UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:"

Transkript

1 UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Lasse Hermansen, UF-Follo, luftambulansetjenesten. NESTLEDER: Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet. SEKRETÆR: Dag Myhr, UF-Oslo, brannvesenet. KASSERER: Solfrid Østenengen, UF-Elverum, ambulansetjenesten. Nils Messelt, UF-Moss, politiet. Trond F. Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten. Jan-Olav Vagle, UF-Larvik, brannvesenet. VARAREPRESENTANT: Leif-Anders Valås, UF-Oslo, politiet. VARAREPRESENTANT: Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet. FAGLIGE OBSERVATØRER: Ole Valen, politiet. m/ vararepresentant Torbjørn Aas. Steinar Olsen, ambulansetjenesten. m/ vararepresentant Lars Solhaug. Harald Haslie, brannvesenet. m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen. REVISORER: Gunnar Haugen, lensmann i Ås i Akershus. Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt. VALGKOMITE: Ole Valen, Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder. Lars Brenden, Oslo brann- og redningsetat. Thrine Carlsen, Blefjell sykehus. 1

2 Det er i perioden avholdt fem landsstyremøter. Disse er avholdt på Geilo, Sykehuset Innlandet Gjøvik og tre av møtene er avholdt på Akershus ambulansetjenestes kontorer på Lørenskog. Leder, nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF-Norges gjøremål har avholdt arbeidsmøter i perioden. Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige medlemmer mellom styremøtene. Det har også vært stor tilgang på henvendelser til sekretariatet. Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker: Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg: Antall lokale fellesutvalg i Norge har økt vært år siden stiftelsen av UF-Norge 10. november Det er satt av mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste anledninger har representanter fra UF-Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter, og på selve stiftelsesmøtet. Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter forrige Landsmøte på Elverum i mai 2002 med 70 registrerte fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 75 lokale fellesutvalg i dag er i drift. Leder Lasse Hermansen som til daglig har sitt arbeid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært tilstede på et stort antall Tverrfaglige Akuttmedisinske Samarbeidskurs (TAS -kurs). Under disse kursene hvor ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet deltar har lederen også brukt tiden til å informere om fellesutvalg og dets arbeid. Dette har medført at det i ettertid er stiftet nye fellesutvalg. Aktiviteten i de lokale fellesutvalg blir lagt opp etter det initiativ og aktivitetsnivå som det lokale styret bestemmer. Det kan være fra engasjement til felles øvelser, faglige temakvelder, uttalelser i utrykningssaker lokalt og sentralt, og felles sosiale samlinger som knytter utrykningspersonellet tettere sammen. UF-Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med. Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig. Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne: Fagmerking av ledelsen på et skadested UF-Norge ble anmodet av Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen om å se på ny merking av ledelsen på et skadested. Dette arbeidet ble startet i vår forrige periode, og vestene har i mellomtiden vært utprøvd ett år i Follo politidistrikt. UF-Norge har våren 2004 sluttbehandlet saken og sendt sitt endelige forslag til Justisdepartementet. Bedre synbarhet på utrykningskjøretøyer i første omgang ambulanser. UF-Norge og Norges Ambulansesjefslag har etter oppfordring fra helsemyndighetene sett på fargevalget på ambulansene i sammenheng med en ny forskrift for ambulansebiler. Forslaget ble behørig behandlet i begge organisasjoner og oversendt helsemyndighetene i forrige periode. Forskriften er nå ferdigbehandlet og vi ser nå at våre fremtidige ambulansebiler blir gule av farge, noe som burde synes bedre i trafikken. 2

3 Kompetansebevis for utrykningsførere Etter flere tiårs diskusjoner og utredninger om opplæring av utrykningsføre så UF-Norge at det var på høy tid å få avklart dette. I den forbindelse ble det i forrige periode avholdt et møte med samferdselsminister Terje Moe Gustavsen for å drøfte saken. UF-Norge møtte stor forståelse og kompetansebeviset ble endelig innført. I kjølvannet av dette viste det seg å være uklarheter og ulike tolkninger rundt om i landet når det gjaldt den praktiske gjennomføringen og oppfølgingen av dette. UF-Norge ba derfor om et møte med samferdselsminister Toril Skogsholm for å avklare en ulik håndtering. Dette møte ble avholdt fredag 9. mai 2003 der også representanter fra Vegdirektoratet deltok. I forkant av møtet tok vårt styremedlem Nils Messelt samferdselsministeren og representanter fra Vegdirektoratet med på en lengre utrykningstur for å illustrere farer og problemer ved utrykningskjøring. Møtet har i ettertid gitt en positiv virkning. Digitalt nødsamband Dagens analoge samband holder så klart ikke mål. Alle tre etater opererer på åpen linje. Samtlige har av sine respektive arbeidsgivere fått klar ordre om å ta hensyn til personvernet. Den enkelte med få unntak er overlatt til seg selv i forhold til å avgjøre hva som blir sendt ut over nett. Denne påkjenningen kommer i tillegg til alt du skal utsette deg for av eksponering i daglig tjeneste. Åpent samband gir kriminelle et forsprang. Når det nå er tillatt å inneha politiscanner, er det kun kriminelle og andre naturlig nysgjerrige personer som har vunnet. Vi har tapt ved at vi risikerer å miste spor, viktige beslag og i verste fall komme til adresser der kriminelle har forberedt seg til kamp. For helsevesenet betyr denne åpenheten at de syke daglig får spredd detaljerte beskrivelser om seg selv, sine lidelser, familiære forhold og andre intime private detaljer rundt i nabolaget til en hver tyvlytter og sladrehank. Dette er uholdbart og et tilbakeskritt i vår hverdag og for befolkningen. For å støtte opp om innføringen av et nytt digitalt samband gjennomførte UF-Norge en underskriftskampanje blant landets utrykningspersonell for å påskynde denne prosessen. Vel 6000 underskrifter ble levert personlig til Justisdepartementet der statssekretæren mottok disse. Det er også sendt brev til alle politiske partiers gruppeledere på stortinget for å belyse saken, der det kan sies å komme positive tilbakemeldinger. I forbindelse med UF-Norges siste styremøte ble det laget en reportasje om nytt digitalt nødsamband som TV-Norge sendte i sine nyhetssendinger. Revidering av skadekortet GP-8042 Etter mer enn 20 år med det "gamle" skadekortet GP-8042 skal det nå utvikles et mer moderne og effektivt verktøy for bruk i skadestedsarbeidet. Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen og UF-Norge gjennomførte høsten 2002 et pilotprosjekt med nye skadekort for prehospital merking og dokumentering. Piloten ble gjennomført ved utrykningstjenesten i Akershus, Vestfold, Østfold og Tromsø by. Målet med piloten var å utvikle et verktøy som raskt gir de skadde en riktig prioritering og hastegrad, og som viser kvalitativ og tydelig informasjon for riktig respons og resursinnsats. Trond Fredrik Solhaug fra UF-Norge som var ansvarlig for gjennomføringen av piloten la ned et stort stykke arbeid for å få fullført dette. På en enkel måte skal dette gi mest mulig data og presis dokumentasjon som igjen vil optimalisere skadestedsarbeidet. 3

4 Ludvigprisen for 2003 til UF-Åmot Ludvigprisen er Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris. Prisen som deles ut av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU), består av et diplom i ramme og kroner. Prisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i Fylket. UF-Åmots leder Stein Dølplads som er avbildet på årsberetningens forside mottok prisen. UF-Norges hjemmeside Hjemmesiden er vårt informasjonsvindu mot utrykningspersonell og andre interesserte som ønsker opplysninger om vår aktivitet og organisasjon. I tillegg har siden interne sider for de som er tilknyttet et lokalt fellesutvalg. Spesielt våre tett oppdaterte klipp fra pressen som angår våre yrker er godt besøkt. Siden administreres av Roy Larsen fra Oslo brann- og redningsetat. Profileringsprodukter fra UF For å profilere fellesutvalgstanken har UF-Norge collegegensere og kortarmede sommerskjorter påtrykt Utrykningspersonellet Fellesutvalg Norges logo på brystet til salgs. Salget administreres av kasserer Solfrid Østenengen. Kondolansebrev i forbindelse med politiføstebetjent Arne Sigve Klungland sin bortgang. Det brutale ranet i Stavanger april 2004 der politiføstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept gjorde sterkt inntrykk blant landets samlede utrykningspersonell. Det ble derfor sendt et kondolansebrev til politimesteren i Rogaland. Informasjon I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter. De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser. Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne: "Nødfrigjøring av fastklemte personer - samarbeid mellom etatene" der en i korte trekk kan si at man trekker rattet bort fra den fastklemte personen ved hjelp av enkel vinsj. Dette er en sak som UF-Oslo har brukt mye tid og krefter på å formidle i flere av landets fellesutvalg. Dette har nå blitt det nye innholdet i Stiftelsen Norsk Luftambulanses TAS-2 kurs. Støttespiller til Transportbedriftenes Landsforenings film om redning og beredskap ved alvorlige bussulykker. Filmen ble gratis distribuert til de av landets fellesutvalg som ønsket filmen. Avholdelse av en større øvelse vedrørende takling av en bussulykke. Vi ror for barna. Et arrangement der overskuddet går til barneavdelingen på St. Olavs hospital. Trafikksikkerhetsdager med informasjon til publikum. Russeaksjon der russen fikk sikkerhetskurs i UF-regi. Husmerking aksjon der en anbefalte huseierne om å merke husene sine med nummer der dette manglet for at unødig tid ikke skulle gå tapt dersom de trengte assistanse fra nødetaene. Åpen dag for publikum er arrangert flere steder i landet. Foredrag om fellesutvalgsarbeidet i lokale foreninger og organisasjoner av ulik art. Informasjon til politistudentene om betydningen av et tverrfaglig samarbeid. Foredrag om katastrofe og krisehåndtering. Foredrag om nye metoder vedrørende kirurgisk behandling av alvorlige skader. 4

5 Glattkjøringskurs Utarbeidelse av TV-innslag vedrørende forslag til andre bilisters opptreden når de møter et utrykningskjøretøy. Felles UF-dag ble mange steder arrangert i sammen med Norsk Førstehjelpsråds årlige redningsdager. Representanter fra fellesutvalg har vært konsultative medlemmer av trafikksikkerhetsutvalg. Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter. Drøftelsesmøter med våre myndigheter For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår hverdag ser vi det som viktig å avholde møter for å utveksle gjensidig informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor utrykningstjenesten. Det er i perioden avholdt slikt møte med Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen og Samferdselsdepartementet. UF-Norge ser det som formålstjenelig å fortsette med dette. Stavern 7. mai 2004 Lasse Hermansen Birgit Monsås Dag Myhr Solfrid Østenengen (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Trond Fredrik Solhaug Nils Messelt Jan-Olav Vagle Leif-Anders Valås Ole Chr. Torgalsbøen (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) 5

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010 SAMØV - et forum for etater, virksomheter og organisasjoner som ønsker å styrke sin redningsfaglige beredskap gjennom felles øvelser og samarbeid BUSKERUD EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Lieråsen 2010 De som

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik

Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik Trondheimsgruppen av NRRL Tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik Har de ansvarlige for nødmeldingstjenesten glemt oss som nødsambandsressurs? . Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer