Innst. 39 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 39 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 (2013 2014)"

Transkript

1 Innst. 39 S ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Meld. St. 23 ( ) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Kommunal- og moderniseringsdepartementets innledning Det vises i meldingen til at 2013 var et år da personvernet i aller høyeste grad ble satt på dagsordenen, både i Norge og ellers i verden, jf. Edward Snowden-saken Overvåkning og personvern Det vises i meldingen til at overvåkning av nettaktivitet fra både myndigheter og kommersielle aktører er et omdiskutert tema, og at det ofte hevdes at økt grad av overvåkning kan føre til en nedkjølingseffekt («chilling effect»). Nedkjølingseffekten oppstår i situasjoner hvor utøvelse av legitime handlinger innskrenkes eller motvirkes gjennom trusselen om mulige sanksjoner. Datatilsynet gjennomførte i november 2013 en undersøkelse av nedkjøling i Norge. Undersøkelsen viser at forholdsvis mange oppgir å legge bånd på sine aktiviteter på nett fordi de er usikre på hvordan opplysningene kan bli brukt senere, yngre i større grad enn eldre. Det pekes i meldingen på at det ennå er for tidlig å si noe om hvor utviklingen går, men at dersom Datatilsynets undersøkelse viser tidlige tegn på en utvikling hvor innbyggerne begrenser sine ytringer som et resultat av svekket personvern, er dette noe som må tas alvorlig Forvaltningens etterforskningskompetanse Det pekes i meldingen på at man også i forvaltningen kan komme til å se tegn til nedkjøling dersom innbyggerne ikke lenger har tillit til at personopplysningene deres blir behandlet som de forventer. I november 2013 fremla en arbeidsgruppe nedsatt av Juristforbundet en rapport om bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater. Juristforbundet foreslår at enkelte forvaltningsorganer får myndighet til å etterforske og ta ut påtale for økonomisk kriminalitet innenfor egen sektor. Det vises i meldingen til at forslaget må ses i sammenheng med en økende tendens til at forvaltningsorganer gis egne hjemler til å etterforske lovbrudd, og videre at de gis hjemler til å dele informasjon med påtalemyndigheten som ligger utenfor straffeprosessloven. Dette er en tendens som blant annet Datatilsynet har stilt seg kritisk til. Mangel på involvering fra en objektiv tredjepart kan utfordre innbyggernes rettssikkerhet, og det kan også gi en nedkjølingseffekt ved at innbyggerne vegrer seg for å avgi opplysninger til forvaltningen. Økt informasjonsflyt mellom de aktuelle virksomhetene kan også svekke innbyggernes tillit til at personopplysningene deres blir brukt til de formålene de samles inn for. Det pekes i meldingen på at den høye graden av tillit som norske innbyggere har til forvaltningen, må opprettholdes for at velferdsstaten vår skal fungere. En av forutsetningene for dette er et godt personvern. Det vises i meldingen til at mulige personvernkonsekvenser av de tiltak Juristforbundet foreslår, derfor må drøftes inngående.

2 2 Innst. 39 S Utredning av personvernkonsekvenser Personvern blir et stadig viktigere element i konsekvensutredninger som utføres av ulike aktører. En undersøkelse fra 2012/2013 av to masterstudenter fra Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo konkluderte med at utredningsinstruksens krav til å utrede personvernkonsekvenser ikke blir fulgt i alle saker, og at personvernargumenter fremsatt av høringsinstansene sjelden blir tatt til følge av det ansvarlige departementet. Videre ble ikke personvernkonsekvenser evaluert som ledd i etterkontroll i noen av sakene studentene gjennomgikk. I Datatilsynets årsmelding kommenteres det utredningsarbeidet som er gjort i forbindelse med tiltak innen helse- og omsorgssektoren. Det fremgår av årsmeldingen at Datatilsynet har hatt regelmessig dialog med både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om disse spørsmålene. Utredningsinstruksen, og veilederen om utredning av personvernkonsekvenser, gir føringer for hvordan forvaltningen skal vurdere hva som må anses som vesentlige konsekvenser ved et forslag, og hvordan arbeidet med utredning av disse bør gjøres. Departementet arbeider i 2014 med å revidere utredningsinstruksen, og i revisjonen skal det også gjøres en ny vurdering av hvilke krav som bør stilles til konsekvensutredninger Digitalisering i offentlig forvaltning Det vises i meldingen til at et annet prosjekt som er viktig for regjeringen i 2014, er det store arbeidet med digitalisering av tjenester fra forvaltningen. En del av Norges digitale agenda er å etablere rammevilkår som stimulerer til nye og innovative digitale tjenester og digitale forretningsmodeller. Målet er at offentlige data og offentlig finansiert innhold i størst mulig grad skal være praktisk tilgjengelig for viderebruk og verdiskaping. Personvernhensyn kan være et hensyn som setter grenser for hvilke data som kan deles og utnyttes til nye formål. Ikke alle datasett egner seg like godt til viderebruk, særlig ikke om de inneholder personopplysninger eller på annen måte er egnet til å krenke enkeltpersoners personvern. Det må også tas hensyn til eventuelle personvernmessige konsekvenser av sammenstilling av flere datasett. 1.2 Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til Datatilsynets årsmelding for 2013 Det vises i meldingen til at Datatilsynet i 2013 har vært en aktiv bidragsyter i samfunnsdebatten om personvern. Tilsynet har utarbeidet en rapport om Big Data, gjort seg bemerket i flere viktige høringer, og holdt foredrag om personvernrelevante tema i forskjellige fora. Datatilsynet har særlig satt søkelys på innebygd personvern, og hvordan man kan jobbe for å bygge best mulig personvern inn i løsninger fra starten av. Dette er noe også regjeringen er svært opptatt av, og det pekes i meldingen på at det er positivt at prinsippet om innebygd personvern får oppmerksomhet. Datatilsynet har i 2013 prioritert å arbeide med personvern innenfor følgende områder: helse og velferd, justissektoren, offentlig sektor, skole, barn og unge samt arbeidsliv Skole, barn og unge Både barnehager, grunnskoler og videregående skoler behandler store mengder opplysninger om barn og unge. Opplysningene behandles i stadig større grad digitalt. Utviklingen går i retning av digitale læringsplattformer, innloggingssystemer og saksbehandlingssystemer, og det pekes i meldingen på at det er viktig at personvernhensyn blir ivaretatt fra et tidlig stadium i utviklingen av disse. I 2012 fikk personopplysningsloven 11 et nytt ledd, som sier at personopplysninger som gjelder barn ikke skal behandles på en måte som er uforsvarlig av hensyn til barnets beste. Det vises i meldingen til at departementet også er opptatt av personvernutfordringer i skolen, og ser behov for et kunnskapsløft om personvern i sektoren. Stadig flere skoler tar i bruk IKT til nye formål. Det er alltid en viss fare for at standardiserte systemer legger til rette for en behandling av personopplysninger som brukeren ikke trenger. En annen utfordring kan være at det er relativt stor avstand mellom den behandlingsansvarlige (rådmann eller fylkesrådmann) og de som faktisk behandler personopplysninger, nemlig skolene. Det er viktig at krav til kunnskap om personvern formidles i alle ledd, fra departementene og fylkesmannen, til administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner, skoleadministrasjon og lærere, og selvsagt også til elevene selv. Flere aktører, deriblant Datatilsynet, driver utstrakt informasjonsvirksomhet om personvern for skoler, barn og unge. Du Bestemmer består av to undervisningsopplegg for barn i aldersgruppene 9 13 år og år, og har hatt jevne tall både for nettsidebesøk og bestillinger av materiell de siste årene. Det pekes i meldingen på at det er positivt at alle skoler har et tilbud om undervisningsmateriell om personvern. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser behovet for og vurderer ulike tiltak for å løfte personvernet i utdanningssektoren, både på lærernivå og i administrasjonene. Det er viktig at de som behandler elevopplysninger er kjent med hvilke plikter de har, og hvilke rettigheter elevene har når det gjelder personvern. Det er også viktig at skolene og kommunene har høy bestillerkompetanse, slik at de

3 Innst. 39 S IKT-systemene som anskaffes til bruk i skolene, er tilstrekkelig personvernvennlige. Datatilsynet har gjennomført tilsyn hos flere skoleeiere i 2013, og funnet at skolene gjennomgående ikke har tilfredsstillende rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet. Departementet vil se nærmere på hvilke mulige tiltak som kan igangsettes for å bedre situasjonen. Det ble i Meld. St. 11 ( ) Personvern utsikter og utfordringar varslet en veileder om internkontroll etter personopplysningsloven. Departementet arbeider med en slik veileder, som også vil ta for seg pliktene til informasjonssikkerhet etter loven Arbeidsliv Det fremgår i meldingen at et annet fokusområde i 2013 har vært personvern i arbeidslivet. Datatilsynet melder at rundt én av fire henvendelser fra innbyggere og virksomheter dreier seg om personvern i arbeidslivet. Dette gir en god indikasjon på at personvernutfordringer i arbeidslivet bør gis høy prioritet fremover. Det har vært flere profilerte saker på arbeidslivsområdet i 2013, og Datatilsynet har i noen tilfeller også ilagt overtredelsesgebyr til virksomheter som har behandlet opplysninger om ansatte i strid med personopplysningsloven. Arbeids- og sosialdepartementet leder en arbeidsgruppe (KMD er representert) som ser på overvåkning og kontroll i arbeidslivet. Regjeringen er opptatt av problemstillinger knyttet til personvern i arbeidslivet, og vil vurdere mulige tiltak når arbeidsgruppens endelige rapport foreligger. Under behandlingen av Datatilsynets årsmelding for 2012 diskuterte Stortinget Datatilsynets praksis ved ileggelse av overtredelsesgebyr. Det ble stilt spørsmål ved om det ikke er behov for i større grad å ilegge overtredelsesgebyr i saker der sammenstilling og gjenbruk av data skjer i strid med lovverket. Spørsmålet kan sees i lys av Høyesteretts uttalelser i dommen om Avfallsservice fra 31. januar 2013 (se omtale i meldingen). Departementet understreker at Datatilsynet har en uavhengig myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Dette følger av personopplysningsloven 46. Tilsynet har ikke benyttet seg av denne muligheten særlig ofte, blant annet fordi sanksjoner i form av gebyr er ment å være forbeholdt særlig grove brudd på bestemmelsene i personopplysningsloven. Tall viser at overtredelsesgebyrene har økt betraktelig i størrelse bare de siste to årene. I 2011 ble det ilagt overtredelsesgebyrer for til sammen kroner, mens for 2013 var den samlede summen kroner. Det pekes i meldingen på at det ikke er utenkelig at overtredelsesgebyrer fremover ilegges i større grad enn tidligere, som en naturlig følge av at behandlingsansvarlige har større muligheter for misbruk av personopplysninger enn de tidligere har hatt Ny teknologi Det vises i meldingen til at den teknologiske utviklingen har et enormt forsprang på den rettspolitiske utviklingen, og også på det generelle kunnskapsnivået i befolkningen. Datatilsynet antar at bruken av såkalt kroppsnær teknologi, eller wearable computing, vil øke kraftig i årene fremover. Google Glass, smarte klokker og GPS-sendere er eksempler. Felles for de kroppsnære teknologiene er at de kan kommunisere med andre enheter. De kan lagre og dele opplysninger som forteller mye om bærerens (eller andre i nærheten) bevegelsesmønster, helsetilstand eller vaner. For det første kan dette få konsekvenser for bærerens personvern. For det andre kan det få konsekvenser for personvernet til de ofte uvitende tredjepersoner som befinner seg i nærheten av bæreren. Det at informasjon kan kommuniseres fra kroppsnær teknologi til andre enheter, gjør at det potensielt er svært mange som kan få tilgang til opplysningene, som for eksempel private næringsdrivende og politi- og etterretningstjenester. Det pekes i meldingen på at Datatilsynet har høy teknologisk og juridisk kompetanse på personvern. Det er positivt og nødvendig at Datatilsynet holder seg oppdatert på utviklingen av ny teknologi, og at de har den nødvendige kompetansen til å se hvilke konsekvenser teknologien kan føre med seg. Datatilsynet evner å arbeide i grenselandet mellom juss og teknologi. Dette er en viktig forutsetning for at problemstillinger knyttet til personvern oppdages før det er for sent å gjøre noe aktivt for å forebygge negative konsekvenser. 1.3 Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til Personvernnemndas årsmelding for 2013 Det vises i meldingen til at Personvernnemnda i 2013 har behandlet 14 saker av de i alt 28 som ble mottatt i nemnda i løpet av året. Et tema Personvernnemnda trekker frem som særlig aktuelt, er overføring av personopplysninger til utlandet. I det nye, internasjonale landskapet, hvor store internasjonale aktører tilbyr forskjellige typer databehandlertjenester, kan det være vanskelig for de behandlingsansvarlige å se rekkevidden av sitt ansvar for opplysninger som lagres i en nettsky tilbudt av for eksempel Google eller Microsoft. Den behandlingsansvarlige skal alltid vurdere mulige konsekvenser for personvernet ved overføring av personopplysninger til utlandet, og bestemme seg for hva som er akseptabelt risikonivå for egen virksomhet, før de inngår databehandleravtaler med tredje-

4 4 Innst. 39 S parter. Dersom personopplysninger havner på avveie, eller på andre måter behandles i strid med personopplysningslovens regler, er det den behandlingsansvarlige som er ansvarlig overfor de registrerte, ikke databehandleren. I enkelte saker har det oppstått usikkerhet rundt hvilke plikter den behandlingsansvarlige har dersom personopplysninger kommer på avveie. Det gis i meldingen en omtale av de såkalte GE-sakene. Nemnda kom under dissens til at man kan foreta en utvidende tolkning av personopplysningslovens regler, slik at det påligger en informasjonsplikt for den behandlingsansvarlige, også der denne ikke er klar over den urettmessige overføringen. Dette innebærer at behandlingsansvarlige må gjennomføre gode risikovurderinger og forvisse seg om at databehandlers behandling av personopplysninger er i samsvar med akseptabelt risikonivå. Det vises i meldingen til at Personvernnemnda i 2013 har hatt en uvanlig stor saksmengde, og de har også hatt flere komplekse saker til vurdering i løpet av året. Med den raske utviklingen som skjer på personvernområdet, får Personvernnemnda en særlig viktig rolle. Nemnda er bredt sammensatt med kunnskapsrike medlemmer fra forskjellige fagmiljøer, noe som åpner for grundige diskusjoner av sakene som kommer inn. Avgjørelsene fra Personvernnemnda fungerer som en rettesnor for Datatilsynets videre arbeid, både når avgjørelsene innebærer omgjøring av tilsynets vedtak, og når de ikke gjør det. 1.4 Administrasjon og ressurser Datatilsynets budsjett og rammevilkår Datatilsynet hadde i 2013 en budsjettramme på kroner, noe som innebærer en økning på kroner fra I tillegg ble kroner overført fra 2012, midler som var oppspart og øremerket påbegynte IKT-investeringer. Av tilsynets utgifter i 2013 utgjorde 71 prosent lønnsutgifter, fordelt på 41 faste stillinger. Det vises i meldingen til at selv om tilsynets ledergruppe består av fire menn og en kvinne (direktør er Bjørn Erik Thon), var det i rapporteringsåret jevn kjønnsfordeling i Datatilsynet sett under ett. Det er i 2013 gjennomført 76 tilsyn, en økning på 21 tilsyn fra I alt 30 klagesaker ble oversendt til Personvernnemnda i rapporteringsperioden, noe som kan tyde på at tilsynet har hatt flere tunge og prinsipielle saker enn tidligere år. Datatilsynet har også bidratt med 81 høringsuttalelser på forskjellige felt. Aktivitetsnivået i Datatilsynet har altså vært forholdsvis høyt i Datatilsynet har i rapporteringsperioden brukt mye ressurser på planlegging og implementering av ny IKT-infrastruktur, samt oppgradering av arkiv- og saksbehandlersystem. Kompetanseutvikling har også vært et satsingsområde i Også deltakelse i internasjonale fora er prioritert i Departementet er tilfreds med Datatilsynets prioriteringer og ressursutnyttelse med hensyn til de oppgavene de skal ivareta. Det er positivt at Datatilsynet tar på seg oppgaver i internasjonale fora Personvernnemndas budsjett og rammevilkår Personvernnemnda hadde i 2013 en budsjettramme på kroner, og har i meldingsåret brukt kroner. Bevilgningene er brukt på innkjøp av litteratur og tjenester, deltakelse på seminar, arbeids- og reisegodtgjørelse til nemndas medlemmer, leie av lokaler og lønn til sekretariatet. I tillegg bidro Personvernnemnda i 2013, som tidligere år, med økonomisk støtte til Personvernkonferansen. Nemnda har i rapporteringsperioden avholdt tolv møter, i tillegg til forberedende møter mellom sekretariatet og leder. Av de 28 sakene som ble mottatt i nemnda i 2013, var 14 ferdigbehandlet ved utgangen av året, og 14 fortsatt ubehandlet. Saksmengden har i rapporteringsperioden vært stor, og det har kommet inn flere omfangsrike og kompliserte saker som det har tatt tid å behandle. Det fremgår av meldingen at det synes å være godt samarbeid mellom nemndas leder og sekretariatet, og kommunikasjonen med departementet fungerer også godt. Departementet vurderer at Personvernnemnda i 2013 har ivaretatt sine oppgaver og brukt de bevilgede midler på en god måte. 2. Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Stine Renate Håheim, Stein Erik Lauvås, Helga Pedersen og Eirik Sivertsen, fra Høyre, Frank J. Jenssen, Mudassar Kapur, Bjørn Lødemel og Ingjerd Schou, fra Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari og lederen Helge André Njåstad, fra Kristelig Folkeparti, Geir S. Toskedal, fra Senterpartiet, Heidi Greni, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, mener Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger gir en god oversikt over virksomheten i 2013 og de sentrale problemstillinger som preger arbeidet, også ut over meldingsperioden. K o m i t e e n mener det er positivt at bevisstheten om og oppmerksomheten på personvernsutfordringene har blitt større i K o m i t e e n viser til Datatilsynets undersøkelse i november 2013 som viser at en stor andel, særlig av unge, legger bånd på sine aktiviteter på nett, siden de ikke vet hvordan

5 Innst. 39 S opplysningene deres forvaltes. K o m i t e e n deler Datatilsynets og regjeringens bekymring for at dette kan være en trend der innbyggerne begrenser sine ytringer som et resultat av svekket personvern. Det offentliges myndighet og ansvar Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, viser til at Stortinget i forbindelse med kampen mot organisert og økonomisk kriminalitet, overgrep og vold i nære relasjoner, forebygging av voldelig ekstremisme, m.m. har lagt vekt på at rutinene for samarbeid og informasjonsdeling mellom offentlige etater og virksomheter må forbedres. Det vil ofte oppstå dilemmaer mellom hvor langt taushetsplikten skal gå opp mot informasjonsplikten i og mellom etatene. Det har vært mange eksempler på dette blant annet når det gjelder manglende deling av informasjon om mulig vold og overgrep mot barn mellom skole, barnehager, helsesøstre, barnevern, BUP, PPT og politiet. Det er viktig at lovfestet informasjons- og meldeplikt ivaretas, og at all informasjon som deles, uansett område, må registreres og behandles i henhold til lover og regler om personvern. Dersom opplysningene skal brukes i etterforskning og påtale i straffesaker, er det uansett bare politi og påtalemyndighet som har kompetanse til dette. E t a n n e t f l e r t a l l, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, mener det er avgjørende at forvaltningen har tillit i befolkningen, og at denne tilliten ikke begrenses. D e t t e f l e r t a l l e t presiserer at økt etterforskningsmyndighet ikke gis til andre etater enn politiet uten stortingsbehandling. K o m i t e e n viser til at stadig flere offentlige virksomheter lagrer dokumenter i skytjenester. Dette kan innebære en risiko for hvordan personvernet ivaretas. K o m i t e e n mener det vil være naturlig å gjennomføre tilsyn hos offentlige virksomheter som lagrer i skytjenester. K o m i t e e n mener det er positivt at Datatilsynet fra og med 2013 har prioritert skole, barn og unge som satsingsområde. K o m i t e e n ser at det er behov for økt kompetanse og bevissthet i skolesektoren om barns personvern. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, viser til at Datatilsynet peker på at skolene i økende grad lagrer personopplysninger og deler personopplysninger med tredjepart. Samtidig peker tilsynet på at det er uoversiktlig informasjonsflyt, uklare ansvarsforhold og at leverandøren er den som setter standarden for personvernet. K o m i t e e n forventer at kommunene og fylkeskommunene, i samarbeid med departementet utvikler økt bestillerkompetanse, slik at IKT-verktøy som brukes i skolene ivaretar de krav til personvern som barnet skal ha. K o m i t e e n er svært bekymret over at Datatilsynet ser at utredning av personvernkonsekvenser i lovprosesser ofte er mangelfulle eller helt fraværende. K o m i t e e n forventer at regjeringen vil følge opp utredningsinstruksen og sørger for at personvernet blir ivaretatt fra begynnelsen av i lovprosesser. 3. Komiteens tilråding K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: Meld. St. 23 ( ) om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 vedlegges protokollen. Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. november 2014 Helge André Njåstad leder André N. Skjelstad ordfører

6

7

8 07 Media 07.no

Innst. 28 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 34 ( )

Innst. 28 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 34 ( ) Innst. 28 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Meld. St. 34 (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 122 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 122 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 122 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Meld. St. 47 (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemdas

Detaljer

Meld. St. 23. (2013 2014) Melding til Stortinget. Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Meld. St. 23. (2013 2014) Melding til Stortinget. Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 Meld. St. 23 (2013 2014) Melding til Stortinget Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 Innhold 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementets innledning... 5 2 Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( )

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( ) Innst. 132 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 204 L (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (personer

Detaljer

Bedre personvern i skole og barnehage

Bedre personvern i skole og barnehage Bedre personvern i skole og barnehage NOKIOS, 28. oktober 2014 Eirin Oda Lauvset, seniorrådgiver i Datatilsynet Martha Eike, senioringeniør i Datatilsynet Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn

Detaljer

Big data i offentlig sektor og personvern

Big data i offentlig sektor og personvern Big data i offentlig sektor og personvern Hva er personvern? Selvbestemmelse Forutsigbarhet Informasjon og innsyn Korrekte data Informasjonssikkerhet 2 3 Hva er Big Data? Gigantiske mengder digitale data

Detaljer

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 231 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:47 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Big data i offentlig sektor - og personvern

Big data i offentlig sektor - og personvern Big data i offentlig sektor - og personvern 27.10.2015 Dagens tema Noen særtrekk ved behandling av personopplysninger i offentlig sektor Erfaring med offentlig sektors databehandling Hvordan utfordrer

Detaljer

Innst. 247 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 58 L ( )

Innst. 247 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 58 L ( ) Innst. 247 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 58 L (2015 2016) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (bortvisning

Detaljer

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015)

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015) Innst. 45 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 130 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (tiltak

Detaljer

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 298 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 8:50 L (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 53 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 53 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 53 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:130 S (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Risikogrupper og personvernhensyn hvor viktig er personvern når det gjelder sikkerhet, liv og helse?

Risikogrupper og personvernhensyn hvor viktig er personvern når det gjelder sikkerhet, liv og helse? Risikogrupper og personvernhensyn hvor viktig er personvern når det gjelder sikkerhet, liv og helse? Foredrag på Brannvernkonferansen 7. mai 2012 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet 15.06.2012 Side 1

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/01763-3/SBL 15.12.2016 Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( ) Innst. 152 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:26 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger?

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Foredrag på Boliger for fremtiden 13. februar 2014 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet @bjornerikthon www.personvernbloggen.no 18.02.2014

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig 29.10.2014 Dagens tema Bruk av skytjenester, og bevisst(løs) bruk Skytjenester og informasjonssikkerhet Datatilsynets krav til skytjenester Hvor trykker

Detaljer

Sikkerhet og personvern i skole og klasserom

Sikkerhet og personvern i skole og klasserom Sikkerhet og personvern i skole og klasserom NKUL 2017 Tommy Tranvik Harald Torbjørnsen Vi skal: Øke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet med digitale ferdigheter hos barn og unge Øke den digitale kompetansen

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018

Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018 Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018 Nye personvernregler Personvernforordningen GDPR Regulation (EU) 2016/679 3 Agenda Hva er personvern og personopplysninger Bakgrunn

Detaljer

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( )

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( ) Innst. 56 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:143 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 398 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:95 S (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

12/2724 12/00953-2/JSK 7.

12/2724 12/00953-2/JSK 7. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO 12/2724 12/00953-2/JSK 7. januar 2012 Høringsuttalelse - Digital kommunikasjon som hovedregel - Endringer i Forvaltningsloven

Detaljer

Innst. 64 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 32 ( )

Innst. 64 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 32 ( ) Innst. 64 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Meld. St. 32 (2011 2012) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Personvernmessige utfordringer ved sammenslåing av kommuner Den nye personvernforordningen

Personvernmessige utfordringer ved sammenslåing av kommuner Den nye personvernforordningen Personvernmessige utfordringer ved sammenslåing av kommuner Den nye personvernforordningen Punkter Bitte litt om Datatilsynet Personvernmessige utfordringer ved kommunesammenslåinger Nytt regelverk Hva

Detaljer

Helsedata i skyen og personvern på viddene? Helge Veum, avdelingsdirektør H-dir arbeidsseminar om skyteknologi Kongsvinger 10.

Helsedata i skyen og personvern på viddene? Helge Veum, avdelingsdirektør H-dir arbeidsseminar om skyteknologi Kongsvinger 10. Helsedata i skyen og personvern på viddene? Helge Veum, avdelingsdirektør H-dir arbeidsseminar om skyteknologi Kongsvinger 10. mars 2015 10.03.2015 Side 2 Utgangspunktet Det er Datatilsynets utgangspunkt

Detaljer

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet vil bli gjennomført med to samlinger á to dager. I løpet av samlingene

Detaljer

Varsel om vedtak fra Datatilsynet - Overtredelsesgebyr

Varsel om vedtak fra Datatilsynet - Overtredelsesgebyr Side 1 av 6 Deres dato Deres referanse 26.10.2017 16/01531-54/GRA Saksbehandler: Håkon Iversøn Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Varsel om vedtak fra Datatilsynet - Overtredelsesgebyr Det vises

Detaljer

Innst. O. nr. 3. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:87 ( )

Innst. O. nr. 3. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:87 ( ) Innst. O. nr. 3 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:87 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Er offentlig sektor bevisst farene ved bruk av teknologi? Bjørn Erik Thon Direktør Datatilsynet

Er offentlig sektor bevisst farene ved bruk av teknologi? Bjørn Erik Thon Direktør Datatilsynet Er offentlig sektor bevisst farene ved bruk av teknologi? Bjørn Erik Thon Direktør Datatilsynet - Kort om Datatilsynet - Nettskyen - Datatilsynets kommuneundersøkelse - Skal alt være offentlig? - Bruk

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:102 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:102 ( ) Innst. S. nr. 179 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:102 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet ved anskaffelser

Personvern og informasjonssikkerhet ved anskaffelser Personvern og informasjonssikkerhet ved anskaffelser Innledning 2 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis,

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Underbygger lovverket kravene til en digital offentlighet

Underbygger lovverket kravene til en digital offentlighet Underbygger lovverket kravene til en digital offentlighet Personvern Hva er det? Side 2 Personopplysninger hva er det? Peder Aas 2020 Lillevik F.nr 180262 34997 3 Personopplysninger hvor er de? 4 Digitalisering

Detaljer

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007)

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innst. S. nr. 247 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. X S (2014 2015)

Innst. X S (2014 2015) Innst. X S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen

Detaljer

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Oppegård kommunes etiske standard skal hjelpe ansatte og andre som jobber for kommunen med å ta riktige valg i jobbsituasjonen. Husk at vi forvalter samfunnets

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

NORID - Registrarseminar 26. april 2017

NORID - Registrarseminar 26. april 2017 NORID - Registrarseminar 26. april 2017 26.04.2017 Bakgrunn for ny personvernforordning Arbeidet startet i 2012 Vedtatt i 2016 og trer i kraft i 2018 Felles regelverk for personvern i Europa Styrke den

Detaljer

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet Tommy Tranvik Utgangspunkt Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling

Detaljer

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015)

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015) Innst. 197 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:31 S (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Da tilsynet tok oss.

Da tilsynet tok oss. Da tilsynet tok oss. 18.11.2016 Dagens tema Hva er personvern Personvernutfordringer anno 2016, generelt, og i skolen Kort om Datatilsynets arbeid med skolen og henvendelser vi får inn til vår veiledningstjeneste

Detaljer

Innst. 49 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 112 L ( )

Innst. 49 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 112 L ( ) Innst. 49 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 112 L (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (utvidelse

Detaljer

Innst. O. nr. 36 ( )

Innst. O. nr. 36 ( ) nnst. O. nr. 36 (2001-2002) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim og Eirin Faldet om lov om endringer i lov 17. juli

Detaljer

Innst. 259 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:62 S ( )

Innst. 259 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:62 S ( ) Innst. 259 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:62 S (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian

Detaljer

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 291 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:100 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 249 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 249 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 249 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:40 S (2015 2016) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Personvern i digitalisering av forvaltningen

Personvern i digitalisering av forvaltningen Personvern i digitalisering av forvaltningen En varde av ettertanke «Slik kan man ( ) tenne en varde av ettertanke ved den stadig sterkere automatiseringen innen offentlig forvaltning. Hvordan kontrollerer

Detaljer

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie KS FoU-prosjekt 144008: Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie April 2015 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen -1- 1 Innledning Bruk av nettskyløsninger

Detaljer

Innst. 78 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 120 L (2013 2014) i Infoflyt-systemet.

Innst. 78 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 120 L (2013 2014) i Infoflyt-systemet. Innst. 78 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 120 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) Til Stortinget

Detaljer

Hvordan har vi og vil vi jobbe med tidstyver og utvikling i Datatilsynet?

Hvordan har vi og vil vi jobbe med tidstyver og utvikling i Datatilsynet? Hvordan har vi og vil vi jobbe med tidstyver og utvikling i Datatilsynet? 14.04.2016 Temaer Kort om Datatilsynet; mandat, saksomfang, sakstyper, arbeidsprosesser, IKT-verktøy osv Kartlegging av tidstyver

Detaljer

Nye regler nye muligheter skytjenester i kjølvannet av Narvik og Moss. Bjørn Erik Thon

Nye regler nye muligheter skytjenester i kjølvannet av Narvik og Moss. Bjørn Erik Thon Nye regler nye muligheter skytjenester i kjølvannet av Narvik og Moss Bjørn Erik Thon God informasjonssikkerhet er viktigere enn noen gang 16.10.2012 Side 2 16.10.2012 Side 3 16.10.2012 Side 4 16.10.2012

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Perspektiver og planer ved Universitetet i Oslo

Perspektiver og planer ved Universitetet i Oslo Perspektiver og planer ved Universitetet i Oslo Nye personvernregler Maren Magnus Jegersberg Juridisk seniorrådgiver UiO Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne

Detaljer

Bruk av skytjenester Sikkerhet, personvern og juridiske forhold i skyen. Hallstein Husand, fagdirektør IKA Trøndelag Trondheim 24.

Bruk av skytjenester Sikkerhet, personvern og juridiske forhold i skyen. Hallstein Husand, fagdirektør IKA Trøndelag Trondheim 24. Bruk av skytjenester Sikkerhet, personvern og juridiske forhold i skyen Hallstein Husand, fagdirektør IKA Trøndelag Trondheim 24. mars 2015 Utgangspunktet Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig

Detaljer

Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen

Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen - eforvaltningskonferansen 15. februar 2012 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet Tema - Kort om Datatilsynet - Automatiserte forvaltningsavgjørelser

Detaljer

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015)

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015) Innst. 194 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

Strategi for Informasjonssikkerhet

Strategi for Informasjonssikkerhet Strategi for Informasjonssikkerhet Vedtatt 2015 Informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av Bergen kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Visjon 3 Innledning 4 Begreper 5 Nasjonalt

Detaljer

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( )

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( ) Innst. 263 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet Hovedredningssentralen for Nord-Norge Postbpoks 1016 8001 BODØ Deres referanse Vår referanse Dato 2014/01692-2 010 14/00492-7/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen

Detaljer

Innst. 59 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:67 S (2013 2014)

Innst. 59 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:67 S (2013 2014) Innst. 59 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:67 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Innst. S. nr. 278. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:88 (2007 2008)

Innst. S. nr. 278. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:88 (2007 2008) Innst. S. nr. 278 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:88 (2007 2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018

Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018 Uansett hvor man står, ikke bli stående! Nye personvernregler fra mai 2018 Nye personvernregler Personvernforordningen GDPR Regulation (EU) 2016/679 2 Agenda Hva er personvern og personopplysninger Bakgrunn

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Tjenester i skyen hva må vi tenke på?

Tjenester i skyen hva må vi tenke på? Tjenester i skyen hva må vi tenke på? Renate Thoreid, senioringeniør Datatilsynet, Tilsyn og sikkerhetsavdeling Side 1 Visjon: Datatilsynet i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

Detaljer

Innst. 164 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 6 (2011 2012)

Innst. 164 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 6 (2011 2012) Innst. 164 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Meld. St. 6 (2011 2012) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) Justis- og beredskapsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 15/19-2/K2-F71, K3-&13/MHL 06.02.2015 Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende

Detaljer