Agder politidistrikt Politiråd Østre Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder politidistrikt Politiråd Østre Agder 24.04.15"

Transkript

1 Politiråd Østre Agder Agder politidistrikt

2 Agder politidistrikt Side 2

3 Sammenlignet med perioden : En nedgang i forbrytelser på 30 saker Agder politidistrikt Agder politidistrikt Side 3

4 Oppklaringsprosenten pr : 46,1 % Agder politidistrikt Agder politidistrikt Side 4

5 Saksbehandlingstid for oppklarte saker pr : 100 dager Agder politidistrikt Agder politidistrikt Side 5

6 Stadig mer utfordrende kriminalitet m.m. Kriminaliteten blir stadig mer kompleks, grenseoverskridende og organisert Organiserte grupper og nettverk innenfor narkotikakriminalitet (Illegal virksomhet knyttet til ulovlig produksjon, transport, smugling og omsetning), MC-kriminalitet, menneskehandel og mobile vinningskriminelle er fortsatt en betydelig utfordring Ulovlig bruk av arbeidskraft, grov sosial dumping, tvangsarbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminalt utbytte og kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet er i negativ utvikling Økende utfordringer knyttet til evnen til å håndtere IKT kriminalitet (forulempning. trakassering og utpressing på nett, offer som blir fratatt opplysninger (phishing), identitetssvindel, seksuelle overgrep mot barn, narkotikaomsetning, dataangrep m.m.) og alvorlig økonomisk kriminalitet Økningen av vold i nære relasjoner er særlig stor. (Offerbeskyttelsen er krevende) Agder politidistrikt Side 6

7 Føringer for 2015 fra disponeringsskrivet til PM Hovedutfordringen vil være å opprettholde tjenesteproduksjonen og samtidig planlegge og iverksette Nærpolitireformen Høyt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap liv og helse har høyest prioritet Den forebyggende aktiviteten skal videreutvikles innenfor alle våre virksomhetsområder, jf. den forebyggende handlingsplan Vold og seksuelle overgrep, særlig mot barn, skal vektlegges Høyt fokus på å forebygge og bekjempe alvorlig grenseoverskridende og organisert kriminalitet (narkotikakriminalitet, MC kriminalitet, menneskehandel, arbeidsmarkedskriminalitet og mobile vinningskriminelle) Fokus på IKT kriminalitet og økonomisk kriminalitet Fokus på mer politiarbeid på stedet

8 Bemanning og budsjett i 2015 Ca 385 polititjenestemenn, 34 jurister og 159 sivile Distriktet øker i løpet av året bemanningen med 16 nye PB1 stillinger og 4 juriststillinger Politidistriktets samlede budsjett ordinær bevilgning utgjør kr Dette er en økning på 3 % i forhold til Mesteparten av økningen er satt av til pris- og lønnsjustering. I tillegg er det satt av øremerkede midler til stillinger, uttransporteringer og barnehus. Frie disponible midler er redusert med ca 11,7 mill. Rammen for 2015 er således meget stram. Agder politidistrikt Side 8

9 Politiberedskapen i Agder politidistrikt Agder politidistrikt

10 Distriktets beredskapsansvar, organisering og bemanning Ansvar for ca innbyggere Beredskapen skal ivaretas geografisk i de 2 fylkene med 29 kommuner både langs kysten og i innlandet ( km2) Distriktet er organisert i 4 geografiske driftsenheter med 27 tjenestesteder og 5 fellesenheter Distriktet er bemannet med ca 385 polititjenestemenn. Det trengs 18 årsverk for å bemanne en patrulje med 2 polititjenestepersoner døgnet rundt

11 Operasjonssentralen Organisering og bemanning Operasjonssentralen er organisert under Fellesoperativ driftsenhet Operasjonssentralen ledes av en overbetjent (stabssjefen) Seksjonen har «flat» lederstruktur med 9 faste operasjonsledere, som har lang og bred erfaring fra politioperativt arbeid og etterforskning I tillegg arbeider det fast i turnus 18 operatører ved seksjonen

12 Operasjonssentralens robusthet Operasjonssentralen har en minimumsbemanning på 3 polititjenestepersoner (1 operasjonsleder og 2 operatører) Det er stort sett er 4 på jobb i snitt for å klare oppdragsmengden. Operasjonssentralen har vist stor robusthet mht å håndtere hverdagskrisene. Ved større kriser legger vi opp til rask forsterkning av sentralen med egne ansatte Operasjonssentralen og sentralbordet er ombygd i forbindelse med nødnettet (Sampol) og blitt mer funksjonelt, herunder med tanke på større uønskede hendelser. Operasjonssentralen har nå 8 posisjoner til rådighet og sentralbordet 4

13 Operasjonssentralens hovedoppgaver Skal lede og koordinere den samlede innsatsen av innsatsstyrkene på taktisk nivå i politidistriktet. Ha oversikt over tilgjengelige operative ressurser Ansvar for mottak av nødanrop (112) på døgnbasis og ansvar for henvendelser på etter kontortid i ukedagene og i helgene Ansvar for å føre vaktjournal (PO) over hendelser, oppdrag og tiltak slik at styringsinformasjon kan sikres og deles med andre ved behov Skal fungere som lokal redningssentral ved kriser som innbefatter redning av mennesker Operasjonsleder skal samarbeide tett med innsatsleder om de mer krevende oppgavene Agder politidistrikt Side 13

14 Operasjonssentralens hovedoppgaver Når politimesterens stab er satt ut fra en ekstraordinær hendelse/ krise, beholder operasjonssentralen sitt ansvar for kommunikasjon og koordinering med innsatslederen Planverk knyttet til uønskede og/ eller ekstraordinære hendelser eller kriser skal ligge tilgjengelig i PBS Web. Det samme gjelder varslingslister Ved en uønsket hendelse skal varslinger internt til PM, stabssjef, stab, UEH, Hundekoordinator, jourhavende og innsatsstyrker og eksternt til helse, brann, LRS, sivilforsvaret, forsvaret, HRS, kommunen/e og frivillige samt nasjonale bistandsressurser som BT, politihelikopter, bombegruppen, UP, naboer mfl. fortrinnsvis skje proaktivt Varsling av publikum og media skal vurderes med tanke på å få inn opplysninger om gjerningsperson/er eller for å advare mot farer Agder politidistrikt Side 14

15 Mobiliseringsevne Ved kriser skal operasjonssentralen foreta varslinger og mobilisering av mannskaper på operasjonelt og taktisk nivå ved bruk av nytt alarm og varslingssystem (CIM og PAV) Samband og dekningsområder er blitt bedre gjennom Sampol (Et avlyttingsfritt nødnett) Ved uønskede og/ eller ekstraordinære hendelser kan operasjonssentralen kommunisere med de andre nødetatene fra meldingsmottak Når det gjelder beredskap for stab har vi en frivillig ordning hvor stabssjef med funksjonsledere for personell, etterretning, operasjon, logistikk og informasjon m.v. innretter seg med sine stedfortredere ved f.eks ferieavvikling. Det samme gjelder for meg og politimester. Distriktet kan be om bistand fra nasjonale bistandsressurser ved uønskede hendelser/ ekstraordinære hendelser og kriser Vi har fått på plass en nabohjelpsavtale med Rogaland og Telemark politidistrikt som kan yte bistand.

16 Distriktets operative ressurser i driftsenhetene For å ivareta beredskapen med en helhetlig styring av innsatsstyrker er distriktet inndelt i 4 vaktsamarbeidsregioner Ca 70 prosent av polititjenestepersonene er operativt våpengodkjent Ca 75 % av tjenestemennene går i en eller annen form for turnus for å dekke opp for hver 3 helg Antall patruljer i distriktet er økt fra 7 til 8 på de minst sårbare tidspunktene. Det skal minimum være to innsatspatruljer i hver driftsenhet med forhåndslagring av våpen/ eller med operative mannskaper som bærer våpen på seg

17 Politidistriktets operative ressurser Bemanningen er operativt tilfredsstillende natt til lørdag og søndag da oppgavetilfanget er størst. Distriktet har også tilsatt 8 innsatsledere som skal lede, koordinere og kvalitetssikre akutte og planlagte aksjoner i kriser på taktisk nivå Nøkkelpersonell knyttet til utrykningsenheten (UEH) og hundemannskaper er organisert desentralisert i distriktet og fordelt på tjenestelistene ut fra de meste sårbare tidene

18 Krav til operative mannskaper i driftsenhetene - Utmønstring av mannskaper. De skal være utrykningsklare og tilgjengelige fra arbeidstidens start og før man går i paroler. - Utstyr, våpen, biler og båter skal alltid være klargjort og i orden - Sambandsprosedyrer via operasjonssentralen skal preges av profesjonalitet - Planverk/ tiltakskort skal være oppdatert og brukes tilpasset hendelsen - Antall minimumspatruljer/ innsatspatruljer skal ivaretas av driftsenhetene - Operative mannskaper skal være kjent med handlingsplikten

19 Responstidskrav fastsatt for operative mannskaper I byer/ tettsteder over innbyggere skal responstiden for hasteoppdrag (der liv er direkte truet eller andre alvorlige hendelser har skjedd eller pågår) ikke overstige 10 minutter i halvparten, og 15 minutter i 80 % av alle tilfeller I tettsteder med en befolkning på mellom 2000 og skal responstiden for hasteoppdrag ikke overstige 15 minutter i halvparten, og 30 minutter i 80 % av alle tilfeller I øvrige steder under 2000 innbyggere skal responstiden ikke overstige 20 minutter i halvparten, og 40 minutter i 80 % av alle tilfeller Det er varslet av regjeringen at den vil komme et krav om at 95 % av alle anropene på 112 skal være besvart innen 20 sekunder på landsbasis Agder politidistrikt Side 19

20 Kompetansehevning og øvelser for å være best mulig forberedt Det gjennomføres 2 fullskalaøvelser (LRS- øvelser) hvert år i distriktet og flere mindre øvelser i driftsenhetene Det er gjennomført stabskurs for politimesterens stab i regi av PHS på Stavern. Det er berammet et nytt kurs til høsten Øvingsutvalget, som ble etablert i 2006, har vært med på å ivareta øvingsaktiviteten i distriktet. Dette utvalget har også dannet et fundament for rolleforståelse og evnen til å håndtere kriser gjennom planer, øvelser og samhandling Det gjennomfører hvert år et samvirkeseminaret hvor større ekstraordinære hendelser som har skjedd i Norge gjennomgås med tanke på læring. Videre gjennomføres det en tverretatlige fagdag med nødetatene hvor bla evaluering av LRS-øvelser er tema Også i flere av vaktsamarbeidsregionene er det etablert et øvelsessamarbeid på tvers av nødetatene Operativ opplæring og trening for vårt innsatspersonell ivaretas av godkjente instruktører. Det gjennomføres årlig 48 timers godkjenningprogram for IP 4 mannskaper og 103 timer for IP3 (UEH). Krisekommunikasjonsinstruksen er revidert Vi skal i år implementere nye prosedyrer for samhandling mellom nødetatene ved "Pågående livstruende vold" (PLIVO). Minner i denne forbindelse om handlingsplaner som kommunene skal ha i forhold til "skoleskyting"

21 Møte med PM Fagdag Forebyggere/SLT Tema på utvida ledersamling Tverretatlig ressursgruppe i Agder Møte med KS Etterretning Foredrag lokalt i kommunene Tema Regionale politiråd Samordning Koordinering Kompetanseutvikling Informasjon Sørlandstinget Samarbeid om tiltak Individnivå Forankring Lokale politiråd Kommunene Dialogmøter Lokal veileder Kriseberedskap Agder politidistrikt Side 21

22 Agder politidistrikt Side 22

23 Ressursgruppa i Agder Ressursgruppa i Aust og Vest Agder består av statlige og kommunale aktører, representanter fra frivillige organisasjoner samt ressurspersoner. RVTS-Sør IMDi-Sør UDI-Sør NAV Vest Agder NAV Aust Agder Fylkeskommunen Undervisning Vest-Agder Fylkeskommunen Undervisning Aust Agder SLT-koordinatorer fra 5 regioner, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal Regionråd Kommunesamarbeidet Østre Agder, Knutepunkt Sørlandet Kriminalomsorgen Forum for Tro og Livssyn FN-sambandet Esterstiftelsen Politiet / PST 2 ressurspersoner (Alason og Fouzia) Agder politidistrikt Side 23

24 Fremdrift - forebygge alvorlige skolehendelser Forankring i lokalt politiråd 1 forebygger og 1 innsatsleder deltar for å informere Inkludere offentlige og private barnehager og skoler Inkludere sentrale statlige og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner Avtale i politiråd Gjennomføre informasjonen Forebyggerne i politiet Skoler og barnehager lager egne beredskapsplaner Innsatsleder gir råd ved behov Innrapportering Kontakte beredskapsansvarlige i kommunene/fylkeskommunene Fra politidistriktet til politidirektoratet

25 Agder politidistrikt Side 25

26 Samarbeid om ansvarlig alkoholhåndtering i utelivet (AAH)

27 Sentralt samarbeid om AAH Politidirektoratet

28 Grunnpilarer i ansvarlig alkoholhåndtering Styrke strukturert samarbeid mellom kommune, politi og bransje, frivillige Bedre kontroll og sanksjonssystem Opplæring

29 Hvorfor etablere et lokalt AAH-samarbeid Et ønske om å løse lokale problemer: Overskjenking Skjenking til mindreårige Rusrelatert vold og ordensforstyrrelser Geografiske problemområder Arbeidslivskriminalitet

30 Samarbeid etablering av skjenkeforum Skjenkeansvarlig i kommunen Politiet Utelivsbransjen Skjenkekontrollen (natteravnene, taxinæringen) En arena hvor man møtes og samhandler.

31 Skjenkeforumets arbeid Oversikt over situasjonen i kommunen, nå-situasjon Lage en handlingsplan opp mot lokale utfordringer og ressurser Bygge eierskap og rekruttere til tiltakene i AAH Informere om AAH i bransjen, media og ovenfor aktuelle samarbeidspartnere Gjennomføre alle tiltakene som hører hjemme innunder AAH Evaluere og gjøre tiltakene i AAH permanente

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2015 Politidirektoratet 5. februar 2015 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDUTFORDRINGER OG MÅL 2015... 4 2.1 Hovedutfordringer... 4 2.2 Mål for justis-

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

RESSURSANALYSE DELRAPPOPENGENE? Disponeringsskrivet til politi- og lensmannsetaten 2013

RESSURSANALYSE DELRAPPOPENGENE? Disponeringsskrivet til politi- og lensmannsetaten 2013 RESSURSANALYSE DELRAPPOPENGENE? Disponeringsskrivet til politi- og lensmannsetaten 2013 2 1. INNLEDNING...4 2. SÆRLIG UTFORDRING I 2013...4 3. STRATEGIER OG HOVEDMÅL...5 HOVEDMÅL 1: Økt trygghet for borgerne

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

RESPONSTID & RESPONSKVALITET PROSJEKTUTREDNING

RESPONSTID & RESPONSKVALITET PROSJEKTUTREDNING RESPONSTID & RESPONSKVALITET PROSJEKTUTREDNING FORORD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 FORMÅL... 2 1.3 MANDAT... 3 1.4 AVGRENSNING... 3 1.5 PROSJEKTETS SAMMENSETNING... 4 1.6 PROSJEKTGRUPPENS

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

6. desember 2011 Revidert versjon levert 27. februar 2012. Klas Holmedal Leder. Janne C. Kapstad Egil Jørgen Brekke Arvid Utby Jan Kevin Brunvoll

6. desember 2011 Revidert versjon levert 27. februar 2012. Klas Holmedal Leder. Janne C. Kapstad Egil Jørgen Brekke Arvid Utby Jan Kevin Brunvoll Politimesteren i Oslo nedsatte ved brev av 26.9. 2011 et utvalg som skulle evaluere politidistriktets innsats i forbindelse med hendelsene i Oslo og på Utøya den 22.7. 2011. Evalueringsutvalget takker

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 61, 400 491

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 61, 400 491 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 61, 400 491 Inntektskapitler: 3400 3490 Innhold Del I Innledende del... 11 1 Hovedinnledning...

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 (2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480 Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedinnledning... 11 1.1 Regjeringens justispolitiske utgangspunkt... 11 1.2 Hovedutfordringer

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Politiet i lokalsamfunnet. Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå

Politiet i lokalsamfunnet. Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå Politiet i lokalsamfunnet Veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå Politidirektoratet 2005 POD publikasjon 12/2005 POLITIET I LOKALSAMFUNNET

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato:01.10.13 Versjon: 01 Status: 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Effektmål og resultatmål... 5 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 Dato: 8. mai 2009 Byrådssak 214/09 Byrådet Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 ALHO SARK-4597-200614449-2 Hva saken gjelder: Kommunens første fagplan knyttet til prostitusjonsproblematikk,

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer