Kristen Friskole 2010 nr 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristen Friskole 2010 nr 4"

Transkript

1 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf Fax E-post: Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2010 nr 4 ISSN Redaksjonen avsluttet 14. desember 2010 Innholdsoversikt: Leder v/generalsekretæren s. 1 Kurs og konferanser s. 2 Politiske saker s. 3 Høringer s. 4 Pedagogikk s. 5 Organisasjonssaker s. 6 LEDER: Kan SV akseptere kristne private skoler permanent? Av generalsekretær Torgeir Flateby SV sa på sitt landsmøte i mars 2009 nei til privatskoler som bygger på alternativ pedagogikk eller på religiøst grunnlag. De mente også at trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i lovgivningen og som diskriminerer ved ansettelser, skal miste retten til statstilskudd. Ledelsen i partiet stemte riktignok mot landsmøtet. De hadde jo støttet privatskoleforliket og ønsket prinsipielt en privatskolelov som inkluderte de kristne og de pedagogisk alternative skolene. Selv om det ikke er noen stor velvilje for disse skolene i SV, har det skjedd en endring etter forliket. Hvor lenge vil denne innordningen under privatskoleforliket vare? Nylig gikk SVs parlamentariske leder Bård Vegard Solhjell ut og sa at han ønsker at private og ideelle organisasjoner kan levere velferdstjenester. Kanskje er det, hvis dette virkelig skjer, en nøkkel også for privatskolene? Solhjell innser at disse organisasjonene er et godt supplement til det offentlige og kan tilby tjenester samfunnet har brukt for. Han har tatt opp dette i møte med f.eks. Blå Kors. Under trontaledebatten i Stortinget 4. oktober inviterte KrFs Høybråten til et forlik med regjeringen for å forhindre at ideelle organisasjoner går dukken, og viste til at både Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har måttet legge ned velferdstilbud til fordel for kommersielle aktører. SVs partiprogram hevder at velferdsstaten er et offentlig ansvar. Nestleder Solhjell mener de frivillige organisasjonene hører med i en moderne velferdsstat. SV er fortsatt like skeptisk til tilbydere av ren kommersiell privat velferd. De ideelle organisasjonene må vel være nøkkelen til å forstå ham. Solhjell vil nemlig stille strengere krav til de kommersielle aktørene. - Det er veldig mange gode grunner til å utvikle en ideell sektor mer og legge større vekt på hvor viktig den er, sa han nylig til Dagbladet. Nå kan han kanskje også få SV med på laget. I nytt forslag til prinsipprogram i SV ønsker nemlig også et flertall i programkomiteen at partiet skal se på ideelt drevne tilbud som en viktig del av velferdssamfunnet som kan fornye og utvikle det. I SVs nåværende program heter det at det offentlige ikke skal fraskrive seg ansvaret for grunnleggende velferd. Vi mener kristen tro, religion og ideelle organisasjoner har mye felles. I sammenheng med Solhjells utspill kan vi lese i Vårt Land 3. desember at utviklingsminister Erik Solheim fra SV frir til Kristen-Norge. Han har allerede flere ganger den siste tiden hevdet at religion har betydning i bistandspolitikken og må vektlegges. Norsk Misjon og arbeiderbevegelsen har i følge ham hatt stor betydning i bistandsarbeid. Nå starter han et prosjekt med dialogmøter rundt i landet for å få religionens betydning mer frem i lyset. Vi mener at det nå er på tide å minne SV og hele venstresiden på at de kristne skolene også er ideelle organisasjoner. De er non-profitt skoler med klar ideell forankring for sin skoledrift og med forbud mot å ta utbytte eller på noen måte tilgodese kretser bak skolene økonomisk. Vi mener den nye holdningen fra to sentrale SV-politikerne er noe å bygge videre på for å forsøke å få en varig aksept for de private skolene som de faktisk støttet gjennom friskoleforliket de var med på i KFF vil arbeide for at Solhjell må innse at friskolene er et godt supplement til det offentlige, og kan tilby tjenester samfunnet har bruk for, slik han sa om ideelle organisasjoner. Det er kanskje langt fram, men det må være et mål å vinne slikt syn for friskolene i bredere politiske kretser at ikke de kristne skolene har manglende forutsigbarhet og forskjellige vilkår alt etter hvem som styrer landet.

2 KURS OG KONFERANSER Kurs og konferanser i høst Etter skolelederkonferansen har flere skoler og skolegrupper sagt at de ønsker å ha David Smith på sin skole eller et fellesopplegg dersom han kommer tilbake. Sekretariatet er i kontakt med David om muligheten for et nytt besøk i slutten av 2011 eller i november var det kurs om KFF-KSS for kap. 4-skolene, med 18 deltagere fra 14 bibelskoler. Lars Eirik Sandvik gikk gjennom det meste av systemet, med noen bidrag fra de andre i KFFs sekretariat. Noen av deltagerne hadde arbeidet mye med kvalitetssikringssystemet under privatskoleloven, mens for andre var det mye nytt. Dagen etter ble personvernkurset fra i vår gjentatt, også denne gang med juridisk førstekonsulent Hanne Silje Gule fra Datatilsynet som foreleser, sammen med Lars Eirik Sandvik. 34 deltager fra 27 grunn-, videregående og bibelskoler hørte og samtalte om viktige sider ved personopplysningsloven som f.eks. hvem som kan behandle og hva som skal oppbevares. Planlagte kurs og konferanser Vinteren og våren 2011 gir KFF tilbud om viktige kurs for flere målgrupper. Noen av kursene ligger allerede på hjemmesiden med program og påmeldingsskjema, de andre følger etter hvert. 5. januar er første kurs, en samling for grupper og enkeltpersoner som er i ferd med eller ønsker å starte ny kristen skole. Formålet er å gi drahjelp i søknadsprosessen og gi hjelp til å lage en søknad som kanskje kan leveres allerede innen søknadsfristen 1. april februar blir det kurs med fokus på skolenes psykososiale miljø. Dette er en oppfølging av kurset for servicepersonale i vår, der internatansatte etterlyste temaer om å hjelpe elever som sliter psykisk og sosialt. Kurset er for ansatte i videregående skoler både med og uten internat, ansatte i bibelskoler og fagskoler er også invitert. Det er primært beregnet for ansatte som treffer elevene utenfor klasserommet sosiallærere, internatledere, husmødre, skoleprester, ungdomsarbeidere mm. Anne Asprusten, for tiden skolediakon ved Kvitsund Gymnas, og Marit Holm Byre, rådgiver og inspektør ved Bakketun folkehøyskole blir med. Kurset skal være praktisk og konkret om hvordan vi kan hjelpe elevene, hvordan vi kan gi veiledning, utfordringer og ansvar ut fra et kristent menneskesyn. Det blir satt av tid til erfaringsdeling. 16. februar er det tilbud om innføring i den nye, digitale versjonen av KFF-KSS for skoler under privatskoleloven. Da vil noen utplukkede skoler allerede ha prøvd den ut litt. Nettløsningen er i stor grad slik at den kan tas i bruk uten opplæring, men KFF gir et tilbud. 12. april inviterer KFF politikere og andre til tilskuddskonferanse, med særlig vekt på bygningstilskudd. Vi ønsker å sette fokus på de utfordringene friskolene står overfor fordi vi ikke får tilskudd til husleie eller bygninger. Dette blir en del av en dagskonferanse for KFFs fylkeskontakter. 13. april blir det et nytt kurs der vi setter fokus på det å drive kristen skole i et bestemt fag. Denne gang er det kroppsøvingsfaget/idrett som er i sentrum. Kroppsøvingslærere og idrettslærere fra grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler inviteres til et dagskurs i Oslo der bl.a. følgende temaer blir tatt opp: Hvordan kan faget bidra til dannelsen av sunne (og kristne) mennesker? Spenningen mellom lek og konkurranse, å skape vinnerkultur versus tjener- og fellesskapskultur. Individualisme versus kollektivisme. Vær glad i den nasen du har Hvordan skape aksept? Gud har skapt meg, jeg er forvalter og har ansvar for å ta vare også på min egen kropp. Helhetlig menneskesyn. Identitet. Gud ble menneske. Samarbeid med andre fag. 28. april holdes det nytt regelverkkurs for privatskoler og kap. 4-skoler, slik som i mai i år. Kurset fokuserer på vedtekter, ordens- og inntaksreglement, for det er her vi opplever at det er mange dårlige og til dels lovstridige formuleringer. De skolene som ikke hadde noen på det kurset i vår bør merke seg denne aprildatoen. Neste års skolelederkonferanse blir oktober. KFFs styre har vedtatt å bruke samme hotell som i år.

3 30 studiepoeng i skoleledelse 31. januar starter KFFs videreutdannelse i skoleledelse sammen med NLA. Første samling er over to dager på Gå-Ut-Senteret, amanuensis Ola Hoff Kaldestad vil stå for mesteparten av undervisningen. 25 deltagere er påmeldt, fra ni videregående og seks grunnskoler. Gruppen består av både rektorer, inspektører og andre. Noen har allerede begynt å lese pensum! Det er plass til flere, ta kontakt med Signe Sandsmark i KFFs sekretariat snarest for mer informasjon. KFF på planleggingsdager og andre skolebesøk Vi minner om muligheten for å bruke de ansatte i KFFs sekretariat på planleggingsdager og andre skolebesøk, til både pedagogiske og skoleadministrative temaer. Ta kontakt med sekretariatet for avtale. Se under Kurstilbud om temaer for planleggingsdager o.l. POLITISKE SAKER Statsbudsjettet Forslaget til statsbudsjett for 2011, som ble lagt fram i oktober, ble omtalt i forrige nr av Kristen Friskole. Nå er budsjettet vedtatt, og det er ingen forandringer for friskoler i forhold til forslaget. Opposisjonen har, til dels samlet, noen positive merknader som kan være gode å ha senere. Når det gjelder privatskolene, mener en samlet opposisjon at 20-dagersregelen i vgs slår uheldig ut og tvinger skolene til i realiteten å drive veldedighet. De mener det er avgjørende å hjelpe elever til å fullføre og at friskolene bør stimuleres til dette i stedet for at skolen fratas statsstøtte ved fravær utover 20 dager. De vil også ha en gjennomgang av regelverket knyttet til inntak av voksne uten rett med den hensikt å å få flest mulig til å gjennomføre videregående opplæring. Dessuten påpeker de at det er urimelig forskjellsbehandling av elever når friskolene ikke får samme mulighet som offentlige skoler til å søke om ekstamidler til elever som sliter. Dette siste er knyttet til saken som KFF tok opp med departementet før sommeren, men som vi ennå ikke har fått svar på. En samlet opposisjon er også opptatt av full økonomisk likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, og viser til at andelen basisfinansiering til de private høyskolene er lavere enn tilsvarende ved de statlige høyskolene. De foreslår at stortinget skal be regjeringen finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur. Fire av KFFs høyskoler er nevnt spesielt av komiteens medlem fra KrF. Det gjelder Ansgar teologiske høgskole, Fjellhaug Misjonshøgskole og Høgskolen i Staffeldtsgate som får lavere tilskudd nå enn dersom de hadde forblitt friskoler, og Mediehøgskolen Gimlekollen som pga et kutt i 2005 fikk fjernet en økning knyttet til faktisk studenttall. For fagskolene er det positivt at forvaltningen av dem nå er tilbakeført fra fylkene til Kunnskapsdepartementet. I tiden under fylkene fikk skolene ikke tilskudd til antall studenter opp til godkjent studenttall og tilskudd ut fra satsene pr student etter privatskoleloven, slik enstemmige komitemerknader og budsjettproposisjoner foreskriver. Stortinget burde ha gjentatt at dette skal gjelde for de 13 tilbakeførte fagskolene og ev. nye på denne posten. Det skjedde dessverre ikke. Oppfølging av møtet med KUF-komiteen på skolelederkonferansen Situasjonsbeskrivelsen av privatskolenes økonomi som ble gitt både av generalsekretæren og av en rekke skoleledere som hadde ordet, så ut til å bli oppfattet. Det ble gitt uttrykk for et sterkt ønske om at kapitalutgifter og husleieutgifter for skolene må komme med i beregningsgrunnlaget for de 85 prosentene. Alle politikerne i panelet uttrykte forståelse for at de private skolene her har gode argumenter på hånden. Det er i ettertid sendt brev til komiteen. Flere av politikerne er relativt nye, og generalsekretæren har bedt om et møte med dem for å klargjøre hva skolene faktisk får, hva vi mener de burde få og hvilke mulige løsninger der er for å bedre økonomien. Prioriteringene, i rekkefølge, er forbedring av KOSTRA-tallene, avskrivninger inn i grunnlaget, husleie og kapitalutgifter, økt tilskuddsprosent. KFFs tilskuddskonferanse i april, der politikerne blir invitert, blir en viktig del av den videre satsing for å få dem til å legge føringer i budsjettarbeidet som så kan føre til større bevilgninger. Lovlige elever Det er detaljerte regler for hvilke elever som kan tas inn i private videregående skoler. Tilsynsavdelingen hos U- dir har sagt at det gjøres mange feil her, KFF har derfor stilt dem en del spørsmål om hvem som er rettselever. Nå har U-dir lagt svarene på noen av disse spørsmålene på nettsiden sin, Det gjelder f.eks. hvor lenge en elev kan gå før han eller hun har brukt opp et år av retten sin, det gjelder voksne i forhold til omvalg og realkompetanse, og det gjelder hva som menes med fullført. U-dir henviser også til et rundskriv, U-dir ,

4 der flere av disse spørsmålene er tatt opp. Det er viktig at der det gjøres avtale med fylket om at de betrakter en elev som rettselev, gjøres denne avtalen skriftlig og ikke bare på telefon. Møte i Friskolenes Kontaktforum Friskolenes Kontaktforum (FK), som består av fire friskoleorganisasjoner, møtes et par ganger i semesteret, oftest i forkant av felles møter med U-dir. På et møte i desember ble bl.a. felles strategi når det gjelder økning av tilskuddet diskutert, og det var enighet om den prioritering som KFF har lagt opp til. FK har også skrevet til KD og argumentert for at tilskuddet til friskoleorganisasjonene bør økes som konsekvens av at skolene har behov for mer støtte, bl.a. til kvalitetssikringsarbeid. I fellesmøtet med U-dir ble bl.a. plikt til tidlig innsats på 1-4 trinn i fagene norsk, samisk og matematikk tatt opp. Dette ble innført 2. halvår 2009 og skulle innføres i privatskolene to år etter når pengene var brukt i offentlig sektor og dette kom inn i KOSTRA. U-dir sier at pengene som kommunene har brukt til dette i andre halvår 2009 vil være inkludert for et halvt år i KOSTRA-tallene for neste år og at privatskolene skal innføre dette fra neste høst. Det er ikke mulig å si noe om hvor mye kommunene har brukt til dette og hvordan det slår ut på satsene. Uformelle referater fra møtene med U-dir blir lagt på hjemmesiden, under Ledertips/U-dirs lovtolkning. Tilskudd til Menighetsbibelskolen I forrige nummer skrev vi om den økonomiske situasjonen for de tidligere bibelskolene som er blitt fagskoler, at mange opplevde at fylkeskommunen ikke gav den økonomiske støtte som skolene var blitt lovet. Etter intenst arbeid overfor politikerne ble disse skolene tilbakeført til staten fra Menighetsbibelskolen fikk fremdeles ingen støtte for høstsemesteret. Sammen med KFF har skolen tatt dette opp med departementet, og i slutten av november sa KD at de hadde "funnet" kr som de ville "gi" til skolen for å hjelpe i den vanskelig situasjonen etter tilskuddskuttet. Dette betyr nærmere kr mindre enn forventet. Rektor Helge Terje Gilbrant mener at skolen skolen tross alt kan leve med dette. Den kan sannsynligvis spare inn noe, tære litt på sin egenkapital og legge litt om på opplegget videre uten at elevene skal lide. Det viktigste er at elevene kan regne med en trygg og stabil finansiering fra januar Vurdering for læring Prosjektet Vurdering for læring startet i fjor i noen grunnskoler, og KFF tok opp med U-dir at privatskolene ikke var inkludert. I høst startet andre runde, denne gang for videregående skoler, og det var synlig forbedring i og med at invitasjonen uttrykkelig nevnte private skoleeiere flere ganger. Det er likevel noen utfordringer igjen. Prosjektbeskrivelsen er tydelig skrevet ut fra at det er fylkeskommunene som er skoleeier, de private er "hengt på". Arbeidet skal foregå i de fylkeskommunale skolenes nettverk, uten at det sies noe om privatskolenes plass i forhold til dette. Det tas for gitt at skoleeiere har flere skoler, mens privatskoleeiere jo bare har én skole siden det formelt sett er skolens styre som er eier. Friskolenes Kontaktforum tok dette opp med U-dir i møte i desember, der vi ga uttrykk for det positive i at privatskolene er tatt med, og samtidig pekte på forbedringspotensiale. Det er omtrent ti KFF-skoler som er blitt med i prosjektet, men det er uklart hva slags nettverk de skal/kan delta i. U-dir åpnet for samarbeid mellom skoler med samme eierbakgrunn, men understreket viktigheten av å forholde seg til Økonomiforskriften når det gjaldt organisering av samarbeidet. Spørsmål i forhold til dette kan tas opp i orienteringmøtet. I senere prosjekter vil de i utlysning og organisering forsøke å ta mer hensyn til måten privatskolene er organisert på. HØRINGER KFF arbeider nå med fire høringsuttalelser som skal leveres i løpet av desember, januar og februar. Endring i læreplan for fremmedspråk eksamensordning for privatister. Det er foreslått at det skal innføres muntlig eksamen også i språk det ikke gis opplæring i. Muligheten for å ta eksamen i slike språk vil også gjøres avhengig av at det finnes tilstrekkelige fagmiljøer som kan gjennomføre muntlig og skriftlig eksamen. Dette vil innebære at flere språkfag vil forsvinne som privatistmuligheter. KFFs skoler kan ikke arrangere privatisteksamen, men mange har elever som går opp som privatist i morsmålet sitt eller et annet fremmedspråk de har lært, f.eks. som misjonærbarn. For elever med annet morsmål enn norsk har ordningen gitt mulighet til å konsentrere seg om norsk og engelsk og ikke måtte ha enda et fremmed språk. Forslaget vil føre til at eksamen blir vanskeligere å gjennomføre for elevene og både vanskeligere og mer kostbar å gjennomføre for skolene. Det vil også føre til lokale sensorer, som i de fleste tilfelle vil innebære at elev og sensor kjenner hverandre/er i slekt. Høringsfrist 27. desember. Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov Kompetanseregler mm. Det foreslås at lærere bare skal kunne bli fast ansatt til å undervise på ungdomstrinnet i fag de har minst 30 studiepoeng i, i vgs 60 studiepoeng.

5 Lærere som ikke fyller disse kravene kan bare bli ansatt midlertidig ut skoleåret. Det gjøres unntak for ungdomstrinn med færre enn 60 elever og færre enn fem årsverk. Det som kan bli en negativ konsekvens er at disse skolene, enten reelt eller i folks oppfatning, blir dårligere skoler. Hvem som er gode lærere er ikke bare avhengig av formell kompetanse. Det må i alle tilfelle vurderes om 60 elever/fem årsverk er en fornuftig grense. For elever ved private videregående skoler med rett til spesialundervisning foreslås innført rett til å ta det fjerde og femte år ved privatskolen. Dette kommer i forlengelsen av saken ved KVS-Lyngdal i fjor, da det ble sagt at lovgivningen krevde disse elevene flyttet over i fylkeskommunal skole etter tre år. Det er også flere mindre forslag til forandringer, bl.a. i forhold til typer lovovertredelser som skal anmerkes på politiattest. Høringsfrist 10. januar Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Dette er en forskrift som kommer hvert år og gjelder retningslinjer for støtte fra Lånekassen. I år er det bl.a. forandringer når det gjelder hvem som likestilles med foreldre i forhold til rett til bostipend og grunnstipend og stipend til studenter med nedsatt funksjonsevne. Særlige forhold som kan gi grunnlag for rett til bostipend for elever i vgs avgrenses til å gjelde forhold av personlig eller sosial karakter, og med begrunnelse i internasjonalisering har enda en vgs blitt godkjent for støtte til elever som et tatt opp i utdanningsprogram i utlandet gjennom samarbeid mellom norsk vgs og utenlandsk skole. Høringsfrist 1. febr Kulturskoleutvalgets rapport Kulturskoleløftet kulturskole for alle. Rapporten ser på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO. Et hovedmoment er forslag om modeller for hvordan man innenfor trinn, på et lokalt plan, kan få etablert et styrket samarbeid og bedre samordning mellom opplæring i ulike fag i skolen, SFO, kulturskole, Den Kulturelle Skolesekken og frivillige lag og foreninger. Det er viktig at friskolene også inkluderes i opplegg for kulturskolen som knyttes til skolene, og at fleksibilitet mellom skole og kulturskole også får ev. nødvendige hjemler i privatskoleloven. Samtidig er det nødvendig å være obs på at ikke kulturskolen organiseres på en måte som i praksis gjør skolen til en heldagsskole for alle elever. Høringsfrist 14. febr PEDAGOGIKK EurECA-konferanse: Dealing with Diversity EurECA nettverk for kristne lærere i Europa, vil på sin konferanse til neste år fokusere på hvordan vi ut fra vår kristne tro møter de utfordringer og muligheter som ligger i den variasjon elevene våre representerer. De har forskjellig sosial og kulturell bakgrunn, de har forskjellige evner, talenter, behov og begrensninger. Professor Donald MacLeod fra Skottland står for undervisningen, han er direktør for Centre for Inclusion and Equity, har vært lærer og lærerutdanner i over 30 år og har ledet flere nasjonale prosjekter i Skottland, som Success for All, Inclusive Schooling og Supporting Children s Learning. I tillegg til viktig faglig innhold gir konferansen en unik mulighet for kontakt med kristne lærere fra hele Europa. Den finner sted juni, Kristi Himmelfartshelgen, i den lille byen Vevey ved Genevesjøen i Sveits. Mer informasjon på Forum for didaktikk i kristent perspektiv Dette forumet, som ledes av NLA, hadde invitert til et utvidet møte 23. november, der skolekonsulenter o.l. i de forskjellige nettverk/organisasjoner/kirkesamfunn var invitert. Deltagerne fra NLA og andre fra Bergen kom seg ikke over fjellet pga en mystisk koffert på Flesland, så møtet ble avlyst. De som likevel var kommet hadde en uformell samling med deling av erfaringer og ideer. Carsten Hjorth Pedersen fra Danmark skal skrive et hefte om fagforståelse fra kristent perspektiv. De kristne grunnskolene i Danmark har før laget sine egne læreplaner, men det er for mye arbeid. Derfor ønsker de nå noen sider om hvert fag som kan hjelpe lærerne til et kristent perspektiv på de offentlige planene. Det var interesse for dette heftet fra norsk side. Det ble også snakket om viktigheten av å kvalifisere seg i lærebokanalyse, slik at lærerne kan få hjelp til å hjelpe elevene til å se hva lærebøkene formidler og til å bruke dem inn i egen sammenheng. Det ble snakket om arbeidet med materiell for kristendomsundervisningen i grunnskole og videregående. Også her hadde danskene noe å bidra med, de har laget et emnehefte for hvert klassetrinn klasse. I tillegg har Birgitte Kjær skrevet en kristendomsdidaktikk for kristne skoler. Gjermund Høgh fortalte om mange ønsker om å starte nye katolske grunnskoler, men finansiering er en stor hindring. Også andre fortalte om ønsker om å starte grunnskoler. De mest konkrete planene er to Danielsenskoler utenfor Bergen. PISA

6 PISA-resultatene er kommet, og statsråden uttrykker stor glede over bedre resultater enn forrige gang. Hun viser til Sverige og mer enn antyder at de dårlige resultatene der skyldes veksten i privatskoler, mens en av grunnene til at det går bedre i Norge er satsing på fellesskolen og stoppet privatisering. Dette gir ikke PISA-rapporten grunnlag for å hevde. Den sier at elevene i de svenske privatskolene presterer betydelig bedre enn elevene i de offentlige skolene, men sier ingenting om årssakssammenheng mellom dette og at resultatene generelt i Sverige går ned. I den svenske rapporten er ikke privatskoler nevnt i det hele tatt når Skolverket vurderer årsaker. De ser en forsterket betydning av sosioøkonomisk bakgrunn, økt forskjell mellom skoler og nevner som årsaker økt utvikling mot segregering, individualisering og differensiering i form av bl.a. mer selvstendig arbeid og mer homogene elevgrupper. PISA bekrefter også store forskjeller mellom etnisk svenske barn og barn med innvandrerbakgrunn, selv om disse er født i Sverige. En av konklusjonene i den internasjonale rapporten er at de ikke finner noen kvalitetsforskjell mellom private skoler og offentlige skoler. Elevenes hjemmebakgrunn forklarer det som måtte være av ulikheter i prestasjonsnivå, sies det. I Norge har de nasjonale prøvene vist at privatskolene er fullt på høyde med de kommunale. Utregninger viser f.eks. at over noen år nå har de katolske skolene ligget under det kommunale gjennomsnittet i leseferdighet i 5. klasse, mens de i 9. klasse har ligget over gjennomsnittet, til dels ganske høyt over. Dette er skoler med høy andel elever med innvandrerbakgrunn. The Contemporary Catholic School Det meste som er gjort av religionspedagogisk forskning i Norge, og de fleste bøker som er skrevet om skole og kristendom, har et luthersk utgangspunkt. Mange bøker som leses kommer fra USA og andre engelskspråklige land, de fleste av disse har et reformert eller bredt evangelikalt utgangspunkt. Uansett hvilken konfesjon en skole bygger på kan det være utfordrende og inspirerende å lese hva andre tenker om det å drive kristen skole. Boken The Contemporary Catholic School fra 1996 inneholder bl.a. artikler om hva en kristen skole er sett fra katolsk synsvinkel. Noen av artiklene har britisk utgangspunkt, andre amerikansk. Tre artikler om den katolske skoles identitet er spesielt interessante: What makes a school Catholic?, Catholic education and Catholic identity, The distinctiveness of Catholic education. Boken anbefales og kan lånes på bibliotek eller kjøpes på nett, både ny og brukt. Den er redigert av T. McLaughlin, J. O'Keefe and B. O'Keeffe. ORGANISASJONSSAKER Nytt styre i KFF Det nye styret for KFF hadde sitt første møte 26. november. Styret konstituerte seg slik: Ståle Andersen, styreleder Roald Kvam, nestleder og seksjonsleder kap. 4-skoler Solveig Gjerpe Asp, seksjonsleder grunnskoler Nils Ivar Brennhaug, seksjonsleder videregående skoler Svenning Bjørke, seksjonsleder høyskoler Gunn Dirdal, styremedlem Inger Johanne Aa Shealy, 1. varamedlem og seksjonsleder fagskoler Lauritz Pettersen, 2. varamedlem Styremøte 26. november På sitt første møte behandlet styret bl.a. følgende saker: - Tilskudd. Styret vedtok en plan for det videre arbeid med å forbedre tilskuddene og prioritering innen dette arbeidet. Styret ønsker at det skal utarbeides en kortfattet forklaring på hva skolene får og ikke får tilskudd til og hva de ønsker. Denne kan spres til ansatte, foreldre, elever og evt politikere som ikke nås på annen måte. - Aktuelle lovsaker. Styret drøftet forståelsen av lovverket i aktuelle saker som nedlegging av kapittel 4-skoler og helsesøstertjenesten. Det ble også samtalt om utdanningsdirektoratets deltagelse på skolelederkonferansen. - Stortingsmeldingen Tid til læring. Den bygger på Tidsbrukutvalgets rapport fra offentlige grunnskoler. KUFkomiteen bør orienteres om friskoleledernes administrative merarbeid fordi de også må gjøre skoleeiers (tilsvarende kommunens) oppgaver. Dette bør føre til økt tilskudd til administrasjon for friskolene. - Arbeidsprogram for seksjonene. Disse ble gjennomgått, drøftet og prioritert ut fra forslagene fra seksjonsmøtene. - Friskolepris. For å bidra til at den kristne friskolesaken jevnlig kommer på dagsordenen opprettes en friskolepris. Den skal gis til personer eller institusjoner som på en eller annen måte har utmerket seg og gjort en betydelig innsats for den kristne friskolesaken. KFF blir sekretariat for prisen. Styret foreslo personer til en komite som skal utarbeide forslag til nærmere retningslinjer, de har sagt ja til å delta. Komiteen består av Martin Ruud (forslagsstiller) og tre tidligere/nåværende KFF-styreformenn: Gunhild Hagesæther, Tjostolv Berget og Ståle Andersen.

7 - Skolelederkonferansen. Evalueringen av årets konferanse var gjennomgående positiv både når det gjelder programinnhold, sted og gjennomføring. Seksjonsmøtene ble vurdert noe ulikt, og det vil bli arbeidet med å få en bedre form på disse. Neste års konferanse blir på samme sted oktober. - Andre saker var drøfting av kursprogrammet for våren, gjennomgang av noen enkeltkurs, foreløpige tilbakemeldinger om høringsuttalelser som skal avgis og årsprogram for styremøter. Høyskolekonferanse til våren Høyskolene i KFF ønsker å bidra til at de ulike skoleslagene i KFF kan utvikle hverandre. De er også opptatt av sin egen rolle, både i KFF og ikke minst som kristne høyskoler i samfunnet. I forlengelsen av seksjonsmøtene på skolelederkonferansen arbeides det nå med å få til en intern konferanse til våren, der fokus skal være på hva kristne høyskoler kan bety og bidra med i samfunnet. Det skal være en konferanse der vi løfter blikket fra de kortsiktige mål og utfordringer som ofte preger hverdagen og ser på både røttene i den kristne universitetstradisjon og veien videre. To foredragsholdere er invitert, det er professor Trevor Cooling, direktør for National Institute for Christian Education Research, Canterbury Christ Church University, Canterbury og professor Magne Supphellen, NHH. Seksjonssamling for fagskolene Fagskolene i KFF er ikke mange, og de er alle relativt nye som fagskoler. De har avtalt en samling før jul for å snakke om erfaringer og felles utfordringer. Et hovedtema på samlingen er kvalitetssikringssystemet, der fagskolene ikke har samme krav til system som privatskolene og kap. 4-skolene. Lars Eirik Sandvik fra KFF blir med for å drøfte hvordan en kan gjøre dette best mulig. KFF-KSS elektronisk for privatskolene I begynnelsen av desember hadde KFFs IKT-utvalg et møte der de bl.a. prøvde ut den nettbaserte modul 1 i KFF-KSS for privatskolene. Etter avtale får noen skoler den til utprøving før jul, og så snart den fungerer bra vil alle skolene kunne ta den i bruk. Det blir et innføringskurs 16. februar i Oslo. Siste liten julegaver? KFF har ennå på lager noen eksemplarer av Vekst i vekslende vind, jubileumsskriftet fra For 1-3 bøker er det 99 kr pr bok, for flere er det 75 kr pr bok. Også andre friskolebøker har vi noen av, f.eks. Asbjørn Tveitens friskolehistori. Dessuten har vi termokrus til 50 kr og kortholdere til 15 kr, begge med KFFs logo. Porto kommer i tillegg til prisen. Posten har 16. desember som siste innleveringsfrist for sendinger som skal fram til jul. RSS og Twitter Det er nå mulig å få melding når det legges ut nyheter på KFFs hjemmeside! Det er tre måter å få beskjed på, nemlig RSS-feed, e-postvarsel og på Twitter. Det er laget en fane på forsiden på hjemmesiden der det går an å lese mer om hvordan en abonnerer på dette. KF ønsker alle sine lesere en velsignet julehøytid og en god ferie!

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Byrådsak 31/06. Dato: 19. januar Byrådet

Byrådsak 31/06. Dato: 19. januar Byrådet Dato: 19. januar 2006 Byrådsak 31/06 Byrådet Høringsutalelse vedr. Forslag om midlertidig endring i friskoleloven - stopp for godkjenning av frittstående skoler - forslag om endring i fagskoleloven. SVHO

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien.

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker 2. Søknadsprosess 3. Gjennomføring Før du søker Hvilke studietilbud kan jeg søke på? Du kan søke om å delta på alle

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Oslo 14.01.2008 Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: HILKAR 2014/7580 Dato: 11.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune Ovennevnte

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo 23. februar 2008 Høring forslag om

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Kristen Friskole 2012 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 30. oktober 2012

Kristen Friskole 2012 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 30. oktober 2012 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2012 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 30. oktober 2012 Innholdsoversikt:

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Kristen Friskole 2014 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 9. oktober 2014

Kristen Friskole 2014 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 9. oktober 2014 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2014 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 9. oktober 2014 Innholdsoversikt:

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift To typer kompetansekrav: Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling Krav om relevant kompetanse

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr ) Vår saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad Vår dato: Vår referanse: 31.01.2017 2016/1209 Deres dato: Deres referanse: 30.01.2016 Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole frodefredrik@gmail.com Vedtak

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Kristen Friskole 2013 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 25. september 2013

Kristen Friskole 2013 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 25. september 2013 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2013 nr 3 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 25. september 2013 Innholdsoversikt:

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre.

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre. Høringsuttalelse til ny friskolelov Lov om frittstående skoler Dato: 7. januar Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200605083_AAfk.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 21. desember 2006 14:58 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein Emne: Forslag til endring

Detaljer

HØRING: NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VAKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET.

HØRING: NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VAKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET. Kristent Pedagogisk Forum Colletts gt. 43 0456 Oslo Oslo, 28.10.2010 Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo HØRING: NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent Sjekkliste - inntaksreglement Vi har laget en sjekkliste basert på de vanligste regelbruddene som våre tilsyn avdekker. Hvis dere følger denne sjekklisten, unngår dere vanlige regelbrudd. ARTIKKEL SIST

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående BEBY /15 Bergen bystyre Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående LLEN ESARK-022-201432944-12 Hva saken gjelder: Ungdommens bystyre (UB) sendte 261114

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

KFFs Skolelederkonferanse 2009

KFFs Skolelederkonferanse 2009 KFFs Skolelederkonferanse 2009 Utdanningsdirektoratets time Nytt om lov, forskrifter, rundskriv og veiledere Lærlinger Spesialundervisning Lønns- og arbeidsvilkår psl 4-4: Nytt om forskrifter, rundskriv

Detaljer

Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Uttalelse - Utdanningsforbundet Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet av instansen

Detaljer

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid Kapittel 3. Elevane 3-1. Inntak av elevar Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova 2-1 tredje ledd

Detaljer

Evaluering av egen skole som kristen skole PÅ SKOLEN MED JESUS, ELLER?

Evaluering av egen skole som kristen skole PÅ SKOLEN MED JESUS, ELLER? Evaluering av egen skole som kristen skole PÅ SKOLEN MED JESUS, ELLER? Bakgrunnsteppe Masteroppgave På skolen med Jesus? Bevisstgjøring Hva slags skole ønsker vi? Behov for systemer styringsverktøy Skole

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak:

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak: Fra: Hanne Birgitte Moen Sendt: 21. september 2017 13:59 Til: Postmottak KD Kopi: Jorunn B. Almaas; Torill Strøm Emne: Ettersendelse av politisk vedtak - Høring- Tidlig

Detaljer

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015)

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

Intensivopplæring i eller utenfor klassen?

Intensivopplæring i eller utenfor klassen? Berit Lødding Solveig Holen 27-11-13 Intensivopplæring i eller utenfor klassen? NIFU Rapport 42/2013 Sluttrapport fra kartleggingsprosjektet Plaza hotel, Oslo, 27. november 2013 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre: Overgang fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre: Overgang fra ungdomsskole til videregående Egeninitiert forslag fra UB Overgangen fra ungdomsskole til videregående Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 261114 sak 54-14 og avga følgende uttalelse: Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre:

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Dato : 29.12.2009 Saknr. : 09/4588-3 Saksbehandler : Torbjørg Joramo Pleym Arkivkode : B00 &13 Deres ref.

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Høring Innføring av valgfag og

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 31.10.2008 Høring om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere Kristne Friskolers

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer