Kartleggingsrapport september Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder."

Transkript

1 Kartleggingsrapport september 2011 Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Det er ikke så mye som skal til, for å få til mye! (Rektor ved Byremo videregående skole)

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Formål og fremgangsmåte... 6 Bakgrunn for folkehelsesatsing i videregående skoler... 6 Kartleggingsresultater Samtalene med rektorene Samtalene med kantinepersonell, med fokus på ernæring Samtalene med ansvarlig lærer i kroppsøvingsfaget, fokus på fysisk aktivitet Samtalene med helsesøster, fokus på psykisk helse, alkohol/rus og røyk/tobakk/snus Erfaringer fra andre fylker Forslag til videre arbeid og mulige samarbeidspartnere Litteratur Vedlegg

3 Sammendrag Fra 1. januar 2010 ble folkehelsearbeid en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene. Loven slår fast at ansvaret omfatter å fremme folkehelse innen rammen av fylkeskommunenes ordinære oppgaver, som utdanning. Handlingsprogrammet i Felles plan folkehelse og levekår i Agder uttrykker ønske om å etablere et langsiktig folkehelseprogram i de videregående skolene i fylket med fokus på psykisk helse, ernæring, fysisk aktivitet, rus og tiltak mot tobakksbruk i skolen. Regionplan Agder 2020 ønsker å fokusere på liknende tiltak. Med blant annet dette som bakgrunn, ble det høsten 2010 og våren 2011 foretatt et kartleggingsarbeid i de videregående skolene i Vest-Agder for å finne ut av hvordan det jobbes med forebyggende og helsefremmende tiltak på skolene. Alle skolene i Vest-Agder var med i kartleggingen (bortsett fra SMI-skolen). Rektor, kantinepersonell, ansvarlig lærer for kroppsøvingsfaget, helsesøster og elever ble intervjuet for å hente inn tilstrekkelig informasjon. Her presenteres i korte trekk noen av funnene fra kartleggingen: Samtalene med rektorene: o Rektorene melder om gode resultater fra den store elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. Elevene gir generelt uttrykk for stor trivsel og godt skolemiljø. o Det er gjennomgående i kartleggingen at elever på yrkesfag har en mer usunn livsstil enn elever på studiespesialiserende, også når det gjelder røyking. o Aktivitetsdagene er populære arrangementer blant både elever og lærere. o Flere skole samarbeider med Politiet og Trygg Trafikk med tanke på forebyggingsarbeid i forhold til russ, rus og trafikk. o Det er lite oppfølging av røykesluttopplegg på grunn av for lite ressurser. De fleste rektorer er interessert i mer forebyggingsarbeid med tanke på røykevedtaket som er gjort i forbindelse med Felles plan folkehelse og levekår i Agder o Det er lite brudd på eksisterende røykeregler. Samtalene med kantinepersonell: o Kantinene er populære blant elevene, men de syns ofte det er for dyrt og for dårlig utvalg. o Kantinepersonell strekker seg derimot langt for å etterkomme ønsker fra elevene. o Flere av kantinene åpner tidlig, sånn at elevene kan kjøpe frokost. o Nesten alle fra kantinepersonalet ønsker tilbud om kursing. o 7 av skolene selger ikke brus. Et par av skolene sliter med konkurranse fra nærliggende butikker, og bruker ofte dette som argument for å selge brus. o Elever ønsker frukt, men når det først kommer, vil de ikke ha likevel. 3

4 Samtalene med lærere i kroppsøving: o Flere av skolene jobber med å få elevene til å se sammenhengen mellom fysisk aktivitet og god helse. o Et par lærere ønsker ikke karakter i faget, kun deltatt. o Oppmøte og deltakelse i faget varierer mye fra skole til skole, gjennomgående at elever på studiespesialiserende deltar mer i gym enn elever på yrkesfag. Også gjennomgående at elever som er sterke i andre skolefag ofte også er sterke i gym. o Flere lærere melder om dokumentasjonshysteri, og at de har gått fra å være aktiv deltakende lærer i timene, til passiv observatør. o Et par av lærere sier legene fritar elevene for lett fra gym. o Ulik praksis når det gjelder glemt gymtøy, men de fleste skolene sørger for alternativ aktivitet, som for eksempel å gå tur. o Når det gjelder idrettsanlegg og tilgangen til disse, er det store variasjoner fra skole til skole, dårlige anlegg gir store utfordringer med tanke på kvalitet på timene. Samtalene med helsesøster: o Alle helsesøstre forteller om gode rutiner ved skolestart hvor de presenterer seg og tjenesten for elevmassen. o Utfordring med å nå guttene, mye jenter som benytter seg av helsesøstertjenesten. o Vanskelig å drive forebyggingsarbeid ut mot flere elever om gangen, da mye av tiden til helsesøster går til avtalte timer og oppfølgingssamtaler med enkeltelever. o På de mindre skolene forteller helsesøster om en ensom jobb, og for lite tid på skolene. o Samtlige helsesøstre er tilgjengelige på mobil, så man kan alltid sende sms for å avtale tid. o Ingen av helsesøstrene driver formell røykeforebygging ut mot elevene. Samtalene med elevene: o Uttrykker stor trivsel. o Ønsker bedre, sunnere og billigere utvalg i kantinene. o Delte meninger om kroppsøvingsfaget. o Helsesøstertjenesten er godt kjent blant elevene. 4

5 Innledning I handlingsprogrammet til Felles plan folkehelse og levekår i Agder (1) sikter man mot å etablere et langsiktig folkehelseprogram i de videregående skolene i fylkene med fokus på psykisk helse, ernæring, fysisk aktivitet og tiltak mot tobakksbruk i skoletiden. Regionplan Agder 2020 (2) ønsker å fokusere på tiltak i skolen som gir økt lærelyst, trivsel og sosial trygghet, noe som også kan bidra til bedre skoleresultater og mindre frafall i videregående skole. Med dette som bakgrunn, ble det høsten 2010 og våren 2011 foretatt et kartleggingsarbeid i de videregående skolene i Vest-Agder. Dette ble gjort for å finne ut av hvordan det jobbes med forebyggende og helsefremmende tiltak på de videregående skolene, og for å avdekke muligheter og utfordringer i fremtidig arbeid med folkehelse i videregående opplæring. Denne rapporten gir et bilde av hvordan det jobbes med folkehelse på de videregående skolene i Vest-Agder. Rapporten er basert på samtaler med rektorene, kantinepersonalet, ansvarlige lærere for kroppsøving, helsesøstre og elever ute på skolene. De videregående skolene i Agder er et daglig lærested og en viktig møteplass for sosialt samvær for elevene. Det er allerede en viktig arena for utvikling av kunnskap, kompetansebygging og holdningsskapende arbeid. De videregående skolene har gode forutsetninger og rammer for å kunne bidra i det arbeidet som gjøres med folkehelse i Agder. For å gjøre satsinger og tiltak på skolene bør dette tilpasses den enkelte skoles behov og oppfølgingskapasistet. Kartleggingen som ble gjort høsten 2010 og våren 2011 var ment som første steg i et slikt arbeid. Det rettes en takk til alle rektorer, helsesøstre, lærere, kantinemedarbeidere og elever for nyttige samtaler, og for ærlige framstillinger av skolehverdagen. Det er denne informasjonen som legger grunnlag for det videre arbeidet som kan gjøres i de videregående skolene i fylket. Kristiansand høsten 2011, Jannike Kittelsen 5

6 Formål og fremgangsmåte Ved skolebesøkene ble det snakket med rektor, helsesøster, kantinepersonell, lærer ansvarlig for kroppsøving og elever. Formålet med kartleggingen har vært finne ut på hvilken måte de videregående skolene planlegger, gjennomfører og vurderer forebyggende og helsefremmende arbeid overfor elevene sine. I forkant av samtalene ble det utarbeidet et samtaleskjema som fungerte som guide under samtalene. Den praktiske gjennomføringen foregikk ved at prosjektmedarbeider ved Strategi- og utviklingsenheten, Fylkesrådmannens stab besøkte alle de videregående skolene i fylket og tok alle samtalene på tomannshånd. Brev om kartleggingen og samtaleskjema ble sendt ut til rektorene i forkant av skolebesøkene. Det ble skrevet notat fra hvert skolebesøk, og det er disse notatene som nå er samlet i denne rapporten. Brev og samtaleskjema ligger som vedlegg til rapporten. Bakgrunn for folkehelsesatsing i videregående skoler Om man skal etablere et folkehelseprogram i de videregående skolene slik handlingsprogrammet til Felles plan folkehelse og levekår i Agder tar sikte på, kan målet med en slik satsing være å gi skolene og elevene gode rammebetingelser for sunne valg innenfor ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, rus og alkohol og tobakk og snus. Med helsefremmende og forebyggende tiltak kan man bidra til å øke trivsel hos elever og få inn faktorer i skolehverdagen som gjør de sunne valgene enklere å ta. Sentrale føringer og retningslinjer, sammen med regionale vedtak ligger til grunn for en folkehelsesatsing i videregående opplæring: Folkehelsearbeid er et viktig statlig og regionalt satsingsområde. Stortingsmelding 16 Resept for et sunnere Norge ( ) (3) peker ut fem satsingsområder som har betydning for hele befolkningen, ikke minst ungdom. De fem satsingsområdene er ernæring, fysisk aktivitet, tobakk, rus og psykisk helse. Disse fem områdene bør vektlegges i arbeidet mot en folkehelsesatsing i videregående opplæring. Fylkestinget i Vest-Agder gjorde vedtak i 2007 med følgende tekst: Fylkestinget ønsker at folkehelsearbeidet i større grad fokuserer på arbeidet i de videregående skoler. Et tidligere arbeid ( ) er gjort i forbindelse med et folkehelseprogram i videregående opplæring. Dette arbeidet kom det lite ut av, men det legger likevel et lite grunnlag for den videre oppgaven vi nå står ovenfor. Fra 1. januar 2010 gikk folkehelsearbeid fra å være en frivillig til å bli en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene ( Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet, 4). Loven slår fast at ansvaret omfatter å fremme folkehelse innen rammen av fylkeskommunenes ordinære oppgaver. Videregående opplæring er en av disse oppgavene. Felles plan folkehelse og levekår i Agder ble vedtatt sommeren 2010 av Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder. I handlingsprogrammet til planen står følgende: Det etableres et langsiktig folkehelseprogram i de videregående skolene i 6

7 fylkene med fokus på psykisk helse, ernæring, fysisk aktivitet, rus og tiltak mot tobakksbruk i skoletiden. Ett av vedtakene som ble gjort i forbindelse med Felles plan lyder: I Vest-Agder innføres snus- og røykfri skoletid i videregående opplæring for elever og ansatte innen I Regionplan Agder 2020 ønskes det å fokusere på tiltak som gir økt lærelyst som igjen vil bidra til bedre skoleresultater og mindre frafall fra videregående skole. Helsedirektoratet har mye god informasjon som kan legge grunnlag for de tematiske innsatsområdene. Både Hedmark og Telemark fylkeskommuner, som har bidratt med god informasjon under dette kartleggingsarbeidet, anbefaler å legge til grunn statlige satsingsområder for videre arbeid med Helsefremmende skoler. Noen av disse satsingene er: Regjeringens handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen , Oppskrift for et sunnere kosthold (5) Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet , Sammen for fysisk aktivitet (6) Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse Sammen for psykisk helse (7) Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet om tobakksfri skoletid i videregående opplæring (2006) (8) Nasjonal strategiplan for det tobakkskadeforebyggende arbeidet (9) Stortingsmelding nr. 20, Nasjonal strategi for å utjevne sosiale forskjeller (10) Ernæring I Retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole (11) står det at skolene ikke bør tilby elevene varer som brus, saft, snacks og godteri. Kaker, vafler og boller bør heller ikke tilbys daglig. I tillegg anbefales det at kantinene skal tilby varierte og grove brødvarer, variert pålegg, frukt og grønnsaker, skummet melk og kaldt vann. Sunn og god mat fremmer helse og trivsel. Kostholdet er viktig hele livet, og siden det er i ungdomsårene både de gode og dårlige vanene etablerer seg, er det viktig å bruke skolen som påvirkningsarena med tanke på sunt kosthold. Siden de fleste elevene benytter seg av skolens kantiner, bør det satses på sunne skolekantiner. Det bør være enkelt å velge de sunne alternativene, så frukt, grønnsaker, vann, salater og sunn brødmat bør være lett tilgjengelig. Fysisk aktivitet Handlingsplanen Sammen for fysisk aktivitet skal begrense faktorer som skaper fysisk inaktivitet og fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Økt fysisk aktivitet skal oppnås gjennom en samlet strategi som omfatter tiltak på flere samfunnsområder og arenaer - i barnehage, skole, arbeidsplass, transport, nærmiljø og fritid. Fysisk aktivitet er en forutsetning for å ivareta god helse og unngå sykdom/skade. Det er nettopp i ungdomsalderen at frafallet fra organisert idrett er størst. Mange ungdommer som 7

8 ikke driver organisert idrett, faller også fort utenfor i gymtimene, og det kan satses på tilrettelegging av lavterskeltilbud for denne gruppen elever. Psykisk helse Strategiplanen Sammen for psykisk helse er et uttrykk for en helhetlig politisk tenkning om en samlet strategi for å styrke barn og unges psykiske helse. Til sammen 100 konkrete tiltak skal bidra til å realisere strategiplanen. God psykisk helse er grunnleggende for alle mennesker, og er et viktig redskap for å være i et harmonisk samspill med seg selv og sine omgivelser, det være seg for eksempel venner og skolemiljø. Røyk Tobakksbruk blant ungdom har sterk sammenheng med blant annet utdanningsplaner og familieøkonomi. Ungdom som har planer om å ta yrkesfaglig retning på videregående skole, som har skilte foreldre eller dårlig familieøkonomi, bruker mer tobakk enn annen ungdom. Det viser Folkehelseinstituttets ungdomsundersøkelser i perioden i de 6 fylkene Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark (12). I 2003 ble det foretatt en kartlegging av røykerestriksjoner i videregående opplæring (13). Da kartleggingen ble gjort, hadde tre fylker innført røykerestriksjoner i skolegården. Kartleggingen viste blant annet at: De fleste rektorene oppga at innføringen hadde medført små eller ingen problemer. De fleste rektorene foretrakk et enhetlig regelverk for skolene. Enhetlig regelverk var det tiltaket som ga størst effekt på røyking i skolegården, da sammen med handlingsplaner, røykesluttkurs og undervisning om røyking. I fylker uten retningslinjer oppga en tredjedel av rektorene at de hadde sett elever røyke sammen med lærer på skolen. I fylker med retningslinjer var tallet betydelig lavere. I 2006 gikk det ut brev (8) til alle fylkeskommuner fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som oppfordret fylkeskommunene som skoleeiere til å arbeide for at videregående opplæring skal bli tobakksfri. I forbindelse med barn og unges innspill til egen handlingsplan for miljø og helse ble ca 200 elever i ungdomsskole og videregående opplæring spurt om bl.a. hva slags press de blir utsatt for. 65 % svarte at røykepress er den typen press som er viktigst å bli kvitt, da det ikke først og fremst er lysten på røyk eller kjedsomhet som gjør at en begynner å røyke, men det er behovet for å bli inkludert. Redselen for å falle utenfor, er derfor en grunn til at en del begynner å røyke. Skolen kan være rekrutteringsarena for tobakk/snus. Det er gjennomgående samme undersøkelse at de skolene med de strengeste restriksjonene hva tobakk og røyk angår, har lavest antall elever som røyker. Dette bekrefter også artikkelen fra Tidsskrift for den Norske Lægeforening (13). Den sier at reglene for røyking i videregående skole er strengere i fylker hvor fylkestingene har innført et enhetlig regelverk enn i fylker hvor det er opp til hver enkelt skole å bestemme. Artikkelen sier videre at blant elevene var dagligrøyking minst utbredt på skoler med de sterkeste restriksjonene. 8

9 I disse dager holder Kreftforeningen på å utvikle en nettside (14) til bruk for videregående skoler i det tobakksforebyggende arbeidet. Siden skal anses som en verktøykasse for skolene i sitt arbeid mot elever, ansatte og andre involverte aktører. Denne prosessen kan være til god hjelp for det videre arbeidet med røykfrihet i videregående skoler i Vest-Agder. Olav Duun-rapporten (15) er en rapport fra Kreftforeningen som tar sikte på å finne ut hva elever og lærere tenker om tobakksbruk og tobakksregulerende tiltak på en videregående skole, samt hvordan slike tiltak fungerer i praksis. Rapporten konkluderer med at alle landets videregående skoler bør innføre tobakksfri skoletid, men at et fylkeskommunalt vedtak ikke er nok. Rapporten sier: Skal et slikt vedtak ha god effekt, er det nødvendig med flere parallelle prosesser. Vedtak og sanksjoner som følger med må forankres både blant elever og lærere. Samtidig må det jobbes systematisk med holdningsskaping. Rapporten sier også at om man skal lykkes i å påvirke tobakksatferd, er både kombinasjonen av virkemidler og rekkefølgen de kommer i viktig. De statlige satsingsområdene og retningslinjene, sammen med de erfaringene andre fylker har gjort seg kan bidra til en god start for arbeidet med folkehelse i videregående opplæring (se Erfaringer fra andre fylker, side 17). Det er i ungdomstiden at grunnlaget for gode (og dårlige) levevaner etableres, og det er derfor viktig å sette en forebyggende og helsefremmende innsats mot ungdommene. Fokus på helse i skolen kan gi en merverdi til de eksisterende strukturene som allerede ligger i skolens virksomhet. Folkehelse- og levekårsarbeidet ligger til fylkesutvalgets arbeidsområde, og det bør sørges for god politisk forankring. Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet sier at fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver som fylkeskommunen er tillagt. Videregående opplæring er en av oppgavene til fylkeskommunen, og derfor bør det sørges for god forankring i utdanningsavdelingen, hos skolelederne og på den enkelte skole. 9

10 Kartleggingsresultater Samtalene med rektorene Samtalene med rektorene gav mye generell informasjon om skolen, hvordan rektor tenker om helse og folkehelse ved sin skole, elevsammensetning og om det finnes tiltak som retter seg mot elevene som er helsefremmende. Det ble også snakket en del om røyk, tobakk og snus, da med tanke på røykevedtaket som er gjort. De fleste skolene i Vest-Agder får gode resultater på elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. Elevene melder om godt miljø og god trivsel på skolene. Skolene i Vest-Agder er ofte sammensatte med tanke på antall elever og studietilbud, og det viser seg fra kartleggingssamtalene at elever på yrkesfag oftere har en mer usunn livsstil sammenlignet med elever på studiespesialiserende. De helseutfordringene man ser ellers i samfunnet, ser man også på alle skolene, sånn som overvekt, dårlig kosthold, røyking, rus og dårlig psykisk helse. Dette gjør den videregående skolen til en arena det er viktig å jobbe mot. Noen av skolene i Listerregionen melder om større utfordringer hos enkeltelever med tanke på dårlig psykisk helse. Rektor ved en av skolene påpeker regionens store utfordringer med tanke på levekårsproblematikken, og denne problematikken ser man også blant elevene på skolen. Det er enkeltelever som kommer fra dårlig møblerte hjem, hvor kostholdet er dårlig, oppfølging fra foreldre er fraværende og fokus på utdanning ikke står særlig høyt. Flere av skolene arrangerer aktivitetsdager for alle elever og ansatte på skolen. Disse dagene kombineres sosialt samvær, god mat og fysisk aktivitet. Det er populære arrangementer som inkluderer de fleste elevene. Dagene knyttes ofte opp mot skolestart ved høsten eller skoleavslutning på våren. I tillegg arrangerer mange av skolene aktivitetsdager også på vinteren, med ski-aktivitet i fokus. Sunn Jenteidrett har hatt en intervensjon over 2 år på Sirdal videregående skole. Noe man merket seg etter intervensjonen, var at noen få av elevene ble overfokusert på kosthold, som for eksempel gjorde at elever som kom hjem etter stevner og hadde med seg en norgesmestertittel ikke lengre ville ha kakestykke når man feiret seieren. Rektor mente at intervensjonen førte et overfokus på kosthold, litt mot sin hensikt. Da de fleste av elevene bor på elevheimen, har man god oversikt over matsituasjonen blant elevene, også blant de som sliter med dårlige matvaner. Ved Vågsbygd videregående skole har de ansatte treningstilbud to ganger i uka. Tilbudet er spinning og vektstang, og det er godt oppmøte hver gang. Skolen har spinningsykler til de som vil bli med, og de ansatte betaler en lav årssum for treningen. Samme uke som kartleggingen ble foretatt på Vågsbygd, hadde skolen tilbud om gratis zumba til alle elever og lærere. Ved Byremo videregående skole er det ingen lærere som røyker. Rektor ved skolen tok initiativ til røykesluttkurs blant alle ansatte, og de som klarte å holde seg røykfri, fikk pengepremie av rektor, kombinert med en rabattavtale på den lokale sportsforretningen. Det er fremdeles en del elever ved skolen som røyker, og rektor ved skolen etterlyser sammenhengende tiltak fra ungdomsskolen inn i videregående skole med tanke på 10

11 røykeforebygging. På ungdomsskolen på Byremo har de kjørt Vær røykfri de siste årene, og rektor syns det er blir kunstig ikke å videreføre røykeforebygging til videregående skole. Flere av skolene kjører egne opplegg rettet mot russen, da med tanke på forebyggingsarbeid i forhold til russ, rus og trafikk. Dette er ofte et samarbeidsopplegg mellom skolen, helsesøster, Politiet og Trygg Trafikk. De skolene som har sin virksomhet i bygninger som har flere etasjer, hvor det også finnes heis, har ikke elevene mulighet til å benytte seg av heisen, de må ta trappene. Dette ses på som et helsefremmende tiltak for elevene. Skoler som har lite tilfredsstillende uteområder, ønsker innspill på hvordan de kan tilrettelegge for mer fysisk aktivitet i friminuttene. Et par av skolene har spesifikke ønsker som for eksempel utendørs bordtennisbord. Lister, Mandal, Sirdal og Byremo videregående skoler er med på Level, som er en kurspakke for elever i videregående skole. Kurspakken tar for seg ulike samlivstema som følelser, forventning, forpliktelse og kommunikasjon. Kurset er integrert i skolens undervisning. Det er som oftest helsesøster som kjører undervisningen. Helsesøster ved Sirdal videregående skole ser at det kan være vanskelig for de unge som sliter psykisk å delta på kurset. Noen av disse elevene melder seg helt ut av undervisningen. Røyk, tobakk og snus De fleste skolene har røykeforbud innenfor skolens eget område. Det betyr likevel at elevene pr i dag har mulighet til å røyke og snuse i skoletiden. To av sentrumsskolene i Kristiansand (Kvadraturen Skolesenter og Tangen videregående skole) har dispensasjon fra fylkesutdanningssjefen, som gjør det mulig for elevene å røyke innenfor/rett utenfor skolens område, på oppmerkede plasser. Dette gjøres for å forhindre forsøpling ved nabobygg. Eilert Sundt videregående skole i Farsund har, på grunn av tett bebyggelse med nabobygg, elever som praktisk talt røyker rett utenfor inngangsdøra til skolen. Rektor ved Kvinesdal videregående skolen har vært i dialog med elevrådet med tanke på røykevedtaket, men opplever lav interesse for røykeforebygging. Ved Lyngdal videregående skole har elevrådet meldt inn ønske om røykebu til rektor, da de ikke får røyke innenfor skolens område. Rektor ved skolen har klart sagt i fra om at skolen ikke kommer til å tilrettelegge for røykere. Helsesøster på samme skolen har inngått røykfriavtaler med elevene, men på grunn av lite ressurser, har dette blitt lite fulgt opp. Ved et par skoler melder elevene om at lærere og elever røyker sammen, og at elevene får bomme røyk av lærerne. Ved en av skolene sier elevene at det ikke er lov til å røyke på skolens område, men at det likevel står fulle askebegre rett utenfor inngangsdøra til skolen. På Flekkefjord videregående skole har det tidligere blitt arrangert røykesluttkurs, men nå er det ingen som melder seg på disse kursene. Fokus for røykeslutt er ofte av økonomisk karakter, den helsemessige gevinsten kommer i andre rekke. Mange elever som velger yrkesfag røyker allerede når de begynner på videregående skole. Det er i tillegg gjennomgående i kartleggingen at det er elevene på yrkesfag som røyker mest. Enkelte elever søker seg praksisplasser der de vet det er tillatt å røyke i arbeidstida. Det kommer også fram at elever som går studiespesialiserende snuser mye, og ved enkelte skoler merker man en økning av snusbruk blant elevene, også blant jentene. 11

12 Når det gjelder sanksjoner på røyking innenfor skolens område, har skolene litt ulik praksis. Brudd på røykeregler oppleves derimot ikke som noe problem på noen av skolene. Fylkestinget vedtok sommeren 2010 å innføre snus- og røykfri skoletid i videregående opplæring for elever og ansatte innen De fleste rektorene stiller seg positive til røykevedtaket, men er bekymret for utfordringen med å håndheve vedtaket. På spørsmål om veien videre etter kartleggingen, ønsker alle rektorene tilbakemeldinger på hva som er fornuftig å ta tak i på den enkelte skole. Det ønskes prosjekter som løfter bevisstheten hos elever og lærere, og prosjektene bør fokusere på det positive. Flere av rektorene ønsker midler til frukt og vannautomater, og større fokus på psykisk helse. Samtalene med kantinepersonell, med fokus på ernæring Samtalen med kantinepersonellet fokuserte på åpningstider og varetilbud i kantinene. Det ble også undersøkt om personalet hadde tilbud om kursing, eventuelt om det var et ønske om kursing blant personalet. De fleste skolene har kantiner på skolene hvor elevene kan få kjøpt mat til en rimelig penge. Serveringstilbudet består oftest i ferdigsmurt grov brødmat, med innslag av varmmat et par ganger i uka. Varmmaten består oftest i pizza, pasta og kjøttrettbaserte retter. De fleste kantinene tilbyr frukt og grønnsaker. Hele syv av skolene selger ikke brus til elevene på skolen, men det selges annen sukkerholdig drikke. De fleste av disse skolene har vannautomater/vannkjølere som elevene kan fritt benytte seg av. De skolene som selger brus til elevene, argumenterer med at kantinene har reell konkurranse med nærliggende butikker. Brussalget opprettholdes for ikke å miste kundene til butikkene. To av skolene, Eilert Sundt og Sirdal videregående skoler, har ikke egen kantine. På Eilert Sundt har elevene enten med seg niste, ellers kjøper elevene mat på det lokale bakeriet eller i nærliggende butikk. Dette gjør at man ikke har særlig oversikt over kostvanene til elevene. På Sirdal smører elevene med seg matpakke fra elevheimen, hvor sunt kosthold er i fokus, da skolen er en idrettsskole. De ansatte i kantinene går langt for å etterkomme elevenes ønsker. Dette gjelder forespørsler på varmmat, smoothie og mer frukt og grønnsaker. Når det gjelder frukt, er erfaringen ofte at når frukten er på plass, vil ikke elevene ha likevel. På Søgne videregående skole har de faktisk hatt mye gratis frukt, da skolen høster egen frukt, men likevel vil elevene ikke ha frukt. Et par av kantinene lager av og til smoothie og fruktsalat, og dette er svært populært og selger alltid tomt. Det negative er at det er utrolig tidkrevende å kutte opp all frukten som trengs, så det blir ikke et daglig tilbud til elevene. Åpningstiden i kantinenes varierer, men de fleste har åpent sånn at elever har en mulighet til å kjøpe seg frokost. Tangen videregående skole har prisredusert frokosttilbud, som er populært hos de elevene som ikke har frokosttilbud hjemme. Kvinesdal videregående skoles kantine blir drevet av elever som har alternativ opplæring. Fokuset i kantina er på sunt kosthold, og overskuddet av driften går til tur for elevene. Etter at kantina startet som elevbedrift, er det flere elever nå enn før som benytter seg av kantina. 12

13 Kantina på Flekkefjord videregående skole drives av en privat attføringsbedrift, Flekkefjord produkter. Her har mennesker som har falt ut av arbeidslivet, mulighet til å prøve seg igjen. Samarbeidet mellom skolen og attføringsbedriften har vart i mange år, og skolen har ansvar for å holde utstyr. Samarbeidet er ikke helt problemfritt, da mange som ikke egner seg for arbeid i kantine, blir utplassert der. Den som har ansvar for kantina, har fagbrev i kokkefaget, men ofte er det stor gjennomtrekk av ansatte. Kursing av personell blir derfor ikke aktuelt, men siden skolen har påvirkningskraft i forhold til hva som skal selges i kantina, blir det lagt en del føringer for hva tilbudet i kantina skal bestå i. En av utfordringene som kantinelederne melder om, er at man må tenke økonomi hele veien. Alt skal være lønnsomt, og man skal helst ikke ha svinn. Dette kan til tider være vanskelig, da kantinepersonell ikke alltid har oversikten over hvilke elever som er borte fra skolen (i arbeidspraksis eller liknende). En annen utfordring er at man stort sett alltid tyr til bruk av halvfabrikata på grunn av tidspress. Det skal lages mye mat til mange, og da ser de fleste seg nødt til å bruke halvfabrikata. Alle kantinemedarbeidere som ble intervjuet under kartleggingen, ønsker tilbud om kursing. På grunn av lite ressurser, blir serveringstilbudet ofte det samme som alltid, og det etterlyses kurs som kan bidra til inspirasjon for kantinemedarbeidere. Om det skulle arrangeres kurs for kantinemedarbeidere, er det en forutsetning at alle kan delta, slik at alle skal få samme informasjon. Det eneste tilbudet de har om kursing pr i dag, er det som kommer via leverandører (kantinering). Det er ønskelig fra kantinelederen ved KKG at kantinetilbudet ved skolen er mer i tråd med kostholdsrådene fra Helsedirektoratet. Stort sett er elevene fornøyde med kantinetilbudene. De har ofte ønsker om sunnere mat og mer frukt og grønnsaker, men kantinemedarbeiderne sier at når de får disse varene, er de ikke alltid like enkle å omsette. Elevene sier også at det er vanskelig å velge de sunne alternativene når det ligger fristende usunne alternativer rett ved siden av. For allergikere og andre med spesielle ønsker, behov og allergier kan det være vanskelig å finne tilfredsstillende tilbud i kantina. Elevene ønsker selvfølgelig rimeligere tilbud, men i samtale med kantinepersonellet er inntrykket at prisene er presset så lavt det lar seg gjøre. Elevene har også ønske om mer variert mat, og gjerne mer varmmat. De skolene som ikke har frokoststilbud, eller der kantina åpner tidlig, har elevene ønske om nettopp dette. Når det gjelder dette med brussalg, er elevene splittet. Noen mener det er bra at skolene ikke selger brus, mens andre elever mener det er dumt at skolen bestemmer hva de skal drikke. De skolene som har butikker og kjøpesentre som nærmeste nabo, sliter med å holde på elevene som kunder, og elevene innrømmer at det ofte er mer fristende å kjøpe mat på butikken enn i kantina. På Sirdal videregående skole får elevene mesteparten av maten på elevheimen, som er drevet og eid av Sirdal kommune. De har faste måltider som frokost og middag hver dag, og elevene smører selv niste til skoledagen. Elevene har ønske om grovere brød og mindre bruk av halvfabrikata. De har også ønske om å ha ukesmeny, sånn at de vet hva som tilbys til middag. I følge elevheimsleder gjøres ikke dette pr. i dag fordi man har tidligere erfart at elevene snur i døra om de vet hva de på forhånd får servert. Elevene på Sirdal blir ellers godt imøtegått med tanke på spesielle dietter og kostholdsbehov, men dette forutsetter informasjon og dialog mellom elevheimen, foreldre og elever. 13

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring

Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring Evalueringsrapport III Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring Oddrun Samdal Ellen Haug Mari Manger Rebecca Fredbo Åshild Hasnes Hilde Slåtten HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Rapporten

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Rapport IS-2133. Kantinedrift i videregående skole. En kvalitativ studie

Rapport IS-2133. Kantinedrift i videregående skole. En kvalitativ studie Rapport IS2133 Kantinedrift i videregående skole En kvalitativ studie Publikasjonens tittel: Kantinedrift i videregående skole En kvalitativ studie Utgitt: Desember 2013 Publikasjonsnummer: Utgitt av:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer

Rapport IS-2134. Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie

Rapport IS-2134. Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Rapport IS-2134 Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Publikasjonens tittel: Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Utgitt: Desember 2013 Publikasjonsnummer:

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag En analyse av et utvalg relevant litteratur og prosjekter i og utenfor Nordland Vidar Hammer Brattli Kolbjørn Hansen Pris kr. 55,- ISBN

Detaljer

ELSE MARIE ØVREBØ. Frukt- og. grønnsakspising blant ungdomsskoleelever EUREKA FORLAG

ELSE MARIE ØVREBØ. Frukt- og. grønnsakspising blant ungdomsskoleelever EUREKA FORLAG ELSE MARIE ØVREBØ Frukt- og grønnsakspising blant ungdomsskoleelever E U R E K A N R 6 2 0 0 4 EUREKA FORLAG ELSE MARIE ØVREBØ FRUKT- OG GRØNNSAKSPIISIING BLANT UNGDOMSSKOLEELEVER EUREKA 6/2004 1. opplag

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer