MØTEINNKALLING - Fellesstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING - Fellesstyret"

Transkript

1 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag Dokumentdato: Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Høgskolen i Vestfold, Møterom Færder B2 6 Dato: Mandag Tid: Kl :00 Saksliste: Velkommen ved styreleder Vedtakssaker: Sak 72/13 Godkjenning av møteinnkalling Møtebok fra møte i Fellesstyret godkjent pr epost iht sak 14/2013 Sak 73/13 Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet Sak 74/13 Måltall for opptak og studieportefølje for HBV 2014/15 Sak 75/13 Hovedprinsipper for budsjettmodell 2014 Sak 76/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Sak 77/13 Klagenemd, struktur og mandat Sak 78/13 Skikkethetsnemd, struktur og mandat Sak 79/13 Forhandlingsutvalg for HBV Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

2 2 Orienterings- og drøftingssaker Sak 80/13 Notat vedrørende bemanning og innplasseringsprosjektet Møtet lukkes etter sak 80/13 Sak 81/13 Tilsetting av prodekaner (unntatt offentlighet sakspapirer ettersendes) Sak 82/13 Meldingssaker - Referat fra IDF møte HBV Ettersendes til styrets medlemmer. - Referat fra møte i Saksforberedende organ , inkludert notat fra Petter Aasen om rektors stab. (Vedlegg). Velkommen til møtet! Steinar Stjernø(s) Styreleder Nils Dugstad Høgskoledirektør, HiVe Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør, HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

3 STYRESAK 1 STYRESAK - Fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Terje Thomassen og Juel Helge Rye Saksnummer: HiBu 12/1740 og 2012/996 (HiVe) Vedlegg: Notat «Økonomisk stilling for HiBu pr », og Notat «Økonomisk stilling for HiVe på fusjonstidspunktet». (begge notatene er vedlagt tallgrunnlag). SAK 73/13: Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet og prognose for 2014 Forslag til vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfolds økonomiske stilling på fusjonstidspunktet, prognoser for 2014 samt risikovurdering til orientering. Saksopplysninger: Sammendrag I henhold til avtale om fusjon mellom HiBu og HiVe skal institusjonenes økonomiske balanse på fusjonstidspunktet, samt sammenstilling av forventede inntekter og kostnader for perioden redegjøres for (prognoser). Saksfremlegget oppsummerer rapporten i notats form fra hver av institusjonene, samt avslutter redegjørelsen med en overordnet risikovurdering i forhold til prognostiserte resultater. For utfyllende informasjon vises det derfor til vedlagte rapporter. For øvrig vises det til styrebehandlede regnskapsrapporter pr 2 tertial ved respektive institusjoner (se referanselisten). Høgskolen i Buskerud Økonomisk balanse på fusjonstidspunktet 1 januar 2014 Høgskolens budsjett for 2013 er gjort opp med et planlagt ordinært driftsunderskudd innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) på -4.7 mill kroner, samt i tillegg bruk av strategiske avsetninger på 1 mill kroner til campusutviklingsprosjekter. Samlet gir dette et prognostisert driftsunderskudd ved utgangen av 2013 på -5,7 mill kroner. Underskuddet skal dekkes delvis av oppsparte midler ved strategisk reserve på 3,7 mill kroner, samt resterende ved tilskudd på 2 mill kroner fra virksomhetskapitalen. Det forventes at virksomhetskapitalen styrkes med 1,5 mill kroner i løpet av tredje tertial Ved inngangen til 2013 hadde høgskolen en samlet avsetning innen BFV på 7,7 mill kroner, samt en virksomhetskapital på 9 mill kroner. Fratrukket prognostisert driftsresultat for 2013 vil gjenstående avsetning innen BFV være redusert til 4 mill kroner (7,7-3,7 mill kroner), og gjenstående virksomhetskapital vil være 8,5 mill kroner (9 mill kroner-2 mill kroner+1,5 mill kroner). Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

4 STYRESAK 2 Forventet inntekts- og kostnadsnivå i 2014 Prognosen for 2014 tar utgangspunkt i tilsvarende drift som for 2013 samt vekst som følge av videreføring av tidligere tildelte studieplasser. Høgskolen fikk i tillegg økt tildelingen for 2014 som følge av god uttelling i studiepoengproduksjon (kr. 9 mill), konsekvensjustering (kr. 7 mill), overtagelse av barnehagelærerutdanning fra Høgskolen i Telemark (kr. 4.4 mill), samt noen mindre økninger (stipendiatstillinger, kategoriendring mv.). Høgskolen har i 2013 vedtatt å starte bachelorutdanning i økonomi ved studiested Drammen, og tar i den forbindelse over lokalene til BI. Husleien vil derfor øke som følge av dette. Overtagelse av barnehagelærerutdanningen fra HiT, vil også medføre økte kostnader til infrastruktur (husleie, ansatte mv). Avtale om overføring er ikke klar pr dags dato. Inntektsøkningene som nevnt over - følges av tilsvarende kostnadsøkninger grunnet økt aktivitet. Disse forholdene er hensyntatt i prognosen for 2014, som er gjort opp i balanse. Virksomhetskapitalen er planlagt styrket med kr. 1. million i løpet av året, og utgjør ved utgangen av 2014 kr. 9.5 mill. Høgskolen i Vestfold Økonomisk balanse på fusjonstidspunktet 1 januar 2014 HiVes ordinære driftsresultat pr 2 tertial 2013 viser et overskudd på +5,9 mill kroner. Driftsresultatet er høyere enn tilsvarende periode i fjor, og høyere enn budsjettert. Høgskolens samlede drift på rapporteringstidspunktet er således godt innenfor tildelte og bevilgede rammer. Videre er de samlede avsetningene økt med 14,2 mill kroner til 49 mill kroner pr 2 tertial 2013, hvorav 13 mill kroner utgjør strategiske reserve til høgskolestyrets disposisjon. I tillegg tilkommer HiVes virksomhetskapital (aggregert overskudd fra avsluttede oppdragsprosjekter) som pr 2 tertial 2013 utgjør 8,3 mill kroner. Beregninger og prognose for 2013 viser at situasjonen vil vedvare ut året, dvs et positivt driftsresultat fra ordinære aktiviteter på 5 mill kroner og avsetning til strategisk reserve på 13 mill kroner. HiVes virksomhetskapital forventes styrket marginalt som følge av avsluttede oppdragsprosjekter og vil utgjøre 8,4 mill kroner. HiVes økonomiske handlingsrom på fusjonstidspunktet synes dermed å utgjøre omkring 22 mill kroner (strategisk reserve + virksomhetskapital). Forventet inntekts- og kostnadsnivå i 2014 Prognosen for 2014 legger til grunn en tilsvarende økonomisk situasjon som i Det er ikke igangsatt forpliktelser som vil medføre vesentlige endringer høgskolens faste kostnader. Forsiktighetsprinsippet er lagt til grunn for utarbeidelse av prognosen. Inntektsøkningen i prognosen består av kjente forhold som videreføring av tildelte studieplasser og at kostnadsutviklingen følger bevilgningen som følge av økt aktivitetsnivå. BOA er forutsatt å være en videreføring av aktivitetsnivået fra Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

5 STYRESAK 3 Prognosen legger dermed til grunn at HiVes aktiviteter vil kunne gjennomføres innenfor midlene som stilles til rådighet (bevilgninger og inntekter). Budsjettambisjonen om styrket økonomisk handlingsrom ligger fast og strategisk reserve tilføres 5 mill kroner. Virksomhetskapitalen forutsettes styrket med 0,3 mill kroner og utgjør samlet 8,7 mill kroner. Risikovurdering HiBu rapporterer et ordinært driftsunderskudd på 5 mill kroner pr 2 tertial Gjenstående avsetning (avregning med staten) rapporteres på samme tidspunkt å være 2,3 mill kroner innenfor BFV. Resultatet pr 2 tertial er utgangspunktet både for prognosen for 2013 og HiBu fastholder i sine prognoser at høgskolen vil være i økonomisk balanse ved årsslutt og i 2014, basert på forutsetninger om bruk av virksomhetskapital og overskudd fra oppdragsprosjekter. Det er knyttet større risiko til størrelsen på fremtidige eksterne inntekter enn for bevilgninger. Samtidig så er HiBus virksomhetskapital av en sådan størrelse (9 mill kroner) at den vil kunne dekke opp for eventuelle underskudd på kort sikt og innenfor prognoseperioden Risikoen for at HiBu vil være i økonomisk ubalanse i perioden vurderes derfor som moderat. HiVe har en noe større og mer robust økonomi og viser pr 2 tertial et overskudd på tilnærmet +6 mill kroner, samt betydelige avsetninger (avregning mot staten) på 49 mill kroner, hvorav 13 mill kroner er til styrets disposisjon som strategisk reserve. I tillegg tilkommer virksomhetskapitalen på 8,3 mill kroner. Risikoen for at HiVe vil være i økonomisk ubalanse i perioden vurderes derfor som lav. Begge institusjonene peker på økonomiske utfordringer ved enkelte fakulteter. Det vil være formålstjenlig med snarlig oppfølging av slike utfordringer, spesielt med tanke på å avklare finansieringsgrunnlaget (antall finansierte studieplasser, resultattildelinger) opp mot løpende og planlagt aktivitetsnivå. For kommende HBV bør det derfor gjøres et arbeid med å avklare bærekraften for primærvirksomheten, samt at ressursinnsatsen søkes harmonisert over tid. Referansedokumenter: 1. Sak 58/13 Økonomisk status og tertialrapportering pr august 2013, Høgskolestyrets møte 3 oktober Sak 2013/43 Regnskapsrapport 2 tertial 2013, Høgskolestyrets møte 31 oktober Kunnskapsdepartementet: Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høgskoler 4. Notat «Økonomisk stilling for HiBu pr » (vedlegg) 5. Notat «Økonomisk stilling for HiVe på fusjonstidspunktet». (Vedlegg) Direktørenes signatur Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

6

7

8

9

10

11

12

13

14 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Anne Fængsrud/Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 2013/1740 og Hive 2012/996 Vedlegg 1: HiBu s saksfremlegg, vedlegg 2: HiBu s studietilbud, vedlegg 3: HiVe s saksfremlegg, vedlegg 4: HiVe s studietilbud SAK 74/13 Måltall for opptak og studieportefølje for HBV 2014/15 for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret gir sin tilslutning til høgskoledirektørenes forslag til studietilbud for studieåret Studietilbudet fra HBV består av summen av studietilbud fra hhv HiBu og HiVe slik det framgår av vedlegg 2 (HiBu) og 4 (HiVe) 2. Rektor gis fullmakt om beslutning for igangsetting av nye studietilbud og til å igangsette arbeid med utvikling av nye egenfinansierte studietilbud 3. Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt å avlyse studieprogram. 4. Det forutsettes at det på hvert fakultet allokeres kompetanse til studietilbudene i tråd med kravene i studietilsynsforskriften. Bakgrunn for saken: I forbindelse med etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold skal det lyses ut felles studietilbud i samordna opptak og i lokalt opptak høsten Det vises til konklusjon om studietilbud i SAK 44/13 Revidert milepælsplan for etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra : HBV har en samlet studieportefølje for opptaket høsten HBV er overbygningen som utgjøres av HiBu s studieportefølje og HiVe s studieportefølje, som er utviklet etter gjeldende rutiner på eksisterende fakulteter ved hver institusjon. I tråd med dette vedtaket legges HBVs totale studietilbud frem for fellesstyret for godkjenning. Institusjonene har ulike prosesser frem mot fellesstyres vedtak om den enkelte institusjons studietilbud, som skal lyses ut i samordna opptak og lokalt opptak. For HiBu s vedkommende betyr det at styret i tidligere vedtak har vedtatt fordeling av tildelte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet frem til I tilfelle der utviklingen av nye studietilbud ikke har kommet langt nok, herunder godkjenning av mastergrader fra NOKUT, omdisponeres studieplassene midlertidig innen fakultetene. Fastsetting av måltall for opptak baseres på resultater av foregående års opptak, av registrerte heltidsekvivalenter knyttet til det enkelte studieprogram og det måltall som styret fastsetter som måltall for det enkelte studieprogram. Registrerte heltidsekvivalenter og måltallene inngår i HiBu s nåværende budsjettmodell. Gjennom budsjettsimuleringer og senere budsjett for fakultetene, verifiseres at studieporteføljen kan gjennomføres med de ressurser/rammer som stilles til disposisjon. Dersom rammen ikke er tilstrekkelig

15 for å iverksette hele studieporteføljen, avtales opphold med rektor og styret. Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt å avlyse studieprogram. For HiVe s vedkommende er den totale studieporteføljen koblet til det enkelte fakultetets tildelte studieplasser for , som bergenes ut fra Kunnskapsdepartementets studentkategorier. Det enkelte fakultets antall studieplasser er basert på historiske tall med utgangpunkt i status Etter 2003 er nye øremerkede og frie studieplasser tildelt institusjonen fra Kunnskapsdepartementet frem til 2013 lagt til. Institusjonens studieportefølje som legges frem for styret, baseres på det enkelte fakultets kompetanse-, kapasitets og ressurskartlegging for å sikre faglig og økonomisk bærekraft. Det enkelte fakultet må innenfor sin tildelte ramme kvalitetssikre at driften av studier som er i gang, og studier som skal lyses ut, er bærekraftig og gjennomføres i tråd med studietilsynsforskriften. Saksdokumenter: 1. Vedlegg 1 HiBu s saksfremlegg 2. Vedlegg 2 HiBu s studietilbud Vedlegg 3 Hive s saksfremlegg 4. Vedlegg 4 HiVe s studietilbud Orientering om forslag til statsbudsjettet for universiteter og høyskoler 6. Tildelingsbrev HiBu og Hive Direktørenes signatur Nils Dugstad Høgskoledirektør, HiVe Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør, HiBu

16 Vedlegg 1 HiBu Saksfremlegg HiBu Fakultetenes foreslåtte bevilgningsfinansierte studietilbud med oppstart Fakultet for helsevitenskap Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Rammen for Buskerud er økt med 40 måltallsplasser/studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Fakultet igangsetter deltidsstudieprogram innen sykepleie fra januar Opptak 40 studieplasser. I tillegg til studieprogrammer angitt i vedlegget, har fakultet en rekke videreutdanninger som delvis er eksternfinansierte. Det planlegges å etablere et mastertilbud innen Helseledelse. Foreløpig gis det en videreutdanning innen programområdet med opptak 20 studieplasser i Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at fakultetet oppfyller sin dimensjonering. Opptaket for master i klinisk helse dimensjoneres ned fra 64 til 50 studieplasser. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Fakultetet deler et internasjonalt mastertilbud innen Human Rights and Multiculturalism med Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap. Opptak til denne masteren er annet hvert år, med opptak høsten Fakultetet planlegger ny masterutdanning innen realfag i samarbeid med Fakultet for teknologi og maritime fag. Foreløpig gis det en videreutdanning innen programområdet med opptak 20 studieplasser i Fakultetet har nå gjennomført implementering av GLU-utdanningene. Det er fortsatt utfordringer knyttet til at lærerstudentene ikke er fullfinansiert gjennom studiepoengproduksjon (etterslep på to år). Rammen for Buskerud er økt med 45 studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Rammen for GLU 1-7 styrkes, men opptakstallet endres ikke. Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at antall studenter er lavere enn dimensjonert. Frafallet underveis for lærerutdanningene er medvirkende til dette, noe skyldes også sviktende rekruttering.

17 Fakultet for teknologi og maritime fag Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Rammen for Buskerud er økt med 12 måltallsplasser/studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Rammen styrker mastertilbudene innen Systems Engineering og Industriell økonomi for ingeniører. I tillegg økes kapasiteten for ingeniørutdanningene. Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at fakultetet oppfyller sin dimensjonering. Opptaket for ingeniørprogrammene økes med 12 studieplasser og master Systems Engineering med 5 studieplasser. Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Buskerud Fakultetet/Buskerud viderefører studieporteføljen fra studieåret Rammen for Buskerud er økt med 13 måltallsplasser/studieplasser gjennom tildelinger fra KD. Fakultetet deler et internasjonalt mastertilbud innen Human Rights and Multiculturalism med Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Opptak til denne masteren er annet hvert år, med opptak høsten Fakultetet deler også et mastertilbud innen Industriell økonomi for ingeniører med Fakultet for teknologi og maritime fag. Industriell økonomi er også en studieretning innen master i økonomi og ledelse for økonomistudenter. Fakultet/Buskerud har iverksatt bachelorutdanning i økonomi og ledelse i Drammen. Dette var et strategisk viktig tiltak etter at BI la ned sin virksomhet der. Tilbudet finansieres gjennom delvis omdisponering av måltallsplasser/studieplasser innen egen ramme (opphør av årsstudier der det også er bachelorprogram) og delvis gjennom øremerkede, strategiske midler. Fakultetet har stor økning i studiepoengproduksjon, med virkning i Fakultetet har således handlefrihet med hensyn til å dekke ekstra kostnader til nye studieplasser. Det er søkt om studieplasser til denne utdanningen utenfor rammen for Opptaket høsten 2013 og antall registrerte studenter høsten 2013 viser at fakultetet oppfyller sin dimensjonering. Opptaket for bachelor i økonomi og ledelse i Drammen foreslås til 50 studieplasser. Vurdering I Buskerud inngår måltall/studieplasser avsatt til de enkelte studieprogram for neste år og registrerte heltidsekvivalenter høsten inneværende år i budsjettmodellen som gir grunnlag for fordeling mellom fakultetene. I tillegg legges det inn ulike støttetiltak i forhold til utvikling av studietilbud, øremerkede kostnader og strategiske vurderinger. Budsjettsimuleringer basert på dette grunnlag er drøftet med fakultetene. Det er utarbeidet tabeller vedrørende studentdata for budsjettsimuleringer. Det er også utarbeidet tabell som viser endringer av studieplasser tildelt fra KD fordelt på enten studieplasser med føringer fra KD eller strategisk fordeling fra eget styre. Tabellen angir studieplassendringer fra 2009 til 2015.

18 Gjennomgang med fakultetene avklarer om de foreslåtte studieprogram kan gjennomføres med den tildelte rammen som budsjettsimuleringene viser. Hvis så ikke er tilfelle, må studieporteføljen begrenses. Opphold i årsenhetene norsk, engelsk og matematikk må videreføres for Ressursene må benyttes for å øke rammen for GLU 1-7 i Drammen. Studieprogrammene i Vedlegg 2 Forslag til studietilbud Buskerud er avklart med fakultetene som gjennomførbare, og er i samsvar med vedtatt strategi og føringer fra styret i Buskerud. Vedlegg 2 Forslag til studietilbud i Buskerud.

19 Vedlegg 2 Forslag til studietilbud i Buskerud Aktivitet Omfang Opptak Navn på studieprogram Student kategori Totalt antall studiepoeng for studieprogrammet Heltid/deltid. Antall studiepoeng per studieår Antall studieplasser til opptak Fakultet for helsevitenskap Master, klinisk helse, deltid D Bachelor, radiografi D Bachelor, sykepleie E Bachelor, deltidssykepleie E Master, optometri og synsvit. Hel/deltid C /30 20 Bachelor, optometri D Kontaktlinsetilpasning, master C Videreutdanning helseledelse D Sum Fakultet for helsevitenskap 411 Fakultet for teknologi og maritime fag Master, Systems Engineering heltid/deltid C /30 35 Master, Industriell økonomi (delt med FFØS) D /30 10 Bachelor, data (inkl. 3-sem) E Bachelor, elektro (inkl. 3-sem) E Bachelor, maskin (inkl. 3-sem) E Y-vei, industribachelor, kyb./mekatronikk E Y-vei, industribachelor, vann og miljø E Forkurs 90 Sum Fakultet for teknologi og maritime fag 277 Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Master i økonomisk administrative fag D /30 40 heltid/deltid, inklusiv ind. Øk. for økonomer Master i Human Rights and Multiculturalism D /30 15 (delt med FFL) Master, industriell økonomi for ingeniører D /30 10 (delt med FFT ) Siviløkonom, Hønefoss og Kongsberg D Bachelor, IT og informasjonssystemer E Bachelor, dynamisk webdesign E Bachelor, jus og ledelse F Bachelor Juss F Bachelor i reiselivsledelse F Bachelor, statsvitenskap F Bachelor Lysdesign E Bachelor, visuell kommunikasjon D

20 Bachelor, øk. adm. Hønefoss F Bachelor, øk. adm. Kongsberg F Bachelor, øk. adm. Drammen F Bachelor markedsføring F Årsstudium, juridiske fag F Årsstudium, menneskerettigheter moduler F Event sport & management hel/deltid F 60 60/30 20 Sum Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap 500 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Master, utdanningsledelse, heltid/deltid D /30 20 Master i Human Rights and Multiculturalism D /30 15 (delt med FFØS) Videreutdanning i realfag D Grunnskolelærer trinn, Drammen D Grunnskolelærer trinn, Drammen D Praktisk pedagogisk utdanning, heltid/deltid D Sum Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 235

21 Vedlegg 3 HBV-HiVe Saksfremlegg studietilbud SAKSFREMLEGG Møtedato: Saksnr: 2012/460 Vedlagt saken: Vedlegg Forslag til studietilbud HiVe Saksbehandler: Anne Fængsrud Studieporteføljen ved studentopptaket høsten 2014 Innledning I denne saken behandles HiVe s bevilgningsfinansierte studietilbud for , som skal lyses ut som del av HBVs studietilbud i samordnet og lokalt opptak. Studietilbudet som skal lyses ut, er del av fakultetenes totale studieportefølje. Det enkelte fakultet har meldt inn studietilbud med bakgrunn i et regneark for ressursberegninger. Ressursarket skal være en støtte for det enkelte fakultet og sikre ressursmessig, kapasitetsmessig og kompetansemessig bærekraft for egen studieportefølje. I ressursarket skal fakultetet føre opp det enkelte studieprograms navn, studentkategori, totalt antall studiepoeng, forventet antall studenter totalt på studieprogrammet, antall studieplasser totalt for studieprogrammet, antall timer avsatt for gjennomføring av studieprogrammet (inkludert timer til fagligoppdatering), antall fagpersoner med førstekompetanse som underviser/veileder på studieprogrammet og antall studieplasser som ønskes utlyst for opptak for Årsenheter, videreutdanninger og enkeltemner skal inkluderes. Fakultetene ved HiVe skal vurdere studietilbudet i forhold til Faglig-strategiske føringer for HiVe s studieportefølje i er basert på plattformdokument Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold (profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger og anvendt og praksisnær forskning) HiVe s strategiplan vurdering av forholdet mellom studenter på bachelor- og masternivå studietilbud som del av HiVe s ecampus-prosjekt. Viserektor for utdanning har i notat til fakultetene bedt dekanene om forslag til studietilbud for bevilgningsfinansierte studier ved eget fakultet, med frist Fakultetenes studietilbud baseres på at fakultetene med bakgrunn i ressursarket er faglig og økonomisk bærekraftig, basert på det enkelte fakultets kompetanse-, kapasitetsog ressurskartlegging. Forslag til vedlagt studietilbud fremmes på bakgrunn av disse prosessene ved det enkelte fakultet. Det vedlagte foreslåtte studietilbudet for vurderes samlet som økonomisk bærekraftig. Se kommentarer knyttet til det enkelte fakultet nedenfor. Fakultet for helsevitenskap Fakultetet har holdt en fast faglig-strategisk retning. Følgende hovedområder har vært i utvikling: Dimensjonering mellom nivåene i utdanningspyramiden; Samarbeid med HiBu om utvikling av videreutdanninger til master. Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) med hensyn til studie- og fagmiljøer regionalt og nasjonalt Stadig videreutvikling av bachelorutdanningen, slik at den svarer på dagens kompetansebehov i helsetjenesten og utdanner kandidater kan innfri arbeidslivets forventninger og krav Etablering av studiepoenggivende profesjonsspesifikk veilederutdanning Side 1

22 Fakultetet prioriterer bachelor i sykepleie som heltidsstudium, som rekrutterer meget godt. Det desentraliserte deltidsstudiet i sykepleie i samarbeid med Larvik kommune hadde et godt opptak høsten 2012, og nytt opptak er planlagt når det første kullet har fullført bachelorprogrammet. Når det gjelder videreutdanningene, tas det opp studenter til de rammeplanstyrte videreutdanningene i anestesi-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (AIOK). Videreutdanning i psykisk helse skal ha opptak høsten 2014, et studium som har rekruttert godt. I forhold til elæring utarbeides fire kompetansehevingsprogram for praksisveiledere. Dette er innenfor fagområdene anestesi, intensiv, operasjon, kreft og geriatrisk vurderingskompetanse. Det planlegges iverksettelse av program for praksisveilederne våren 2014 etter å ha gjennomført forsøk med utstyret i høst. Målet er at programmet skal gå parallelt med studentenes tilstedeværelse i klinikken gjennom de tre semestrene. Master i jordmorfag hadde sitt første opptak høsten 2012 heltid og deltid. Når første kull på heltid har gjennomført våren 2014, planlegges et nytt opptak til heltidsstudiet samme høst. Masterprogrammet i helsefremmende arbeid lyses ut som deltidsstudium basert på fakultetets erfaringer gjennom flere år, som har gitt denne modellen god rekruttering og gjennomstrømning. Fra nasjonalt nivå er det gitt signaler om at videreutdanningene på helsefag på sikt skal videreutvikles til tilbud på masternivå. Fakultetet utvikler nå et masterprogram innenfor anestesi og intensivsykepleie i samarbeid med HiBu med planlagt opptak høsten Innenfor HBV ser fakultetet også en innfasing av et felles masterprogram i psykisk helse. Utfordringene innenfor fakultet for helsevitenskap har tidligere blant annet bestått i å sikre økonomisk, kapasitetsmessig og kompetansemessig bærekraft for etablering og igangsetting av flere masterprogrammer samtidig som bachelor i sykepleie ivaretas. I 2013 klarer fakultetet å gjennomføre alle planlagte aktiviteter innenfor utdanning, forskning og formidling. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultetet HUT arbeider systematisk for å bli en komplett profesjonsutdanning for barnehage og skole med studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. HUT kan tilby utdanning av alle store lærerutdanningskategorier for barn og ungdom fra 0-20 år, fra barnehage til videregående opplæring, fra bachelorutdanning til forskerutdanning. Etter flere krevende år har fakultetet konsolidert studieporteføljen, og fakultetet vil etter fusjonen bidra til at HBV fremstår som en betydelig lærerutdanningsinstitusjon. På nasjonalt, politisk nivå har det i løpet av de siste fem årene skjedd mye innenfor lærerutdanningene. I løpet av tre år er fire nye nasjonale rammeplaner vedtatt i Kunnskapsdepartementet. Alle fire rammeplaner innebærer et markant brudd med tidligere utdanninger. En ny forskrift om rammeplan for PPU (praktisk- pedagogisk utdanning) skulle ha kommet våren 2013, men er foreløpig utsatt. HUT har gjennom studieåret gjennomført en omfattende prosess med hensyn til Fakultetets prioriteringer vedrørende videreutvikling av fagmiljø , jf. S-sak 2013/31. Styret vedtok her styrking av tre skolefag (matematikk, engelsk og idrett/kroppsøving), samtidig som det tydelig ble understreket at den nye barnehagelærerutdanningen skulle ivaretas. Med signaler om femårige grunnskolelærerutdanninger vil det stilles strenge krav til kompetanseutvikling, jf. momenter som ble understreket under styrets behandling av saken: «Spørsmålet om dimensjonering må avklares gjennom det videre strategiarbeidet ved fakultetet og i den fusjonerte høgskolen.» Det forutsettes at opprettelsen av lektorutdanning i norsk ikke er i konflikt med styresaken 2013/31 om at «grunnskolelærerutdanningene blir femårige utdanninger der alle fagmiljø som bidrar i det femårige løpet, vil måtte tilfredsstille studietilsynsforskriftens krav til fagmiljøenes kompetanse for masternivå.» Side 2

23 På grunn av at HUT fikk akkreditert et ph.d.-program i 2012, kan HiVe selv akkreditere masterprogrammer «innenfor de fagområder der de selv kan tildele doktorgrad eller tilsvarende». Det betyr at HiVe s eget styre har akkreditert en lektorutdanning i norsk (med historie) trinn 8-13, og at denne lektorutdanningen kan etableres som del av HUTs studietilbud for Ved fakultet HUT er ca. 950 heltidsplasser satt av til profesjonsrettede studier på bachelor- og masternivå inkludert videreutdanninger. Det utgjør ca. 70 % av studieporteføljen til HUT. De resterende studiene, innenfor språk, idrett og de ulike masterprogrammene bygger i stor grad opp under den kompetansen som er nødvendig for drift av profesjonsprogrammene. Noen få populære ikke-profesjonsrettede studier tilbys fortsatt med generell studiekompetanse som opptakskrav. Fakultetet samarbeider med både Høgskolen i Østfold og dagens HiBu om fordeling av valgfag i GLU1-7 og For studieåret 2013/2014 har HiVe hatt et positivt resultat med hensyn til mobilitet i OFA-LU. På masternivå er det fakultetets intensjon å tilby alle masterprogram årlig blant annet for rekruttering til eget ph-d.- program. Studietilbudet på masternivå i norsk ved HUT blir gitt av fagmiljøet i norsk ved institutt for språkfag som er akkreditert for å gi studietilbud både på master- og ph.d.-nivå. Studietilbudet er utviklet for å kunne tilby studenter fra GLU1-7, GLU 5-10 og lektorutdanning 8-13, og kravet om differensiering mot trinn blir ivaretatt. Institutt for språkfag har foretatt en omfattende revisjon av sine masterprogrammer, slik at flere emner kan velges på tvers av flere masterprogram, og slik at obligatorisk metodeemne blir felles. Dette har til hensikt å øke rekruttering og gjøre masterprogrammene mer fleksible. Blant annet muliggjør dette etableringen av lektorprogram i norsk fra høsten 2014 med omdisponeringer innenfor egen ramme. Master i pedagogikk har god rekruttering og god gjennomstrømning. Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap er tett knyttet til profesjonsutdanningene. Innenfor HiVe s ecampus-prosjekt er HUT aktivt i gang med flere emner, jf. styresakens profesjonsspesifikk veiledning (praksislærere/nyutdannede). I tillegg kommer IKT i læring. For 2014/15 er fordelingen av heltidsekvivalenter for HUT er ca. 18 % på masterprogram. Dette utgjør ca. 450 studenter, omtrent 20 % av den totale studentmassen til HUT. Disse tallene viser at halvparten av masterstudentene til HUT tar utdanningen på deltid. Masterstudier ved HUT er i kategori D, men under halvparten av fakultetets masterplasser får finansiering i kategori D, resten finansieres fra en lavere kategori. Alle de fem masterprogrammene vil kunne rekruttere til fakultetets nye ph.d.-studium. Fakultet for Teknologi og maritime fag I fakultetets utviklingsplan knyttes videre utvikling av studietilbudet til mål og tiltak fattet innenfor to av høgskolens satsingsområder (pyramider), som er mikro- og nanoteknologi og maritime fag. Kunnskapsdepartementet har i Prop. 1 S ( og 2014) - Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, innfelt HiVe s ansvar som kunnskapsinstitusjon innen Mikro- og nanoteknologi og maritim profesjon. Dette skjer gjennom regjeringens strategier Nanoteknologi 2021 og Maritim kompetanse 2020 (MARKOM2020). Fakultetet har definert tiltak for videre utvikling av og økt kvalitet i tilbudet på master- og ph.d.-nivå og for restrukturering av studieporteføljen, samt økt samhandling mellom utdanningsnivåene, relatert til profilering av utdanningsporteføljen gjennom konsentrerte faglige satsninger. Bachelorprogrammene i ingeniørfag ved fakultetet er rammeplanstyrt, utviklet og godkjent av styrene i de fire OFA-institusjonene. Implementeringen av et felles tredje studieår pågår i dette studieåret. Arbeid med ecampus- Side 3

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer