Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Lions Norge GR møte den Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning. Beslutningssak som det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftes inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Saksnr. Saksnavn Sakstype Status 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøtet O 2.02 Statusrapport fra AU møtet O 2.03 Protokoll fra AU møtet den O 2.04 Referat fra styremøte i DMV O 3 Rapporter 3.02 Status lederutvikling I 3.03 Status medlemsutvikling I 3.04 Status ungdomsutveksling I Kommer 3.05 Status forebyggende ungdomsarbeid I 3.06 Status IR I 3.07 Status PR rapport fra møte i PR og Info komiteen I 3.08 Rapport fra fagsjefsamling GLT I 3.09 Rapport fra LRF leder I 3.10 Statusrapport fra Valgkomiteen I 3.11 Rapport fra Orkester Norden I 3.12 Rapport fra Kontrollkomiteen I 4. Handlingsplaner Handlingsplaner og status fra distriktene A K O 4.02 Handlingsplan GLT O 4.03 Handlingsplan YCEC O kommer 4.04 Handlingsplan NAC O 4.05 Handlingsplan IRC O

3 4.06 Handlingsplan GMT O kommer 4.07 Handlingsplan PR O kommer 4.08 Handlingsplan MD 104 O kommer 5 Organisasjon og administrasjon 5.01 Røde Kors og Lions Norge B 5.02 First Lego League og Lions Norge B 5.03 Fra lovkomiteen; MD YCE B 5.04 Fra lovkomiteen, IR B 5.05 Fra lovkomiteen, reisefordeling B 5.06 Fra lovkomiteen, Ad hoc B 5.07 Fra lovkomiteen, leder for leo B 5.08 Fra lovkomiteen, ungdomsarbeid B 5.09 Fra lovkomiteen, budsjettkomiteen B 5.10 Fra lovkomiteen, LEO B 5.11 Fra lovkomiteen, Europaforum B 5.12 Fra lovkomiteen, organisasjonsutvikling B 5.13 Fastsettelse av dato for LRF 2015 B 5.14 Vedr. Riksmøtesak 4.9. fra LC Skånevik B 5.15 Deling av NAC området B 5.16 Forslag til justering av reglementet for Lions Tulipanaksjon B 5.17 Forslag til justering av retningslinjene for søknad om støtte fra B Lions Norge sine aktivitetskonti 5.18 Opprettelse av en AIM komitee B 5.19 Forslag om utnevning av GMT og GLT B 6 Økonomi 6.01 Årsberetning og foreløpig regnskap for Lionsåret B 6.02 Tulipanfondet - bevilgninger B Kommer 6.03 Kvartalsrapport Lions Norge I kommer 6.04 Bevilgning ungdomsleir B 6.05 Årets ildsjel B 6.06 Finansreglement Lions Norge O 6.07 LAN regnskap pr 30.9.då I 6.08 LAN budsjett 4. kvartal I 7 Andre saker 7.03 IP Prestons besøk Norge høsten Mntl 7.06 Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.11 Ansettelse utenlandssjef O Mntl 7.12 NSR sin fremtid samt deltagelse NSR på Klækken I Mntl 7.13 Innspill GRL- norske titler i Norge B kommer 7.14 Daglig leders rapport I 8. Eventuelt

4 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene May Lill Eliassen, Svin Albin Fandal, Asgeir Moheim, Ola Martin Rognved, Odd Audun Rage, Thorleif Søreid, Sigmund Kjos, Randi Mathiesen, Jahn Sigridsøn Engh og Jan Olav Hagen. MD NAC Hroar Thorsen, MD YECE Franzie Lerch, MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Øystein Berntsen. Ikke til stede: MD-GMT Ole Fjeldtvedt hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland. Observatører Kåre Rise og Yngve Lindegaard-Berntsen 1. Åpning og konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent. Tore G. Hovde leste Lions etiske norm. Gjennomgang av arbeidsform i AU og Guvernørråd i 2013/2014. Innledningsvis presiserte GRL at det er kun avvik iht handlingsplan som ønskes lagt frem for Guvernørrådet. Guvernørrådsleder oppfordret alle til å jobbe aktivt med å rekruttere nye medlemmer til klubbene, da medlemstallet i Lions Norge er synkende. WMC ved Gøril Selvik presenterte WMC for guvernørrådet. Guvernørrådet ble forelagt plan for videre samarbeid mellom partene. DG ene anmodes om å ta ansvar for å spre WMC muligheten i sitt distrikt. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøte Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

5 Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra Riksmøtet 2013 Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra CC møte i Hamburg, Tyskland. Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra AU møte Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde og distriktsguvernør Sigmund Kjos. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Forfall var meldt fra distriktsguvernør Jan Olav Hagen. IP GRL Christian H. Johansen var med på sak 5.02 om vedtekter for LAN samt sak 7.12 om NSR sin fremtid. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Innledningsvis redegjorde GRL for sitt ønske om at man på GRM i fremtiden kun behandler avviket i DGs og fagsjefenes rapporter. Administrasjonen skal rapportere tallene. Skovly ønsker videre at medlemmene av AU skal være saksordførere i saker. Det ble presisert at AU representanter ikke har varamenn. Det vurderes om det første AU møtet neste Lionsår bør flyttes i tid nærmere GRM. Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU: Sak Beslutning 4.17 AU foreslår for GR at strategiplan vurderes etter vedtak på Riksmøtet GRM Protokoll/HLMO/

6 5.01 Komiteer og Utvalg. AU diskuterte forslag på personer til de ulike komiteene og utvalgene. AU foreslår at det opprettes en PR og Info komite med følgende mandat: «PR- og informasjonskomiteen skal på vegne av Guvernørrådet arbeide med informasjons- og PR-spørsmål for Lions Norge. Gjennom dette skal de søke å bygge den best mulige informasjonsstrategien for Lions Norge, og i samråd med informasjonsansvarlig i Lions Norge sørge for at denne strategien følges. Komiteen skal videre i samarbeid med informasjonsansvarlig i Lions Norge være behjelpelig med å gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen og handlingsplanene for MD 104, og eventuelle andre vedtak gjort av Riksmøte eller Guvernørrådet. Komiteen i samarbeid med informasjonsansvarlig også ha ansvaret for at informasjons- og presentasjonsmateriell er ajourført og oppdatert. Forslag fra komiteen som innebærer vesentlige endringer i Lions Norges informasjonsstrategi eller medfører ekstra kostnader skal behandles av Arbeidsutvalg og evt. guvernørråd etter gjeldende regelverk.» AU foreslår at de får fullmakt til å utnevne medlemmer av PR og Informasjonskomiteen. Funksjonstid for medlemmer av komiteen er mer enn et år. Når det gjelder produktutviklingskomiteen vedtok AU at den i sin nåværende form avvikles. Videreutvikling av Lionsprodukter er viktig og skal ivaretas av det naturlige fagområdet GR skal behandle AU sitt forslag til endring i arbeidsreglement for AU om at IPGRL blir medlem av AU. IPGRL redegjorde for forslaget til nye vedtekter for LAN i møtet. AU støtter revidert forslag. AU vedtok videre at styret for AIM avvikles. MD-YCEC etablerer en styringsgruppe 7.05 AU er enige om at vi har fått en tilfredsstillende søkermasse til utlyst stilling som prosjektleder for LRF AU har nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Heidi Lill M. Oppegaard. Arbeidet med å komme frem til den beste kandidaten er igangsatt Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak GRL orienterte om at distrikts strukturen fortsetter. DG ene har tatt initiativ sammen med sine distriktsråd og kommer med forslag til fremtidig opplegg. Dette er i tråd 3 GRM Protokoll/HLMO/

7 med vedtak på Riksmøtet. GRL forventer at antall distrikter blir redusert til 6 eller 7, muligens færre AU foreslår for GR at anken fra distrikt A avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år som en konsekvens av vedtak vedr. distriktsinndeling på RM i Guvernørrådet pålegger guvernørrådsleder å fremme forslag om at CC gruppen for Norden nedsetter et utvalg for å utarbeide et forslag til nytt innhold og nye samarbeidsformer for det nordiske samarbeidet innenfor Lions. I dette arbeidet skal tidligere arbeid og utredninger om NSR sin virksomhet inngå Administrasjonen arbeider videre med en trygg plassering av pengegave Lions Norge fikk av Arne Thorvaldsen Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland. Eventuelt Stillingen som utenlandssjef i Lions Norge er utlyst. Det vil bli foreslått for GR at matrikkelen f.o.m i år ikke utgis i papirutgave. Begrunnelsen er at nåværende medlemsregister til enhver tid gir korrekte og fullstendige kontaktpunkter av medlemmer i Lions. Reisefordelingskomiteen har kommet med et forslag til GR som vil bli behandlet på neste GR. AU støtter forslaget om i korte trekk innebærer at dersom reisefordelingskomiteen ønsker å være tilstede under RM, skal en repr. fra komiteen få dekket sine reise- og oppholdsutgifter som del av det totale beløp som fordelingsordningen omfatter. Ved fremtidige søknader vedrørende hvor Lions Norge sine Riksmøter skal avholdes skal det legges ved et budsjett. Dette skal inngå som en viktig del av Riksmøtets beslutningsgrunnlag. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/Referent Protokollen fra AU møtet ble tatt til orientering. 3. Rapporter 4 GRM Protokoll/HLMO/

8 3.02 Årsrapport lederutvikling 3.03 Årsrapport medlemsutvikling 3.04 Årsrapport ungdomsutveksling 3.05 Årsrapport forebyggende ungdomsarbeid 3.06 Årsrapport IR 3.07 Årsrapport PR Rapportene 3.02 til og med 3.07 ble besluttet Årsrapport lovkomiteen utgikk 3.09 Halvårsrapport Lions Aid Norway kommer i nest møte 3.10 Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg kommer i neste møte 3.11 Rapport Lions Mint 1. halvår Rapport reisefordelingskomiteen 3.13 Statusrapport Haiti 3.14 Statusrapport fra valgkomiteen 3.15 Statusrapport fra Kontrollkomiteen 3.16 Årsrapport Vanskeligstilte barn og unge Rapportene 3.11 til og med 3.16 ble tatt til orientering. 4. Handlingsplaner Handlingsplaner distriktene A-K 4.02 Handlingsplan GLT 4.03 Handlingsplan YCEC 4.04 Handlingsplan NAC 4.05 Handlingsplan IRC 4.06 Handlingsplan GMT 4.07 Handlingsplan MD GRM Protokoll/HLMO/

9 Handlingsplanene ble tatt til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Vedtak: Dokumentet revideres i tråd med guvernørrådets ønsker og spres Forslag til nye vedtekter for LAN Vedtak: Forslag til vedtekter med nødvendige tilpasninger vedtas Møte- og aktivitetskalender Vedtak: Møtedatoene for Lionsåret 2013/2014 tas til orientering 5.04 Krise og ulykkesplan for Lions Norge Vedtak: Krise og ulykkesplan for Lions Norge vedtas Matrikkel for inneværende Lionsår Vedtak: Lionskontoret forespør medlemmene om de fortsatt ønsker papirmatrikkel. Er det under 400 bestillinger den 1.10 då foreslås matrikkelen i papirform avviklet Forslag om endringer av øk. vilkår for reisefordelingskomiteen Vedtak: Forslaget fra Reisefordelingskomiteen ble ikke tatt til følge Forslag til endring i arbeidsreglement for AU Vedtak: Reglement for guvernørrådets arbeidsutvalg endres ved at følgende tilføyelse blir gjort etter paragraf 2 pkt 1 første avsnitt: I tillegg innkalles IPGRL med tale- og forslagsrett. 6. Økonomi 6.01 Foreløpig regnskap Guvernørrådsleder orienterte om det foreløpige regnskapet for Katastrofeberedskapen Guvernørrådsleder gjennomgikk statusrapporten for katastrofeberedskap Tulipanfondet bevilgninger i 2012/ GRM Protokoll/HLMO/

10 Guvernørrådsleder orienterte om bevilgninger i forrige Lionsår. Hroar Thorsen la til at det er flere klubber som ikke har sendt inn kvitteringer og som av den grunn ikke har fått utbetalt innvilgede summer Halvårsregnskap LAN Halvårsregnskapet fra LAN ble tatt til orientering. 7. Andre saker Evaluering Riksmøte 2013 Guvernørrådet takker for en god evaluering av forrige års Riksmøtet. Forslag til forbedringer tas med i forberedelsene av neste års RM Evaluering Convention i Hamburg Guvernørrådet evaluerte muntlig siste års Convention i Hamburg IP Prestons besøk i Norge høsten 2014 Guvernørrådsleder orienterte guvernørrådet om at IP Preston ankommer Norge i oktober Ansettelse prosjektleder for LRF DG i G Sigmund Kjos orienterte om ansettelsesprosessen Innspill fra ungdomsansvarlig- Ungdomsutveksling/ungdomsleire MD YCEC orienterte om innholdet i sin rapport for ungdomsutveksling Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak Guvernørrådsleder orienterte om at det er dialog mellom distriktene, Dialogen vil bli fulgt opp at arbeidsutvalget Fond fadderbarn oppfølging Riksmøtevedtak Guvernørrådsleder orienterte om at det vil bli opprettet en hurtigarbeidende gruppe for å øke antall fadderbarn samt å utvikle konseptet Nytt leirsted oppfølging Riksmøtevedtak MD YCEC vil kontakte LC Fjaler og Røde Kors for å få fremdrift i saken Anke på vedtak GRM i mai 2013 fra IPDG og DG i distrikt A 7 GRM Protokoll/HLMO/

11 Vedtak: Anken avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år, som en konsekvens av vedtak vedr distriktsinndeling på RM i Oppfølging protokoll CC møte i Hamburg Guvernørrådsleder orienterte om de oppgavene som CC gruppen står overfor Ansettelse utenlandssjef Guvernørrådsleder orienterte om mange interessenter til den utlyste stillingen NSR sin fremtid Vedtak: Guvernørrådet pålegger GRL å fremme forslag om at CC-gruppa for Norden nedsetter et utvalg for å utarbeide et forslag til nytt innhold og nye samarbeidsformer for det nordiske samarbeidet innenfor Lions. I dette arbeidet skal tidligere arbeid og utredninger om NSR sin virksomhet inngå Innspill GRL norske titler i Norge Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland Daglig leders rapport Rapporten ble tatt til orientering GLT-funksjonen. Endring som følge av valg av internasjonal direktør Vedtak: Guvernørrådet vil med bakgrunn i den situasjon som er oppstått si ja til at det opprettes en midlertidig funksjon for fiskalåret 2013/2014 som assisterende MD-GLT. MD-GLT får fullmakt til å utnevne en person i denne posisjonen, og fastsette oppgaver og ansvar for denne funksjonen. 8. Eventuelt Gjennomføring av DMV kurs i 2013 behov for kapital Vedtak: Tulipanfondet får fullmakt til å bevilge inntil Kr ,- til gjennomføring av DMV kurs i DMV anmodes om å søke Tulipanfondet iht vanlig prosedyre. Norsk deltagelse på Europaforum MD 104 sender to representanter som skal være med på ungdomsutvekslingsbørsen. I tillegg drar GRL som leder av CC gruppa. 8 GRM Protokoll/HLMO/

12 Fagopplæring dette Lionsåret Guvernørrådsleder fortalte at av hensyn til ønsket om økt kompetanseoverføring ut i klubbene er målet regional fagsjefopplæring dette Lionsåret. Tore G. Hovde leste avslutningsvis Lions mål. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 9 GRM Protokoll/HLMO/

13 Lions Clubs International MD 104 Norge GRAU møte Protokoll Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG-G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). IP GRL Christian H. Johansen var tilstede i møtet fra og med saksnummer Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Leder for LRF 2015 Lise Gulbransen presenterte seg og sine saker for AU. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Statusmøte med styreleder i DMV, Rune Johansen. Det er gjennomført ca. 180 kurs av alle kategorier. Utsiktene for 2014 ser bra ut med kursvirksomhet på samme nivå. Nye nettsider er på plass. Det er ønskelig med bedre og tettere kommunikasjon mellom DMV og Lions. Ekstra bevilgning på kr. 200 bli gitt etter initiativ fra klubber i Asker og DG i distriktet. Ledelsen i DMV var ikke orientert. Eksempel på at tettere kommunikasjon er nødvendig og ønskelig mellom partene. Langsiktige avtaler med kommunene er ønskelig. Kommunene bør betale noe for kursvirksomheten. Trondheim kommune er mulig samarbeidspartner på konseptet om seksuell trakassering av barn. Det er viktig at reklamematerialet til DMV har synlig sammenheng med Lions. Statusmøte med styreleder i Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. Ingolf Bekkelund Aktivitetene er stort sett i rute. Leverer hunder før jul. Ca. 10% av økonomien kommer fra Lionsklubbene. NAV betaler pr. hund. Ønsker selvstendig regnskapsførsel. Skeptisk til nærmere integrering i Lions. Partene tenker nærmere på dette. Lokal markedsføring er viktig, bl.a. for gjøre klubbene mer delaktig i levering av hunder i klubbenes lokalmiljø. Hvor finner vi leverte førerhunder i dag? Liste utarbeides for å knytte Lionsklubbene og Førerhundskolen tettere sammen. Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

14 Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak Beslutning 3.10 Under behandlingen av statusrapporten fra Valgkomiteen ble AU enige om at å fremme en ny sak for GR på førstkommende møte som gjelder GMT og GLT. Ny sak skal inneholde forslag om at GMT og GLT utpekes av påtroppende Guvernørrådsleder. Valgkomiteen står fritt til å fremme kandidater Rapport fra LRF leder til kommende GRM skal inneholde et konkret forslag om dato for når LRF aksjonen i 2015 skal finne sted Tilbudet om undersøkelsesverktøyet SurveyXakt avgjøres av administrasjonen innenfor de vedtatte økonomiske rammer Oppnevnelse av ny YEPC tas til informasjon AIM. AU besluttet at man ønsker å bruke betegnelsen AIM komite og ikke et styre AU vedtok forslaget om finansreglement for Lions Norge knyttet til pengegaven på 10 millioner kroner. Saken legges frem for GR til orientering og administrasjonen bes om å innhente priser på forvaltning og ta saken videre Administrasjonen oversender Lions Club Hitra et svar på en henvendelse som innebærer at Lions Norge avskriver fordringen på klubben for å sikre klubbens eksistens. AU mener at denne løsningen kan forsvares da LC Hitra har vært utsatt for svært uheldige omstendigheter LAN sitt regnskap mm. AU ber om at budsjett ut året for LAN fremlegges på GRM. Når det gjelder de andre sakene som var oppe til behandling kom AU med sine innstillinger til behandlingen i Guvernørrådet den 9. november 2013 i Trondheim. Eventuelt MD IRC/ daglig leder i LAN hadde i forkant av møtet sendt AU en del spørsmål som han ønsket at AU skulle behandle. GRL skal svare skriftlig på spørsmålene til ham. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/ Referent 2 GRM Protokoll/ HLMO/

15 Styremøte den 12. september 2013 Til stede: Styreleder Rune Johansen Styremedlem Terje Rasmussen Styremedlem Hans Otto Glomsås Styremedlem Hilde Straumsheim Styremedlem Tove Helen Tronstad (ansatte-repr.) MD-NAC Hroar Thorsen Referent: Ivar Tollefsrud 1. Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 2. Gjennomgang og godkjenning av rapport fra styremøte 6/ Godkjent 3. Halvårsrapport og regnskap pr Rapporten viser at vi nok vil klare overskudd for 2013, men det kan se ut som om personalkostnadene er vesentlig høyere enn budsjettert. Styret bestemte at dette må gjennomgås og ny komplett regnskapsrapport skal lages pr Den vil bli distribuert til styrets medlemmer når den er ferdig. (Vedlegges dette referatet) 4. Regnskapsrapport pr Denne var ikke klar til styremøtet (se punkt 3). Det er ønskelig å få regnskapsførselen for DMV tilbake til «eget hus» (føres av Lions økonomimedarbeider). Avtale om kostnader må avklares med Lions før neste styremøte (19/11-13) Ansvar: Styreleder og daglig leder. 5. Kurssituasjonen i dag og fremover Tulipanfondet har åpnet for at DMV kan ta ut kr ,- ekstra da kurspågangen i oktober, november er stor. Det settes strek mht. å få arrangert kurs når tilskuddet fra TF passerer kr ,-. (I skrivende stund er det registrert 174 kurs totalt, og et estimert uttak fra TF er på kr ,- for 2013.) Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf.: Fax: Org.nr.: E-post: Web:

16 6. Organisasjon status instruktører Lions Røde Fjær 2015 der innsamlede midler skal gå til Lions prosjektet Det er mitt valg, vil det bli behov for flere instruktører. Styret er av den oppfatning at visnarest må finne en ny instruktør med base på Østlandet. Daglig leder vil gå igjennom tidligere søknader og se om noen derfra vil kunne velges ut for opplæring. Gjennom denne opplæringen vil vår fast ansatte instruktør Trond Rekstad få utdannelsen «Senior trainer», som betyr at vi kan utdanne instruktører i Norge uten hjelp fra utlandet. 7. Kommunikasjonsplattform DMV Nye nettsider Ivar presenterer Ny hjemmesidedesign ble presentert. Dette blir en hjemmeside basert på en åpen webløsning. Avtalen med Idium (løsningsleverandør for nåværende hjemmeside) blir sagt opp så snart en fullverdig ny hjemmeside er på plass i september/oktober. Ny hjemmeside blir tilpasset bruk for mobil og databrettløsninger. Det ble fra styret kommentert at Lions logo ikke er synlig på toppen av siden. Daglig leder vil sammen med Ludens se på en løsning der Lions også fremkommer på toppen av hjemmesiden. 8. Søke til drift fra stiftelser/organisasjoner status andre sponsorer Tilskudd fra H-dir. søkes også for Vi søker dessuten «nok en gang» Gjensidigestiftelsen om tilskudd til markedsføring/innføring av vårt undervisningsopplegg «Vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom». Daglig leder fikk dessuten ansvar for å rette en henvendelse til Kavli fondet for der å undersøke muligheten for tilskudd til vold og overgrep-programmet. MD-NAC bes om rapport så snart som mulig over aktiviteter lionsklubber i Norge gjør av forebyggende ungdomsarbeid utover DMV. Dette vil bli brukt i søknaden til H-direktoratet. 9. Status piloter Info fra MD-NAC MD-NAC har sendt info til pilotene. (Sendes i egen e-post sammen med uts.av dette ref.) Han planlegger dessuten en samling med pilotene ca medio februar MD-NAC planlegger også seminar med landets NAC er i oktober. Samlingen skal kunne sette disse (NAC og Piloter) i stand til bl.a. å gi god og relevant opplæring til klubber om innhold og hvordan DMV gjennomføres i barnehager, skoler og andre arenaer. 10. Status Vold og overgrep mot barn daglig leder informerer Arbeidet med å arbeide fram en modell i Trondheim kommune, sammen med SMISO-ST (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Sør-Trøndelag) er kommet godt i gang (se vedlagte rapporter). Vi er gjort kjent med at 41 barneskoler skal være med på dette. Kursene skal holdes for 2. 5 og 8. trinn. 3 nye kurs i Nittedal er planlagt til den 4., 5. og 6 november Daglig leder vil i samarbeid med soneleder for lionsklubbene i Trondheim finne dato der alle klubbene kan møtes og få grundig informasjon om hva som kan forventes i forhold til kostnader og synlighet når prosjektet «tar av». Deltakere fra DMV på dette møtet vil være styremedlem Terje Rasmussen og daglig leder. 11. Lions Quest Europamøte i Norge januar 2014 Det vil på instruktørmøtet den 7. november, i samarbeid med «senior trainer» Marianne Jansson utarbeidet et endelig forslag til program for seniortrenere og trenere. Arbeid fra fellessesjoner i Sofia 2013 vil bli tatt opp til videre behandling.

17 Økonomien skal håndteres av DMV (Styreleder Rune Johansen). Det ble på møtet nedsatt en komite bestående av styreleder Rune Johansen, styremedlem Hans Otto Glomsås, MD-NAC Hroar Thorsen og daglig leder i DMV Ivar Tollefsrud, som skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen (påmelding, betaling, ramme for møter, måltider, underholdning etc) av LQ-EM møtet på Hurdal syn- og mestringssenter. 12. Europaforum i I stanbul norsk opplegg Det ser ut til at LQ kan delta med innlegg i flere sesjoner både under sesjoner om ungdom, aktiviteter og medlemsvekst. Norge vil trolig få anledning til å få 2stk 20 minutters sesjoner der vi vil fortelle om viktigheten ved å få Lions og LQ til å arbeide tett sammen for å kunne skape økonomiske muligheter til å nå ut til så mange barn og ungdom som overhode mulig med vårt program. Vi vil dessuten i sesjoner der ungdom/aktiviteter er temaer kunne få innlegg på mellom 5 og 10 minutter (ferdigskrevet innlegg som de norske deltakerne leser seg opp på i forkant av konferansen). Deltakere fra Norge blir Ivar Tollefsrud, Hroar Thorsen og styreleder Rune Johansen (Trond Rekstad har måttet melde avbud p.g.a. eksamener) 13. Analyseverktøy Elevator status videre fremdrift En aller første test på hvordan dette verktøyet virker, vil vi få ved at våre instruktører + noen andre utvalgte, svarer på spørsmålene tilpasset norske forhold. Deretter vil så Elevator i Sverige bearbeide og vise oss resultatene i en grafisk form (spørsmålene er når dette skrives sendt ut). Skoler i to kommuner har sagt seg interessert, (Trøgstad og Gausdal) i å prøve ut dette opplegget, og de vil i forkant bli invitert til orienteringsmøte om dette evalueringsverktøyet. Vi ønsker dessuten å få med en eller to nye DMV-skoler. 14. Eventuelt - Styreleder er innkalt til statusmøte med Guvernørrådets Arbeidsutvalg den 30. oktober. - Instruktør Trond Rekstad, med innspill fra daglig leder har for en tid siden sendt en artikkel til vår internasjonale utgave av «Lion» om hvordan Lions og DMV samarbeider med/sponser elitefotball-laget Sandnes Ulf. Denne artikkelen sto på trykk i internasjonal utgave i september. Det er fra Oak Brook gitt beskjed om at denne artikkelen skal med i alle verdens utgaver av «Lion» så snart som mulig. Nors utgave av «Lion» har den med i nr. 2/ Dato for neste møte: 19. november, kl Oslo, 2. oktober 2013 Rune Johansen Terje Rasmussen Hans O. Glomsås Styreleder Hilde Straumsheim Tove Helen Tronstad

18 Stiftelsen Det er mitt valg RESULTATREGNSKAP for DRIFT PR [ADM - DRIFT - INST] Regnskap Regnskap Budsjett Differanse 2013 hele 2012 hele budsj/regnsk Inntekter Kurs Bidrag fra Lions Norge (Tulipanfondet) Andre inntekter Salg andre bøker/materiell Kurs høgskolene Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Reiser/møter Honorarer selvstendig næringsdrivende Egne ansatte's arbeid mot prosjekt Egenandel mot prosjekt Lokalkostnader Revisjon og regnskap Avskrivninger Royalty Adm.og kontorkostnader Lagerkost, utsendelse Varekost bøker til kurs Varekost solgte bøker Avs. tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat før netto prosjekter Avsatt inntekter pr Andre inntekter - oppfølgning fra HSD , ,00 Avsatt kostnader pr Royalty , ,00

19 Stiftelsen Det er mitt valg V: Balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 0 0 Omløpsmidler Varer på lager Forskuddsbetalte kostnader/fordringer 0 0 Debitorer Sum fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Formålskapital med eksterne bindinger Annen formålskapital Årets resultat drift Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Kreditorer Mellomværende med SHD Annen kortsiktig gjeld Skyldig forskuddstrekk & arb.g.avg Skyldig feriepenger Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

20 Stiftelsen Det er mitt valg 2013 REGNSKAPSRAPPORT PROSJEKT PR H-dir Regnskap Utbetalt støtte Påløpn. Kost. Resultat Støtte/tilskudd H-dir Støtte for 2013 er 1,3mill Sum inntekter Evaluering ( ) 0 Design Ungdomstrinnet 0 0 Veiledningsmøter intervensjon 0 0 Trykking, utsendelse 0 0 Eksterne veiledere 0 0 Opplæring Lions-medlemmer Barnetrinnet 0 0 Sum Evaluering Materiell ( ) Grunnskolen Videregående skole 0 Foreldre 0 Aktivitets- lekehefte 0 Barnehageopplegg 0 Besteforeldre 0 Samisk oversettelse 0 0 Sum Materiell Skolering ( ) Pedagogiske høgskoler Nye instruktører Oppfølgingskurs Foreldremøter 0 0 Instruktører/medarbeidere Ressursperson vold og overgrep 0 Sum Skolering Sum Resultat Ført mot driftsregnskapet "Overskudd" fra i fjor 0 Netto resultat Ikke utbetalt/ikke inntekstført 0 Avsatt kostnader pr Oppfølgingkurs - belastes HSD , ,00 Forbruk pr (inkl. avsetning) ,11 Støtte ,00 Fri midler ,89 Allokeringer 2.halvår Ludens - redaktøravtale - nettsider ,00 Instruktører , ,00

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer