FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR REFERATSAKER I PERIODEN. I Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 047113 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR REFERATSAKER I PERIODEN. I Dato: 22.05.2013"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/ /4203 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 13/2929 S 12/ EVENTUELT 13/3239 U 11/ Vestrnyra barnehage TILSYNSRAPPORT VESTMYRA BARNEHAGE 13/3862 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN MÅNEDSRAPPORT MARS /3863 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN MÅNEDSRAPPORT APRIL /3615 I 13/ Direktoratet for INFORMASJON OM samfunnssikkerhet og PROSESSEN RUNDT beredskap OMORGANISERIGEN A V 110 REGIONENE 13/4205 X 11/ ERFARIG FRA BRUKERKONTORET FOR APRIL 2013 INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 ~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2929 I IJoumaipostID: Arkiv sakid.: 12/2434 I Saksbehandler: IngerLise Evenstrøm Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 015/13 FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR Dato: LIKESTILLING A V FUNKSJONSHEMMEDE EVENTUELT Vedlegg: Ingen Sammendrag: Saker som tas opp i møte: INNSTILLING: FUN VEDTAK Kurs Hjelpemiddelutstillng tirsdag 23.april. Fra i Bodø spektrum, alle firma som har avtale med NAV er invitert til å stile ut hjelpemidler. Det er firma som kommer Veronika, Janne og Marit ønsker å dra på messen hvis det passer. Den 25.april er det en hjelpemiddelmesse på Thon hotell som går på varsling og omgivelseskontroll. Tilrettelegging i boliger for at bl.a. demente skal klare seg lengre hjemme. Stein Ole Rørvik er koordinator for hvem som reiser fra Fauske. Marit Stemland tar kontakt med Stein Ole som representant fra rådet, ønsker å delta på messen. Deltakelse av både medlem og vara på møter. Vara kan møte om de ønsker det. Vara har talerett på møtet. Det er kun valgt representant som mottar møtegodtgjørelse, møter ikke valgt representant deltar vara som ordinært medlem.

3 Torgheisen Rådet for likestiling av funksjonshemmede registrerer at torgheisen har ikke vært åpen i vinter. Det har heller ikke vært brøytet til denne. Det er fortsatt ikke kommet opp skilt. Sak om skilting er behandlet i planutvalget. Det tas kontakt med Lise Gunn for å sjekke hvor dette står. Neste møte bes Gunnar Myrstad informere om hvordan torgheisen kan bli operativ. ~Dårlig'"i'Kõelighet~iFauske sentrum vinterstid) Detliar vært svært dårlig fremkommelighet på enkelte plasser i vinter. Spesielt i bygg der det ikke er aktivitet har det vært vanskelig å komme frem med både rullatorer, rullestoler og barnevogner. Enkelte huseiere har fjernet is fra tak, uten at dette er blitt fjernet fra fortauet. Rådet for likestiling av funksjonshemmede ser at oppvarmet fortau ville løst mange av utfordringene med fremkommelighet vinterstid. \JTIlëlSëFUNdëSdriftsutvalge~ Forkortelse på Fauske kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede Sjekk med fylkessekretæren angående forkortelsen RLF Rådet for likestiling av funksjonshemmede. Kan Fauske kommunale råd for likestillng av funksjonshemmede endre forkortelse til RLF. Facebookprofi Er det ønskelig og formålstjenlig at rådet oppretter en facebookside. Medlemmene i rådet bes tenke på hvilke muligheter en slik opprettelse vil gi dem til neste møte. ~tt utskrift bekreftes ~ MI.lJ' ~ ngerltfe Evenstrøm.. Enhetleder barnehage ~UtSkrifCsend. es: 'Driftsutvalg~ Enhetsleder bygg/eiendom Gunnar Myrstad

4 ~ FAUSKE KOMMUNE Enhet barnehage Vestmyrabarnehage Tiurveien FAUSKE Saksbehandler: IngerLise Evenstrøm Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 13/3239/INE Dato: TILSYNSRAPPORT VESTMYRA BARNEHAGE TILSYN A V 4.JANUAR 2013 I TILSYN I I VESTMYRA I B.ARNEHAGE TILSYNET VAR ANMELDT/UANMELDT: DATO: 4/12013 KL TILSYNET BLE VARSLET I BREV DATERT: DATO: 9/ Til stede fra barnehagen: Eier Styrer Fra samarbeidsutvalget Sissel Alver Til stede fra Fauske kommune Enhetsleder barnehage. IngerLise Evenstrøm Varslet tema for tilsynet var:. Pedagognormen,j.fr. barnehageloven 18 og veileder om krav til pedagogisk bemanning i barehageloven med forskrifter Nr F4266/2011. Barns rett til medvirkningj.fr. barnehageloven 3 og rammeplan for barehager.. Leke og oppholdsarealj.fr. veileder til forskrift om miljørettet helsevern barnehage og skoler m.v. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE P ÁLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Ingen Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Torggt. 21 Epost: postmottak(gfauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org. nr:

5 Leke og oppholdsareal per barn I Opplysningene her ses i samenheng med det antall. bar som har plass i bamehagen Barehagens godkjente leke og oppholdsareal, innvendig Eiers vedtektsfestede norm for arealutnyting per bam Barehagens uteareal, inkludert b gningsmasse Er det gjort endringer i bruk av arealet siden godkjenning/siste tilsyn, evt. hvilke? nei Barne og familedepartementet har fastsatt følgende veiledende normer:. Inneareal for bar over tre år: 4 m2 netto leke og oppholdsareal pr. barn.. Inneareal for bar under tre år: ca. I13 større leke og oppholdsareal enn normen angir for bar over tre år.. I barnehager bør barnas lekeareal ute være omlag seks ganger leke og oppholdsarealet inne. Barnehagens bemanning, pedagognorm Opplysningene knyttes til barehagelovens Opplysningene ses i sammenheng med bamehagens sist innsendte årsmelding..l Barnehagen fremviser oversikt over vaktplan og åpningstid Har barnehagen førskolelærer eller annen ja X nei person med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse i styrerstillng Barnehagens stilinger for pedagogiske ledere antall årsverk 7 antall personer 8 Er det eventuelt tilsatt personer med ja nei X dispensasjon fra utdanningskrav i noen av de ovennevnte stillngene? I tilfelle ja, hvor mange? antall personer Antall årsverk: Antall stilinger utenom styrer og ped. Ledere, antall årsverk antall personer ordinær drift Har barnehagen ekstra bemanning pga. barn ja X nei med spesielle behov? Hvis ja, hvor mange? antall pedagoger 1 Antall årsverk 1 Pedagoger? Antall assistenter 2 Antall årsverk 0,9 Assistenter? Hvilken vikarordning har barnehagen? Vikarbyrå Finnes det regler for vikarbruk? jax nei I tilfelle ja, hvilke Brukes ved behov, brukes sjelden ved avspasering Iforskriffor pedagogisk bemanning star det: 1. Normfor pedagogisk bemanning Det skal være minimum énpedagogisk leder per 1418 barn nar barna er over tre ar ogénpedagogisk leder per 79 barn nar barna er under tre ar og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. L barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet ølæs noe per pedagogisk leder. ~~,:"".. rvf /I

6 L veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven medforskrifer (Rundskriv nr F4266/2011) er det understreket at normen setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn pr pedagogisk leder. Videre står det at grensen er uavhengig av organisering og at normen skal være oppfyltfor barnehagen som helhet. Opplysninger om barna Her bes om opplysninger om hvilke bar som er i barehagen i dag../barnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid o l f: tt h pp ysmngene sammen a es er: 02 år, 08 t/uke Antall barn Tilsynsmyndighets omregning, j,fr. pedagognorm 02 år, 916 t/uke 02 år, 1724 t/uke år, 2532 t/uke 02 år, 3340 t/uke 02 år, 41+ t/uke år, 08 t/uke 36 år, 916 t/uke 36 år, 1723 t/uke år, 2532 t/uke 36 år, 3340 t/uke 36 år, 41+ t/uke Sum ~ _~ Tospråkiigebarn I 21 Antall Barn rett til medvirkning: Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning Barn i barehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barehagens daglige virksomhet. Barn skaljevnligfå mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barets synspunkter skal tilegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Hvordan ivaretas barns rett til medvirkning? Oversikt over hvordan barns medvirkning blir ivaretatt blir utdelt og ligger vedlagt. Medvirkning dokumenteres bl.a. gjennom: Det skrives hver dag på tavle til foreldrene, bilder henges opp, en egen permtil hvert barn, månedsplaner for hver avdeling Oppsummering: Pedagognormen Barehagen følger pedagognormen og har tilsatt utdanet pedagog i alle stilingene som krever det. Barns rett til medvirkning i.fr. barnehageloven 3 og rammeplan for barnehager. Barnehagen har god oversikt over hvordan medvirkning blir ivaretatt i det daglige. Under samtalen kommer det frem at barnehagen selv ser at de bør jobbe mer med gode rutiner for medvirkning dokumenteres. c;;,.o 'l n.f A

7 Leke og oppholdsareal j.fr. veileder ti forskrift om milørettet helsevern i barnehage og skoler ff.v. Utvendig leke og oppholdsareal er på 2150 m2. Det anbefales at ute arealet er om lag 6 ganger større enn arealet inne. Barnehagen har et godkjent leke og oppholdsareal på 596,4 m2 innvendig. Barnehagen vil da ha plass til 149 barn, omregnet til barn over 3 år. Dagens barnetall krever et areal på 445,26 m2. Dermed er oppfyller barnehagen forskriftens norm for leke og oppholdsareal både inne og ute ~erknader/ Avvik Det er ingen avvik som er avdekt i forbindelse med tilsynet. Det anbefales likevel at barnehagen jobber med å få et bedre system for dokumentasjon i forhold til barns medvirkning, j.fr. barnehagelovens 3 Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak i tråd medforvaltningsloven 2. Det er klagefrist på tre uker fra tilsynsrapporten er mottatt, jf forvaltningslova 29. Med hilsen Inger Lise Evenstrøm Enhetsleder barnehage Vedlegg:. Oversikt over hvordan barns medvirkning blir hensyntatt i Vestmyra barehage. Oversikt over antall bar pr avdeling (NB! L oversikten fremkommer det at bara født i 20 i O regnes som små bar, de skal regnes som store bar fra 2013, j. fr. forståelsen til pedagognorm). Tegning over barnehagens inne og ute areal. C;rl"" Il "f' Il

8 Oversikt over hvordan barns medvirkning blir hensyn tatt i Vestmyra barnehage. Bars medvirkning øker selvfølgelig i tråd med barnets alder. Når de minste barna begyner i barnehagen hensyntas barns medvirkning i hovedsak ved at hver enkelt barn få følge sin egen rytme mht behov for stell, hvile og mat. Etter hver som bara blir større gis de mulighet ti å: velge hvem som skal skifte bleier velge. pålegg og frt, og hvor mye de skal spise velge sanger velge hva de vil leke med, og hvem de vil leke med (de voksne er til stede for å gi hjelp og støtte, "påfyll") selv regulere klær når de er for varmelkalde selv bestemme når de skal på do selv bestemme om dodøra skal være åpen eller igjen velge hvor mye de vil gjøre ut aven formigsaktivitet velge ulike aktiviteter i rom som er inedet slik at ulikt materiell er tilgengelig til en viss grad bestemme om de skal være ute eller ine. velge bursdagsmat og akiviteter av og til bestemme inold i og selv være med å lede samlingsstunden Det legges i det daglige vekt på:. at rommene er inedet slik at bara har tilgang til ulike formingsaktiviteter, spil og leker.. at man hele tiden har fokus på hva barna er opptatt av. Dette gjelder både på turer, ine og ute i barehagen, i samlingsstund og andre pedagogiske opplegg.. at bara får inspil og inspirasjon til ny lek, f.eks ved å gå mye på tur utenfor barnehagens område. Bars medvirkning er nevnt i årsplanen, men temaet er ike mye utdypet. Barnehagen har ikke klare og gode rutiner på hvordan barns medvirkning dokumenteres. Konklusjonen kan nok være at bars medvirkning hensyntas i det daglige, men at dette i lien grad er satt i system og dokumentert Sissel Alver styrer

9 Oversikt over antall barn pr. avdeling og totalt Jfr pedagognorm Pr Avd. Hele pl. Halve pl. Ant. barn Ant. barn Merknad over 3 år under 3 år _Nordigarden 18 O 18 O Sørie:arden O Midtimellom 7 4 O 11 Totalt Bakkebr Rødhette 18 O 18 O Sorte Bil 7 1 O (l??) 8 (7??) l barn fyller 3 år 4.januar Blå Bukken 13 O 8 5 Lile Gul 9 O O 9 Totalt Eventyr (27??) 22(21??) Totalt Vestmyra bh!! (63??) 33 (32??) Totalt: 62 barn over 3 år krever minimum 3,44 pedagoger 33 barn under 3 år krever minimum 3,66 pedagoger 95 barn totalt krever minimum 7,10 pedagoger Eventyr: 26 barn over 3 år krever minimum 1,44 pedagog 22 barn under 3 år krever minimum 2,44 pedagog (3,88) Bakkeby: 36 barn over 3 år krever minimum 2,00 pedagog 11 barn under 3 år krever minimum 1,22 pedagog (3,22) (27 1,50) (21 2,33) (3,83) Pedagogiske ledere i Vestmyra barnehage pr Doris Edvardsen Lise Eliassen Marianne Rørdal Camila K. Larsen Randi 8trømhylden Unni Timonen MayMoen Tove Moen 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100 % 100% N ordigarden Sørigarden Midtimellom Midtimellom Rødhette Kaptein Sorte Bil Blå Bukken Lile Gul Totalt 700 %

10 ....~l..' LlJ...ADf9BREN.... T H....H~NSL :!~'!.RØKTOR it.cc. ti it..... i:kk~ 5Lfrv '2 ì3re. ìfom'z 47mt. I'.j. mcc/, Tiurveìen.Dahage 1.:et.

11 ..; ~ ri.~~!i BE.ROM li il I,l ( )/.11 ~,li I ~.~.~ ~..1 I 7 KONOR Z. L fjrlrl il ) 4 5 IL =~./ wc DUS '1, 'Z J""ro I \ i (.:, I rr i ~~~okj l IcJ i Il I I m ~ '111, / ~J~ING.~.u ~ / d~; 19 i l :J :"H" L 12 Il. LAGER 'I \ 6 GRPPEOM l ~ i L I i 7,fQ,. i : KJ 11 GROM I GRPP ~_' I i ' T,:",=,=~::=='1 \ I ~ 13ill' 22 'o W LA~7"~! /I I ñi 1 ' 42 wiz ii L/' ~'\i~3il"'1y ~, sise lii I \ I 9 FESRO 235,Z 13 'T ti l. VASKIBK Il ~ / (l ïr\ il i 1j, Jf ~'1 l '?/1 2 "" 2 l I I.l wc ~ 19 ~: '. ~ï di l~i (0"' l 15 j:l '~RO,. 14 l! ~.r. tl o i b ' ' I " 0Il. 0#',~7,ø./": I'I.I~ I WC fì"" / _.~,= ~ l) '. l.l!~~jj~r~ 1..1 Il! L! 21 GRPPEOM 8,4 ;z 23 GRUPPOM 1:,o,.z r:: == 24 GRUPOM 1'2.3 """2 32 GRER 08 VV '2 29 HI' I "' H LAGE H \ o.,..2 \ l, 'lli Ho lj 1l ~!I /i h:51 l. J ' m r" 31,,! 1"1. 'I~v l!i:~. ~, l c.! I, l. ',' \ II. ~!j i \, U. ' i 26 i=\ J 30 :: \ I ~. L/i 18 ':Sin.. U (l \~.~ Il. Her 16 GRPPRO oa..z. GR~EROM li.t:wi2 i, 25 VAS..1' STl.Ol " "J,. wc = VASlc.WC l cqe. I, ro o q 'l 'S IL ~.;i \.) l.. i. I l;; UT ìi0f1 wcl. ìl ~ i, i. ~ I te Itl lt LBJ ih, J ~ ó str du ADOMT FOR BRNVSE HOVDBNS RØKTOR BRANSLUKINGPART BRANS RINGEOK.UT UTGA "'N. NØDUTGAG MANGLYS. LL LEOEYS.. RØNINGS,!" 33. GRUPPOM 2D,l ~2 34 GRPPE 12.3_..2 (cru : B 60 /( rr? AnfC1 v( bê 3 (p X l.( Yl "l :: ) LILl ri "' q x: 5, ~3M "l:: Lii1q? m e il \~ ~ c: nr Nord ~ G(,l rr '2 "'lcdfi 'MUCr : 5& M '( Sør : 17 IV ~ klk~ (~Clki(C/ : tq.vr'2 ~ 13/7M '1 (dalt. I q l, ~1 j" iê Vestryra bameag j i! t i!,

12 ~~7"' ~:~'vl\ i, ~ ~._.. '._ _. \ "~o À 'i,...'1!~7., ~i;1~'d:'. ' //,..' \ ~\ tr " ~. i. '. \ il;i \ Ç'.i;...~~ri'!Ø";~S _c/ ':,/ \ \~ " i"~ //""" ). \\i~\ ~\;'\.. '../.. i \ I\~\~\. ~'~'...l."j ~,;,\ \'\ 'i \. /~::;:~"';fr~..'\ ~'~''''.l ~~.(~~. 1 \1 \'1\ X~.".~.~... \kl:j. "...,'.,/./'. øj:..~...,.r"..,'..,,\,..., r,..,..... \\, fl ~.~ '. \ t.~~.l.:.,.1,\~~:...' "~'o '\ *\ ~~~. \ ~ ~,\. ~,"5ti,;'.~)'(.O...,,\ \~,\,..,.'. 'o,,1 I~\\ 'I..~ï \ \ \ \~~ ~i.. ',.., ~1;.'~) ;;~)~. \\. ":\l~.' \...\~ \, I \\,..jl : i! 8 ~ ~ g ó ~ Gl ~ ~ ~& z* '..,líl!_,.'\. \\\~~\~, _, ~,.r..,,... '. \i.~~. " "\' '. \M,f~~\. i. ',:;:,.~.,)" "./' \ II \ /.~,:y ':i..'.~:;':'\~~~" '" '...,:.. \ 'i..\~..../ \ \ \ \ \,i..~,.d_l,\~;, r"d.'.~~.~c\\. "\ 'o, J~.. \,."..';\~(",...,.."'" \~:~\ I '.,,;. i.1._i '"'' \, ',\., \ &.. i, '\\::.'.' '.1, 'j.,d:wl,ft:o" \ \. \, "\~í,\ \\.\\ i. \\. ; \ L. l, ",. '.'UI Al ;~,,; \. i!...,_ Ù ~.... \\!l\\\ l"~ 11 '. ',il..,\ ~,\, \ \\.._,,,,~.::,'''t "0'"' '.,.","";, ri'~\' '.'i". \~....,\!~:\\ "",.,,'. /.~ L,...:;..;,.:I..i.'... 'i \ ~\" /!,!iy I ""J çfa d~ í k" \ l '\ ì "). '"_':'_~ ~ti;ir~~'."".,,'... i,",', \, ',;j,\\.. \Y.\ ~/ /.d,y'f,'/ 't ~ \ì;,'. ';~ii'..i~v'".\\~,...,'/o,/, :,~~ '," 'i..'."i''tj~..., ~..,.A~.~'.~ J'". Î.,.. \ \\t""":y\ Ii JÝ.~.~. j~."". '~ç.\l.'..".~. ;:;~'::"" "..' v '\,... ",\., ~ l,.0,.. \~\. ("' l'. \ \,.. Il ~j..a:... l~ '~, ~\',,.~""~ r._,._..\ 'h "'...".'..~ o...o" I, \~\ '~ ~. t Li. j 1.1 \~l\\ \i~~l"'" ::~ \.. ~. 'r~\ 'le \. ':,il~ \ i;"._dl"~~ \ \' \.t4"~\, "''',\\\':'';\1 (I.~~i\ ~i\ \\t\.. f( \,\: bi' \ ~i~ \ \ i L ; \ \ \ ' \~'\ I.~I ~~\'\ \,\ I..,Li' '..,. \~''':ï. \\,. tltt '\ ~ I :i, \. M.;.:_,;:...;_..~.tl.f~lt,. ""~1l f'i ~'r~~f;:,.~.*\."'\. '\1\ 'i.,.../.;r~j.~~jì,~'.~(i b\ ì tt:.1il'.1 \ ' t~ i\~".j ~\..".~~::.=.~~~:~.'\, ì,.'..~t~l\\ i'c\ 1\".\,.\ ~Xl (' J \. \ \t(',,~.' \'\ \.,\c..~;~rj.s\..)\ ol::'. \.' \\. \:\.~;~\\.d..\':\ \,\ i 1,1 1 l:', : ~.,i '.,\~.. 'il'..'., \.d'" '. '1.' " o.. i \.\1~~\. t,r.1 \, ;; \ \\ \~ \ ' ~'~..\ \~.. ii \ ~. t ~...\\'..~.. "\ \ ti.,\ i 'r~,\." l. \ \~ \, " \I'''Ù '. \...~... \..\.~) ~ i. \ \ ;/djj '.\\ '. ".., \ l,.'11""'\. ii ;. \,Il J il \; \.H\, \ \ i..\. '. ;;,.,.l, '~l V... '\ I.1 \" i ~~..:.~.. :;.. ~j lj ~V"l'.~\ ~..'\\" i...l,.. ~...~~~V.tji1....~.,.". ì.0 "..Ú.?";S:v.:t~\.,,~r~~,cr.~"\' o.~ ".:\ I,.',.1. C. '. '~lj 't,~i\ 'j.i... Av,... \. 'I'"~ tj "\ \Ü ií\\'~'c"j"'r \~, ~ _" "'\!\L\r'7'~1 ~1 "..1',\' ('. \~. "1' ", ~1\\ rl4 \ t.. ~'_"_d"". ':C\;\.. \.. \''\\:.,.. \~.\t~rjl~\lc,,~'j~_._._.. \....._ '\..,~ (\ \~"" \ \v'~i'\~, 1\. \'1,.. i \':,,,.. ~ L.\ \ \ ~ i 1 \m,r:"., '. t,.. 11\11, \. ". ',\~, \... 1 ).~;.._. '"tj.' 1,~'1 \ i\ tii, \. _ ~~r:. :ij \ 1f,~, i. \ \......~, ~ l".~~::~., \ \ 'J'~ \ t \ \ '.r'.b:t~.:'1;',~i/i. '~ ~: \ \\ \ ~ \\ j \"l '..='.t...:;.~r..._.;;''~'"~._~i~iii i rf~~l' ,',..~~~ ~:t~;y~#i~~cj,"~wr~_~_,:~ìt:i.l ~~w~~._ Cl1_L

13 ~..I FAUSKE KOMMUNE ~ BARNEVERNTJENESTEN UTVIDET MÅNEDSRAPPORT MARS 2013 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: 5 13 Hittl i år: Her telles kun èn melding pr. ny sak Henlagte meldinger: O O Hittil i år: 3 1 Dvs. undersøkelser innledes ikke Undersøkelser innledet: 2 10 Hittil i år: Undersøkelser sluttført: 9 9 Hittil i år: Av disse sluttført innen frist: Inklusive sendt nemnd 3 5 Hittil i år: 8 22 Status pr : Venter på undersøkelse: 4 15 Under undersøkelse: Barn som venter på tiltak: O 1 Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt Tiltak pr : i hjem met/hybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: 4 Etter fylte 18 år til 23 år. Ettervernstiltak: Totalt: i a s oa omsorasp aner pr. Tit k Barn/unÇJdom som skal ha Har plan: ManÇJler: Tiltaksplan: Omsorgsplan:

14 o fl' pp øiging av f os t er h' ljem: Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune totalt: 33 Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: I 25 Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år: T 8 Antall barn som har fått lovpålagt oppfølging hittil i år: 32 F aus k ek tl ommunes i synsansvar: Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske kommune: 26 Plassert av andre kommuner:.1 15 Plassert av.fauske kommune: I 11 Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: 24 Antall barn som har fått lovpålagt tilsyn hittil i år: 20 Lovpålarit tilsyn tisvarer minst fire tilsynsbesøk i løpet av året Kommentarer: Bemanning/kapasitet: Barneverntjenesten er fullt bemannet i den forstand at alle stillinger er besatt. Vi har imidlertid hatt noe sykefravær i mars. Nye meldinger: I løpet av første kvartal har vi mottatt 17 nye meldinger. Dette er lavere enn normalt. Undersøkelsesfrister: Pr hadde barneverntjenesten 4 saker/barn som ventet på undersøkelse. Disse var alle nye saker mottatt siste halvdel av mars. Videre hadde vi 10 barn under undersøkelse. Barn/ungdom med hjelpetiltak: Så langt i 2013 har det totale antallet barn/ungdom med hjelpetiltak i hjemmet! på hybel har gått ytterligere ned til 49 i mars Sammenlignbare tall for juni 2012 er 80, og 60 for desember Arsakene til denne utviklingen er sammensatt. Barneverntjenesten hartatt initiativ til å avslutte en del. gamle tiltakssaker der det har vært lite aktivitet. Videre er vi nøye med å trekke oss ut av saker der familiene kan få tilstrekkelig hjelp fra andre deler av hjelpeapparatet. De siste fem månedene fra november 2012 tom. mars 2013 har meldings tilfanget vært lavere enn normalt, og kun et mindretall av undørsøkelsessakene har endt med tiltak. Antall barn/ungdom plassert utenfor hjemmet. Det totale antallet plassertß barn har holdt seg stabilt så langt i Vi forventer ingen store endringer her. Vi har jevnlig nyplasseringer, men også plasseringer som opphører. Tiltaksplaner/omsorgsplaner: Mht. tiltaksplaner og omsorgsplaner er vi fortsatt ikke helt i mål. Dette står nå for tur. Alle omsorgsplanene vil bli ferdigstilt i løpet av mai.

15 Oppfølging av fosterhjem: Fauske kommune har oppfølgingsansvaret for i alt 33 barn og unge som er plassert i fosterhjem i eller utenfor Fauske kommune. Ett av disse har fått ett oppfølgingsbesøk for lite så langt i år. Samlet sett er oppfølgingen av barn i fosterhjem godt ivaretatt. Kommunens tilsynsansvar: Fauske kommune har pt. tilsynsansvar for i alt 26 fosterbarn under 18 år. Av disse har 24 barn fått oppnevnt tilsynsfører. 20 av barn har fått minst ett tilsynsbesøk hittil i år, dvs. tilsvarende lovkravet. Oppsummering: Situasjonen i barneverntjenestener i all hovedsak tilfredsstillende. Fauske den Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

16 10. FAUSKE KOMMUNE ~ BARNEVERNTJENESTEN MÅNEDSRAPPORT APRIL 2013 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: 13 6 Hittl i år: 30 Her telles kun èn melding pr. ny sak Av disse henlagte meldinger: 5 1 Hittil i år: 8 Dvs. undersøkelser innledes ikke Undersøkelser innledet: 11 3 Hittil i år: 25 Undersøkelser sluttført: 2 6 Hittil i år: 18 Av disse sluttført innen frist: 2 5 Hittil i år: 10 Status pr Venter på undersøkelse: 1, Under undersøkelse: Barn som venter på tiltak: Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt O 1 Tiltak pr i hjemmetlhybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: 2 Ettervernstiltak: Etter fyte 18 år til 23 år Totalt: Kommentarer: I mars har vi mottatt 13 nye meldinger. Alle nye undersøkelsessaker unntatt èn er påbegynt. Gjennomstrømmingen av saker er pt. god. i mars og april har barneverntjenesten hatt til sammen fire saker til behandling i fylkesnemnda eller retten. i mai står ytterligere en sak for tur. Det er arbeidskrevende prosesser. i slutten av mai skal fylkesmannen gjennomføre tilsyn med Fauske barneverntjeneste mht. vår oppfølging av barn i fosterhjem. Tilsynet er omfattende og har krevd enn del forberedelser, noe samtlige medarbeidere har bidratt til.

17 Sykefraværet har vært høyere enn normalt i april idet 24 medarbeidere har vært delvis sykemeldt. Sykemeldingene er ikke arbeidsrelatert. Fauske den Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

18 Direktoratet for *ä S ssmfunnsslkkemøt b og beredskap Vår saksbehandler Vesla Victoria Kalve, tlf Til rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i politidistriktene Telemark, Agder, Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, SørTrøndelag, Nord Trøndelag, Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vestfinnmark og 0stfinnmark Dokument dato Deres dato Vår raferanse 20 I 31160/KA VI Deres referansa I av 3 Ardvkodel 331.~_.~. ~. Fauske kommune. ~_. ~;FËiD Klassorlng J.ID (20113 i ~~ i Informasjon om prosessen rundt omorganiseringen av 11 Oregionenene L. Bakgrunn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennom lenbjfe tid arbeidet for større og robuste enheter i brann og redningsvesenet og vcd L L Osentralene. Nødalareringssentralene for brann ble sist omorganisert i 2003 fra 47 til 24 sentrler, og DSB har foreslått å redusere antall regioner ytterligere. DSBs målsetning er å skape sterke brann og redningsfaglige L losentraler for befolkningen, nødstilte og de kommunale og interkommunale brann og redningsvesenene. DSB har som sentral tilsynsmyndighet hjemmel i brann og eksplosjonsvemloven 16 (I), til å fastsette nøalarmeringsregioner, og å pålegge kommuner å etablere en nødalarmeringssentral. DSB hadde som målsetning å få gjennomført omorganiseringen av L loregionenejør innføringen av Nødnett, fordi det ble ansett som samfunnsøkonomisk ugunstig å utruste sentraler som var foreslått nedlagt med nytt ustyr. DSB sendte derfor ut høringsbrev og varsel om vedtak om omorganisering av L losentralene i forkant av utrullingen av Nødnett, heruder bestilingen av nyt utstyr til i 10 sentralene.. For å få saken så god opplyst som mulig har DSB tatt i mot høringsuttalclser fra berørte kommuner og øvrige instanscr, og gjennomgått samtlige innspil før vcdtak ble fattet. DSB har også avholdt dialogmøter hvor kommuner og andre fikk anledning til å stile spørsmål og fremme sine synspunkter.2 Den fàttet DSB vedtak om en felles nødalarmeringsregion for kommunene i politidistriktene Telemark og Agder, med L L Osentral lagt til ArendaL. Vedtaket ble påklaget og klagesaken er til behandling i Justis og bcrcdskapsdepartementet (departementet). Det er redegjort nærmere for klagesaken under punkt 2. l Brev av til rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i politidistriktene Nordre Buskcrud, Søndrc Buskerud, V cstfold, Telemark, Agder og Rogaland, samt brcv av til rådmenn og bïdnnsjcfer i allc kommunene i politidistrktene Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane, siimt brcv av 3 L til rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør Trøndelag, NordTrøndelag, og kommunene Os i Hcdmark, Vanylven og BindaL. 2 DSB avholdt dialogmøtcr i Skien dcn i , i Arendal den i 3, i Stavangcr den i , i Bcrgcn den , i Jølster den , i Ålesund den og i Trondhcim dcn Poitadresse Direktoratet for samfunnssikkorl og beredskap Hovedkontor Postboks Tønsberg Kontoradresie Rambergveien Tønsberg E.poit postmouak( dsb.no Teleron Internett dsb.no Teleraki Org.nr Hovidkontoradres.. Rambergv9Ìen Tønsberg

19 Oen26.0i.l3 fattt OSB vedtak onien felles nøarmeringsregion forkomm1lnene i Hai.galand og SunhordJandog Rogaland, sakeiter stilt i bero i OSBfrein til ytterligere politidistrene med llo.sentrallagt til Stavanger; Vedtaket er påklaget. og utredninger foreligger. Deo fattet DSB vedta oni èn felles nødalarmeringsregion fot konimuneneipolitidistriktne Sogn og Fjotdane ogllotdaland, med 11 Osentrl lagt til Bergen; Vedtaet er påklaget. og saken et stil i b~ idsbfrtil yteiligere utreninger foreligger..... DSB mottok ldageav i 1.On3 fra il O~ Telemark. ogk1age av fra Skien brannkorpsforening på vedtak om 11 Otiknytning for kommunene Telemak politidistrkt. nsb fantikke gr til å endre eller oppheve vedtaket av 15;02.13,og saken ble derfor oversèndt til depaemente den IS for endelig avgjørelse... Den fikk DSB brevfrdepartemeniet medforespørsel om ytterligeriilf()jon førendehg avgjørlse ikìagesaen kine fattes. Deparementet haret behov for mer informasjon knyttet til. robusthet. og økonomiske konsekvenser av rendyrkedefagsentrler sett i sai:et1lteng rnedsentraler somutførél' tilleggsoppgaver. Departementet ønskerogsä en analyse med oversikt over daens beiigog oppgaveportfølje ved den enkelte IlOsentral. og desainsøkonomiske konsekvensèr avforslagetomfæt og støe! io~sentrler med og uten tilleggsoppgaver. Dearementeøruker yidere at DSll skal fremlegge en proscplan for hvordan den ettpureinformsjonenskal innhente og. utarbides,heruderåvurdere hvorvidt hele eller deler av anlysen bø utførs med ekstern bistand. DeartementetharanodetDSllomikkeågåvideremed den kon:eteetler andrsrnuenlåìnger av L L Oseatraene, før infornasj onen er innhentet og analyseíieer&iennomført.. Som en følge iivát deparementet krver en. ytrligere utrg av I 10sakenfør det fattes en endelíg belutning, Vil ikke omorganiierigen bh endelig bestemt før bestlütgen av nyt utsty tilllo~sentraiet1e mhendes tilnødnettleverandøen, Deter vü...tigforbrannog redin svesenene, og oppgavene desk.l utfø, atnødnettleveranenikke forsinkes. DS)) fastholder med bakgn i dett den eksisterende. utbyggngs~o8 ulillingsplanen for Nødnettogiverlaetterbestillng avkontrllromsutstyrògså til 110 sentrler som er vedtatt avvklet.. DSBmenereiionorganiseringav.i. I Oregionene i trâdmed nsbs s1cisse vil. føre til store og robuste fagsentrlersomtadmohlere nødnrop vedhverenkeltientral,og som håndterer flere oppdrag per operatør enn det som sk,er i dag.. Den varledeottorganisedngen vil øke håndtering$evnetl til de nye sentralene betdelig nmtidig som det Vil gjøre demmindr sårbar. Det økte hendelsesoinfangetsom sentrlen samlet sett må hådtere, vil øke kompetansn og erfarngen hos opertørne; DettS1mme... med bilene, vil gjør lio~sentrlene mer robuiittil å hådtere fle", samtidige henelser så vel som store ress\lskrevende og kompleksebra11et,ulykker og krisesitiasjoner... DSB har staret arbeidet nied å frmbrin~eytlerligere informsjon o~ analyser!i1ikdeparementethat oppdaterte teknologiskesystenr somintcuderer kart i sentrlen. og mulighet.foropsløsningeri bedtorn Bere kommuner ogbrannsjefer vil holdes orientert om sakens utikling..

20 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for brann og redning /1360/KAVI 3 av 3 Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for brann og redning ~5&l~.ß, Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør dw/j cl. y Hans Kristian Madscn avdclingsleder Kopi: Justis Grenland og beredskapsdepartementet Havn Fylkesmannen i Telemark, AustAgder, VestAgder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, SørTrøndclag, NordTrøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Skicn brannkorpsforcning II

21 Erfaring fra brukerkontoret april pasienter ble meldt utskrivningsklar fra Nordlandssykehuset i april, 4 pasienter måttet vente på kortidsplass, dette tilsvarer 11 døgn med betaling. Plass~situasjonen er slik at det er vanskelig å få etablert rehabilitering/utredning og avlastningstilbud for hjemmeboende brukere. Det driftes med 8 dobbeltrom på langtidsavdeling. Dette er 3 færre langtidsplasser enn tidligere da Sagatun var i drift. På kortidsavdelingen er det nå 5 pasienter som venter på plass ved langtidsavdelingen. I denne perioden har hjemmetjenesten tatt imot 7 utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset. Plass~situasjon pr Nordlandssykehuset på vent. på korttidsplass Hjemmeboende på vent på korttidsplass/ 4 avlastning 5 Korttidsavdelingpå vent på 5 langtidsplass Hjemmeboende på vent på 3 langtidsplass På vent på paviljongsplass 8 Søkere omsorgsbolig 4 Valnesfj ord Saksstatistikk 2013 Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Innvilget Underbeh Avslått Klager 2 2 Vedtaks statistikk hjemmetjenesten År Mnd. Distrikt Antall brukere Antall tj enester Time pr. uke 2013 Jan Nordvest Jan Sentruøst ' 2013 Jan Sulitjelma Febr Nordvest Febr Sentruøst Febr Sulitjelma Mars Nordvest Mars Sentruøst Mars Sulitjelma April Nordvest

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3743 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/981 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans : Driftsutvalget Sak nr. 037/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1073 I

FAUSKE KOMMUNE 12/1073 I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget 12/1073 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/293 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen. Sak nr.: 049/12 I DRIFTSUTVALG I Dato: 15.02.2012.

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn:

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Tilsynet var anmeldt/uanmeldt: Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Styrer: Andre: Til stede fra Alstahaug kommune: OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 22.05.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina. OPPMØTE KL. 10.00 PÅ SAGATUN HELSE.. OG SOSIALSENTER, SULITJELMA Til behandling: Saksnr.

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG. REGULERIGSPLAN FOR GEITBERGET 12/2938 I 12/742 26.03.2012 Kommunalt råd for TILGJENGELIGHETEN likestiling av

FAUSKE KOMMUNE UTVALG. REGULERIGSPLAN FOR GEITBERGET 12/2938 I 12/742 26.03.2012 Kommunalt råd for TILGJENGELIGHETEN likestiling av I~--------~--~~--~--------------~-~------_. SAKSPAPIR. FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: saldd.: 12/693 12/2680 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 042/12 I PLAN-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 030/13 I FORMANNSKAP I Dato: 29.04.2 REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 030/13 I FORMANNSKAP I Dato: 29.04.2 REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 13/3184 Arkiv sakd.: 13/782 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 030/13 I FORMANNSKAP I Dato: 29.04.2 013 II REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag:

Detaljer

Formål Barnehagelovens 1

Formål Barnehagelovens 1 HOF KOMMUNE Barnehagesjef Hofslundveien 5 3090 Hof Tel. 33 09 56 91 E-post: postmottak@hof.kommune.no TILSYN MED BARNEHAGER I HOF KOMMUNE Skjema 1 Skjema 1 fylles ut digitalt og sendes kommunen seinest

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HELSE- OG OMSORGSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR HELSE- OG OMSORGSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HELSE- OG OMSORGSUTVALG Tid: 20.04.2016 kl.: 09:00-17:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 025/16-028/16 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy 2008 1 Tilsyn med barnehager Lov om barnehager 16 Utøvelse av tilsyn Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 114334 I I Arkiv sakid.: 0311216 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 0381 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: RAPPORT ETTER TILSYN MED HINDERÅVÅG BARNEHAGE

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: RAPPORT ETTER TILSYN MED HINDERÅVÅG BARNEHAGE TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE Dato: 19.04.2013 Vår ref: 9444/2013 2011/149 Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf. 52 75 80 03 Arkiv:A10 Dykkar ref: Hinderåvåg barnehage 5560 NEDSTRAND RAPPORT

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Berit Hågensen 73 19 91

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak 53/2013 OKN-sak 25/2013 Dato: 26.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/403 Saksbeh: Eli Fløttum, 23431110 Arkivkode: ORIENTERING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

V~'J l. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08. Fauske åpne familiebarnehage telles ikke med i denne sammenheng.

V~'J l. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08. Fauske åpne familiebarnehage telles ikke med i denne sammenheng. Barnehageoversikt pr. 1.sept.08 V~'J l Kosmo Valnesfjord Stemland Erikstad Vestmyra Hauan Lyngv/Tink Medås Kvitblik Sulitjelma Kvitlyngvn. SUM 01.1.. o......,...,... '.'.' ",.,.,;... 1ft....'.;. 20,S 42

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier)

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Skjemaet benyttes under tilsynet og brukes som grunnlag for tilsynsrapport del A. Barnehagens godkjenningsdokument sendes sammen med denne egenmelding

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA

FAUSKE KOMMUNE KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/3967 I Arkiv sakid.: 12/330 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Klagenemnda II Sak nr.: 073/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Lise Gun Hansen I Dato:

Detaljer

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: 1. Tema for tilsyn: Aksdal barnehage drives etter barnehagelovens regler.

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: 1. Tema for tilsyn: Aksdal barnehage drives etter barnehagelovens regler. TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE Dato: 10.05.2013 Vår ref: 11180/2013 2011/2628 Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf. 52 75 80 03 Arkiv:A10 Dykkar ref: Aksdal barnehage Postboks 94 5575 AKSDAL

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I PILOTPROSJEKTET - HVOR GODT ER LOKALDEMOKR TIET I DIN KOMMUNE?

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I PILOTPROSJEKTET - HVOR GODT ER LOKALDEMOKR TIET I DIN KOMMUNE? SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8009 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 09/1884 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 072/09 I FORMANNSKAP I Dato: 16.09.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/4545 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2176 I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG I Dato: 25.05.2010 SØKNAD

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Er det avtalt samarbeid med andre barnehager eller familiebarnehager i nærområdet?

Er det avtalt samarbeid med andre barnehager eller familiebarnehager i nærområdet? SØKNAD OM GODKJENNING AV FAMILIEBARNEHAGE DEL 1 Søknad om godkjenning av ordningen/organiseringen av familiebarnehagen. Opplysninger om søker: Navn: Privatadresse: Tlf.nr. (inkl. mobiltlf.): E postadresse:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

Oslo kommune bydel Griinerlokka bydelsadministrasjonen

Oslo kommune bydel Griinerlokka bydelsadministrasjonen Oslo kommune bydel Griinerlokka Støperiet barnehage enhetsleder Hasleveien 3 0571 OSLO Dato: 31.10.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr):saksbeh:arkivkode: 201300101-51Asta Langgård323 RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening, datert 10.09.12 _ - Karttsnitt

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening, datert 10.09.12 _ - Karttsnitt 1--- --------- ----_.--------------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE,- I Joiima1postID: 12/8815 Arkiv sakld.: 12/1833 S111ttbehand1ede vedtaksinstans: P1an- ogutvik1ingsutva1get II Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLlNGSUTV

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKØRING - PRODUKSJON AV FILM SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKØRING - PRODUKSJON AV FILM SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1940 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 101506 I Saksbehandler: Ragnar Andreas Pettersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: i~// ) I PLAN- OG

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets kommuner Landets fylkesmenn Rundskriv Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 2427 19 Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 7,1 Vurdering av søknader om nye stillinger 7 8.3 Rapporteringskrav fra fylkesmannen til

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.01.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-005/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 086/09 I KOMMUNESTYRE REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 086/09 I KOMMUNESTYRE REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouralpostID: 09/9295 Arkiv sakid.: 0912488 II Sak nr.: 086/09 I KOMMUNESTYRE I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 29.10.2009 REFERATSAKER

Detaljer

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE KVÆNANGEN NORDREISA SKJERVØY TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE 2012 2015 Kvænangen kommune Nordreisa Kommune Skjervøy kommune Redigert høst 2011 PLAN FOR TILSYN BARNEHAGE, 2012-2015 Kommuner: Skjervøy. Kvænangen

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE Gjelder fra 18.09.02 Vedtatt i Sekstorstyret Oppvekst/fritid 71/02 18.09.02 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE GJELDENDE FRA 18.09.2002 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1766 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/438 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 013/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 02.03.2011

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

FYLKESNEMNDENE. Fylkesnemndas funksjon og saksbehandling i saker etter helse- og omsorgstjenesteloven 10-2 og 10-3

FYLKESNEMNDENE. Fylkesnemndas funksjon og saksbehandling i saker etter helse- og omsorgstjenesteloven 10-2 og 10-3 FYLKESNEMNDENE Fylkesnemndas funksjon og saksbehandling i saker etter helse- og omsorgstjenesteloven 10-2 og 10-3 Alta, 29. November 2016 Fylkesnemndsleder Jørn H. Bremnes Hva er fylkesnemnda? Fylkesnemndene

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR SAKSPÁPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1078 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 139/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012

Detaljer

NOU 2012:1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene

NOU 2012:1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ.

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 10/9506 I Arkiv sakid.: 10/2338 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret li Sak m.: 064/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli I Dato: 17.11.2010

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer