Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene"

Transkript

1 Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Innledning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til Stortingets vedtak av 2. desember 2004 som ga Justis- og politidepartementet (JD) fullmakt til å innhente tilbud på et felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene (nødnett), og å tegne kontrakt for første utbyggingstrinn. DSB arbeider systematisk for et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Utbygging og innføring av et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra til et tryggere og mindre sårbart samfunn. Med nytt nødnett vil samfunnet oppnå en vesentlig mer robust redningstjeneste, økt krisehåndteringsevne i kommunene og betydelig bedre vilkår for samhandling mellom rednings- og beredskapsetater. I brev av og , fra JD til kommunene ba departementet om tilgang til kommunal teleinfrastruktur og anmodning om prioritet ved henvendelser, samt fullmakter fra kommunene for inngåelse av rammeavtaler. Brevene er lagt ut på der det er informasjon spesielt rettet mot kommunene. Informasjon tilpasset brannvesenene og 110-sentralene finnes på Første utbyggingstrinn starter i 2006 og omfatter de 54 kommunene i de seks politidistriktene Østfold, Søndre Buskerud, Oslo, Asker og Bærum, Romerike og Follo. I 2007 skal første utbyggingstrinn evalueres. Evalueringen skal fremlegges for Stortinget før det tas en beslutning om videre utbygging. Utbyggingen av resten av landet er forutsatt å være ferdig i Hensikten med det nye nødnettet Dagens separate radiosamband i politiet, brannvesenet og helsevesenet bygger på gammel analog teknologi som i liten grad tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav. Behovet for nytt radiosamband er begrunnet i daglige operative hensyn i nød- og beredskapsetatene, nødvendig utskifting av gammelt utstyr og ønske om å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Nødnettet vil få stor betydning for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge, og vil fremstå som en av grunnpilarene i det fremtidige totalforsvaret. Delprosjekt brann og brukermedvirkning DSB ivaretar de kommunale og interkommunale brannvesenenes og 110-sentralenes rolle og interesser i Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt (JDN). DSB har derfor gjennom flere år hatt et tett samarbeid med brannvesenene og 110-sentralene i arbeidet med å tilrettelegge for et moderne nødnett, og flere ressurspersoner fra brannvesenet og 110-sentralene har bidratt til å stille og klargjøre kravene til et nytt digitalt nødnett. Postadresse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hovedkontor Postboks Tønsberg Kontoradresse Rambergveien Tønsberg E-post Telefon Internett Telefaks Org.nr Hovedkontoradresse Rambergveien Tønsberg

2 samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 6 Kravene til nødalarmeringssentraler, radioterminaler og nettet ville ikke vært de samme uten brukermedvirkning fra brannvesenene og 110-sentralene. DSB har organisert arbeidet i et Delprosjekt brann, som igjen er inndelt i fire grupper; nettverk, kommunikasjonssentraler, terminaler og opplæring. Tre av de fire gruppene har evaluert de innkomne tilbud, og vektet disse etter en forhåndsbestemt prosedyre. Etter årsskiftet 2005/2006 starter forhandlingene med de aktuelle tilbyderne, og også under disse forhandlingene vil ressurspersonene fra brannvesenene og 110-sentralene spille en viktig rolle. Følgende figur viser organiseringen av Delprosjekt brann med gruppeinndeling, hvilke brannvesener og 110-sentraler som har ressurspersoner med, og hvor deltakerne kommer fra: Prosjektansvarlig-DSB Finn Mørch Andersen Hans Kristian Madsen Delprosjektleder-DSB Nils Petter Bryde J. Kristian Rosvold Interne ressurser DSB avdelinger og enheter Nett J. Kristian Rosvold Jan Arve Edvardsen Terje Ugulen Kommunikasjonssentraler Nils Petter Bryde Jan Olav Vagle Bent Ottesen Terminaler Johan Stokkeland Odd Ellingsen Opplæring Svend Robert Berthelsen Rune Pedersen, Roar Nilsen Ole Aaker, Jan Erik Andersen 110 sentral/brannvesen Navn Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Jan Arve Edvardsen (evaluering/forhandlinger) Søndre Buskerud 110-sentral IKS Terje Ugulen (evaluering/forhandlinger) Vestfold 110-sentral Jan Olav Vagle (evaluering/forhandlinger) Alarmsentral Brann Øst A/S Hans Erik Andersen (evaluering) Bent Ottesen (forhandlinger) Nedre Romerike brann- og redningsvesen sentralen Terje Jacobsen (evaluering) Sønder Follo Brann- og redningsvesen Johan Stokkeland (terminaler) Drammensregionens brannvesen IKS Odd Ellingsen (terminaler) Oslo brann- og redningsetat Jan Erik Andersen (opplæring) Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter - Oppland Roar Nilsen (opplæring) Norges brannskole Rune Pedersen (opplæring) Asker og Bærum brannvesen Ole Aaker (opplæring) Hva vil det nye nødnettet gi brannvesenene og 110-sentralene? Det nye digitale nødnettet vil være et felles nett samtidig som det muliggjør at hver etat har sitt eget nett. Det nye nettet vil muliggjøre overføring av data i tillegg til tale. Nettet blir avlyttingssikkert, og det vil føre til lettelse i det daglige beredskapsarbeidet ved at brannvesenene og 110-sentralene kan utveksle opplysninger uten at uvedkommende får tilgang til disse. Ved innføring av det nye nødnettet får politiet, brannvesenet og helsevesenet et felles kommunikasjonsnett. Dette har den fordel at alle tre deler infrastrukturen. Etter hvert vil også tilleggsbrukere dele på den samme infrastruktur, for eksempel frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og energiforsyningen.

3 samfunnssikkerhet og beredskap 3 av 6 Sambandsdekning Nødnettet er planlagt slik at det vil være langt færre dekningshull i kritiske områder enn før. For brannvesenet er det verdt å merke seg at det er kraftig forbedret innendørsdekning i de 19 største byene (radiodekningen i Oslo styrkes spesielt på grunn av mye tung bygningsmasse). I alle tettsteder vil det bli etablert ekstra innendørsdekning innenfor en radius av fem km rundt alle brannstasjoner. Det siste vil sørge for god dekning for personsøkerfunksjonaliteten i radioterminalene. Radioterminaler og utalarmering Radioterminalene er robuste og praktiske. For håndholdte radioterminaler kan en forvente tilsvarende utseende som dagens mobiltelefoner. I tillegg vil brannvesenet kunne få større håndholdte radioterminaler som er mer robuste. De kjøretøymonterte radioterminalene vil ha høyere sendeeffekt og tilbehør som passer til stasjonære radioterminaler. Radioterminalene i kjøretøyer kan dessuten fungere som signalforsterkere og sørge for at man øker dekningen i forhold til det som er lagt til grunn. Brukerne vil oppleve rask oppkoblingstid, og muligheter for overføring av elektronisk informasjon generelt. En av de største nyvinningene for brannvesenet er utfasingen av personsøkere for deltidspersonell, og overgang til at hver brannkonstabel utkalles gjennom sin egen radioterminal. Det vil gi en mer presis og rask oversikt over tilgjengelige mannskaper enn det brannvesenene har i dag, i og med at alle kan kvittere på at de har mottatt utkalling og om de møter. Gjennom denne løsningen vil brannvesenets befal rakst kunne få oversikt over tilgjengelige personellressurser. Det vil videre bli mulighet for direkte kommunikasjon mellom mannskapene og utrykningsledelsen. Samhandling mellom politi, helsevesen og brannvesen Mulighetene for samhandling mellom politiet, brannvesenet og helsevesenet vil være til stede i en helt annen form enn i dag. Ved behov kan de tre nødetatene samsnakke i grupper og hver for seg alt i det samme felles nettet. Gruppene kan med letthet endres og defineres i forhold til det behovet som følger av den enkelte hendelse. I tillegg er det mulig å operere ut i fra det lukkede nødnettet til fast- og mobiltelefonnettet, til GSM Rail, Kystradioen (til skip) og til andre nett. Røykdykking, tunneler og nødnettet Røykdykking krever normalt samband for at mannskapenes sikkerhet skal være ivaretatt. DSB legger til grunn at det nye nødnettet også skal være et fullgodt samband for røyk- og kjemikaliedykkere. Erfaringer fra Finland (Kuopio brannvesen) tilsier at det nye nødnettet kan brukes som eneste samband, og dette inkluderer samband for røykdykking. Det er utviklet radioterminaler spesielt egnet for røykdykking med tilfredsstillende IP krav. Sambandsdekningen i tunneler blir bedre enn i dag, sannsynligvis vesentlig bedre, selv om det etter utbyggingen av nødnettet i 2009 vil gjenstå tunneler uten kommunikasjonsdekning. Følgende er et utdrag fra Samferdselsdepartementets svar av til Transport- og kommunikasjonskomiteens spørsmål til Statsbudsjettet for 2006: Nye tunneler har i mange år blitt utstyrt med kommunikasjon for nødetatene som en del av prosjektkostnadene. Dette innebærer at i de tunnelene der det i dag ikke er noen nødkommunikasjon, må Statens vegvesen bekoste dette etter hvert som kravene fremsettes, forutsatt at det er budsjettmessig

4 samfunnssikkerhet og beredskap 4 av 6 dekning. Kostnadene for å utruste alle tunneler på riks og fylkesvegnettet er ikke kjent i dag. Grunnlaget for å vurdere disse kostnadene får en først når det er valgt teknisk løsning for nødnettet. 1 Behov for opplæring og kompetanseheving i brannvesenene og 110-sentralene Opplæring av personell i brannvesenene og 110 sentralene er godt ivaretatt gjennom nødnettprosjektet. Det er utarbeidet egne krav til leverandørene for opplæring av brukerne. Kravene er utarbeidet av deltakende ressurspersoner fra brannvesenene og 110 sentralene. Ansvar for nødvendig opplæring er fordelt mellom tilbyder av nettet, DSB som koordinator, Norges brannskole og den enkelte 110 sentral og kommune. Omfanget av opplæringen blir delt i tre nivåer: Nivå 1: Nivå 2. Nivå 3: Omfatter superbrukere på hver 110 sentral. Disse vil få en grundig opplæring i systemet og kunnskap om de radioterminaler som benyttes. Består av minimum to superbrukere i hver kommune. Disse vil få et ansvar for opplæring av personell i eget brannvesen. Omfatter alle sluttbrukere. Den enkelte brannmann vil få en tilpasset opplæring på de radioterminaler som benyttes i eget brannvesen. I tillegg blir det gitt opplæring om systemet slik at en kan forstå og bruke systemet på en tilfredsstillende måte. I England bruker man en dags opplæring for nivå 3 gruppen. Det totale opplæringsbehov omfatter i størrelsesorden mannskaper og befal i brannvesen og 110- sentraler. Det er etablert en opplæringsgruppe med deltakere fra DSB, Norges brannskole, Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Oppland, samt fra to brannvesen. Denne gruppen vil utvikle et eget opplegg for opplæringen som tilrettelegger for at 110-operatører, overordnet vakt, utrykningsledere og den enkelte brannkonstabel på en enkel og effektiv måte blir i stand til å ta i bruk det nye nødnettet fra første stund av. Når leverandør velges i 2006 vil arbeidet med planer for opplæring og utdanning intensiveres sammen med den valgte leverandør. Opplæringen vil trolig bli koordinert gjennom den regionale 110-sentralen. For det enkelte brannvesen vil opplæringen måtte foregå i det nødnettet settes i drift i kommunen. Opplæringen av superbrukere på nivå 1 og 2 vil trolig skje i god tid før systemet igangsettes. Kommunen vil selv være ansvarlig for at personell er tilgjengelig for opplæring. Brannvesenet vil minimum ha to ressurspersoner til å forestå internopplæring, i tillegg til superbrukere fra 110 sentralen. Kostnader Staten dekker Staten dekker anskaffelse av et nytt radiokommunikasjonsnett for brannvesenet, politiet og helsevesenet. Stortingets vedtak av desember 2004 betyr at staten dekker kostnadene til anskaffelse av nytt nett, nytt kontrollromsutstyr (brukerutstyr på etatenes kommunikasjonssentraler) og nye radioterminaler. I tillegg vil det bli utarbeidet et opplegg for opplæring av alle brukerne, og staten vil dekke kostnadene ved 1 Spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2006 Jf. side 94 vedr. omtale av nytt nødnett, og i den forbindelse installasjon av nytt nett i de vegtunnelene som i dag har analog kommunikasjon for utrykningsetatene. Jfr

5 samfunnssikkerhet og beredskap 5 av 6 utarbeidelse av opplegget og tilrettelegge for at opplæringen kan skje desentralisert hos de enkelte etatene. I leveransen av utstyr ligger det også krav til opplæring av superbrukere, og for brannvesenenes og 110-sentralenes del utgjør dette i underkant av 1000 personer. Alle operatører på 110-sentralene er forutsatt å bli superbrukere, og det skal opplæres superbrukere i alle brannvesenene. DSB legger kommunenes egen innrapportering gjennom det årlige melding om brannvernet til grunn for hvor mange brannkonstabler, utrykningsledere og befal som skal ha radioterminaler. Det er også beregnet radioterminaler for brannvesenets kjøretøyer. Uregistrerte radioterminaler vil ikke bli erstattet med nye. Terminaler og utstyrsbehov utover det grunnlaget som melding om brannvernet gir må det enkelte brannvesen bekoste selv, men disse kan da anskaffes med grunnlag i gunstige utstyrsavtaler (rammeavtaler) fremforhandlet sentralt av JDN dersom kommunene har gitt fullmakt i forkant av kontraktsinngåelse (ref. brev fra JD ). Samlet er kostnadene til anskaffelse av det nye nødnettet beregnet til 3,6 milliarder kroner, hvorav første utbyggingstrinn utgjør 600 millioner kroner. Kommunene dekker Det sentrale for alle brukerne i nødnettet er kostnadene ved bruk. Før det er inngått avtaler med leverandører er det ikke mulig å gi et entydig svar på hvor kostnadsnivået for bruk vil ligge. Modeller for brukerbetaling vil fastsettes av de berørte departementer i samarbeid med blant andre DSB og KS. For utbyggingstrinn én som starter i 2006, og som etter planen skal være ferdig utbygget i 2007, vil det ikke være nødvendig for kommunene å budsjettere for bruk av nettet før i andre halvdel av Staten vil dekke driftskostnader i en definert periode før nettet tas i ordinær drift av nødetatene, deretter betaler kommunene, etter avtalt pris, for sin bruk av nettet. Stortinget og JD legger til grunn at kommunene samlet ikke skal betale mer enn det de gjør i dag, og samlet sett skal det nye nødnettet være økonomisk nøytralt for kommunene. I forbindelse med opplæringen må kommunene dekke personalrelaterte kostnader i form av lønn, overtid, og eventuelle reise- og oppholdskostnader for den enkelte brannmann/operatør. Nødnettet og brann- og eksplosjonsvernloven Innføring av nytt nødnett understøtter brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene om å samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver Det nye digitale nødnettet fører etter all sannsynlighet ikke til behov for nye forskriftsbestemmelser. DSB vil imidlertid, så fort det er grunnlag for det, starte arbeidet med en revisjon av veiledningen til bestemmelsene i dimensjoneringsforskriften som regulerer nødalarmering, samband og kommunikasjon. I en periode fram til 2009 vil det være både analoge og digitale kommunikasjonsnett samtidig i landets brannvesen. Det nye digitale nødnettet bygges ut i faser og trinn, og der hvor det nye nettet bygges ut vil det være en periode der både gammelt og nytt vil fungere side om side. Brannvesenene og 110-sentralene må derfor sørge for at gammelt nett fungerer inntil det nye nettet er klart for bruk. Avslutning Det er viktig at kommunene bidrar til utbyggingen av nødnettet, og at de tar det i bruk, slik at samfunnet får den forventede nytteeffekt av satsningen. Kommunale og interkommunale brannvesener og 110- sentraler utgjør en betydelig del av nødnettets kjernebrukere, og det er svært viktig at kommunene og brannvesenene forholder seg til tidsplanen for utbyggingen av nødnettet. Det betyr at alle må legge forholdene til rette og planlegge slik at de faktiske installasjoner, eventuelle nødvendige bygningsmessige endringer og opplæringstiltak iverksettes i tråd med tidsplanen.

6 samfunnssikkerhet og beredskap 6 av 6 Ved å lykkes med denne storsatsningen vil vi oppnå en vesentlig mer robust redningstjeneste, økt krisehåndteringsevne i kommunene og betydelig bedre vilkår for samhandling mellom rednings- og beredskapsetater. DSB vil sørge for at relevant informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside I tillegg er JDNs egen hjemmeside, en viktig informasjonsarena. Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for brann, redning og sivilforsvar Finn M. Andersen avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen avdelingsleder Vedlegg: Nødnett brosjyre

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006

Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006 Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006 Nils Petter Bryde, delprosjektleder brann Nødnettprosjektet Veien til vedtak har vært lang Mange interessenter gjør veien frem

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Rapport. Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten

Rapport. Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten Rapport Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2006 ISBN: Grafisk produksjon: Capella Media A.S Trykk: Allkopi Utdanningsreform

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 A1 1 3 3 9 Åp e n side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 5 2 SAMMENDRAG 6 3 ORGANISERING AV ARBEIDET 7 3.1 Organisasjonen 7 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 4.1 Hvilke

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 8 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer