Hovedutvalg for næring og eiendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for næring og eiendom"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksdokumentene til sak PS 2015/12 «Halden bad - fremtidig bruk av området» vil bli ettersendt i en oppdatert versjon av innkallingen. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/7 PS 2015/8 PS 2015/9 PS 2015/10 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/1 Økonomirapport pr januar /7123 RS 2015/2 RS 2015/3 RS 2015/4 RS 2015/5 PS 2015/11 PS 2015/12 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Nivå NCE Regionalpark Haldenkanalen, evaluering og videre drift Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap om kjøp av tjenester/tilskudd for 2015 Halden bad - fremtidig bruk av området 2013/ / / / /613 Side nr. Erlan Aastebøl utvalgsleder Side2

3 PS2015/7Godkjenningavinnkalling PS2015/8Godkjenningavsaksliste PS2015/9Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/10Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport pr januar Hovedsak 2 Økonomirapport pr januar Næring Økonomirapport pr januar 2015 Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Vedlagt referatsaken til HNE legges ved egen rapport knyttet til Næringsansvaret. Dette ansvaret er en del av området Sentral/Felles i hovedrapporten. Side5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. januar Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Rådmannen har tidligere varslet at 2015 vil bli nok et økonomisk krevende år for Halden kommune. Det er flere usikkerhetselementer i prognosen, og det er naturlig etter kun en måned av året. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig merforbruk på 5,1 mill. kr. ved utgangen av Rådmannen har likevel balanse som mål og forventet resultat. Prognoseavviket knytter seg i hovedsak til barnevern og NAV. Vanskeligstilte barn og unge forsøkes skjermet så langt det er Side6

7 mulig, og rådmannen vil komme tilbake til hvordan merforbruket innenfor denne gruppen skal dekkes. Det heftes en relativ stor usikkerhet til brutto lønn som følge av den rettslige prosessen i oppsigelsen av ansatte. Det vil derfor kunne bli nødvendig med nye kostnadsreduserende tiltak dersom denne usikkerheten slår inn. Rådmannens innstilling: Økonomirapporten pr. januar tas til etterretning. Saksutredning: Innledning Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Fylkesmannen godkjente kommunestyrets vedtak om budsjett 2015 i brev datert Fylkesmannen presiserer i brevet at «det er viktig å fortsette arbeidet med endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Den tallmessige prognosen underbygger dette og som rådmannen tidligere har omtalt, er det et for høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2015 i forhold til budsjett. For å oppnå balanse i 2015 foretas det kun ansettelser i nødvendige stillinger og der kommunen ikke har kompetanse selv. Rådmannen vil redegjøre for nye tiltak i forbindelse med neste rapportering. Årsprognose pr. januar Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr januar pr. januar Fellesinntekter , ,20 0,00 Sentral/ Felles 119,78 119,79-0,01 NAV 54,15 56,97-2,83 Undervisning og oppvekst 571,40 574,52-3,12 Helse og omsorg 569,30 569,28 0,01 Teknisk 65,51 65,28 0,23 Kultur 43,11 42,51 0,59 Totalt -2,96 2,16-5,11 Side7

8 Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en prognose i balanse. Imidlertid prognostiseres skatteinntekter negativt med 2,7 mkr, noe som motvirkes av tiltak knyttet til finanssiden. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2,8 mill. kr i økonomirapporten pr. januar. Årsaken til dette er blant annet at det ikke er samsvar mellom budsjettert økonomisk sosialhjelp og antall brukere ved årets inngang. Det er stor usikkerhet knyttet til endringer i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer, etter første driftsmåned, en prognose i balanse. Innenfor noen områder iverksettes tiltak opp mot avvik i lønnsprognoser. Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse ved utgangen av året. Prognosen er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet knyttet til den pågående nedbemanningsprosessen. Nedbemanning Budsjettert effekt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg i 2015 er på 16,8 mill. kr. Dette tilsvarer effekten av de oppsagte årsverkene med virkning fra 1. mars Halden kommune har mottatt stevning fra 67 medarbeidere som krever oppsigelsen kjent ugyldig. Disse har samtidig krevd rett til å stå i stillingen inntil saken er rettslig behandlet. Kommunens tilsvar er i skrivende stund ikke oversendt tingretten og det er usikkerhet knyttet til når Halden tingrett tar stilling til kommunens eventuelle krav om at ansatte skal fratre sine stillinger. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingens prognose viser et negativt avvik på 3,1 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til merutgifter i barnevernet. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger på institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes av i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. En viktig oppgave for rådmannen er å sikre utsatte barn og unge. Innenfor barnevernet arbeides det med å endre arbeidsprosessene. Mer forebyggende arbeid skal redusere behovet for plasseringer i institusjon og fosterhjem. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 0,6 mill. kr. Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer om et negativt prognoseavvik på bruttolønn på 0,75 mill. kr og et positivt prognoseavvik på andre utgifter på 0,86 mill. kr. Lønnsutgifter relatert til avtale om sikringstjenester på Svinesund vil dekkes av tilskudd som fremkommer i avviket på andre inntekter. Side8

9 Brutto lønnsutvikling Regnskap 2015 Budsjett Regnskap 2014 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kroner. I januar er bruttolønnsbelastningen 1,2 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Alle områdene utenom kultur har pr. januar en bruttolønnsprognose noe over budsjett. For flere av områdene vil merforbruket medføre tilsvarende merinntekter i forhold til budsjett, men for enkelte vil det også medføre nødvendige reduksjoner i form av avvikling av engasjementer og vikariater. Brutto lønn i januar 2015 er 669 kkr høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Denne økningen må ses i sammenheng med at det både har vært et lønnsoppgjør og at antallet årsverk er redusert i perioden. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport, eks. VAR og Havn Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum Usikre elementer Etter en måneds drift er årsprognosen heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til effekten av den pågående nedbemanningsprosessen som er budsjettert med 16,8 mill. kr i helse og omsorg. Skatteinntekter viser igjen et negativt avvik i forhold til budsjett. Kommunens skatteinntekter har blitt redusert gjennom hele 2014, og også det nivået som nå er prognostisert er heftet med Side9

10 usikkerhet. Rådmannen vil forsøke å balansere denne nedgangen med endring i finanskostnadene. Det er noe usikkerhet knyttet til tilskuddet til private barnehager. Dette vil bli kvalitetssikret i etterberegningen for Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Rådmannen har et klart mål om å oppnå balanse i Det vil utarbeides nye tiltak som kan innebære ytterligere nedbemanning, redusering eller forslag om avvikling av enkelte tjenester. Budsjettendringer Det foreslås ingen budsjettendringer denne rapporteringen. Rådmannen vil vurdere behovet for budsjettendringer i forbindelse med neste rapportering. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 1. januar 10. februar: Kommunen fikk i budsjettet for 2015 godkjent en videreføring av trekkrettigheten fra 350 mkr til 450 mkr. Det ble varslet, mot slutten av 2014, at det kunne bli nødvendig å ta denne i bruk for å sikre betjening av kommunens forpliktelser. På grunn av anstrengt likviditet rundt perioder med lønnsutbetaling har rådmannen nå valgt å øke trekkrettigheten fra og med 01. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. Kommunens likviditet vil være under press i lang tid fremover. Bakgrunnen for dette er gjeldene regelverk knyttet til beregning av pensjonspremier (som innbetales), som langt på vei skjer fra departementshold, og kostnadsføringen av pensjonskostnaden. Differansen mellom disse er det såkalte premieavviket. Premieavviket har de siste årene variert fra mill. kr årlig. Det betyr at selv om kommunen går i balanse, så vil likviditeten svekkes tilvarende. Det tas da ikke hensyn til eventuelle bevegelser i investeringsregnskapet som salg eller finansiering med egenkapital. De årene driftsregnskapet for eksempel viser et overskudd på 45 mill. kr for å dekke inn underskudd, vil fremdeles likviditeten svekks dersom premieavviket er over 45 mill. kr. Kommunes akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift av dette, er 257 mill. kr. Litt forenklet sagt, gitt alle andre forhold i balanse ville behovet for trekkrettighet pr. i dag ha vært i denne størrelsen. Side10

11 I 2015 er det budsjettert med en inndekning av underskudd på 10 mill. kr som trekker likviditeten i positiv retning. Ubrukte lånemidler på til sammen 44 mill. kr (investeringer og startlån), samt bundne driftsfond på 35 mill. kr, vil imidlertid belaste likviditeten dersom de benyttes. I tillegg til dette vil altså premieavviket belastet likviditeten. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side11

12 Side12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Nivå NCE Årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Nivå NCE Sammendrag av saken: Vedlagt følger årsrapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene Årsrapporten for hvert enkelt prosjekt er benyttet som grunnlag for utarbeidelsen. Rapporten gir kort informasjon i fht 1)Status ved utgangen av 2014 ifht visjon og mål samt hovedstrategier. Her vises også oppdaterte visjon og hovedstrategi for Hovedaktiviteter kommenteres 2) Deltakelse og aktiviteter ) Resultater og effekter i 2014 Side13

14 Års rapport fra Norwegian Innovation Clusters prosjektene 2014 Nivå NCE Frist for innsending: 1. januar Prosjektnavn : NCE Smart Energy Markets (NCE SMART) Kontraktspartner : Smart Innovation Østfold AS Prosjektleder : Hilde Bekkevard Prosjektstart : Utfylt av/dato : Hilde Bekkevard Årsrapporten fra hvert enkelt NCE- prosjekt benyttes som underlag for å utarbeide programmets årsrapport til programeierne og departementene. Den gir også progr amledelsen en nyttig oppsummering av aktiviteter og resultater, og en bakgrunn for op pfølging av årlige regnskaper. Vi ber om en kort og poengtert rapport. Ferdig utf ylt rapport bør ikke overstige 6 sider. 1. Status ved utgangen av I denne delen ønsker vi en kvalitativ beskrivelse av prosjektet med oppdaterte opplysninger. Kort og poengtert beskrivelse og vurdering av prosjektet (maks 2 sider). Visjon og mål i 2014 : Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 20 14: Oppdatert visjon og mål for 2015 : Visjonen til NCE SMART lyder; «World - class solutions for a smart energy market. Dette innebærer en spissing fra solutions for a green future» til «smart energy market» som tydeliggjør den verdensledende kompetansen klyngen har vist at de besitter og som tydeliggjør en internasjonal posisjon med tanke på eksport. Oppsummert vil det geografiske fokuset være som følger: næringsvekst og sysselsetting i regionen, salg til kunder i nasjonale og internasjonale markeder og kunnskap og kompetanse hentes nasjonalt og internasjonalt Visjon opprettholdes og de tre hovedmålene for 2015 er: A. Økning i antall oppstarts - bedrifter, herunder kvalifisere for å bli SIVA - inkubator 1 Side14

15 B. Økt antall partnerbedrifter, styrket infrastrukturen og kunnskapsbasen i klyngen, samt legge grunnlaget for å bli en «Global Centres of Expertise» (GCE) C. Vellykket gjennomføring av pågående FoU fyrtårnsprosjekt innenfor Smart Grid og økt forskningsaktivitet gjennom utvikling av fyrtårnsprosjekt innenfor Smart City Hovedstrategiene i 2014: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Leverage on established knowledge within ICT and energy in Østfold Gjør rede for eventuelle endringer som er gjort i 2014: Innovasjonsplattformen for næringsvekst er kartlagt og dette har synliggjort behovet for å styrke klyngens kompetanse innenfor Big Data Analytics, samt behovet for et faglig sterkt miljø tilknyttet klyngens nyetablerte infrastruktur for innovasjon (simulatorsenter). Hovedstrategiene for 2015: Hovedaktiviteter Kommenter spesielt: Run activities within the framework of a triple helix model based on collaboration between academia, the private sector, and the public sector Identify business opportunities that address sustainable challenges Maximize output from common resources in the region by facilitating collaboration, manage infrastructure for innovation and develop a shared knowledge base on energy and ICT. Klyngeutvikling - Øke aktiviteten på partnersalg og pleie ved bl.a å styrke Key Account Manager rollen med ett årsverk og søke om GCE-status. - Etablere en attraktiv inkubator - Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å styrke omdømmet i lokalt, nasjonalt og internasjonalt - Utvide samarbeidet med kommunene i næringsklyngene Kunnskapssamarbeid - Øke kunnskapen om Big Data/Smart City i regionen - Jobbe proaktivt med rekruttering for å tiltrekke verdensledende kompetanse Innovasjonssamarbeid - Styrke innovasjonen innenfor Big Data og Smart City gjennom å etablere et større forskningsmiljø i Østfold knyttet til Integrerte Operasjoner, Big Data og Smart City. 2 Side15

16 - Internasjonaliserings -tiltak - Tiltak for økt kvinnedeltagelse - Tiltak for bærekraftig utvikling - Kommunikasjonstiltak - Tiltak innenfor Corporate Social Responsibility (CSR) Vurdering av måloppnåelse ved utgangen av viktigste erfaringer fra arbeidet i 2014 Legge om websider til engelsk, samarbeide med utenlandske forskningsinstitusjoner (UPC i Barcelona, Stanford, MIT etc) og bygge rammeverk og erfaring på import av verdensledende kompetanse og sterke gründere. Et større prosjekt på «Smart Women» ble fullført for et år siden og siste året er det ansatt tre kvinner (klyngeleder, kommunikasjonsansvarlig og vikariat som prosjektdeltaker i FoU-prosjekter). NCE Smart er aktiv prosjektdeltaker i Kvinnovasjon 2.0 og er fast medarrangør for den årlige konferansen «Kvinner som våger». Til informasjon har styret for kontraktspartneren (SIØ) et flertall av kvinner (57%) og en styreleder som er kvinne. Smart Grid vurderes som sentralt for en bærekraftig utvikling av sektoren utilities og for fremtidens energiløsning både nasjonalt og internasjonalt. Videre er Smart City sentralt for optimal ressursbruk globalt da byene står for hoveddelen av energiforbruket i verden. Kommunikasjonsrådgiver ble ansatt oktober 2014 og vil stryke en-til-en kommunikasjon (månedsbrev til klyngedeltakere på epost, sosiale media etc) og en-til-mange kommunikasjon (nettsider, rapporter og pressekontakt). Kjernen i hovedstrategien er å Identify business opportunities that address sustainable challenges. Det stilles krav til forsvarlig ESG (environment, social, and governance) av arbeidet i klyngens administrasjon, virksomheten til kontraktspartneren (SIØ) og i leverandørenes virksomhet. Sterk måloppnåelse i 2014 som følge av følgende resultater - FoU-prosjekter har hatt en eksponentiell vekst og utgjør nå 253 mill. siste 6 år hvorav 75 mill. siste halvår, herunder kvalifisert til å lede H2020- prosjektet EMPOWER - 9 nye bedriftspartnere i 2014 (totalt 26 pt) - 3 nye kommuner (totalt 5 pt) - Omsetningsvekst siste år på > 1 mrd. blant klyngemedlemmer - Infrastruktur for forskning er styrket gjennom sterk posisjon for smartenergihvaler.no, sterkere samarbeid med IFE (MTO laboratoriet HAMMLAB), simulatorsenter er bygget og driftsselskap for senteret er etablert Siste års suksess er bl.a avhengig av følgende tre elementer: - Fysisk samlokalisering av bedrifter, NCE og inkubatorer i nyetablerte Remmen Kunnskapspark på høgskoleområdet har vært viktig (flyttet inn oktober 2013) - Evne til å tiltrekke, utvikle og beholde riktige og kompetente medarbeidere 3 Side16

17 - Ytterligere styrket innovasjonstryggheten ved å ta kontrollert risiko, gripe muligheter som kommer og ha disiplin i gjennomføring. 2. Deltakelse og aktiviteter 2014 Deltakelse Antall kjerne-/partnerbedrifter i klyngenettverket - Herav antall nye kjerne-/partnerbedrifter i NCE-klyngen 26 (9) Antall øvrige bedriftsdeltakere 1 ~30 Antall deltagende FoU og kunnskapsmiljøer ~10 Antall øvrige utviklingspartnere som har deltatt (NCE Smart: kommuner og fylket) 6 Antall medlemmer i styringsgruppen (ekskl. observatører) 12 - Herav antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen 6 - Herav antall kvinner i styringsgruppen 2 Antall kvinner som deltar i NCE-prosjektets ledelse (inkl. forskere) 4 Antall menn som deltar i NCE-prosjektets ledelse 6 Antall faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk 3 Antall deltakere på møtesteder, åpne fora og fagnettverk (deltakerne telles bare en gang hvis de deltar i flere fora) * Antall utenlandske samarbeidspartnere (institusjoner) i NCE-klyngens initiativer ~17 Aktiviteter Antall innovasjonsprosjekter (med deltakelse fra flere bedrifter) hvor NCEprosjektet har vært initiativtaker eller aktiv bidragsyter 12 1 Her menes regelmessig deltakere i ulike aktiviteter knyttet til NCE-prosjektet. NCE Smart: f.eks FoU-prosjekter, workshops, Fremtidskonferansen og klynge-til-klyngesamarbeid med Mosseregionens næringsutvikling, Arena Helse & Innovasjon, Smartgridsenteret og Arena Smart Grid Services * 90 refererer til workshops, arbeidsmøter og styringsgruppemøter. I tillegg er det avhold konferanse med 170 deltakere som ligger til grunn for Side17

18 - Herav antall prosjekter i samarbeid med FoU 9 - Herav antall prosjekter med internasjonale partnere 3 - Herav antall felles søknader om støttemidler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU, eller andre offentlige finansører 6 Utløste FoU-/innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet 2014 (mill. kr.) 54 Utløste midler fra EU 2014 (mill. kr.) 37 Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjemhenting av kunnskap og markedsundersøkelser) 6 Antall prosjekter med sikte på kompetanseheving 4 Antall prosjekter med sikte på utvikling av nye/bedre utdanningstilbud 2 3. Resultater og effekter i 2014 Antall nye innovasjoner som kan relateres til NCE-prosjektets aktiviteter - Nye bedrifter: - Nye produkter eller tjenester: - Forbedring av produkt eller tjenester: - Forbedring av innovasjonshastighet: - Forbedring av produksjonsprosesser: - Forbedring av organisasjonsformer: - Annet Forventet effekt (i løpet av 1-3 år) av innovasjoner (relatert til NCE-prosjektet aktiviteter) som det har vært jobbet med i år. Fyll ut der det er relevant, presiser hvorvidt det er dokumentert eller anslag: - Markedsandel: - Omsetning: - Arbeidsplasser: - Raskere innovasjon: - Reduserte kostnader: - Redusert produksjonstid: - Andre effekter: Antall medie/presseoppslag om NCE-prosjektet - Regionalt: - Nasjonalt: - Internasjonalt: - Fagmedia: ? ~50 ~30 ~ Historier 5 Side18

19 Mye av det som skjer innen nettverksbasert innovasjon er mer komplekst i klynger enn i enkeltbedrifter. Det kan også være mer utfordrende å måle. Korte historier kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås, og egner seg ofte bedre i kommunikasjonen. Fortell et par historier fra ditt prosjekt sist år om hvordan dere jobbet og hva dere oppnådde. Stikkordet er innovasjon, og resultater og forventet effekt bør komme klart frem i historien. Skriv historiene på en slik form at de kan publiseres direkte 2 på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Historiene skal vise viktige, oppnådde resultater fra prosjektet i Legg gjerne ved bilder. Er historien publisert allerede, husk å legge inn en lenke. Historie 1 (maks 1 side): Etablering av infrastruktur for forskning, innovasjon og næringsvekst i regionen Historie 2 (maks 1 side): Kompetanseutvikling i regionen gjennom etablering av lederkurs innenfor Big Data Analytics Historie 3 (maks 1 side): Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har vært avgjørende for at Østfold for første gang skal lede et EU-prosjekt 2 På finnes eksempler på slike resultathistorier. 6 Side19

20 Referatsak Regionalpark Haldenkanalen Det vises til: HNE - RS 2014/14 den 28. oktober 2014 vedr tilbakemelding på brev datert fra styreleder i Regionalpark Haldenkanalen. I brev til eierne datert står det: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Halden Kommune ved daværende ordfører Per-Kristian Dahl skrev under på det tiårige charteret i 2011, charteret gjelder i perioden Halden kommune har forpliktet seg til et årlig bidrag på kr Etter avtale med Regionalparken ble den årlige innbetalingen i 2012 og 2013 betalt i form av overføring av anleggene Slippen på Sauøya og Slippen i Vadet til Haldenvassdragets Kanalselskap. I 2014 og frem til 2022 skal utbetalingen være i form av kontanter. I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt mandag 29. og tirsdag 30. september. Evalueringen er enda ikke ferdigstilt. Noen stikkord fra evalueringen finnes i referat fra styremøtet 30. september. I Halden Kommunes budsjett for 2015 ble det satt av kr til Regionalpark Haldenkanalen. Det ble imidlertid tatt et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Halden Kommune sendte denne tilbakemelding til styreleder i brev datert 18.11, se vedlegg. Det ble vist til at kommunen skulle gi en endelig tilbakemelding innen rådsmøtet i mars. Regionalpark Haldenkanalen har utsatt sitt rådsmøte til 4. mai. Vedr evalueringsgrunnlaget ble det bestemt på styremøte i regionalparken den 9. februar at det skal settes ned en arbeidsgruppe bestående av Kjersti Berg Sandvik fra Østfold Fylkeskommune, Trygve Tamburstuen fra Akershus Fylkeskommune, Steinar Fundingsrud fra Haldenvassdragets Kanalselskap og Jan Erik Erichsen fra Halden kommune. Sekretær for arbeidsgruppen er daglig leder Vidar Østenby. Arbeidsgruppen skal lage et evalueringsgrunnlag med tydelige anbefalinger for videre drift og organisering av regionalparken innen 15. mars. Grunnlaget skal behandles i styret 20. mars og deretter sendes til eierne. Evalueringsgrunnlaget, samt hva Halden Kommune ønsker å oppnå med medlemskapet i regionalparken behandles som politisk sak i HNE på møtet 29. april. Vedtaket fra HNE sendes til Regionalparken innen årsmøtet 4. mai. Vedlegg: Svarbrev til styreleder Helge Kolstad datert 18. november 2014 Side20

21 Halden kommune Næringsavdelingen Til Regionalpark Haldenkanalen v/styreleder Helge Kolstad c/o Marker Kommune P.b. 114, 1871 ØRJE Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ U01 Gina Finsrud, Svar på brev fra styreleder, Regionalpark Haldenkanalen, datert 16. juni 2014 Det vises til brev av 16. juni 2014 vedr Regionalpark Haldenkanalen, videre arbeid. I brevet stilles bl.a. spørsmålene: «..Styret i regionalparken ønsker nå å rette en henvendelse om videre finansiell medvirkning i samarbeidet. Dette er avgjørende for oss for å gjennomføre de strategier som er vedtatt og det arbeidet som vi nå mener vi er godt i gang med..» og «.. Styret vil anmode sine eiere om videre finansiering for to år, slik at vi med utgangspunkt i noen flere driftsår kan fatte beslutning om regionalparkens videre skjebne. Regionalparken har selv tatt initiativ til en evaluering som skal være klar i løpet av høsten» Brevet ble tatt opp som referatsak i Hovedutvalg for Næring og Eiendom (HNE) 28. oktober I Rådmannens framlegg står det: I charteret legges det opp til en evaluering etter tre år, og evalueringssamlingen ble avholdt 29. september. Referat fra samlingen var ikke klar innen HNE møtet den I Halden Kommunes budsjett for 2015 vil det settes av kr til Regionalpark Haldenkanalen. Det bør imidlertid tas et forbehold om regionalparkens egenevaluering, og om de andre eiernes vurdering av videre samarbeid, før kommunen forplikter seg til videre støtte. Kommunen bør også gi innspill om hva den ønsker å oppnå med medlemskapet. Det sendes et foreløpig svar til styreleder på brev datert Endelig tilbakemelding sendes før årsmøtet i Regionalparken i mars Rådmannen fremla dette for HNE som referatsak , og utvalget tok saken til orientering. Med vennlig hilsen Gina Finsrud Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Morten Høvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Planprogram Ikke utsendte vedlegg Regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv 118 Varsel om oppstart av områderegulering og høring/offentlig ettersyn av planprogram Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Terje Lello Sammendrag av saken: Administrasjonen fikk i forbindelse med vedtak av kommuneplanens arealdel i oppdrag å igangsette et arbeid med å finne et område for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118. Formannskapet fulgte opp dette med å vedta at administrasjonen skal igangsette områderegulering av dette området til næringsformål. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til planprogram, og foreslår å legge dette ut til offentlig ettersyn og varsle oppstart ev planarbeidene Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø vedtar i henhold til plan- og bygningsloven 12-2 og 12-8 å varsle om oppstart av områderegulering for regionalt næringsområde nord for Sponvikveien mellom E6 og Fv118, og å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 4-1 og Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel. I dette vedtaket står det: Side22

23 I samarbeid med Østfold fylkeskommune og fylkesmannen igangsettes et arbeid på å finne et regionalt næringsområde i samsvar med enighet i protokollen fra meklingsmøtet Det er en forutsetning at partene inngår avtale om å avsette alternative arealer til regionalt næringsområde syd for krysset E6/riksvei 21 og nord for Sponvikaveien. Dette som en kompensasjon for avstått areal til næring i området N11a. Prosessen knyttes opp mot utarbeidelse av den kommunale planstrategien, og det skal innarbeides rekkefølgebestemmelser i tråd med fylkesplanen. Dette ble fulgt opp i Formannskapets møte hvor det ble fattet følgende vedtak: Formannskapet viser til Kommunestyrets vedtak av vedr. "Kommuneplan for Halden arealdelen" og til Plan- og bygningslovens 12-2 Områderegulering, og ber rådmannen igangsette omregulering av område syd for krysset E6/ riksvei 21 og nord for Sponvikaveien, som forutsatt i Meglingsprotokoll fra møte den vedr. "Kommuneplan for Halden arealdelen - innsigelser til kommuneplanen". Forberedelser for planarbeidene er igangsatt, og forslag til planprogram er utarbeidet. Administrasjonen foreslår å varsle oppstart av planarbeidene og å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side23

24 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: D / Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Tilstandsrapport- vannrensing Remmen svømmehall Sammendrag av saken: Halden kommune eier Remmen svømmehall sammen med Statsbygg. Hver av partene eier 50 %. Sameiet reguleres i sameieavtale for svømmehall fra Halden kommune mottok tilbud om overtagelse av Statsbyggs eierandel i svømmehallen på Remmen. Halden kommune ble tilbudt å kjøpe Statsbyggs 50% eierskap av bygningsmassen på Gnr.60 Bnr 39, mot at Statsbygg kjøper Halden kommunes 50% eierskap til grunneiendommen. Statsbyggs andel i eiendomsmassen ble tilbudt for NOK ,-. Halden kommunes andel tilbudt kjøpt for kr ,- Halden kommune ba brev datert om at dagens eierbrøk opprettholdes dersom det kan enes om et felles tilpasset investeringsprogram for Remmen svømmehall. Med forbehold om politisk godkjenning ble det foreslått en årlig investering på 1,5 mkr i inntil 4 år. Ved å fordele investeringen over et lengre tidsperspektiv ville det kunne unngås å stenge hallen i lengre tid, med de følgene det ville få for brukerne samt at det kunne legges opp til en prioriteringsrekkefølge for tiltakene i tråd med standarder og krav. Halden kommune mottok i brev datert informasjon fra Statsbygg om at de ikke lenger er i behov av svømmehallen, da deres leietaker HiØ kan få dekket sitt behov for hall andre steder. De foreslår derfor at Halden kommune kjøper Statsbyggs andel i bygningsmassen, og at Statsbygg kjøper Halden kommunes andel i grunneiendommen. Saken ble lagt frem for HNE i september 2014; PS 2014/35 Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse Vedtak: Halden kommune kjøper ikke Statsbyggs andel i Remmen svømmehall. En vesentlig problemstilling i saken som ble fremlagt september 2014 var; Vil Halden kommune ta den risiko det medfører å drifte et gammelt anlegg? Side24

25 På bakgrunn av dette er det i samarbeid med Halden svømmeklubb utarbeidet en tilstandsrapport (COWI) for vannrenseanlegget. Det er i tillegg vurdert kostnader på kollaps på ventilasjonsanlegget og nødvendige arbeider på tak. Kostnader knyttet til vannrenseanlegget vil risikomessig kunne beløpe seg til kr ,-inkl mva Da er alle evt nye pumper, filter, rørpakker medregnet. Drift av annet teknisk utstyr, ventilasjon og avfukting er forventet holdbart i ytterligere fem år, men rapporten har kostnadsberegnet et evt nytt aggregat til kr ,-. Det er ikke noe som tilsier en total kollaps av dette nå og andre kostnader som er estimert og evt påløpt før dette er satt til ca ,- ekskl mva. Nødvendige arbeider på tak er estimert til ca ,- ekskl mva + tillegg for div arbeider. Dette er arbeid som bør gjennomføres uansett. Administrasjonen vil ta med seg innholdet i rapporten i møter med Statsbygg i mars Dagens eierbrøk legges til grunn i hht politisk vedtak. Det vil gjøres forsøk på å komme til enighet om nødvendige tiltak for det tekniske anlegget og tak ved Remmen svømmehall. Side 2 av 2 Side25

26 DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT Side26

27 Side27

28 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no DESEMBER 2014 HALDEN KOMMUNE HALDEN SVØMMEKLUB TILSTANDSRAPPORT VANNRENSING REMMEN SVØMMEHALL TILSTANDSRAPPORT / KOSTNADSESTIMAT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. VERSJON 2 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET THOH KONTROLLERT OAA GODKJENT OAA Side28

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/5534-25 694 Morten Høvik, 25.06.2015 Varsel om vedtak - Fastsetting

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Referat styremøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Styret i Regionalpark Haldenkanalen pr. epost Ørje 16.06.2014 Referat styremøte i Regionalpark Haldenkanalen 16.06.2014 Tid: mandag 16. juni 2014 kl. 08.30 11.30, Sted: Frammøtte: Marker Rådhus, Ørje -

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/4252-35 L12 Morten Høvik, 26.11.2014 Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-9 07.09.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/2915-132 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Steigen hyttefelt"

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2014/6906-63 30.03.2017 Jens-Petter Berget Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 05.04.2017

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Styret i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 2015-06-19 Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 19. juni 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Marker Rådhus Fremmøtte: Helge Kolstad Kari Pettersen

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Sendeliste Ørje 2015-05-29 Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 29. mai 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Rømskog Spa Til stede: Politisk representant Næringslivsrepresentant Akershus

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark

Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark Arbeidsgruppen i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 19.09.2014 Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark Tid: fredag 19. september 2014 kl. 9.00 15.30 Tilstede: Forfall: Elisabeth Dammyr,

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato Sak 13/2041 2013/20111-5-383/2014-ANJO 570 02.01.2014 Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer