventinger og prosess 8. Oppsummering og konklusjon

2 Innledning ( ) Økonomiplan grunnlaget for de langsiktige diskusjonene Hensikten med dagen: Gi et bilde av hvor vi står ift kommunereformen verdier mål aktiviteter prosjekter fremtidige investeringer Beskrive budsjettene våre og «handlefriheten» vi har Legge grunnlag for ny politisk budsjettprosess Politisk workshop

3 20 mai 2015 Tid Tema Ansvarlig Kaffe og mingling Velkommen Økonomiplanprosessen: Eivind Borge Dag Eriksen Hva er en økonomiplan? Hensikt med dagen og gjennomgang av opplegg Kommuneproposisjonen og revidert Kurt Skarning Hva sier dokumenter og trendene Status fra administrasjonen Dag Eriksen Budsjett 2016 prosessen, verdiarbeidet og nye strategiske målsetninger. Kort om kommunereformarbeidet Pause «Hvordan er Hvaler kommunes budsjett bygd opp» En gjennomgang av kommunens ulike budsjetter og hvordan de er bygd opp. Gjennomgang seksjon Dag Eriksen for seksjon Lunsj Status ift investeringsknappene og pågående prosjekter/aktiviteter i Hvaler kommune Vi kaster et blikk på det som skjer ift føringsvei, skole, helse, sykkelsti, arealplan, «Smart Hvaler konseptet», gjestehavn og næringsutvikling. Diskusjon Pause Budsjettprosessen for 2016 budsjettet Innledning til diskusjon og gruppearbeid hvor rådmannen legger frem noen forslag til hvordan vi kan jobbe sammen i høstens prosesser Workshop: Våre forventninger til budsjettprosessen og selve budsjettet i lys av dagens ulike tema! Dag Eriksen Med flere Dag Eriksen Vi kommer tilbake til arbeidsform! Oppsummering, konklusjon og veien videre Eivind Borge og Dag Eriksen

4 Kommuneproposisjonen og revidert budsjett ( )

5 Økonomiplanseminar 1. Revidert nasjonalbudsjett Kommuneproposisjonen 2016

6 Revidert nasjonalbudsjett 2015 Utsikter til mer avdempet vekst i Norge. Skatteinntektene er nedjusterte med 1,6 mrd kr, samtidig er anslaget på pris- og lønnsveksten nedjustert fra 3,0 til 2,9%. Økte rammeoverføringer til kommunesektoren (fylke og kommune) med 1,1 mrd. kr. Av dette tilfaller kroner til Hvaler kommune.

7 Kommuneproposisjonen 2016 Vekst samlede inntekter mellom 6 og 7 mrd. kr. Dette utgjør en realvekst på mellom 1,4 og 1,6%. Vekst i frie inntekter mellom 4,5 og 5 mrd. Kr. Dette utgjør en realvekst på mellom 1,3 og 1,5%.

8 Kommuneproposisjonen 2016 Regjeringens prioriteringer med veksten i frie inntekter: Vekst i frie inntekter 4 ½ -5 Videreføre tjenestetilbudet: Demografi 1,7 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Ytterligere satsinger innenfor frie inntekter: Økt satsing på rusfeltet 0,4 Fleksibelt barnehageopptak 0,4 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0,2 Opprusting av fylkesveiene 0,2 Totalt 0,7-1,2

9 Kommuneproposisjonen 2016 Veksten i frie inntekter skal også dekke: Økte kostnader innenfor barnevern og ressurskrevende tjenester Forventet økning i sosialhjelpsutgiftene Økte finanskostnader som følge av økt nettogjeld i kommuner og fylkeskommuner Økt innsats for å redusere etterslep på vedlikehold i kommunesektoren. KS har anslått at for å ha et verdibevarende vedlikehold må innsatsen økes med 1 ½- 2 mrd for bygg og rundt ½ mrd for kommunale veier

10 Kommuneproposisjonen 2016 Selskapsskatt ny inntekt fra lokal verdiskaping Virkning fra Beregnes ut fra veksten i lønnssum i privat virksomhet i hver kommune fra 3-årsperiode ( ) til neste 3-årsperiode ( ). Skatteinnkrevingen foreslås statliggjort

11 Kommuneproposisjonen 2016 Kommunereformen avklaringer Alle sammenslåinger i reformperioden behandles likt. Dekning av engangskostnader gis utenfor kommuneramma. Ny gjennomgang av kommunenes inntektssystem. Formålet er å sikre likeverdig kommunalt tjenestetilbud til alle: Inntektsutjevning på skatt Utgiftsutjevning på rammetilskudd Regionale tilskudd

12 Status fra administrasjonen ( ) Kommunereform stille før stormen? Verdiarbeidet - ÅPEN Ny målstruktur - et mer strategisk fokus

13 Kommunereformen Orientering etter gjennomført Fase 1

14 Dagens tekst: Oppdraget Prosessen og oppgavefordelingen Våre funn i fase 1 innenfor: Tjenesteyting Samfunnsutvikling Myndighetsutøvelse Demokratisk arena Økonomisk soliditet Veien videre og hvordan blir innbyggerne og politikerne bli involvert

15 Stortingets oppdrag til alle kommunene 1. Kommunene skal først gjennomføre en vurdering av om de oppfyller forventingene som Stortinget har til «robuste» kommuner. 2. I tilfeller hvor kommunene ikke oppfyller forventningene, skal kommunene vurdere sammenslåing med andre kommuner, slik at det kan dannes en ny kommune som er mer «robust». Kriteriene for «robusthet» fremgår av kommuneproposisjonen 2015, behandlet i Stortinget i juni NB! Kriteriene ivaretar ikke bare lokale, men også regionale og nasjonale hensyn. 15

16 Kommunereformen - prosessen Vi har en god administrativ dialog mellom kommunene. Målet er å holde regjeringens tidsplan! Oppgavefordelingen sa lite nytt med relevans for Hvaler kommune!

17 Er Hvaler skodd for fremtiden som egen kommune? Utredningen sier noe om status, utfordringer og muligheter. Kommunen som: Samfunnsutvikler Tjenesteprodusent Myndighetsutøver Demokratisk arena Vår samlede: Økonomisk soliditet

18 Hva var rådmannens oppsummering i fase 1? Hvaler kommune leverer gode tjenester på tross av sin størrelse og vil trolig kunne gjøre dette også i fremtiden Samfunnsutviklingen vil nyte godt av en større kommune men det er ingen umulighet å ivareta den rollen også i fremtiden. Et økt samarbeid må nok til uansett. Hvalersamfunnet er utsatt og trenger en god myndighetsutøvelse. Her er det trolig noe å hente i en større enhet. Den demokratiske arenaen vil se helt annerledes ut i en større kommunal enhet. Dette får ulike konsekvenser for Hvaler. Den økonomiske soliditeten peker i retning av større sårbarhet som liten kommune i årene som kommer. (Hva med Boplikt?) Selv om vi i dag er ganske robuste bør vi gå videre for å se nærmere på hva en sammenslåing vil kunne bety i praksis!

19

20 En fleksibel prosess i ulike faser: 1

21 Verdiarbeidet i Hvaler kommune Implementeringsarbeidet er i gang Veien dit.. og veien videre

22 Å P E N - Et verdisett vi jobber videre med i Hvaler kommune?

23 Å penhet Profesjonalitet Engasjement Nyskapende

24 Arbeidet mot nye strategiske mål! Prosessen er igangsatt Tenker vi nytt og strategisk?

25 Vilket strategiskt vägval gör ni? En definition av order strategi: Den unika position vi vill nå långsiktigt

26 Definiera den strategiska förändringsagendan Att effektivt genomföra strategin kräver flera betydande förändringar Hur vet organisationen vilka förändringar som ska fokuseras på? Hur signalerar ledningen de förändringar som önskas? Strategisk Förändringsagenda Från Till Dagens situation Fokusområden Image Värdeerbjudande Brukare Innovation Operativ effektivitet Kultur Ansvar Medarbetare Framtida destination

27 Övergripande metodbeskrivning Strategisk destination med fokus sätter ambitionen Strategisk karta med målsättningar som visualiserar strategin Styringsparameter med måltal som mäter genomförandet Strategiska grep som driver strategins genomförande BSC utvecklingsprocess genom att förtydliga och beskriva Förändringsagendan från varje Seksjon uttalar den strategiska destinationen Strategisk Förändringsagenda Ny ledningsprocess för uppföljning och dialog Från Dagens situation Fokusområden Image Värdeerbjudand e Brukare Innovation Operativ effektivitet Kultur Ansvar Medarbetare Till Framtida destination

28 Medarbetare Ständig förbättring Minst 2 utvecklingssamtal/läsår Ekonomi Brukare Hvaler kommune Exempel skola: 1:a skiss på strategikarta med strategiska målsättningar Full behovstäckning inom omsorg Möjligheter till öppen förskola Ge förutsättningar för hälsa bland barn och elever Kunskap om kostens betydelse och goda matvanor Barn skall lära sig att samarbeta och fungera socialt och kunna känna tillit till andra barn o vuxna Minska antal barn i förskolegrupper Tidig språkutveckling så att barnen lär sig läsa under de första skolåren och tigigt stifta bekantskap med engelska språket Lek och fysisk aktivitet varje dag Hög andel elever med fullständiga betyg Arbetsro i skolan Trygghet i lärmiljö Förebyggande arbete mot mobbing och kränkande behandling Professionella pedagoger som arbetar i arbetslag Goda förutsättningar för ett livslångt lärande Varje barn har en individuell utvecklingsplan Ligga i Sverigetoppen avs resultat Externa kontakter med näringsliv o skolor.. Varje barn möts utifrån sina specifika behov och förutsättningar IT till alla barn Aktivt miljöarbete God språk, läsoch skrivutveckling Bemötande, inflytande tillgänglighet och trygghet (BITT) Skolbibliotek till alla Vi ser föräldrar som en resurs Ökat barn/elev inflytande Valfrihet av omsorg och skola Säker inom- och utomhusmiljö Genus och jämställdhet Info- o samverkansaktiviteter för att öka föräldrars kunskap om lärande/lärsituation Ökat inflytande föräldrar/elev/barn Barn skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer E-service för ökad tillgänglighet Värdesäkra anslag Förbättra tidsanvändning i skolan Balanserad ekonomi Effektiv infrastruktur (Fronter.) Utveckla nya former för elevhälsa Utveckla vikariesystem inom fam Utveckla helhetssyn1-16 år Process för coachning Konkurrensutsättning Arbetsmiljöutveckling medarbetare och elever Målinriktad rekrytering Kärnprocessen Omsorg? Effektiv lokalresursplanering Systematiserat kvalitetsarbete i allt vi gör Effektivisera stödfunktioner inkl IT Inkluderande verksamhet Kärnprocessen Lärandet? Tidiga insatser för att stimulera barns utveckling Förebyggande arbete mot mobbing och kränkande behandling God extern och intern kommunikation och marknadsföring Vidareutveckla process för föräldrars/elevers delaktighet Strukturkapital dela kunskap, skapa struktur o rutiner Kompetens Teknologi Kultur/Ledarskap Motiverade, engagerade medarbetare och chefer med rätt kompetens Förebyggande friskvårds-satsning Aktiva rehabinsatser Kvalitetssäkrad och effektiviserad IKTverksamhet Bästa pedagogiska ledarskapet Utveckla friutrymmet för lokal skolutveckling VC s nya roll o uppdrag

29 Exempel på Strategisk karta så här blev det

30 Strategisk karta och Balansert Målstyring-ramverket för strategins genomförande Strategikarta med kopplade målsättningar Styringsparameter & måltal Strategiske grep Budget Brukare XX Process Medarbetare Ekonomi Utvecklingsprocessen för BSC XX XX XX XX XX XX XX XX XX = Totalt Ledningsprocessen för uppföljning, genomförande och kommunikation

31 Hvordan er Hvaler kommunes budsjett bygd opp? ( ) Budsjettene slik vi kjenner dem Det overordnede budsjettet Strukturen på kostnadene ift lønn, selvkost osv Hva betyr dette for oss og dere?

32 Budsjettoversiktens 3 deler (NB: Tallene er noe justert!) Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i faste 2015 priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Avsetning til fremtidig kapitalkostnader Bruk av avsatte kapitalkostnader Premieavvik pensjon Sum Til disp. drift og investeringer NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Oppvekst Helse og velferd Samfunnsutvikling Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Bruk/overføring - bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat

33 Dagens tall er justert for ulike endringer. Eks reduksjon i stab.. STAB Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER 0 Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER OPPVEKST Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER HELSE OG VELFERD Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER 0 Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER SAMFUNNSUTVIKLING Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER

34 Budsjett 2015 Rådmannens stab Budsjettets oppbygging innhold og kompleksitet + Konsekvensen av et politisk «kutt»

35 Budsjettet som dere får det presentert (Stab): STAB Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER 0 Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER

36 Noen hovedtall fra budsjettene før kutt i staben: Sum % av tot % bundet Totalbudsjett (kun utgifter) 34,5 mill Lønnsutgifter 17,6 mill 51% 100% Driftsutgifter 5,4 mill 16% 37% Kjøp av kommunale tjenester 6,3 mill 18% 100% Overføringer inkl mva 5,1 mill 15% 98% Bundet i lønn, avtaler, mva, kjøp av komm. tjenester, lisenser osv 30,9 mill 90% «Frie midler» til drift av org 3,6 mill 10% Budsjettkutt ift reelle frie midler 0,75/3,6 20%

37 Hva består stabens budsjett av sett fra tjenesteområdene: Tjeneste Sum Lønn i % Politiske tjenester UPT Administrasjon og forvaltning Juridiske tjenester Personalforvaltning Økonomiforvaltning Innkreving av skatt EDB tjenester Drift av telefoni Arkiv Infotjenester Servicetorg Fellestjeneste Administrasjon

38 Hva består stabens budsjett av sett fra tjenesteområdene (fortsettelse): Tjeneste Sum Lønn i % Fellesutgifter Tilleggsbevilgninger Eldreråd og utv Kontrollutvalget Valg Revisjon HMS og bedriftshelsetjeneste Sentrale tillitsvalgte Sentral org utvikling 0 0 Sosial og arb miljø tiltak Lærlinger Eiendomsskatt Tilskudd til kirken Andre religiøse formål Planutvalget (UFS)

39 Hva da med de andre områdene? Oppvekst Helse og velferd Samfunnsutvikling Ramme vs selvkost

40 Budsjett for oppvekst: OPPVEKST % utg. % ramme Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER Lønn = 72% «Fri drift» = 14% Bundet opp = 14% Oppvekst adm Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter REFUSJONER 0 OVERFØRINGSINNTEKTER Lønn = 6% «Fri drift» = 23% Bundet opp = 71% HVALER UNGDOMSSKOLE Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER 0 REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER Lønn = 91% «Fri drift» = 7% Bundet opp = 3%

41 Budsjett for Helse og velferd: HELSE OG VELFERD Netto Ramme % utg. % ramme Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER Lønn = 80% «Fri drift» = 6% Bundet opp = 12% ADM. HELSE OG VELFERD Netto ramme Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER OMSORGSTJENESTEN Netto ramme Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER 0 FINANSINNTEKTER Lønn = 31% «Fri drift» = 7% Bundet opp = 62% Lønn = 86% «Fri drift» = 8% Bundet opp = 5%

42 Budsjett for Samfunnsutvikling: SAMFUNNSUT VIKLING % utg. % ramme Utgifter Utgifter LØNN Utgifter DRIFTSUTGIFTER Utgifter KJØP AV TJENESTER Utgifter OVERFØRINGER Utgifter FINANSUTGIFTER Inntekter Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER Inntekter REFUSJONER Inntekter OVERFØRINGSINNTEKTER Inntekter FINANSINNTEKTER Lønn = 36% «Fri drift» = 33% Bundet opp = 14% Finans = 17% AREAL OG BYGGESAK Utgifter % utg. % ramme LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM % utg. % ramme Utgifter LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Inntekter SALGS- OG LEIEINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Lønn = 71% «Fri drift» = 20% Bundet opp = 6% Lønn = 31% «Fri drift» = 34% Bundet opp = 15% Finans = 20%

43 Budsjett for Kommunal teknikk Art Tekst Total 2015 Herav Selvkost Herav Ramme 10 LØNN Brann og beredskap 11 DRIFTSUTGIFTER KJØP AV KOMMUNALE TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSIERINGSUTGIFTER SUM UTGIFTER SALG- OG LEIEINNTEKTER INNTEKT AV REFUSJONER SUM OVERFØRINGER FINANSIERINGSINNTEKTER SUM INNTEKTER NETTOSUM Selvkost utgjør største del av kostnadene Rammefinansiert er igjen oppdelt Brann og beredskap er «pålagt oss» og bundet opp

44 Budsjett for Kommunal teknikk (rammefinansiert) Art Tekst FRILUFTS OMRÅDER 6092 PARK- ERING 7042 GATE- LYS 7043 TORG- HANDEL 7055 VEIER OG TRAFIKK 7056 BUDSJETT LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV KOMMUNALE TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER SUM UTGIFTER SALG- OG LEIEINNTEKTER INNTEKT AV REFUSJONER SUM INNTEKTER NETTOSUM Art Tekst 1192 Adm 1181 Renhold 1182 Vaktmester tjenester 6080 Vedl.hold 1195 Rådhus biler Sum formålsbygg BUDSJETT LØNN DRIFTSUTGIFTER KJØP AV KOMMUNALE TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER SUM UTGIFTER SALG- OG LEIEINNTEKTER INNTEKT AV REFUSJONER SUM INNTEKTER NETTO SUM

45 Oppsummering Hva har jeg forsøkt å vise dere? 63 % av de totale utgiftene i de fire seksjonene er lønn 103 % av den tildelte ramma er lønn. Vi finansierer mye av lønnsutgiftene gjennom direkte refusjoner 76 % av utgiftene på de to store tjenesteområdene oppvekst og helse er lønn. 101 % av den tildelte ramma på de to store tjenesteområdene er lønn «Bundet opp» Minimum 20% av utgiftene er bundet opp i avtaler osv. Trolig rundt 30% inkludert alle typer avtaler og kontrakter I praksis betyr dette 80% - 90% av kostnadene er bundet opp i lønn og avtaler

46 Status ift investeringer, prosjekter og aktiviteter? ( ) Føringsvei og sykkelsti prosjektet «Smart Hvaler konseptet» Samfunns- og næringsutvikling Skoleutredningen Helse og velferd Arealplan arbeidet

47 Kråkerøy-Hvaler forbindelsen som luftlinje eller kabelanlegg? Konsesjonssøknaden er lagt ut til høring!

48 Kommunene har hatt møte med NVE og vil at de skal.. avgjøre kostnadsspørsmålet! gi konsesjon på to alternativer! be HN prioritere alle alternativene i konsesjonssøknaden og omsøke dem i prioritert rekkefølge!

49 Oppsummering Reguleringsarbeidet vi står for reguleringen og skal på anbud nå Høringsuttalelsene ny frist i september Sikkerhetsspørsmålet tror vi på rapportene, kabling må til uansett på enkelte områder! «Vinn-vinn» - verdien av å dra sammen med sykkelstiprosjektet og pilotprosjekt med departementet Kostnadsfordelingen rettferdighet og realistisk Finansieringen må på plass i kommunestyre før årsskiftet Møte med Hafslund og utarbeidelse av høringsuttalelse står for tur

50 Smart Hvaler konseptet

51 Hva er Smart Energy Hvaler og hva betyr det for oss? Hvaler kommune samarbeider med næringsliv, energiselskap, FoU miljøer og andre kommuner i prosjekter som har til hensikt å trygge øysamfunnets fremtid. Det er viktig at prosjektene er forankret i vår hverdag, og at de sees opp i mot de oppgavene vi som kommune er satt til å løse. Hvalers prosjekter er rettet inn mot energi, vann og velferdsteknologi, men vil på sikt kunne utvides til nye områder. Vi satser på big data in a small society og vil gjennom det bidra til å tenke smart for å ha fokus på fremtiden.

52 Smart Energi Hvaler Fakta: Smart Energi Hvaler ble etablert av Fredrikstad Energi, Hvaler kommune og forskningsmiljøet NCE Smart Energy Markets i Involverer ca hus- og hytter på Hvaler som har fått smarte strømmålere. Skal belyse ulike fremtidsscenarier, internasjonale veikart og gi nye ideer om aktuelle satsingsområder innen energi fremover. Er blitt en nasjonal og internasjonal arena for utprøving av nye energiløsninger.

53 Smart Energi Hvaler Samarbeid for et bedre samfunn!

54 Utgangspunkt: For Hvaler kommune er Smart Energy prosjektet et verktøy for tenke SMART gjennom å se sammenhengene mellom beredskap og «det gode samfunn»! vi er opptatt av det vi kan kalle «Island mode» - den selvforsynte øy

55 Beredskap og krisehåndtering Energi Fiber Velferdsteknologi Vann Kortreist mat Grønn turisme Det gode livet på Hvaler

56 Hvaler kommunes aktiviteter i fokus FoU arena i samarbeid med gode partnere Prosjekter både internt, eksternt og over grenser Kommuneplaner Ideer

57 Utgangspunktet er AMS- Hvaler kommune målere i alle hjem, men det stopper ikke der! Vi jobber videre med smart og grønn energi: Solceller på offentlige bygg Vindmøller Grønn lading Solceller for private husstander Selvforsyning?

58 Økt fokus på miljøprofil Prosjektet skal i tillegg til å bli et moderne og effektivt avfallsmottak for hele Hvaler kommune, også ha en miljøprofil mht. fornybar energi i form av "smart strøm" og "smart styring" av forbruket fra solenergi og små vindmøller (microvind) på taket over ny sorteringsrampe.

59 En av flere fremtidsdrømmer: utleie av parkeringsplasser med ren «solenergi»!

60 Hvaler har «Flest soldager uansett vær!» Tilbud om solceller på private hus! Testarena Hvaler Salg av overproduksjon! Men

61 Hvaler kommune tar Smart begrepet videre: Smart water Smart «fiber» Smart velferd Smart Mat (kortreist og økologisk) Smart turisme (Grønn turisme)

62 Interreg er en arena for økt samarbeid over grensen! Orust og Hvaler er begge rene øykommuner Vi ønsker sammen å videreutvikle: Smart Energy Kortreist mat Grønn turisme

63 Fremtidens turisme kombinerer nasjonalparken med gode opplevelser som forsterker miljøet heller enn å forbruke det

64 Vi skal trygge samfunnet og utvikle de styrkene vi har!

65 Hvaler kommune viser vei i utviklingen gjennom å tenke «Smart»!

66 Det gode liv på Hvaler! Trygghet, smarte prosjekter og «grønne løsninger»

67 Samfunns- og næringsutvikling Samfunnsutvikling Omdømmebygging Destinasjons- og næringsutvikling Herunder: Nasjonalpark som grunnlag for utviklingen Nærings- og kulturplan Prosjekter og aktiviteter (Opplevelser, gjestehavn, Interreg, Skilting, Fiskeri m.m.)

68 Skoleutredningen Status i arbeidet Hva viser funnene så langt Prosessen

69 Status i arbeidet Tidsplan Innhold Gjennomføringsdato November 2014 Høringsdokumentet med forslag til 17.november 2014 høringsprosess Desember 2014 Høringsdokumentet behandles i 11.desember 2014 kommunestyret Januar 2015 Lansering av høringsdokumentet og nettsiden 02. februar 2015 for skoleutredningen Februar 2015 Offentlig informasjonsmøte 24. februar 2015 Mars 2015 Sluttperiode høring (mars/april, totalt 6-8 uker) Mai 2015 Juni 2015 Evaluering og saksfremlegg for kommunestyret Behandling i kommunestyret 15. april mai juni 2015

70 Hva viser funnene så langt Som i dag Forandring Nøytrale Videreføring av dagens situasjon med tre skoler og tre skolesteder En felles kombinert 1-10 skole på Asmaløy Elevråd Stikkordsform Stikkordsform 45 elever 8.trinn 10 innspill 35 innspill 24 elever 9.trinn 12 innspill 9 innspill 3 innspill 38 elever 10.trinn 12 innspill 26 innspill FAU/SU 1 innspill virksomhetsledere 2 innspill skole Private /personlige 17 innspill 32 innspill

71 Prosessen videre Rådmannen har gjennomført utredninger og en høringsprosess og er klar til å sammenfatte dette i en egen sak. Saken bør til behandling før budsjettarbeidet sluttføres da den har konsekvenser for langtidsbudsjettet. Det er naturlig å se det i sammenheng med kommunereform prosessen, føringsvei prosjektet og de planlagte investeringene innenfor helsesektoren

72 Helse- og velferdsinvesteringene Status i arbeidet Prosessen videre

73

74

75

76 Hvaler kommune Areal og byggesak Gode planer og planprosesser - Avgjørende for en positiv samfunnsutvikling

77 Plan- og bygningsloven (pbl) Formålsparagrafen ( 1-1): Fremme bærekraftig utvikling, samordnet planlegging mellom myndighetsnivå og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Sikre at byggetiltak gjennomføres i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning, langsiktige løsninger, og ivaretakelse av miljø og samfunn. Ivareta prinsippet om universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

78 Kommunale planprosesser Kommunal planstrategi (4 år) Kommuneplanens arealdel (4 år) Kommuneplanens Samfunnsdel (12 år) Områderegulering Detaljregulering Kommunedelplaner (4 år) (Handlingsplaner) (Økonomiplan) Strategisk virksomhetsplan Byggesak / Iverksetting

79 Kommuneplanens arealdel! Rullering vedtatt igangsatt i kommunestyremøte Rådmannens målsetting for arealdel: Planprogram pol. behandling sommer 2015 Planforslag m/ konsekvensutredning vinter 2015/2016, Målsetting om endelig behandling våren / høst 2016 Arealdelen legger viktige rammer for fremtidig utnyttelse av våre arealer og hvordan vi velger å regulere bruken av arealene.

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 2. ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 215 HANDLINGSPROGRAM 215 218 GRATANGEN KOMMUNE Budsjett HP 215 218, Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Del 1. HANDLINGSPROGRAM 215-218... 3 1.

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer