Prosedyrer Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk"

Transkript

1 Prosedyrer Revisjonshistorie HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE?... 3 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev... 4 Sjekkliste som skal brukes når elever slutter på Nesbru HVA GJØRES NÅR ELEVEN STÅR I FARE FOR IKKE GRUNNLAG I FAG, STRYK ELLER NEDSATT ORDENS-/ ATFERDSKARAKTER? HVA GJØRES HVIS ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILPASNING/ TILRETTELEGGING I KROPPSØVING? HVA SKJER NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING VED PRØVER OG EKSAMEN? HVA GJØRES NÅR ELEVEN ER MINORITETSSPRÅKLIG? HVA SKJER HVIS RUSPÅVIRKET ELEV MØTER PÅ SKOLEN ELLER PERSONALE FÅR MISTANKE OM ELEVS RUSPROBLEMER? HVA SKJER NÅR ELEV HAR STORT FRAVÆR? HVA GJØRES NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR TILRETTELEGGING /SPESIALUNDERVISNING? HVA SKJER NÅR ELEV MED KRONISK SYKDOM/ALVORLIG SYKDOM ER BORTE FRA SKOLEN FAGLIG KARTLEGGING AV ELEVER VED SKOLESTART HVA GJØRES NÅR ELEVEN BYTTER KLASSE/GRUPPE? HVA GJØRES NÅR ELEVEN SKAL UT SOM UTVEKSLINGSELEV I Vg2? Godkjennelse av skolegang i utlandet UAKSEPTABEL ATFERD (MOBBING, VOLD, RASISME, DISKRIMINERING ELLER ANNET) HVA GJØRES VED SAMARBEIDSPROBLEMER MELLOM ELEVER, KLASSE/ ELEVGRUPPE OG LÆRER? SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNING FOR ELEV HVA SKJER VED FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK FØLGESKRIV TIL HJEMMET OM TILTAK OG PROSEDYRER Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk Prosedyrer april 2011 side 1 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

2 Revisjonshistorie Dato Revisjon Første utgivelse UAKSEPTABEL ADFERD (VOLD, MOBBING ): er vesentlig omarbeidet 2..FARE FOR IKKE GRUNNLAG I FAG ELLER : faglærer sender foresatte varselet pr post med eget følgeskriv HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE: Mindre endring i prosedyre og sjekkliste 2 HVA GJØRES NÅR ELEVEN STÅR I FARE FOR IKKE VUDERING I FAG, STRYK ELLER er vesentlig omarbeidet 6 HVA SKJER HVIS RUSPÅVIRKET ELEV er omarbeidet 7 HVA SKJER NÅR ELEV HAR STORT FRAVÆR er omarbeidet 13 HVA SKJER VED FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK - ny prosedyre Prosedyrer april 2011 side 2 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

3 1. HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE? I enkeltfag Faglærers ansvar Faglærer snakker med eleven - for gjennomgang av faglig nivå - om motivasjon, elevens egen innsats og tilstedeværelse i undervisningen - om behov for tiltak Faglærer skriver en kort redegjørelse om status som gis kontaktlærer og rådgiver. Kopi sendes til foresatte for elever under 18 år og kopi legges i elevarkiv. Rådgivers ansvar Rådgiver - innkaller eleven til samtale, går gjennom situasjonen med eleven og utarbeider ved behov en plan for oppfølging/ videre arbeid. - orienterer fag- og kontaktlærer om planen (kopi til foresatte når eleven er under 18 år) - orienterer eleven om konsekvenser hvis eleven vil slutte (heltids- deltidselev, ikke vitnemål) - søknad_søknad_om_bortvalg om bortvalg av fag skrives under av elev og foresatte - leverer denne med evt vedlegg til kontoret Skolens ansvar Hvis rektor godkjenner søknaden vil administrativ leder fjerne eleven fra aktuelt fag/ aktuelle fag i skolens administrative system samt informere kontaktlærer og faglærer. På skolen Samme prosedyrer som beskrevet over for enkeltfag. Kontaktlærer informerer elevens faglærere og sørger for at sjekkliste for innlevert utstyr med mer ved skoleslutt er utfylt og levert til rådgiver. Rådgiver skriver sluttmelding på avbruddskjema utarbeidet av Inntakskontoret, og leverer denne til administrativ leder som sletter eleven fra skolens administrative system. Videre behandling etter egen sjekkliste. Eleven har fått plass på annen skole Sjekkliste for innlevert utstyr med mer ved skoleslutt skal være utfylt og levert til rådgiver. Rådgiver fyller ut skjema fra Inntakskontoret for elever som skal bytte skole eller programområde og leverer det til inntaksleder som oppdater det administrative systemet. Eleven bytter programområde Rådgiver fyller ut skjema fra Inntakskontoret for elever som skal bytte skole eller programområde og leverer det til inntaksleder som oppdater det administrative systemet. Prosedyrer april 2011 side 3 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

4 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev Navn: Klasse: Født:. Jeg ønsker å velge bort følgende fag dette skoleåret: Men ønsker å fortsette undervisning i disse fagene:..... (Kryss av) Jeg er kjent med skolens ordensreglement og forplikter meg til å følge bestemmelsene mht oppmøte i de fag jeg står igjen med (Kryss av) Jeg er klar over at ved bortvalg av dette/disse fag, kvalifiserer jeg ikke til å få vitnemål. Det vil da bli utstedt kompetansebevis. Vitnemål gis kun når alle fag er bestått. Nesbru, dato: Elev Foresatt Rådgiver Vedlegg: Prosedyrer april 2011 side 4 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

5 Sjekkliste for elev som skal brukes når elev slutter på Nesbru Elevens navn: Klasse: Følgende skal kvittere på at alt vedrørende eleven er i orden, rådgiver til slutt: Kontaktlærer o utstyr? o takk for meg/deg o informere elevens faglærere om at eleven slutter Dato: Sign:.... Merknad: IT (bærbar datamaskin etc): Dato: Sign:.... Merknad: Biblioteket (levere inn alle bøker): Dato: Sign:.... Merknad: Driftsleder / vaktmester (Bokskap tømmes, gymtøy tas med) Dato: Sign:.... Merknad: Kontoret (levere busskort): Dato: Sign:.... Merknad: Rådgiver for elevens klassetrinn: o Skjema for skolebytte/bytting av utdanningsprogram/avbruddsskjema? o Samtykke til overføring av informasjon til ny skole? Dato: Sign:.... Merknad: Prosedyrer april 2011 side 5 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

6 Sjekkliste som skal brukes av administrasjonen når elev slutter Prosedyre: Huk av i boksene etter hvert ; ) Adm leder (slette eleven i det administrative systemet) Rektor/avdelingsleder (skrive under avbruddsmeldingen) Kontoret Informere lånekassen Kopi av avbruddsmelding til Oppfølgingstjenesten og Helsesøster Sende avbruddsmeldingen til Inntakskontoret Arkivere avbruddsmelingen, rådgiver for elevens trinn avskriver i ephorte Prosedyrer april 2011 side 6 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

7 2. HVA GJØRES NÅR ELEVEN STÅR I FARE FOR IKKE GRUNNLAG I FAG, STRYK ELLER NEDSATT ORDENS-/ ATFERDSKARAKTER? Hjemmelsgrunnlag: 3-7 i forskrift til opplæringsloven NB: Begge foresatte skal ha kopi av varsel dersom foreldremyndigheten er delt Faglærers ansvar Faglærer skal straks sende varselskjema dersom det oppstår tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag Varsel for 2.termin må sendes selv om varsel ble sendt i 1. termin Faglærer skal følge med på at varselet kommer signert tilbake til skolen og meddele kontaktlærer dersom ikke dette skjer innen fristen Faglærer kan også sende varsel dersom det er fare for at eleven får karakteren 1 Kontaktlærers ansvar Kontaktlærer skal straks sende varselskjema til elev og foresatte (elev under 18 år) dersom det er fare for at eleven kan få nedsatt ordens- og/ eller atferdskarakter Varsel for 2.termin må sendes selv om varsel ble sendt i 1. termin Kontaktlærer kontakter hjemmet dersom varsel i fag, ordens- eller adferdskarakter ikke kommer signert tilbake til skolen Kontorets ansvar Kontoret sørger for at ferdig frankerte og adresserte returkonvolutter er lett tilgjengelige. Kontoret arkiverer det ferdig signerte skjemaet i elevens mappe. PROSEDYRE Fagkarakter: Faglærer genererer varselet, og skriver inn i SkoleArena hva eleven må gjøre for å skaffe grunnlag for vurdering, setter svarfrist og printer ut, signerer varselet og leverer det til eleven, som skriver under. Kopi til kontaktlærer Faglærer sender så varselet til foresatte pr post * i to eksemplarer sammen med en svarkonvolutt som er frankert, adressert og merket med faglærers navn. Det ene eksemplaret skal signeres av foresatte og returneres til skolen v faglærer pr post Faglærer mottar det ferdig signerte varselet, gir kopi til kontaktlærer og leverer originalen til arkivering på kontoret Hvis varsel ikke har kommet i retur innen fristen skal faglærer varsle kontaktlærer som tar kontakt med hjemmet Ordens-/ atferdskarakter: Som for fagkarakter, bortsett fra at det er kontaktlærer som genererer varselet. Det skal også skrives inn hva som skal til for å forhindre nedsatt karakter orden eller adferd. Når eleven er over 18 år, gjøres følgende: Som for elever under 18 år, men varselet sendes ikke til foresatte. Eleven og kontaktlærer får en kopi av det underskrevne varselskjemaet, mens originalen legges til arkivering på kontoret Særskilt prosedyre når elever er vanskelige å nå på skolen: Gjelder både fagkarakter og karakter i orden og atferd: Se over. Når skjemaet er fylt ut og det ikke har vært mulig å nå eleven, leveres det på kontoret. Varselskjemaet og brev fra skolen sendes deretter rekommandert. *) Fra høsten 2011 vil skolen i sende varsel til foresatte pr epost Prosedyrer april 2011 side 7 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

8 3. HVA GJØRES HVIS ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILPASNING/ TILRETTELEGGING I KROPPSØVING? Hjemmelsgrunnlag: 1-3 i Opplæringsloven: Tilpasset opplæring - Skolen har fått melding om behovet gjennom mottatt/ innlevert legeerklæring - Eleven fyller ut informasjonsskjema og leverer til faglærer. Faglærer vurderer og iverksetter aktuell tilpasning. Kontaktlærer orienteres - Ved behov kan eleven bli pålagt å skaffe uttalelse fra lege og/eller fra annet sakkyndig hold Målgruppe Elever som har behov for tilpasning/ tilrettelegging i kroppsøving Fritak i praktisk del av faget: Hjemmelsgrunnlag: Forskrift til opplæringsloven Hvis elevens tilstand/ situasjon tilsier at eleven ikke kan følge den ordinære opplæringen i praktisk del i faget, skal det søkes skolens studieleder om fritak fra praktisk del. Administrativ leder besvarer elevens søknad skriftlig innen syv dager etter mottatt søknad. Kopi av svaret - gis aktuell faglærer - legges i elevens arkivmappe - sendes foresatt(- e). Begge foresatte skal ha kopi hvis delt foreldremyndighet når eleven er under 18 år Prosedyrer april 2011 side 8 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

9 4. HVA SKJER NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING VED PRØVER OG EKSAMEN? Hjemmelsgrunnlag: 3-32 i forskrift til opplæringsloven Målgruppe: Gjelder elever med vedlegg eller elever som skolen har kartlagt behov for spesiell tilrettelegging for på prøver og eksamen. Elever med vedlegg: Skolen innkaller eleven til samtale for å avdekke tidligere tilrettelegging eller behov for tilrettelegging/ annen tilrettelegging enn gjennomført i tidligere skolegang Elever uten vedlegg, men dokumenterbart behov for tilrettelegging Elevens ansvar Eleven søker skolen skriftlig om tilrettelegging. Ved søknaden skal legges dokumentasjon fra sakkyndig instans. Ved medisinsk begrunnelse vedlegges legeattest. Denne skal si noe om søknaden gjelder hele eller deler av skoleåret/ perioder i skoleåret. Når eleven er under 18 år, skal foresatte skrive under på søknaden. Skolens ansvar Faglærer avdekker eventuelt behov gjennom ulike prøvesituasjoner. Faglærer melder behovet til kontaktlærer som sender saken videre til avdelingsleder for spesialundervisning. Denne utreder aktuell tilrettelegging. Elev (og foresatt-e) innkalles ved behov til møte for gjennomgang av tilretteleggingstiltaket. Avtale om tilrettelegging underskrives av elev og foresatte for elever under 18 år. Tverrfaglig team og eksamenssansvarlig(*) informeres skriftlig om elever som har behov for tilrettelegging. Avdelingsleder for spesialundervisning besvarer søknaden senest 14 dager etter mottak. I denne skal det fremgå om tilretteleggingen gjelder/ kan gjelde hele skoletiden på Nesbru vgs, eller om den avgrenses for en periode eller et skoleår. Aktuelle former kan blant annet være: Tillegg i prøve-/ eksamenstid, ekstra pause med avtalt utfølging/ pause Opplesning av oppgavetekst/ tolkning av oppgavetekst Muntlig prøving kombinert med skriftlig prøve Forstørret oppgavetekst Fritak for lytteprøve Spesielle ordbøker Bruk av retteprogram Eget rom Skrivehjelp Avdelingsleder spesialundervisning har ansvar for å ajourholde oversikt over elever som har behov for en slik tilrettelegging. Frister for ajourhold: Høsthalvåret og vårhalvåret: Elever som har behov for spesiell tilrettelegging ved prøver og eksamen, skal ha prøvd denne ut i prøvesituasjoner slik at tilretteleggingen er en kjent arbeidsform under eksamen. Prosedyrer april 2011 side 9 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

10 5. HVA GJØRES NÅR ELEVEN ER MINORITETSSPRÅKLIG? I utgangspunktet får skolen - eller rådgiver må innhente - informasjon om elever slik at rådgiver informerer elevens kontaktlærer om elevens bakgrunn. Informasjon som må innhentes: - Norsk statsborger, flyktning, opphold på humanitært grunnlag, midlertidig oppholdstillatelse - Familieforhold (hvem bor eleven sammen med, familiesituasjon, sosial tilhørighet i skolemiljøet) - Utdanningsbakgrunn (utdanningssystem i hjemlandet, utdanningsnivå) - Religion - Språklig nivå (*) - Har eleven kunnskaper/ erfaring som skolen kan utnytte positivt? (*) Språklig nivå: I henhold til opplæringslovens 3-12 og 2-8 har språklige minoriteter rett til særskilt språkopplæring. Eleven kartlegges i norsk på lik linje med andre inntatte elever på Vg1. I de tilfellene hvor eleven skårer under middels, må dette meddeles pedagogisk leder i norsk som forestår videre kartlegging tilknyttet læreplanen i grunnleggende norsk og eventuelt tilbud om særskilt språkopplæring. Prosedyrer april 2011 side 10 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

11 6. HVA SKJER HVIS RUSPÅVIRKET ELEV MØTER PÅ SKOLEN ELLER PERSONALE FÅR MISTANKE OM ELEVS RUSPROBLEMER? For alle følgende tilfeller skal det legges et notat i elevmappen: Mistanke om at eleven er ruspåvirket i skoletiden - Lærer som mistenker snakker åpent med eleven om mistanken sammen med kontaktlærer eller en person fra ledelsen/rådgiver - Helsesøster, rådgiver, kontaktlærer og rektor varsles * - Kontaktlærer informerer hjemmet og opplyser om at helsestasjon for ungdom i kommunen kan bistå med ruskontrakt/urinprøver samt om tilbudet ved PUT *** Eleven er ruspåvirket i skoletiden - Ta eleven med til rektor ** - Eleven konfronteres med observasjonen i en samtale med to fra personalet til stede - Rektor ** varsler politiet som kontakter foresatte - Rektor sørger for at kontaktlærer, helsesøster og rådgiver får beskjed * - Aktuelle hjelpe- og refsingstiltak vurderes og iverksettes Ved mistanke om rusproblemer - Meld fra til elevens kontaktlærer som gjennomfører en samtale med eleven - Helsesøster og rektor orienteres om mistanken uansett utfallet av elevsamtalen* - Rektor informerer hjemmet og opplyser om at Helsestasjon for ungdom i kommunen kan bistå med ruskontrakt/urinprøver samt om tilbudet ved PUT *** - Aktuelle hjelpe- og refsingstiltak vurderes og iverksettes Noen selger rusmidler på skolens område - Rektor eller en i skolens ledergruppe varsles umiddelbart. Denne tar umiddelbart kontakt med politiet - Rektor sørger for at kontaktlærer, helsesøster og rådgiver får beskjed * - Aktuelle hjelpe- og refsingstiltak vurderes og iverksettes *) NB Dette er sensitiv informasjon. Man benytter ikke elevens navn på Its-learning eller åpent i posthyller **) eller rektors stedfortreder eller hent en fra ledelsen ***) PUT: Psykiatrisk ungdomsteam er en poliklinikk for ungdom/unge voksne i alderen år, som på grunn av stoff- og blandingsmisbruk og psykiske lidelser, har behov for behandling. PUT vil også kunne tilby oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle et rusmiddelmisbruk, samt rådgivning til foreldre Prosedyrer april 2011 side 11 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

12 7. HVA SKJER NÅR ELEV HAR STORT FRAVÆR? Nesbru vgs ønsker å ha et fravær som ikke er høyere enn landsgjennomsnittet for sykefravær i arbeidslivet. Stort fravær defineres derfor som 8 % eller høyere, regnet i prosent av gjennomført undervisning. Faglærer Tar opp fraværet med eleven og melder bekymring vedrørende fravær til kontaktlærer. Hvordan er elevens faglige status? Er undervisningen tilpasset eleven? Helsesøster og foresatt(-e) informeres skriftlig Kontaktlærer Tar opp fraværet med eleven og eventuelt faglærer i enkeltfag foreligger det fagvansker? Er undervisningen tilpasset eleven? Prøver å kartlegge hva som er grunnen til fraværet. Kontakter foresatte og følger opp med mulige tiltak for å øke tilstedeværelsen. Informerer rådgiver om hva som er gjort og henviser til aktuelle instanser. Rådgiver Avhengig av fraværsmønsteret kan rådgiver Vurdere om eleven bør slutte i enkeltfag og / eller eventuelt bytte fag Vurdere bytte til en annen klasse dersom dette har sammenheng med det høye fraværet Vurdere om eleven er motivert for skolegang i det hele tatt skal eleven slutte? Starte nettverksgruppe Følge opp eleven med korte, ukentlige statusmøter Koble inn andre aktuelle instanser på skolen, f. eks helsesøster, PPT, rektor, T-team Melde bekymring til barnevernet Dersom andre tiltak har vært forsøkt og eleven er svært lite på skolen avklarer T- team elevstatus. Rådgiver sender da rekommandert brev om fortsatt skoleplass til eleven hvor eleven gis en frist på inntil tre uker fra mottak til å ta kontakt med skolen. Hvis ikke eleven tar kontakt eller brevet kommer i retur blir han/hun skrevet ut. Melding til foresatte når eleven er under 18 år Dokumentasjon legges i elevmappen Prosedyrer april 2011 side 12 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

13 8. HVA GJØRES NÅR ELEVEN HAR BEHOV FOR TILRETTELEGGING /SPESIALUNDERVISNING? Hjemmelsgrunnlag: Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervising. Hva gjøres når eleven har kjente/dokumenterte lærevansker? Når skolen tar inn elever som søker særskilt (gr.1) og elever som søker ordinært med melding om behov for spesialundervising (gr.2), vurderer avdelingsleder for spesialundervisning og PPT aktuelle tiltak. Avdelingsleder, evt rådgiver kaller inn til samtale med elev, foresatte, kontaktlærer og PPT. På bakgrunn av tidligere dokumenter, kartleggingsresultater og sakkyndig vurdering fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, og tiltak iverksettes. Elever som får spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan (IOP), jf 5-5 i opplæringsloven. Kontaktlærer er ansvarlig for at IOP skrives. Spesiallærer i det enkelte fag skriver IOP i faget. Det skal utarbeides halvårsvurdering i januar og juni. Frister skal overholdes. Se Retningslinjer for spesialundervisning. Hva gjøres ved mistanke om at en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Hjemmelsgrunnlag: Opplæringsloven 5-4 Skolens plikt til å vurdere elevens læringsutbytte. Kontaktlærers/faglærers ansvar Lærere plikter å vurdere elevens læringsutbytte kontinuerlig. Elever som får avdekket behov for spesialundervisning/tilrettelegging (gr.3) underveis i skoleåret, skal meldes av faglærer til elevens kontaktlærer. Etter samtykke fra eleven henviser kontaktlærer eleven til avdelingsleder for spesialundervisning (heretter AFS). Henvisningen skal være skriftlig. Dokumentasjonen skal være så konkret som mulig: Kartleggingsresultater/underveisvurderinger uten karakter, pedagogisk rapport og annen relevant dokumentasjon fra kontaktlærer og faglærere skal legges ved, samt en uttalelse om hvilke tilpasninger som er gjort. Kontaktlærer er ansvarlig for at nødvendig informasjon om eleven til enhver tid blir gitt til elevens faglærere. Rådgivers og avdelingsleder for spesialundervisnings ansvar AFS avgjør i samråd med rådgiver hvilke tiltak som umiddelbart kan iverksettes og hvem av disse to (*) som skal følge saken videre med kontaktlærer. Kontaktlærer innkaller etter avtale med rådgiver eller AFS, til samtale med elev og evt. elevens foresatte, for å drøfte nødvendige tiltak. Tiltak innenfor tilpasset opplæring må iverksettes hvis dette ikke er tilfredsstillende utprøvd. Ved behov for nærmere utredning av elevens vansker og sakkyndig vurdering skal eleven henvises til PPT av AFS eller rådgiver. Rådgiver gir kopi av henvisning til AFS. På bakgrunn av sakkyndig vurdering iverksettes spesialundervisning. Se Retningslinjer for spesialundervisning. Eleven/foresatte må gi sitt samtykke før enkeltvedtak om spesialundervising fattes. Hvis elev og foresatt(-e) sier nei til tiltak: Dokument underskrives der det tydelig fremgår at elev/foresatt(-e) har takket nei til tilbud om spesialundervisning. Prosedyrer april 2011 side 13 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

14 9. HVA SKJER NÅR ELEV MED KRONISK SYKDOM/ALVORLIG SYKDOM ER BORTE FRA SKOLEN Målgruppe Elev som på grunn av sykdom mister store deler av undervisningen Rådgiver har fått bekymringsmelding fra kontaktlærer Skolens ansvar Rådgiver tar kontakt med eleven (foresatte om eleven er under 18 år) for å finne ut om eleven kan følge ordinær undervisning, eller om opplæringen må tilpasses. Kontaktlærer informerer elevens faglærere og helsesesøster Føring av fråvær i vidaregåande opplæring For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Prosedyrer april 2011 side 14 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

15 10. FAGLIG KARTLEGGING AV ELEVER VED SKOLESTART Vg1 Faglig kartlegging i matematikk, norsk og engelsk gjøres av alle elever i Vg1. Kartleggingen gjøres av den enkelte faglærer. Skolen utarbeider instruks og egen plan for gjennomføring i det enkelte skoleår. Faglærer sørger for at kartleggingsresultatene foreligger, og signerer alle kartleggingsskjemaer for elevene i den enkelte klasse/gruppe. I tillegg skriver faglærer en samlet vurdering av resultatet i klassen/gruppen samt en kort beskrivelse av kartleggingssituasjonen (arbeidsro, elevenes holdning til kartleggingen, tidsbruk eller andre observasjoner). Faglærer leverer materialet til avdelingsleder for spesialundervisning, som vurderer videre oppfølging med rådgivere, kontaktlærere og pedagogiske ledere. Det er særdeles viktig at det foreligger resultater for gruppe 2 elever (elever som søker ordinært med melding om behov for spesialundervisning). Vg2 og Vg3 kun for elever som er tatt inn med strykkarakter eller IV Bakgrunn: Elever i Akershus fylkeskommune kan tas inn med 1 eller IV (ikke vurdering) i inntil 3 fag. Dersom eleven har 1 eller IV i gjennomgående fag er eleven er selv ansvarlig for å tilegne seg nødvendig kunnskap i alle læreplanmål i faget. Prosedyrer april 2011 side 15 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

16 11. HVA GJØRES NÅR ELEVEN BYTTER KLASSE/GRUPPE? Elever som ønsker å bytte klasse/gruppe, skal ha en samtale med rådgiver. Dersom rådgiver finner rimelig grunn til at eleven bør bytte, tar rådgiver kontakt med administrativ leder for å se om det er mulig å bytte av hensyn til forhold i klassen eller antall elever i klassen nye fag må velges Dersom bytte er mulig oppdateres skolens administrative system av administrativ leder. Etter 15.09: Dersom eleven bytter gruppe/ klasse informerer administrativ leder berørte faglærere og kontaktlærer (både lærere som mister og får eleven). Prosedyrer april 2011 side 16 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

17 12. HVA GJØRES NÅR ELEVEN SKAL UT SOM UTVEKSLINGSELEV I Vg2? Hjemmelsgrunnlag: Inntaksreglementet pkt , avsnitt nr 4 Elever som ønsker å ta ett år i utlandet, må ha en samtale med rådgiver og plikter å gi beskjed til skolen når de reiser ut. For å få året i utlandet godkjent som kompetansegivende og være sikret skoleplass året etter må eleven oppfylle kriteriene på neste side. Rådgiver skriver et brev (se mal under) som sendes hjem til eleven og vedlegger disse kriteriene i form av en avtale mellom skolen, eleven og foresatte. Kopi av brevet legges i elevarkivet. Avtalene returneres til skolen i underskrevet stand. Rådgiver gir inntaksansvarlig beskjed om at eleven føres som utenlandselev. Eleven må selv sende kopi av avtalen til Lånekassen sammen med søknad om lån/stipend. Kopi av all korrespondanse arkiveres i elevarkivet Brevmal: Bekreftelse på skoleplass ved Nesbru vgs skoleåret 2011/12 Det bekreftes herved at født har skoleplass på Vg3 ved Nesbru vgs skoleåret 2011/12 forutsatt at hun/han gjennomfører skoleåret 2010/11 i utlandet og oppfyller vedlagte krav - Godkjennelse av skolegang i utlandet fra Akershus fylkeskommune: Nesbru, dato: Underskrift inntaksansvarlig Vi har lest vedlagte kriterier og er klar over at disse må være oppfylt for at eleven skal få året i utlandet godkjent som kompetansegivende og være sikret skoleplass ved påfølgende trinn ved Nesbru vgs. Sted, dato: Underskrift foresatte Underskrift elev Prosedyrer april 2011 side 17 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

18 Godkjennelse av skolegang i utlandet Det bekreftes herved at det vil bli gitt godkjennelse av ett/to skoleår ved en utenlandsk videregående skole med hovedvekt på allmenn-teoretiske fag slik at utdanningen i Norge ikke vil bli forsinket så fremt kravene til slik utdanning i utlandet er oppfylt. Kravene er som følger: Opplæringen i utlandet skal være på tilsvarende nivå som den eleven normalt ville fulgt hjemme Skolegangen i utlandet skal være fulltids opplæring i et fullt skoleår og eleven skal ha bestått alle fagene slik at de ville kvalifisert til oppflytting på skolen i utlandet dersom eleven hadde fortsatt der. Det anbefales å få et brev med fra skolen i utlandet som kan bekrefte at disse to punktene er oppfylt Eleven må dokumentere utdanning i fagene som kreves for å få studiekompetanse For Vg1 SSP gjelder dette: Matematikk (5t), naturfag (5t), engelsk (5t), samfunnsfag (3t). Samfunnsfaget tar for seg norske forhold og alle må ta dette som privatist når de kommer hjem For Vg2 SSP: Matematikk (3t) Hvis dette ikke kan dokumenteres må eleven ved hjemkomst avlegge eksamen i de nevnte fag for å få godkjent året Eleven har selv ansvaret for å skaffe seg realkompetanse i de fag som ikke kommer til uttrykk på vitnemålet, som de skal fortsette med på Vg3 (for eksempel norsk og historie, samt fremmedspråk dersom du skal ha det på Vg3) Elever behøver ikke ta igjen andre avsluttende fag de skulle hatt i Norge som helkurselev, selv om disse fagene ikke inngår i fagkretsen i utlandet For Vg2 SSP: Opplæringen må inneholde minst to fag fra samme programområde som eleven kan bygge videre på i Vg3 slik at han/hun kan tilfredsstille kravet om to programfag i det valgte programområdet. Beskrivelse av faget/læreplaner må fremlegges slik at en faglærer kan se om faget kan godkjennes som et Vg2-fag. Det anbefales å velge to programfag som det er sannsynlig at skolen vil tilby på Vg3, da skolens fagtilbud kan variere fra år til år og det derfor ikke kan gis noen garanti for at man får sine fagønsker oppfylt Hvis det mangler dokumentasjon på disse Vg2-fagene må fagene tas som privatist Eleven må følge opplæringen i alle fag på neste årstrinn ved tilbakekomst til Norge Eleven må selv søke skoleplass gjennom Inntakskontoret Selve godkjenningen av året gis etter at skolen har mottatt dokumentasjon fra utlandet Dokumentasjon for fullført og bestått skoleår i utlandet må vedlegges det norske vitnemålet for at dette skal være gyldig Prosedyrer april 2011 side 18 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

19 13. UAKSEPTABEL ATFERD (MOBBING, VOLD, RASISME, DISKRIMINERING ELLER ANNET) Skolens visjon: 0- toleranse mot mobbing, vold, rasisme, trakassering eller annen form for uakseptabel atferd Hjemmel: Opplæringslovens 9a Mål Å hjelpe elev(er) som blir utsatt for trakassering, mobbing, vold, trusler om vold, diskriminering eller rasisme til en opplevelse av et trygt skolemiljø Å forhindre all slik uakseptabel adferd Målgruppe: Alle elever og ansatte ved Nesbru videregående skole Generelle prinsipper: Når en sak oppstår, skal rektor varsles. Rektor avgjør videre saksgang etter varslingen, og hvem som håndterer saken. Videre er det viktig at saken/problemet løses på et lavest mulig nivå, fortrinnsvis på det nivået saken gjelder det er tydelig hvem som henvender seg til hvem, og hvem som er ansvarlig for at saker løses faglig bistand søkes etter behov hos andre instanser Ansvar: Alle elever og ansatte ved skolen skal følge denne prosedyre i saker som gjelder trakassering, mobbing, diskriminering, rasisme, voldsutøvelse eller trusler om vold. For begrepsavklaring, se siste avsnitt av denne prosedyren. Fremgangsmåte (*) Rektor eller den delegerte Dersom elev(er) oppdager/ hører/ får vite om mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme, skal den/ de som oppdager dette, kontakte sin kontaktlærer straks Dersom en ansatt oppdager mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme, skal den/ de som oppdager dette, kontakte rektor/ ass rektor og elevens kontaktlærer omgående Rektor(*) har ansvar for å ivareta offeret, sørge for å få oversikt over hva som har skjedd og kontakte elevenes foresatte Rektor(*) informerer deretter kontaktlærer, avdelingsleder, skolehelsetjenesten og rådgiver Rektor(*) har ansvar for at saken snarest belyses best mulig. Saken gås gjennom og møter/samtaler med involverte parter forberedes Møtene/samtalene struktureres i denne rekkefølge: 1) Den som er blitt trakassert, mobbet, diskriminert, utsatt for rasisme eller vold. Foresatt/- e kalles inn når eleven er under 18 år 2) Plagerne hver for seg. Når disse er under 18 år, skal en søke å få foresatte/ verge til å delta i møtene 3) Eventuelt samtale med vitner/ tilskuere, enkeltvis eller i gruppe Prosedyrer april 2011 side 19 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

20 Referat fra samtalene skal skrives. Involverte parter skriver under. Etter samtalene opprettes forholdet som en sak i henhold til forvaltningsloven kapittel 3 og 4. Rektor (*) foreslår snarest tiltak som gjøres kjent for partene Rektor (*) har ansvar for å utarbeide en oppfølingsplan. I alvorlige tilfeller skal saken tas opp med instanser som PPT, barnevernet m.fl. Politiet kan om nødvendig koples inn i saken Den som er blitt utsatt for trusler, mobbing, diskriminering, rasisme eller vold skal få: 1) Forsikring om at skolen skal sørge for at dette opphører 2) Samtale med rektor, kontaktlærer, helsesøster eller rådgiver hvis ønskelig 3) Hvis eleven ønsker det, så kan det være aktuelt å informere andre aktuelle elever/ elevgrupper. Rektor (*) avgjør. Reaksjoner overfor plager(-e): 1) Vi aksepterer ikke mobbing, diskriminering, rasisme eller vold 2) Det fins ingen unnskyldning for å mobbe, plage eller utøve vold mot andre 3) Vi vil følge med og ha et nytt møte om en uke, jf oppfølgingsplanen 4) Hvis prosedyrens framgangsmåte slår feil, må sanksjoner vurderes. Disse må være individrettet, selv om det er en gruppe som står bak mobbingen. Det kan bli aktuelt med reaksjoner etter gjeldende bestemmelser i lovverk og ordensreglement Ved behov for nærmere opplysninger: Kontakt rektor. BEGREPSAVKLARING Trakassering: er definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende» og er forbudt. (Diskrimineringsloven, 5.) Mobbing: En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av ubalanse i styrke- eller maktforholdet Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side. Omfatter både direkte mobbing, med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utstengning fra klassen eller gruppen. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av: kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav Vold er overveide eller impulsive handlinger som forårsaker eller har til hensikt å forårsake skade(-r) på mennesker. Prosedyrer april 2011 side 20 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med Fravær Eleven kan velge IKKE å dokumentere fravær, før de kommer til 10 % i hvert fag. Risiko: får de da mer udokumentert fravær vil karakter falle bort. Følgende er IKKE fravær: Rådgivning i skolen Møte

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 04.08.2016 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå Utdanningsdirektøren

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 02.09.2010 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven med merknader Utdanningsdirektoratet foreslår følgende alternative endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven (endringene

Detaljer

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post:

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post: Nye fraværsregler i videregående opplæring Hva er nytt? Fraværsgrensen i korte trekk Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at du mister retten til halvårsvurdering med karakter eller

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Prosedyrer (revidert pr )

Prosedyrer (revidert pr ) NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE Prosedyrer (revidert pr 20.02.2017) 1. Hva skjer når eleven vil slutte? 2. Hva skjer når en elev ønsker å bytte klasse/gruppe? 3. Hva gjøres når eleven står i fare for å få 3.1)

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING August 2014 Stockshots.no INNHOLD Innledning 3 Definisjon av mobbing Meld fra 4 Dersom du har mistanke om mobbing Ved tilfelle av mobbing Alle har et

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Fraværsgrensen (forskrift 3-3 tredje ledd) I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Tidlige tegn på skolevegring:

Tidlige tegn på skolevegring: Tidlige tegn på skolevegring: forseintkomming og sporadisk fravær, innadvendt unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Utdanningsdirektoratet: Skolene skal følge opp fravær Skolene har en plikt til å følge opp og

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær.

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær. [Skriv inn tekst] Februar 2014 Arbeidsgruppe: Fagansvarlig, Hilde H. Karlsen, Rektor, Geir Ole Nilsen, Avdelingsleder, Kristin Haugen Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen FORMÅL Sikre at

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Forskrift til opplæringsloven 3-3: Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Utdanningsdirektoratet: Skolene skal følge opp fravær Skolene har en plikt til å følge opp og

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing ved Lade skole - Prosedyrer

Tiltaksplan mot mobbing ved Lade skole - Prosedyrer Denne kortversjonen av tiltaksplanen mot mobbing ved Lade skole skal hovedsakelig vise foreldre hvilke prosedyrer skolen setter i gang ved mistanke om og eventuell avdekking av mobbing. Planen i sin helhet

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din. Dette

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Stasjonsfjellet skole Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Revidert 08.2017 Innhold 1. Mål for skolemiljøet... 2 2. Felles forståelse av krenkende adferd... 2 3. Skolens forebyggende

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte VG1 Onsdag 23.08.2017 Målet med velkomstsamtalen er å fremme: tettere og raskere kontakt mellom skole og elev/foresatt godt grunnlag for gode relasjoner kontaktlærer

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

FRAVÆRSREGLEMENT HTG. Gjeldende f.o.m. skoleåret Revidert

FRAVÆRSREGLEMENT HTG. Gjeldende f.o.m. skoleåret Revidert FRAVÆRSREGLEMENT HTG Gjeldende f.o.m. skoleåret 2016-17 Revidert 12.08.2016 Grunnlagsdokumenter Forskrift til friskoleloven 3-3 siste ledd og 3-46 Rundskriv Udir 3-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Om fraværsgrensen...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din. Dette

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra:

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Prosedyre: Fraværsgrense Versjon 1.2 Endret: 29.09.16 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: 06.10.2016 i skole Ansvarlig saksbehandler: Johs Ringås Saksbehandler:

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer

Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune

Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune Innhold Fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark fylkeskommune... 3 1.Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Omfang/virkeområde...

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 15.05.2015 For rådmannen:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Laudal Oppvekstsenter Skole / SFO HVA ER MOBBING? HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående skole

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Foss videregående skole Notat Til: Personalet og elevene ato: 18.09.2017 Saksbeh: Rektor NY FRAVÆRSORNING I VIEREGÅENE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 8.9. 2016 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer