FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR REFERATSAKER I PERIODEN. I Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 047113 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR REFERATSAKER I PERIODEN. I Dato: 22.05.2013"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/ /4203 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 13/2929 S 12/ EVENTUELT 13/3239 U 11/ Vestrnyra barnehage TILSYNSRAPPORT VESTMYRA BARNEHAGE 13/3862 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN MÅNEDSRAPPORT MARS /3863 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN MÅNEDSRAPPORT APRIL /3615 I 13/ Direktoratet for INFORMASJON OM samfunnssikkerhet og PROSESSEN RUNDT beredskap OMORGANISERIGEN A V 110 REGIONENE 13/4205 X 11/ ERFARIG FRA BRUKERKONTORET FOR APRIL 2013 INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 ~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2929 I IJoumaipostID: Arkiv sakid.: 12/2434 I Saksbehandler: IngerLise Evenstrøm Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 015/13 FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR Dato: LIKESTILLING A V FUNKSJONSHEMMEDE EVENTUELT Vedlegg: Ingen Sammendrag: Saker som tas opp i møte: INNSTILLING: FUN VEDTAK Kurs Hjelpemiddelutstillng tirsdag 23.april. Fra i Bodø spektrum, alle firma som har avtale med NAV er invitert til å stile ut hjelpemidler. Det er firma som kommer Veronika, Janne og Marit ønsker å dra på messen hvis det passer. Den 25.april er det en hjelpemiddelmesse på Thon hotell som går på varsling og omgivelseskontroll. Tilrettelegging i boliger for at bl.a. demente skal klare seg lengre hjemme. Stein Ole Rørvik er koordinator for hvem som reiser fra Fauske. Marit Stemland tar kontakt med Stein Ole som representant fra rådet, ønsker å delta på messen. Deltakelse av både medlem og vara på møter. Vara kan møte om de ønsker det. Vara har talerett på møtet. Det er kun valgt representant som mottar møtegodtgjørelse, møter ikke valgt representant deltar vara som ordinært medlem.

3 Torgheisen Rådet for likestiling av funksjonshemmede registrerer at torgheisen har ikke vært åpen i vinter. Det har heller ikke vært brøytet til denne. Det er fortsatt ikke kommet opp skilt. Sak om skilting er behandlet i planutvalget. Det tas kontakt med Lise Gunn for å sjekke hvor dette står. Neste møte bes Gunnar Myrstad informere om hvordan torgheisen kan bli operativ. ~Dårlig'"i'Kõelighet~iFauske sentrum vinterstid) Detliar vært svært dårlig fremkommelighet på enkelte plasser i vinter. Spesielt i bygg der det ikke er aktivitet har det vært vanskelig å komme frem med både rullatorer, rullestoler og barnevogner. Enkelte huseiere har fjernet is fra tak, uten at dette er blitt fjernet fra fortauet. Rådet for likestiling av funksjonshemmede ser at oppvarmet fortau ville løst mange av utfordringene med fremkommelighet vinterstid. \JTIlëlSëFUNdëSdriftsutvalge~ Forkortelse på Fauske kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede Sjekk med fylkessekretæren angående forkortelsen RLF Rådet for likestiling av funksjonshemmede. Kan Fauske kommunale råd for likestillng av funksjonshemmede endre forkortelse til RLF. Facebookprofi Er det ønskelig og formålstjenlig at rådet oppretter en facebookside. Medlemmene i rådet bes tenke på hvilke muligheter en slik opprettelse vil gi dem til neste møte. ~tt utskrift bekreftes ~ MI.lJ' ~ ngerltfe Evenstrøm.. Enhetleder barnehage ~UtSkrifCsend. es: 'Driftsutvalg~ Enhetsleder bygg/eiendom Gunnar Myrstad

4 ~ FAUSKE KOMMUNE Enhet barnehage Vestmyrabarnehage Tiurveien FAUSKE Saksbehandler: IngerLise Evenstrøm Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 13/3239/INE Dato: TILSYNSRAPPORT VESTMYRA BARNEHAGE TILSYN A V 4.JANUAR 2013 I TILSYN I I VESTMYRA I B.ARNEHAGE TILSYNET VAR ANMELDT/UANMELDT: DATO: 4/12013 KL TILSYNET BLE VARSLET I BREV DATERT: DATO: 9/ Til stede fra barnehagen: Eier Styrer Fra samarbeidsutvalget Sissel Alver Til stede fra Fauske kommune Enhetsleder barnehage. IngerLise Evenstrøm Varslet tema for tilsynet var:. Pedagognormen,j.fr. barnehageloven 18 og veileder om krav til pedagogisk bemanning i barehageloven med forskrifter Nr F4266/2011. Barns rett til medvirkningj.fr. barnehageloven 3 og rammeplan for barehager.. Leke og oppholdsarealj.fr. veileder til forskrift om miljørettet helsevern barnehage og skoler m.v. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE P ÁLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Ingen Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Torggt. 21 Epost: postmottak(gfauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org. nr:

5 Leke og oppholdsareal per barn I Opplysningene her ses i samenheng med det antall. bar som har plass i bamehagen Barehagens godkjente leke og oppholdsareal, innvendig Eiers vedtektsfestede norm for arealutnyting per bam Barehagens uteareal, inkludert b gningsmasse Er det gjort endringer i bruk av arealet siden godkjenning/siste tilsyn, evt. hvilke? nei Barne og familedepartementet har fastsatt følgende veiledende normer:. Inneareal for bar over tre år: 4 m2 netto leke og oppholdsareal pr. barn.. Inneareal for bar under tre år: ca. I13 større leke og oppholdsareal enn normen angir for bar over tre år.. I barnehager bør barnas lekeareal ute være omlag seks ganger leke og oppholdsarealet inne. Barnehagens bemanning, pedagognorm Opplysningene knyttes til barehagelovens Opplysningene ses i sammenheng med bamehagens sist innsendte årsmelding..l Barnehagen fremviser oversikt over vaktplan og åpningstid Har barnehagen førskolelærer eller annen ja X nei person med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse i styrerstillng Barnehagens stilinger for pedagogiske ledere antall årsverk 7 antall personer 8 Er det eventuelt tilsatt personer med ja nei X dispensasjon fra utdanningskrav i noen av de ovennevnte stillngene? I tilfelle ja, hvor mange? antall personer Antall årsverk: Antall stilinger utenom styrer og ped. Ledere, antall årsverk antall personer ordinær drift Har barnehagen ekstra bemanning pga. barn ja X nei med spesielle behov? Hvis ja, hvor mange? antall pedagoger 1 Antall årsverk 1 Pedagoger? Antall assistenter 2 Antall årsverk 0,9 Assistenter? Hvilken vikarordning har barnehagen? Vikarbyrå Finnes det regler for vikarbruk? jax nei I tilfelle ja, hvilke Brukes ved behov, brukes sjelden ved avspasering Iforskriffor pedagogisk bemanning star det: 1. Normfor pedagogisk bemanning Det skal være minimum énpedagogisk leder per 1418 barn nar barna er over tre ar ogénpedagogisk leder per 79 barn nar barna er under tre ar og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. L barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet ølæs noe per pedagogisk leder. ~~,:"".. rvf /I

6 L veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven medforskrifer (Rundskriv nr F4266/2011) er det understreket at normen setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn pr pedagogisk leder. Videre står det at grensen er uavhengig av organisering og at normen skal være oppfyltfor barnehagen som helhet. Opplysninger om barna Her bes om opplysninger om hvilke bar som er i barehagen i dag../barnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid o l f: tt h pp ysmngene sammen a es er: 02 år, 08 t/uke Antall barn Tilsynsmyndighets omregning, j,fr. pedagognorm 02 år, 916 t/uke 02 år, 1724 t/uke år, 2532 t/uke 02 år, 3340 t/uke 02 år, 41+ t/uke år, 08 t/uke 36 år, 916 t/uke 36 år, 1723 t/uke år, 2532 t/uke 36 år, 3340 t/uke 36 år, 41+ t/uke Sum ~ _~ Tospråkiigebarn I 21 Antall Barn rett til medvirkning: Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning Barn i barehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barehagens daglige virksomhet. Barn skaljevnligfå mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barets synspunkter skal tilegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Hvordan ivaretas barns rett til medvirkning? Oversikt over hvordan barns medvirkning blir ivaretatt blir utdelt og ligger vedlagt. Medvirkning dokumenteres bl.a. gjennom: Det skrives hver dag på tavle til foreldrene, bilder henges opp, en egen permtil hvert barn, månedsplaner for hver avdeling Oppsummering: Pedagognormen Barehagen følger pedagognormen og har tilsatt utdanet pedagog i alle stilingene som krever det. Barns rett til medvirkning i.fr. barnehageloven 3 og rammeplan for barnehager. Barnehagen har god oversikt over hvordan medvirkning blir ivaretatt i det daglige. Under samtalen kommer det frem at barnehagen selv ser at de bør jobbe mer med gode rutiner for medvirkning dokumenteres. c;;,.o 'l n.f A

7 Leke og oppholdsareal j.fr. veileder ti forskrift om milørettet helsevern i barnehage og skoler ff.v. Utvendig leke og oppholdsareal er på 2150 m2. Det anbefales at ute arealet er om lag 6 ganger større enn arealet inne. Barnehagen har et godkjent leke og oppholdsareal på 596,4 m2 innvendig. Barnehagen vil da ha plass til 149 barn, omregnet til barn over 3 år. Dagens barnetall krever et areal på 445,26 m2. Dermed er oppfyller barnehagen forskriftens norm for leke og oppholdsareal både inne og ute ~erknader/ Avvik Det er ingen avvik som er avdekt i forbindelse med tilsynet. Det anbefales likevel at barnehagen jobber med å få et bedre system for dokumentasjon i forhold til barns medvirkning, j.fr. barnehagelovens 3 Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak i tråd medforvaltningsloven 2. Det er klagefrist på tre uker fra tilsynsrapporten er mottatt, jf forvaltningslova 29. Med hilsen Inger Lise Evenstrøm Enhetsleder barnehage Vedlegg:. Oversikt over hvordan barns medvirkning blir hensyntatt i Vestmyra barehage. Oversikt over antall bar pr avdeling (NB! L oversikten fremkommer det at bara født i 20 i O regnes som små bar, de skal regnes som store bar fra 2013, j. fr. forståelsen til pedagognorm). Tegning over barnehagens inne og ute areal. C;rl"" Il "f' Il

8 Oversikt over hvordan barns medvirkning blir hensyn tatt i Vestmyra barnehage. Bars medvirkning øker selvfølgelig i tråd med barnets alder. Når de minste barna begyner i barnehagen hensyntas barns medvirkning i hovedsak ved at hver enkelt barn få følge sin egen rytme mht behov for stell, hvile og mat. Etter hver som bara blir større gis de mulighet ti å: velge hvem som skal skifte bleier velge. pålegg og frt, og hvor mye de skal spise velge sanger velge hva de vil leke med, og hvem de vil leke med (de voksne er til stede for å gi hjelp og støtte, "påfyll") selv regulere klær når de er for varmelkalde selv bestemme når de skal på do selv bestemme om dodøra skal være åpen eller igjen velge hvor mye de vil gjøre ut aven formigsaktivitet velge ulike aktiviteter i rom som er inedet slik at ulikt materiell er tilgengelig til en viss grad bestemme om de skal være ute eller ine. velge bursdagsmat og akiviteter av og til bestemme inold i og selv være med å lede samlingsstunden Det legges i det daglige vekt på:. at rommene er inedet slik at bara har tilgang til ulike formingsaktiviteter, spil og leker.. at man hele tiden har fokus på hva barna er opptatt av. Dette gjelder både på turer, ine og ute i barehagen, i samlingsstund og andre pedagogiske opplegg.. at bara får inspil og inspirasjon til ny lek, f.eks ved å gå mye på tur utenfor barnehagens område. Bars medvirkning er nevnt i årsplanen, men temaet er ike mye utdypet. Barnehagen har ikke klare og gode rutiner på hvordan barns medvirkning dokumenteres. Konklusjonen kan nok være at bars medvirkning hensyntas i det daglige, men at dette i lien grad er satt i system og dokumentert Sissel Alver styrer

9 Oversikt over antall barn pr. avdeling og totalt Jfr pedagognorm Pr Avd. Hele pl. Halve pl. Ant. barn Ant. barn Merknad over 3 år under 3 år _Nordigarden 18 O 18 O Sørie:arden O Midtimellom 7 4 O 11 Totalt Bakkebr Rødhette 18 O 18 O Sorte Bil 7 1 O (l??) 8 (7??) l barn fyller 3 år 4.januar Blå Bukken 13 O 8 5 Lile Gul 9 O O 9 Totalt Eventyr (27??) 22(21??) Totalt Vestmyra bh!! (63??) 33 (32??) Totalt: 62 barn over 3 år krever minimum 3,44 pedagoger 33 barn under 3 år krever minimum 3,66 pedagoger 95 barn totalt krever minimum 7,10 pedagoger Eventyr: 26 barn over 3 år krever minimum 1,44 pedagog 22 barn under 3 år krever minimum 2,44 pedagog (3,88) Bakkeby: 36 barn over 3 år krever minimum 2,00 pedagog 11 barn under 3 år krever minimum 1,22 pedagog (3,22) (27 1,50) (21 2,33) (3,83) Pedagogiske ledere i Vestmyra barnehage pr Doris Edvardsen Lise Eliassen Marianne Rørdal Camila K. Larsen Randi 8trømhylden Unni Timonen MayMoen Tove Moen 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100 % 100% N ordigarden Sørigarden Midtimellom Midtimellom Rødhette Kaptein Sorte Bil Blå Bukken Lile Gul Totalt 700 %

10 ....~l..' LlJ...ADf9BREN.... T H....H~NSL :!~'!.RØKTOR it.cc. ti it..... i:kk~ 5Lfrv '2 ì3re. ìfom'z 47mt. I'.j. mcc/, Tiurveìen.Dahage 1.:et.

11 ..; ~ ri.~~!i BE.ROM li il I,l ( )/.11 ~,li I ~.~.~ ~..1 I 7 KONOR Z. L fjrlrl il ) 4 5 IL =~./ wc DUS '1, 'Z J""ro I \ i (.:, I rr i ~~~okj l IcJ i Il I I m ~ '111, / ~J~ING.~.u ~ / d~; 19 i l :J :"H" L 12 Il. LAGER 'I \ 6 GRPPEOM l ~ i L I i 7,fQ,. i : KJ 11 GROM I GRPP ~_' I i ' T,:",=,=~::=='1 \ I ~ 13ill' 22 'o W LA~7"~! /I I ñi 1 ' 42 wiz ii L/' ~'\i~3il"'1y ~, sise lii I \ I 9 FESRO 235,Z 13 'T ti l. VASKIBK Il ~ / (l ïr\ il i 1j, Jf ~'1 l '?/1 2 "" 2 l I I.l wc ~ 19 ~: '. ~ï di l~i (0"' l 15 j:l '~RO,. 14 l! ~.r. tl o i b ' ' I " 0Il. 0#',~7,ø./": I'I.I~ I WC fì"" / _.~,= ~ l) '. l.l!~~jj~r~ 1..1 Il! L! 21 GRPPEOM 8,4 ;z 23 GRUPPOM 1:,o,.z r:: == 24 GRUPOM 1'2.3 """2 32 GRER 08 VV '2 29 HI' I "' H LAGE H \ o.,..2 \ l, 'lli Ho lj 1l ~!I /i h:51 l. J ' m r" 31,,! 1"1. 'I~v l!i:~. ~, l c.! I, l. ',' \ II. ~!j i \, U. ' i 26 i=\ J 30 :: \ I ~. L/i 18 ':Sin.. U (l \~.~ Il. Her 16 GRPPRO oa..z. GR~EROM li.t:wi2 i, 25 VAS..1' STl.Ol " "J,. wc = VASlc.WC l cqe. I, ro o q 'l 'S IL ~.;i \.) l.. i. I l;; UT ìi0f1 wcl. ìl ~ i, i. ~ I te Itl lt LBJ ih, J ~ ó str du ADOMT FOR BRNVSE HOVDBNS RØKTOR BRANSLUKINGPART BRANS RINGEOK.UT UTGA "'N. NØDUTGAG MANGLYS. LL LEOEYS.. RØNINGS,!" 33. GRUPPOM 2D,l ~2 34 GRPPE 12.3_..2 (cru : B 60 /( rr? AnfC1 v( bê 3 (p X l.( Yl "l :: ) LILl ri "' q x: 5, ~3M "l:: Lii1q? m e il \~ ~ c: nr Nord ~ G(,l rr '2 "'lcdfi 'MUCr : 5& M '( Sør : 17 IV ~ klk~ (~Clki(C/ : tq.vr'2 ~ 13/7M '1 (dalt. I q l, ~1 j" iê Vestryra bameag j i! t i!,

12 ~~7"' ~:~'vl\ i, ~ ~._.. '._ _. \ "~o À 'i,...'1!~7., ~i;1~'d:'. ' //,..' \ ~\ tr " ~. i. '. \ il;i \ Ç'.i;...~~ri'!Ø";~S _c/ ':,/ \ \~ " i"~ //""" ). \\i~\ ~\;'\.. '../.. i \ I\~\~\. ~'~'...l."j ~,;,\ \'\ 'i \. /~::;:~"';fr~..'\ ~'~''''.l ~~.(~~. 1 \1 \'1\ X~.".~.~... \kl:j. "...,'.,/./'. øj:..~...,.r"..,'..,,\,..., r,..,..... \\, fl ~.~ '. \ t.~~.l.:.,.1,\~~:...' "~'o '\ *\ ~~~. \ ~ ~,\. ~,"5ti,;'.~)'(.O...,,\ \~,\,..,.'. 'o,,1 I~\\ 'I..~ï \ \ \ \~~ ~i.. ',.., ~1;.'~) ;;~)~. \\. ":\l~.' \...\~ \, I \\,..jl : i! 8 ~ ~ g ó ~ Gl ~ ~ ~& z* '..,líl!_,.'\. \\\~~\~, _, ~,.r..,,... '. \i.~~. " "\' '. \M,f~~\. i. ',:;:,.~.,)" "./' \ II \ /.~,:y ':i..'.~:;':'\~~~" '" '...,:.. \ 'i..\~..../ \ \ \ \ \,i..~,.d_l,\~;, r"d.'.~~.~c\\. "\ 'o, J~.. \,."..';\~(",...,.."'" \~:~\ I '.,,;. i.1._i '"'' \, ',\., \ &.. i, '\\::.'.' '.1, 'j.,d:wl,ft:o" \ \. \, "\~í,\ \\.\\ i. \\. ; \ L. l, ",. '.'UI Al ;~,,; \. i!...,_ Ù ~.... \\!l\\\ l"~ 11 '. ',il..,\ ~,\, \ \\.._,,,,~.::,'''t "0'"' '.,.","";, ri'~\' '.'i". \~....,\!~:\\ "",.,,'. /.~ L,...:;..;,.:I..i.'... 'i \ ~\" /!,!iy I ""J çfa d~ í k" \ l '\ ì "). '"_':'_~ ~ti;ir~~'."".,,'... i,",', \, ',;j,\\.. \Y.\ ~/ /.d,y'f,'/ 't ~ \ì;,'. ';~ii'..i~v'".\\~,...,'/o,/, :,~~ '," 'i..'."i''tj~..., ~..,.A~.~'.~ J'". Î.,.. \ \\t""":y\ Ii JÝ.~.~. j~."". '~ç.\l.'..".~. ;:;~'::"" "..' v '\,... ",\., ~ l,.0,.. \~\. ("' l'. \ \,.. Il ~j..a:... l~ '~, ~\',,.~""~ r._,._..\ 'h "'...".'..~ o...o" I, \~\ '~ ~. t Li. j 1.1 \~l\\ \i~~l"'" ::~ \.. ~. 'r~\ 'le \. ':,il~ \ i;"._dl"~~ \ \' \.t4"~\, "''',\\\':'';\1 (I.~~i\ ~i\ \\t\.. f( \,\: bi' \ ~i~ \ \ i L ; \ \ \ ' \~'\ I.~I ~~\'\ \,\ I..,Li' '..,. \~''':ï. \\,. tltt '\ ~ I :i, \. M.;.:_,;:...;_..~.tl.f~lt,. ""~1l f'i ~'r~~f;:,.~.*\."'\. '\1\ 'i.,.../.;r~j.~~jì,~'.~(i b\ ì tt:.1il'.1 \ ' t~ i\~".j ~\..".~~::.=.~~~:~.'\, ì,.'..~t~l\\ i'c\ 1\".\,.\ ~Xl (' J \. \ \t(',,~.' \'\ \.,\c..~;~rj.s\..)\ ol::'. \.' \\. \:\.~;~\\.d..\':\ \,\ i 1,1 1 l:', : ~.,i '.,\~.. 'il'..'., \.d'" '. '1.' " o.. i \.\1~~\. t,r.1 \, ;; \ \\ \~ \ ' ~'~..\ \~.. ii \ ~. t ~...\\'..~.. "\ \ ti.,\ i 'r~,\." l. \ \~ \, " \I'''Ù '. \...~... \..\.~) ~ i. \ \ ;/djj '.\\ '. ".., \ l,.'11""'\. ii ;. \,Il J il \; \.H\, \ \ i..\. '. ;;,.,.l, '~l V... '\ I.1 \" i ~~..:.~.. :;.. ~j lj ~V"l'.~\ ~..'\\" i...l,.. ~...~~~V.tji1....~.,.". ì.0 "..Ú.?";S:v.:t~\.,,~r~~,cr.~"\' o.~ ".:\ I,.',.1. C. '. '~lj 't,~i\ 'j.i... Av,... \. 'I'"~ tj "\ \Ü ií\\'~'c"j"'r \~, ~ _" "'\!\L\r'7'~1 ~1 "..1',\' ('. \~. "1' ", ~1\\ rl4 \ t.. ~'_"_d"". ':C\;\.. \.. \''\\:.,.. \~.\t~rjl~\lc,,~'j~_._._.. \....._ '\..,~ (\ \~"" \ \v'~i'\~, 1\. \'1,.. i \':,,,.. ~ L.\ \ \ ~ i 1 \m,r:"., '. t,.. 11\11, \. ". ',\~, \... 1 ).~;.._. '"tj.' 1,~'1 \ i\ tii, \. _ ~~r:. :ij \ 1f,~, i. \ \......~, ~ l".~~::~., \ \ 'J'~ \ t \ \ '.r'.b:t~.:'1;',~i/i. '~ ~: \ \\ \ ~ \\ j \"l '..='.t...:;.~r..._.;;''~'"~._~i~iii i rf~~l' ,',..~~~ ~:t~;y~#i~~cj,"~wr~_~_,:~ìt:i.l ~~w~~._ Cl1_L

13 ~..I FAUSKE KOMMUNE ~ BARNEVERNTJENESTEN UTVIDET MÅNEDSRAPPORT MARS 2013 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: 5 13 Hittl i år: Her telles kun èn melding pr. ny sak Henlagte meldinger: O O Hittil i år: 3 1 Dvs. undersøkelser innledes ikke Undersøkelser innledet: 2 10 Hittil i år: Undersøkelser sluttført: 9 9 Hittil i år: Av disse sluttført innen frist: Inklusive sendt nemnd 3 5 Hittil i år: 8 22 Status pr : Venter på undersøkelse: 4 15 Under undersøkelse: Barn som venter på tiltak: O 1 Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt Tiltak pr : i hjem met/hybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: 4 Etter fylte 18 år til 23 år. Ettervernstiltak: Totalt: i a s oa omsorasp aner pr. Tit k Barn/unÇJdom som skal ha Har plan: ManÇJler: Tiltaksplan: Omsorgsplan:

14 o fl' pp øiging av f os t er h' ljem: Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune totalt: 33 Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: I 25 Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år: T 8 Antall barn som har fått lovpålagt oppfølging hittil i år: 32 F aus k ek tl ommunes i synsansvar: Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske kommune: 26 Plassert av andre kommuner:.1 15 Plassert av.fauske kommune: I 11 Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: 24 Antall barn som har fått lovpålagt tilsyn hittil i år: 20 Lovpålarit tilsyn tisvarer minst fire tilsynsbesøk i løpet av året Kommentarer: Bemanning/kapasitet: Barneverntjenesten er fullt bemannet i den forstand at alle stillinger er besatt. Vi har imidlertid hatt noe sykefravær i mars. Nye meldinger: I løpet av første kvartal har vi mottatt 17 nye meldinger. Dette er lavere enn normalt. Undersøkelsesfrister: Pr hadde barneverntjenesten 4 saker/barn som ventet på undersøkelse. Disse var alle nye saker mottatt siste halvdel av mars. Videre hadde vi 10 barn under undersøkelse. Barn/ungdom med hjelpetiltak: Så langt i 2013 har det totale antallet barn/ungdom med hjelpetiltak i hjemmet! på hybel har gått ytterligere ned til 49 i mars Sammenlignbare tall for juni 2012 er 80, og 60 for desember Arsakene til denne utviklingen er sammensatt. Barneverntjenesten hartatt initiativ til å avslutte en del. gamle tiltakssaker der det har vært lite aktivitet. Videre er vi nøye med å trekke oss ut av saker der familiene kan få tilstrekkelig hjelp fra andre deler av hjelpeapparatet. De siste fem månedene fra november 2012 tom. mars 2013 har meldings tilfanget vært lavere enn normalt, og kun et mindretall av undørsøkelsessakene har endt med tiltak. Antall barn/ungdom plassert utenfor hjemmet. Det totale antallet plassertß barn har holdt seg stabilt så langt i Vi forventer ingen store endringer her. Vi har jevnlig nyplasseringer, men også plasseringer som opphører. Tiltaksplaner/omsorgsplaner: Mht. tiltaksplaner og omsorgsplaner er vi fortsatt ikke helt i mål. Dette står nå for tur. Alle omsorgsplanene vil bli ferdigstilt i løpet av mai.

15 Oppfølging av fosterhjem: Fauske kommune har oppfølgingsansvaret for i alt 33 barn og unge som er plassert i fosterhjem i eller utenfor Fauske kommune. Ett av disse har fått ett oppfølgingsbesøk for lite så langt i år. Samlet sett er oppfølgingen av barn i fosterhjem godt ivaretatt. Kommunens tilsynsansvar: Fauske kommune har pt. tilsynsansvar for i alt 26 fosterbarn under 18 år. Av disse har 24 barn fått oppnevnt tilsynsfører. 20 av barn har fått minst ett tilsynsbesøk hittil i år, dvs. tilsvarende lovkravet. Oppsummering: Situasjonen i barneverntjenestener i all hovedsak tilfredsstillende. Fauske den Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

16 10. FAUSKE KOMMUNE ~ BARNEVERNTJENESTEN MÅNEDSRAPPORT APRIL 2013 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: 13 6 Hittl i år: 30 Her telles kun èn melding pr. ny sak Av disse henlagte meldinger: 5 1 Hittil i år: 8 Dvs. undersøkelser innledes ikke Undersøkelser innledet: 11 3 Hittil i år: 25 Undersøkelser sluttført: 2 6 Hittil i år: 18 Av disse sluttført innen frist: 2 5 Hittil i år: 10 Status pr Venter på undersøkelse: 1, Under undersøkelse: Barn som venter på tiltak: Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt O 1 Tiltak pr i hjemmetlhybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: 2 Ettervernstiltak: Etter fyte 18 år til 23 år Totalt: Kommentarer: I mars har vi mottatt 13 nye meldinger. Alle nye undersøkelsessaker unntatt èn er påbegynt. Gjennomstrømmingen av saker er pt. god. i mars og april har barneverntjenesten hatt til sammen fire saker til behandling i fylkesnemnda eller retten. i mai står ytterligere en sak for tur. Det er arbeidskrevende prosesser. i slutten av mai skal fylkesmannen gjennomføre tilsyn med Fauske barneverntjeneste mht. vår oppfølging av barn i fosterhjem. Tilsynet er omfattende og har krevd enn del forberedelser, noe samtlige medarbeidere har bidratt til.

17 Sykefraværet har vært høyere enn normalt i april idet 24 medarbeidere har vært delvis sykemeldt. Sykemeldingene er ikke arbeidsrelatert. Fauske den Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

18 Direktoratet for *ä S ssmfunnsslkkemøt b og beredskap Vår saksbehandler Vesla Victoria Kalve, tlf Til rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i politidistriktene Telemark, Agder, Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, SørTrøndelag, Nord Trøndelag, Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vestfinnmark og 0stfinnmark Dokument dato Deres dato Vår raferanse 20 I 31160/KA VI Deres referansa I av 3 Ardvkodel 331.~_.~. ~. Fauske kommune. ~_. ~;FËiD Klassorlng J.ID (20113 i ~~ i Informasjon om prosessen rundt omorganiseringen av 11 Oregionenene L. Bakgrunn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennom lenbjfe tid arbeidet for større og robuste enheter i brann og redningsvesenet og vcd L L Osentralene. Nødalareringssentralene for brann ble sist omorganisert i 2003 fra 47 til 24 sentrler, og DSB har foreslått å redusere antall regioner ytterligere. DSBs målsetning er å skape sterke brann og redningsfaglige L losentraler for befolkningen, nødstilte og de kommunale og interkommunale brann og redningsvesenene. DSB har som sentral tilsynsmyndighet hjemmel i brann og eksplosjonsvemloven 16 (I), til å fastsette nøalarmeringsregioner, og å pålegge kommuner å etablere en nødalarmeringssentral. DSB hadde som målsetning å få gjennomført omorganiseringen av L loregionenejør innføringen av Nødnett, fordi det ble ansett som samfunnsøkonomisk ugunstig å utruste sentraler som var foreslått nedlagt med nytt ustyr. DSB sendte derfor ut høringsbrev og varsel om vedtak om omorganisering av L losentralene i forkant av utrullingen av Nødnett, heruder bestilingen av nyt utstyr til i 10 sentralene.. For å få saken så god opplyst som mulig har DSB tatt i mot høringsuttalclser fra berørte kommuner og øvrige instanscr, og gjennomgått samtlige innspil før vcdtak ble fattet. DSB har også avholdt dialogmøter hvor kommuner og andre fikk anledning til å stile spørsmål og fremme sine synspunkter.2 Den fàttet DSB vedtak om en felles nødalarmeringsregion for kommunene i politidistriktene Telemark og Agder, med L L Osentral lagt til ArendaL. Vedtaket ble påklaget og klagesaken er til behandling i Justis og bcrcdskapsdepartementet (departementet). Det er redegjort nærmere for klagesaken under punkt 2. l Brev av til rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i politidistriktene Nordre Buskcrud, Søndrc Buskerud, V cstfold, Telemark, Agder og Rogaland, samt brcv av til rådmenn og bïdnnsjcfer i allc kommunene i politidistrktene Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane, siimt brcv av 3 L til rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør Trøndelag, NordTrøndelag, og kommunene Os i Hcdmark, Vanylven og BindaL. 2 DSB avholdt dialogmøtcr i Skien dcn i , i Arendal den i 3, i Stavangcr den i , i Bcrgcn den , i Jølster den , i Ålesund den og i Trondhcim dcn Poitadresse Direktoratet for samfunnssikkorl og beredskap Hovedkontor Postboks Tønsberg Kontoradresie Rambergveien Tønsberg E.poit postmouak( dsb.no Teleron Internett dsb.no Teleraki Org.nr Hovidkontoradres.. Rambergv9Ìen Tønsberg

19 Oen26.0i.l3 fattt OSB vedtak onien felles nøarmeringsregion forkomm1lnene i Hai.galand og SunhordJandog Rogaland, sakeiter stilt i bero i OSBfrein til ytterligere politidistrene med llo.sentrallagt til Stavanger; Vedtaket er påklaget. og utredninger foreligger. Deo fattet DSB vedta oni èn felles nødalarmeringsregion fot konimuneneipolitidistriktne Sogn og Fjotdane ogllotdaland, med 11 Osentrl lagt til Bergen; Vedtaet er påklaget. og saken et stil i b~ idsbfrtil yteiligere utreninger foreligger..... DSB mottok ldageav i 1.On3 fra il O~ Telemark. ogk1age av fra Skien brannkorpsforening på vedtak om 11 Otiknytning for kommunene Telemak politidistrkt. nsb fantikke gr til å endre eller oppheve vedtaket av 15;02.13,og saken ble derfor oversèndt til depaemente den IS for endelig avgjørelse... Den fikk DSB brevfrdepartemeniet medforespørsel om ytterligeriilf()jon førendehg avgjørlse ikìagesaen kine fattes. Deparementet haret behov for mer informasjon knyttet til. robusthet. og økonomiske konsekvenser av rendyrkedefagsentrler sett i sai:et1lteng rnedsentraler somutførél' tilleggsoppgaver. Departementet ønskerogsä en analyse med oversikt over daens beiigog oppgaveportfølje ved den enkelte IlOsentral. og desainsøkonomiske konsekvensèr avforslagetomfæt og støe! io~sentrler med og uten tilleggsoppgaver. Dearementeøruker yidere at DSll skal fremlegge en proscplan for hvordan den ettpureinformsjonenskal innhente og. utarbides,heruderåvurdere hvorvidt hele eller deler av anlysen bø utførs med ekstern bistand. DeartementetharanodetDSllomikkeågåvideremed den kon:eteetler andrsrnuenlåìnger av L L Oseatraene, før infornasj onen er innhentet og analyseíieer&iennomført.. Som en følge iivát deparementet krver en. ytrligere utrg av I 10sakenfør det fattes en endelíg belutning, Vil ikke omorganiierigen bh endelig bestemt før bestlütgen av nyt utsty tilllo~sentraiet1e mhendes tilnødnettleverandøen, Deter vü...tigforbrannog redin svesenene, og oppgavene desk.l utfø, atnødnettleveranenikke forsinkes. DS)) fastholder med bakgn i dett den eksisterende. utbyggngs~o8 ulillingsplanen for Nødnettogiverlaetterbestillng avkontrllromsutstyrògså til 110 sentrler som er vedtatt avvklet.. DSBmenereiionorganiseringav.i. I Oregionene i trâdmed nsbs s1cisse vil. føre til store og robuste fagsentrlersomtadmohlere nødnrop vedhverenkeltientral,og som håndterer flere oppdrag per operatør enn det som sk,er i dag.. Den varledeottorganisedngen vil øke håndtering$evnetl til de nye sentralene betdelig nmtidig som det Vil gjøre demmindr sårbar. Det økte hendelsesoinfangetsom sentrlen samlet sett må hådtere, vil øke kompetansn og erfarngen hos opertørne; DettS1mme... med bilene, vil gjør lio~sentrlene mer robuiittil å hådtere fle", samtidige henelser så vel som store ress\lskrevende og kompleksebra11et,ulykker og krisesitiasjoner... DSB har staret arbeidet nied å frmbrin~eytlerligere informsjon o~ analyser!i1ikdeparementethat oppdaterte teknologiskesystenr somintcuderer kart i sentrlen. og mulighet.foropsløsningeri bedtorn Bere kommuner ogbrannsjefer vil holdes orientert om sakens utikling..

20 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for brann og redning /1360/KAVI 3 av 3 Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for brann og redning ~5&l~.ß, Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør dw/j cl. y Hans Kristian Madscn avdclingsleder Kopi: Justis Grenland og beredskapsdepartementet Havn Fylkesmannen i Telemark, AustAgder, VestAgder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, SørTrøndclag, NordTrøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Skicn brannkorpsforcning II

21 Erfaring fra brukerkontoret april pasienter ble meldt utskrivningsklar fra Nordlandssykehuset i april, 4 pasienter måttet vente på kortidsplass, dette tilsvarer 11 døgn med betaling. Plass~situasjonen er slik at det er vanskelig å få etablert rehabilitering/utredning og avlastningstilbud for hjemmeboende brukere. Det driftes med 8 dobbeltrom på langtidsavdeling. Dette er 3 færre langtidsplasser enn tidligere da Sagatun var i drift. På kortidsavdelingen er det nå 5 pasienter som venter på plass ved langtidsavdelingen. I denne perioden har hjemmetjenesten tatt imot 7 utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset. Plass~situasjon pr Nordlandssykehuset på vent. på korttidsplass Hjemmeboende på vent på korttidsplass/ 4 avlastning 5 Korttidsavdelingpå vent på 5 langtidsplass Hjemmeboende på vent på 3 langtidsplass På vent på paviljongsplass 8 Søkere omsorgsbolig 4 Valnesfj ord Saksstatistikk 2013 Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Innvilget Underbeh Avslått Klager 2 2 Vedtaks statistikk hjemmetjenesten År Mnd. Distrikt Antall brukere Antall tj enester Time pr. uke 2013 Jan Nordvest Jan Sentruøst ' 2013 Jan Sulitjelma Febr Nordvest Febr Sentruøst Febr Sulitjelma Mars Nordvest Mars Sentruøst Mars Sulitjelma April Nordvest

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 22.05.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina. OPPMØTE KL. 10.00 PÅ SAGATUN HELSE.. OG SOSIALSENTER, SULITJELMA Til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 29.08.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 077/13-084/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3743 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/981 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans : Driftsutvalget Sak nr. 037/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy 2008 1 Tilsyn med barnehager Lov om barnehager 16 Utøvelse av tilsyn Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 29. april 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder Kontrollutvalgan IS Vår dato: 16.11. 2009 Vår saksbehandler: Mietinen Sissel tlf. 78 96 24 01 sissel.mietinen(dffk.no GAMV1K rl! KOMMUNE S! W Gamvik kommune v/rådmann Svein Tønnessen Postboks 174 9770

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Innledning.. 2 2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER 2.1. Forsvarlige og hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer.. 3 2.2. Nedbygging av restanser og søknader etter terrorangrepene

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

PPT og barnevern. - Lardal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 701007

PPT og barnevern. - Lardal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 701007 PPT og barnevern - Lardal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 701007 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn og rammer... 6 1.1.1 Vertskommunesamarbeid 6 1.1.2

Detaljer