Prosedyrer Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk"

Transkript

1 Prosedyrer Revisjonshistorie HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE?... 3 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev... 4 Sjekkliste som skal brukes når elever slutter på Nesbru HVA GJØRES NÅR ELEVEN STÅR I FARE FOR IKKE GRUNNLAG I FAG, STRYK ELLER NEDSATT ORDENS-/ ATFERDSKARAKTER? HVA GJØRES HVIS ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILPASNING/ TILRETTELEGGING I KROPPSØVING? HVA SKJER NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING VED PRØVER OG EKSAMEN? HVA GJØRES NÅR ELEVEN ER MINORITETSSPRÅKLIG? HVA SKJER HVIS RUSPÅVIRKET ELEV MØTER PÅ SKOLEN ELLER PERSONALE FÅR MISTANKE OM ELEVS RUSPROBLEMER? HVA SKJER NÅR ELEV HAR STORT FRAVÆR? HVA GJØRES NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR TILRETTELEGGING /SPESIALUNDERVISNING? HVA SKJER NÅR ELEV MED KRONISK SYKDOM/ALVORLIG SYKDOM ER BORTE FRA SKOLEN FAGLIG KARTLEGGING AV ELEVER VED SKOLESTART HVA GJØRES NÅR ELEVEN BYTTER KLASSE/GRUPPE? HVA GJØRES NÅR ELEVEN SKAL UT SOM UTVEKSLINGSELEV I Vg2? Godkjennelse av skolegang i utlandet UAKSEPTABEL ATFERD (MOBBING, VOLD, RASISME, DISKRIMINERING ELLER ANNET) HVA GJØRES VED SAMARBEIDSPROBLEMER MELLOM ELEVER, KLASSE/ ELEVGRUPPE OG LÆRER? SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNING FOR ELEV HVA SKJER VED FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK FØLGESKRIV TIL HJEMMET OM TILTAK OG PROSEDYRER Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk Prosedyrer april 2011 side 1 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

2 Revisjonshistorie Dato Revisjon Første utgivelse UAKSEPTABEL ADFERD (VOLD, MOBBING ): er vesentlig omarbeidet 2..FARE FOR IKKE GRUNNLAG I FAG ELLER : faglærer sender foresatte varselet pr post med eget følgeskriv HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE: Mindre endring i prosedyre og sjekkliste 2 HVA GJØRES NÅR ELEVEN STÅR I FARE FOR IKKE VUDERING I FAG, STRYK ELLER er vesentlig omarbeidet 6 HVA SKJER HVIS RUSPÅVIRKET ELEV er omarbeidet 7 HVA SKJER NÅR ELEV HAR STORT FRAVÆR er omarbeidet 13 HVA SKJER VED FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK - ny prosedyre Prosedyrer april 2011 side 2 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

3 1. HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE? I enkeltfag Faglærers ansvar Faglærer snakker med eleven - for gjennomgang av faglig nivå - om motivasjon, elevens egen innsats og tilstedeværelse i undervisningen - om behov for tiltak Faglærer skriver en kort redegjørelse om status som gis kontaktlærer og rådgiver. Kopi sendes til foresatte for elever under 18 år og kopi legges i elevarkiv. Rådgivers ansvar Rådgiver - innkaller eleven til samtale, går gjennom situasjonen med eleven og utarbeider ved behov en plan for oppfølging/ videre arbeid. - orienterer fag- og kontaktlærer om planen (kopi til foresatte når eleven er under 18 år) - orienterer eleven om konsekvenser hvis eleven vil slutte (heltids- deltidselev, ikke vitnemål) - søknad_søknad_om_bortvalg om bortvalg av fag skrives under av elev og foresatte - leverer denne med evt vedlegg til kontoret Skolens ansvar Hvis rektor godkjenner søknaden vil administrativ leder fjerne eleven fra aktuelt fag/ aktuelle fag i skolens administrative system samt informere kontaktlærer og faglærer. På skolen Samme prosedyrer som beskrevet over for enkeltfag. Kontaktlærer informerer elevens faglærere og sørger for at sjekkliste for innlevert utstyr med mer ved skoleslutt er utfylt og levert til rådgiver. Rådgiver skriver sluttmelding på avbruddskjema utarbeidet av Inntakskontoret, og leverer denne til administrativ leder som sletter eleven fra skolens administrative system. Videre behandling etter egen sjekkliste. Eleven har fått plass på annen skole Sjekkliste for innlevert utstyr med mer ved skoleslutt skal være utfylt og levert til rådgiver. Rådgiver fyller ut skjema fra Inntakskontoret for elever som skal bytte skole eller programområde og leverer det til inntaksleder som oppdater det administrative systemet. Eleven bytter programområde Rådgiver fyller ut skjema fra Inntakskontoret for elever som skal bytte skole eller programområde og leverer det til inntaksleder som oppdater det administrative systemet. Prosedyrer april 2011 side 3 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

4 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev Navn: Klasse: Født:. Jeg ønsker å velge bort følgende fag dette skoleåret: Men ønsker å fortsette undervisning i disse fagene:..... (Kryss av) Jeg er kjent med skolens ordensreglement og forplikter meg til å følge bestemmelsene mht oppmøte i de fag jeg står igjen med (Kryss av) Jeg er klar over at ved bortvalg av dette/disse fag, kvalifiserer jeg ikke til å få vitnemål. Det vil da bli utstedt kompetansebevis. Vitnemål gis kun når alle fag er bestått. Nesbru, dato: Elev Foresatt Rådgiver Vedlegg: Prosedyrer april 2011 side 4 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

5 Sjekkliste for elev som skal brukes når elev slutter på Nesbru Elevens navn: Klasse: Følgende skal kvittere på at alt vedrørende eleven er i orden, rådgiver til slutt: Kontaktlærer o utstyr? o takk for meg/deg o informere elevens faglærere om at eleven slutter Dato: Sign:.... Merknad: IT (bærbar datamaskin etc): Dato: Sign:.... Merknad: Biblioteket (levere inn alle bøker): Dato: Sign:.... Merknad: Driftsleder / vaktmester (Bokskap tømmes, gymtøy tas med) Dato: Sign:.... Merknad: Kontoret (levere busskort): Dato: Sign:.... Merknad: Rådgiver for elevens klassetrinn: o Skjema for skolebytte/bytting av utdanningsprogram/avbruddsskjema? o Samtykke til overføring av informasjon til ny skole? Dato: Sign:.... Merknad: Prosedyrer april 2011 side 5 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

6 Sjekkliste som skal brukes av administrasjonen når elev slutter Prosedyre: Huk av i boksene etter hvert ; ) Adm leder (slette eleven i det administrative systemet) Rektor/avdelingsleder (skrive under avbruddsmeldingen) Kontoret Informere lånekassen Kopi av avbruddsmelding til Oppfølgingstjenesten og Helsesøster Sende avbruddsmeldingen til Inntakskontoret Arkivere avbruddsmelingen, rådgiver for elevens trinn avskriver i ephorte Prosedyrer april 2011 side 6 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

7 2. HVA GJØRES NÅR ELEVEN STÅR I FARE FOR IKKE GRUNNLAG I FAG, STRYK ELLER NEDSATT ORDENS-/ ATFERDSKARAKTER? Hjemmelsgrunnlag: 3-7 i forskrift til opplæringsloven NB: Begge foresatte skal ha kopi av varsel dersom foreldremyndigheten er delt Faglærers ansvar Faglærer skal straks sende varselskjema dersom det oppstår tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag Varsel for 2.termin må sendes selv om varsel ble sendt i 1. termin Faglærer skal følge med på at varselet kommer signert tilbake til skolen og meddele kontaktlærer dersom ikke dette skjer innen fristen Faglærer kan også sende varsel dersom det er fare for at eleven får karakteren 1 Kontaktlærers ansvar Kontaktlærer skal straks sende varselskjema til elev og foresatte (elev under 18 år) dersom det er fare for at eleven kan få nedsatt ordens- og/ eller atferdskarakter Varsel for 2.termin må sendes selv om varsel ble sendt i 1. termin Kontaktlærer kontakter hjemmet dersom varsel i fag, ordens- eller adferdskarakter ikke kommer signert tilbake til skolen Kontorets ansvar Kontoret sørger for at ferdig frankerte og adresserte returkonvolutter er lett tilgjengelige. Kontoret arkiverer det ferdig signerte skjemaet i elevens mappe. PROSEDYRE Fagkarakter: Faglærer genererer varselet, og skriver inn i SkoleArena hva eleven må gjøre for å skaffe grunnlag for vurdering, setter svarfrist og printer ut, signerer varselet og leverer det til eleven, som skriver under. Kopi til kontaktlærer Faglærer sender så varselet til foresatte pr post * i to eksemplarer sammen med en svarkonvolutt som er frankert, adressert og merket med faglærers navn. Det ene eksemplaret skal signeres av foresatte og returneres til skolen v faglærer pr post Faglærer mottar det ferdig signerte varselet, gir kopi til kontaktlærer og leverer originalen til arkivering på kontoret Hvis varsel ikke har kommet i retur innen fristen skal faglærer varsle kontaktlærer som tar kontakt med hjemmet Ordens-/ atferdskarakter: Som for fagkarakter, bortsett fra at det er kontaktlærer som genererer varselet. Det skal også skrives inn hva som skal til for å forhindre nedsatt karakter orden eller adferd. Når eleven er over 18 år, gjøres følgende: Som for elever under 18 år, men varselet sendes ikke til foresatte. Eleven og kontaktlærer får en kopi av det underskrevne varselskjemaet, mens originalen legges til arkivering på kontoret Særskilt prosedyre når elever er vanskelige å nå på skolen: Gjelder både fagkarakter og karakter i orden og atferd: Se over. Når skjemaet er fylt ut og det ikke har vært mulig å nå eleven, leveres det på kontoret. Varselskjemaet og brev fra skolen sendes deretter rekommandert. *) Fra høsten 2011 vil skolen i sende varsel til foresatte pr epost Prosedyrer april 2011 side 7 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

8 3. HVA GJØRES HVIS ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILPASNING/ TILRETTELEGGING I KROPPSØVING? Hjemmelsgrunnlag: 1-3 i Opplæringsloven: Tilpasset opplæring - Skolen har fått melding om behovet gjennom mottatt/ innlevert legeerklæring - Eleven fyller ut informasjonsskjema og leverer til faglærer. Faglærer vurderer og iverksetter aktuell tilpasning. Kontaktlærer orienteres - Ved behov kan eleven bli pålagt å skaffe uttalelse fra lege og/eller fra annet sakkyndig hold Målgruppe Elever som har behov for tilpasning/ tilrettelegging i kroppsøving Fritak i praktisk del av faget: Hjemmelsgrunnlag: Forskrift til opplæringsloven Hvis elevens tilstand/ situasjon tilsier at eleven ikke kan følge den ordinære opplæringen i praktisk del i faget, skal det søkes skolens studieleder om fritak fra praktisk del. Administrativ leder besvarer elevens søknad skriftlig innen syv dager etter mottatt søknad. Kopi av svaret - gis aktuell faglærer - legges i elevens arkivmappe - sendes foresatt(- e). Begge foresatte skal ha kopi hvis delt foreldremyndighet når eleven er under 18 år Prosedyrer april 2011 side 8 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

9 4. HVA SKJER NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING VED PRØVER OG EKSAMEN? Hjemmelsgrunnlag: 3-32 i forskrift til opplæringsloven Målgruppe: Gjelder elever med vedlegg eller elever som skolen har kartlagt behov for spesiell tilrettelegging for på prøver og eksamen. Elever med vedlegg: Skolen innkaller eleven til samtale for å avdekke tidligere tilrettelegging eller behov for tilrettelegging/ annen tilrettelegging enn gjennomført i tidligere skolegang Elever uten vedlegg, men dokumenterbart behov for tilrettelegging Elevens ansvar Eleven søker skolen skriftlig om tilrettelegging. Ved søknaden skal legges dokumentasjon fra sakkyndig instans. Ved medisinsk begrunnelse vedlegges legeattest. Denne skal si noe om søknaden gjelder hele eller deler av skoleåret/ perioder i skoleåret. Når eleven er under 18 år, skal foresatte skrive under på søknaden. Skolens ansvar Faglærer avdekker eventuelt behov gjennom ulike prøvesituasjoner. Faglærer melder behovet til kontaktlærer som sender saken videre til avdelingsleder for spesialundervisning. Denne utreder aktuell tilrettelegging. Elev (og foresatt-e) innkalles ved behov til møte for gjennomgang av tilretteleggingstiltaket. Avtale om tilrettelegging underskrives av elev og foresatte for elever under 18 år. Tverrfaglig team og eksamenssansvarlig(*) informeres skriftlig om elever som har behov for tilrettelegging. Avdelingsleder for spesialundervisning besvarer søknaden senest 14 dager etter mottak. I denne skal det fremgå om tilretteleggingen gjelder/ kan gjelde hele skoletiden på Nesbru vgs, eller om den avgrenses for en periode eller et skoleår. Aktuelle former kan blant annet være: Tillegg i prøve-/ eksamenstid, ekstra pause med avtalt utfølging/ pause Opplesning av oppgavetekst/ tolkning av oppgavetekst Muntlig prøving kombinert med skriftlig prøve Forstørret oppgavetekst Fritak for lytteprøve Spesielle ordbøker Bruk av retteprogram Eget rom Skrivehjelp Avdelingsleder spesialundervisning har ansvar for å ajourholde oversikt over elever som har behov for en slik tilrettelegging. Frister for ajourhold: Høsthalvåret og vårhalvåret: Elever som har behov for spesiell tilrettelegging ved prøver og eksamen, skal ha prøvd denne ut i prøvesituasjoner slik at tilretteleggingen er en kjent arbeidsform under eksamen. Prosedyrer april 2011 side 9 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

10 5. HVA GJØRES NÅR ELEVEN ER MINORITETSSPRÅKLIG? I utgangspunktet får skolen - eller rådgiver må innhente - informasjon om elever slik at rådgiver informerer elevens kontaktlærer om elevens bakgrunn. Informasjon som må innhentes: - Norsk statsborger, flyktning, opphold på humanitært grunnlag, midlertidig oppholdstillatelse - Familieforhold (hvem bor eleven sammen med, familiesituasjon, sosial tilhørighet i skolemiljøet) - Utdanningsbakgrunn (utdanningssystem i hjemlandet, utdanningsnivå) - Religion - Språklig nivå (*) - Har eleven kunnskaper/ erfaring som skolen kan utnytte positivt? (*) Språklig nivå: I henhold til opplæringslovens 3-12 og 2-8 har språklige minoriteter rett til særskilt språkopplæring. Eleven kartlegges i norsk på lik linje med andre inntatte elever på Vg1. I de tilfellene hvor eleven skårer under middels, må dette meddeles pedagogisk leder i norsk som forestår videre kartlegging tilknyttet læreplanen i grunnleggende norsk og eventuelt tilbud om særskilt språkopplæring. Prosedyrer april 2011 side 10 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

11 6. HVA SKJER HVIS RUSPÅVIRKET ELEV MØTER PÅ SKOLEN ELLER PERSONALE FÅR MISTANKE OM ELEVS RUSPROBLEMER? For alle følgende tilfeller skal det legges et notat i elevmappen: Mistanke om at eleven er ruspåvirket i skoletiden - Lærer som mistenker snakker åpent med eleven om mistanken sammen med kontaktlærer eller en person fra ledelsen/rådgiver - Helsesøster, rådgiver, kontaktlærer og rektor varsles * - Kontaktlærer informerer hjemmet og opplyser om at helsestasjon for ungdom i kommunen kan bistå med ruskontrakt/urinprøver samt om tilbudet ved PUT *** Eleven er ruspåvirket i skoletiden - Ta eleven med til rektor ** - Eleven konfronteres med observasjonen i en samtale med to fra personalet til stede - Rektor ** varsler politiet som kontakter foresatte - Rektor sørger for at kontaktlærer, helsesøster og rådgiver får beskjed * - Aktuelle hjelpe- og refsingstiltak vurderes og iverksettes Ved mistanke om rusproblemer - Meld fra til elevens kontaktlærer som gjennomfører en samtale med eleven - Helsesøster og rektor orienteres om mistanken uansett utfallet av elevsamtalen* - Rektor informerer hjemmet og opplyser om at Helsestasjon for ungdom i kommunen kan bistå med ruskontrakt/urinprøver samt om tilbudet ved PUT *** - Aktuelle hjelpe- og refsingstiltak vurderes og iverksettes Noen selger rusmidler på skolens område - Rektor eller en i skolens ledergruppe varsles umiddelbart. Denne tar umiddelbart kontakt med politiet - Rektor sørger for at kontaktlærer, helsesøster og rådgiver får beskjed * - Aktuelle hjelpe- og refsingstiltak vurderes og iverksettes *) NB Dette er sensitiv informasjon. Man benytter ikke elevens navn på Its-learning eller åpent i posthyller **) eller rektors stedfortreder eller hent en fra ledelsen ***) PUT: Psykiatrisk ungdomsteam er en poliklinikk for ungdom/unge voksne i alderen år, som på grunn av stoff- og blandingsmisbruk og psykiske lidelser, har behov for behandling. PUT vil også kunne tilby oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle et rusmiddelmisbruk, samt rådgivning til foreldre Prosedyrer april 2011 side 11 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

12 7. HVA SKJER NÅR ELEV HAR STORT FRAVÆR? Nesbru vgs ønsker å ha et fravær som ikke er høyere enn landsgjennomsnittet for sykefravær i arbeidslivet. Stort fravær defineres derfor som 8 % eller høyere, regnet i prosent av gjennomført undervisning. Faglærer Tar opp fraværet med eleven og melder bekymring vedrørende fravær til kontaktlærer. Hvordan er elevens faglige status? Er undervisningen tilpasset eleven? Helsesøster og foresatt(-e) informeres skriftlig Kontaktlærer Tar opp fraværet med eleven og eventuelt faglærer i enkeltfag foreligger det fagvansker? Er undervisningen tilpasset eleven? Prøver å kartlegge hva som er grunnen til fraværet. Kontakter foresatte og følger opp med mulige tiltak for å øke tilstedeværelsen. Informerer rådgiver om hva som er gjort og henviser til aktuelle instanser. Rådgiver Avhengig av fraværsmønsteret kan rådgiver Vurdere om eleven bør slutte i enkeltfag og / eller eventuelt bytte fag Vurdere bytte til en annen klasse dersom dette har sammenheng med det høye fraværet Vurdere om eleven er motivert for skolegang i det hele tatt skal eleven slutte? Starte nettverksgruppe Følge opp eleven med korte, ukentlige statusmøter Koble inn andre aktuelle instanser på skolen, f. eks helsesøster, PPT, rektor, T-team Melde bekymring til barnevernet Dersom andre tiltak har vært forsøkt og eleven er svært lite på skolen avklarer T- team elevstatus. Rådgiver sender da rekommandert brev om fortsatt skoleplass til eleven hvor eleven gis en frist på inntil tre uker fra mottak til å ta kontakt med skolen. Hvis ikke eleven tar kontakt eller brevet kommer i retur blir han/hun skrevet ut. Melding til foresatte når eleven er under 18 år Dokumentasjon legges i elevmappen Prosedyrer april 2011 side 12 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

13 8. HVA GJØRES NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR TILRETTELEGGING /SPESIALUNDERVISNING? Hjemmelsgrunnlag: Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervising. Hva gjøres når eleven har kjente/dokumenterte lærevansker? Når skolen tar inn elever som søker særskilt (gr.1) og elever som søker ordinært med melding om behov for spesialundervising (gr.2), vurderer avdelingsleder for spesialundervisning og PPT aktuelle tiltak. Avdelingsleder, evt rådgiver kaller inn til samtale med elev, foresatte, kontaktlærer og PPT. På bakgrunn av tidligere dokumenter, kartleggingsresultater og sakkyndig vurdering fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, og tiltak iverksettes. Elever som får spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan (IOP), jf 5-5 i opplæringsloven. Kontaktlærer er ansvarlig for at IOP skrives. Spesiallærer i det enkelte fag skriver IOP i faget. Det skal utarbeides halvårsvurdering i januar og juni. Frister skal overholdes. Se Retningslinjer for spesialundervisning. Hva gjøres ved mistanke om at en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hjemmelsgrunnlag: Opplæringsloven 5-4 Skolens plikt til å vurdere elevens læringsutbytte. Kontaktlærers/faglærers ansvar Lærere plikter å vurdere elevens læringsutbytte kontinuerlig. Elever som får avdekket behov for spesialundervisning/tilrettelegging (gr.3) underveis i skoleåret, skal meldes av faglærer til elevens kontaktlærer. Etter samtykke fra eleven henviser kontaktlærer eleven til avdelingsleder for spesialundervisning (heretter AFS). Henvisningen skal være skriftlig. Dokumentasjonen skal være så konkret som mulig: Kartleggingsresultater/underveisvurderinger uten karakter, pedagogisk rapport og annen relevant dokumentasjon fra kontaktlærer og faglærere skal legges ved, samt en uttalelse om hvilke tilpasninger som er gjort. Kontaktlærer er ansvarlig for at nødvendig informasjon om eleven til enhver tid blir gitt til elevens faglærere. Rådgivers og avdelingsleder for spesialundervisnings ansvar AFS avgjør i samråd med rådgiver hvilke tiltak som umiddelbart kan iverksettes og hvem av disse to (*) som skal følge saken videre med kontaktlærer. Kontaktlærer innkaller etter avtale med rådgiver eller AFS, til samtale med elev og evt. elevens foresatte, for å drøfte nødvendige tiltak. Tiltak innenfor tilpasset opplæring må iverksettes hvis dette ikke er tilfredsstillende utprøvd. Ved behov for nærmere utredning av elevens vansker og sakkyndig vurdering skal eleven henvises til PPT av AFS eller rådgiver. Rådgiver gir kopi av henvisning til AFS. På bakgrunn av sakkyndig vurdering iverksettes spesialundervisning. Se Retningslinjer for spesialundervisning. Eleven/foresatte må gi sitt samtykke før enkeltvedtak om spesialundervising fattes. Hvis elev og foresatt(-e) sier nei til tiltak: Dokument underskrives der det tydelig fremgår at elev/foresatt(-e) har takket nei til tilbud om spesialundervisning. Prosedyrer april 2011 side 13 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

14 9. HVA SKJER NÅR ELEV MED KRONISK SYKDOM/ALVORLIG SYKDOM ER BORTE FRA SKOLEN Målgruppe Elev som på grunn av sykdom mister store deler av undervisningen Rådgiver har fått bekymringsmelding fra kontaktlærer Skolens ansvar Rådgiver tar kontakt med eleven (foresatte om eleven er under 18 år) for å finne ut om eleven kan følge ordinær undervisning, eller om opplæringen må tilpasses. Kontaktlærer informerer elevens faglærere og helsesesøster Føring av fråvær i vidaregåande opplæring For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Prosedyrer april 2011 side 14 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

15 10. FAGLIG KARTLEGGING AV ELEVER VED SKOLESTART Vg1 Faglig kartlegging i matematikk, norsk og engelsk gjøres av alle elever i Vg1. Kartleggingen gjøres av den enkelte faglærer. Skolen utarbeider instruks og egen plan for gjennomføring i det enkelte skoleår. Faglærer sørger for at kartleggingsresultatene foreligger, og signerer alle kartleggingsskjemaer for elevene i den enkelte klasse/gruppe. I tillegg skriver faglærer en samlet vurdering av resultatet i klassen/gruppen samt en kort beskrivelse av kartleggingssituasjonen (arbeidsro, elevenes holdning til kartleggingen, tidsbruk eller andre observasjoner). Faglærer leverer materialet til avdelingsleder for spesialundervisning, som vurderer videre oppfølging med rådgivere, kontaktlærere og pedagogiske ledere. Det er særdeles viktig at det foreligger resultater for gruppe 2 elever (elever som søker ordinært med melding om behov for spesialundervisning). Vg2 og Vg3 kun for elever som er tatt inn med strykkarakter eller IV Bakgrunn: Elever i Akershus fylkeskommune kan tas inn med 1 eller IV (ikke vurdering) i inntil 3 fag. Dersom eleven har 1 eller IV i gjennomgående fag er eleven er selv ansvarlig for å tilegne seg nødvendig kunnskap i alle læreplanmål i faget. Prosedyrer april 2011 side 15 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

16 11. HVA GJØRES NÅR ELEVEN BYTTER KLASSE/GRUPPE? Elever som ønsker å bytte klasse/gruppe, skal ha en samtale med rådgiver. Dersom rådgiver finner rimelig grunn til at eleven bør bytte, tar rådgiver kontakt med administrativ leder for å se om det er mulig å bytte av hensyn til forhold i klassen eller antall elever i klassen nye fag må velges Dersom bytte er mulig oppdateres skolens administrative system av administrativ leder. Etter 15.09: Dersom eleven bytter gruppe/ klasse informerer administrativ leder berørte faglærere og kontaktlærer (både lærere som mister og får eleven). Prosedyrer april 2011 side 16 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

17 12. HVA GJØRES NÅR ELEVEN SKAL UT SOM UTVEKSLINGSELEV I Vg2? Hjemmelsgrunnlag: Inntaksreglementet pkt , avsnitt nr 4 Elever som ønsker å ta ett år i utlandet, må ha en samtale med rådgiver og plikter å gi beskjed til skolen når de reiser ut. For å få året i utlandet godkjent som kompetansegivende og være sikret skoleplass året etter må eleven oppfylle kriteriene på neste side. Rådgiver skriver et brev (se mal under) som sendes hjem til eleven og vedlegger disse kriteriene i form av en avtale mellom skolen, eleven og foresatte. Kopi av brevet legges i elevarkivet. Avtalene returneres til skolen i underskrevet stand. Rådgiver gir inntaksansvarlig beskjed om at eleven føres som utenlandselev. Eleven må selv sende kopi av avtalen til Lånekassen sammen med søknad om lån/stipend. Kopi av all korrespondanse arkiveres i elevarkivet Brevmal: Bekreftelse på skoleplass ved Nesbru vgs skoleåret 2011/12 Det bekreftes herved at født har skoleplass på Vg3 ved Nesbru vgs skoleåret 2011/12 forutsatt at hun/han gjennomfører skoleåret 2010/11 i utlandet og oppfyller vedlagte krav - Godkjennelse av skolegang i utlandet fra Akershus fylkeskommune: Nesbru, dato: Underskrift inntaksansvarlig Vi har lest vedlagte kriterier og er klar over at disse må være oppfylt for at eleven skal få året i utlandet godkjent som kompetansegivende og være sikret skoleplass ved påfølgende trinn ved Nesbru vgs. Sted, dato: Underskrift foresatte Underskrift elev Prosedyrer april 2011 side 17 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

18 Godkjennelse av skolegang i utlandet Det bekreftes herved at det vil bli gitt godkjennelse av ett/to skoleår ved en utenlandsk videregående skole med hovedvekt på allmenn-teoretiske fag slik at utdanningen i Norge ikke vil bli forsinket så fremt kravene til slik utdanning i utlandet er oppfylt. Kravene er som følger: Opplæringen i utlandet skal være på tilsvarende nivå som den eleven normalt ville fulgt hjemme Skolegangen i utlandet skal være fulltids opplæring i et fullt skoleår og eleven skal ha bestått alle fagene slik at de ville kvalifisert til oppflytting på skolen i utlandet dersom eleven hadde fortsatt der. Det anbefales å få et brev med fra skolen i utlandet som kan bekrefte at disse to punktene er oppfylt Eleven må dokumentere utdanning i fagene som kreves for å få studiekompetanse For Vg1 SSP gjelder dette: Matematikk (5t), naturfag (5t), engelsk (5t), samfunnsfag (3t). Samfunnsfaget tar for seg norske forhold og alle må ta dette som privatist når de kommer hjem For Vg2 SSP: Matematikk (3t) Hvis dette ikke kan dokumenteres må eleven ved hjemkomst avlegge eksamen i de nevnte fag for å få godkjent året Eleven har selv ansvaret for å skaffe seg realkompetanse i de fag som ikke kommer til uttrykk på vitnemålet, som de skal fortsette med på Vg3 (for eksempel norsk og historie, samt fremmedspråk dersom du skal ha det på Vg3) Elever behøver ikke ta igjen andre avsluttende fag de skulle hatt i Norge som helkurselev, selv om disse fagene ikke inngår i fagkretsen i utlandet For Vg2 SSP: Opplæringen må inneholde minst to fag fra samme programområde som eleven kan bygge videre på i Vg3 slik at han/hun kan tilfredsstille kravet om to programfag i det valgte programområdet. Beskrivelse av faget/læreplaner må fremlegges slik at en faglærer kan se om faget kan godkjennes som et Vg2-fag. Det anbefales å velge to programfag som det er sannsynlig at skolen vil tilby på Vg3, da skolens fagtilbud kan variere fra år til år og det derfor ikke kan gis noen garanti for at man får sine fagønsker oppfylt Hvis det mangler dokumentasjon på disse Vg2-fagene må fagene tas som privatist Eleven må følge opplæringen i alle fag på neste årstrinn ved tilbakekomst til Norge Eleven må selv søke skoleplass gjennom Inntakskontoret Selve godkjenningen av året gis etter at skolen har mottatt dokumentasjon fra utlandet Dokumentasjon for fullført og bestått skoleår i utlandet må vedlegges det norske vitnemålet for at dette skal være gyldig Prosedyrer april 2011 side 18 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

19 13. UAKSEPTABEL ATFERD (MOBBING, VOLD, RASISME, DISKRIMINERING ELLER ANNET) Skolens visjon: 0- toleranse mot mobbing, vold, rasisme, trakassering eller annen form for uakseptabel atferd Hjemmel: Opplæringslovens 9a Mål Å hjelpe elev(er) som blir utsatt for trakassering, mobbing, vold, trusler om vold, diskriminering eller rasisme til en opplevelse av et trygt skolemiljø Å forhindre all slik uakseptabel adferd Målgruppe: Alle elever og ansatte ved Nesbru videregående skole Generelle prinsipper: Når en sak oppstår, skal rektor varsles. Rektor avgjør videre saksgang etter varslingen, og hvem som håndterer saken. Videre er det viktig at saken/problemet løses på et lavest mulig nivå, fortrinnsvis på det nivået saken gjelder det er tydelig hvem som henvender seg til hvem, og hvem som er ansvarlig for at saker løses faglig bistand søkes etter behov hos andre instanser Ansvar: Alle elever og ansatte ved skolen skal følge denne prosedyre i saker som gjelder trakassering, mobbing, diskriminering, rasisme, voldsutøvelse eller trusler om vold. For begrepsavklaring, se siste avsnitt av denne prosedyren. Fremgangsmåte (*) Rektor eller den delegerte Dersom elev(er) oppdager/ hører/ får vite om mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme, skal den/ de som oppdager dette, kontakte sin kontaktlærer straks Dersom en ansatt oppdager mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme, skal den/ de som oppdager dette, kontakte rektor/ ass rektor og elevens kontaktlærer omgående Rektor(*) har ansvar for å ivareta offeret, sørge for å få oversikt over hva som har skjedd og kontakte elevenes foresatte Rektor(*) informerer deretter kontaktlærer, avdelingsleder, skolehelsetjenesten og rådgiver Rektor(*) har ansvar for at saken snarest belyses best mulig. Saken gås gjennom og møter/samtaler med involverte parter forberedes Møtene/samtalene struktureres i denne rekkefølge: 1) Den som er blitt trakassert, mobbet, diskriminert, utsatt for rasisme eller vold. Foresatt/- e kalles inn når eleven er under 18 år 2) Plagerne hver for seg. Når disse er under 18 år, skal en søke å få foresatte/ verge til å delta i møtene 3) Eventuelt samtale med vitner/ tilskuere, enkeltvis eller i gruppe Prosedyrer april 2011 side 19 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

20 Referat fra samtalene skal skrives. Involverte parter skriver under. Etter samtalene opprettes forholdet som en sak i henhold til forvaltningsloven kapittel 3 og 4. Rektor (*) foreslår snarest tiltak som gjøres kjent for partene Rektor (*) har ansvar for å utarbeide en oppfølingsplan. I alvorlige tilfeller skal saken tas opp med instanser som PPT, barnevernet m.fl. Politiet kan om nødvendig koples inn i saken Den som er blitt utsatt for trusler, mobbing, diskriminering, rasisme eller vold skal få: 1) Forsikring om at skolen skal sørge for at dette opphører 2) Samtale med rektor, kontaktlærer, helsesøster eller rådgiver hvis ønskelig 3) Hvis eleven ønsker det, så kan det være aktuelt å informere andre aktuelle elever/ elevgrupper. Rektor (*) avgjør. Reaksjoner overfor plager(-e): 1) Vi aksepterer ikke mobbing, diskriminering, rasisme eller vold 2) Det fins ingen unnskyldning for å mobbe, plage eller utøve vold mot andre 3) Vi vil følge med og ha et nytt møte om en uke, jf oppfølgingsplanen 4) Hvis prosedyrens framgangsmåte slår feil, må sanksjoner vurderes. Disse må være individrettet, selv om det er en gruppe som står bak mobbingen. Det kan bli aktuelt med reaksjoner etter gjeldende bestemmelser i lovverk og ordensreglement Ved behov for nærmere opplysninger: Kontakt rektor. BEGREPSAVKLARING Trakassering: er definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende» og er forbudt. (Diskrimineringsloven, 5.) Mobbing: En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av ubalanse i styrke- eller maktforholdet Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side. Omfatter både direkte mobbing, med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utstengning fra klassen eller gruppen. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av: kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav Vold er overveide eller impulsive handlinger som forårsaker eller har til hensikt å forårsake skade(-r) på mennesker. Prosedyrer april 2011 side 20 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert:

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert: INNHOLD RUTINER FOR: 1. AVVIKSMELDING 2. BRUK AV VERNEUTSTYR 3. BRUK OG ENDRING AV PASSORD 4. EKSKURSJONER OG STUDIETURER (GML) 5. ELEV KLAGER SAKSGANG 6. FØRSTEHJELP OPPLÆRING 7. GRAVIDE ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Oslo Handelsgymnasium

Oslo Handelsgymnasium Oslo Handelsgymnasium Navn: Adresse: Telefon: Kontaktlærer Kontaktlærers telefon og mailadresse: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Litt om skolen vår 4 Hilsen fra rektor 5 OHG-Info 7 Ansatte ved Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer