INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7"

Transkript

1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5 Definisjoner 5 Årsaker til uønskede hendelser 6 Forebyggende tiltak 7 Beskrivelse av sannsynlighet 8 BESKRIVELSE AV KONSEKVENSER 9 Konsekvensreduserende tiltak 10 Konsekvensbeskrivelse 11 Konsekvensgradering 12 SYSTEMATISERING AV KARTLAGTE FORHOLD 15 SANNSYNLIG KONSEKVENS 15 FORSLAG TIL TILTAK VIDERE 17 VEDL. A ANDRE AKTUELLE TILTAK 18 Administrativ og politisk behandling: Fremlagt i ledergruppa februar 2007.

2 Innledning Vi lever i et samfunn som blir stadig mer teknologiavhengig og som gjør at mindre hendelser rask kan utvikle seg til store samfunnsmessige og menneskelige katastrofer. Klimautvikling og andre inngrep i naturen viser også at vi mer og mer blir utsatt for ekstreme værforhold. Menneskene i dagens samfunn utsetter seg for mye risiko, en kan nevne transportmidler, teknisk utstyr, ulike miljøforurensinger etc. Ser en tilbake på bonde- og fiskersamfunnet, som nå har blitt til informasjons- og kunnskapssamfunnet, var risikoeksponeringen historiske mye mindre. Man brukte mye lengre tid tidligere og tiden var ikke en kritisk faktor, men en del av livet. Trenden er at vi vil ha en utvikling av velstandssamfunnet hvor vi får bedre individuelle levekår samtidig som vi ikke ønsker at risikoen for uønskede hendelser øker. Det er på denne bakgrunn det er satt fokus på forebyggende arbeidet mot uønskede hendelser og systemer som kan redusere skadene når uønskede hendelser inntreffer. Dette er helt forståelig når en ser på hva konsekvensen kan bli av uønskede hendelser. Det ble for få år siden innført en Ny lov om helsemessig og sosial beredskap utgitt av Sosial- og helsedepartementet. Formålet med loven er at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under ved kriser og katastrofer i fredstid og i krig. Sirdal kommune utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse i 1995, som ble revidert i Det har etterpå kommet flere momenter inn, som gjør det nødvendig å revidere analysen. Nye tilsyn og etater har blitt etablert, mens andre har blitt endret, slik at ansvar og samarbeidsforhold også er noe endret. Sirdal kommune sitt lensmannskontor er lagt inn under Rogaland politikammer fra Mattilsynet har fått ny organisasjon og Sirdal kommune er nå under mattilsynet distrikt Rogaland, med hovedkontor i Sandnes og hvor ledelsen for Dalane, Sirdal og Flekkefjord har kontor i Egersund.

3 Andre planer og systemer som har som målsetning å forhindre og begrense konsekvensene av uønskede hendelser og som bidrar til det gode liv i Sirdal, er også vesentlig å ha med seg i helheten for risiko og sårbarhetstanken Planene skal også bygge på ROS analyser som er relevante for deres område. Overordnede planer vil dekkes av foreliggende ROS-analyse. Følgende planer foreligger på de forskjellige steder: Overordnede planer i kommunen: Kriseplan Kommuneplan Økonomiplan

4 Planer innen Teknikk Landbruk Avløpsplan Hovedplan for vannforsyning Tonstad vannverk. Beredskapsplan og ROS-analyse Sinnes vannverk. Beredskapsplan og ROS-analyse Skogbruksplan Motorferdselplan Kommunal avfallsplan Beredskapsplan for akutt forurensning Driftsinstrukser. Internkontroll. Planer innen oppverkst levekår Helse- og sosial beredskapsplan Evakueringsplan ved dambrudd, Tonstad skule Evakueringsplan ved dambrudd Sinnes skule Evakueringsplan ved dambrudd, Tonstad barnehage Evakueringsplan ved dambrudd Øvre Sirdal barnehage Evakueringsplan ved dambrudd, Sirdalsheimen institusjon. Smittevernplan Plan for psykisk helsearbeid i Sirdal kommune Rusmiddelplan Skolehelsetjenesteplan Habilitering og rehabiliteringsplan Retningslinjer for pleie og omsorgstjenesten Trygghetsalarm

5 Tiltaksplaner for uforutsette hendelser ved Tonstad skule, Sinnes skule og ved barnehagene.

6 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER. Med uønskede hendelser mener vi hendelser som representerer en fare for mennesker, miljø, økonomiske og samfunnsmessige funksjoner. All virksomhet som utføres i kommunen og som kan gi uønskede hendelser eller medføre at uønskede hendelser skader eller påfører mennesker, dyr og/eller infrastruktur ødeleggelser og lidelser må vurderes med hensyn til risiko og sårbarhet. Følgende uønskede hendelser kan inntreffe i Sirdal: Oversvømmelse Tonstad Flom i Sira Storbrann/eksplosjon i kraftverk Brann i sykehjem og elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og telefonforbindelser Kjemikalieulykke Radioaktivt nedfall Trafikkulykker, her under: o Utforkjøring av buss (turistbuss, skolebuss etc) o Kollisjon/bilbrann i tunnel Drikkevannforsyning og drikkevannsforurensning Smittesomme dyresykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje/terrorhandlinger på tekniske installasjoner og kommunikasjonslinjer Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstrem, vær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter

7 Flytting av Sira-Kvina administrasjonen. Utbygging av fritidsboliger og økt fritidsaktivitet medfører bl.a. at det ved arealplanlegging skal utarbeides en ROS-analyse. Dette er det utbygger som er ansvarlig for og fylkesmannen vil vanligvis ikke godkjenne noen utbyggingsplaner uten at det er foretatt ROS - analyse. Fylkesmannen i Vest-Agder har i 2005 utarbeidet en egen mal for ROS - analyse som skal brukes ved arealplanlegging og som Sirdal kommune bruker og viser til.

8 Ekstremvær vil være en konsekvens av de klimaendringer og miljøendringer som vi etter hvert ser mer av. Pandemi og epedemier vil være nye utbrudd av sykdommer som spres i hele verden, blant annet fugleinfluensa. Mulig bortfall av skatte- og avgiftsinntekter i kommunen og en eventuell flytting av Sira- Kvina sin administrasjon er tatt med i vurderingen av uforutsette hendelser, fordi det vil medføre store konsekvenser for samfunnet Sirdal. Dette vil være politiske forhold, men for levekårene til utbyggerne i Sirdal vil det ha meget stor betydning. Kommuneplanen skal også dekke områder innen oppvekst og levekår som kan være aktuelle å vurdere i forbindelse med risiko og sårbarhet. I VEDLEGG A ER DET LISTET NOEN EKSEMPLER PÅ ANDRE AKTUELLE HENDELSER. ÅRSAKER OG SANNLYNLIGHET Definisjoner. Med årsaker mener vi det som fremkaller eller forårsaker en uønsket hendelse. Med sannsynlighet mener vi at et anslag over hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe.

9 Årsaker til uønskede hendelser. For å beskrive sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe, har vi først klarlagt mulige årsaker i hendelsen: UØNSKET HENDELSE Oversvømmelse Tonstad Flom i Sira Storbrann, eksplosjon kraftverk Brann sykehjem, elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og telefonforbindelser Kjemikalieulykke Radioaktivt nedfall og eksponering Utforkjøring av turist/skolebuss Kollisjon/bilbrann i tunnel Drikkevannsforurensing Smittsomme sykdommer på mennesker og ÅRSAK Dambrudd pga. jordskjelv, sabotasje, svikt i konstruksjon Konsekvens av snøsmelting, mye nedbør Menneskelig svikt, teknisk svikt Røyking, svikt i el. anlegg, menneskelig svikt Ytre påvirkninger, teknisk svikt Lynnedslag, strømbrudd. Trafikkulykke, trailervelt Ulykke ved atomkraftverk, radioaktivitet på avveier. Teknisk svikt, menneskelig svikt. Utrasing av veger. Teknisk svikt, menneskelige svikt Importsmitte fra utlandet, sabotasje, kjemikalier fra landbruket. Importsmitte, mutasjoner, genteknologi dyr Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje på tekniske installasjoner, og kommunikasjoner Massetilflytting Jord- og snøskred Spredning av smitte Teknisk svikt, menneskelige svikt. Ødeleggelser, sprenging av telefonlinjer, tunneller og hovedveier. Evakuering fra Rogaland Mye nedbør, ugunstig vind

10 Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Klimaendringer. Store statlige endring i kraftverksbeskatningen i kommunen. Flytting av Sira-Kvina adm. Rekrutteringsproblemer, økonomiske vurderinger og nye eierforhold.

11 Forebyggende tiltak. Som et ledd i arbeidet med å beskrive sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe, har vi sett på hvilke tiltak som allerede er truffet for å redusere sannsynligheten for hendelsen. UØNSKET HENDELSE Oversvømmelse på Tonstad FOREBYGGENDE TILTAK Sikkerhetsrutiner, Beredskapsplaner, Sira-Kvina Flom i Sira Heving av landskap, utvidelse av elvemunning. Vannkraftskoordinering. Brann i kraftverk Brann i sykehjem,elevhjem Gode sikkerhetsrutiner. God internkontroll Brannøvelser. Sikringstiltak, Ordensregler/reglement. Vakt. Moderne brannvarslingsanlegg. Langvarig strømbrudd Godt vedlikehold. Flere tilførsler, egen kraftstasjon eller strømaggregater. Utfall av mobilnett og teleforbindelser Kjemikalieulykker Radioaktivt nedfall og eksponering Sikre strømforsyning til baser. Bedre veger, bedre beredskap og varslingsrutiner. Sikkerhet og kontrollrutiner Varslingsrutiner Utforkjøring av turist/skolebuss Kollisjon/bilbrann i tunnel Drikkevannsforurensning Smittsomme menneske- og dyresykdommer Pandemi / Epedemi Godt vedlikehold av veg, materiell, skilting Opplyste tunneller, brannslokkingsmateriell i tunnellene. Godt utstyrte vannverk. Rutiner for prøvetaking. God hygiene,godt stell,god karanteneordning God varsling. Vaksiner tilgjengelig.

12 Hygienetiltak. Informasjon. Fly og helikopterulykke Sabotasje på tekniske installasjoner og kommunikasjoner Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Beredskapsplaner. Godt vedlikehold materiell. Kriseplan og øvelser. Varsling, sikring. Planer for økning i folketallet i kommunen. Merking av løyper Varsling, sikring av områder og installasjoner. Kraftkommunesamarbeid, konsekvensinformasjon til statlige beslutningsmyndigheter. Flytting av Sira-Kvina adm. Ha et godt servicetilbud i kommunen. Dialog med Sira-Kvina. Bidra til at selskapet får utviklingsmuligheter lokalt.

13 Beskrivelse av sannsynlighet. Sannsynligheten for at de ulike hendelser har vi rangert etter forventet frekvens. Vi har benyttet følgende rangering. BEGREP FREKVENS Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Mindre enn hvert 50. År. Mellom hvert 10. år og engang hvert 50. år. Mellom en gang hvert år, og en gang hvert 10. år. Mer enn en gang hvert år. HENDELSE SANNSYNLIGHET Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Oversvømmelse Tonstad Flom i Sira Brann i kraftstasjon Brann i sykehjem, elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og tele-forbindelser Kjemikalie-ulykke Radioaktivt nedfall Utforkjøring turist/rute/skolebuss Kollisjon/bilbrann tunnell

14 Drikkevannsforurensning Smittsomme menneskeog dyresykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje tekniske installasjoner, kommunikasjonslinjer Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter Flytting av Sira-Kvina administrasjon. Vår analyse forutsetter fredstid. Dersom det er snakk om en krigssituasjon, vil sannsynligheten for de ulike hendelser endre seg. Vi regner med flere strømbrudd og sabotasjer i en krigssituasjon. Massetilflytting vil kunne finne sted. Sannsynligheten for disse hendelser vil dermed øke. Vi regner med at sannsynligheten for strømbrudd/sabotasje og massetilflytning vil øke til meget sannsynlig. BESKRIVELSE AV KONSEKVENSER. Med konsekvenser forstår vi mulig virkning av en hendelse. Konsekvensreduserende tiltak.

15 På flere måter har Sirdal i dag skadereduserende ressurser som er tilgjengelige hvis en uønsket hendelse skulle inntreffe. Vi tenker her på rutiner og planer/tiltak som kan iverksettes, og på utstyr som er tilgjengelig. Nedenfor er gjengitt en oversikt over konsekvensreduserende tiltak. UØNSKET HENDELSE KONSEKVENSREDUSERNDE TILTAK OversvømmelseTonstad Varslingsrutiner. Evakueringsplaner. Plassering av viktige bygg utenfor risikoområder. Flom Sira Brann kraftverk Brann sykehjem, elevheim Langvarig strømbrudd Heving av terreng ved elva. Sikkerhetsrutiner, seksjonering. Rømningsplan. Øverlser. Teknisk vedl. Nødaggregat. Annen oppvarmingskilde. Tilsyn og hjelp. Utfall av mobilnett og teleforbindelser Kjemikalieulykke Radioaktivt nedfall Utforkjøring turist/rute/skolebuss Kollisjon/bilbrann tunnell Drikkevannsforurensing Smittsomme dyresykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Nødstrøm til sendere Lenser: Øvelser.Kompetanseøkning Nedforing av dyr. Unngå overflatevann. Behandlingstiltak. Godt utbygd redningstjeneste, dykkere,førstehjelp. Varslingsrutiner. Godt utbygd redningstjeneste. Alternative drikkevannskilder. God hygiene. Vaksinering/Isolering. Isolering. Vernetiltak. Vaksinering, isolering, informasjon. Varsling. Katastrofeberedskap.

16 Sabotasje på tekniske installasjoner og kommunikasjoner. Massetilflytting Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen. Flytting av Sira-Kvina adm. Alternative transprotårer for eksempel Sirdalsvannet. Reparasjoner. Innkvarteringsplaner. Merking av løyper. Skilting. Letegruppe. Informasjon, sikring,evakuering. Normalisere kommunenes utgifter tilsvarende det øvrige nivået i Norge. Bidra til at deler av selskapets administrasjon blir igjen. Bidra til at annen virksomhet gis mulighet for etablering.

17 Konsekvensbeskrivelse. De uønskede hendelser vil kunne medføre en rekke negative konsekvenser. Vi ser for oss følgende konsekvenser som aktuell. UØNSKET HENDELSE KONSEKVENSBESKRIVELSE OversvømmelseTonstad Flom Sira Brann eksplosjon i kraftverk Brann, sykehjem/elevheim Langvarig strømbrudd Utfall av mobilnett og teleforbindelser Kjemikalieulykke Mesteparten av Tonstad under vann store materielle og økonomiske tap. Vann i hus og kjeller Skade på mennesker, tap av menneskeliv. Meteriell skader. Tap av menneskeliv skade/sykdom, materielle tap. Delvis lammelse av lokalsamfunnet. Svikt i avløpssystemet fare for forurensing. Skoleelever må sendes hjem. Bedrifter/landbruk stopper. Telekommunikasjon faller ut. Lys og opparming svikter. Delvis lammelse av kontakt innad og utad i lokalsamfunnet. Nødnettet ute av drift, vaktfunksjoner fungerer ikke. Kan være fare for liv og helse. Utslipp av farlige gasser og kjemikalier. Brann Eksplosjon. Forurensing av grunnvann. Radioaktivt nedfall og eksponering. Kollisjon/bilbrann i tunnell Drikkevannsforurensing Skade på vegetasjon og dyr. Nedslakting av buskap. Økte krefttilfeller. Mindre motstandsdyktighet/forplantningsevne blant mennesker. Skadde og eventuelt omkomne må tas hand om. Skade på materiell. Slokking av brann. Krisepsykiatri. Spredning av smitte til dyr og mennesker. Fare

18 for liv og helse. Smittsomme dyre- og menneskesykdommer Pandemi /Epedemi Fly- og helikopterulykke Sabotasje på tekniske installasjoner og kommunikasjoner. Massetilflytting Menneskelige lindelse og død. Nedslakting. Konkurs. Isolering av områder. Drift og produksjon stopper. Fare på liv og helse. Skade på bygninger, infrastruktur og personer. Dødsfall. Transport av varer og personer hindres. Telekommunikasjonen opphører. Kraftforsyning ute av drift. Store belastninger på lokalsamfunnet -innkvartering-bespisning-undervisning- sosiale aktiviteter. Jord- og snøskred Ekstremvær Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen. Flytting av Sira-Kvina adm. Store redingsmannskaper. Skade på personer, materiell,bygninger og veier. Dødsfall. Stengte veier. Hindrer produksjon og samferdsel. Isolering av personer. Skader på mennesker og miljø. Store nedskjæringer i kommunebudsjett. Arbeidsledighet, utflytting, redusert servicetilbud. Arbeidsledighet, betalingsproblem., reduserte skatteinntekter. Utflytting. Tap av kompetanse. Konsekvensgradering. Vi har gruppert de uønskede hendelsene etter skadeomfang med hensyn til mennesker, miljø,økonomiske og drift/produksjon. Vi har nyttet følgende begreper for å beskrive skadeomfanget.

19 BEGREP BESKRIVELSE UFARLIG EN VISS FARE KRITISK FARLIG KATASTROFALT Midlertidig driftsstans. Ingen direkte skader. Mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer. Midlertidig driftsstans. Kan føre til skader. Behov for reservesystemer. Driftsstans i flere døgn. Driftsstans i lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Permanent driftsstans på hovedsystem og avhengige systemer.

20 Vi ser for oss følgende skadeomfang for de aktuelle hendelser med hensyn til mennesker, miljø, økonomiske og drift/produksjon. HENVEDELSE SKADEOMRÅDE KONSEKVENSGRADERING UFARLIG EN VISS FARE KRITISK FARLIG KATA- STROFALT Oversvømmelse Menneske Flom Menneske Brann i kraftverk Menneske Brann Sykehjem Elevheim Menneske Langvarig strømbrudd Menneske

21 HENVEDELSE SKADEOMRÅDE KONSEKVENSGRADERING Radioaktivt nedfall og eksponering Alvorlig trafikkulykke Kjemikalieulykke Drikkevannsforurensing Smittsomme menneske- og dyresykdommer Fly- og helikopterulykker Sabotasje tekniske installasjoner og kommunikasjoner Menneske Menneske Menneske Menneske Menneske Menneske Menneske UFARLIG EN VISS FARE Massetilflytting Menneske KRITISK FARLIG KATA- STROFALT

22 HENVEDELSE SKADEOMRÅDE UFARLIG KONSEKVENSGRADERING EN VISS FARE KRITISK FARLIG Jord- og snøras Menneske Raskt bortfall av store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Utflytt- Sira-Kvina Adm. Utfall av mobilnett og telekommunikasjon Pandemi / Epedemi Menneske Menneske Menneske Menneske Ekstremvær Menneske KATA- STROFALT

23 SYSTEMATISERING AV KARTLAGTE FORHOLD Vi har vurdert de aktuelle hendelsene med hensyn til risiko. Det har vi gjort for å få en oversikt over hvor risikoen er høyest, og for å lette arbeidet med prioritering av tiltak. Vi har brukt en risikomatrise som er sammensatt av sannsynlighet for og konsekvens av ulike hendelser. Tall for sannsynlighet: Lite sannsynlig 3 Mindre sannsynlig 4 Sannsynlig 6 Meget sannsynlig 9 Tall for konsekvens Mennesker Øk. Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofe Risikomatrisen gir følgende resultat HENDELSE SANNSYNLIG*KONSEKVENS RISIKOVERDI Oversvømmelse 3*( ) 141 Flom 6*( ) 132 Brann kraftverk 3*( ) 96 Brann i sykehjem/elevheim 4*( ) 124 Langvarig strømbrudd 6*( ) 144 Utfall av mobilnett og 9*( ) 171 teleforbindelser Kjemikalieulykke 4*( ) 108 Radioaktivt nedfall 4*( ) 132 Trafikkulykke 6*( ) 204 Drikkevannsforurensing 4*( ) 120 Smittsomme menneske- og 6*( ) 168 dyresykdommer Pandemi/Epedemi 4*( ) 136 Flyulykke/helikopterulykke 4*( ) 144

24 Sabotasje tekniske installasjoner 3*( ) 114 og kommunikasjoner Massetilflytting 3*( ) 105 Jord- og snøskred 6*( ) 180 Ekstremvær 6*( ) 168 4*( ) 136 Raskt bortfall i store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Utflytting Sira-Kvina 4*( ) 136 Ut fra analysen representerer følgende uønskede hendelser størst risiko: 1. Trafikkulykke Jord- og snøskred Utfall av mobilnett og teleforbindelser Ekstremvær Smittsomme menneske- og dyresykdommer Langvarig strømbrudd Fly-/helikopterulykke Oversvømmelse/dambrudd Pandemi/Epedemi Raskt bortfall i store skatte- og avgiftsinntekter i kommunen Utflytting av Sira Kvina Flom i Sira Radioaktivt nedfall Brann i sykeheim/elevheim Drikkevannsforurensing Sabotasje tekniske installasjoner og kommunikasjon Kjemikalieulykker Massetilflytting Brann kraftverk 96

25 FORSLAG TIL TILTAK VIDERE ROS- analysen fra 1995 og 2002 pekte på flere tiltak som burde iverksettes og som er fulgt opp. Men fortsatt det er flere forhold som innvirker på risiko og sårbarhet og som må følges opp videre, og samfunnsutvikling og andre ytre påvirkninger, som blant annet klimaendringer, gir oss nye utfordringer. Dette er blant annet: - Bedre rutiner for varsling og informasjon - Sikre mobilnettet og dekning innen kommunen - Følge opp tilgang på materiell og utstyr - Jevnlig informere og samle beredskapsrådet - Med jevne mellomrom øve på momenter i forhold til beredskap og sikkerhet - Følge opp transport og trafikkutvikling i vårt område. Trafikksikkerthet. - Sikre god og stabil strømtilførsel

26 ANDRE AKTUELLE HENDELSER I tilleg til større uønskede hendelser som er listet ovenfor, vil uforutsette hendelser i mindre målesokk inntreffe i den daglige tjenesteutførelsen i kommunen og/eller i hverdagen for oss alle. Under er listet hendelser som har inntruffet i Sirdal eller i nabokommuner en eller flere ganger, og som vi kan forvente vil hende igjen. - Trusler - Vold - Ran - Gisseltaking - Større hærverk - Innelåst person - Feilinformasjon med store konsekvenser - Fortrolig post offentliggjort - Overgrep - Incest/voldtekt - Affekt/utagering/rus - Mediepress - Bortkommet person(er) - Ulykker/skadete/døde - Personellskader og mye sykefravær - Bemanningsvikt på enkelte tjenesteenheter

27 EVALUERING AV MOTTILTAK FRA ROS-ANALYSEN FRA 1995 ROS-analysen fra 1995 pekte på i alt 7 tiltak som de mente kommunen bør vurdere p iverksette tiltak som en oppfølging av risiko og sårbarhetsanalysen. Det er følgende 7 tiltak med kommentar på hva som er gjort: 1. Utarbeide kriseplan for kommune. Det er nå utarbeidet kriseplan for kommunen. 2. Analysere trafikkulykker de siste 5 år. Det er fra kommunen ikke utført noen analyse angående trafikkulykker de siste 5 år. Men kommunen har investert betydelige beløp i infrastruktur og da især forbedringer av vegstandarden. En kan her nevne riksveg Tonstad Ådneram, Tonstad Helleland og gangog sykkelsti på Sinnes og Tonstad. 3. Avholde kurs om bekjempelse av smittefarlige dyresykdommer i samarbeid med vet. myndigheter. Det har blitt avholdt diverse kurs i regi av fylkeskommunen/fylkesveterinæren. 4. Oppdatere kjennskap om kjemikalier Øvelse kjemikaliulykke Kommunen er med i Intern kommunalt utvalg mot akutt forurensing, hvor Fellesbrannvesenet for Mandal er vertsbrannvesen. Sirdal brannvesen har fått tilført utstyr og kunnskap til å bekjempe akutt forurensing gjennom dette samarbeidet. 5. Drøfte, med LOS beredeskapstiltak mot strømbrudd nødstrømsaggregater må vurderes innkjøpt. Kommunen har gjort innkjøp av nødstrømsaggregat i forbindelse med overgangen til Avholde kurs vedr. radioaktivt nedfall. Det er ikke avholdt noen kurs. 7. Gjennomgå brannrutiner ved institusjon. Institusjonen i kommunen er nylig ombygd og tilfredsstiller dermed dagens krav til brannsikkerhet. I tillegg blir det utført brannsyn hvert år og brannvesenet bistår institusjonen med opplæring i brannvernarbeid hvert år.

28 Forslag til mottiltak Vi har tidligere under listet opp en del forebyggende tiltak, dvs. tiltak som er med på å minske sannsynligheten for hendelser. Videre har vi tatt for oss en del konsekvensreduserende tiltak. Vi vil til slutt peke på en del tiltak vi mener kommunen bør vurdere å iverksette som en oppfølging av risiko og sårbarhetsanalyse. 1. Påvirke sentrale vegmyndigheter til å bevilge midler til å utbedre ulykkesbelastede vegstrekninger. 2. Opprettholde dagens beredskap vedrørende brann-, ambulanse- og legetjenester. 3. Videreutvikle kraftkommunesamarbeidet, og påvirke statlige beslutningsmyndigheter med konsekvensinformasjon. Skape forståelse for å beholde inntektene til kommunen der de skapes/produseres, og hvor også inngrepene i naturen er synlige. 4. Avholde kurs om bekjempelse av smittefarlige menneske- og dyresykdommer i samarbeid med myndigheter. 5. Avholde kurs vedr. radioaktivt nedfall. 6. Kommunen må sikre sine interesser vedrørende ny konsesjonsbehandling for Sira- Kvina anleggene, ved å avsette tilstrekkelig ressurser til formålet. Arbeid bør igangsettes på et tidlig tidspunkt. 7. Kriseplanen må revideres, spesielt med hensyn på ressurs- og informasjonsplan.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016 RISSA KOMMUNE Arkiv: X20 Dato: 16.06.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 23.06.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, RISSA 2016-2026, LEGGES PÅ HØRING

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 634 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad juni 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

Kongsvinger kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analyse vedtatt i kommunestyret 25.8.05

Kongsvinger kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analyse vedtatt i kommunestyret 25.8.05 0 Kongsvinger kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse vedtatt i kommunestyret 25.8.05 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1 Kartlegging av mulige uønskede hendelser 3 2 Årsaker og sannsynlighet 5

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Risikovurdering og Beredskap Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Hva er beredskap? Hverdagsberedskap vs. kriseberedskap Håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning DSB Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klimatilpasningsseminar Fylkesberedskapssjef

Detaljer

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Anna Walde Mattilsynet Distriktskontoret for Bergen og omland DIHVA - Svartediket 22.06.2010 Leveringssikkerhet og beredskap Drikkevannsforskriften

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for S4- Skovly Utarbeidet av : Tiltakshaver: HaraldKværnerEiendomAS Forslagsstiller/Konsulent: Plan1 AS Dato: 28.02.2014,revidert03.06.14 Risiko-

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005

GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005 GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005 GeoKlar 2014 Sundvolden Hotell 10. desember Thor-Aage Solberg Fredrikstad kommune 1.Legionellautbruddet 2005 2.Øvelse «Kemira» 3.Beredskapspc

Detaljer

Kvitsøy kommune. Beredskap. Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Kvitsøy kommune. Beredskap. Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Kvitsøy kommune Beredskap Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 2 INNHOLD SIDE 1 Innledning (bakgrunn, mandat, målsetting, arbeidsopplegg, 1-2 begreper) 2 Kartlegging av uønskede hendelser

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Sist oppdatert: 22. november 2012 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN 2007-2010

HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN 2007-2010 1 HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET I HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN 2007-2010 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for planen. 2. Redegjørelse for gjennomførte ROS-analyser. 3. Redegjørelse

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SVELVIK KOMMUNE 2009 Forord Svelvik kommune laget i 1997 en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne analysen dannet deretter grunnlaget for kommunens Kriseplan. Det som kjennetegner

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til tematikk

Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til tematikk Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til tematikk Innlegg under møte mellom Flora kommune, Beredskapsavdelingen ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking Florø, 26. januar

Detaljer

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell Side 1 av 8 ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14 Bakgrunn I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag 1 av 5 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur

Detaljer

Plan for samfunnssikkerhet

Plan for samfunnssikkerhet Plan for samfunnssikkerhet Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Skaun kommunes samfunnssikkerhetsarbeid... 3 1.2 Oppgaver og ansvar... 3 1.3 Øvrig planverk...

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Kari Jensen Avdelingsleder Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver Visjon Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Virksomhetsidé Direktoratet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Akkarfjord Sørøya Brann og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Akkarfjord Sørøya Brann og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyse Akkarfjord Sørøya Brann og beredskap Nina Moen Olsen, HMS - Koordinator kommune Dato: 19.september 2014 Analyseområde: kommune Hovedsystem: Akkarfjord på Sørøya Delsystem:

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer