«Burning platform» Velkommen og introduksjon. BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Burning platform» Velkommen og introduksjon. BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen"

Transkript

1 Velkommen og introduksjon BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen Hvordan kan BIM være NYTTIG for byggeiere? Hvilke MULIGHETER gir nye verktøy basert på åpen BIM standarder? Tidligfase opplæring, utredning og beslutning Gjennomføringsfasen eksempler på praktisk bruk av BIM Drift og forvaltning tanker, status og utprøving av ulike prosesser Lars C. Christensen, multibim og Knud Mohn, Forsvarsbygg Scandic Solli, 4. 5.september «Burning platform» Samfunnet endrer seg i aksellererende tempo BAE næringen må lære å lage «tidløse bygninger», brukerstyrt Nye muligheter gir rom for en ny virkelighet Globale trender: global e handel og bruk av internett England, Tyskland og Frankrike kommer etter i anvendelse av åpne digitale standarder (stor markedsmakt påvirker programvare) buildingsmart Int. søker finansiering hos Trimble, Autodesk og Nemetscheck (de verdensledende på BIM programvare) BAE næringen må standardisere for å utnytte digitalisering 2

2 Eiendomsbransjen utfordres Gårsdagens ambisjoner = dagens krav = morgendagens selvfølgeligheter Rask utvikling nye krav Lovverk, nasjonale mål, EU krav mv. Samfunnsansvar og samfunnskrav. Ref. St.meld.nr.7 ( ): (Innovasjonsmeldingen) Miljøkrav og mer miljøvennlig offentlig eiendomsforvaltning og utvikling Ref. St.meld 28 ( ): (Gode bygg for eit betre samfunn) Ref. St meld 21 ( ): (Norsk klimapolitikk) Miljøkrav og mer miljøvennlig offentlig eiendomsforvaltning og utvikling 3 «Tidløse bygninger» Tilpasningsdyktighet Bygning Krav, behov og ønsker Organisasjon/aktivitet (Mennesker) Tilpasningsdyktighet er nødvendig for at en Tilpasningsdyktighet er nødvendig for at en bygning bygning skal tilfredsstille skal tilfredsstille krav, behov krav, behov og ønsker og ønsker til den til organisasjonen den organisasjonen den skal huse, den over huser, tid over (LCC) tid. huser, over tid. 4

3 Vi vet at bruken av bygninger endrer seg over tid og i akselererende tempo byggets bruksegnethet Banktjenester erstattes med APP, hva med bankenes bygninger? Kostnadsutviklingen på nybygg sammenlignet med bil og elektronisk utstyr ganger 10 ganger 1 ganger 4 ganger 1 ganger 0,5 ganger F.eks på biler og elektronisk utstyr er kostnadene mer og mer flyttet over på bruk 6

4 I dag fraktes 10% av innkjørt materiell ut som avfall Reduseres byggefeil, reduseres avfallsmengden vesentlig Utrolig stort miljøgevinst for nybygg bare med bedre og digital planlegging 7 Noen miljømessige aspekter og hva industrialisering kan bety uttalt i % bransjen 1,2 mill tonn byggavfall pr år 40% av energibruken 40% av materialbruken Lav gjenvinningsprosent Miljø- og energiøkonomiske løsninger blir VIKTIGERE Industrialisering av byggproduksjonen kan.. redusere materialbruken til del halve.. og produksjonstiden med 35-80%.. gi økt produktivitet.. redusere kompetansebehovet.. redusere byggefeil Men: Man har ikke kommet langt med dette! 8

5 Byggenæringen har som eneste næring, ikke tatt i bruk IT i sine faglige prosesser. Dertil er næringen svært fragmentert (i Norge ca enheter, hvor 97 % av dem har mindre enn 20 ansatte). Dette har også medført at næringene har hatt en negativ produktivitetsutvikling de siste 40 årene. BIM er byggenærings IKTplattform, med digital kommunikasjon på åpne internasjonale standarder. For å hente ut gevinster må samhandling mellom aktører etableres, og det må være endringsvillighet blant dem. 9 Hvorfor åpne BIM standarder? > MER bygg for pengene! Offentlige Norge, juli 2016 Offentlige UK (England) 2016 Offentlige Frankrike 2017 Offentlige Tyskland 2017? USA? Kina? 10

6 Hva gjøres i Norge? Politiske føringer for fornyelse i forvaltningen Offentlig digitalisering er myndighetenes krav og politisk mål DIBK utarbeider forskrifter inkl regler for digital dokumentasjon DIFI standardiserer offentlige innkjøp, også via internett Dette gir BAE næringen omstilling og utfordringer Dagens BAE næring er fortsatt håndverksdrevet Digitaliseringspotensiale må utnyttes 11 3/9 14 Fange tidstyver 12

7 Myndighetenes føringer forenkle, forbedre, fornye forvalte (tillegg for BAE næringen) tidstyver (effektiv forvaltning) 13 DET OFFENTLIGE Storting Regjering Departementene Direktorat/tilsyn Fylkene Kommunene Statlige virkemidler i fugleperspektiv DET SIVILE SAMFUNN Vaktmester Bank Eier Forsikring Energi Entreprenør Byggherre Arkitekt Forvalter Bruker/leietaker Materialer Leverandører Takstmenn Meglere 14

8 Indeksbygg prosjektet Direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) undertegner samarbeidsavtalen med byggenæringen. Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bivåner mens direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene venter på å signere. Samarbeidsavtalen, kalt Indeksbygg, går ut på å vurdere konsekvenser av nye byggeregler. Dette er oppstarten på en viktig samarbeidsplattform, sa kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han deltok under signeringen av en avtale mellom byggebransjen og myndighetene i dag. For en regjering som har ambisjon om å forenkle, fornye og forbedre er dette et viktig tiltak, sa statsråden. 15 Dagens byggebransje er hogd i stein 16

9 Næringen er fortsatt håndverkspreget med «ad hoc» løsninger på arbeidssted Dagens dokumentasjonsprosesser er tidskrevende manuelle prosesser BAE næringen er blitt mye mindre attraktiv, og rekrutteringen er altfor liten Næringen er sterkt fragmentert, og fragmenteringen øker Utfordringer i BAE næringen Markedet er leverandørstyrt, og balanserer på grensen av hva kundene vil betale og akseptere. (Resultatet er at byggekostnadene har aksellerert uten av fortjenesten har økt) 17 Digitalisering gir effektivisering Det offentlige Norge blir digitalisert. Dokumentasjonskravet øker. Dokumentasjon blir tilgjengelig i «skyen» Bygget må gjøres «smartere» for å levere på energikrav, UU og HMS krav BAE næringen MÅ høste av effektiviseringene IKT løsninger kan gi. Eiere av bygninger er bestillere. (offentlige og private eiere bruker BAE næringen likt) Premissene for endring legges av bestiller. Bestillerleddet mangler kompetanse i nyttegjøring av IKT i dag. Kontraktregimene må tilpasse seg til endrete krav i leveransene. POTENSIALET er mye større i BAE næringen enn i andre næringer, den er informasjonsintensiv men fortsatt «håndverksdrevet». 18

10 Sammenhenger -Behovsvurdering -Verdiskapingsmål -Økonomisk bærekraft -Eierstyring 19 Leietaker/bruker og eier-involvering tidlig i tidligfase 20

11 Programmeringsfase Bruken av rommene i drift, er det sentrale, ikke bygningen og veggene. Dette snur opp ned på planprosessen «Brukerens krav til rommene» Deretter «Krav til bygget» Krav til rommene/sonene Personlast/arbeidsprosesser Tempraturkrav Lyskrav/støykrav CO2 krav Utstyr/innredning... Krav til vegger, dører, vinduer, gulv, tekniske løsninger Temperaturgradient Lyddemping Brannmotstand Stivhet BIM i byggets planprosesser Programmering / mulighetsstudie Innsamling brukerbehov» Romprogram» Kravdokument Digital skisseplanlegging Forprosjekt Premissgivere» Romprogram» Kravdokument» PBL o.a. lovverk Modell» Begrens informasjon til formålet Detaljprosjekt Byggbarhet og kollisjonsjekker på modell Digital tverrfagligfaglig styring og koordinering av administrator Objektinformasjon tilrettelagt for beskrivelse og aktiviteter i fremdriftsplan 22

12 Er dette BM, BIM eller åpenbim? Alt er i 3 D, men er det like anvendelig? Uansett er nytteverdien ofte begrenset til en visuell dialog! 23 åpenbim som gir mulighet for deling og flytting av digital INFO vil gi et mangfold av ulike programvarer for ulike «nisjeforhold». lett å lage APP er Åpne standarder muliggjør simulering for beslutning, i dag kontroll av beslutning - «uendelig antall» aktører kan samhandle - leveranser i skyen kan spores for honorering 24

13 Vårt langsiktige mål for byggenæringen 25 IKT blir 100% i alle deler av samfunn og næringsliv, også i BAE næringen Derfor nå fokus på WEB, og med objekter og dokumentasjon i skyen 26

14 Ulike tilganger blir mer og mer vanlig! Online Web Service ( Google like search, Apps.++) All Informasjon du trenger, virker bismart bismart for bruker, som om Data Warehouse den er samlet «Cloud» på et sted. services Modern communication devices (eg. Smart phones,ipad) 27 Data Flow in Oil and Gas Field Development Projects Typical figures (1 B$ project): tags documents 20M characteristics and relationships Engineering Procurement Construction Design review Contractor system Manufacturer system Commissioning Procurement Operator Contractor Manufacturer system system Operation Slik kan også bygningsinformasjoner organiseres 28

15 Internet of Things (IoT) Alt blir knyttet til alt 29 Optique semantic technology Personstyrt programvare, basert på End user (brukers) behov fra samling fra Big data. Ved at de er personstyrt, kan informasjonssikkerhet ivaretas og skyløsning gjør forsøk på «hacker» brudd sporbart. Det kan være et persons sykdomshistorie, hvor alle opplysninger og tapping av disse kan spores. Deltakende miljøer i dette EU prosjekt 30

16 Accenture miljø- og samferdselsbyråd Ole Elvestuens Ulike innlegg på «fremtidens Smarte byer» 22.aug.2012 i regi av IKT-Norge 31 Drift og FM Dette er i dag veldig prematurt, Fokus er knyttet til enkelt arbeidsprosess, der visualisering gir nytte 32

17 for nytte i FM må modellene bli mange og enkle mange modeller knyttet til ulike arbeidsprosesser Renhold Drift Rømning Adgangskontroll Brannrømning Styring SD anlegg..mv Kilde: Sykehuset i Vestfold, TBG prosjektet, Gjebruke BIM eller etablere enkel modell fra pdf eller excel på timer Deretter kan den suppleres med «Tema-INFO» for bruk i f.eks Drift/FM Kilde: Norsk nettverk for næringseiendom & multibim,

18 Alle FM-BIMer kan illustreres i etasje-bimer med temaene de skal betjene. Husk at FM personell er kjent på bygget! Kilde: Sykehuset i Vestfold, TBG prosjektet, Global e handel gir store omstillinger også i BAE næringen for bygg består utelukkende av handelsvarer, som bestilles, leveres og settes sammen på byggverket, men innholdet må også dokumenteres. Derfor nå fokus på produkter og e-handel, med dokumentasjon i skyen (WEB), men varen fra produksjonssted på lastebil (som før) 36

19 Bygg består av produkter Nøkkelen er produkter, som er i markedet Informasjonslogistikk er nyttig for byggeier, entreprenør og handelsleddet IFD Handel utfordringer 37 IFD er sammensatt av: Produkt-id Egenskaper Miljødata For innkjøp Bestillerkrav Kunde og/eller myndighetskrav Utfordringer for alle i verdikjeden 38

20 BIM er bare et verktøy men vil forandre måten å (for)handle og levere varer på! Elektronisk handel med byggevarer i dag! IFD SignOn Produkter Prosjektarena Effektiv handel med byggevarer LEVERANSE AVFALL DRIFT BYGG 39 Kan vi bygge et interface for sømløs kommunikasjon mellom BREEAM og Varedata og/eller BIM? IFD/IFC Samme info kan brukes flere ganger! Innsamling og dokumentasjon av produkt-info krevende og omfattende (kostbart) 40

21 Hvilke roller og prosesser gjør hvem? Products Information / properties (IFD) Products Logistic / cargo transport (RFID) border customs clearance: Prissett disse tjenestene (ikke påslag på produktpris) I den virkelige verden er fortsatt menneskene der: Etikk Markedsføring Standardiserte prosesser Skjulte agendaer Der er alt som før 41 Handelens rolle i et samspill LOGISTIKK! Logistikk er kunnskapen om å lede og kontrollere materialflyt, energi, informasjon og andre ressurser. I mange tilfeller kan det handle om å oppnå størst mulig effektivitet for på beste måte kunne tilfredstille ulike parter i salgsprosessene. Logistikk er ikke lenger like differensierende som det var Flere aktører er profesjonalisert Hygienefaktor å levere på generell servicegrad = Nye differensieringsstrategier for handelen 42

22 Praktiske utfordringer Handelen opplever et voldsomt fokus på produktpriser? Hva er produsentens rolle i et samspill? Hva er grossistens rolle i et samspill? Hva er bestillerens (entreprenørers/forvalters) rolle i et samspill? Hvorfor er ikke logistikkrollen mer sentral? Er samspill i verdikjeden bare en utopi? 43 Vil du jobbe mer eller smartere? - Dokumentasjonkravene øker, spesielt produktdata dokumentasjon Takk for oppmerksomheten Paradokset i byggenæringen? 44

15.01.2014 FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. IFD-SignON, alle produkter tilgjengelig et sted. Norges største eiendomsforvalter

15.01.2014 FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. IFD-SignON, alle produkter tilgjengelig et sted. Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert IFD-SignON, alle produkter tilgjengelig et sted Det er den faglige kompetansen som bestemmer nytten du kan få ved å benytte digitale verktøy IFD-SignON

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014 Fokus NR 2 P NOVEMBER P 2014 GS1 THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS Synlighet i verdikjeden Smartere listikk på byggeplasser RFID gir økt service større omsetning 16 RFID -løsninger for produksjon listikk

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Bransjenes kostbare utfordring

Bransjenes kostbare utfordring Årsrapport 2013 1 03/BRANSJENS KOSTBARE UTFORDRING 04/OM MORE SOFTWARE SOLUTIONS AS 05/NØKKELTALL 2013 06/ORGANISASJON & MILJØ 07/STYRET 08/ØKONOMI 09/NYE KUNDER 11/FORSKNING & UTVIKLING 12/SØMLØS E-DIALOG

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

E-handel konsekvenser for transport og miljø

E-handel konsekvenser for transport og miljø ISBN 82-7645-550-6 ECON Rapport nr. 72/02 SITMA-Rapport 03/2002 TØI Rapport 591/2002 E-handel konsekvenser for transport og miljø Forfattere: Arve Halseth Gry D. Hamarsland Jan Elling Rindli Olav Eidammer

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer