MØTEINNKALLING - Fellesstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING - Fellesstyret"

Transkript

1 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag Dokumentdato: Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Høgskolen i Vestfold, Møterom Færder B2 6 Dato: Mandag Tid: Kl :00 Saksliste: Velkommen ved styreleder Vedtakssaker: Sak 72/13 Godkjenning av møteinnkalling Møtebok fra møte i Fellesstyret godkjent pr epost iht sak 14/2013 Sak 73/13 Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet Sak 74/13 Måltall for opptak og studieportefølje for HBV 2014/15 Sak 75/13 Hovedprinsipper for budsjettmodell 2014 Sak 76/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Sak 77/13 Klagenemd, struktur og mandat Sak 78/13 Skikkethetsnemd, struktur og mandat Sak 79/13 Forhandlingsutvalg for HBV Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

2 2 Orienterings- og drøftingssaker Sak 80/13 Notat vedrørende bemanning og innplasseringsprosjektet Møtet lukkes etter sak 80/13 Sak 81/13 Tilsetting av prodekaner (unntatt offentlighet sakspapirer ettersendes) Sak 82/13 Meldingssaker - Referat fra IDF møte HBV Ettersendes til styrets medlemmer. - Referat fra møte i Saksforberedende organ , inkludert notat fra Petter Aasen om rektors stab. (Vedlegg). Velkommen til møtet! Steinar Stjernø(s) Styreleder Nils Dugstad Høgskoledirektør, HiVe Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør, HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

3 STYRESAK 1 STYRESAK - Fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Terje Thomassen og Juel Helge Rye Saksnummer: HiBu 12/1740 og 2012/996 (HiVe) Vedlegg: Notat «Økonomisk stilling for HiBu pr », og Notat «Økonomisk stilling for HiVe på fusjonstidspunktet». (begge notatene er vedlagt tallgrunnlag). SAK 73/13: Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet og prognose for 2014 Forslag til vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfolds økonomiske stilling på fusjonstidspunktet, prognoser for 2014 samt risikovurdering til orientering. Saksopplysninger: Sammendrag I henhold til avtale om fusjon mellom HiBu og HiVe skal institusjonenes økonomiske balanse på fusjonstidspunktet, samt sammenstilling av forventede inntekter og kostnader for perioden redegjøres for (prognoser). Saksfremlegget oppsummerer rapporten i notats form fra hver av institusjonene, samt avslutter redegjørelsen med en overordnet risikovurdering i forhold til prognostiserte resultater. For utfyllende informasjon vises det derfor til vedlagte rapporter. For øvrig vises det til styrebehandlede regnskapsrapporter pr 2 tertial ved respektive institusjoner (se referanselisten). Høgskolen i Buskerud Økonomisk balanse på fusjonstidspunktet 1 januar 2014 Høgskolens budsjett for 2013 er gjort opp med et planlagt ordinært driftsunderskudd innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) på -4.7 mill kroner, samt i tillegg bruk av strategiske avsetninger på 1 mill kroner til campusutviklingsprosjekter. Samlet gir dette et prognostisert driftsunderskudd ved utgangen av 2013 på -5,7 mill kroner. Underskuddet skal dekkes delvis av oppsparte midler ved strategisk reserve på 3,7 mill kroner, samt resterende ved tilskudd på 2 mill kroner fra virksomhetskapitalen. Det forventes at virksomhetskapitalen styrkes med 1,5 mill kroner i løpet av tredje tertial Ved inngangen til 2013 hadde høgskolen en samlet avsetning innen BFV på 7,7 mill kroner, samt en virksomhetskapital på 9 mill kroner. Fratrukket prognostisert driftsresultat for 2013 vil gjenstående avsetning innen BFV være redusert til 4 mill kroner (7,7-3,7 mill kroner), og gjenstående virksomhetskapital vil være 8,5 mill kroner (9 mill kroner-2 mill kroner+1,5 mill kroner). Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

4 STYRESAK 2 Forventet inntekts- og kostnadsnivå i 2014 Prognosen for 2014 tar utgangspunkt i tilsvarende drift som for 2013 samt vekst som følge av videreføring av tidligere tildelte studieplasser. Høgskolen fikk i tillegg økt tildelingen for 2014 som følge av god uttelling i studiepoengproduksjon (kr. 9 mill), konsekvensjustering (kr. 7 mill), overtagelse av barnehagelærerutdanning fra Høgskolen i Telemark (kr. 4.4 mill), samt noen mindre økninger (stipendiatstillinger, kategoriendring mv.). Høgskolen har i 2013 vedtatt å starte bachelorutdanning i økonomi ved studiested Drammen, og tar i den forbindelse over lokalene til BI. Husleien vil derfor øke som følge av dette. Overtagelse av barnehagelærerutdanningen fra HiT, vil også medføre økte kostnader til infrastruktur (husleie, ansatte mv). Avtale om overføring er ikke klar pr dags dato. Inntektsøkningene som nevnt over - følges av tilsvarende kostnadsøkninger grunnet økt aktivitet. Disse forholdene er hensyntatt i prognosen for 2014, som er gjort opp i balanse. Virksomhetskapitalen er planlagt styrket med kr. 1. million i løpet av året, og utgjør ved utgangen av 2014 kr. 9.5 mill. Høgskolen i Vestfold Økonomisk balanse på fusjonstidspunktet 1 januar 2014 HiVes ordinære driftsresultat pr 2 tertial 2013 viser et overskudd på +5,9 mill kroner. Driftsresultatet er høyere enn tilsvarende periode i fjor, og høyere enn budsjettert. Høgskolens samlede drift på rapporteringstidspunktet er således godt innenfor tildelte og bevilgede rammer. Videre er de samlede avsetningene økt med 14,2 mill kroner til 49 mill kroner pr 2 tertial 2013, hvorav 13 mill kroner utgjør strategiske reserve til høgskolestyrets disposisjon. I tillegg tilkommer HiVes virksomhetskapital (aggregert overskudd fra avsluttede oppdragsprosjekter) som pr 2 tertial 2013 utgjør 8,3 mill kroner. Beregninger og prognose for 2013 viser at situasjonen vil vedvare ut året, dvs et positivt driftsresultat fra ordinære aktiviteter på 5 mill kroner og avsetning til strategisk reserve på 13 mill kroner. HiVes virksomhetskapital forventes styrket marginalt som følge av avsluttede oppdragsprosjekter og vil utgjøre 8,4 mill kroner. HiVes økonomiske handlingsrom på fusjonstidspunktet synes dermed å utgjøre omkring 22 mill kroner (strategisk reserve + virksomhetskapital). Forventet inntekts- og kostnadsnivå i 2014 Prognosen for 2014 legger til grunn en tilsvarende økonomisk situasjon som i Det er ikke igangsatt forpliktelser som vil medføre vesentlige endringer høgskolens faste kostnader. Forsiktighetsprinsippet er lagt til grunn for utarbeidelse av prognosen. Inntektsøkningen i prognosen består av kjente forhold som videreføring av tildelte studieplasser og at kostnadsutviklingen følger bevilgningen som følge av økt aktivitetsnivå. BOA er forutsatt å være en videreføring av aktivitetsnivået fra Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

5 STYRESAK 3 Prognosen legger dermed til grunn at HiVes aktiviteter vil kunne gjennomføres innenfor midlene som stilles til rådighet (bevilgninger og inntekter). Budsjettambisjonen om styrket økonomisk handlingsrom ligger fast og strategisk reserve tilføres 5 mill kroner. Virksomhetskapitalen forutsettes styrket med 0,3 mill kroner og utgjør samlet 8,7 mill kroner. Risikovurdering HiBu rapporterer et ordinært driftsunderskudd på 5 mill kroner pr 2 tertial Gjenstående avsetning (avregning med staten) rapporteres på samme tidspunkt å være 2,3 mill kroner innenfor BFV. Resultatet pr 2 tertial er utgangspunktet både for prognosen for 2013 og HiBu fastholder i sine prognoser at høgskolen vil være i økonomisk balanse ved årsslutt og i 2014, basert på forutsetninger om bruk av virksomhetskapital og overskudd fra oppdragsprosjekter. Det er knyttet større risiko til størrelsen på fremtidige eksterne inntekter enn for bevilgninger. Samtidig så er HiBus virksomhetskapital av en sådan størrelse (9 mill kroner) at den vil kunne dekke opp for eventuelle underskudd på kort sikt og innenfor prognoseperioden Risikoen for at HiBu vil være i økonomisk ubalanse i perioden vurderes derfor som moderat. HiVe har en noe større og mer robust økonomi og viser pr 2 tertial et overskudd på tilnærmet +6 mill kroner, samt betydelige avsetninger (avregning mot staten) på 49 mill kroner, hvorav 13 mill kroner er til styrets disposisjon som strategisk reserve. I tillegg tilkommer virksomhetskapitalen på 8,3 mill kroner. Risikoen for at HiVe vil være i økonomisk ubalanse i perioden vurderes derfor som lav. Begge institusjonene peker på økonomiske utfordringer ved enkelte fakulteter. Det vil være formålstjenlig med snarlig oppfølging av slike utfordringer, spesielt med tanke på å avklare finansieringsgrunnlaget (antall finansierte studieplasser, resultattildelinger) opp mot løpende og planlagt aktivitetsnivå. For kommende HBV bør det derfor gjøres et arbeid med å avklare bærekraften for primærvirksomheten, samt at ressursinnsatsen søkes harmonisert over tid. Referansedokumenter: 1. Sak 58/13 Økonomisk status og tertialrapportering pr august 2013, Høgskolestyrets møte 3 oktober Sak 2013/43 Regnskapsrapport 2 tertial 2013, Høgskolestyrets møte 31 oktober Kunnskapsdepartementet: Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høgskoler 4. Notat «Økonomisk stilling for HiBu pr » (vedlegg) 5. Notat «Økonomisk stilling for HiVe på fusjonstidspunktet». (Vedlegg) Direktørenes signatur Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

6

7

8

9

10

11

12

13

14 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Anne Fængsrud/Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 2013/1740 og Hive 2012/996 Vedlegg 1: HiBu s saksfremlegg, vedlegg 2: HiBu s studietilbud, vedlegg 3: HiVe s saksfremlegg, vedlegg 4: HiVe s studietilbud SAK 74/13 Måltall for opptak og studieportefølje for HBV 2014/15 for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studietilbud for studieåret Studietilbudet fra HBV består av summen av studietilbud fra hhv HiBu og HiVe slik det framgår av vedlegg 2 (HiBu) og 4 (HiVe) 2. Rektor gis fullmakt om beslutning for igangsetting av nye studietilbud og til å igangsette arbeid med utvikling av nye egenfinansierte studietilbud 3. Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt å avlyse studieprogram. 4. Det forutsettes at det på hvert fakultet allokeres kompetanse til studietilbudene i tråd med kravene i studietilsynsforskriften. Bakgrunn for saken: I forbindelse med etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold skal det lyses ut felles studietilbud i samordna opptak og i lokalt opptak høsten Det vises til konklusjon om studietilbud i SAK 44/13 Revidert milepælsplan for etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra : HBV har en samlet studieportefølje for opptaket høsten HBV er overbygningen som utgjøres av HiBu s studieportefølje og HiVe s studieportefølje, som er utviklet etter gjeldende rutiner på eksisterende fakulteter ved hver institusjon. I tråd med dette vedtaket legges HBVs totale studietilbud frem for fellesstyret for godkjenning. Institusjonene har ulike prosesser frem mot fellesstyres vedtak om den enkelte institusjons studietilbud, som skal lyses ut i samordna opptak og lokalt opptak. For HiBu s vedkommende betyr det at styret i tidligere vedtak har vedtatt fordeling av tildelte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet frem til I tilfelle der utviklingen av nye studietilbud ikke har kommet langt nok, herunder godkjenning av mastergrader fra NOKUT, omdisponeres studieplassene midlertidig innen fakultetene. Fastsetting av måltall for opptak baseres på resultater av foregående års opptak, av registrerte heltidsekvivalenter knyttet til det enkelte studieprogram og det måltall som styret fastsetter som måltall for det enkelte studieprogram. Registrerte heltidsekvivalenter og måltallene inngår i HiBu s nåværende budsjettmodell. Gjennom budsjettsimuleringer og senere budsjett for fakultetene, verifiseres at studieporteføljen kan gjennomføres med de ressurser/rammer som stilles til disposisjon. Dersom rammen ikke er tilstrekkelig

15 for å iverksette hele studieporteføljen, avtales opphold med rektor og styret. Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt å avlyse studieprogram. For HiVe s vedkommende er den totale studieporteføljen koblet til det enkelte fakultetets tildelte studieplasser for , som bergenes ut fra Kunnskapsdepartementets studentkategorier. Det enkelte fakultets antall studieplasser er basert på historiske tall med utgangpunkt i status Etter 2003 er nye øremerkede og frie studieplasser tildelt institusjonen fra Kunnskapsdepartementet frem til 2013 lagt til. Institusjonens studieportefølje som legges frem for styret, baseres på det enkelte fakultets kompetanse-, kapasitets og ressurskartlegging for å sikre faglig og økonomisk bærekraft. Det enkelte fakultet må innenfor sin tildelte ramme kvalitetssikre at driften av studier som er i gang, og studier som skal lyses ut, er bærekraftig og gjennomføres i tråd med studietilsynsforskriften. Saksdokumenter: 1. Vedlegg 1 HiBu s saksfremlegg 2. Vedlegg 2 HiBu s studietilbud Vedlegg 3 Hive s saksfremlegg 4. Vedlegg 4 HiVe s studietilbud Orientering om forslag til statsbudsjettet for universiteter og høyskoler 6. Tildelingsbrev HiBu og Hive Direktørenes signatur Nils Dugstad Høgskoledirektør, HiVe Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør, HiBu

16 Vedlegg 1 HiBu Saksfremlegg HiBu Fakultetenes foreslåtte bevilgningsfinansierte studietilbud med oppstart Fakultet for helsevitenskap Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Rammen for Buskerud er økt med 40 måltallsplasser/studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Fakultet igangsetter deltidsstudieprogram innen sykepleie fra januar Opptak 40 studieplasser. I tillegg til studieprogrammer angitt i vedlegget, har fakultet en rekke videreutdanninger som delvis er eksternfinansierte. Det planlegges å etablere et mastertilbud innen Helseledelse. Foreløpig gis det en videreutdanning innen programområdet med opptak 20 studieplasser i Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at fakultetet oppfyller sin dimensjonering. Opptaket for master i klinisk helse dimensjoneres ned fra 64 til 50 studieplasser. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Fakultetet deler et internasjonalt mastertilbud innen Human Rights and Multiculturalism med Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap. Opptak til denne masteren er annet hvert år, med opptak høsten Fakultetet planlegger ny masterutdanning innen realfag i samarbeid med Fakultet for teknologi og maritime fag. Foreløpig gis det en videreutdanning innen programområdet med opptak 20 studieplasser i Fakultetet har nå gjennomført implementering av GLU-utdanningene. Det er fortsatt utfordringer knyttet til at lærerstudentene ikke er fullfinansiert gjennom studiepoengproduksjon (etterslep på to år). Rammen for Buskerud er økt med 45 studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Rammen for GLU 1-7 styrkes, men opptakstallet endres ikke. Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at antall studenter er lavere enn dimensjonert. Frafallet underveis for lærerutdanningene er medvirkende til dette, noe skyldes også sviktende rekruttering.

17 Fakultet for teknologi og maritime fag Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Rammen for Buskerud er økt med 12 måltallsplasser/studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Rammen styrker mastertilbudene innen Systems Engineering og Industriell økonomi for ingeniører. I tillegg økes kapasiteten for ingeniørutdanningene. Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at fakultetet oppfyller sin dimensjonering. Opptaket for ingeniørprogrammene økes med 12 studieplasser og master Systems Engineering med 5 studieplasser. Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Rammen for Buskerud er økt med 13 måltallsplasser/studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Fakultetet deler et internasjonalt mastertilbud innen Human Rights and Multiculturalism med Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Opptak til denne masteren er annet hvert år, med opptak høsten Fakultetet deler også et mastertilbud innen Industriell økonomi for ingeniører med Fakultet for teknologi og maritime fag. Industriell økonomi er også en studieretning innen master i økonomi og ledelse for økonomistudenter. Fakultet/Buskerud har iverksatt bachelorutdanning i økonomi og ledelse i Drammen. Dette var et strategisk viktig tiltak etter at BI la ned sin virksomhet der. Tilbudet finansieres gjennom delvis omdisponering av måltallsplasser/studieplasser innen egen ramme (opphør av årsstudier der det også er bachelorprogram) og delvis gjennom øremerkede, strategiske midler. Fakultetet har stor økning i studiepoengproduksjon, med virkning i Fakultetet har således handlefrihet med hensyn til å dekke ekstra kostnader til nye studieplasser. Det er søkt om studieplasser til denne utdanningen utenfor rammen for Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at fakultetet oppfyller sin dimensjonering. Opptaket for bachelor i økonomi og ledelse i Drammen foreslås til 50 studieplasser. Vurdering I Buskerud inngår måltall/studieplasser avsatt til de enkelte studieprogram for neste år og registrerte heltidsekvivalenter høsten inneværende år i budsjettmodellen som gir grunnlag for fordeling mellom fakultetene. I tillegg legges det inn ulike støttetiltak i forhold til utvikling av studietilbud, øremerkede kostnader og strategiske vurderinger. Budsjettsimuleringer basert på dette grunnlag er drøftet med fakultetene. Det er utarbeidet tabeller vedrørende studentdata for budsjettsimuleringer. Det er også utarbeidet tabell som viser endringer av studieplasser tildelt fra KD fordelt på enten studieplasser med føringer fra KD eller strategisk fordeling fra eget styre. Tabellen angir studieplassendringer fra 2009 til 2015.

18 Gjennomgang med fakultetene avklarer om de foreslåtte studieprogram kan gjennomføres med den tildelte rammen som budsjettsimuleringene viser. Hvis så ikke er tilfelle, må studieporteføljen begrenses. Opphold i årsenhetene norsk, engelsk og matematikk må videreføres for Ressursene må benyttes for å øke rammen for GLU 1-7 i Drammen. Studieprogrammene i Vedlegg 2 Forslag til studietilbud Buskerud er avklart med fakultetene som gjennomførbare, og er i samsvar med vedtatt strategi og føringer fra styret i Buskerud. Vedlegg 2 Forslag til studietilbud i Buskerud.

19 Vedlegg 2 Forslag til studietilbud i Buskerud Aktivitet Omfang Opptak Navn på studieprogram Student kategori Totalt antall studiepoeng for studieprogrammet Heltid/deltid. Antall studiepoeng per studieår Antall studieplasser til opptak Fakultet for helsevitenskap Master, klinisk helse, deltid D Bachelor, radiografi D Bachelor, sykepleie E Bachelor, deltidssykepleie E Master, optometri og synsvit. Hel/deltid C /30 20 Bachelor, optometri D Kontaktlinsetilpasning, master C Videreutdanning helseledelse D Sum Fakultet for helsevitenskap 411 Fakultet for teknologi og maritime fag Master, Systems Engineering heltid/deltid C /30 35 Master, Industriell økonomi (delt med FFØS) D /30 10 Bachelor, data (inkl. 3-sem) E Bachelor, elektro (inkl. 3-sem) E Bachelor, maskin (inkl. 3-sem) E Y-vei, industribachelor, kyb./mekatronikk E Y-vei, industribachelor, vann og miljø E Forkurs 90 Sum Fakultet for teknologi og maritime fag 277 Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Master i økonomisk administrative fag D /30 40 heltid/deltid, inklusiv ind. Øk. for økonomer Master i Human Rights and Multiculturalism D /30 15 (delt med FFL) Master, industriell økonomi for ingeniører D /30 10 (delt med FFT ) Siviløkonom, Hønefoss og Kongsberg D Bachelor, IT og informasjonssystemer E Bachelor, dynamisk webdesign E Bachelor, jus og ledelse F Bachelor Juss F Bachelor i reiselivsledelse F Bachelor, statsvitenskap F Bachelor Lysdesign E Bachelor, visuell kommunikasjon D

20 Bachelor, øk. adm. Hønefoss F Bachelor, øk. adm. Kongsberg F Bachelor, øk. adm. Drammen F Bachelor markedsføring F Årsstudium, juridiske fag F Årsstudium, menneskerettigheter moduler F Event sport & management hel/deltid F 60 60/30 20 Sum Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap 500 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Master, utdanningsledelse, heltid/deltid D /30 20 Master i Human Rights and Multiculturalism D /30 15 (delt med FFØS) Videreutdanning i realfag D Grunnskolelærer trinn, Drammen D Grunnskolelærer trinn, Drammen D Praktisk pedagogisk utdanning, heltid/deltid D Sum Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 235

21 Vedlegg 3 HBV-HiVe Saksfremlegg studietilbud SAKSFREMLEGG Møtedato: Saksnr: 2012/460 Vedlagt saken: Vedlegg Forslag til studietilbud HiVe Saksbehandler: Anne Fængsrud Studieporteføljen ved studentopptaket høsten 2014 Innledning I denne saken behandles HiVe s bevilgningsfinansierte studietilbud for , som skal lyses ut som del av HBVs studietilbud i samordnet og lokalt opptak. Studietilbudet som skal lyses ut, er del av fakultetenes totale studieportefølje. Det enkelte fakultet har meldt inn studietilbud med bakgrunn i et regneark for ressursberegninger. Ressursarket skal være en støtte for det enkelte fakultet og sikre ressursmessig, kapasitetsmessig og kompetansemessig bærekraft for egen studieportefølje. I ressursarket skal fakultetet føre opp det enkelte studieprograms navn, studentkategori, totalt antall studiepoeng, forventet antall studenter totalt på studieprogrammet, antall studieplasser totalt for studieprogrammet, antall timer avsatt for gjennomføring av studieprogrammet (inkludert timer til fagligoppdatering), antall fagpersoner med førstekompetanse som underviser/veileder på studieprogrammet og antall studieplasser som ønskes utlyst for opptak for Årsenheter, videreutdanninger og enkeltemner skal inkluderes. Fakultetene ved HiVe skal vurdere studietilbudet i forhold til Faglig-strategiske føringer for HiVe s studieportefølje i er basert på plattformdokument Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold (profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger og anvendt og praksisnær forskning) HiVe s strategiplan vurdering av forholdet mellom studenter på bachelor- og masternivå studietilbud som del av HiVe s ecampus-prosjekt. Viserektor for utdanning har i notat til fakultetene bedt dekanene om forslag til studietilbud for bevilgningsfinansierte studier ved eget fakultet, med frist Fakultetenes studietilbud baseres på at fakultetene med bakgrunn i ressursarket er faglig og økonomisk bærekraftig, basert på det enkelte fakultets kompetanse-, kapasitetsog ressurskartlegging. Forslag til vedlagt studietilbud fremmes på bakgrunn av disse prosessene ved det enkelte fakultet. Det vedlagte foreslåtte studietilbudet for vurderes samlet som økonomisk bærekraftig. Se kommentarer knyttet til det enkelte fakultet nedenfor. Fakultet for helsevitenskap Fakultetet har holdt en fast faglig-strategisk retning. Følgende hovedområder har vært i utvikling: Dimensjonering mellom nivåene i utdanningspyramiden; Samarbeid med HiBu om utvikling av videreutdanninger til master. Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) med hensyn til studie- og fagmiljøer regionalt og nasjonalt Stadig videreutvikling av bachelorutdanningen, slik at den svarer på dagens kompetansebehov i helsetjenesten og utdanner kandidater kan innfri arbeidslivets forventninger og krav Etablering av studiepoenggivende profesjonsspesifikk veilederutdanning Side 1

22 Fakultetet prioriterer bachelor i sykepleie som heltidsstudium, som rekrutterer meget godt. Det desentraliserte deltidsstudiet i sykepleie i samarbeid med Larvik kommune hadde et godt opptak høsten 2012, og nytt opptak er planlagt når det første kullet har fullført bachelorprogrammet. Når det gjelder videreutdanningene, tas det opp studenter til de rammeplanstyrte videreutdanningene i anestesi-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (AIOK). Videreutdanning i psykisk helse skal ha opptak høsten 2014, et studium som har rekruttert godt. I forhold til elæring utarbeides fire kompetansehevingsprogram for praksisveiledere. Dette er innenfor fagområdene anestesi, intensiv, operasjon, kreft og geriatrisk vurderingskompetanse. Det planlegges iverksettelse av program for praksisveilederne våren 2014 etter å ha gjennomført forsøk med utstyret i høst. Målet er at programmet skal gå parallelt med studentenes tilstedeværelse i klinikken gjennom de tre semestrene. Master i jordmorfag hadde sitt første opptak høsten 2012 heltid og deltid. Når første kull på heltid har gjennomført våren 2014, planlegges et nytt opptak til heltidsstudiet samme høst. Masterprogrammet i helsefremmende arbeid lyses ut som deltidsstudium basert på fakultetets erfaringer gjennom flere år, som har gitt denne modellen god rekruttering og gjennomstrømning. Fra nasjonalt nivå er det gitt signaler om at videreutdanningene på helsefag på sikt skal videreutvikles til tilbud på masternivå. Fakultetet utvikler nå et masterprogram innenfor anestesi og intensivsykepleie i samarbeid med HiBu med planlagt opptak høsten Innenfor HBV ser fakultetet også en innfasing av et felles masterprogram i psykisk helse. Utfordringene innenfor fakultet for helsevitenskap har tidligere blant annet bestått i å sikre økonomisk, kapasitetsmessig og kompetansemessig bærekraft for etablering og igangsetting av flere masterprogrammer samtidig som bachelor i sykepleie ivaretas. I 2013 klarer fakultetet å gjennomføre alle planlagte aktiviteter innenfor utdanning, forskning og formidling. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultetet HUT arbeider systematisk for å bli en komplett profesjonsutdanning for barnehage og skole med studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. HUT kan tilby utdanning av alle store lærerutdanningskategorier for barn og ungdom fra 0-20 år, fra barnehage til videregående opplæring, fra bachelorutdanning til forskerutdanning. Etter flere krevende år har fakultetet konsolidert studieporteføljen, og fakultetet vil etter fusjonen bidra til at HBV fremstår som en betydelig lærerutdanningsinstitusjon. På nasjonalt, politisk nivå har det i løpet av de siste fem årene skjedd mye innenfor lærerutdanningene. I løpet av tre år er fire nye nasjonale rammeplaner vedtatt i Kunnskapsdepartementet. Alle fire rammeplaner innebærer et markant brudd med tidligere utdanninger. En ny forskrift om rammeplan for PPU (praktisk- pedagogisk utdanning) skulle ha kommet våren 2013, men er foreløpig utsatt. HUT har gjennom studieåret gjennomført en omfattende prosess med hensyn til Fakultetets prioriteringer vedrørende videreutvikling av fagmiljø , jf. S-sak 2013/31. Styret vedtok her styrking av tre skolefag (matematikk, engelsk og idrett/kroppsøving), samtidig som det tydelig ble understreket at den nye barnehagelærerutdanningen skulle ivaretas. Med signaler om femårige grunnskolelærerutdanninger vil det stilles strenge krav til kompetanseutvikling, jf. momenter som ble understreket under styrets behandling av saken: «Spørsmålet om dimensjonering må avklares gjennom det videre strategiarbeidet ved fakultetet og i den fusjonerte høgskolen.» Det forutsettes at opprettelsen av lektorutdanning i norsk ikke er i konflikt med styresaken 2013/31 om at «grunnskolelærerutdanningene blir femårige utdanninger der alle fagmiljø som bidrar i det femårige løpet, vil måtte tilfredsstille studietilsynsforskriftens krav til fagmiljøenes kompetanse for masternivå.» Side 2

23 På grunn av at HUT fikk akkreditert et ph.d.-program i 2012, kan HiVe selv akkreditere masterprogrammer «innenfor de fagområder der de selv kan tildele doktorgrad eller tilsvarende». Det betyr at HiVe s eget styre har akkreditert en lektorutdanning i norsk (med historie) trinn 8-13, og at denne lektorutdanningen kan etableres som del av HUTs studietilbud for Ved fakultet HUT er ca. 950 heltidsplasser satt av til profesjonsrettede studier på bachelor- og masternivå inkludert videreutdanninger. Det utgjør ca. 70 % av studieporteføljen til HUT. De resterende studiene, innenfor språk, idrett og de ulike masterprogrammene bygger i stor grad opp under den kompetansen som er nødvendig for drift av profesjonsprogrammene. Noen få populære ikke-profesjonsrettede studier tilbys fortsatt med generell studiekompetanse som opptakskrav. Fakultetet samarbeider med både Høgskolen i Østfold og dagens HiBu om fordeling av valgfag i GLU1-7 og For studieåret 2013/2014 har HiVe hatt et positivt resultat med hensyn til mobilitet i OFA-LU. På masternivå er det fakultetets intensjon å tilby alle masterprogram årlig blant annet for rekruttering til eget ph-d.- program. Studietilbudet på masternivå i norsk ved HUT blir gitt av fagmiljøet i norsk ved institutt for språkfag som er akkreditert for å gi studietilbud både på master- og ph.d.-nivå. Studietilbudet er utviklet for å kunne tilby studenter fra GLU1-7, GLU 5-10 og lektorutdanning 8-13, og kravet om differensiering mot trinn blir ivaretatt. Institutt for språkfag har foretatt en omfattende revisjon av sine masterprogrammer, slik at flere emner kan velges på tvers av flere masterprogram, og slik at obligatorisk metodeemne blir felles. Dette har til hensikt å øke rekruttering og gjøre masterprogrammene mer fleksible. Blant annet muliggjør dette etableringen av lektorprogram i norsk fra høsten 2014 med omdisponeringer innenfor egen ramme. Master i pedagogikk har god rekruttering og god gjennomstrømning. Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap er tett knyttet til profesjonsutdanningene. Innenfor HiVe s ecampus-prosjekt er HUT aktivt i gang med flere emner, jf. styresakens profesjonsspesifikk veiledning (praksislærere/nyutdannede). I tillegg kommer IKT i læring. For 2014/15 er fordelingen av heltidsekvivalenter for HUT er ca. 18 % på masterprogram. Dette utgjør ca. 450 studenter, omtrent 20 % av den totale studentmassen til HUT. Disse tallene viser at halvparten av masterstudentene til HUT tar utdanningen på deltid. Masterstudier ved HUT er i kategori D, men under halvparten av fakultetets masterplasser får finansiering i kategori D, resten finansieres fra en lavere kategori. Alle de fem masterprogrammene vil kunne rekruttere til fakultetets nye ph.d.-studium. Fakultet for Teknologi og maritime fag I fakultetets utviklingsplan knyttes videre utvikling av studietilbudet til mål og tiltak fattet innenfor to av høgskolens satsingsområder (pyramider), som er mikro- og nanoteknologi og maritime fag. Kunnskapsdepartementet har i Prop. 1 S ( og 2014) - Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, innfelt HiVe s ansvar som kunnskapsinstitusjon innen Mikro- og nanoteknologi og maritim profesjon. Dette skjer gjennom regjeringens strategier Nanoteknologi 2021 og Maritim kompetanse 2020 (MARKOM2020). Fakultetet har definert tiltak for videre utvikling av og økt kvalitet i tilbudet på master- og ph.d.-nivå og for restrukturering av studieporteføljen, samt økt samhandling mellom utdanningsnivåene, relatert til profilering av utdanningsporteføljen gjennom konsentrerte faglige satsninger. Bachelorprogrammene i ingeniørfag ved fakultetet er rammeplanstyrt, utviklet og godkjent av styrene i de fire OFA-institusjonene. Implementeringen av et felles tredje studieår pågår i dette studieåret. Arbeid med ecampus- Side 3

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 Møtedato: Mandag 11. november 2013 Dokumentdato: 21.11.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Korte trekk

ÅRSRAPPORT. Korte trekk ÅRSRAPPORT 2012 Korte trekk Høgskolen i Vestfold 2012 Vår hovedprofil er profesjons- og arbeidslivsorienterte studieprogrammer på alle nivå basert på praksisnær og profesjonsrettet forskning og utviklingsarbeid.

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene Kristin Barstad Dekan, HSN Gardermoen, 16. Februar 2016 FUSJONSPROSJEKTET, STYREVEDTAK: 8

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

STYRESAK - fellesstyret

STYRESAK - fellesstyret STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: 07.10.2013 Dokumentdato: 2.10.2013 Saksbehandler: Nils A. Dugstad Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 52/13 Godkjenning av rektorvalget Forslag

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 26.september 2014 - Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 11.12.2013 Dokumentdato: 05.12.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 85/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer