Personvern i helsesektoren - sett fra Personvernnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personvern i helsesektoren - sett fra Personvernnemnda"

Transkript

1 Personvern i helsesektoren - sett fra Personvernnemnda Normkonferansen oktober 2014 advokat Eva Jarbekk

2 Temaer 1. Personvern i helsesektoren 2. Digitalisering - registeranalyse Teknologi Private initiativ Saker fra nemnda 3. Refleksjoner

3 1 Personvern

4 Hva er personvern i helsesammenheng? Vanskelig begrep Profesjoner ser ofte ulikt på det jurister/leger/forskere Profesjonsulikheter gjenspeiles i forvaltningsfokus Underhensyn trekker i flere retninger Helsesektoren har mer fokus på PV enn mange De facto: vanskelig å dele informasjon på tvers av helsesektoren og eksisterende grunnlag for behandling av opplysinger kan utelukke nye analyser

5 Privacy or health?

6 Personvern Personvern grunnleggende Det er (OFTE) lov å ikke ville dele all informasjon Det kan være hensiktsmessig å holde informasjon tilbake - Kontekstuelt - Tidsmessig Selvbestemmelse Rett til selv å bestemme hvilke opplysninger som skal brukes, av hvem, til hvilke formål osv. Informasjon Hvis man ikke har rett til å samtykke, har man i det minste rett til å vite hvilke opplysninger som brukes, av hvem, til hvilke formål osv

7

8 2 Digitalisering

9 Teknologiskift Informasjon på papir informasjon generert av menneske Elektrisk papir? Meld St nr En innbygger en journal «Papir med strøm» Paradigmeskifte type informasjon på internettet Instrumenter Mobilapplikasjoner Instrumenter kommer på nett «ingen» personer involvert

10 Instrumenter på nett PVN Offentlig tilgjengelig informasjon Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom maskiner som drives av GE Tilgang etablert for overvåking og vedlikehold av utstyr Helseopplysninger er over ført til USA Over pasienter er berørt Sykehusene har vært uvitende Datatilsynet: «Virksomheten må informere de berørte identifiserte pasientene om hendelsen i samsvar med helseregisterlovens 23 første ledd nr 5»

11 Instrumenter på nett PVN Dreier seg om ulike sykehus Flere sykehus ønsker å begrense informasjonsplikten Ikke der opplysninger om AT MR-undersøkelse er utført Ikke der opplysninger om fødselsnummer, vekt Kun der kliniske opplysninger er utlevert? Belastende å få brev fra sykehuset for mottaker? Tyngende å informere mange PVN Informasjonsplikt påhviler behandlingsansvarlig hvem er det egentlig? Hva ligger i informasjonsplikt Ved oppstart all utlevering skal infromeres om Annerledes hvis senere?

12 PVN Langtidsoppfølging ved registerkobling Om langtidsoppfølging ved kobling av data mellom forskningsprosjektet og data i Kreftregisteret og Reseptregisteret. Oppfølgingen gjelder langtidsvirkningen av behandlingen som er gitt I samtykkeskjemaet fra juli 1995 blir pasientene opplyst om utlevering av helseopplysninger slik: Du gjøres oppmerksom på at kontrollmyndighetene vil kunne ha behov for å gå gjennom din journal Klager har dermed adgang til å gjennomgå pasientjournalen. Klager ønsker imidlertid en mer strukturert innhenting av oppfølgningsdata ved kobling med flere helseregistre, deriblant Reseptregisteret selv om de samme opplysninger kan gjenfinnes i journal

13 PVN Langtidsoppfølging ved registerkobling I reseptregisterforskriften 4-1 er det et forbud mot samtidig tilgang som lyder: 4 1. Forbud mot samtidig tilgang Ingen, verken TPF, databehandler eller databehandlingsansvarlig, skal kunne få samtidig tilgang til pseudonym, reseptopplysninger og fødselsnummer eller helsepersonellnummer Forbudet gjør det ulovlig å omgjøre et pseudonymt register til å bli et personidentifiserbart register og er et meget vesentlig element i sikring av Reseptregisterets konfidensialitet. Forbudet skal sikre at ingen, på grunnlag av opplysningene som er registrert, kan identifisere de personer som dataene refererer seg til. Dette betyr at Datatilsynet ikke kan gi konsesjon til slik kobling, med mindre koblingen er pseudonymisert eller den registrerte samtykker

14 PVN Langtidsoppfølging ved registerkobling Koblingen i denne saken skal ikke være en pseudonymisert kobling. Spørsmålet er da om samtykket som er innhentet dekker en slik kobling. I denne saken har pasienten samtykket til å delta i studien og til gjennomgang av sin journal. Samtykket omfatter ikke, slik som for eksempel i PVN HUNT, et samtykke til kobling mot helseregistre. Ordlyden i samtykketeksten er taus på dette punkt Det er ikke gitt informasjon om kobling mot andre registre i denne saken Det er ikke innhentet samtykke til senere kobling mot andre registre. Dette er etter nemndas syn en stor forskjell fra HUNT-saken Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vedtak i denne saken

15 PVN Informasjon etter helseforskningsloven Helseforetaket har plikt etter helseforskningsloven 28 til på forhånd å informere alle pasienter om at humant biologisk materiale innsamlet som ledd i diagnostisering og behandling i visse tilfeller kan benyttes til forskning uten innhenting av pasientens samtykke Pasientene er gitt en rett til å reservere seg mot at deres biologiske materiale brukes til forskning, og skal få informasjon om reservasjonsretten Saken: hvordan UNN skal reparere en tidligere manglende oppfyllelse av informasjonsplikten. UNN innførte rutiner for slik informasjon i mars Denne saken gjelder prøver tatt i perioden 2009 til mars 2013

16 PVN Informasjon etter helseforskningsloven Disse pasientene må derfor informeres om reservasjonsretten mot bruk av deres biologiske materiale til forskning Nemnda er enig med Datatilsynet i at reparasjon av manglende oppfylt plikt til informasjon må gis individuelt i form av brev til de berørte pasientene Etter nemndas syn er det kun individuell informasjon som effektivt og utvilsomt kan sikre at pasientene kjenner sin rett til reservasjon

17 PVN Farmers biobank Prøver/data som ønskes inkludert ble innsamlet i perioden Samlet inn fra voksne personer med tilbud om å «kartlegge allergi, luftvegs- og lungesjukdom i landbruket» Ca 8500 bønder deltok i studien gjennom å besvare et spørreskjema, avgi blodprøve og å gjennomgå en lungefunksjonstest Samlingen av serumprøver, eksponeringsmålinger og besvarte spørreskjemaer er et verdifullt materiale som ønskes utnyttet til fremtidig forskning, og i et større internasjonalt samarbeid. Materialet søkes også overflyttet til Kreftregisteret Det er ikke ønskelig å innhente nye samtykker fra de registrerte Informasjon vil bli lagt ut på Kreftregisterets hjemmeside, og bøndenes organisasjoner vil bli særskilt informert og oppfordret til å legge ut informasjonen på deres nettsider I tillegg vil det legges ut informasjon om enkeltprosjekter på Kreftregisterets hjemmeside med mulighet for de registrerte til å reservere seg

18 PVN Farmers biobank Nemnda tar stilling til om forskningen man nå ønsker å utføre ligger innenfor det opprinnelige formålet, slik at det er omfattet av det opprinnelige samtykket Det opprinnelige formålet var en detaljert kartlegging for å forske på luftveissykdommer i landbruket Det man nå ønsker å gjøre er å fortsette forskning på samme type sykdommer og samme årsaker Etter nemndas syn var det tydelig at helseundersøkelsen og kartleggingen i 1991 skulle benyttes til forskning på ulike typer støvsykdommer. Nemnda finner derfor at det opprinnelige samtykket også omfatter slik forskning som det nå søkes om

19 PVN Farmers biobank Nemnda Nemnda har merket seg at klager har skrevet i sin søknad at de «kan» komme til å bruke dette internasjonalt. Materialet er avidentifisert, ikke anonymisert Dersom opplysningene skal overføres til utlandet må vilkårene i personopplysningsloven 29 og 30 være oppfylt Den foreliggende informasjon og samtykkegrunnlaget dekker ikke en slik overføring

20 NOKBIL PVN Datatilsynets avslag på konsesjonssøknad om å opprette Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler NOKBIL Dreier seg om hvilken hjemmel man skal ha Opprettelse av fellesregisteret NOKBIL er besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet Et fellesregisterkomplekset der flere registre leverer data til NOKBIL Registeret er samtykkebasert, har brede formål, inneholder flere sykdomsgrupper og flere registre skal levere data til NOKBIL pasientene som skal inkluderes er at de behandles med biologiske legemidler eller legemidler med antatt tilsvarende effekt.

21 NOKBIL PVN om konsesjon etter helseregisterloven 5, jf. personopplysningsloven, er det korrekte rettslige grunnlaget for helseregisteret NOKBIL eller om helseregisterloven 8, som gir hjemmel til å opprette sentrale/nasjonale helseregistre ved forskrift, er det korrekte rettslige grunnlag et stort, landsomfattende, internasjonalt og permanent forskningsprosjekt. Rettslig grunnlag for slike registre er forskrift, jf helseregisterloven 8

22 NOKBIL PVN Forarbeidene til 8 Forslaget innebærer at Kongen i Statsråd kan etablere nye sentrale landsomfattende helseregistre. Sentrale helseregistre er store landsomfattende helseregistre som opprettes for at den sentrale helseforvaltningen skal kunne ivareta sitt ansvar og sine oppgaver. Det skal fremgå av forskriften hvilke formål behandlingen av helseopplysningene skal ivareta. Videre foreslås at forskriften også bør fastsette bestemmelser om den behandlingsansvarliges plikt til å gjøre data tilgjengelig for at formålene kan nås. ( ) Høringsutkastet foreslår at departementet er behandlingsansvarlig for slike helseregistre, og at behandlingsansvaret kan delegeres. Det forutsettes at helseregistre som opprettes i henhold til forskriften, ikke trenger tillatelse fra Datatilsynet, men Datatilsynet skal ha melding om behandling av helseopplysninger som foretas med hjemmel i forskriften.

23 NOKBIL PVN Etter nemndas syn er sentrale landsomfattende helseregistre spesialregulert i 8 Man kan derfor ikke omgå denne bestemmelsen ved å bruke 5 om konsesjon. Det fremgår av forarbeidene at det har vært lovgivers intensjon at slike registre skal opprettes i henhold til forskrift Videre leser nemnda henvisningen i 5 som en henvisning til spesiallover, ikke til personopplysningslovens generelle bestemmelse om å gi konsesjon i 9 og 33 Nemnda er enig med Datatilsynet

24 Private initiativ - og offentlig godkjenning

25

26 Private initiativ hvorfor ikke? Vi eier informasjon om oss (i all hovedsak) Føles det tryggere å gi den til private enn til offentlige? Private arbeider med applikasjoner for helse Mobildeksel måler hjerterytme godkjent i USA Overføring av teledata til utland utfordrende juridisk FDA arbeider med rettslig rammeverk for godkjenning av mobilapplikasjoner, interaksjon med brukere EU-kommisjonens liste over anbefalte helseapplikasjoner Kategorier av apper Pasientdrevet informasjon/innsamling/identifikasjon Mye brukt? Hvem er utgiver

27

28

29 Offentlig godkjenning av apps for helse? EU: apper er en «important tool» Kategorier av apper Pasientdrevet informasjon/innsamling/identifikasjon Mye brukt? Hvem er utgiver IKKE noe om juss, lovvalg

30 Instrumenter - mobiler - på nett Aktuelle og grunnleggende spørsmål Hvor lagres informasjonen mobiltelefon/annet sted Hvem bruker informasjonen Kan den slettes Kan den deles med offentlig sektor interaksjon?????? Big Data - forskning

31 3 Refleksjon

32 Personvernet endres Tilgjengelighet, tilgjengelighet og tilgjengelighet Men: konfidensialitet Kravstore, intelligente brukere Liten tålmodighet hos brukere Frustrasjon over lite effektiv teknologi Økt bruk av private tjenester, selvmåling Skift mot automatisk genererte helseopplysninger Tillit, ærlighet, åpenhet, respekt for regelverk

33 FØYEN Advokatfirma DA Eva Jarbekk Tlf

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk Forord Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Helse- og omsorgsdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 12/878 Vår ref.: 13/432 Dato: 10.04.2013 Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Legeforeningen viser til høring

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Dato 16. mars 2012 Datatilsynets høringsuttalelse - Utkast

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Datatilsynets strategi 2011 2016

Datatilsynets strategi 2011 2016 Datatilsynets strategi 2011 2016 - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets strategi 2011 2016 11.11.2011 Innholdsfortegnelse Dette er Datatilsynet Side 3 Visjon, verdier

Detaljer

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Sist oppdatert: februar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvorfor personvernombud?... 3 3. Hvem kan være personvernombud?... 3 3.1 Ansatt eller ekstern?...

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer