Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Lions Norge GR møte den Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning. Beslutningssak som det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftes inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Saksnr. Saksnavn Sakstype Status 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøtet O 2.02 Statusrapport fra AU møtet O 2.03 Protokoll fra AU møtet den O 2.04 Referat fra styremøte i DMV O 3 Rapporter 3.02 Status lederutvikling I 3.03 Status medlemsutvikling I 3.04 Status ungdomsutveksling I Kommer 3.05 Status forebyggende ungdomsarbeid I 3.06 Status IR I 3.07 Status PR rapport fra møte i PR og Info komiteen I 3.08 Rapport fra fagsjefsamling GLT I 3.09 Rapport fra LRF leder I 3.10 Statusrapport fra Valgkomiteen I 3.11 Rapport fra Orkester Norden I 3.12 Rapport fra Kontrollkomiteen I 4. Handlingsplaner Handlingsplaner og status fra distriktene A K O 4.02 Handlingsplan GLT O 4.03 Handlingsplan YCEC O kommer 4.04 Handlingsplan NAC O 4.05 Handlingsplan IRC O

3 4.06 Handlingsplan GMT O kommer 4.07 Handlingsplan PR O kommer 4.08 Handlingsplan MD 104 O kommer 5 Organisasjon og administrasjon 5.01 Røde Kors og Lions Norge B 5.02 First Lego League og Lions Norge B 5.03 Fra lovkomiteen; MD YCE B 5.04 Fra lovkomiteen, IR B 5.05 Fra lovkomiteen, reisefordeling B 5.06 Fra lovkomiteen, Ad hoc B 5.07 Fra lovkomiteen, leder for leo B 5.08 Fra lovkomiteen, ungdomsarbeid B 5.09 Fra lovkomiteen, budsjettkomiteen B 5.10 Fra lovkomiteen, LEO B 5.11 Fra lovkomiteen, Europaforum B 5.12 Fra lovkomiteen, organisasjonsutvikling B 5.13 Fastsettelse av dato for LRF 2015 B 5.14 Vedr. Riksmøtesak 4.9. fra LC Skånevik B 5.15 Deling av NAC området B 5.16 Forslag til justering av reglementet for Lions Tulipanaksjon B 5.17 Forslag til justering av retningslinjene for søknad om støtte fra B Lions Norge sine aktivitetskonti 5.18 Opprettelse av en AIM komitee B 5.19 Forslag om utnevning av GMT og GLT B 6 Økonomi 6.01 Årsberetning og foreløpig regnskap for Lionsåret B 6.02 Tulipanfondet - bevilgninger B Kommer 6.03 Kvartalsrapport Lions Norge I kommer 6.04 Bevilgning ungdomsleir B 6.05 Årets ildsjel B 6.06 Finansreglement Lions Norge O 6.07 LAN regnskap pr 30.9.då I 6.08 LAN budsjett 4. kvartal I 7 Andre saker 7.03 IP Prestons besøk Norge høsten Mntl 7.06 Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.11 Ansettelse utenlandssjef O Mntl 7.12 NSR sin fremtid samt deltagelse NSR på Klækken I Mntl 7.13 Innspill GRL- norske titler i Norge B kommer 7.14 Daglig leders rapport I 8. Eventuelt

4 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene May Lill Eliassen, Svin Albin Fandal, Asgeir Moheim, Ola Martin Rognved, Odd Audun Rage, Thorleif Søreid, Sigmund Kjos, Randi Mathiesen, Jahn Sigridsøn Engh og Jan Olav Hagen. MD NAC Hroar Thorsen, MD YECE Franzie Lerch, MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Øystein Berntsen. Ikke til stede: MD-GMT Ole Fjeldtvedt hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland. Observatører Kåre Rise og Yngve Lindegaard-Berntsen 1. Åpning og konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent. Tore G. Hovde leste Lions etiske norm. Gjennomgang av arbeidsform i AU og Guvernørråd i 2013/2014. Innledningsvis presiserte GRL at det er kun avvik iht handlingsplan som ønskes lagt frem for Guvernørrådet. Guvernørrådsleder oppfordret alle til å jobbe aktivt med å rekruttere nye medlemmer til klubbene, da medlemstallet i Lions Norge er synkende. WMC ved Gøril Selvik presenterte WMC for guvernørrådet. Guvernørrådet ble forelagt plan for videre samarbeid mellom partene. DG ene anmodes om å ta ansvar for å spre WMC muligheten i sitt distrikt. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøte Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

5 Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra Riksmøtet 2013 Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra CC møte i Hamburg, Tyskland. Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra AU møte Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde og distriktsguvernør Sigmund Kjos. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Forfall var meldt fra distriktsguvernør Jan Olav Hagen. IP GRL Christian H. Johansen var med på sak 5.02 om vedtekter for LAN samt sak 7.12 om NSR sin fremtid. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Innledningsvis redegjorde GRL for sitt ønske om at man på GRM i fremtiden kun behandler avviket i DGs og fagsjefenes rapporter. Administrasjonen skal rapportere tallene. Skovly ønsker videre at medlemmene av AU skal være saksordførere i saker. Det ble presisert at AU representanter ikke har varamenn. Det vurderes om det første AU møtet neste Lionsår bør flyttes i tid nærmere GRM. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU: Sak Beslutning 4.17 AU foreslår for GR at strategiplan vurderes etter vedtak på Riksmøtet GRM Protokoll/HLMO/

6 5.01 Komiteer og Utvalg. AU diskuterte forslag på personer til de ulike komiteene og utvalgene. AU foreslår at det opprettes en PR og Info komite med følgende mandat: «PR- og informasjonskomiteen skal på vegne av Guvernørrådet arbeide med informasjons- og PR-spørsmål for Lions Norge. Gjennom dette skal de søke å bygge den best mulige informasjonsstrategien for Lions Norge, og i samråd med informasjonsansvarlig i Lions Norge sørge for at denne strategien følges. Komiteen skal videre i samarbeid med informasjonsansvarlig i Lions Norge være behjelpelig med å gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen og handlingsplanene for MD 104, og eventuelle andre vedtak gjort av Riksmøte eller Guvernørrådet. Komiteen i samarbeid med informasjonsansvarlig også ha ansvaret for at informasjons- og presentasjonsmateriell er ajourført og oppdatert. Forslag fra komiteen som innebærer vesentlige endringer i Lions Norges informasjonsstrategi eller medfører ekstra kostnader skal behandles av Arbeidsutvalg og evt. guvernørråd etter gjeldende regelverk.» AU foreslår at de får fullmakt til å utnevne medlemmer av PR og Informasjonskomiteen. Funksjonstid for medlemmer av komiteen er mer enn et år. Når det gjelder produktutviklingskomiteen vedtok AU at den i sin nåværende form avvikles. Videreutvikling av Lionsprodukter er viktig og skal ivaretas av det naturlige fagområdet GR skal behandle AU sitt forslag til endring i arbeidsreglement for AU om at IPGRL blir medlem av AU. IPGRL redegjorde for forslaget til nye vedtekter for LAN i møtet. AU støtter revidert forslag. AU vedtok videre at styret for AIM avvikles. MD-YCEC etablerer en styringsgruppe 7.05 AU er enige om at vi har fått en tilfredsstillende søkermasse til utlyst stilling som prosjektleder for LRF AU har nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Heidi Lill M. Oppegaard. Arbeidet med å komme frem til den beste kandidaten er igangsatt Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak GRL orienterte om at distrikts strukturen fortsetter. DG ene har tatt initiativ sammen med sine distriktsråd og kommer med forslag til fremtidig opplegg. Dette er i tråd 3 GRM Protokoll/HLMO/

7 med vedtak på Riksmøtet. GRL forventer at antall distrikter blir redusert til 6 eller 7, muligens færre AU foreslår for GR at anken fra distrikt A avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år som en konsekvens av vedtak vedr. distriktsinndeling på RM i Guvernørrådet pålegger guvernørrådsleder å fremme forslag om at CC gruppen for Norden nedsetter et utvalg for å utarbeide et forslag til nytt innhold og nye samarbeidsformer for det nordiske samarbeidet innenfor Lions. I dette arbeidet skal tidligere arbeid og utredninger om NSR sin virksomhet inngå Administrasjonen arbeider videre med en trygg plassering av pengegave Lions Norge fikk av Arne Thorvaldsen Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland. Eventuelt Stillingen som utenlandssjef i Lions Norge er utlyst. Det vil bli foreslått for GR at matrikkelen f.o.m i år ikke utgis i papirutgave. Begrunnelsen er at nåværende medlemsregister til enhver tid gir korrekte og fullstendige kontaktpunkter av medlemmer i Lions. Reisefordelingskomiteen har kommet med et forslag til GR som vil bli behandlet på neste GR. AU støtter forslaget om i korte trekk innebærer at dersom reisefordelingskomiteen ønsker å være tilstede under RM, skal en repr. fra komiteen få dekket sine reise- og oppholdsutgifter som del av det totale beløp som fordelingsordningen omfatter. Ved fremtidige søknader vedrørende hvor Lions Norge sine Riksmøter skal avholdes skal det legges ved et budsjett. Dette skal inngå som en viktig del av Riksmøtets beslutningsgrunnlag. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/Referent Protokollen fra AU møtet ble tatt til orientering. 3. Rapporter 4 GRM Protokoll/HLMO/

8 3.02 Årsrapport lederutvikling 3.03 Årsrapport medlemsutvikling 3.04 Årsrapport ungdomsutveksling 3.05 Årsrapport forebyggende ungdomsarbeid 3.06 Årsrapport IR 3.07 Årsrapport PR Rapportene 3.02 til og med 3.07 ble besluttet Årsrapport lovkomiteen utgikk 3.09 Halvårsrapport Lions Aid Norway kommer i nest møte 3.10 Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg kommer i neste møte 3.11 Rapport Lions Mint 1. halvår Rapport reisefordelingskomiteen 3.13 Statusrapport Haiti 3.14 Statusrapport fra valgkomiteen 3.15 Statusrapport fra Kontrollkomiteen 3.16 Årsrapport Vanskeligstilte barn og unge Rapportene 3.11 til og med 3.16 ble tatt til orientering. 4. Handlingsplaner Handlingsplaner distriktene A-K 4.02 Handlingsplan GLT 4.03 Handlingsplan YCEC 4.04 Handlingsplan NAC 4.05 Handlingsplan IRC 4.06 Handlingsplan GMT 4.07 Handlingsplan MD GRM Protokoll/HLMO/

9 Handlingsplanene ble tatt til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Vedtak: Dokumentet revideres i tråd med guvernørrådets ønsker og spres Forslag til nye vedtekter for LAN Vedtak: Forslag til vedtekter med nødvendige tilpasninger vedtas Møte- og aktivitetskalender Vedtak: Møtedatoene for Lionsåret 2013/2014 tas til orientering 5.04 Krise og ulykkesplan for Lions Norge Vedtak: Krise og ulykkesplan for Lions Norge vedtas Matrikkel for inneværende Lionsår Vedtak: Lionskontoret forespør medlemmene om de fortsatt ønsker papirmatrikkel. Er det under 400 bestillinger den 1.10 då foreslås matrikkelen i papirform avviklet Forslag om endringer av øk. vilkår for reisefordelingskomiteen Vedtak: Forslaget fra Reisefordelingskomiteen ble ikke tatt til følge Forslag til endring i arbeidsreglement for AU Vedtak: Reglement for guvernørrådets arbeidsutvalg endres ved at følgende tilføyelse blir gjort etter paragraf 2 pkt 1 første avsnitt: I tillegg innkalles IPGRL med tale- og forslagsrett. 6. Økonomi 6.01 Foreløpig regnskap Guvernørrådsleder orienterte om det foreløpige regnskapet for Katastrofeberedskapen Guvernørrådsleder gjennomgikk statusrapporten for katastrofeberedskap Tulipanfondet bevilgninger i 2012/ GRM Protokoll/HLMO/

10 Guvernørrådsleder orienterte om bevilgninger i forrige Lionsår. Hroar Thorsen la til at det er flere klubber som ikke har sendt inn kvitteringer og som av den grunn ikke har fått utbetalt innvilgede summer Halvårsregnskap LAN Halvårsregnskapet fra LAN ble tatt til orientering. 7. Andre saker Evaluering Riksmøte 2013 Guvernørrådet takker for en god evaluering av forrige års Riksmøtet. Forslag til forbedringer tas med i forberedelsene av neste års RM Evaluering Convention i Hamburg Guvernørrådet evaluerte muntlig siste års Convention i Hamburg IP Prestons besøk i Norge høsten 2014 Guvernørrådsleder orienterte guvernørrådet om at IP Preston ankommer Norge i oktober Ansettelse prosjektleder for LRF DG i G Sigmund Kjos orienterte om ansettelsesprosessen Innspill fra ungdomsansvarlig- Ungdomsutveksling/ungdomsleire MD YCEC orienterte om innholdet i sin rapport for ungdomsutveksling Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak Guvernørrådsleder orienterte om at det er dialog mellom distriktene, Dialogen vil bli fulgt opp at arbeidsutvalget Fond fadderbarn oppfølging Riksmøtevedtak Guvernørrådsleder orienterte om at det vil bli opprettet en hurtigarbeidende gruppe for å øke antall fadderbarn samt å utvikle konseptet Nytt leirsted oppfølging Riksmøtevedtak MD YCEC vil kontakte LC Fjaler og Røde Kors for å få fremdrift i saken Anke på vedtak GRM i mai 2013 fra IPDG og DG i distrikt A 7 GRM Protokoll/HLMO/

11 Vedtak: Anken avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år, som en konsekvens av vedtak vedr distriktsinndeling på RM i Oppfølging protokoll CC møte i Hamburg Guvernørrådsleder orienterte om de oppgavene som CC gruppen står overfor Ansettelse utenlandssjef Guvernørrådsleder orienterte om mange interessenter til den utlyste stillingen NSR sin fremtid Vedtak: Guvernørrådet pålegger GRL å fremme forslag om at CC-gruppa for Norden nedsetter et utvalg for å utarbeide et forslag til nytt innhold og nye samarbeidsformer for det nordiske samarbeidet innenfor Lions. I dette arbeidet skal tidligere arbeid og utredninger om NSR sin virksomhet inngå Innspill GRL norske titler i Norge Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland Daglig leders rapport Rapporten ble tatt til orientering GLT-funksjonen. Endring som følge av valg av internasjonal direktør Vedtak: Guvernørrådet vil med bakgrunn i den situasjon som er oppstått si ja til at det opprettes en midlertidig funksjon for fiskalåret 2013/2014 som assisterende MD-GLT. MD-GLT får fullmakt til å utnevne en person i denne posisjonen, og fastsette oppgaver og ansvar for denne funksjonen. 8. Eventuelt Gjennomføring av DMV kurs i 2013 behov for kapital Vedtak: Tulipanfondet får fullmakt til å bevilge inntil Kr ,- til gjennomføring av DMV kurs i DMV anmodes om å søke Tulipanfondet iht vanlig prosedyre. Norsk deltagelse på Europaforum MD 104 sender to representanter som skal være med på ungdomsutvekslingsbørsen. I tillegg drar GRL som leder av CC gruppa. 8 GRM Protokoll/HLMO/

12 Fagopplæring dette Lionsåret Guvernørrådsleder fortalte at av hensyn til ønsket om økt kompetanseoverføring ut i klubbene er målet regional fagsjefopplæring dette Lionsåret. Tore G. Hovde leste avslutningsvis Lions mål. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 9 GRM Protokoll/HLMO/

13 Lions Clubs International MD 104 Norge GRAU møte Protokoll Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG-G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). IP GRL Christian H. Johansen var tilstede i møtet fra og med saksnummer Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Leder for LRF 2015 Lise Gulbransen presenterte seg og sine saker for AU. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Statusmøte med styreleder i DMV, Rune Johansen. Det er gjennomført ca. 180 kurs av alle kategorier. Utsiktene for 2014 ser bra ut med kursvirksomhet på samme nivå. Nye nettsider er på plass. Det er ønskelig med bedre og tettere kommunikasjon mellom DMV og Lions. Ekstra bevilgning på kr. 200 bli gitt etter initiativ fra klubber i Asker og DG i distriktet. Ledelsen i DMV var ikke orientert. Eksempel på at tettere kommunikasjon er nødvendig og ønskelig mellom partene. Langsiktige avtaler med kommunene er ønskelig. Kommunene bør betale noe for kursvirksomheten. Trondheim kommune er mulig samarbeidspartner på konseptet om seksuell trakassering av barn. Det er viktig at reklamematerialet til DMV har synlig sammenheng med Lions. Statusmøte med styreleder i Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. Ingolf Bekkelund Aktivitetene er stort sett i rute. Leverer hunder før jul. Ca. 10% av økonomien kommer fra Lionsklubbene. NAV betaler pr. hund. Ønsker selvstendig regnskapsførsel. Skeptisk til nærmere integrering i Lions. Partene tenker nærmere på dette. Lokal markedsføring er viktig, bl.a. for gjøre klubbene mer delaktig i levering av hunder i klubbenes lokalmiljø. Hvor finner vi leverte førerhunder i dag? Liste utarbeides for å knytte Lionsklubbene og Førerhundskolen tettere sammen. Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

14 Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak Beslutning 3.10 Under behandlingen av statusrapporten fra Valgkomiteen ble AU enige om at å fremme en ny sak for GR på førstkommende møte som gjelder GMT og GLT. Ny sak skal inneholde forslag om at GMT og GLT utpekes av påtroppende Guvernørrådsleder. Valgkomiteen står fritt til å fremme kandidater Rapport fra LRF leder til kommende GRM skal inneholde et konkret forslag om dato for når LRF aksjonen i 2015 skal finne sted Tilbudet om undersøkelsesverktøyet SurveyXakt avgjøres av administrasjonen innenfor de vedtatte økonomiske rammer Oppnevnelse av ny YEPC tas til informasjon AIM. AU besluttet at man ønsker å bruke betegnelsen AIM komite og ikke et styre AU vedtok forslaget om finansreglement for Lions Norge knyttet til pengegaven på 10 millioner kroner. Saken legges frem for GR til orientering og administrasjonen bes om å innhente priser på forvaltning og ta saken videre Administrasjonen oversender Lions Club Hitra et svar på en henvendelse som innebærer at Lions Norge avskriver fordringen på klubben for å sikre klubbens eksistens. AU mener at denne løsningen kan forsvares da LC Hitra har vært utsatt for svært uheldige omstendigheter LAN sitt regnskap mm. AU ber om at budsjett ut året for LAN fremlegges på GRM. Når det gjelder de andre sakene som var oppe til behandling kom AU med sine innstillinger til behandlingen i Guvernørrådet den 9. november 2013 i Trondheim. Eventuelt MD IRC/ daglig leder i LAN hadde i forkant av møtet sendt AU en del spørsmål som han ønsket at AU skulle behandle. GRL skal svare skriftlig på spørsmålene til ham. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/ Referent 2 GRM Protokoll/ HLMO/

15 Styremøte den 12. september 2013 Til stede: Styreleder Rune Johansen Styremedlem Terje Rasmussen Styremedlem Hans Otto Glomsås Styremedlem Hilde Straumsheim Styremedlem Tove Helen Tronstad (ansatte-repr.) MD-NAC Hroar Thorsen Referent: Ivar Tollefsrud 1. Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 2. Gjennomgang og godkjenning av rapport fra styremøte 6/ Godkjent 3. Halvårsrapport og regnskap pr Rapporten viser at vi nok vil klare overskudd for 2013, men det kan se ut som om personalkostnadene er vesentlig høyere enn budsjettert. Styret bestemte at dette må gjennomgås og ny komplett regnskapsrapport skal lages pr Den vil bli distribuert til styrets medlemmer når den er ferdig. (Vedlegges dette referatet) 4. Regnskapsrapport pr Denne var ikke klar til styremøtet (se punkt 3). Det er ønskelig å få regnskapsførselen for DMV tilbake til «eget hus» (føres av Lions økonomimedarbeider). Avtale om kostnader må avklares med Lions før neste styremøte (19/11-13) Ansvar: Styreleder og daglig leder. 5. Kurssituasjonen i dag og fremover Tulipanfondet har åpnet for at DMV kan ta ut kr ,- ekstra da kurspågangen i oktober, november er stor. Det settes strek mht. å få arrangert kurs når tilskuddet fra TF passerer kr ,-. (I skrivende stund er det registrert 174 kurs totalt, og et estimert uttak fra TF er på kr ,- for 2013.) Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf.: Fax: Org.nr.: E-post: Web:

16 6. Organisasjon status instruktører Lions Røde Fjær 2015 der innsamlede midler skal gå til Lions prosjektet Det er mitt valg, vil det bli behov for flere instruktører. Styret er av den oppfatning at visnarest må finne en ny instruktør med base på Østlandet. Daglig leder vil gå igjennom tidligere søknader og se om noen derfra vil kunne velges ut for opplæring. Gjennom denne opplæringen vil vår fast ansatte instruktør Trond Rekstad få utdannelsen «Senior trainer», som betyr at vi kan utdanne instruktører i Norge uten hjelp fra utlandet. 7. Kommunikasjonsplattform DMV Nye nettsider Ivar presenterer Ny hjemmesidedesign ble presentert. Dette blir en hjemmeside basert på en åpen webløsning. Avtalen med Idium (løsningsleverandør for nåværende hjemmeside) blir sagt opp så snart en fullverdig ny hjemmeside er på plass i september/oktober. Ny hjemmeside blir tilpasset bruk for mobil og databrettløsninger. Det ble fra styret kommentert at Lions logo ikke er synlig på toppen av siden. Daglig leder vil sammen med Ludens se på en løsning der Lions også fremkommer på toppen av hjemmesiden. 8. Søke til drift fra stiftelser/organisasjoner status andre sponsorer Tilskudd fra H-dir. søkes også for Vi søker dessuten «nok en gang» Gjensidigestiftelsen om tilskudd til markedsføring/innføring av vårt undervisningsopplegg «Vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom». Daglig leder fikk dessuten ansvar for å rette en henvendelse til Kavli fondet for der å undersøke muligheten for tilskudd til vold og overgrep-programmet. MD-NAC bes om rapport så snart som mulig over aktiviteter lionsklubber i Norge gjør av forebyggende ungdomsarbeid utover DMV. Dette vil bli brukt i søknaden til H-direktoratet. 9. Status piloter Info fra MD-NAC MD-NAC har sendt info til pilotene. (Sendes i egen e-post sammen med uts.av dette ref.) Han planlegger dessuten en samling med pilotene ca medio februar MD-NAC planlegger også seminar med landets NAC er i oktober. Samlingen skal kunne sette disse (NAC og Piloter) i stand til bl.a. å gi god og relevant opplæring til klubber om innhold og hvordan DMV gjennomføres i barnehager, skoler og andre arenaer. 10. Status Vold og overgrep mot barn daglig leder informerer Arbeidet med å arbeide fram en modell i Trondheim kommune, sammen med SMISO-ST (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Sør-Trøndelag) er kommet godt i gang (se vedlagte rapporter). Vi er gjort kjent med at 41 barneskoler skal være med på dette. Kursene skal holdes for 2. 5 og 8. trinn. 3 nye kurs i Nittedal er planlagt til den 4., 5. og 6 november Daglig leder vil i samarbeid med soneleder for lionsklubbene i Trondheim finne dato der alle klubbene kan møtes og få grundig informasjon om hva som kan forventes i forhold til kostnader og synlighet når prosjektet «tar av». Deltakere fra DMV på dette møtet vil være styremedlem Terje Rasmussen og daglig leder. 11. Lions Quest Europamøte i Norge januar 2014 Det vil på instruktørmøtet den 7. november, i samarbeid med «senior trainer» Marianne Jansson utarbeidet et endelig forslag til program for seniortrenere og trenere. Arbeid fra fellessesjoner i Sofia 2013 vil bli tatt opp til videre behandling.

17 Økonomien skal håndteres av DMV (Styreleder Rune Johansen). Det ble på møtet nedsatt en komite bestående av styreleder Rune Johansen, styremedlem Hans Otto Glomsås, MD-NAC Hroar Thorsen og daglig leder i DMV Ivar Tollefsrud, som skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen (påmelding, betaling, ramme for møter, måltider, underholdning etc) av LQ-EM møtet på Hurdal syn- og mestringssenter. 12. Europaforum i I stanbul norsk opplegg Det ser ut til at LQ kan delta med innlegg i flere sesjoner både under sesjoner om ungdom, aktiviteter og medlemsvekst. Norge vil trolig få anledning til å få 2stk 20 minutters sesjoner der vi vil fortelle om viktigheten ved å få Lions og LQ til å arbeide tett sammen for å kunne skape økonomiske muligheter til å nå ut til så mange barn og ungdom som overhode mulig med vårt program. Vi vil dessuten i sesjoner der ungdom/aktiviteter er temaer kunne få innlegg på mellom 5 og 10 minutter (ferdigskrevet innlegg som de norske deltakerne leser seg opp på i forkant av konferansen). Deltakere fra Norge blir Ivar Tollefsrud, Hroar Thorsen og styreleder Rune Johansen (Trond Rekstad har måttet melde avbud p.g.a. eksamener) 13. Analyseverktøy Elevator status videre fremdrift En aller første test på hvordan dette verktøyet virker, vil vi få ved at våre instruktører + noen andre utvalgte, svarer på spørsmålene tilpasset norske forhold. Deretter vil så Elevator i Sverige bearbeide og vise oss resultatene i en grafisk form (spørsmålene er når dette skrives sendt ut). Skoler i to kommuner har sagt seg interessert, (Trøgstad og Gausdal) i å prøve ut dette opplegget, og de vil i forkant bli invitert til orienteringsmøte om dette evalueringsverktøyet. Vi ønsker dessuten å få med en eller to nye DMV-skoler. 14. Eventuelt - Styreleder er innkalt til statusmøte med Guvernørrådets Arbeidsutvalg den 30. oktober. - Instruktør Trond Rekstad, med innspill fra daglig leder har for en tid siden sendt en artikkel til vår internasjonale utgave av «Lion» om hvordan Lions og DMV samarbeider med/sponser elitefotball-laget Sandnes Ulf. Denne artikkelen sto på trykk i internasjonal utgave i september. Det er fra Oak Brook gitt beskjed om at denne artikkelen skal med i alle verdens utgaver av «Lion» så snart som mulig. Nors utgave av «Lion» har den med i nr. 2/ Dato for neste møte: 19. november, kl Oslo, 2. oktober 2013 Rune Johansen Terje Rasmussen Hans O. Glomsås Styreleder Hilde Straumsheim Tove Helen Tronstad

18 Stiftelsen Det er mitt valg RESULTATREGNSKAP for DRIFT PR [ADM - DRIFT - INST] Regnskap Regnskap Budsjett Differanse 2013 hele 2012 hele budsj/regnsk Inntekter Kurs Bidrag fra Lions Norge (Tulipanfondet) Andre inntekter Salg andre bøker/materiell Kurs høgskolene Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Reiser/møter Honorarer selvstendig næringsdrivende Egne ansatte's arbeid mot prosjekt Egenandel mot prosjekt Lokalkostnader Revisjon og regnskap Avskrivninger Royalty Adm.og kontorkostnader Lagerkost, utsendelse Varekost bøker til kurs Varekost solgte bøker Avs. tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat før netto prosjekter Avsatt inntekter pr Andre inntekter - oppfølgning fra HSD , ,00 Avsatt kostnader pr Royalty , ,00

19 Stiftelsen Det er mitt valg V: Balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 0 0 Omløpsmidler Varer på lager Forskuddsbetalte kostnader/fordringer 0 0 Debitorer Sum fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Formålskapital med eksterne bindinger Annen formålskapital Årets resultat drift Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Kreditorer Mellomværende med SHD Annen kortsiktig gjeld Skyldig forskuddstrekk & arb.g.avg Skyldig feriepenger Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

20 Stiftelsen Det er mitt valg 2013 REGNSKAPSRAPPORT PROSJEKT PR H-dir Regnskap Utbetalt støtte Påløpn. Kost. Resultat Støtte/tilskudd H-dir Støtte for 2013 er 1,3mill Sum inntekter Evaluering ( ) 0 Design Ungdomstrinnet 0 0 Veiledningsmøter intervensjon 0 0 Trykking, utsendelse 0 0 Eksterne veiledere 0 0 Opplæring Lions-medlemmer Barnetrinnet 0 0 Sum Evaluering Materiell ( ) Grunnskolen Videregående skole 0 Foreldre 0 Aktivitets- lekehefte 0 Barnehageopplegg 0 Besteforeldre 0 Samisk oversettelse 0 0 Sum Materiell Skolering ( ) Pedagogiske høgskoler Nye instruktører Oppfølgingskurs Foreldremøter 0 0 Instruktører/medarbeidere Ressursperson vold og overgrep 0 Sum Skolering Sum Resultat Ført mot driftsregnskapet "Overskudd" fra i fjor 0 Netto resultat Ikke utbetalt/ikke inntekstført 0 Avsatt kostnader pr Oppfølgingkurs - belastes HSD , ,00 Forbruk pr (inkl. avsetning) ,11 Støtte ,00 Fri midler ,89 Allokeringer 2.halvår Ludens - redaktøravtale - nettsider ,00 Instruktører , ,00

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 15.02.2014 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 9. 11 2013 i Trondheim B 2.07 Protokoll

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Det er mitt valg Aktivitetsregnskap 1.1-31.12 Note 214 213 1) Anskaffede midler b) Tilskudd (ikke offentlige) Tilskudd offentlige d) Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET [Velg dato] LIONS NORGE HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET 2014-2015 MD-GMT 2014-2017 Christian H. Johansen 0 GMTs hovedtema Fra LCI Ask One: Every Lion should invite at least one new member

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Strømmen 12.06.2004. NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Tidspunkt : 09.08.04 Møtetid: 17.00-21.00 Sted: Idrettens Hus Strømmen Referent: Karin Hansen Kopi til: Ansatte i Øst-Norge Vararepresentantene

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK:

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Guvernørrådsmøte Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: 22.11.2015 Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.7

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.7 NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 Tidspunkt: Mandag 10. februar 2013 Møtetid: 11.30 18.30 Sted: Helsfyr hotell Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder X Anne

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.11

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.11 NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.11 Tidspunkt: Tirsdag 27. August 2013 Møtetid: 14.00 21.00 Sted: Referent: Helsfyr hotell Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder X Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Aktivitetsregnskap Note Anskaffede midler Medlemsinntekter Medlemskontingent 1 6 863 703 6 860 756 Tilskudd Offentlig tilskudd (Norad til Lions Aid Norway) 7 000 000 - Andre

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Irmas apell om generasjoner i Lions

Irmas apell om generasjoner i Lions Protokoll fra Guvernørrådsmøte 12.11.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1(DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 18. november 2017 PROTOKOLL. Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Varighet: Lørdag 18. november kl. 10.00 17.00 Tilstede: Arve Lund Guvernørrådsleder

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbsekretær Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye sekretærer i stand til

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer