På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden?"

Transkript

1 På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden? Fylkesmøte Norsk Sykepleierforbund, Aust-Agder, Rune Fensli Professor/Forskningsleder Senter for ehelse og omsorgsteknologi Universitetet i Agder UiA, ehelse,

2 Aktuelle temaer ehelse visjoner fra 2010 er virkelighet Pasientrollen i fremtiden Fitness, trening og egenrapportering Smarthus teknologi /trygghetsalarmer Continua standardisering Kroniske pasienter / personlig helseteknologi Mottak av alarmer / helsevakt Kompetansebehov UiA, ehelse,

3 Senter for ehelse et toppsatsingsområde ved Universitetet i Agder Næringsutvikling Helsetjenester Pasient/ bruker Forskning Multi-disiplinær forskning i en Quadruple-Helix modell UiA, ehelse,

4 Fra ehelse visjoner til virkelighet Video «Samhandling uten grenser», 2010 Visjoner i 2010 for ny teknologi som muliggjør effektiv samhandling Gav grunnlag for FoU-prosjekter UiA, ehelse,

5 ehelse forskning ved UiA Flaskehalser ved samhandling på tvers Fokus på dagens arbeidsrutiner Hva er problemet utgangspunkt for forbedring? Forløpsjournal Delt tilgang til medisinsk informasjon Samhandling i virtuelle behandlingsteam Information Integration Portal Unngå dagens «Silo-løsninger» Åpen infrastruktur for velferdsteknologi Standardisering av velferdsteknologi UiA, ehelse,

6 Forløpsjournal Treatment Pathway Health Record (TPHR) Felles journal gjennom en tidsavgrenset periode av et pasientforløp UiA, ehelse,

7 UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care, ICT PSP call identifier: CIP-ICT PSP Point-of-Care Services Agder. Sub-Project financed by the Research Council of Norway, ehealth Extended Care Coordination. Research Project financed by the Agder Research Fund, ehealth TESTSENTER Testlab reference infrastructure, East-Agder Competence UiA, Fund ehelse,

8 Case: Nytt pasientforløp for pasienter med KOLS Prevention Symptoms Diagnose Therapy Rehabilitation Follow-up Hospital Telemedical Central United4Health Gjennom EU-prosjektet United4Health etableres nye samhandlingsløsninger for pasientoppfølging Telemedisinsk sentral er inter-kommunal tjeneste Forutsetter samhandling med fastlege og sykehus Pasientens egen-rapportering er viktig klinisk informasjon UiA, ehelse,

9 Pasientens egenrapportering Daglig måling av puls og oksygeninnhold i blod (SPO2) Daglig spørreskjema i forhold til KOLS symptomer Danner grunnlag for triage kode: Grønn alt er OK i dag GUL det er oppstått en forverring, intervensjoner vurderes av KOLS-sykepleier på Telemedisinsk sentral RØD det er en alvorlig forverring, og aktuell intervensjon drøftes mellom KOLS-sykepleier og pasientens lege Videokonferanse med pasienten for oppfølging UiA, ehelse,

10 Pasientens nettbrett Sikret nettbrett Win 8.1 pro Trådløs Bluetooth Kristiansand UiA, ehelse,

11 Forløpsjournal - pasientoversikt Kristiansand UiA, ehelse,

12 Telemedisinsk sentral (TMS), Valhalla sykehjem Kristiansand UiA, ehelse,

13 Utfordringer ved storskala implementering IKT-implementasjons utfordringer, prioriteringer Nytenkning ved samhandling Endring i pasientforløp, beskrive intervensjoner Endring i organisasjon og involvering Avklaring av ansvarsforhold og instrukser Holde teamet oppdatert, involvere kompetanse på tvers Anskaffelse, drift og vedlikehold Utvikle ny «Business model» for helsetjenester Utvikle referanse implementasjon av Telehealth + Telecare UiA, ehelse,

14 Lov om pasientjournal Lovendring fra , prinsipper Endringer i Pasientjournal loven innebærer : Et teknologinøytralt regelverk for sømløse pasientforløp, uavhengig av hvor eller hvordan helseopplysninger lagres Gjelder behandlingsrettede helseregistre (primær bruk) Relevant informasjon er tilgjengelig for helsepersonell når de trenger det for å gi best mulig helsehjelp Skillet mellom tilgang til pasientopplysninger internt og eksternt oppheves To eller flere virksomheter kan samarbeide om å opprette behandlingsrettede helseregistre, avtale databehandlingsansvar Gjeldende krav til informasjonssikkerhet videreføres Gjeldende krav til samtykke oppheves UiA, ehelse,

15 Nye regler for tilgang til helseopplysninger Loven 9 omfatter samarbeid mellom to eller flere virksomheter om behandlingsrettede helseopplysninger, hvor det stilles krav til skriftlig avtale om: hva samarbeidet omfatter, hvordan pasientens eller brukerens rettigheter skal ivaretas, hvordan helseopplysningene skal behandles og sikres, også ved endringer i eller opphør av samarbeidet, og databehandlingsansvar UiA, ehelse,

16 Lovendringsforslag, konsekvenser Felles journalføring kan sikre samordnet oppdatert informasjon Krav til helhetlig IKT-arkitektur privacy by design Høringsforslag om forskrift, særlig lovens 19 Tilgang på tvers Gjelder for helsepersonell med tjenstlig behov Regulerer lese-tilgang fra ekstern virksomhet Tilgang kun til opplysninger som er relevante og nødvendig Krav til sikker autentisering og autorisasjonsregister Krav til informasjonssikkerhet, tilgangsstyring, pasientens selvbestemmelsesrett Krav til gjennomføring av risikoanalyse for samarbeidende virksomheter, internkontroll Kan åpne for beslutningsstyrt tilgang, for selv å søke frem Autentisering basert på eid Funksjonalitet for logging av alle oppslag Pasienten har elektronisk innsynsrett i logg Pasienten har reservasjonsrett mot tilgang fra andre UiA, ehelse,

17 Hvem har databehandlingsansvaret? Case: United4Health: Medisinske behandlingshjelpemidler (BHM) Pasientens nettbrett og devise for pulsoksymetri Ansvaret ivaretas av Sykehuset avd. for BHM End-end systemansvar ivaretas av sykehuset Sykehuspartner er driftsansvarlig for løsningen Databehandlingsansvaret tilligger sykehuset Databehandler avtale inngått med kommune om TMS Databehandleravtaler inngått mellom alle kommuner og TMS, også økonomiske/driftsmessige avtaler Viktig avklaring: Hvem er ansvarlig for pasienten UiA, ehelse,

18 Hvordan blir morgendagens sykehustjenester? Teknologirapport SSHF 2030 Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Høsten UiA, ehelse,

19 Kvalitetsindikatorer må utvikles Eksempel fra SSHF fokus på tarmkreftoperasjoner Statistisk Process Control, SPC, benyttes Standardiserte behandlingslinjer Registrering av komplikasjoner Komplikasjonsregistre i operative avdelinger Utfordring: Samhandling mellom nivåene - kvalitet Behov for nye indikatorer for kvalitet UiA, ehelse,

20 Hva preger morgendagens helsetjenester? Stor grad av sentralisert spesialisering av avanserte tilbud Sterk desentralisering av enklere behandlingsformer Etablering av distrikts medisinske sentra Etterbehandling og oppfølging og oppfølging lokalt Hjemmebehandling supplerer sykehusinnleggelser Behov for nytenkning og innovasjon for pleie og omsorg UiA, ehelse,

21 Healthcare of the Future 1) 1. Staffed beds (hospital/nursing homes) 2. Face to face (clinics, offices, ambulant caregiving) 3. In-home care (monitoring, remote support) 4. Virtual Care (web-based, everywhere) 1) George C. Halvorsen, Chairman & CEO, Kaiser Permanente. Copenhagen, 09. may ehealthweek UiA, ehelse,

22 Teknologi er verktøy som effektivt skal understøtte medisinsk behandling, pleie og omsorg UiA, ehelse,

23 Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene: Eldrebølgen Mangel på arbeidskraft Økte kostnader Kan løses ved bruk av ny teknologi og nye måter å samarbeide på UiA, ehelse,

24 Ulike velferdsteknologier (NOU 2011:11) Trygghets- og sikkerhetsteknologi For eksempel trygghetsalarm, komfyrvakt, falldetektor osv. Kompensasjons- og velværeteknologi Hjelpemidler for fysisk og kognitiv svikt, trening/rehabilitering Teknologi for sosial kontakt For eksempel bruk av videosamtale (Skype, Facebook o.l.) Teknologi for behandling og pleie Omfatter medisinsk teknologi med krav til sikkerhet Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helseog omsorgstjenestene Helsedirektoratet, 2012: UiA, ehelse,

25 Standardisering av velferdsteknologi basert på Continua Connected Health Alliance Omsorg/trygghet Velvære/ trivsel Personlig helseteknologi /Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet UiA, ehelse,

26 Referansearkitektur for velferdsteknologi TeleCare/TeleHealth/mHealth/Personlig helseteknologi/fitnes /Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet UiA, ehelse,

27 Veikart for velferdsteknologi Et verktøy for utvikling og implementering av velferdsteknologi SINTEF og NOVA, UiA, ehelse,

28 Collaborative teams Close relatives and municipality health care services Fensli. M F & al.: Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals. Scandinavian Conference on Health Informatics, 2014, pp UiA, ehelse,

29 Rutiner for velferdsteknologi UiA, ehelse,

30 Fall i hjemmet Årlig opplever om lag 30 % av alle over 65 år og 50 % av alle over 80 år å falle Fallulykker forårsaker årlig hofteleddsbrudd hos ca personer over 65 år Av disse er 8 av 10 kvinner Årsaker kan være svimmelhet, dårlig motorikk, epilepsi, lavt blodsukker mv Viktig med automatisk alarmering og hjelp innen 30 min Ny teknologi er under utvikling, men det er dårlig pålitelighet i løsningene UiA, ehelse,

31 Teknologi som bidrar til å gjøre hverdagen enklere Enkle installasjoner: hel-automatisk toalett og robotstyrt dusj Medvirker til å mestre hygieniske aspekt på egenhånd Gir pasientene stor grad av egenmestring Viktig også for personlig integritet Teknologi løsninger fra hjelpemiddelsentralen? Ombygging basert på private initiativ Robot-dusj under utvikling, Mektron AS UiA, ehelse,

32 Teknologi som bidrar til å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner Eksempel: «Helsevindu» med bruk av sosiale medier og videokonferanse Virtuelle hjemmebesøk Integrerer uformelle hjelpeapparatet og frivillige tjenester Teknologi med kjente løsninger (internett) Tilpasset den enkeltes mestringsgrad (kognitiv svikt) Bidrar til koordinert hjelp og støtte for aleneboende Integrere brukerstyrt personlig assistanse FoU-prosjekt 2011 sammen med COGNITA AS, finansiert av det Regionale Forskningsfond Hovedstaden UiA, ehelse,

33 Integrated Care / Chronic Care Model Prosjektbeskrivelse Prosjekt pasientsentrerte helsetjenesteteam. UNN/NST, UiA, ehelse,

34 Sky-tjenester UiA, ehelse,

35 Will an APP a day keep the doctor away? Kronikk, Agderposten Det finnes mange løsninger for både treningsaktivitet og medisinsk diagnostikk for mobiltelefoner Dette kan gi viktig informasjon for medisinsk behandling Foto: Fotolia/Agderposten UiA, ehelse,

36 Fitness og trenings teknologi Personlige devicer kan registrere verdifull medisinsk informasjon UiA, ehelse,

37 BigData Store mengder medisinske data aggregeres Gir beslutningsstøtte for medisinsk diagnostikk Algoritmer benyttes for persontilpasset medisinering UiA, ehelse,

38 Fremtidige sky-tjenester for pasienter? Egenrapportering av medisinsk relatert informasjon vil øke Pasientens eiendom og ansvar Hvor bør dette lagres? Private skytjenester på Internett Sikker offentlig tjeneste under helseportalen Helsenorge.no Private tilbydere innenfor sikre løsninger tilknyttet NHN Behov for interoperabilitet med EPJ Informasjon for medisinske beslutninger må lagres i EPJ Forutsetter bruk av åpne standarder Behov for samordnede løsninger Telehealth og Telecare Hjemme-gateway og sensorer for velferdsteknologi og medisinske målinger Mobil gateway (sikker APP) UiA, ehelse,

39 Fremtidens trygghetsalarmer UiA, ehelse,

40 Integrasjon Telecare og Telehealth UiA, ehelse,

41 Helsevakt UiA, ehelse,

42 Uklart mulighetsrom Etikk Juridiske begrensninger Jus Sikkerhet Teknologiske muligheter UiA, ehelse,

43 Etiske utfordringer Brukermedvirkning, medbestemmelse - personvern Teknologibruk ~ omsorg Følelsen av overvåkning og bli kontrollert «bli våket over» Sporing av demente ~ låste dører Mestring av ny teknologi Elektronisk overvåkning: Forebygger og gir frihet Medfører positiv menneskelig kontakt ved detekterte alarmer Når er det riktig å iverksette et tiltak (tidlig nok)? UiA, ehelse,

44 Patient empowerment Med-deltakelse i avgjørelser Forutsetter kunnskaper om egen helse og sykdom Pasienten benytter Internett for å finne informasjon Vil i fremtiden aktivt måle fysiologiske parametere Blodsukker, INR, blodtrykk etc Prestasjoner, forbedringer ved rehabilitering/opptrening Føre en «helse-dagbok» Elektronisk samhandling med helsetjenestene for råd/oppfølging UiA, ehelse,

45 Kompetansebehov Sikre forsvarlig dokumentasjon Innsikt i lovgivning, regler og etiske retningslinjer Teknologibruk, forståelse, holdninger, sikkerhet Informasjon om aktuelle teknologiske tiltak Pedagogiske kunnskaper for opplæring av brukere Forstå når et teknologisk hjelpemiddel ikke skal brukes/tas bort Kunne samarbeide tverrfaglig i team Integrere frivillige tjenester og koordinere tiltak/aktivitet UiA, ehelse,

46 Spørsmål? UiA, ehelse,

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Teknologi og omsorg - etiske utfordringer NSF fagmøte 14. mai Elin Thygesen Førsteamanuensis Senter for ehelse og omsorgsteknologi

Detaljer

United4Health Fagdag Telemedisin 2014 10 28, Kristiansand

United4Health Fagdag Telemedisin 2014 10 28, Kristiansand Kristiansand kommune United4Health Fagdag Telemedisin 2014 10 28, Kristiansand Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Rune Fensli Professor UiA Grete Dagsvik Rådgiver Kristiansand kommune United for Health

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon e-læring i et e-helse perspektiv Fokus på pasienten og et individualisert opplæringsbehov ved sikker samhandling i helsesektoren, et fremtidens tele-home-care scenario Rune Fensli Førstelektor Høgskolen

Detaljer

Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder Email: rune.fensli@uia.no

Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder Email: rune.fensli@uia.no Procedures Infrastructure Standards Competence Test-panel National and International Collaboration Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder

Detaljer

Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen

Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen Rune Fensli Førsteamanuensis, Forskningsleder Senter for ehelse, Universitetet I Agder rune.fensli@uia.no ehelse 2013 - DND, 24. april 2013 21.04.2013

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Tove Normann, sist revidert august 13

Tove Normann, sist revidert august 13 Kjernejournal Webbasert informasjonsportal (på kort sikt) Kjernejournal (er et webbasert verktøy som) skal sammenstille vesentlige helseopplysninger om pasientene og gjøre disse tilgjengelig for helsepersonell

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group fortatt en kartlegging av erfaringer med organiseringer av alarmmottak i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA. Vi vil takke representantene

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Rapport IS-2200. Offisiell utgave. Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi

Rapport IS-2200. Offisiell utgave. Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi Rapport IS-2200 Offisiell utgave Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Anbefaling

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger.

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger. Prosjektrapport Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger Eli Arild Ellen K. Christiansen Eva Henriksen Tittel: Juridiske og sikkerhetsmessige

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer