Helseberedskapsplan. Stange kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseberedskapsplan. Stange kommune"

Transkript

1 Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB Høring nov Godkjent av februar 2005 kommunestyret Revideres minimum primo i hver kommunestyre-periode Oppdateres kontinuerlig, sist Side 1 av 1 Sist oppdatert

2 1 Innledning4 1.1 Generelt om helseberedskap Formål Grunnlag Hovedprinsipper Samordning av samfunnets tiltak Hovedmål krisehåndtering Ulike situasjoner Definisjoner og begrepsavklaringer Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stange kommune Kommunens ansvar Hovedprinsipp ansvar Ansvar helsetjenesten Samordning av kommunale planer Kriseplaner Kvalitetssystem for helse- og sosialtjenestene Smittevernplan Tuberkulosekontrollprogram Hovedplan vann Hovedplan avløp Avfallsplan/Renovasjon Elektrisitetsforsyning Etablering av kriseledelse Helsetjenesten og/eller kommuneoverlegen innkaller Kommuneoverlegens myndighet og oppgaver Umiddelbare tiltak Videre tiltak 11 2 Varslingslister og personellressurser i kommunen Ansvar for varsling og innkalling av personell Varslingslister Personellressurser i helsetjenesten Barn og familie Helse og rehabilitering Virksomhet for funksjonshemmede Lille Kjonerud bofellesskap Ottestad Distrikt omfatter Romedal Distrikt disponerer Stange Distrikt disponerer Ottestad Sykehjem Stange Sykehjem Legekontorene Personellressurser i sosialtjenesten Omsorg for rammede og berørte Pårørende-mottak Psykososialt kriseteam Ansvar/oppfølging av barn 0-16 år Tekniske oppgaver/andre personellressurser Andre personellressurser Andre samarbeidspartnere 17 3 Materiell 18 Side 2 av 2 Sist oppdatert

3 3.1 Medisinsk forbruksmateriell og medisiner Senger/madrasser/sengetøy/vaskerikapasitet Biler og transport Telefoner Medisinsk nødmeldetjeneste Mobiltelefoner Mat 18 4 Helse- og sosialberedskap i ekstraordinære situasjoner Utskrivning av pasienter Myndighet til utkalling av personell Tabell - hendelser, tiltak, ansvar 20 5 forsyning og innkvartering 23 6 Vedlegg Operativ ledelse under ekstraordinære situasjoner redningstjenesten Hovedprinsipp Skadested AMK - LRS HRS Sanitetstaktiske forhold En strategi for risikokommunikasjon Ioniserende stråling Biologiske agens Kjemikalier og gass Transport av farlig gods på veg og jernbane 32 Side 3 av 3 Sist oppdatert

4 1 INNLEDNING Plan for helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsplan) for Stange kommune tar utgangspunkt i helse- og sosialtjenestens oppgaver og ansvar i ekstraordinære situasjoner og katastrofer i kommunen. Ekstraordinære situasjoner som rammer en virksomhet (for eksempel brann i sykehjem eller omfattende/langvarig personellstreik) forutsettes at hver virksomhet har tilstrekkelig planverk for å dekke (jf. helseberedskapsloven 2-2). Hver virksomhet må også ha planer for å ivareta de personer de har ansvar for når ekstraordinære situasjoner oppstår og krever omdisponeringer av personell og ressurser. Planens tiltaksdel tar utgangspunkt i kommunens ROS-analyse (se kap.1.2) 1.1 GENERELT OM HELSEBEREDSKAP Formål Planen skal bidra til å sikre at Stange kommunens helse- og sosialtjenester kan fungere forsvarlig i ekstraordinære situasjoner og katastrofer med økt behandlingsbehov eller redusert behandlingskapasitet som truer befolkningens helse og/eller helse- og sosialtjenestenes funksjonsdyktighet Grunnlag Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sin helsetjeneste i samsvar med lov om helsemessig og sosial beredskap. Helseberedskapsplanen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner (kommunehelsetjenesteloven 1-5). Se Helseberedskapsloven krever bl.a. at kommunens helsetjenester i en ekstraordinær situasjon skal kunne fortsette, legge om eller utvide sin virksomhet i tilstrekkelig grad. Ekstraordinære situasjoner fortsette legge om utvide Driften under en ekstraordinær situasjon skal være basert på den daglige tjeneste, oppdatert planverk og regelmessige øvelser. Tilsynsmyndighetene driver tilsyn etter internkontrollprinsippet, dvs. med utgangspunkt i kommunens internkontroll. Side 4 av 4 Sist oppdatert

5 Daglige tjeneste Oppdatert planverk Regelm. øvelser Tilsyn Hovedprinsipper Ansvar: Den som har ansvar i normalsituasjon har også ansvar ved ekstraordnære hendelser. Likhet: Den organisasjonen/organiseringen man operer med under kriser skal være mest mulig lik den en har til daglig. Nærhet: Krisen skal håndteres på lavest mulig nivå Samordning av samfunnets tiltak Ansvars-, likhets- og nærhetsprinsippet tilsier at kommunens helsetjeneste skal ivareta sine ordnære funksjoner så langt forholdene muliggjør dette. En ekstraordinær situasjon berører flere sektorer i et samfunn, større befolkningsgrupper er eller vil bli direkte eller indirekte berørt. Det er behov for samordning av tiltak. Liv og helse skal prioriteres, dvs det er helsefaglige utfordringer for kommunen. Kommuneoverlegen er fast medlem av kommunens kriseledelse. Kommuneoverlegens oppgavene er særlig: - rådgivning i forhold til helsemessige aspekter/problemstillinger, - vurdere alternative tiltak, - fremlegge forslag til løsninger, - ha oversikt over ressurser, samt bidra med prioritering og styring av disse, - iverksette tiltak iht. kriseledelsens beslutninger, - koordinering av tiltak innen helse- og omsorgstjenestens innsats, med særlig fokus på samhandling mellom forvaltningsnivåene, - bidra til å utforme og delta i utarbeiding av en samlet informasjonsstrategi. Politiet er pålagt å forestå samordningen ved redningsaksjoner der liv og helse er truet og etablere Lokal redningssentral LRS. - LRS-legen (pr. juli 2004 Kommuneoverlege Georg Moland, Hamar) inngår i redningsledelsen i politidistriktet. Fylkesmannen kan beslutte å overta den koordinerende ledelsen ved hendelsen som strekker seg ut i tid og/eller geografisk område. Fylkesmannen har et koordinerende ansvar for samfunnsberedskap i fylket, både i fred og krig. Avdeling for sisvilt beredskap hos fylkesmannen fører tilsyn med og gir råd og veiledning i aktuelle beredskapsspørsmål. Fylkeslegen inngår i Fylkesmannens ledelse. En koordinerende ledelse forutsetter at hver delfunksjon i samfunnet utfører sine oppgaver iht. gitt ansvar på de enkelte forvaltningsnivåer. Side 5 av 5 Sist oppdatert

6 Kommuneoverlegen er medisinsk-faglig bindeledd til - AMK - LRS-legen - Helsetilsynet i fylket Hovedmål krisehåndtering 1. Forebygge: Bidra til at sykdom og skade ikke oppstår, evt. at omfanget blir minst mulig. 2. Innsats: Bidra til størst mulig grad av overlevelse, fortrinnsvis med minst mulig senkomplikasjoner. Liv og helse skal prioriteres, dernest sikres dyr og materielle verdier Ulike situasjoner Oppståtte kritiske situasjoner for befolkningens liv og helse, økt behandlingsbehov (årsaker/hendelser internt i eller ekstern for helsetjenesten) redusert behandlingskapasitet (årsaker/hendelser internt i eller ekstern for helsetjenesten) situasjoner som kan utvikle seg til å bli kritiske situasjoner som av allmennheten kan oppfattes som kritiske (som ved stor mediadekning), Definisjoner og begrepsavklaringer Krise/katastrofe: En krise eller katastrofe er en situasjon av ekstraordinær karakter der det akutte hjelpebehov ikke kan dekkes av tilgjengelige ressurser og ordinære ansvarsforhold og kommandoforhold ikke strekker til, og omlegging eller ekstra tilførsel av ressurser er nødvendig. 1 For helsetjenesten er problemstillingene - antallet behandlingstrengende i forhold til ressurser, - det faglige nivå på ytelsene i de enkelte ledd av behandlingskjeden, og - når denne behandlingen kan bli gitt i forhold til de gitte biologiske tidsgrenser. Med en slik presisering kan en gradert definisjon være: 2 Ordinær situasjon: Behovet for innsats dekkes på nødvendig faglig nivå av de ressurser i området som umiddelbart kan aktiviseres (dvs vakthavende personell med deres ordinære materiell). Ekstraordnær situasjon: Behovet for innsats er større enn kapasiteten til de ressurser som umiddelbart kan aktiviseres, men lar seg løse innen nødvendig tid på akseptabelt faglig nivå ved forsterking av tilgjengelige ressurser. Katastrofe: Behovet for innsats overgår de ressurser som er tilgjengelige innen nødvendig tid. 1.2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR STANGE KOMMUNE Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble foretatt første gang januar 1996 og sist korrigert oktober Sannsynligheten for og konsekvensene av hendelser gir et 1 Sosial- og helsedepartementets utredningen om helsemessig og sosial beredskap 2 Solbraa-Bay, R: Sivilforsvarets sanitetstjeneste i fred og krig, Samarbeid med helsevesen mv., DSB 1993 (justert 2003). Side 6 av 6 Sist oppdatert

7 uttrykk for risikoen for hendelsen. Konklusjonen bygger på følgende definisjoner og samlet verdisetting av sannsynlighet og konsekvens: 1. sannsynlig (frekvens en gang hvert år til hvert 10. år) 2. konsekvens (farlig el. katastrofal) 3. spesifisering av konsekvens ut i fra lokale forhold Konkluderende vurdering: A. Naturhendelser 1. Større skogbrann B. Brann og eksplosjon 2. Større industribrann 3. Brann i institusjon C. Sabotasje og hærverk (ingen) D. Forurensning 4. Forurensing fra avløpsystem 5. Olje/kjemikalieforurensing E. Trafikkulykker 6. Større trafikkulykke 7. Båtulykke F. Infrastruktur 8. Sammenbrudd i avløpsystem (tekn. svikt, strømstans) 9. Sammenbrudd elektrisitetsforsyning G. Epidemier (ingen) H. Radioaktivt avfall (ingen) I. Annet (ingen) Helse Øst RHF har laget regional ROS-analyse og beredskapsplan. Se (beredskapsplan). Sykehuset Innlandet HF har ikke ferdigstilt sin beredskapsplan pr. september Samarbeidet om planverk mellom SI HF Innlandet og kommunene vil skje mellom hvert lokalsykehus og vertskommune dvs. Hamar. 3 Sykehuset Innlandet HF Sanderud (vertskommune Stange) har ansvar for å utarbeide delplan for psykososiale støttetiltak for SI HF Innlandet. Sanderud har ikke utarbeidet kriseberedskapsplan for interne kriser/ekstraordinære sitasjoner KOMMUNENS ANSVAR Kommunene har et generelt ansvar overfor den befolkning som bor eller midlertidig oppholder seg der. Av beredskapsmessig interesse nevnes bl.a. primær legetjeneste, pleie og omsorg, samt vann og avløp, brøyting av veier, brannverntjenester osv. Blant kommunale tjenesteytere er det fremfor alt helsevesenet og brannvesenet som har umiddelbare oppgaver ved større ulykker og katastrofer. 3 Kilde: Bengt Nilsen, SI HF Kongsvinger september Kilde: Bengt Nilsen, SI HF Kongsvinger september 2004 Side 7 av 7 Sist oppdatert

8 Det kan oppstå avveininger mellom når kommunen har ansvaret og når Staten ved politiet eller Fylkesmannen skal forestå den koordinerende ledelsen Hovedprinsipp ansvar Operativ ledelse med samordning av de forskjellige samfunnssektorer er nødvendig for optimal utnyttelse av ressurser under ekstraordinære situasjoner. Disse ledelsesstrukturene utgjør en av flere premisser for helsevesenets beredskap, og derved også for den operative disponering av personell og materiell, som del av en koordinert innsats. Det er forutsatt at de enkelte sektorer i samfunnet skal dekke sine respektive deltjenester. Ansvar for å utøve en virksomhet: Den instans som er tillagt ansvar i samfunnet, skal i ekstraordinære situasjoner ivareta de samme funksjoner, - så langt dette er mulig. Ansvar for operativ ledelse: Ved ulykkes- og katastrofesituasjoner er det tillagt politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet, hvis ikke annen myndighet er pålagt ansvaret (hjemmelsgrunnlaget for den sivile redningstjeneste) Ansvar helsetjenesten Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og skal bl.a. omfatte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Ved ulykker og andre akutte situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter, kan kommunen pålegge helsepersonell som tjenestegjør i kommunen, å utføre nærmere tilvist arbeid. Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Personell kan beordres av kommunen som arbeidsgiver til tjenesteplikt utover ordinær arbeidstid og av departementet til tjeneste for annen kommune, fylkeskommune eller staten (jf. lov om helsemessig og sosial beredskap kap. 3 og 5). 1.4 SAMORDNING AV KOMMUNALE PLANER Plan for helsemessig og sosial beredskap skal samordnes med kommunens øvrige planer. Stange kommunes ROS-analyse er et av grunndokumentene (se kap. 1.3) Kriseplaner. Se: G:/planavdelingen/kriseplaner Omfatter bl.a. Plan for kriseledelse Evakuering av institusjoner Kvalitetssystem for helse- og sosialtjenestene. Se: G:/kvalitetssystem helse og sosial Smittevernplan. Revidert versjon under arbeid. Inkluderer tiltak ved bl.a. pandemisk influensa 5 Politiloven av 4. aug 1995, 27.1 Side 8 av 8 Sist oppdatert

9 vannbåren infeksjon behov for massevaksinasjon Tuberkulosekontrollprogram. Under utarbeidelse Hovedplan vann. Hovedplan vann revideres i Det utarbeides egne beredskapsplaner for vann og avløp. Stange vannverk (Frangstøa) eies og driftes av HIAS IKS. Dette innebærer at Stange Kommune kjøper vannet som distribueres via ledningsnettet og ut til kommunens innbyggere. Kommunen er selv eier og drifter Bottenfjellet vannverk som forsyner om lag 300 personer i Åsbygda Hovedplan avløp. Hovedplan avløp revideres i Det utarbeides egne beredskapsplaner for vann og avløp. Avløp blir ledet via avløpspumpestasjoner og selvfallsledninger til HIAS avløpsrenseanlegg i Sandvika. Det er i tillegg renseanlegg i Bottenfjellet og Strandlykkja (drives og eies av Stange kommune) som sørger for rensing av avløp for disse områdene. Mange husstander i spredt bebyggelse har fortsatt avløpsløsninger med septiktank/slamavskillere og/eller spredegrøfter. Disse husstandene inngår i tømmeordning som organiseres av kommunen Avfallsplan/Renovasjon. Avfallsplan skal revideres i HIAS Renovasjon er tillagt ansvaret for renovasjon og avfallshåndtering i Stange kommune. HIAS er i ferd med å utarbeide Beredskapsplan drift Elektrisitetsforsyning Skal utarbeides. Ansvar: Stange kommune/beredskapsansvarlig 1.5 ETABLERING AV KRISELEDELSE Se Plan for kriseledelse Ekstraordnære situasjoner krever koordinerte tiltak fra flere samfunnssektorer. Forhold med betydning for liv og helse oppstår under tilnærmet alle ekstraordnære situasjoner. Kommuneoverlegen inngår i kriseledelsen. For å etterleve kommunens ansvar anbefales å etablere kriseledelsen ved - truende situasjon, med fare for at ekstraordnær situasjon kan oppstå. - ekstraordnær situasjon har oppstått. Rådmannen og/eller ordføreren bestemmer når kriseledelsen skal etableres Helsetjenesten og/eller kommuneoverlegen innkaller Kommunens helsetjeneste kan ha behov for bistand fra andre fagsektorer ved ekstraordnære situasjoner som kan påvirke - helsen til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen (økt behandlingsbehov), - helsevesenets yteevne (redusert behandlingskapasitet). Side 9 av 9 Sist oppdatert

10 Helsetjenesten og kommuneoverlegen kan derfor be rådmannen og/eller ordføreren innkalle hele eller deler av kommunens kriseledelse når liv og helse er eller kan bli truet. 1.6 KOMMUNEOVERLEGENS MYNDIGHET OG OPPGAVER Kommuneoverlegen må i samarbeid med helsetjenesten vurdere: Hva trengs av personell og materiell, samt ressurser fra andre samfunnssektorer nå snart senere Hvordan skaffe personell og materiell Hvordan disponere personell og materiell Umiddelbare tiltak A. Hva har skjedd? - Hvem, hva, hvor, hvorledes? - Skaff rask informasjon, fra flere kilder, f.eks. lokal legevaktsentral, helseradionettet, vakthavende lege, AMK, nærmeste ambulansestasjon, politiet, brannvesenet, media. B. Hva er problemet? - Ekstraordinært behandlingsbehov - Ekstraordinær reduksjon i behandlingskapasitet - Annet C. Hvorledes kan hendelsen utvikle seg? D. Hvilke tid er til rådighet? - Behandling på forskjellige kompetansenivåer må være iverksatt innen biologsk gitte tidsgrenser. E. Hvorledes kan situasjonen løses? - Hvilke medisinske resurser er nødvendige umiddelbart? - Hvilke medisinske resurser finnes i kommunen? - Hva må umiddelbart tilføres utefra? - Hvilke kapasitet er det for overføring til annen linje tjenesten (ambulanse mv. og tidsnok behandling i sykehus)? - Er det nødvendig å etablere hjelpeplass for midlertidig behandling, inntil overføring til neste ledd i behandlingskjeden er mulig/hensiktsmessig - Er det nødvendig å etablere samlestasjon for lettere skadete og ikke skadete, inntil transport til egnet sted blir mulig? - Hvilke resurser fra andre sektorer i samfunnet er umiddelbart nødvendige for å sikre liv og helse, samt for at helsetjenestene skal kunne utføre sine oppgaver? F. Hvilke tiltak skal iverksette? - Sjekke at aktuelle lokale ressurser er aktivisert. - Sjekke at nødvendig umiddelbar assistanse utenfra er aktivisert (AMK). Side 10 av 10 Sist oppdatert

11 - Sjekke at LRS-legen er alarmert, hvis en akutthendelse tilsier behov for bistand fra andre samfunnssektorer (behov ut over det helsevesenet selv disponerer). - Informer kommunens ledelse om tilstand og behov, samt hva som er aktivisert og når dette forventes i innsats Videre tiltak A. Når de umiddelbare tiltak er satt i gang: - skaff/oppretthold løpende informasjon om situasjonen, - tenk/lag enkle alternative prognoser om forventet utvikling, ut fra en helsemessig bakgrunn, - hvilke tiltak vil disse nødvendiggjøre, fra egen og andre kommuner, fra helseforetak, - fremlegg alternativene for kommunens kriseledelse, - bidra til oppgavefordeling ifølge normalt ansvar, samt erfaring. B. Ved innsats der liv og helse er truet, og flere etater skal samordnes, - helsevesenet utfører sine oppgaver iht. til ansvar gitt i helselovene - ved en ekstraordnær situasjon kan det bli nødvendig å utføre mer behandling innen kommunens helsetjeneste enn normalt, dette må avklares i planer og under innsats - politiet er pålagt ansvaret for samordningen (av helsevesen, brannvesen, osv. ) - kommuner og andre er resursleverandører, og bidrar med sine tjenester, (kfr. bl.a. kommunehelsetjenesteloven i pkt 2.1). C. Tenk fremover - hvilke behov vil innsatspersonellet få om noe tid (mer materiell, ytterligere personell, drikke, mat, lys, varme osv.) - hvorledes skaffe dette slik at det er på plass før behovet oppstår. - hvilke ytterligere behov vil oppstå om noe tid for - de som er direkte berørt av hendelsen - pårørende - innsatspersonell - hvor og med hvem etableres psykososiale støttetjeneste for hhv. de berørte, pårørende og innsatspersonell. D. Informasjon til befolkningen 1. diffus angst i en befolkning, utløst av en hendelse, nødvendiggjør omfattende og saklig og lettfattelig og gjentatt informasjon, 2. en akuttsituasjon som berører flere, krever også saklig og lettfattelig informasjon, 3. ordfører er ihht. kriseledelsesplanen gitt ansvar for informasjon til presse og media og servicekontoret er gitt anvsaret ift. publikum 4. kommuneoverlegen bistår med faglig innspill til de info-ansvarlige, evt gjennomfører informasjon til befolkningen etter anmodning fra kriseledelsen, ordfører eller rådmann. E. Etter anmodning/pålegg rapportere til Helsetilsynet i fylket Hendelsens innvirkning på - befolkningens helsetilstand, - helsetjenestenes mulighet til å utføre sin funksjon. Vurder spesielt om liv og helse er truet. Side 11 av 11 Sist oppdatert

12 2 VARSLINGSLISTER OG PERSONELLRESSURSER I KOMMUNEN 2.1 ANSVAR FOR VARSLING OG INNKALLING AV PERSONELL Hver virksomhet har ansvar for til enhver tid å oppdatere og ha tilgjengelige personellog varslingslister. o Varslingslister skal angi ledelsen i virksomheten og utdanning/kompetanse for personellet o Personellister skal omfatte totalt tilgjengelig helse- og sosialpersonell i virksomheten Servicekontoret har ansvar for å o ha tilgjengelig oppdaterte varslingslister for helse- og sosialpersonell o utføre varsling og innkalling av personell når kriseledelsen eller berørt virksomhet ber om det. Stange sykehjem sentralbordet har ansvar for å ha oppdatert varslingsliste over servicekontorets personell slik at servicekontoret kan innkalles og foreta varsling og innkalling Se informasjonsplan i Plan for kriseledelse (ikke vedlagt). I situasjoner med begrensede ekstraordinære situasjoner kan hver virksomhet varsle/innkalle personell selv. 2.2 VARSLINGSLISTER Varslingslister oppdateres etter gjeldende prosedyrer i hver virksomhet for følgende virksomheter/personell: o Aktivitører o Fysioterapeuter og ergoterapeuter o Helsesøstrer o Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere o Kommuneoverlegen/stedfortreder o Leger o Psykiatriske hjelpepleiere/omsorgsarbeidere o Psykiatriske sykepleiere o Sosionomer o Sykepleiere o Vaktmestere i helse- og sosialtjenesten o Vernepleiere o Virksomhetsledere/stedfortredere 2.3 PERSONELLRESSURSER I HELSETJENESTEN Tall og beskrivelse pr Detaljer se under. Virksomhet/tjenester Kontaktinformasjon Personell ( ant. personer) Barn- og familie Helsestasjon Leder tlf Led. helsesøster tlf / Helsesøstrer: 9 Jordmor/sykepleier 2 Flyktninghelsesøster 1 Side 12 av 12 Sist oppdatert

13 PLO distrikt Stange Leder tlf Sykepleiere: 9 PLO distrikt Romedal Leder tlf Sykepleiere: 11 PLO distrikt Ottestad Leder tlf Sykepleiere:12 Lille Kjonerud Leder tlf Sykepleiere:11 Stange sykehjem Leder tlf Sykepleiere:30 Ottestad sykehjem Leder tlf Sykepleiere:18 Kommuneoverlege/smittevernlege Stedfortreder tlf / Servicekontoret tlf Lege 1 Lege 1 Miljørettet helsevern tlf Avdelingsingeniør 1 Helse- og rehabilitering Fastlegene Leder tlf Fastleger: 16 inkl. flyktninglege 2 t/uke Turnuskandidat: 1 Sykepleiere: Barn og familie Virksomhet Barn og familie omfatter: Sosial rådgivningstjeneste med 10,6 stillinger fordelt på rusteam, sysselsettingsteam, økonomiteam og mottak. Herav er 1,5 stilling miljøarbeider som arbeider med mennesker med rus- psykiske problem. Alle funksjoner utøves med base i 3.etasje i rådhuset. Barneverntjeneste har 7,4 stillinger som arbeider med undersøkelsessaker og med oppfølging av iverksatte tiltak, inkludert 0,6 stilling som miljøarbeider. Alle funksjoner utøves med base i 2.etasje i rådhuset. Pedagogisk-psykologisk tjeneste har 6 stillinger som arbeider med individuelle saker og med forhold på systemnivå. Alle funksjoner utøves med base 2.etasje i rådhuset. Gjeldsrådgivertjeneste består av 1,0 stilling med kontor i 3.etasje i rådhuset. Helsestasjonstjenesten har 11,2 stillinger, herav 2,5 stilling i familieteam med tilhold på Stange Helsesenter. Flyktninghelsesøster har også kontor her. Ordinær helsestasjonstjeneste utføres på Stange Helsesenter, på Romedal Helsesenter og på Ottestad Helsesenter. Ungdomshelsestasjonen har tilhold på Stange videregående skole. Avdelingen har 1,35 stilling for merkantilt personell. Koordinator Barn og unge, 50% stilling arbeider med samordning av tiltak for barn og unge med varige og sammensatte behov og med oppfølging av enkelte brukere. Konsulent for funksjonshemmede 30% stilling arbeider med tiltak for barn og unge med behov for tjenester etter sosialtjenestelovens kap. 4 og med oppfølging av enkelte brukere Avlastningssenteret Naustet med til sammen 5,1 stilling gir tilbud om avlastning for familier med funksjonshemmede barn og unge. 3,6 leder og merkantile/støtte funksjoner. Personalet har hele kommunen som arbeidsplass. Ansatte på Avlastningssenteret yter omsorg og tilsyn i institusjonen. I krisesituasjoner vil de fleste raskt kunne omdisponeres til nødvendige oppgaver Helse og rehabilitering Virksomhet Helse og rehabilitering omfatter: Legetjeneste, fastlegeavtale med 16 leger fordelt på seks plasser i kommunen Side 13 av 13 Sist oppdatert

14 Legevakt, interkommunalt samarbeid med Hamar, Løten og Ringsaker Sør. Lokalisert på Hamar Sykehus. Psykiatritjeneste, fire stillinger for psykiatriske sykepleiere og fem hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Psykiatrisk dagsenter på Meierigården. Tre fast ansatte derav en daglig leder. Ergoterapi- og aktivitørtjeneste med demensteam og hjelpemiddellager. 4,5 stillinger for ergoterapeuter, 3,5 stillinger for aktivitører, 2 serviceteknikere og 0,2 stilling for sykepleier i demensteam. Fysioterapi, 4 fastlønnede fysioterapeuter og 11,5 driftsavtaler Fengselshelsetjeneste i Ilseng Fengsel med 0,8 stilling for sykepleier og fengselslege to dager i uka Personalet har generelt hele kommunen som arbeidsplass. De arbeider i pasientenes egne hjem, på institusjoner og på egne kontorer. I krisesituasjoner vil flere av disse raskt kunne omdisponeres til nødvendige oppgaver Virksomhet for funksjonshemmede Virksomheten omfatter tjenestetilbud for 52 personer med leieavtaler i 12 kommunale bofellesskap for funksjonshemmede. I tillegg yter virksomheten tjenestetilbud til funksjonshemmede som bor i egen bolig i det ordinære boligmarkedet. Administrasjonen holder til i Vika på Åkershagan. Bofellesskapene ledes daglig av avdelingsleder og har følgende adresser: Enerhaugen 68, 2335 Stange Grønvoldveien 13 A, 2335 Stange Hagelundveien 14, 2312 Ottestad Hagelundveien 22, 2312 Ottestad Linjeveien 79, 2312 Ottestad Lunda, Håkenstadv. 5, 2312 Ottestad Norstad, Fagerliv. 49, 2312 Ottestad Nyboveien 1-3-5, 2312 Ottestad Nyboveien 14, 2312 Ottestad Nyboveien 15, 2312 Ottestad Nyboveien 28, 2312 Ottestad Rekomfaret 5, 2312 Ottestad Virksomheten har 112 årsverk. Virksomheten vil på kort varsel kunne stille medarbeidere til disposisjon på ordinære arbeidsdager. I helger, på kveldstid og i høytider vil virksomheten i liten grad kunne bistå med personalressurser Lille Kjonerud bofellesskap Adresse: Jørgen Jensens vei 4, 2312 Ottestad. Lille Kjonerud bofellesskap er et bofellesskap med 18 tilrettelagte leiligheter for mennesker med fysisk funksjonshemning. Bofellesskapet er bygd rundt et fellesareal med kantine, aktivitetsrom og rom for fysioterapi. Det er varslingsanlegg og alarm knyttet til hver enkelt leilighet. Brannalarmen er direkte knyttet til Hamar brannstasjon. Side 14 av 14 Sist oppdatert

15 I bofellesskapet er det vaskerom med stor vaskemaskin og tørketrommel. Skyllerom med dekontaminator. Bofellesskapet har 28 stillingshjemler som utgjør et tverrfaglig team av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter, fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitør. Bofellesskapet har også vaktmester, kjøkkensjef og assistenter til kjøkken og renhold Ottestad Distrikt omfatter Hjemmebasert Omsorg med 9,8 stillinger for sykepleier, 10,38 stillinger for hjelpepleier/omsorgsarbeider og 7,64 stillinger for hjemmehjelp. Kjøkken/renhold på bo- og servicesenter med 6,6 stillinger derav 2,8 for kokk. Ottestad bo- og servicesenter har 29 leiligheter med beboere som får tjenester fra hjemmebasert omsorg Romedal Distrikt disponerer 33 stillingshjemler fordelt mellom sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelp og merkantil. Vallset Bo- og service senter har 26 leiligheter med beboere som får tjenester fra hjemmebasert omsorg. Distriktet omfatter et stort geografisk område: Ilseng, Romedal, Vallset, Åsvang og Åsbygda Stange Distrikt disponerer 9,3 stillinger for sykepleiere, ca.8,5 stillinger for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og ca10 stillinger for hjemmehjelpere. Distriktet dekker Stange sentrum med omland, Tangen, Espa og Strandlykkja med Spitalen. Dette betyr at det er lange avstander å kjøre mellom brukerne. På natt samarbeides det mellom de tre distriktene i forhold til pasientene Ottestad Sykehjem Sykehjemmet ligger i Bekkelaget, ca 3 km nord for Hamar sentrum. Ottestad Sykehjem består av to avdelinger, med i alt 48 plasser, derav 8 tilrettelagt for aldersdemente. Virksomheten har 44 stillinger fordelt på sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, pleieassistenter, renholdere vaktmester, sekretær og frisør, fordelt på mange deltidsstillinger Stange Sykehjem Stange sykehjem ligger i Stange sentrum. Det består av 4 sykeavdelinger med til sammen 100 pasienter. 20 av disse er innlagt for tidsbestemte opphold, såkalte korttidsopphold. Utover dette har sykehjemmet ca dagpasienter. Virksomheten har 104,2 stillingshjemler, fordelt på mange ulike yrkes- og faggrupper; bl.a. personell ved kjøkken, renhold, kontor, vaskeri, vaktmestere og pleiepersonalet som i hovedsak består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere. Det er til enhver tid sykepleiefaglig kompetanse tilstede ved institusjonen Legekontorene Side 15 av 15 Sist oppdatert

16 Legekontor Publikumstelefon Ant. leger Ant. legesekr. OLA KARLSEN Ottestad OTTESTAD LEGESENTER Ottestad ÅKERSHAGAN LEGESENTER Ottestad TANGEN LEGESENTER Tangen ROMEDAL LEGESENTER Romedal STANGE LEGESENTER Stange lege 1 legesekr leger 4 legesekr leger 3 legesekr leger 2 legesekr leger 3 legesekr leger 6 legesekr. 2.4 PERSONELLRESSURSER I SOSIALTJENESTEN Tall og beskrivelse pr Telefon til virksomheter/avdelinger Virksomhet/tjenester Kontaktinformasjon Personell (ant. personer) Barn og familie Leder tlf / Sosialtjeneste Leder sosial rådgivningstjeneste Mottak: Tlf Sosialkonsulent 1 Økonomiteam: Øk. saksbehandler 3 Sosialkonsulent 2 Sysselsettingsteam: Sosialkonsulent 3 Rusteam: Sosialkonsulent 1 Miljøarbeider 2 Gjeldsrådgivertjeneste Gjeldsrådgiver tlf OMSORG FOR RAMMEDE OG BERØRTE Pårørende-mottak Pårørende som har mistet sine hjem, uskadede personer fra større ulykker, personer som må evakueres, pårørende til ulykkesutsatte og lignende trenger midlertidig bolig og omsorg. Disse bør samles i større enheter for å kunne bearbeide psykiske stressreaksjoner og fungere som ei gruppe som kan støtte hverandre gjennom felles opplevelser. Ansvar: Sted: Side 16 av 16 Sist oppdatert

17 2.5.2 Psykososialt kriseteam Se Prosedyre for å opprette psykososialt kriseteam for mennesker som har blitt utsatt for plutselige traumer (vedlegg). I ekstraordinær situasjon/katastrofe må størrelsen på teamet/teamene vurderes av kriseledelsen i samarbeid med den/de som koordinerer det psykososiale kriseteamet. Stange kommune har pr. sept personer med grunnutdanning i katastrofe psykiatri/emosjonell debrifing. Disse står på lista for utkalling i kriseteam Ansvar/oppfølging av barn 0-16 år Både oppvekst-/undervisningstjenestene og helse- og sosialtjenestene har et stort men ulikt ansvar for barn og ungdom. Oppvekst-/undervisning har en rekke ressurser og muligheter i en katastrofesitasjon. Barnevernet, ppt og sosialavdelingen sammen med helsesøstrene har viktige oppgaver med iverksetting av spesielle hjelpetiltak for utsatte barn og deres familier. 2.6 TEKNISKE OPPGAVER/ANDRE PERSONELLRESSURSER Beredskap for tekniske oppgaver: Se kriseplanens delplaner (ikke vedlagt). Kommunens tekniske personell/utearbeidere har vaktberedskap og varsles/utkalles via servicekontoret eller tlf (vann, avløp, veger). Vaktmestrene har ikke vaktberedskap men kan utkalles fra liste fra servicekontoret. Viktigste arbeidsoppgaver for teknisk drift i beredskapssituasjoner vil være bistå eventuell evakuering, transport av skolebarn, syketransport m.m. drift av vannforsyning og avløpsanlegg drift av renovasjonsordning (HIAS) holde oversikt over tigjengelige ressurser som vil ha betydning for kommunalteknisk virksomhet stå for ombygging og reparasjon av bygg som skal brukes i krisesitasjon rådgivning for bygningsmessig arbeid reparasjon og vedlikehold av kommunale veger brannslokking og redningstjeneste 2.7 ANDRE PERSONELLRESSURSER Geografisk i kommunen: Helsepersonell ved SI HF Sanderud tlf Helsepersonell ved SI HF fysikalsk med./rehab.(ottestad) tlf ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Regionale etater/institusjoner: Fylkesmannen tlf SI HF Elverum-Hamar tlf Mattilsynet tlf Hjelpemiddelsentralen tlf Side 17 av 17 Sist oppdatert

18 Sivilforsvaret, Hedmark sivilforsvarsdistrikt tlf / hjemmevakt tlf MATERIELL 3.1 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL OG MEDISINER Det finnes et lite lager av medisinsk forbruksmateriell og medisiner ved Stange sykehjem Ottestad sykehjem Lille Kjonerud bofelleskap Stange pleie- og omsorgsdistrikt Romedal pleie- og omsorgsdistrikt Ottestad pleie- og omsorgsdistrikt legekontorene Senger/madrasser/sengetøy/vaskerikapasitet Hver virksomhet må har oversikt over egne reserver og hvor ekstra utstyr/kapasitet kan rekvireres fra. 3.2 BILER OG TRANSPORT Transport og/eller evakuering: Se delplan for evakuering (ikke vedlagt) Drosjer kan rekvireres fra drosjesentralen Hamar tlf (evt. Stange ) Ambulanser dirigeres fra AMK (113) 3.3 TELEFONER Medisinsk nødmeldetjeneste Alle apparatene er pr. september 2004 på Hedmarken legevakt Mobiltelefoner Se Plan for kriseledelsen 3.4 MAT Det finnes et lite lager for tørrmat, hermetikk og ferskvare på Stange Sykehjem Ottestad Bo- og servicesenter Vallset Bo- og servicesenter Lille Kjonerud Bofellesskap Side 18 av 18 Sist oppdatert

19 4 HELSE- OG SOSIALBEREDSKAP I EKSTRAORDINÆRE SITUASJONER 4.1 UTSKRIVNING AV PASIENTER Ledelsen ved sykehjemmene, i samarbeid med sykehjemslegene, og ledelsen ved andre institusjoner/boformer har myndighet til å beslutte hvem som kan utskrives/overføres annet omsorgsnivå/sted i en krisesituasjon. 4.2 MYNDIGHET TIL UTKALLING AV PERSONELL Med personell menes alt personell ansatt i kommunen inkludert leger med fastlegeavtale. Rådmannsnivået og virksomhetsleder for berørt personell har myndighet til å utkalle personell etter behov. Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder kan utkalle personell etter behov dersom rådmannsnivået eller aktuelle virksomhetsleder ikke er tilgjengelig, eller at utkalling av personell må gjøres uten tidsspille. Dersom kriseledelsen er etablert er det denne som har utkallingsmyndighet jfr. plan for kriseledelse pkt. 2.3 og 2.4. Side 19 av 19 Sist oppdatert

20 4.3 TABELL - HENDELSER, TILTAK, ANSVAR Tabellen under er satt opp for hendelsene som er vurdert som sannsynlige i kommunens ROSanalyse. For alle ekstraordinære situasjoner gjelder tiltak som ivaretar omsorg for berørte og pårørende informasjonstjeneste til berørte og presse 1 Større skogbrann Konsekvens for drift 1. Redusert kapasitet hvis veinettet/framkommelighet er berørt 2. Bebyggelse/institusjoner kan trues/ødelegges 3. Økt behov for medisinsk primærvurdering av innbyggere/innsatspersonell Helsetjenestens oppgaver Sosialtjenesten/barn- og familie oppgaver Tiltak 1. Sørge for innkalling av tilstrekkelig personell til vanlig drift 2. Fortløpende vurdere og etablere evakuerings-tiltak 3. Etablere medisinsk primærmottak og informasjonstjeneste 1. Etablere alternative boliger for befolkningen 2. Organisere økonomisk nødhjelp 3. Ivaretakelse av barn/unges omsorgsbehov Ansvar Berørte virksomhetsledere Kriseledelsen og berørte virksomhetsledere i samarbeid kommuneoverlegen el. virksomhetsleder helse/rehab. 2 Større industribrann Konsekvens for drift 1. Redusert kapasitet hvis veinettet/framkommelighet er berørt 2. Bebyggelse/institusjoner kan trues/ødelegges 3. Økt behov for medisinsk primærvurdering av innbyggere/innsatspersonell Helsetjenestens oppgaver Tiltak 1. Sørge for innkalling av tilstrekkelig personell til vanlig drift 2. Fortløpende vurdere og etablere evakuerings-tiltak Kriseledelsen i samarbeid med virksomhetsleder barn og fam. Sosialleder Virksomhetsleder barn og fam. Ansvar Berørte virksomhetsledere Kriseledelsen og berørte virksomhetsledere i samarbeid 3. Etablere medisinsk Kommuneoverlegen el. primærmottak og virksomhetsleder informasjonstjeneste helse/rehab. Sosialtjenesten/barn- og 1. Etablere alternative Virksomhetsleder barn og Side 20 av 20 Sist oppdatert

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Filnavn: 40. Klikk på innholdsfortegnelsen, - du kommer rett på angitt punkt. 1.3 Lov om helsemessig og sosial beredskap aktuelle deler...

Filnavn: 40. Klikk på innholdsfortegnelsen, - du kommer rett på angitt punkt. 1.3 Lov om helsemessig og sosial beredskap aktuelle deler... Verdal kommune I alt 46 sider Filnavn: 40 Kommunens helseberedskap i Initialer Dato akutte og/eller ekstraordinære Skrevet av Msj/kari mai 2005 situasjoner Kontrollert av rho/hmy juni 2005 Godkjent av

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

HELSE- OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten HELSE- OG SOSIALBEREDSKAPS PLAN 2004 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : Revisjon nr:. 1 HELSE- OG

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Klikk på innholdsfortegnelsen, - du kommer rett på angitt punkt.

Klikk på innholdsfortegnelsen, - du kommer rett på angitt punkt. Søndre Land kommune, helse og omsorg side 1 av 1 Søndre Land kommune HELSEBEREDSKAPSPLAN Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære situasjoner A GENERELL DEL I alt 13 sider Filnavn: K:/adm.ledelse/beredskapsplan-helse/

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

I alt 38 sider. Skrevet av KJB Kontrollert av Godkjent av. Revideres innen

I alt 38 sider. Skrevet av KJB Kontrollert av Godkjent av. Revideres innen Tolga kommune side 1 av 39 Tolga kommune Kommunens helseberedskap i akutte og/ eller ekstraordinære situasjoner D FAG- OG BAKGRUNNSTOFF I alt 38 sider Initialer Dato Skrevet av KJB 11.10.2004 Kontrollert

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

PLAN FOR SOSIAL BEREDSKAP

PLAN FOR SOSIAL BEREDSKAP PLAN FOR SOSIAL BEREDSKAP Med vedlegg Plan for organisering av mottakssenter for pårørende Utarbeidet av Gunlaug Rønsberg i samarbeid med tjenestenhetsleder for sosialkontoret, Oddveig Hegdahl Godkjent

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

VÅLER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PSYKOSOSIALT KRISETEAM

VÅLER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PSYKOSOSIALT KRISETEAM VÅLER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PSYKOSOSIALT KRISETEAM INNHOLD... 1 INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 Psykososial beredskapsplan bygger på følgende 3 prinsipper:... 3 2. SENTRAL BEGREPER... 3 3. PSYKOSOSIALT

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge Redningstjenesten i Norge Noe har skjedd Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge ...noe uventet har skjedd. med noen Hvordan er Norsk Redningstjeneste organisert og hvilket

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Siljan kommune. Plan for helsemessig og sosial beredskap 2004

Siljan kommune. Plan for helsemessig og sosial beredskap 2004 Siljan kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap 2004 1. PLANFORUTSETNINGER 2 2. KOMMUNENS ANSVAR 4 3._KOMMUNELEGENS TILTAK 5 4.ØKTBEHANDLINGSBEHOV 6 5. REDUSERT BEHANDLINGSKAPASITET 9 6. VARSLINGSPLAN

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov... 3 6 Avtalt samarbeid

Detaljer

Filnavn: 54 1. GENERELT...2 2. KOMMUNENS ANSVAR - HELSE...5. 2.1 Ansvar kort... 5. 2.2 Etablering av kriseledelse...5 3 KOMMUNELEGENS TILTAK...

Filnavn: 54 1. GENERELT...2 2. KOMMUNENS ANSVAR - HELSE...5. 2.1 Ansvar kort... 5. 2.2 Etablering av kriseledelse...5 3 KOMMUNELEGENS TILTAK... Verdal kommune I alt 15 sider Filnavn: 54 Kommunens helseberedskap i Initialer Dato akutte og/eller ekstraordinære Skrevet av msj/kari mai 2005 situasjoner Kontrollert av rho/hmy juni 2005 A GENERELL DEL

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller Stor katastrofe -Liten legevakt Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Et tidlig innlegg om: Den lille legevakt i den store katastrofe EN LÆRINGS- og ERFARINGSOPPLEVELSE av

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer