Helseberedskapsplan. Stange kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseberedskapsplan. Stange kommune"

Transkript

1 Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB Høring nov Godkjent av februar 2005 kommunestyret Revideres minimum primo i hver kommunestyre-periode Oppdateres kontinuerlig, sist Side 1 av 1 Sist oppdatert

2 1 Innledning4 1.1 Generelt om helseberedskap Formål Grunnlag Hovedprinsipper Samordning av samfunnets tiltak Hovedmål krisehåndtering Ulike situasjoner Definisjoner og begrepsavklaringer Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stange kommune Kommunens ansvar Hovedprinsipp ansvar Ansvar helsetjenesten Samordning av kommunale planer Kriseplaner Kvalitetssystem for helse- og sosialtjenestene Smittevernplan Tuberkulosekontrollprogram Hovedplan vann Hovedplan avløp Avfallsplan/Renovasjon Elektrisitetsforsyning Etablering av kriseledelse Helsetjenesten og/eller kommuneoverlegen innkaller Kommuneoverlegens myndighet og oppgaver Umiddelbare tiltak Videre tiltak 11 2 Varslingslister og personellressurser i kommunen Ansvar for varsling og innkalling av personell Varslingslister Personellressurser i helsetjenesten Barn og familie Helse og rehabilitering Virksomhet for funksjonshemmede Lille Kjonerud bofellesskap Ottestad Distrikt omfatter Romedal Distrikt disponerer Stange Distrikt disponerer Ottestad Sykehjem Stange Sykehjem Legekontorene Personellressurser i sosialtjenesten Omsorg for rammede og berørte Pårørende-mottak Psykososialt kriseteam Ansvar/oppfølging av barn 0-16 år Tekniske oppgaver/andre personellressurser Andre personellressurser Andre samarbeidspartnere 17 3 Materiell 18 Side 2 av 2 Sist oppdatert

3 3.1 Medisinsk forbruksmateriell og medisiner Senger/madrasser/sengetøy/vaskerikapasitet Biler og transport Telefoner Medisinsk nødmeldetjeneste Mobiltelefoner Mat 18 4 Helse- og sosialberedskap i ekstraordinære situasjoner Utskrivning av pasienter Myndighet til utkalling av personell Tabell - hendelser, tiltak, ansvar 20 5 forsyning og innkvartering 23 6 Vedlegg Operativ ledelse under ekstraordinære situasjoner redningstjenesten Hovedprinsipp Skadested AMK - LRS HRS Sanitetstaktiske forhold En strategi for risikokommunikasjon Ioniserende stråling Biologiske agens Kjemikalier og gass Transport av farlig gods på veg og jernbane 32 Side 3 av 3 Sist oppdatert

4 1 INNLEDNING Plan for helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsplan) for Stange kommune tar utgangspunkt i helse- og sosialtjenestens oppgaver og ansvar i ekstraordinære situasjoner og katastrofer i kommunen. Ekstraordinære situasjoner som rammer en virksomhet (for eksempel brann i sykehjem eller omfattende/langvarig personellstreik) forutsettes at hver virksomhet har tilstrekkelig planverk for å dekke (jf. helseberedskapsloven 2-2). Hver virksomhet må også ha planer for å ivareta de personer de har ansvar for når ekstraordinære situasjoner oppstår og krever omdisponeringer av personell og ressurser. Planens tiltaksdel tar utgangspunkt i kommunens ROS-analyse (se kap.1.2) 1.1 GENERELT OM HELSEBEREDSKAP Formål Planen skal bidra til å sikre at Stange kommunens helse- og sosialtjenester kan fungere forsvarlig i ekstraordinære situasjoner og katastrofer med økt behandlingsbehov eller redusert behandlingskapasitet som truer befolkningens helse og/eller helse- og sosialtjenestenes funksjonsdyktighet Grunnlag Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sin helsetjeneste i samsvar med lov om helsemessig og sosial beredskap. Helseberedskapsplanen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner (kommunehelsetjenesteloven 1-5). Se Helseberedskapsloven krever bl.a. at kommunens helsetjenester i en ekstraordinær situasjon skal kunne fortsette, legge om eller utvide sin virksomhet i tilstrekkelig grad. Ekstraordinære situasjoner fortsette legge om utvide Driften under en ekstraordinær situasjon skal være basert på den daglige tjeneste, oppdatert planverk og regelmessige øvelser. Tilsynsmyndighetene driver tilsyn etter internkontrollprinsippet, dvs. med utgangspunkt i kommunens internkontroll. Side 4 av 4 Sist oppdatert

5 Daglige tjeneste Oppdatert planverk Regelm. øvelser Tilsyn Hovedprinsipper Ansvar: Den som har ansvar i normalsituasjon har også ansvar ved ekstraordnære hendelser. Likhet: Den organisasjonen/organiseringen man operer med under kriser skal være mest mulig lik den en har til daglig. Nærhet: Krisen skal håndteres på lavest mulig nivå Samordning av samfunnets tiltak Ansvars-, likhets- og nærhetsprinsippet tilsier at kommunens helsetjeneste skal ivareta sine ordnære funksjoner så langt forholdene muliggjør dette. En ekstraordinær situasjon berører flere sektorer i et samfunn, større befolkningsgrupper er eller vil bli direkte eller indirekte berørt. Det er behov for samordning av tiltak. Liv og helse skal prioriteres, dvs det er helsefaglige utfordringer for kommunen. Kommuneoverlegen er fast medlem av kommunens kriseledelse. Kommuneoverlegens oppgavene er særlig: - rådgivning i forhold til helsemessige aspekter/problemstillinger, - vurdere alternative tiltak, - fremlegge forslag til løsninger, - ha oversikt over ressurser, samt bidra med prioritering og styring av disse, - iverksette tiltak iht. kriseledelsens beslutninger, - koordinering av tiltak innen helse- og omsorgstjenestens innsats, med særlig fokus på samhandling mellom forvaltningsnivåene, - bidra til å utforme og delta i utarbeiding av en samlet informasjonsstrategi. Politiet er pålagt å forestå samordningen ved redningsaksjoner der liv og helse er truet og etablere Lokal redningssentral LRS. - LRS-legen (pr. juli 2004 Kommuneoverlege Georg Moland, Hamar) inngår i redningsledelsen i politidistriktet. Fylkesmannen kan beslutte å overta den koordinerende ledelsen ved hendelsen som strekker seg ut i tid og/eller geografisk område. Fylkesmannen har et koordinerende ansvar for samfunnsberedskap i fylket, både i fred og krig. Avdeling for sisvilt beredskap hos fylkesmannen fører tilsyn med og gir råd og veiledning i aktuelle beredskapsspørsmål. Fylkeslegen inngår i Fylkesmannens ledelse. En koordinerende ledelse forutsetter at hver delfunksjon i samfunnet utfører sine oppgaver iht. gitt ansvar på de enkelte forvaltningsnivåer. Side 5 av 5 Sist oppdatert

6 Kommuneoverlegen er medisinsk-faglig bindeledd til - AMK - LRS-legen - Helsetilsynet i fylket Hovedmål krisehåndtering 1. Forebygge: Bidra til at sykdom og skade ikke oppstår, evt. at omfanget blir minst mulig. 2. Innsats: Bidra til størst mulig grad av overlevelse, fortrinnsvis med minst mulig senkomplikasjoner. Liv og helse skal prioriteres, dernest sikres dyr og materielle verdier Ulike situasjoner Oppståtte kritiske situasjoner for befolkningens liv og helse, økt behandlingsbehov (årsaker/hendelser internt i eller ekstern for helsetjenesten) redusert behandlingskapasitet (årsaker/hendelser internt i eller ekstern for helsetjenesten) situasjoner som kan utvikle seg til å bli kritiske situasjoner som av allmennheten kan oppfattes som kritiske (som ved stor mediadekning), Definisjoner og begrepsavklaringer Krise/katastrofe: En krise eller katastrofe er en situasjon av ekstraordinær karakter der det akutte hjelpebehov ikke kan dekkes av tilgjengelige ressurser og ordinære ansvarsforhold og kommandoforhold ikke strekker til, og omlegging eller ekstra tilførsel av ressurser er nødvendig. 1 For helsetjenesten er problemstillingene - antallet behandlingstrengende i forhold til ressurser, - det faglige nivå på ytelsene i de enkelte ledd av behandlingskjeden, og - når denne behandlingen kan bli gitt i forhold til de gitte biologiske tidsgrenser. Med en slik presisering kan en gradert definisjon være: 2 Ordinær situasjon: Behovet for innsats dekkes på nødvendig faglig nivå av de ressurser i området som umiddelbart kan aktiviseres (dvs vakthavende personell med deres ordinære materiell). Ekstraordnær situasjon: Behovet for innsats er større enn kapasiteten til de ressurser som umiddelbart kan aktiviseres, men lar seg løse innen nødvendig tid på akseptabelt faglig nivå ved forsterking av tilgjengelige ressurser. Katastrofe: Behovet for innsats overgår de ressurser som er tilgjengelige innen nødvendig tid. 1.2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR STANGE KOMMUNE Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble foretatt første gang januar 1996 og sist korrigert oktober Sannsynligheten for og konsekvensene av hendelser gir et 1 Sosial- og helsedepartementets utredningen om helsemessig og sosial beredskap 2 Solbraa-Bay, R: Sivilforsvarets sanitetstjeneste i fred og krig, Samarbeid med helsevesen mv., DSB 1993 (justert 2003). Side 6 av 6 Sist oppdatert

7 uttrykk for risikoen for hendelsen. Konklusjonen bygger på følgende definisjoner og samlet verdisetting av sannsynlighet og konsekvens: 1. sannsynlig (frekvens en gang hvert år til hvert 10. år) 2. konsekvens (farlig el. katastrofal) 3. spesifisering av konsekvens ut i fra lokale forhold Konkluderende vurdering: A. Naturhendelser 1. Større skogbrann B. Brann og eksplosjon 2. Større industribrann 3. Brann i institusjon C. Sabotasje og hærverk (ingen) D. Forurensning 4. Forurensing fra avløpsystem 5. Olje/kjemikalieforurensing E. Trafikkulykker 6. Større trafikkulykke 7. Båtulykke F. Infrastruktur 8. Sammenbrudd i avløpsystem (tekn. svikt, strømstans) 9. Sammenbrudd elektrisitetsforsyning G. Epidemier (ingen) H. Radioaktivt avfall (ingen) I. Annet (ingen) Helse Øst RHF har laget regional ROS-analyse og beredskapsplan. Se (beredskapsplan). Sykehuset Innlandet HF har ikke ferdigstilt sin beredskapsplan pr. september Samarbeidet om planverk mellom SI HF Innlandet og kommunene vil skje mellom hvert lokalsykehus og vertskommune dvs. Hamar. 3 Sykehuset Innlandet HF Sanderud (vertskommune Stange) har ansvar for å utarbeide delplan for psykososiale støttetiltak for SI HF Innlandet. Sanderud har ikke utarbeidet kriseberedskapsplan for interne kriser/ekstraordinære sitasjoner KOMMUNENS ANSVAR Kommunene har et generelt ansvar overfor den befolkning som bor eller midlertidig oppholder seg der. Av beredskapsmessig interesse nevnes bl.a. primær legetjeneste, pleie og omsorg, samt vann og avløp, brøyting av veier, brannverntjenester osv. Blant kommunale tjenesteytere er det fremfor alt helsevesenet og brannvesenet som har umiddelbare oppgaver ved større ulykker og katastrofer. 3 Kilde: Bengt Nilsen, SI HF Kongsvinger september Kilde: Bengt Nilsen, SI HF Kongsvinger september 2004 Side 7 av 7 Sist oppdatert

8 Det kan oppstå avveininger mellom når kommunen har ansvaret og når Staten ved politiet eller Fylkesmannen skal forestå den koordinerende ledelsen Hovedprinsipp ansvar Operativ ledelse med samordning av de forskjellige samfunnssektorer er nødvendig for optimal utnyttelse av ressurser under ekstraordinære situasjoner. Disse ledelsesstrukturene utgjør en av flere premisser for helsevesenets beredskap, og derved også for den operative disponering av personell og materiell, som del av en koordinert innsats. Det er forutsatt at de enkelte sektorer i samfunnet skal dekke sine respektive deltjenester. Ansvar for å utøve en virksomhet: Den instans som er tillagt ansvar i samfunnet, skal i ekstraordinære situasjoner ivareta de samme funksjoner, - så langt dette er mulig. Ansvar for operativ ledelse: Ved ulykkes- og katastrofesituasjoner er det tillagt politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet, hvis ikke annen myndighet er pålagt ansvaret (hjemmelsgrunnlaget for den sivile redningstjeneste) Ansvar helsetjenesten Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og skal bl.a. omfatte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Ved ulykker og andre akutte situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter, kan kommunen pålegge helsepersonell som tjenestegjør i kommunen, å utføre nærmere tilvist arbeid. Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Personell kan beordres av kommunen som arbeidsgiver til tjenesteplikt utover ordinær arbeidstid og av departementet til tjeneste for annen kommune, fylkeskommune eller staten (jf. lov om helsemessig og sosial beredskap kap. 3 og 5). 1.4 SAMORDNING AV KOMMUNALE PLANER Plan for helsemessig og sosial beredskap skal samordnes med kommunens øvrige planer. Stange kommunes ROS-analyse er et av grunndokumentene (se kap. 1.3) Kriseplaner. Se: G:/planavdelingen/kriseplaner Omfatter bl.a. Plan for kriseledelse Evakuering av institusjoner Kvalitetssystem for helse- og sosialtjenestene. Se: G:/kvalitetssystem helse og sosial Smittevernplan. Revidert versjon under arbeid. Inkluderer tiltak ved bl.a. pandemisk influensa 5 Politiloven av 4. aug 1995, 27.1 Side 8 av 8 Sist oppdatert

9 vannbåren infeksjon behov for massevaksinasjon Tuberkulosekontrollprogram. Under utarbeidelse Hovedplan vann. Hovedplan vann revideres i Det utarbeides egne beredskapsplaner for vann og avløp. Stange vannverk (Frangstøa) eies og driftes av HIAS IKS. Dette innebærer at Stange Kommune kjøper vannet som distribueres via ledningsnettet og ut til kommunens innbyggere. Kommunen er selv eier og drifter Bottenfjellet vannverk som forsyner om lag 300 personer i Åsbygda Hovedplan avløp. Hovedplan avløp revideres i Det utarbeides egne beredskapsplaner for vann og avløp. Avløp blir ledet via avløpspumpestasjoner og selvfallsledninger til HIAS avløpsrenseanlegg i Sandvika. Det er i tillegg renseanlegg i Bottenfjellet og Strandlykkja (drives og eies av Stange kommune) som sørger for rensing av avløp for disse områdene. Mange husstander i spredt bebyggelse har fortsatt avløpsløsninger med septiktank/slamavskillere og/eller spredegrøfter. Disse husstandene inngår i tømmeordning som organiseres av kommunen Avfallsplan/Renovasjon. Avfallsplan skal revideres i HIAS Renovasjon er tillagt ansvaret for renovasjon og avfallshåndtering i Stange kommune. HIAS er i ferd med å utarbeide Beredskapsplan drift Elektrisitetsforsyning Skal utarbeides. Ansvar: Stange kommune/beredskapsansvarlig 1.5 ETABLERING AV KRISELEDELSE Se Plan for kriseledelse Ekstraordnære situasjoner krever koordinerte tiltak fra flere samfunnssektorer. Forhold med betydning for liv og helse oppstår under tilnærmet alle ekstraordnære situasjoner. Kommuneoverlegen inngår i kriseledelsen. For å etterleve kommunens ansvar anbefales å etablere kriseledelsen ved - truende situasjon, med fare for at ekstraordnær situasjon kan oppstå. - ekstraordnær situasjon har oppstått. Rådmannen og/eller ordføreren bestemmer når kriseledelsen skal etableres Helsetjenesten og/eller kommuneoverlegen innkaller Kommunens helsetjeneste kan ha behov for bistand fra andre fagsektorer ved ekstraordnære situasjoner som kan påvirke - helsen til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen (økt behandlingsbehov), - helsevesenets yteevne (redusert behandlingskapasitet). Side 9 av 9 Sist oppdatert

10 Helsetjenesten og kommuneoverlegen kan derfor be rådmannen og/eller ordføreren innkalle hele eller deler av kommunens kriseledelse når liv og helse er eller kan bli truet. 1.6 KOMMUNEOVERLEGENS MYNDIGHET OG OPPGAVER Kommuneoverlegen må i samarbeid med helsetjenesten vurdere: Hva trengs av personell og materiell, samt ressurser fra andre samfunnssektorer nå snart senere Hvordan skaffe personell og materiell Hvordan disponere personell og materiell Umiddelbare tiltak A. Hva har skjedd? - Hvem, hva, hvor, hvorledes? - Skaff rask informasjon, fra flere kilder, f.eks. lokal legevaktsentral, helseradionettet, vakthavende lege, AMK, nærmeste ambulansestasjon, politiet, brannvesenet, media. B. Hva er problemet? - Ekstraordinært behandlingsbehov - Ekstraordinær reduksjon i behandlingskapasitet - Annet C. Hvorledes kan hendelsen utvikle seg? D. Hvilke tid er til rådighet? - Behandling på forskjellige kompetansenivåer må være iverksatt innen biologsk gitte tidsgrenser. E. Hvorledes kan situasjonen løses? - Hvilke medisinske resurser er nødvendige umiddelbart? - Hvilke medisinske resurser finnes i kommunen? - Hva må umiddelbart tilføres utefra? - Hvilke kapasitet er det for overføring til annen linje tjenesten (ambulanse mv. og tidsnok behandling i sykehus)? - Er det nødvendig å etablere hjelpeplass for midlertidig behandling, inntil overføring til neste ledd i behandlingskjeden er mulig/hensiktsmessig - Er det nødvendig å etablere samlestasjon for lettere skadete og ikke skadete, inntil transport til egnet sted blir mulig? - Hvilke resurser fra andre sektorer i samfunnet er umiddelbart nødvendige for å sikre liv og helse, samt for at helsetjenestene skal kunne utføre sine oppgaver? F. Hvilke tiltak skal iverksette? - Sjekke at aktuelle lokale ressurser er aktivisert. - Sjekke at nødvendig umiddelbar assistanse utenfra er aktivisert (AMK). Side 10 av 10 Sist oppdatert

11 - Sjekke at LRS-legen er alarmert, hvis en akutthendelse tilsier behov for bistand fra andre samfunnssektorer (behov ut over det helsevesenet selv disponerer). - Informer kommunens ledelse om tilstand og behov, samt hva som er aktivisert og når dette forventes i innsats Videre tiltak A. Når de umiddelbare tiltak er satt i gang: - skaff/oppretthold løpende informasjon om situasjonen, - tenk/lag enkle alternative prognoser om forventet utvikling, ut fra en helsemessig bakgrunn, - hvilke tiltak vil disse nødvendiggjøre, fra egen og andre kommuner, fra helseforetak, - fremlegg alternativene for kommunens kriseledelse, - bidra til oppgavefordeling ifølge normalt ansvar, samt erfaring. B. Ved innsats der liv og helse er truet, og flere etater skal samordnes, - helsevesenet utfører sine oppgaver iht. til ansvar gitt i helselovene - ved en ekstraordnær situasjon kan det bli nødvendig å utføre mer behandling innen kommunens helsetjeneste enn normalt, dette må avklares i planer og under innsats - politiet er pålagt ansvaret for samordningen (av helsevesen, brannvesen, osv. ) - kommuner og andre er resursleverandører, og bidrar med sine tjenester, (kfr. bl.a. kommunehelsetjenesteloven i pkt 2.1). C. Tenk fremover - hvilke behov vil innsatspersonellet få om noe tid (mer materiell, ytterligere personell, drikke, mat, lys, varme osv.) - hvorledes skaffe dette slik at det er på plass før behovet oppstår. - hvilke ytterligere behov vil oppstå om noe tid for - de som er direkte berørt av hendelsen - pårørende - innsatspersonell - hvor og med hvem etableres psykososiale støttetjeneste for hhv. de berørte, pårørende og innsatspersonell. D. Informasjon til befolkningen 1. diffus angst i en befolkning, utløst av en hendelse, nødvendiggjør omfattende og saklig og lettfattelig og gjentatt informasjon, 2. en akuttsituasjon som berører flere, krever også saklig og lettfattelig informasjon, 3. ordfører er ihht. kriseledelsesplanen gitt ansvar for informasjon til presse og media og servicekontoret er gitt anvsaret ift. publikum 4. kommuneoverlegen bistår med faglig innspill til de info-ansvarlige, evt gjennomfører informasjon til befolkningen etter anmodning fra kriseledelsen, ordfører eller rådmann. E. Etter anmodning/pålegg rapportere til Helsetilsynet i fylket Hendelsens innvirkning på - befolkningens helsetilstand, - helsetjenestenes mulighet til å utføre sin funksjon. Vurder spesielt om liv og helse er truet. Side 11 av 11 Sist oppdatert

12 2 VARSLINGSLISTER OG PERSONELLRESSURSER I KOMMUNEN 2.1 ANSVAR FOR VARSLING OG INNKALLING AV PERSONELL Hver virksomhet har ansvar for til enhver tid å oppdatere og ha tilgjengelige personellog varslingslister. o Varslingslister skal angi ledelsen i virksomheten og utdanning/kompetanse for personellet o Personellister skal omfatte totalt tilgjengelig helse- og sosialpersonell i virksomheten Servicekontoret har ansvar for å o ha tilgjengelig oppdaterte varslingslister for helse- og sosialpersonell o utføre varsling og innkalling av personell når kriseledelsen eller berørt virksomhet ber om det. Stange sykehjem sentralbordet har ansvar for å ha oppdatert varslingsliste over servicekontorets personell slik at servicekontoret kan innkalles og foreta varsling og innkalling Se informasjonsplan i Plan for kriseledelse (ikke vedlagt). I situasjoner med begrensede ekstraordinære situasjoner kan hver virksomhet varsle/innkalle personell selv. 2.2 VARSLINGSLISTER Varslingslister oppdateres etter gjeldende prosedyrer i hver virksomhet for følgende virksomheter/personell: o Aktivitører o Fysioterapeuter og ergoterapeuter o Helsesøstrer o Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere o Kommuneoverlegen/stedfortreder o Leger o Psykiatriske hjelpepleiere/omsorgsarbeidere o Psykiatriske sykepleiere o Sosionomer o Sykepleiere o Vaktmestere i helse- og sosialtjenesten o Vernepleiere o Virksomhetsledere/stedfortredere 2.3 PERSONELLRESSURSER I HELSETJENESTEN Tall og beskrivelse pr Detaljer se under. Virksomhet/tjenester Kontaktinformasjon Personell ( ant. personer) Barn- og familie Helsestasjon Leder tlf Led. helsesøster tlf / Helsesøstrer: 9 Jordmor/sykepleier 2 Flyktninghelsesøster 1 Side 12 av 12 Sist oppdatert

13 PLO distrikt Stange Leder tlf Sykepleiere: 9 PLO distrikt Romedal Leder tlf Sykepleiere: 11 PLO distrikt Ottestad Leder tlf Sykepleiere:12 Lille Kjonerud Leder tlf Sykepleiere:11 Stange sykehjem Leder tlf Sykepleiere:30 Ottestad sykehjem Leder tlf Sykepleiere:18 Kommuneoverlege/smittevernlege Stedfortreder tlf / Servicekontoret tlf Lege 1 Lege 1 Miljørettet helsevern tlf Avdelingsingeniør 1 Helse- og rehabilitering Fastlegene Leder tlf Fastleger: 16 inkl. flyktninglege 2 t/uke Turnuskandidat: 1 Sykepleiere: Barn og familie Virksomhet Barn og familie omfatter: Sosial rådgivningstjeneste med 10,6 stillinger fordelt på rusteam, sysselsettingsteam, økonomiteam og mottak. Herav er 1,5 stilling miljøarbeider som arbeider med mennesker med rus- psykiske problem. Alle funksjoner utøves med base i 3.etasje i rådhuset. Barneverntjeneste har 7,4 stillinger som arbeider med undersøkelsessaker og med oppfølging av iverksatte tiltak, inkludert 0,6 stilling som miljøarbeider. Alle funksjoner utøves med base i 2.etasje i rådhuset. Pedagogisk-psykologisk tjeneste har 6 stillinger som arbeider med individuelle saker og med forhold på systemnivå. Alle funksjoner utøves med base 2.etasje i rådhuset. Gjeldsrådgivertjeneste består av 1,0 stilling med kontor i 3.etasje i rådhuset. Helsestasjonstjenesten har 11,2 stillinger, herav 2,5 stilling i familieteam med tilhold på Stange Helsesenter. Flyktninghelsesøster har også kontor her. Ordinær helsestasjonstjeneste utføres på Stange Helsesenter, på Romedal Helsesenter og på Ottestad Helsesenter. Ungdomshelsestasjonen har tilhold på Stange videregående skole. Avdelingen har 1,35 stilling for merkantilt personell. Koordinator Barn og unge, 50% stilling arbeider med samordning av tiltak for barn og unge med varige og sammensatte behov og med oppfølging av enkelte brukere. Konsulent for funksjonshemmede 30% stilling arbeider med tiltak for barn og unge med behov for tjenester etter sosialtjenestelovens kap. 4 og med oppfølging av enkelte brukere Avlastningssenteret Naustet med til sammen 5,1 stilling gir tilbud om avlastning for familier med funksjonshemmede barn og unge. 3,6 leder og merkantile/støtte funksjoner. Personalet har hele kommunen som arbeidsplass. Ansatte på Avlastningssenteret yter omsorg og tilsyn i institusjonen. I krisesituasjoner vil de fleste raskt kunne omdisponeres til nødvendige oppgaver Helse og rehabilitering Virksomhet Helse og rehabilitering omfatter: Legetjeneste, fastlegeavtale med 16 leger fordelt på seks plasser i kommunen Side 13 av 13 Sist oppdatert

14 Legevakt, interkommunalt samarbeid med Hamar, Løten og Ringsaker Sør. Lokalisert på Hamar Sykehus. Psykiatritjeneste, fire stillinger for psykiatriske sykepleiere og fem hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Psykiatrisk dagsenter på Meierigården. Tre fast ansatte derav en daglig leder. Ergoterapi- og aktivitørtjeneste med demensteam og hjelpemiddellager. 4,5 stillinger for ergoterapeuter, 3,5 stillinger for aktivitører, 2 serviceteknikere og 0,2 stilling for sykepleier i demensteam. Fysioterapi, 4 fastlønnede fysioterapeuter og 11,5 driftsavtaler Fengselshelsetjeneste i Ilseng Fengsel med 0,8 stilling for sykepleier og fengselslege to dager i uka Personalet har generelt hele kommunen som arbeidsplass. De arbeider i pasientenes egne hjem, på institusjoner og på egne kontorer. I krisesituasjoner vil flere av disse raskt kunne omdisponeres til nødvendige oppgaver Virksomhet for funksjonshemmede Virksomheten omfatter tjenestetilbud for 52 personer med leieavtaler i 12 kommunale bofellesskap for funksjonshemmede. I tillegg yter virksomheten tjenestetilbud til funksjonshemmede som bor i egen bolig i det ordinære boligmarkedet. Administrasjonen holder til i Vika på Åkershagan. Bofellesskapene ledes daglig av avdelingsleder og har følgende adresser: Enerhaugen 68, 2335 Stange Grønvoldveien 13 A, 2335 Stange Hagelundveien 14, 2312 Ottestad Hagelundveien 22, 2312 Ottestad Linjeveien 79, 2312 Ottestad Lunda, Håkenstadv. 5, 2312 Ottestad Norstad, Fagerliv. 49, 2312 Ottestad Nyboveien 1-3-5, 2312 Ottestad Nyboveien 14, 2312 Ottestad Nyboveien 15, 2312 Ottestad Nyboveien 28, 2312 Ottestad Rekomfaret 5, 2312 Ottestad Virksomheten har 112 årsverk. Virksomheten vil på kort varsel kunne stille medarbeidere til disposisjon på ordinære arbeidsdager. I helger, på kveldstid og i høytider vil virksomheten i liten grad kunne bistå med personalressurser Lille Kjonerud bofellesskap Adresse: Jørgen Jensens vei 4, 2312 Ottestad. Lille Kjonerud bofellesskap er et bofellesskap med 18 tilrettelagte leiligheter for mennesker med fysisk funksjonshemning. Bofellesskapet er bygd rundt et fellesareal med kantine, aktivitetsrom og rom for fysioterapi. Det er varslingsanlegg og alarm knyttet til hver enkelt leilighet. Brannalarmen er direkte knyttet til Hamar brannstasjon. Side 14 av 14 Sist oppdatert

15 I bofellesskapet er det vaskerom med stor vaskemaskin og tørketrommel. Skyllerom med dekontaminator. Bofellesskapet har 28 stillingshjemler som utgjør et tverrfaglig team av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter, fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitør. Bofellesskapet har også vaktmester, kjøkkensjef og assistenter til kjøkken og renhold Ottestad Distrikt omfatter Hjemmebasert Omsorg med 9,8 stillinger for sykepleier, 10,38 stillinger for hjelpepleier/omsorgsarbeider og 7,64 stillinger for hjemmehjelp. Kjøkken/renhold på bo- og servicesenter med 6,6 stillinger derav 2,8 for kokk. Ottestad bo- og servicesenter har 29 leiligheter med beboere som får tjenester fra hjemmebasert omsorg Romedal Distrikt disponerer 33 stillingshjemler fordelt mellom sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelp og merkantil. Vallset Bo- og service senter har 26 leiligheter med beboere som får tjenester fra hjemmebasert omsorg. Distriktet omfatter et stort geografisk område: Ilseng, Romedal, Vallset, Åsvang og Åsbygda Stange Distrikt disponerer 9,3 stillinger for sykepleiere, ca.8,5 stillinger for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og ca10 stillinger for hjemmehjelpere. Distriktet dekker Stange sentrum med omland, Tangen, Espa og Strandlykkja med Spitalen. Dette betyr at det er lange avstander å kjøre mellom brukerne. På natt samarbeides det mellom de tre distriktene i forhold til pasientene Ottestad Sykehjem Sykehjemmet ligger i Bekkelaget, ca 3 km nord for Hamar sentrum. Ottestad Sykehjem består av to avdelinger, med i alt 48 plasser, derav 8 tilrettelagt for aldersdemente. Virksomheten har 44 stillinger fordelt på sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, pleieassistenter, renholdere vaktmester, sekretær og frisør, fordelt på mange deltidsstillinger Stange Sykehjem Stange sykehjem ligger i Stange sentrum. Det består av 4 sykeavdelinger med til sammen 100 pasienter. 20 av disse er innlagt for tidsbestemte opphold, såkalte korttidsopphold. Utover dette har sykehjemmet ca dagpasienter. Virksomheten har 104,2 stillingshjemler, fordelt på mange ulike yrkes- og faggrupper; bl.a. personell ved kjøkken, renhold, kontor, vaskeri, vaktmestere og pleiepersonalet som i hovedsak består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere. Det er til enhver tid sykepleiefaglig kompetanse tilstede ved institusjonen Legekontorene Side 15 av 15 Sist oppdatert

16 Legekontor Publikumstelefon Ant. leger Ant. legesekr. OLA KARLSEN Ottestad OTTESTAD LEGESENTER Ottestad ÅKERSHAGAN LEGESENTER Ottestad TANGEN LEGESENTER Tangen ROMEDAL LEGESENTER Romedal STANGE LEGESENTER Stange lege 1 legesekr leger 4 legesekr leger 3 legesekr leger 2 legesekr leger 3 legesekr leger 6 legesekr. 2.4 PERSONELLRESSURSER I SOSIALTJENESTEN Tall og beskrivelse pr Telefon til virksomheter/avdelinger Virksomhet/tjenester Kontaktinformasjon Personell (ant. personer) Barn og familie Leder tlf / Sosialtjeneste Leder sosial rådgivningstjeneste Mottak: Tlf Sosialkonsulent 1 Økonomiteam: Øk. saksbehandler 3 Sosialkonsulent 2 Sysselsettingsteam: Sosialkonsulent 3 Rusteam: Sosialkonsulent 1 Miljøarbeider 2 Gjeldsrådgivertjeneste Gjeldsrådgiver tlf OMSORG FOR RAMMEDE OG BERØRTE Pårørende-mottak Pårørende som har mistet sine hjem, uskadede personer fra større ulykker, personer som må evakueres, pårørende til ulykkesutsatte og lignende trenger midlertidig bolig og omsorg. Disse bør samles i større enheter for å kunne bearbeide psykiske stressreaksjoner og fungere som ei gruppe som kan støtte hverandre gjennom felles opplevelser. Ansvar: Sted: Side 16 av 16 Sist oppdatert

17 2.5.2 Psykososialt kriseteam Se Prosedyre for å opprette psykososialt kriseteam for mennesker som har blitt utsatt for plutselige traumer (vedlegg). I ekstraordinær situasjon/katastrofe må størrelsen på teamet/teamene vurderes av kriseledelsen i samarbeid med den/de som koordinerer det psykososiale kriseteamet. Stange kommune har pr. sept personer med grunnutdanning i katastrofe psykiatri/emosjonell debrifing. Disse står på lista for utkalling i kriseteam Ansvar/oppfølging av barn 0-16 år Både oppvekst-/undervisningstjenestene og helse- og sosialtjenestene har et stort men ulikt ansvar for barn og ungdom. Oppvekst-/undervisning har en rekke ressurser og muligheter i en katastrofesitasjon. Barnevernet, ppt og sosialavdelingen sammen med helsesøstrene har viktige oppgaver med iverksetting av spesielle hjelpetiltak for utsatte barn og deres familier. 2.6 TEKNISKE OPPGAVER/ANDRE PERSONELLRESSURSER Beredskap for tekniske oppgaver: Se kriseplanens delplaner (ikke vedlagt). Kommunens tekniske personell/utearbeidere har vaktberedskap og varsles/utkalles via servicekontoret eller tlf (vann, avløp, veger). Vaktmestrene har ikke vaktberedskap men kan utkalles fra liste fra servicekontoret. Viktigste arbeidsoppgaver for teknisk drift i beredskapssituasjoner vil være bistå eventuell evakuering, transport av skolebarn, syketransport m.m. drift av vannforsyning og avløpsanlegg drift av renovasjonsordning (HIAS) holde oversikt over tigjengelige ressurser som vil ha betydning for kommunalteknisk virksomhet stå for ombygging og reparasjon av bygg som skal brukes i krisesitasjon rådgivning for bygningsmessig arbeid reparasjon og vedlikehold av kommunale veger brannslokking og redningstjeneste 2.7 ANDRE PERSONELLRESSURSER Geografisk i kommunen: Helsepersonell ved SI HF Sanderud tlf Helsepersonell ved SI HF fysikalsk med./rehab.(ottestad) tlf ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Regionale etater/institusjoner: Fylkesmannen tlf SI HF Elverum-Hamar tlf Mattilsynet tlf Hjelpemiddelsentralen tlf Side 17 av 17 Sist oppdatert

18 Sivilforsvaret, Hedmark sivilforsvarsdistrikt tlf / hjemmevakt tlf MATERIELL 3.1 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL OG MEDISINER Det finnes et lite lager av medisinsk forbruksmateriell og medisiner ved Stange sykehjem Ottestad sykehjem Lille Kjonerud bofelleskap Stange pleie- og omsorgsdistrikt Romedal pleie- og omsorgsdistrikt Ottestad pleie- og omsorgsdistrikt legekontorene Senger/madrasser/sengetøy/vaskerikapasitet Hver virksomhet må har oversikt over egne reserver og hvor ekstra utstyr/kapasitet kan rekvireres fra. 3.2 BILER OG TRANSPORT Transport og/eller evakuering: Se delplan for evakuering (ikke vedlagt) Drosjer kan rekvireres fra drosjesentralen Hamar tlf (evt. Stange ) Ambulanser dirigeres fra AMK (113) 3.3 TELEFONER Medisinsk nødmeldetjeneste Alle apparatene er pr. september 2004 på Hedmarken legevakt Mobiltelefoner Se Plan for kriseledelsen 3.4 MAT Det finnes et lite lager for tørrmat, hermetikk og ferskvare på Stange Sykehjem Ottestad Bo- og servicesenter Vallset Bo- og servicesenter Lille Kjonerud Bofellesskap Side 18 av 18 Sist oppdatert

19 4 HELSE- OG SOSIALBEREDSKAP I EKSTRAORDINÆRE SITUASJONER 4.1 UTSKRIVNING AV PASIENTER Ledelsen ved sykehjemmene, i samarbeid med sykehjemslegene, og ledelsen ved andre institusjoner/boformer har myndighet til å beslutte hvem som kan utskrives/overføres annet omsorgsnivå/sted i en krisesituasjon. 4.2 MYNDIGHET TIL UTKALLING AV PERSONELL Med personell menes alt personell ansatt i kommunen inkludert leger med fastlegeavtale. Rådmannsnivået og virksomhetsleder for berørt personell har myndighet til å utkalle personell etter behov. Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder kan utkalle personell etter behov dersom rådmannsnivået eller aktuelle virksomhetsleder ikke er tilgjengelig, eller at utkalling av personell må gjøres uten tidsspille. Dersom kriseledelsen er etablert er det denne som har utkallingsmyndighet jfr. plan for kriseledelse pkt. 2.3 og 2.4. Side 19 av 19 Sist oppdatert

20 4.3 TABELL - HENDELSER, TILTAK, ANSVAR Tabellen under er satt opp for hendelsene som er vurdert som sannsynlige i kommunens ROSanalyse. For alle ekstraordinære situasjoner gjelder tiltak som ivaretar omsorg for berørte og pårørende informasjonstjeneste til berørte og presse 1 Større skogbrann Konsekvens for drift 1. Redusert kapasitet hvis veinettet/framkommelighet er berørt 2. Bebyggelse/institusjoner kan trues/ødelegges 3. Økt behov for medisinsk primærvurdering av innbyggere/innsatspersonell Helsetjenestens oppgaver Sosialtjenesten/barn- og familie oppgaver Tiltak 1. Sørge for innkalling av tilstrekkelig personell til vanlig drift 2. Fortløpende vurdere og etablere evakuerings-tiltak 3. Etablere medisinsk primærmottak og informasjonstjeneste 1. Etablere alternative boliger for befolkningen 2. Organisere økonomisk nødhjelp 3. Ivaretakelse av barn/unges omsorgsbehov Ansvar Berørte virksomhetsledere Kriseledelsen og berørte virksomhetsledere i samarbeid kommuneoverlegen el. virksomhetsleder helse/rehab. 2 Større industribrann Konsekvens for drift 1. Redusert kapasitet hvis veinettet/framkommelighet er berørt 2. Bebyggelse/institusjoner kan trues/ødelegges 3. Økt behov for medisinsk primærvurdering av innbyggere/innsatspersonell Helsetjenestens oppgaver Tiltak 1. Sørge for innkalling av tilstrekkelig personell til vanlig drift 2. Fortløpende vurdere og etablere evakuerings-tiltak Kriseledelsen i samarbeid med virksomhetsleder barn og fam. Sosialleder Virksomhetsleder barn og fam. Ansvar Berørte virksomhetsledere Kriseledelsen og berørte virksomhetsledere i samarbeid 3. Etablere medisinsk Kommuneoverlegen el. primærmottak og virksomhetsleder informasjonstjeneste helse/rehab. Sosialtjenesten/barn- og 1. Etablere alternative Virksomhetsleder barn og Side 20 av 20 Sist oppdatert

Helseberedskapsplan. for. Hurum kommune

Helseberedskapsplan. for. Hurum kommune Helseberedskapsplan for Hurum kommune Hurum kommune 09.09.2003 Fylkesmannen i Buskerud Helseavdelingen Vår dato Vår referanse 12. mars 2003 03/3437- RSB/- Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt av Oppland fylkesting 9. desember 2009 Side 2 Hovedoversikt: 1. SAMMENDRAG... 7 2. MÅL FOR

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer