NASJONAL ROS- OG BEREDSKAPSANALYSE INNEN HELSE Sosial- og helsedirektoratet Hovedrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL ROS- OG BEREDSKAPSANALYSE INNEN HELSE Sosial- og helsedirektoratet Hovedrapport"

Transkript

1 Sosial- og helsedirektoratet Hovedrapport Januar 2006 Dok. nr.

2 Side i Rapporttittel: Hovedrapport nasjonal ROS- og beredskapsanalyse Kunde: Dok. nr.: Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) Prosjekt nr.: Forfatter(e): G. Aastorp Oppsummering: Denne rapporten beskriver organisering, metodikk, forslag til tiltak og erfaringer fra prosjektet Nasjonal ROS- og beredskapsanalyse innen helse som ble gjennomført i regi av Sosial- og helsedirektoratet i Rapporten har i tillegg 6 delrapporter som gir oversikt over analysen av følgende tema: Masseskade der helsetjenestens kapasitet overskrides Kjemikalieulykker og terror med kjemiske stridsmidler Epidemi/pandemi, alvorlige sykehusinfeksjoner eller terror med biologiske midler Atomulykke og terror med radioaktivt materiale Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av helsemateriell Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av legemidler Nøkkelord: ROS-analyse, beredskapsanalyse, beredskap, katastrofe, masseskade, kjemikalie, atom, smittevern, sykehusinfeksjoner, terror, legemiddel, helsemateriell Begrenset Intern Fri distribusjon Referanse tillatt Rev. nr. Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Grunn for revisjon Grete Aastorp Camilla Bergesen Arnstein Skogset Grete Aastorp Camilla Bergesen Arnstein Skogset Grete Aastorp Camilla Bergesen Arnstein Skogset Grete Aastorp og Camilla Bergesen Grete Aastorp og Camilla Bergesen Grete Aastorp og Camilla Bergesen Camilla Bergesen Camilla Bergesen Camilla Bergesen Arnstein Skogset Arnstein Skogset Arnstein Skogset Endelig versjon oversendt SHdir Revidert i hht kommentarer fra offentlig høringsrunde. Revidert i hht kommentarer fra deltakere m.fl. Revidert i hht kommentarer fra Shdir Sendes på høring. Revidert i hht kommentarer og oversendt SHdir Sendt til RHF og referansegruppen for kommentarer

3 Side ii INNHOLD 1 INNLEDNING Målsetning og avgrensning Prosjektorganisering og gjennomføring Underlagsdokumentasjon Begrepsavklaring Organisering av helsetjenesten i Norge Styringslinjer og lovverk Lovverk Styringsverktøy Andre sentrale rammebetingelser for helseberedskapen ROS-ANALYSE Konsekvenskategorier Sannsynlighetskategorier BEREDSKAPSANALYSE KONKLUSJON RISIKO- OG SÅRBARHET Masseskade der helsetjenestens kapasitet overskrides Kjemikalieulykker og terror med kjemiske stridsmidler Smittespredning/pandemi eller terror med biologiske midler Atomulykke og terror med radioaktivt materiale Svikt i helsemateriellforsyning Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av legemidler FORSLAG TIL TILTAK Masseskade der helsetjenestens kapasitet overskrides Kjemikalieulykker og terror med kjemiske stridsmidler Kjemikalieulykker og saneringsberedskap Terror med kjemiske stridsmidler Epidemi/pandemi, alvorlige sykehusinfeksjoner og terror med biologiske midler Epidemier og pandemier Sykehusinfeksjoner Terror med biologiske midler Atomulykke og terror med radioaktivt materiale eller strålekilder Atomnedfall og strålingsulykker Terror med radioaktivt materiale eller strålingskilder Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av helsemateriell Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av legemidler Behov overskrider tilgjengelig ressurs Forsyningssvikt Tiltak fremmet i høringsrunden ERFARINGER Organisering av prosjektet Metodikk og gjennomføring av analysene Utarbeidelse av dokumentasjon VIDERE ARBEID Oppfølging av tiltak... 45

4 Side iii 7.2 Utarbeidelse av rammeverk Behov for øvelser og opplæring Ulike metoder for opplæring og øvelse ANBEFALING OG KONKLUSJON... 48

5 Side 4 1 INNLEDNING Denne rapporten sammenfatter resultatene fra Nasjonal ROS- og beredskapsanalyse innen helse. De tiltak som anbefales videreført av helsemyndigheter, andre myndighetsinstanser eller de regionale helseforetakene er presentert sammen med prosjektinformasjon og metodikk i hovedrapporten. Tiltak som anbefales håndtert av kommunehelsetjenesten og helseforetakene finnes i de enkelte delrapportene. Denne rapporten med tilhørende delrapporter inneholder en rekke forslag til tiltak. Forslagene må gjennomgås av helsetjenesten på alle nivåer, og forslag som vurderes som relevante må tas inn i handlingsplaner på det nivå der tiltaket hører hjemme. Rapportene er utarbeidet av Safetec Nordic AS i samarbeid med de som har deltatt på analysemøtene og med innspill fra en rekke høringsuttalelser. Rapportene er derfor å betrakte som et faglig råd til de som skal beslutte videre utvikling av beredskapsevnen i landet, samt at sammenstillingen av informasjon vil være til nytte for beredskapsplanleggere på alle nivåer. Det ble valgt 6 hovedområder for ROS- og beredskapsanalysen. Valg av tema ble gjort i samråd med referansegruppen og de regionale helseforetakene, samt på basis av regionale ROS-analyser. Områdene er: 1. Masseskade der helsetjenestens kapasitet overskrides 2. Kjemikalieulykker og terror med kjemiske stridsmidler 3. Epidemi/pandemi, alvorlige sykehusinfeksjoner og terror med biologiske midler 4. Atomulykke og terror med radioaktivt materiale 5. Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av helsemateriell 6. Svikt i forsyningen/endring i etterspørselen av legemidler For hvert analysetema er det utarbeidet egne delrapporter med følgende målsetning: 1. Vise resultatene fra Nasjonal ROS- og beredskapsanalyse innen det aktuelle tema. 2. Danne grunnlag for SHdirs faglige satsning innen hvert felt. 3. Klargjøre oppgaver og ansvar for oppfølging av risikoreduserende tiltak på alle nivåer; kommunehelsetjenesten, helseforetaksnivå og for SHdir. 4. Danne grunnlag for de elementer/forhold som må beskrives nærmere i et rammeverk. 5. Fungere som et oppslagsverk, en huskeliste og en bakgrunnsinformasjon for de som skal gjennomføre ROS-analyser og utarbeide beredskapsplaner. 1.1 Målsetning og avgrensning Prosjektet Nasjonal ROS- og beredskapsanalyse innen helse (ROS = Risiko og sårbarhet) er initiert og ledet av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Safetec Nordic AS har bistått SHdir med prosjekt- og prosessledelse, samt har hatt ansvar for metodeutvikling og utarbeidelse av underlagsmateriell og rapporter. Prosjekteier og referansegruppen definerte følgende mål for prosjektet. Det skal gjennomføres en ROS- og beredskapsanalyse som: Synliggjør på hvilke områder helseberedskapen er mest sårbar. Gir forslag til tiltak for å styrke beredskapen. Beskriver aktuelle ressurser for hver hendelse. Beskriver samvirke og ansvarsavgrensning mellom de ulike aktørene i beredskapen. Identifiserer behov for materiell/utstyr, kompetanse og øving. Gir en vurdering av den statlige beredskap som er etablert for hendelsen. Gir en faglig fundert anbefaling på satsningsområder i tiden framover, og legger grunnlag for kommende virksomhetsplaner i SHdir.

6 Side 5 SHdir er bestiller av rapportene, og arbeidet skal være et grunnlag for videre arbeid på myndighetsnivå. ROS- og beredskapsanalysen vil bl.a. ha som formål å danne grunnlag for etablering av et rammeverk på nasjonalt nivå som synliggjør ansvar og roller for den samlede beredskapen innen helse. Men det er også lagt stor vekt på at rapportene skal utgjøre et planleggingsgrunnlag for alle nivåer av helsetjenesten. I tillegg vil rapportene kunne brukes av samarbeidende etater for å sette seg inn i helsetjenestens utfordringer. For den som planlegger beredskap i kommuner, helseforetak, regionale helseforetak eller på myndighetsnivå, vil dette arbeidet være et godt utgangspunkt for egne analyser. Det er gjort et utvalg av tema for analyse. Tematikken innenfor begrepet helsemessig og sosial beredskap er så vidtfavnende, at det ikke var mulig å rekke over alle kategorier av ulykkes- og svikthendelser innenfor de rammer som er stilt til rådighet. Dette oppfattes heller ikke som nødvendig. Beredskap vil normalt planlegges ut fra et sett med såkalte dimensjonerende hendelser. Viktige hendelser som ikke har vært analysert er f.eks. masseskade med mange nordmenn i utlandet (ref flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia desember 2004), masseskade med mange utenlandske ofre i Norge, spesielt komplekse hendelser med samtidig utfall av infrastruktur slik man vil kunne oppleve ved store naturkatastrofer. Videre mangler en analyse av sosial beredskap. Informasjon og kommunikasjon kommer ut som kritiske suksessfaktorer og hovedutfordringer i alle analyser, og informasjonsberedskapen bør nok underlegges en egen analyse. Det er derfor ønskelig å supplere denne analysen når arbeidet skal videreføres i et nasjonalt rammeverk. Det er videre viktig å påpeke at forslag til tiltak er fremkommet gjennom arbeidsmøter med begrenset deltakelse. Arbeidsmøtene ble gjennomført med relativt kort møtetid, og selv om det er brukt mye tid på datainnsamling og kvalitetskontroll, er de tiltak som her har fremkommet ikke å oppfatte som noen uttømmende liste. For å åpne for ytterligere muligheter til innspill fra helsetjenesten og samarbeidende etater, valgte SHdir å sende analysen på en bred høringsrunde. Det er valgt å gi prosjektet tittelen Nasjonal ROS- og beredskapsanalyse innen helse, da den valgte metodikken er en slags kombinasjon av disse to analyseformene. Det at analysen ligger på et nasjonalt nivå gjorde at de metoder som man normalt benytter i ROS-analyser og beredskapsanalyser var lite egnet. Metodeutvikling har derfor vært en del av prosjektet. 1.2 Prosjektorganisering og gjennomføring Prosjektet har vært organisert på følgende måte: SHdir har eid og drevet prosjektet (oppdragsgiver). Morten Randmæl (avd dir i SHdir) har vært prosjekteier Per Arne Kvam (rådgiver i SHdir) har vært prosjektansvarlig Safetec Nordic AS har stilt med prosjektleder, prosjektassistent og kvalitetssikrer av oppdraget. Safetec har vært ansvarlig for det faglige innholdet i rapportene, for metodeutviklling og prosjekt- og prosessledelse. Grete Aastorp (senior sikkerhetsingeniør) har vært innleid prosjektleder fra Safetec Nordic AS Det ble etablert en referansegruppe for prosjektet. Referansegruppens oppgave var todelt: 1. Medlemmene fungerte som en kommunikasjonskanal mot egen virksomhet og har brakt relevant informasjon til og fra prosjektet. 2. Referansegruppen har innehatt en kvalitetssikringsfunksjon, har drøftet prosjektets framgang og avklart faglige problemstillinger.

7 Side 6 Referansegruppen har bestått av følgende personer: Navn Inggard Lereim Svein Hindal Arthur Gjengstø Else J B Andersen Janne Karlsen Arne Isak Tveitan Nils Jul Lindheim Håkon Lund Etat Ullevål universitetssykehus Fylkesmannen i Hordaland Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og politidepartementet Politidirektoratet Helse Sør RHF Forsvaret De 5 Regionale helseforetakene (RHF) har vært SHdir sin hovedsamarbeidspartner i prosjektet. RHFene har funnet relevant fagpersonell fra spesialisthelsetjenesten til de ulike analysesamlingene. RHFene har i tillegg vært hovedpremissgiver for prioritering av områder det ble gjennomføret analyser for. RHFene har dimensjonert sin beredskap og lagt et vesentlig arbeid ned i utarbeidelse av beredskapsplaner. Gjennom dette arbeidet har RHFene identifisert områder der helsetjenesten har store beredskapsutfordringer. Det var viktig for prosjektet å få deltakelse fra alle 5 regioner, da utfordringene varierer fra region til region. Det ble ikke satt begrensninger på deltakelsen ved samlingene i ROS-analysene. Invitasjonen til deltakelse ble sendt bredt ut, hvilket til sammen resulterte i en deltakelse på ca. 80 personer, fordelt på personer pr analysetema. Følgende virksomheter var representert: Folkehelseinstituttet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret, Justis- og politidepartementet, Forsvaret og Forsvarets Forsknings Institutt (FFI), fylkesleger, fylkesmenn, Oslo kommune (herunder Beredskapsetaten, kommuneoverlege, smittevernoverlege, legevaktsetaten og bydeler), en rekke helseforetak (inkl sykehusapotek), regionale helseforetak (RHF), Sosial- og helsedirektoratet (med bla Giftinformasjonen), Statens Legemiddelverk, Statens strålevern, Hovedredningssentralen (Sør-Norge), Novartis Norge AS, Holtung AS. Representasjonen var ujevnt fordelt geografisk, med hovedtyngden fra regionene Øst og Sør og fra større tettsteder/byer. Det var dessverre få kommuner som valgte å stille. 1.3 Underlagsdokumentasjon ROS-analysene tok utgangspunkt i tidligere gjennomførte analyser på nasjonalt, regionalt og delvis på lokalt nivå, samt diverse utredninger og arbeidet til Sårbarhetsutvalget. Samarbeidende etater ble forespurt om bidrag. Det ble gjort en sammenstilling av innsamlet materiale i form av faglige underlagsrapporter innen hvert analyseområde, og rapportene ble distribuert til deltakerne i forkant av analysene. Noen av de viktigste grunnlagsdokumentene har vært: Regionale helseberedskapsplaner og smittevernplaner fra de 5 RHFene ROS analyser, helse: Regionale analyser fra Helse Øst og Helse Vest, samt for kjemikalie- og atomberedskap fra Helse Nord. Nasjonale planverk (eksempelvis Pandemiplanen og utkast til Kopperplan) Utredninger blant annet fra SHdir (eksempelvis Samfunn + medisin = samfunnsmedisin?, Sars brukernes syn på informasjonsberedskapen ) NOU 1998:9 Hvis det haster NOU 2000:24 Et sårbart samfunn fra Sårbarhetsutvalget NOU 2001:31 Når ulykken er ute Stortingsmelding 17 ( ) om Samfunnssikkerhet - Veien til et mindre sårbart samfunn Stortingsmelding 39 ( ) om Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid Stortingsmelding 43 ( ) Om Akuttmedisinsk beredskap

8 Side 7 Rammeplan for beredskap mot masseødeleggelsesmidler, 2003 BAS-rapporter fra FFI (eksempelvis Samfunnsmessige konsekvenser ved transportsvikt, Terror mot drikkevann, BAS sluttrapport ) Utgitt statistikk og oppslagsverk fra DSB (eksempelvis: Brann og uhellsstatistikk og Ressursoversikt for brannvesen ) Div lover og forskrifter (Lov om helsemessig og sosial beredskap med tilhørende forskrift, Legemiddelforskriften, Forskrifter om Legemiddelforsyningen, Lov og forskrift om medisinsk utstyr, Lov om vern mot smittsomme sykdommer m.fl.) Statens strålevern: Strålevernhefter, Strålevern Info og Strålevernrapporter Div artikler fra Tidsskrift for Den norske Lægeforening Veiledere og årsrapporter fra Folkehelseinstituttet ROS-analyser, fylker (jf fylkesmannen) ROS-analyse fra Oslo kommune, samt mal for helseberedskapsplan i kommuner på 1.4 Begrepsavklaring Følgende begreper er benyttet i denne rapporten og/eller i delrapportene. I delrapporten om Epidemi/pandemi, alvorlige sykehusinfeksjoner eller terror med biologiske stridsmidler (Grete Aastorp, 2005) finnes i tillegg en definisjonsliste over de faguttrykk som er benyttet spesielt i den rapporten. ABC-midler AMK-sentral AMK-område Beredskap Beredskapsplan Beredskapsledelse Beredskapssituasjon Epidemi Fagleder helse Samlebetegnelse på atom-, biologisk- eller kjemiske midler. Kalles også ABC-agens. Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral. Forkortes ofte til bare AMK. Helsetjenestens akuttmedisinske fagsentral plassert i sykehus med akuttmottak, for mottak og håndtering av medisinsk nødmelding, øyeblikkelig hjelp innleggelse og ambulanseoppdrag. Det finnes 2 hovedtyper AMK-sentraler: o Regionale AMK-sentraler (R-AMK); AMK sentral utpekt av RHF til å ha en støttende og koordinerende rolle ved større ulykker der flere AMK-sentraler kan være involvert, o Lokale AMK-sentraler (L-AMK) med mottak av nødnummer (113) innenfor et geografisk område (AMK-område) I tillegg finnes normalt kommunikasjonssentraler uten mottak av nødnummer 113, der foretaket har akuttfunksjon. Geografisk område som en AMK-sentral har ansvaret for. Med beredskap forstås tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser og andre uønskede hendelser (NOU 2000:24 Et sårbart samfunn ). En beredskapsplan er en beskrivelse av ansvar, myndighet, ledelses- og kommunikasjonslinjer, samt en samling av forberedte tiltak som kan settes i verk i en ekstraordinær situasjon. Beredskapsledelse betyr i denne sammenheng iverksettelse og drift av den ledelsesfunksjon som virksomheten har planlagt for ved ekstraordinære situasjoner. Beredskapsledelse foregår ofte på tre nivåer; operativt, taktisk og strategisk (se disse definisjonene). En situasjon (ulykke, krise, katastrofe i fredstid eller i krig) der oppgavene til virksomheten er så store at de ikke kan håndteres uten at aktiviteten blir lagt om og evt. ekstra ressurser blir satt inn. Klart flere tilfeller enn normalt av en sykdom i et gitt tidsrom (ref Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer). Medisinsk leder for helsetjenesten på skadested kommer vanligvis fra kommunehelsetjenesten eller luftambulansen. Begrepet skal erstatte det tidligere Fagleder sanitet.

9 Side 8 FIG Forsyningskrise Helsemessig- og sosial beredskap HF HOD HRS HRS-lege IAMSAR ICAO IMO JD Kommunal legevaktordning Kontaminering Krise og katastrofe Kriseledelse L-AMK LRS LRS-lege Sivilforsvarets fredsinnsats grupper. Besitter materiell og personell som er egnet for stabiliserende behandling utenfor sykehus Knapphet på helsemateriell, medisiner, strøm-/vanntilførsel e.l. som gjør at helsetjenesten ikke greier å opprettholde et tilstrekkelig nivå på sin behandlingskapasitet. Helse- og sosialtjenestens evne til å kunne utvide og omstille sin tjenestekapasitet til det som vil være nødvendig under fredstidskriser og ved sikkerhetspolitiske kriser. Regulert bl.a. i Lov av 23. juni 2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap som trådte i kraft fra 1. juli 2001, med tilhørende forskrift. Helseforetak. Organisatorisk enhet bestående av et eller flere sykehus, psykiatriske enheter og rusbehandlingtilbud. Helse- og omsorgsdepartementet (tidl. Helsedepartementet). Hovedredningssentral. Sentral som har det overordnede koordinerende ansvar for redningsaksjon. Vi har i Norge 2 hovedredningssentraler som er plassert i Stavanger og Bodø (henholdsvis HRS Sør-Norge og HRS Nord-Norge). Hovedredningssentralene har ansvar for all redning på sjø, i luft og på land. Koordinering av redningsaksjoner på land håndteres normalt av lokal redningssentral (LRS) med mindre HRS beslutter noe annet. HRS-legen er helsetjenestens medlem i den kollektive redningsledelsen i HRS. Rollen innehas av fylkeslegen i hhv Rogaland og Nordland. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. Internasjonalt system vedtatt av IMO og ICAO i 3 bind, som både støtter og regulerer den enkelte stats behov for å organisere systemer og metoder for ledelse og utførelse av SAR - operasjoner. Videre omhandler IAMSAR de forpliktelser som gjelder for det enkelte medlemsland, når det gjelder etablering og vedlikehold av en total redningstjeneste. IAMSAR regulerer også forholdene landene i mellom slik at SAR kan foregå på tvers av landegrensene. International Civil Aviation Organization. Tilsvarende internasjonal organisasjon for luftfart som IMO er skipsfarten. International Maritime Organization. Et internasjonalt organ hvor medlemsland forhandler frem felles avtaler / standarder om spørsmål / krav vedrørende sikkerhet på skip, maritime kvalifikasjoner m. m. Justis- og politidepartementet Med kommunal legevaktordning skal forstås kommunalt organisert legetjeneste som skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. Forurensing, begrepet er ofte brukt i forbindelse med ABC-midler. Se Saneringsenhet. Krise er en situasjon eller hendelse som går utover det en virksomhet normalt er i stand til å håndtere og som krever flere ressurser enn det som normalt er tilgjengelig i daglig drift, men som man har (beredskaps/krise-) planer og ressurser for hvordan takle. En katastrofe er en forverring av en krisesituasjon og vil medføre at det må foretas andre prioriteringer enn hva som normalt anses som forsvarlig. Se beredskapsledelse. Lokal AMK-sentral. Den AMK-sentral som får inn melding om en hendelse innenfor sitt AMK-område. Lokal redningssentral. Det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes ved redningsoppdrag i det enkelte politidistrikt. LRS ledes av politimesteren. Helsetjenestens medlem i den kollektive redningsledelsen ved lokal redningssentral. LRS-legen oppnevnes av fylkesmannen.

10 Side 9 LV-sentral Medisinsk katastrofe Nosokomial infeksjon = sykehusinfeksjon Operativ leder helse Operativ ledelse Pandemi R-AMK RHF Risiko Risikoreduserende tiltak ROS-analyse Legevakt-sentral. Skal motta og håndtere henvendelser over et fast legevaktstelefonnummer innen et fastsatt geografisk område, herunder prioritere, iverksette og følge opp henvendelser til kommunal legevakt, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. Skal kunne kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om medisinsk nødhjelp til AMK-sentralen. En akutt situasjon der lokale ressurser er utilstrekkelig eller ikke kan utnyttes tilstrekkelig fort og effektivt for å hindre eller begrense skadevirkningene på liv og helse. (Helsedirektoratet/KS, 1985) En infeksjon som oppstår under eller etter, og som følge av, opphold i sykehus eller annen helseinstitusjon (ref Nasjonalt folkehelseinstitutt, Smittevern 2004:9, Isoleringsveilederen; Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner). Ambulansesjefen sin stedfortreder operativ leder for helsetjenesten på skadested. Operativ ledelse skjer på stedet. Innen helsetjenesten vil Operativ leder helse (se over) ha ansvar for operativ ledelse på skadested. Videre vil det ofte være en kirurg som bedriver operativ ledelse i akuttmottaket ved mottak av katastrofeofre. Pandemi er en verdensomspennende epidemi. Regional AMK-funksjon som kan tre i kraft ved større hendelser. Se AMK. Regionalt Helseforetak, inndelt i hhv Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Øst og Helse Sør. Risiko er et uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. (Norsk Standard, NS 5814). Tiltak som enten forebygger kriser (skadeforebyggende tiltak) og/eller bidrar til å begrense skadevirkningene av kriser som allerede er oppstått (skadereduserende tiltak). Tiltakene kan enten være av organisatorisk, teknisk eller operasjonell art. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Metode for systematisk gjennomgang av potensielle faresituasjoner/trusler/uønskede hendelser med tanke på å avdekke virksomhetens sårbarhet og finne risikoreduserende tiltak. Samleplass for Sted der evakuerte pasienter fra en større ulykke samles for behandling / overvåking før skadde transport videre til behandlingssted. Sanering Rensing av personer/pasienter som er utsatt for atom-, biologisk- eller kjemiske midler (ABC), før det eventuelt gis medisinsk behandling. Saneringsenheter Rensestasjon beregnet for ABC-forurensede pasienter. SAR Search and Rescue. SAR er begrepet som internasjonalt benyttes for å omtale en søks - og redningsaksjon. SHdir Sosial- og helsedirektoratet. Strategisk ledelse Strategisk ledelse er det høyeste ledelsesnivået. Ledelsen på dette nivået vil i en krisesituasjon se på de langtrekkende virkningene av krisen og legge en strategi for å minimalisere skaden. En krisestab bestående av virksomhetens toppledelse kan være et eksempel på en strategisk ledelsesfunksjon. Sårbarhet Taktisk ledelse Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. (NOU 2000:24 Et sårbart samfunn ) Taktisk ledelse er nivået mellom operativ og strategisk ledelse. Leder på dette nivået må prioritere innsats ut fra tilgjengelige ressurser. Innsatsen planlegges og koordineres slik at den samlede krisehåndteringen blir best mulig. Taktisk ledelse krever at man også vurderer situasjonen fram i tid. En kriseledelse knyttet til AMK-sentralen er et eksempel på en taktisk ledelse. UUS Ullevål universitetssykehus HF 1. linjetjenesten Kommunehelsetjenesten, også kalt primærhelsetjenesten

11 Side linjetjenesten Spesialisthelsetjenesten (helseforetak, sykehus) 1.5 Organisering av helsetjenesten i Norge Kommunehelsetjenesten omfatter allmenn legetjeneste, legevaktordning, fysioterapi, sykehjem, jordmortjeneste og sykepleietjenester herunder helsesøstertjenester, og hjemmesykepleie. Helsetjenestene utøves av personell ansatt av kommunen eller privatpraktiserende personell som kommunen har inngått avtale med. Kommuner kan også organisere ergoterapi og bedriftshelsetjeneste. Kommunene skal også drive forebyggende helsearbeid. Typiske ansvarsområder for kommunens sosial- og helsetjeneste, relatert til samfunnskritiske oppgaver og krisebekjempelse, er: Forebyggende helsetjeneste Primærlegetjeneste inkl. legevaktordning og lokal legevaktsentral Smittevern Hjemmebasert omsorg Sykehjem Sosial omsorg Barnevern Spesialisthelsetjenestene omfatter de offentlig eide sykehusene, institusjonene i psykiatrien, ambulansetjeneste, nødmeldingstjenesten, sykehusapotekene, laboratorier og noen institusjoner i rusomsorgen. Med Sykehusreformen ble ansvaret for spesialisthelsetjenesten overført fra fylkeskommunene til staten fra 1. januar Det ble opprettet et regionalt helseforetak (RHF) for hver av de tidligere fem helseregionene. Sykehus og øvrige institusjoner i spesialisthelsetjenesten er organisert i helseforetak (HF) under det regionale helseforetaket. De regionale helseforetakene har ansvaret for å tilby befolkningene i sin region nødvendige spesialisthelsetjenester. Dette kan gjøres ved å tilby tjenester fra egne helseforetak, ved å kjøpe tjenester fra private sykehus, fra private legespesialister, fra sykehus i andre regioner, eller i utlandet. De regionale helseforetakene er også eiere av egne helseforetak. De fem regionale helseforetakene er: Helse Nord RHF (Nordland, Troms, Finnmark) Helse Midt-Norge RHF (Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag, Møre og Romsdal) Helse Vest RHF (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) Helse Sør RHF (dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og sykehusene Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi) Helse Øst RHF (Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold). Stortinget legger de overordnede politiske rammer for helsepolitikken, i første rekke gjennom beslutninger om nasjonale lover og budsjetter. Regjeringen / Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider Regjeringens forslag til lover og budsjetter på helsepolitikkens område. Sosial- og helsedirektoratet har ansvar for å følge situasjonen i befolkningens helsetilstand og utviklingen i helsetjenesten og på dette grunnlag gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet i faglige spørsmål. Ansvarsområdet dekker både kommunehelsetjenesten, spesialister og sykehus for å iverksette nasjonal politikk på de områdene som er delegert fra HOD, og å administrere og fortolke enkelte helselover. Sosial- og

12 Side 11 helsedirektoratet har også funksjoner knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og sosialtjenesten. I fylkene ivaretar helseavdelingene hos fylkesmennene rådgivnings- og oppfølgningsoppgaver overfor helsetjenestene. Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet. Instituttet overvåker folkehelsesituasjonen i landet, herunder utviklingen av smittsomme sykdommer. De har også et nasjonalt rådgiveransvar overfor HOD. Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten og sosialtjenesten, dvs. at sosial- og helsetjenestene fungerer i henhold til vedtatte lover og forskrifter. Helsetilsynet i fylkene (tidligere fylkeslegene) skal ivareta disse tilsynsoppgavene både i enkeltsaker og på systemnivå. Administrativt er Helsetilsynet i fylkene tilknyttet fylkesmennene, men underordnet Statens helsetilsyn i tilsynssaker. Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav for pasienter som er blitt påført skade innen den offentlige helsetjeneste. Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling. Statens legemiddelverk er forvaltningsorganet på leggemiddelområdet. Legemiddelverket skal ivareta forbrukernes og helsevesenets behov for effektive og sikre legemidler, samt bidra til riktig og rasjonell legemiddelbruk. 1.6 Styringslinjer og lovverk Hovedmålet for en ROS-analyse er å sørge for at risikoreduserende tiltak blir satt i verk ( fra nikking til handling ). Det er derfor her valgt å redegjøre for de mest sentrale lover og styringslinjer som legger rammene for hvordan tiltakene fra denne analysen skal følges opp Lovverk Føringer for helseberedskapen er gitt i Lov om helsemessig og sosial beredskap av som trådte i kraft 1. juli 2001 med tilhørende Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. I denne sammenheng er særlig ansvarsprinsippet viktig: Den virksomhet som har ansvaret for en sektor/tjeneste, har også ansvaret for nødvendige skadeforebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og iverksettelse av tiltak ved en krisehendelse. RHFene vil her ha et sørge for ansvar for beredskapstiltak som sorterer under spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Kommunene vil ha tilsvarende ansvar ovenfor kommunehelsetjenesten. Videre vil også nærhetsprinsippet ha betydning for hvilket nivå som er tillagt ansvar for de enkelte tiltak: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå, analogt til den modell som benyttes generelt i planleggingen av helse- og omsorgstjenester; behandling skal skje på Laveste Effektive OmsorgsNivå (også kalt LEON-prinsippet). I praksis betyr det at kommunen har det primære ansvaret for å håndtere en hendelse. Likhetsprinsippet lyder slik: Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører en samfunnsoppgave i fred, har også de beste forutsetningene for å håndtere oppgavene ved en krise. Dette betyr at tiltak som har til hensikt å bedre den operative håndteringen av en hendelse, i størst mulig grad skal tilpasses de daglige rutiner og systemer, og at ansvaret skal tilligge det nivå som til daglig har ansvar for

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene.

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. 1 Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Del 1: Svalbard, Jan Mayen og havområde Helse Nord RHF: Olaf Jacobsen. Safetec: Marian

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt av Oppland fylkesting 9. desember 2009 Side 2 Hovedoversikt: 1. SAMMENDRAG... 7 2. MÅL FOR

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer