INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7"

Transkript

1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5 Definisjoner 5 Årsaker til uønskede hendelser 6 Forebyggende tiltak 7 Beskrivelse av sannsynlighet 8 BESKRIVELSE AV KONSEKVENSER 9 Konsekvensreduserende tiltak 10 Konsekvensbeskrivelse 11 Konsekvensgradering 12 SYSTEMATISERING AV KARTLAGTE FORHOLD 15 SANNSYNLIG KONSEKVENS 15 FORSLAG TIL TILTAK VIDERE 17 VEDL. A ANDRE AKTUELLE TILTAK 18 Administrativ og politisk behandling: Fremlagt i ledergruppa februar 2007.

2 Innledning Vi lever i et samfunn som blir stadig mer teknologiavhengig og som gjør at mindre hendelser rask kan utvikle seg til store samfunnsmessige og menneskelige katastrofer. Klimautvikling og andre inngrep i naturen viser også at vi mer og mer blir utsatt for ekstreme værforhold. Menneskene i dagens samfunn utsetter seg for mye risiko, en kan nevne transportmidler, teknisk utstyr, ulike miljøforurensinger etc. Ser en tilbake på bonde- og fiskersamfunnet, som nå har blitt til informasjons- og kunnskapssamfunnet, var risikoeksponeringen historiske mye mindre. Man brukte mye lengre tid tidligere og tiden var ikke en kritisk faktor, men en del av livet. Trenden er at vi vil ha en utvikling av velstandssamfunnet hvor vi får bedre individuelle levekår samtidig som vi ikke ønsker at risikoen for uønskede hendelser øker. Det er på denne bakgrunn det er satt fokus på forebyggende arbeidet mot uønskede hendelser og systemer som kan redusere skadene når uønskede hendelser inntreffer. Dette er helt forståelig når en ser på hva konsekvensen kan bli av uønskede hendelser. Det ble for få år siden innført en Ny lov om helsemessig og sosial beredskap utgitt av Sosial- og helsedepartementet. Formålet med loven er at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under ved kriser og katastrofer i fredstid og i krig. Sirdal kommune utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse i 1995, som ble revidert i Det har etterpå kommet flere momenter inn, som gjør det nødvendig å revidere analysen. Nye tilsyn og etater har blitt etablert, mens andre har blitt endret, slik at ansvar og samarbeidsforhold også er noe endret. Sirdal kommune sitt lensmannskontor er lagt inn under Rogaland politikammer fra Mattilsynet har fått ny organisasjon og Sirdal kommune er nå under mattilsynet distrikt Rogaland, med hovedkontor i Sandnes og hvor ledelsen for Dalane, Sirdal og Flekkefjord har kontor i Egersund.

3 Andre planer og systemer som har som målsetning å forhindre og begrense konsekvensene av uønskede hendelser og som bidrar til det gode liv i Sirdal, er også vesentlig å ha med seg i helheten for risiko og sårbarhetstanken Planene skal også bygge på ROS analyser som er relevante for deres område. Overordnede planer vil dekkes av foreliggende ROS-analyse. Følgende planer foreligger på de forskjellige steder: Overordnede planer i kommunen: Kriseplan Kommuneplan Økonomiplan

4 Planer innen Teknikk Landbruk Avløpsplan Hovedplan for vannforsyning Tonstad vannverk. Beredskapsplan og ROS-analyse Sinnes vannverk. Beredskapsplan og ROS-analyse Skogbruksplan Motorferdselplan Kommunal avfallsplan Beredskapsplan for akutt forurensning Driftsinstrukser. Internkontroll. Planer innen oppverkst levekår Helse- og sosial beredskapsplan Evakueringsplan ved dambrudd, Tonstad skule Evakueringsplan ved dambrudd Sinnes skule Evakueringsplan ved dambrudd, Tonstad barnehage Evakueringsplan ved dambrudd Øvre Sirdal barnehage Evakueringsplan ved dambrudd, Sirdalsheimen institusjon. Smittevernplan Plan for psykisk helsearbeid i Sirdal kommune Rusmiddelplan Skolehelsetjenesteplan Habilitering og rehabiliteringsplan Retningslinjer for pleie og omsorgstjenesten Trygghetsalarm

5 Tiltaksplaner for uforutsette hendelser ved Tonstad skule, Sinnes skule og ved barnehagene.

6 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER. Med uønskede hendelser mener vi hendelser som representerer en fare for mennesker, miljø, økonomiske og samfunnsmessige funksjoner. All virksomhet som utføres i kommunen og som kan gi uønskede hendelser eller medføre at uønskede hendelser skader eller påfører mennesker, dyr og/eller infrastruktur ødeleggelser og lidelser må vurderes med hensyn til risiko og sårbarhet. Følgende uønskede hendelser kan inntreffe i Sirdal: Oversvømmelse Tonstad Flom i Sira Storbrann/eksplosjon i kraftverk Brann i sykehjem og elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og telefonforbindelser Kjemikalieulykke Radioaktivt nedfall Trafikkulykker, her under: o Utforkjøring av buss (turistbuss, skolebuss etc) o Kollisjon/bilbrann i tunnel Drikkevannforsyning og drikkevannsforurensning Smittesomme dyresykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje/terrorhandlinger på tekniske installasjoner og kommunikasjonslinjer Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstrem, vær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter

7 Flytting av Sira-Kvina administrasjonen. Utbygging av fritidsboliger og økt fritidsaktivitet medfører bl.a. at det ved arealplanlegging skal utarbeides en ROS-analyse. Dette er det utbygger som er ansvarlig for og fylkesmannen vil vanligvis ikke godkjenne noen utbyggingsplaner uten at det er foretatt ROS - analyse. Fylkesmannen i Vest-Agder har i 2005 utarbeidet en egen mal for ROS - analyse som skal brukes ved arealplanlegging og som Sirdal kommune bruker og viser til.

8 Ekstremvær vil være en konsekvens av de klimaendringer og miljøendringer som vi etter hvert ser mer av. Pandemi og epedemier vil være nye utbrudd av sykdommer som spres i hele verden, blant annet fugleinfluensa. Mulig bortfall av skatte- og avgiftsinntekter i kommunen og en eventuell flytting av Sira- Kvina sin administrasjon er tatt med i vurderingen av uforutsette hendelser, fordi det vil medføre store konsekvenser for samfunnet Sirdal. Dette vil være politiske forhold, men for levekårene til utbyggerne i Sirdal vil det ha meget stor betydning. Kommuneplanen skal også dekke områder innen oppvekst og levekår som kan være aktuelle å vurdere i forbindelse med risiko og sårbarhet. I VEDLEGG A ER DET LISTET NOEN EKSEMPLER PÅ ANDRE AKTUELLE HENDELSER. ÅRSAKER OG SANNLYNLIGHET Definisjoner. Med årsaker mener vi det som fremkaller eller forårsaker en uønsket hendelse. Med sannsynlighet mener vi at et anslag over hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe.

9 Årsaker til uønskede hendelser. For å beskrive sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe, har vi først klarlagt mulige årsaker i hendelsen: UØNSKET HENDELSE Oversvømmelse Tonstad Flom i Sira Storbrann, eksplosjon kraftverk Brann sykehjem, elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og telefonforbindelser Kjemikalieulykke Radioaktivt nedfall og eksponering Utforkjøring av turist/skolebuss Kollisjon/bilbrann i tunnel Drikkevannsforurensing Smittsomme sykdommer på mennesker og ÅRSAK Dambrudd pga. jordskjelv, sabotasje, svikt i konstruksjon Konsekvens av snøsmelting, mye nedbør Menneskelig svikt, teknisk svikt Røyking, svikt i el. anlegg, menneskelig svikt Ytre påvirkninger, teknisk svikt Lynnedslag, strømbrudd. Trafikkulykke, trailervelt Ulykke ved atomkraftverk, radioaktivitet på avveier. Teknisk svikt, menneskelig svikt. Utrasing av veger. Teknisk svikt, menneskelige svikt Importsmitte fra utlandet, sabotasje, kjemikalier fra landbruket. Importsmitte, mutasjoner, genteknologi dyr Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje på tekniske installasjoner, og kommunikasjoner Massetilflytting Jord- og snøskred Spredning av smitte Teknisk svikt, menneskelige svikt. Ødeleggelser, sprenging av telefonlinjer, tunneller og hovedveier. Evakuering fra Rogaland Mye nedbør, ugunstig vind

10 Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Klimaendringer. Store statlige endring i kraftverksbeskatningen i kommunen. Flytting av Sira-Kvina adm. Rekrutteringsproblemer, økonomiske vurderinger og nye eierforhold.

11 Forebyggende tiltak. Som et ledd i arbeidet med å beskrive sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe, har vi sett på hvilke tiltak som allerede er truffet for å redusere sannsynligheten for hendelsen. UØNSKET HENDELSE Oversvømmelse på Tonstad FOREBYGGENDE TILTAK Sikkerhetsrutiner, Beredskapsplaner, Sira-Kvina Flom i Sira Heving av landskap, utvidelse av elvemunning. Vannkraftskoordinering. Brann i kraftverk Brann i sykehjem,elevhjem Gode sikkerhetsrutiner. God internkontroll Brannøvelser. Sikringstiltak, Ordensregler/reglement. Vakt. Moderne brannvarslingsanlegg. Langvarig strømbrudd Godt vedlikehold. Flere tilførsler, egen kraftstasjon eller strømaggregater. Utfall av mobilnett og teleforbindelser Kjemikalieulykker Radioaktivt nedfall og eksponering Sikre strømforsyning til baser. Bedre veger, bedre beredskap og varslingsrutiner. Sikkerhet og kontrollrutiner Varslingsrutiner Utforkjøring av turist/skolebuss Kollisjon/bilbrann i tunnel Drikkevannsforurensning Smittsomme menneske- og dyresykdommer Pandemi / Epedemi Godt vedlikehold av veg, materiell, skilting Opplyste tunneller, brannslokkingsmateriell i tunnellene. Godt utstyrte vannverk. Rutiner for prøvetaking. God hygiene,godt stell,god karanteneordning God varsling. Vaksiner tilgjengelig.

12 Hygienetiltak. Informasjon. Fly og helikopterulykke Sabotasje på tekniske installasjoner og kommunikasjoner Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Beredskapsplaner. Godt vedlikehold materiell. Kriseplan og øvelser. Varsling, sikring. Planer for økning i folketallet i kommunen. Merking av løyper Varsling, sikring av områder og installasjoner. Kraftkommunesamarbeid, konsekvensinformasjon til statlige beslutningsmyndigheter. Flytting av Sira-Kvina adm. Ha et godt servicetilbud i kommunen. Dialog med Sira-Kvina. Bidra til at selskapet får utviklingsmuligheter lokalt.

13 Beskrivelse av sannsynlighet. Sannsynligheten for at de ulike hendelser har vi rangert etter forventet frekvens. Vi har benyttet følgende rangering. BEGREP FREKVENS Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Mindre enn hvert 50. År. Mellom hvert 10. år og engang hvert 50. år. Mellom en gang hvert år, og en gang hvert 10. år. Mer enn en gang hvert år. HENDELSE SANNSYNLIGHET Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Oversvømmelse Tonstad Flom i Sira Brann i kraftstasjon Brann i sykehjem, elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og tele-forbindelser Kjemikalie-ulykke Radioaktivt nedfall Utforkjøring turist/rute/skolebuss Kollisjon/bilbrann tunnell

14 Drikkevannsforurensning Smittsomme menneskeog dyresykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje tekniske installasjoner, kommunikasjonslinjer Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter Flytting av Sira-Kvina administrasjon. Vår analyse forutsetter fredstid. Dersom det er snakk om en krigssituasjon, vil sannsynligheten for de ulike hendelser endre seg. Vi regner med flere strømbrudd og sabotasjer i en krigssituasjon. Massetilflytting vil kunne finne sted. Sannsynligheten for disse hendelser vil dermed øke. Vi regner med at sannsynligheten for strømbrudd/sabotasje og massetilflytning vil øke til meget sannsynlig. BESKRIVELSE AV KONSEKVENSER. Med konsekvenser forstår vi mulig virkning av en hendelse. Konsekvensreduserende tiltak.

15 På flere måter har Sirdal i dag skadereduserende ressurser som er tilgjengelige hvis en uønsket hendelse skulle inntreffe. Vi tenker her på rutiner og planer/tiltak som kan iverksettes, og på utstyr som er tilgjengelig. Nedenfor er gjengitt en oversikt over konsekvensreduserende tiltak. UØNSKET HENDELSE KONSEKVENSREDUSERNDE TILTAK OversvømmelseTonstad Varslingsrutiner. Evakueringsplaner. Plassering av viktige bygg utenfor risikoområder. Flom Sira Brann kraftverk Brann sykehjem, elevheim Langvarig strømbrudd Heving av terreng ved elva. Sikkerhetsrutiner, seksjonering. Rømningsplan. Øverlser. Teknisk vedl. Nødaggregat. Annen oppvarmingskilde. Tilsyn og hjelp. Utfall av mobilnett og teleforbindelser Kjemikalieulykke Radioaktivt nedfall Utforkjøring turist/rute/skolebuss Kollisjon/bilbrann tunnell Drikkevannsforurensing Smittsomme dyresykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Nødstrøm til sendere Lenser: Øvelser.Kompetanseøkning Nedforing av dyr. Unngå overflatevann. Behandlingstiltak. Godt utbygd redningstjeneste, dykkere,førstehjelp. Varslingsrutiner. Godt utbygd redningstjeneste. Alternative drikkevannskilder. God hygiene. Vaksinering/Isolering. Isolering. Vernetiltak. Vaksinering, isolering, informasjon. Varsling. Katastrofeberedskap.

16 Sabotasje på tekniske installasjoner og kommunikasjoner. Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen. Flytting av Sira-Kvina adm. Alternative transprotårer for eksempel Sirdalsvannet. Reparasjoner. Innkvarteringsplaner. Merking av løyper. Skilting. Letegruppe. Informasjon, sikring,evakuering. Normalisere kommunenes utgifter tilsvarende det øvrige nivået i Norge. Bidra til at deler av selskapets administrasjon blir igjen. Bidra til at annen virksomhet gis mulighet for etablering.

17 Konsekvensbeskrivelse. De uønskede hendelser vil kunne medføre en rekke negative konsekvenser. Vi ser for oss følgende konsekvenser som aktuell. UØNSKET HENDELSE KONSEKVENSBESKRIVELSE OversvømmelseTonstad Flom Sira Brann eksplosjon i kraftverk Brann, sykehjem/elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og teleforbindelser Kjemikalieulykke Mesteparten av Tonstad under vann store materielle og økonomiske tap. Vann i hus og kjeller Skade på mennesker, tap av menneskeliv. Meteriell skader. Tap av menneskeliv skade/sykdom, materielle tap. Delvis lammelse av lokalsamfunnet. Svikt i avløpssystemet fare for forurensing. Skoleelever må sendes hjem. Bedrifter/landbruk stopper. Telekommunikasjon faller ut. Lys og opparming svikter. Delvis lammelse av kontakt innad og utad i lokalsamfunnet. Nødnettet ute av drift, vaktfunksjoner fungerer ikke. Kan være fare for liv og helse. Utslipp av farlige gasser og kjemikalier. Brann Eksplosjon. Forurensing av grunnvann. Radioaktivt nedfall og eksponering. Kollisjon/bilbrann i tunnell Drikkevannsforurensing Skade på vegetasjon og dyr. Nedslakting av buskap. Økte krefttilfeller. Mindre motstandsdyktighet/forplantningsevne blant mennesker. Skadde og eventuelt omkomne må tas hand om. Skade på materiell. Slokking av brann. Krisepsykiatri. Spredning av smitte til dyr og mennesker. Fare

18 for liv og helse. Smittsomme dyre- og menneskesykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje på tekniske installasjoner og kommunikasjoner. Massetilflytting Menneskelige lindelse og død. Nedslakting. Konkurs. Isolering av områder. Drift og produksjon stopper. Fare på liv og helse. Skade på bygninger, infrastruktur og personer. Dødsfall. Transport av varer og personer hindres. Telekommunikasjonen opphører. Kraftforsyning ute av drift. Store belastninger på lokalsamfunnet -innkvartering-bespisning-undervisning- sosiale aktiviteter. Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen. Flytting av Sira-Kvina adm. Store redingsmannskaper. Skade på personer, materiell,bygninger og veier. Dødsfall. Stengte veier. Hindrer produksjon og samferdsel. Isolering av personer. Skader på mennesker og miljø. Store nedskjæringer i kommunebudsjett. Arbeidsledighet, utflytting, redusert servicetilbud. Arbeidsledighet, betalingsproblem., reduserte skatteinntekter. Utflytting. Tap av kompetanse. Konsekvensgradering. Vi har gruppert de uønskede hendelsene etter skadeomfang med hensyn til mennesker, miljø,økonomiske og drift/produksjon. Vi har nyttet følgende begreper for å beskrive skadeomfanget.

19 BEGREP BESKRIVELSE UFARLIG EN VISS FARE KRITISK FARLIG KATASTROFALT Midlertidig driftsstans. Ingen direkte skader. Mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer. Midlertidig driftsstans. Kan føre til skader. Behov for reservesystemer. Driftsstans i flere døgn. Driftsstans i lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Permanent driftsstans på hovedsystem og avhengige systemer.

20 Vi ser for oss følgende skadeomfang for de aktuelle hendelser med hensyn til mennesker, miljø, økonomiske og drift/produksjon. HENVEDELSE SKADEOMRÅDE KONSEKVENSGRADERING UFARLIG EN VISS FARE KRITISK FARLIG KATA- STROFALT Oversvømmelse Menneske Flom Menneske Brann i kraftverk Menneske Brann Sykehjem Elevheim Menneske Langvarig strømbrudd Menneske

21 HENVEDELSE SKADEOMRÅDE KONSEKVENSGRADERING Radioaktivt nedfall og eksponering Alvorlig trafikkulykke Kjemikalieulykke Drikkevannsforurensing Smittsomme menneske- og dyresykdommer Fly- og helikopterulykker Sabotasje tekniske installasjoner og kommunikasjoner Menneske Menneske Menneske Menneske Menneske Menneske Menneske UFARLIG EN VISS FARE Massetilflytting Menneske KRITISK FARLIG KATA- STROFALT

22 HENVEDELSE SKADEOMRÅDE UFARLIG KONSEKVENSGRADERING EN VISS FARE KRITISK FARLIG Jord- og snøras Menneske Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Utflytt- Sira-Kvina Adm. Utfall av mobilnett og telekommunikasjon Pandemi / Epedemi Menneske Menneske Menneske Menneske Ekstremvær Menneske KATA- STROFALT

23 SYSTEMATISERING AV KARTLAGTE FORHOLD Vi har vurdert de aktuelle hendelsene med hensyn til risiko. Det har vi gjort for å få en oversikt over hvor risikoen er høyest, og for å lette arbeidet med prioritering av tiltak. Vi har brukt en risikomatrise som er sammensatt av sannsynlighet for og konsekvens av ulike hendelser. Tall for sannsynlighet: Lite sannsynlig 3 Mindre sannsynlig 4 Sannsynlig 6 Meget sannsynlig 9 Tall for konsekvens Mennesker Øk. Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofe Risikomatrisen gir følgende resultat HENDELSE SANNSYNLIG*KONSEKVENS RISIKOVERDI Oversvømmelse 3*( ) 141 Flom 6*( ) 132 Brann kraftverk 3*( ) 96 Brann i sykehjem/elevheim 4*( ) 124 Langvarig strømbrudd 6*( ) 144 Utfall av mobilnett og 9*( ) 171 teleforbindelser Kjemikalieulykke 4*( ) 108 Radioaktivt nedfall 4*( ) 132 Trafikkulykke 6*( ) 204 Drikkevannsforurensing 4*( ) 120 Smittsomme menneske- og 6*( ) 168 dyresykdommer Pandemi/Epedemi 4*( ) 136 Flyulykke/helikopterulykke 4*( ) 144

24 Sabotasje tekniske installasjoner 3*( ) 114 og kommunikasjoner Massetilflytting 3*( ) 105 Jord- og snøskred 6*( ) 180 Ekstremvær 6*( ) 168 4*( ) 136 Raskt bortfall i store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Utflytting Sira-Kvina 4*( ) 136 Ut fra analysen representerer følgende uønskede hendelser størst risiko: 1. Trafikkulykke Jord- og snøskred Utfall av mobilnett og teleforbindelser Ekstremvær Smittsomme menneske- og dyresykdommer Langvarig strømbrudd Fly-/helikopterulykke Oversvømmelse/dambrudd Pandemi/Epedemi Raskt bortfall i store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Utflytting av Sira Kvina Flom i Sira Radioaktivt nedfall Brann i sykeheim/elevheim Drikkevannsforurensing Sabotasje tekniske installasjoner og kommunikasjon Kjemikalieulykker Massetilflytting Brann kraftverk 96

25 FORSLAG TIL TILTAK VIDERE ROS- analysen fra 1995 og 2002 pekte på flere tiltak som burde iverksettes og som er fulgt opp. Men fortsatt det er flere forhold som innvirker på risiko og sårbarhet og som må følges opp videre, og samfunnsutvikling og andre ytre påvirkninger, som blant annet klimaendringer, gir oss nye utfordringer. Dette er blant annet: - Bedre rutiner for varsling og informasjon - Sikre mobilnettet og dekning innen kommunen - Følge opp tilgang på materiell og utstyr - Jevnlig informere og samle beredskapsrådet - Med jevne mellomrom øve på momenter i forhold til beredskap og sikkerhet - Følge opp transport og trafikkutvikling i vårt område. Trafikksikkerthet. - Sikre god og stabil strømtilførsel

26 ANDRE AKTUELLE HENDELSER I tilleg til større uønskede hendelser som er listet ovenfor, vil uforutsette hendelser i mindre målesokk inntreffe i den daglige tjenesteutførelsen i kommunen og/eller i hverdagen for oss alle. Under er listet hendelser som har inntruffet i Sirdal eller i nabokommuner en eller flere ganger, og som vi kan forvente vil hende igjen. - Trusler - Vold - Ran - Gisseltaking - Større hærverk - Innelåst person - Feilinformasjon med store konsekvenser - Fortrolig post offentliggjort - Overgrep - Incest/voldtekt - Affekt/utagering/rus - Mediepress - Bortkommet person(er) - Ulykker/skadete/døde - Personellskader og mye sykefravær - Bemanningsvikt på enkelte tjenesteenheter

27 EVALUERING AV MOTTILTAK FRA ROS-ANALYSEN FRA 1995 ROS-analysen fra 1995 pekte på i alt 7 tiltak som de mente kommunen bør vurdere p iverksette tiltak som en oppfølging av risiko og sårbarhetsanalysen. Det er følgende 7 tiltak med kommentar på hva som er gjort: 1. Utarbeide kriseplan for kommune. Det er nå utarbeidet kriseplan for kommunen. 2. Analysere trafikkulykker de siste 5 år. Det er fra kommunen ikke utført noen analyse angående trafikkulykker de siste 5 år. Men kommunen har investert betydelige beløp i infrastruktur og da især forbedringer av vegstandarden. En kan her nevne riksveg Tonstad Ådneram, Tonstad Helleland og gangog sykkelsti på Sinnes og Tonstad. 3. Avholde kurs om bekjempelse av smittefarlige dyresykdommer i samarbeid med vet. myndigheter. Det har blitt avholdt diverse kurs i regi av fylkeskommunen/fylkesveterinæren. 4. Oppdatere kjennskap om kjemikalier Øvelse kjemikaliulykke Kommunen er med i Intern kommunalt utvalg mot akutt forurensing, hvor Fellesbrannvesenet for Mandal er vertsbrannvesen. Sirdal brannvesen har fått tilført utstyr og kunnskap til å bekjempe akutt forurensing gjennom dette samarbeidet. 5. Drøfte, med LOS beredeskapstiltak mot strømbrudd nødstrømsaggregater må vurderes innkjøpt. Kommunen har gjort innkjøp av nødstrømsaggregat i forbindelse med overgangen til Avholde kurs vedr. radioaktivt nedfall. Det er ikke avholdt noen kurs. 7. Gjennomgå brannrutiner ved institusjon. Institusjonen i kommunen er nylig ombygd og tilfredsstiller dermed dagens krav til brannsikkerhet. I tillegg blir det utført brannsyn hvert år og brannvesenet bistår institusjonen med opplæring i brannvernarbeid hvert år.

28 Forslag til mottiltak Vi har tidligere under listet opp en del forebyggende tiltak, dvs. tiltak som er med på å minske sannsynligheten for hendelser. Videre har vi tatt for oss en del konsekvensreduserende tiltak. Vi vil til slutt peke på en del tiltak vi mener kommunen bør vurdere å iverksette som en oppfølging av risiko og sårbarhetsanalyse. 1. Påvirke sentrale vegmyndigheter til å bevilge midler til å utbedre ulykkesbelastede vegstrekninger. 2. Opprettholde dagens beredskap vedrørende brann-, ambulanse- og legetjenester. 3. Videreutvikle kraftkommunesamarbeidet, og påvirke statlige beslutningsmyndigheter med konsekvensinformasjon. Skape forståelse for å beholde inntektene til kommunen der de skapes/produseres, og hvor også inngrepene i naturen er synlige. 4. Avholde kurs om bekjempelse av smittefarlige menneske- og dyresykdommer i samarbeid med myndigheter. 5. Avholde kurs vedr. radioaktivt nedfall. 6. Kommunen må sikre sine interesser vedrørende ny konsesjonsbehandling for Sira- Kvina anleggene, ved å avsette tilstrekkelig ressurser til formålet. Arbeid bør igangsettes på et tidlig tidspunkt. 7. Kriseplanen må revideres, spesielt med hensyn på ressurs- og informasjonsplan.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1 ROS Lister Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS Lister - side 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Sammendrag 5 3 Organisering av arbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Risiko- og sårbarhetsanalyser Risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Hovedrapport September 2010 2 Sammendrag Alle landets kommuner er pålagt å utarbeide en kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Kongsberg kommunestyre 18.01.01 Side av 68 Side av 68 Innholdsliste Innledning...5 Bakgrunn...5 Målsetting...5 Avgrensinger...5 Kriterier for het og konsekvens...6

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 09 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 - Et nasjonalt risiko-, trusselog sårbarhetsbilde - Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1. Hensikt side 3 1.2. Risiko og sårbarhetsanalyse kort innføring side 3 1.3. Arbeidet med analysen side 3 1.4. Prioritering av hendelser med størst risiko side 3 2.

Detaljer

Fylkes-ROS for Finnmark

Fylkes-ROS for Finnmark Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK... 7 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 7 2.2 NATUR OG MILJØ... 9 2.3 KLIMAENDRINGER:

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Vedtatt i bystyret 26. mars 2015 Foto: Nils Skumsvoll, Varden Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse DEL 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 4 DEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer