Kristen Friskole 2010 nr 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristen Friskole 2010 nr 4"

Transkript

1 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf Fax E-post: Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2010 nr 4 ISSN Redaksjonen avsluttet 14. desember 2010 Innholdsoversikt: Leder v/generalsekretæren s. 1 Kurs og konferanser s. 2 Politiske saker s. 3 Høringer s. 4 Pedagogikk s. 5 Organisasjonssaker s. 6 LEDER: Kan SV akseptere kristne private skoler permanent? Av generalsekretær Torgeir Flateby SV sa på sitt landsmøte i mars 2009 nei til privatskoler som bygger på alternativ pedagogikk eller på religiøst grunnlag. De mente også at trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i lovgivningen og som diskriminerer ved ansettelser, skal miste retten til statstilskudd. Ledelsen i partiet stemte riktignok mot landsmøtet. De hadde jo støttet privatskoleforliket og ønsket prinsipielt en privatskolelov som inkluderte de kristne og de pedagogisk alternative skolene. Selv om det ikke er noen stor velvilje for disse skolene i SV, har det skjedd en endring etter forliket. Hvor lenge vil denne innordningen under privatskoleforliket vare? Nylig gikk SVs parlamentariske leder Bård Vegard Solhjell ut og sa at han ønsker at private og ideelle organisasjoner kan levere velferdstjenester. Kanskje er det, hvis dette virkelig skjer, en nøkkel også for privatskolene? Solhjell innser at disse organisasjonene er et godt supplement til det offentlige og kan tilby tjenester samfunnet har brukt for. Han har tatt opp dette i møte med f.eks. Blå Kors. Under trontaledebatten i Stortinget 4. oktober inviterte KrFs Høybråten til et forlik med regjeringen for å forhindre at ideelle organisasjoner går dukken, og viste til at både Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har måttet legge ned velferdstilbud til fordel for kommersielle aktører. SVs partiprogram hevder at velferdsstaten er et offentlig ansvar. Nestleder Solhjell mener de frivillige organisasjonene hører med i en moderne velferdsstat. SV er fortsatt like skeptisk til tilbydere av ren kommersiell privat velferd. De ideelle organisasjonene må vel være nøkkelen til å forstå ham. Solhjell vil nemlig stille strengere krav til de kommersielle aktørene. - Det er veldig mange gode grunner til å utvikle en ideell sektor mer og legge større vekt på hvor viktig den er, sa han nylig til Dagbladet. Nå kan han kanskje også få SV med på laget. I nytt forslag til prinsipprogram i SV ønsker nemlig også et flertall i programkomiteen at partiet skal se på ideelt drevne tilbud som en viktig del av velferdssamfunnet som kan fornye og utvikle det. I SVs nåværende program heter det at det offentlige ikke skal fraskrive seg ansvaret for grunnleggende velferd. Vi mener kristen tro, religion og ideelle organisasjoner har mye felles. I sammenheng med Solhjells utspill kan vi lese i Vårt Land 3. desember at utviklingsminister Erik Solheim fra SV frir til Kristen-Norge. Han har allerede flere ganger den siste tiden hevdet at religion har betydning i bistandspolitikken og må vektlegges. Norsk Misjon og arbeiderbevegelsen har i følge ham hatt stor betydning i bistandsarbeid. Nå starter han et prosjekt med dialogmøter rundt i landet for å få religionens betydning mer frem i lyset. Vi mener at det nå er på tide å minne SV og hele venstresiden på at de kristne skolene også er ideelle organisasjoner. De er non-profitt skoler med klar ideell forankring for sin skoledrift og med forbud mot å ta utbytte eller på noen måte tilgodese kretser bak skolene økonomisk. Vi mener den nye holdningen fra to sentrale SV-politikerne er noe å bygge videre på for å forsøke å få en varig aksept for de private skolene som de faktisk støttet gjennom friskoleforliket de var med på i KFF vil arbeide for at Solhjell må innse at friskolene er et godt supplement til det offentlige, og kan tilby tjenester samfunnet har bruk for, slik han sa om ideelle organisasjoner. Det er kanskje langt fram, men det må være et mål å vinne slikt syn for friskolene i bredere politiske kretser at ikke de kristne skolene har manglende forutsigbarhet og forskjellige vilkår alt etter hvem som styrer landet.

2 KURS OG KONFERANSER Kurs og konferanser i høst Etter skolelederkonferansen har flere skoler og skolegrupper sagt at de ønsker å ha David Smith på sin skole eller et fellesopplegg dersom han kommer tilbake. Sekretariatet er i kontakt med David om muligheten for et nytt besøk i slutten av 2011 eller i november var det kurs om KFF-KSS for kap. 4-skolene, med 18 deltagere fra 14 bibelskoler. Lars Eirik Sandvik gikk gjennom det meste av systemet, med noen bidrag fra de andre i KFFs sekretariat. Noen av deltagerne hadde arbeidet mye med kvalitetssikringssystemet under privatskoleloven, mens for andre var det mye nytt. Dagen etter ble personvernkurset fra i vår gjentatt, også denne gang med juridisk førstekonsulent Hanne Silje Gule fra Datatilsynet som foreleser, sammen med Lars Eirik Sandvik. 34 deltager fra 27 grunn-, videregående og bibelskoler hørte og samtalte om viktige sider ved personopplysningsloven som f.eks. hvem som kan behandle og hva som skal oppbevares. Planlagte kurs og konferanser Vinteren og våren 2011 gir KFF tilbud om viktige kurs for flere målgrupper. Noen av kursene ligger allerede på hjemmesiden med program og påmeldingsskjema, de andre følger etter hvert. 5. januar er første kurs, en samling for grupper og enkeltpersoner som er i ferd med eller ønsker å starte ny kristen skole. Formålet er å gi drahjelp i søknadsprosessen og gi hjelp til å lage en søknad som kanskje kan leveres allerede innen søknadsfristen 1. april februar blir det kurs med fokus på skolenes psykososiale miljø. Dette er en oppfølging av kurset for servicepersonale i vår, der internatansatte etterlyste temaer om å hjelpe elever som sliter psykisk og sosialt. Kurset er for ansatte i videregående skoler både med og uten internat, ansatte i bibelskoler og fagskoler er også invitert. Det er primært beregnet for ansatte som treffer elevene utenfor klasserommet sosiallærere, internatledere, husmødre, skoleprester, ungdomsarbeidere mm. Anne Asprusten, for tiden skolediakon ved Kvitsund Gymnas, og Marit Holm Byre, rådgiver og inspektør ved Bakketun folkehøyskole blir med. Kurset skal være praktisk og konkret om hvordan vi kan hjelpe elevene, hvordan vi kan gi veiledning, utfordringer og ansvar ut fra et kristent menneskesyn. Det blir satt av tid til erfaringsdeling. 16. februar er det tilbud om innføring i den nye, digitale versjonen av KFF-KSS for skoler under privatskoleloven. Da vil noen utplukkede skoler allerede ha prøvd den ut litt. Nettløsningen er i stor grad slik at den kan tas i bruk uten opplæring, men KFF gir et tilbud. 12. april inviterer KFF politikere og andre til tilskuddskonferanse, med særlig vekt på bygningstilskudd. Vi ønsker å sette fokus på de utfordringene friskolene står overfor fordi vi ikke får tilskudd til husleie eller bygninger. Dette blir en del av en dagskonferanse for KFFs fylkeskontakter. 13. april blir det et nytt kurs der vi setter fokus på det å drive kristen skole i et bestemt fag. Denne gang er det kroppsøvingsfaget/idrett som er i sentrum. Kroppsøvingslærere og idrettslærere fra grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler inviteres til et dagskurs i Oslo der bl.a. følgende temaer blir tatt opp: Hvordan kan faget bidra til dannelsen av sunne (og kristne) mennesker? Spenningen mellom lek og konkurranse, å skape vinnerkultur versus tjener- og fellesskapskultur. Individualisme versus kollektivisme. Vær glad i den nasen du har Hvordan skape aksept? Gud har skapt meg, jeg er forvalter og har ansvar for å ta vare også på min egen kropp. Helhetlig menneskesyn. Identitet. Gud ble menneske. Samarbeid med andre fag. 28. april holdes det nytt regelverkkurs for privatskoler og kap. 4-skoler, slik som i mai i år. Kurset fokuserer på vedtekter, ordens- og inntaksreglement, for det er her vi opplever at det er mange dårlige og til dels lovstridige formuleringer. De skolene som ikke hadde noen på det kurset i vår bør merke seg denne aprildatoen. Neste års skolelederkonferanse blir oktober. KFFs styre har vedtatt å bruke samme hotell som i år.

3 30 studiepoeng i skoleledelse 31. januar starter KFFs videreutdannelse i skoleledelse sammen med NLA. Første samling er over to dager på Gå-Ut-Senteret, amanuensis Ola Hoff Kaldestad vil stå for mesteparten av undervisningen. 25 deltagere er påmeldt, fra ni videregående og seks grunnskoler. Gruppen består av både rektorer, inspektører og andre. Noen har allerede begynt å lese pensum! Det er plass til flere, ta kontakt med Signe Sandsmark i KFFs sekretariat snarest for mer informasjon. KFF på planleggingsdager og andre skolebesøk Vi minner om muligheten for å bruke de ansatte i KFFs sekretariat på planleggingsdager og andre skolebesøk, til både pedagogiske og skoleadministrative temaer. Ta kontakt med sekretariatet for avtale. Se under Kurstilbud om temaer for planleggingsdager o.l. POLITISKE SAKER Statsbudsjettet Forslaget til statsbudsjett for 2011, som ble lagt fram i oktober, ble omtalt i forrige nr av Kristen Friskole. Nå er budsjettet vedtatt, og det er ingen forandringer for friskoler i forhold til forslaget. Opposisjonen har, til dels samlet, noen positive merknader som kan være gode å ha senere. Når det gjelder privatskolene, mener en samlet opposisjon at 20-dagersregelen i vgs slår uheldig ut og tvinger skolene til i realiteten å drive veldedighet. De mener det er avgjørende å hjelpe elever til å fullføre og at friskolene bør stimuleres til dette i stedet for at skolen fratas statsstøtte ved fravær utover 20 dager. De vil også ha en gjennomgang av regelverket knyttet til inntak av voksne uten rett med den hensikt å å få flest mulig til å gjennomføre videregående opplæring. Dessuten påpeker de at det er urimelig forskjellsbehandling av elever når friskolene ikke får samme mulighet som offentlige skoler til å søke om ekstamidler til elever som sliter. Dette siste er knyttet til saken som KFF tok opp med departementet før sommeren, men som vi ennå ikke har fått svar på. En samlet opposisjon er også opptatt av full økonomisk likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, og viser til at andelen basisfinansiering til de private høyskolene er lavere enn tilsvarende ved de statlige høyskolene. De foreslår at stortinget skal be regjeringen finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur. Fire av KFFs høyskoler er nevnt spesielt av komiteens medlem fra KrF. Det gjelder Ansgar teologiske høgskole, Fjellhaug Misjonshøgskole og Høgskolen i Staffeldtsgate som får lavere tilskudd nå enn dersom de hadde forblitt friskoler, og Mediehøgskolen Gimlekollen som pga et kutt i 2005 fikk fjernet en økning knyttet til faktisk studenttall. For fagskolene er det positivt at forvaltningen av dem nå er tilbakeført fra fylkene til Kunnskapsdepartementet. I tiden under fylkene fikk skolene ikke tilskudd til antall studenter opp til godkjent studenttall og tilskudd ut fra satsene pr student etter privatskoleloven, slik enstemmige komitemerknader og budsjettproposisjoner foreskriver. Stortinget burde ha gjentatt at dette skal gjelde for de 13 tilbakeførte fagskolene og ev. nye på denne posten. Det skjedde dessverre ikke. Oppfølging av møtet med KUF-komiteen på skolelederkonferansen Situasjonsbeskrivelsen av privatskolenes økonomi som ble gitt både av generalsekretæren og av en rekke skoleledere som hadde ordet, så ut til å bli oppfattet. Det ble gitt uttrykk for et sterkt ønske om at kapitalutgifter og husleieutgifter for skolene må komme med i beregningsgrunnlaget for de 85 prosentene. Alle politikerne i panelet uttrykte forståelse for at de private skolene her har gode argumenter på hånden. Det er i ettertid sendt brev til komiteen. Flere av politikerne er relativt nye, og generalsekretæren har bedt om et møte med dem for å klargjøre hva skolene faktisk får, hva vi mener de burde få og hvilke mulige løsninger der er for å bedre økonomien. Prioriteringene, i rekkefølge, er forbedring av KOSTRA-tallene, avskrivninger inn i grunnlaget, husleie og kapitalutgifter, økt tilskuddsprosent. KFFs tilskuddskonferanse i april, der politikerne blir invitert, blir en viktig del av den videre satsing for å få dem til å legge føringer i budsjettarbeidet som så kan føre til større bevilgninger. Lovlige elever Det er detaljerte regler for hvilke elever som kan tas inn i private videregående skoler. Tilsynsavdelingen hos U- dir har sagt at det gjøres mange feil her, KFF har derfor stilt dem en del spørsmål om hvem som er rettselever. Nå har U-dir lagt svarene på noen av disse spørsmålene på nettsiden sin, Det gjelder f.eks. hvor lenge en elev kan gå før han eller hun har brukt opp et år av retten sin, det gjelder voksne i forhold til omvalg og realkompetanse, og det gjelder hva som menes med fullført. U-dir henviser også til et rundskriv, U-dir ,

4 der flere av disse spørsmålene er tatt opp. Det er viktig at der det gjøres avtale med fylket om at de betrakter en elev som rettselev, gjøres denne avtalen skriftlig og ikke bare på telefon. Møte i Friskolenes Kontaktforum Friskolenes Kontaktforum (FK), som består av fire friskoleorganisasjoner, møtes et par ganger i semesteret, oftest i forkant av felles møter med U-dir. På et møte i desember ble bl.a. felles strategi når det gjelder økning av tilskuddet diskutert, og det var enighet om den prioritering som KFF har lagt opp til. FK har også skrevet til KD og argumentert for at tilskuddet til friskoleorganisasjonene bør økes som konsekvens av at skolene har behov for mer støtte, bl.a. til kvalitetssikringsarbeid. I fellesmøtet med U-dir ble bl.a. plikt til tidlig innsats på 1-4 trinn i fagene norsk, samisk og matematikk tatt opp. Dette ble innført 2. halvår 2009 og skulle innføres i privatskolene to år etter når pengene var brukt i offentlig sektor og dette kom inn i KOSTRA. U-dir sier at pengene som kommunene har brukt til dette i andre halvår 2009 vil være inkludert for et halvt år i KOSTRA-tallene for neste år og at privatskolene skal innføre dette fra neste høst. Det er ikke mulig å si noe om hvor mye kommunene har brukt til dette og hvordan det slår ut på satsene. Uformelle referater fra møtene med U-dir blir lagt på hjemmesiden, under Ledertips/U-dirs lovtolkning. Tilskudd til Menighetsbibelskolen I forrige nummer skrev vi om den økonomiske situasjonen for de tidligere bibelskolene som er blitt fagskoler, at mange opplevde at fylkeskommunen ikke gav den økonomiske støtte som skolene var blitt lovet. Etter intenst arbeid overfor politikerne ble disse skolene tilbakeført til staten fra Menighetsbibelskolen fikk fremdeles ingen støtte for høstsemesteret. Sammen med KFF har skolen tatt dette opp med departementet, og i slutten av november sa KD at de hadde "funnet" kr som de ville "gi" til skolen for å hjelpe i den vanskelig situasjonen etter tilskuddskuttet. Dette betyr nærmere kr mindre enn forventet. Rektor Helge Terje Gilbrant mener at skolen skolen tross alt kan leve med dette. Den kan sannsynligvis spare inn noe, tære litt på sin egenkapital og legge litt om på opplegget videre uten at elevene skal lide. Det viktigste er at elevene kan regne med en trygg og stabil finansiering fra januar Vurdering for læring Prosjektet Vurdering for læring startet i fjor i noen grunnskoler, og KFF tok opp med U-dir at privatskolene ikke var inkludert. I høst startet andre runde, denne gang for videregående skoler, og det var synlig forbedring i og med at invitasjonen uttrykkelig nevnte private skoleeiere flere ganger. Det er likevel noen utfordringer igjen. Prosjektbeskrivelsen er tydelig skrevet ut fra at det er fylkeskommunene som er skoleeier, de private er "hengt på". Arbeidet skal foregå i de fylkeskommunale skolenes nettverk, uten at det sies noe om privatskolenes plass i forhold til dette. Det tas for gitt at skoleeiere har flere skoler, mens privatskoleeiere jo bare har én skole siden det formelt sett er skolens styre som er eier. Friskolenes Kontaktforum tok dette opp med U-dir i møte i desember, der vi ga uttrykk for det positive i at privatskolene er tatt med, og samtidig pekte på forbedringspotensiale. Det er omtrent ti KFF-skoler som er blitt med i prosjektet, men det er uklart hva slags nettverk de skal/kan delta i. U-dir åpnet for samarbeid mellom skoler med samme eierbakgrunn, men understreket viktigheten av å forholde seg til Økonomiforskriften når det gjaldt organisering av samarbeidet. Spørsmål i forhold til dette kan tas opp i orienteringmøtet. I senere prosjekter vil de i utlysning og organisering forsøke å ta mer hensyn til måten privatskolene er organisert på. HØRINGER KFF arbeider nå med fire høringsuttalelser som skal leveres i løpet av desember, januar og februar. Endring i læreplan for fremmedspråk eksamensordning for privatister. Det er foreslått at det skal innføres muntlig eksamen også i språk det ikke gis opplæring i. Muligheten for å ta eksamen i slike språk vil også gjøres avhengig av at det finnes tilstrekkelige fagmiljøer som kan gjennomføre muntlig og skriftlig eksamen. Dette vil innebære at flere språkfag vil forsvinne som privatistmuligheter. KFFs skoler kan ikke arrangere privatisteksamen, men mange har elever som går opp som privatist i morsmålet sitt eller et annet fremmedspråk de har lært, f.eks. som misjonærbarn. For elever med annet morsmål enn norsk har ordningen gitt mulighet til å konsentrere seg om norsk og engelsk og ikke måtte ha enda et fremmed språk. Forslaget vil føre til at eksamen blir vanskeligere å gjennomføre for elevene og både vanskeligere og mer kostbar å gjennomføre for skolene. Det vil også føre til lokale sensorer, som i de fleste tilfelle vil innebære at elev og sensor kjenner hverandre/er i slekt. Høringsfrist 27. desember. Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov Kompetanseregler mm. Det foreslås at lærere bare skal kunne bli fast ansatt til å undervise på ungdomstrinnet i fag de har minst 30 studiepoeng i, i vgs 60 studiepoeng.

5 Lærere som ikke fyller disse kravene kan bare bli ansatt midlertidig ut skoleåret. Det gjøres unntak for ungdomstrinn med færre enn 60 elever og færre enn fem årsverk. Det som kan bli en negativ konsekvens er at disse skolene, enten reelt eller i folks oppfatning, blir dårligere skoler. Hvem som er gode lærere er ikke bare avhengig av formell kompetanse. Det må i alle tilfelle vurderes om 60 elever/fem årsverk er en fornuftig grense. For elever ved private videregående skoler med rett til spesialundervisning foreslås innført rett til å ta det fjerde og femte år ved privatskolen. Dette kommer i forlengelsen av saken ved KVS-Lyngdal i fjor, da det ble sagt at lovgivningen krevde disse elevene flyttet over i fylkeskommunal skole etter tre år. Det er også flere mindre forslag til forandringer, bl.a. i forhold til typer lovovertredelser som skal anmerkes på politiattest. Høringsfrist 10. januar Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Dette er en forskrift som kommer hvert år og gjelder retningslinjer for støtte fra Lånekassen. I år er det bl.a. forandringer når det gjelder hvem som likestilles med foreldre i forhold til rett til bostipend og grunnstipend og stipend til studenter med nedsatt funksjonsevne. Særlige forhold som kan gi grunnlag for rett til bostipend for elever i vgs avgrenses til å gjelde forhold av personlig eller sosial karakter, og med begrunnelse i internasjonalisering har enda en vgs blitt godkjent for støtte til elever som et tatt opp i utdanningsprogram i utlandet gjennom samarbeid mellom norsk vgs og utenlandsk skole. Høringsfrist 1. febr Kulturskoleutvalgets rapport Kulturskoleløftet kulturskole for alle. Rapporten ser på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO. Et hovedmoment er forslag om modeller for hvordan man innenfor trinn, på et lokalt plan, kan få etablert et styrket samarbeid og bedre samordning mellom opplæring i ulike fag i skolen, SFO, kulturskole, Den Kulturelle Skolesekken og frivillige lag og foreninger. Det er viktig at friskolene også inkluderes i opplegg for kulturskolen som knyttes til skolene, og at fleksibilitet mellom skole og kulturskole også får ev. nødvendige hjemler i privatskoleloven. Samtidig er det nødvendig å være obs på at ikke kulturskolen organiseres på en måte som i praksis gjør skolen til en heldagsskole for alle elever. Høringsfrist 14. febr PEDAGOGIKK EurECA-konferanse: Dealing with Diversity EurECA nettverk for kristne lærere i Europa, vil på sin konferanse til neste år fokusere på hvordan vi ut fra vår kristne tro møter de utfordringer og muligheter som ligger i den variasjon elevene våre representerer. De har forskjellig sosial og kulturell bakgrunn, de har forskjellige evner, talenter, behov og begrensninger. Professor Donald MacLeod fra Skottland står for undervisningen, han er direktør for Centre for Inclusion and Equity, har vært lærer og lærerutdanner i over 30 år og har ledet flere nasjonale prosjekter i Skottland, som Success for All, Inclusive Schooling og Supporting Children s Learning. I tillegg til viktig faglig innhold gir konferansen en unik mulighet for kontakt med kristne lærere fra hele Europa. Den finner sted juni, Kristi Himmelfartshelgen, i den lille byen Vevey ved Genevesjøen i Sveits. Mer informasjon på Forum for didaktikk i kristent perspektiv Dette forumet, som ledes av NLA, hadde invitert til et utvidet møte 23. november, der skolekonsulenter o.l. i de forskjellige nettverk/organisasjoner/kirkesamfunn var invitert. Deltagerne fra NLA og andre fra Bergen kom seg ikke over fjellet pga en mystisk koffert på Flesland, så møtet ble avlyst. De som likevel var kommet hadde en uformell samling med deling av erfaringer og ideer. Carsten Hjorth Pedersen fra Danmark skal skrive et hefte om fagforståelse fra kristent perspektiv. De kristne grunnskolene i Danmark har før laget sine egne læreplaner, men det er for mye arbeid. Derfor ønsker de nå noen sider om hvert fag som kan hjelpe lærerne til et kristent perspektiv på de offentlige planene. Det var interesse for dette heftet fra norsk side. Det ble også snakket om viktigheten av å kvalifisere seg i lærebokanalyse, slik at lærerne kan få hjelp til å hjelpe elevene til å se hva lærebøkene formidler og til å bruke dem inn i egen sammenheng. Det ble snakket om arbeidet med materiell for kristendomsundervisningen i grunnskole og videregående. Også her hadde danskene noe å bidra med, de har laget et emnehefte for hvert klassetrinn klasse. I tillegg har Birgitte Kjær skrevet en kristendomsdidaktikk for kristne skoler. Gjermund Høgh fortalte om mange ønsker om å starte nye katolske grunnskoler, men finansiering er en stor hindring. Også andre fortalte om ønsker om å starte grunnskoler. De mest konkrete planene er to Danielsenskoler utenfor Bergen. PISA

6 PISA-resultatene er kommet, og statsråden uttrykker stor glede over bedre resultater enn forrige gang. Hun viser til Sverige og mer enn antyder at de dårlige resultatene der skyldes veksten i privatskoler, mens en av grunnene til at det går bedre i Norge er satsing på fellesskolen og stoppet privatisering. Dette gir ikke PISA-rapporten grunnlag for å hevde. Den sier at elevene i de svenske privatskolene presterer betydelig bedre enn elevene i de offentlige skolene, men sier ingenting om årssakssammenheng mellom dette og at resultatene generelt i Sverige går ned. I den svenske rapporten er ikke privatskoler nevnt i det hele tatt når Skolverket vurderer årsaker. De ser en forsterket betydning av sosioøkonomisk bakgrunn, økt forskjell mellom skoler og nevner som årsaker økt utvikling mot segregering, individualisering og differensiering i form av bl.a. mer selvstendig arbeid og mer homogene elevgrupper. PISA bekrefter også store forskjeller mellom etnisk svenske barn og barn med innvandrerbakgrunn, selv om disse er født i Sverige. En av konklusjonene i den internasjonale rapporten er at de ikke finner noen kvalitetsforskjell mellom private skoler og offentlige skoler. Elevenes hjemmebakgrunn forklarer det som måtte være av ulikheter i prestasjonsnivå, sies det. I Norge har de nasjonale prøvene vist at privatskolene er fullt på høyde med de kommunale. Utregninger viser f.eks. at over noen år nå har de katolske skolene ligget under det kommunale gjennomsnittet i leseferdighet i 5. klasse, mens de i 9. klasse har ligget over gjennomsnittet, til dels ganske høyt over. Dette er skoler med høy andel elever med innvandrerbakgrunn. The Contemporary Catholic School Det meste som er gjort av religionspedagogisk forskning i Norge, og de fleste bøker som er skrevet om skole og kristendom, har et luthersk utgangspunkt. Mange bøker som leses kommer fra USA og andre engelskspråklige land, de fleste av disse har et reformert eller bredt evangelikalt utgangspunkt. Uansett hvilken konfesjon en skole bygger på kan det være utfordrende og inspirerende å lese hva andre tenker om det å drive kristen skole. Boken The Contemporary Catholic School fra 1996 inneholder bl.a. artikler om hva en kristen skole er sett fra katolsk synsvinkel. Noen av artiklene har britisk utgangspunkt, andre amerikansk. Tre artikler om den katolske skoles identitet er spesielt interessante: What makes a school Catholic?, Catholic education and Catholic identity, The distinctiveness of Catholic education. Boken anbefales og kan lånes på bibliotek eller kjøpes på nett, både ny og brukt. Den er redigert av T. McLaughlin, J. O'Keefe and B. O'Keeffe. ORGANISASJONSSAKER Nytt styre i KFF Det nye styret for KFF hadde sitt første møte 26. november. Styret konstituerte seg slik: Ståle Andersen, styreleder Roald Kvam, nestleder og seksjonsleder kap. 4-skoler Solveig Gjerpe Asp, seksjonsleder grunnskoler Nils Ivar Brennhaug, seksjonsleder videregående skoler Svenning Bjørke, seksjonsleder høyskoler Gunn Dirdal, styremedlem Inger Johanne Aa Shealy, 1. varamedlem og seksjonsleder fagskoler Lauritz Pettersen, 2. varamedlem Styremøte 26. november På sitt første møte behandlet styret bl.a. følgende saker: - Tilskudd. Styret vedtok en plan for det videre arbeid med å forbedre tilskuddene og prioritering innen dette arbeidet. Styret ønsker at det skal utarbeides en kortfattet forklaring på hva skolene får og ikke får tilskudd til og hva de ønsker. Denne kan spres til ansatte, foreldre, elever og evt politikere som ikke nås på annen måte. - Aktuelle lovsaker. Styret drøftet forståelsen av lovverket i aktuelle saker som nedlegging av kapittel 4-skoler og helsesøstertjenesten. Det ble også samtalt om utdanningsdirektoratets deltagelse på skolelederkonferansen. - Stortingsmeldingen Tid til læring. Den bygger på Tidsbrukutvalgets rapport fra offentlige grunnskoler. KUFkomiteen bør orienteres om friskoleledernes administrative merarbeid fordi de også må gjøre skoleeiers (tilsvarende kommunens) oppgaver. Dette bør føre til økt tilskudd til administrasjon for friskolene. - Arbeidsprogram for seksjonene. Disse ble gjennomgått, drøftet og prioritert ut fra forslagene fra seksjonsmøtene. - Friskolepris. For å bidra til at den kristne friskolesaken jevnlig kommer på dagsordenen opprettes en friskolepris. Den skal gis til personer eller institusjoner som på en eller annen måte har utmerket seg og gjort en betydelig innsats for den kristne friskolesaken. KFF blir sekretariat for prisen. Styret foreslo personer til en komite som skal utarbeide forslag til nærmere retningslinjer, de har sagt ja til å delta. Komiteen består av Martin Ruud (forslagsstiller) og tre tidligere/nåværende KFF-styreformenn: Gunhild Hagesæther, Tjostolv Berget og Ståle Andersen.

7 - Skolelederkonferansen. Evalueringen av årets konferanse var gjennomgående positiv både når det gjelder programinnhold, sted og gjennomføring. Seksjonsmøtene ble vurdert noe ulikt, og det vil bli arbeidet med å få en bedre form på disse. Neste års konferanse blir på samme sted oktober. - Andre saker var drøfting av kursprogrammet for våren, gjennomgang av noen enkeltkurs, foreløpige tilbakemeldinger om høringsuttalelser som skal avgis og årsprogram for styremøter. Høyskolekonferanse til våren Høyskolene i KFF ønsker å bidra til at de ulike skoleslagene i KFF kan utvikle hverandre. De er også opptatt av sin egen rolle, både i KFF og ikke minst som kristne høyskoler i samfunnet. I forlengelsen av seksjonsmøtene på skolelederkonferansen arbeides det nå med å få til en intern konferanse til våren, der fokus skal være på hva kristne høyskoler kan bety og bidra med i samfunnet. Det skal være en konferanse der vi løfter blikket fra de kortsiktige mål og utfordringer som ofte preger hverdagen og ser på både røttene i den kristne universitetstradisjon og veien videre. To foredragsholdere er invitert, det er professor Trevor Cooling, direktør for National Institute for Christian Education Research, Canterbury Christ Church University, Canterbury og professor Magne Supphellen, NHH. Seksjonssamling for fagskolene Fagskolene i KFF er ikke mange, og de er alle relativt nye som fagskoler. De har avtalt en samling før jul for å snakke om erfaringer og felles utfordringer. Et hovedtema på samlingen er kvalitetssikringssystemet, der fagskolene ikke har samme krav til system som privatskolene og kap. 4-skolene. Lars Eirik Sandvik fra KFF blir med for å drøfte hvordan en kan gjøre dette best mulig. KFF-KSS elektronisk for privatskolene I begynnelsen av desember hadde KFFs IKT-utvalg et møte der de bl.a. prøvde ut den nettbaserte modul 1 i KFF-KSS for privatskolene. Etter avtale får noen skoler den til utprøving før jul, og så snart den fungerer bra vil alle skolene kunne ta den i bruk. Det blir et innføringskurs 16. februar i Oslo. Siste liten julegaver? KFF har ennå på lager noen eksemplarer av Vekst i vekslende vind, jubileumsskriftet fra For 1-3 bøker er det 99 kr pr bok, for flere er det 75 kr pr bok. Også andre friskolebøker har vi noen av, f.eks. Asbjørn Tveitens friskolehistori. Dessuten har vi termokrus til 50 kr og kortholdere til 15 kr, begge med KFFs logo. Porto kommer i tillegg til prisen. Posten har 16. desember som siste innleveringsfrist for sendinger som skal fram til jul. RSS og Twitter Det er nå mulig å få melding når det legges ut nyheter på KFFs hjemmeside! Det er tre måter å få beskjed på, nemlig RSS-feed, e-postvarsel og på Twitter. Det er laget en fane på forsiden på hjemmesiden der det går an å lese mer om hvordan en abonnerer på dette. KF ønsker alle sine lesere en velsignet julehøytid og en god ferie!

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

GØRILD JORAMO HVORDAN OPPLEVER SKOLELEDERNE I BLÅ KORS-SKOLENE MULIGHETENE TIL Å UTVIKLE SKOLENS LÆRINGSMILJØ?

GØRILD JORAMO HVORDAN OPPLEVER SKOLELEDERNE I BLÅ KORS-SKOLENE MULIGHETENE TIL Å UTVIKLE SKOLENS LÆRINGSMILJØ? GØRILD JORAMO HVORDAN OPPLEVER SKOLELEDERNE I BLÅ KORS-SKOLENE MULIGHETENE TIL Å UTVIKLE SKOLENS LÆRINGSMILJØ? NTNU, program for lærerutdanning, høsten 2011 Samarbeidsnettverk for mastergrad i skoleledelse;

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

På skolen med Jesus?

På skolen med Jesus? På skolen med Jesus? I hvilken grad implementeres trosrelaterte elementer og kristen kultur i kristne private grunnskoler og hva kan forklare forskjellene? Hilde Ramstad Grimm Veileder Are Vegard Haug

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 12. juni 2013. Kl. 12-14 Tilstede: Fra Udir: Magne H. Engebretsen,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 1. mars Til stede: Lars Gunnar Nag, Johanne Fjellestad, Magne Engebretsen, Trude Rime fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 10. oktober 2012 kl 12-14.10 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer