D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA plan Statens vegvesen Region vest D2-H Indre Ryfylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA plan... 2. Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1105 Indre Ryfylke 2015-2020"

Transkript

1 Statens vegvesen Region vest D2-H Indre Ryfylke D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA plan... 2

2 Statens vegvesen Region vest D2-H Indre Ryfylke D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan SHA plan

3 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 1105 Indre Ryfylke Sveisnummer: (Versjon )

4 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Utarbeidet av: Ove Hausvik Dato: Godkjent av: Ann Mari S. Hardeland Signatur: DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. HMS er fast sak på alle byggemøter. Begge parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Distribusjonsliste Navn Astrid Eide - Ann Mari S. Hardeland - Tønnes Frøiland - Ove Hausvik - Angelica Chamorro Peer Einar Klungtveit Rune Skår Firma/kontor/seksjon mv Avdeling Rogaland Avdelingsdirektør Avdeling Rogaland Seksjonsleder Avdeling Rogaland Prosjektleder Avdeling Rogaland Ass Prosjektleder Avdeling Rogaland Byggeleder Avdeling Rogaland - Kontrollingeniør Byggherreseksjonen - Regionskoordinator Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 2 av 25

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet Organisering av HMS-arbeidet Generelt Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region vest Byggherre for fylkesveg i kontrakten Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region vest Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Sideentreprenør <navn> Organisasjonskart Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Risikovurdering og risikoreduserende tiltak Mulige farer og tiltak Oppfølging Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Byggherrens tidsplan Entreprenørens fremdriftsplan Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet Riggplan Rigg ved bevegelige arbeider Arbeidstidsordninger Ulykkesberedskap Prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan Beredskapsøvelser Debrifing Varslingsplan Avviksbehandling Avvik fra SHA-planen Entreprenørens plikter Byggherres plikter HMS-avvik Dokumentasjon Begreper/definisjoner Vedlegg SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 3 av 25

6 1. Mål for prosjektet Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 1000 Begrunnelse dersom H- eller F-verdi settes forskjellig fra 0: Måleindikatorene beregnes på følgende møte (definisjoner på verdiene er gitt i kap.9): H1 = antall personskader med fravær utover skadedag x H2 = antall personskader med og uten fravær x F = antall fraværsdager som følge av personskader x H1 = antall nestenulykker / farlige forhold x utførte timeverk Andre prosjektmål: Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt en optimal utnyttelse av de midler som settes av til gjennomføringen av kontrakten. Verdigrunnlag, visjon og mål for Statens vegvesen skal legges til grunn for arbeidet som denne kontrakten omfatter. Nullvisjonen: er en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller livsvarig skade. Det vises til kontrakten kap. C2 pkt. 26 og 27. HMS skal være en fast post på byggemøter. Det skal etableres system for aktiv rapportering av uønskede hendelser (alle ulykker og nestenulykker/tilløp). Rapportering skal skje gjennom Elrapp. Følgende tema / aktiviteter skal tas hensyn til- og inkluderes i byggeplanleggingen: - Nullvisjonen - Trafikksikkerhet - Framkommelighet for trafikanter - Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner bør unngås dersom andre utførelses metoder kan velges - Risikovurderinger (SJA) SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 4 av 25

7 2. Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype: Driftskontrakt Entrepriseform: Utførelsesentreprise Kort informasjon om kontrakten: Drift og vedlikehold av vegnett i kontraktsområdet 1105 Indre Ryfylke for perioden Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region vest Prosjekteier: Ann Mari S. Hardeland Prosjektleder: Tønnes Frøiland HMS-koordinator: Angelica Chamorro Byggeleder: Angelica Chamorro Byggherre for fylkesveg i kontrakten Fylke: Rogaland SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 5 av 25

8 Fylke: Hordaland Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region vest Prosjekteier: Ann Mari S. Hardeland Prosjektleder: Tønnes Frøiland HMS-koordinator: Angelica Chamorro Byggeleder: Angelica Chamorro I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, har vi rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. Dersom det er behov for å angi ansvar for en fylkeskommune som er byggherre, vil dette bli angitt som den aktuelle fylkeskommunen med navn, jf Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 6 av 25

9 Verneombud: Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): 2.4 Sideentreprenør <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 7 av 25

10 2.5 Organisasjonskart Entrepriseform: Driftskontrakt BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT Prosjekteier Ann Mari S. Hardeland XXXXXXXXXX <NAVN> Prosjektleder Tønnes Frøiland HMS-koordinator Angelica Chamorro XXXXXXXXXX <NAVN> Verneombud <NAVN> Byggeleder Angelica Chamorro Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør Evnt. sideentreprenør SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 8 av 25

11 3. Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Byggherren i samarbeid med hovedentreprenøren gir ved oppstart av kontrakten informasjon om innholdet i SHA-planen til alle entreprenører og enmannsbedrifter som er kjent på oppstartstidspunktet. For entreprenører og enmannsbedrifter som kommer inn på et senere tidspunkt blir det gitt tilsvarende informasjon før arbeidet deres startes opp. Det er et arbeidsgiveransvar å gi informasjonen videre til arbeidstakerne. Endringer i SHA-planen blir informert om på tilsvarende måte. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 9 av 25

12 4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 4.1 Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet. Risikovurderingene for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved risikovurderingen før vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer svært ofte. Med svært ofte menes i denne sammenheng mange ganger i løpet av 14 dager. Slike hendelser (eks repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning. 4.2 Oppfølging Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden via ELRAPP. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 10 av 25

13 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke PROSJEKT: PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: STED: Haugesund DATO: Ove Hausvik UTARBEIDET AV : PROSJEKTINFO IFT HMS: GRUNNLAGSDATA: PRIORITETSLISTE FORUTSETNINGER R=KxS SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST P4 Arbeid i tunnel / Fallende gjenstander ras o.l. 100 Minimum 2 personer. Dokumenterbart krav om opplæring. Krav til praksis. K4 Arbeid med anleggsmaskiner / Fallende gjenstander ras o.l. 100 Dokumenterbart krav om opplæring. Krav til praksis. A1 Manuelt arbeid nær trafikk / Påkjørsel Arbeidsvarsling ihht hb 051. Godkjent verneutstyr 100 Utstrakt bruk av putebil. Dokumenterbart krav om opplæring. E1 Strøing med kjøretøy/ Påkjørsel Instuks følges. Rett utstyr 75 D1 Brøyting med kjøretøy / Påkjørsel Instuks følges. Rett utstyr 75 P10 Arbeid i tunnel / Helseskadelige stoffer/ gasser 50 L4 Skoging / Fallende gjenstander ras o.l. 50 K8 Arbeid med anleggsmaskiner / Fall i sjø 50 K1 Arbeid med anleggsmaskiner / Påkjørsel Arbeidsvarsling ihht hb 051. Instrukser følges 50 G3 Rensk / Kontakt med strømførende ledninger Instruks følges. Påkrevd sikkerhetsutstyr brukes. Linjeeiers 50 G2 Rensk / Fallskade Instruks følges. Påkrevd sikkerhetsutstyr brukes 50 C5 Kantslått med maskin / Klemskader instruks følges. 50 C1 Kantslått med maskin / Påkjørsel Arbeidsvarsling ihht hb 051. Instrukser følges 50 G5 Rensk / Klemskader Instruks følges. Påkrevd sikkerhetsutstyr brukes 40 P3 Arbeid i tunnel / Kontakt med strømførende ledninger 30 G4 Rensk / Fallende gjenstander ras o.l. Instruks følges. Påkrevd sikkerhetsutstyr brukes 30 C9 Kantslått med maskin / Skade på miljø instruks følges 30 G8 Rensk / Fall i sjø Instruks følges. Påkrevd sikkerhetsutstyr brukes 25 M4 Grøftearbeider / Fallende gjenstander ras o.l. 20 M1 Grøftearbeider / Påkjørsel Arbeidsvarslingsplan følges 20 K5 Arbeid med anleggsmaskiner / Klemskader 20 K3 Arbeid med anleggsmaskiner / Kontakt med strømførende Instruks følges. Linjeeiers instrukser følges. Bruk av 20 I9 Sprøyting med kjøretøy/maskin / Skade på miljø Instruks følges 20 G6 Rensk / Kuttskader Instruks følges. Påkrevd sikkerhetsutstyr brukes 20 E9 Strøing med kjøretøy/ Skade på miljø Instruks følges 20 E3 Strøing med kjøretøy/ Kontakt med strømførende ledninger Instruks følges (ved tipping i apparat) 20 E2 Strøing med kjøretøy/ Fallskade Instruks følges 20 D4 Brøyting med kjøretøy / Fallende gjenstander ras o.l. Instruks følges. God lokalkunnskap 20 D2 Brøyting med kjøretøy / Fallskade Instruks følges 20 C6 Kantslått med maskin / Kuttskader instruks følges 20 SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 11 av 25

14 P9 Arbeid i tunnel / Skade på miljø Håndtering av avfallsmasser ihht regelverk. 15 M5 Grøftearbeider / Klemskader 15 L2 Skoging / Fallskade Instruks følges 15 K2 Arbeid med anleggsmaskiner / Fallskade Instruks følges 15 I2 Sprøyting med kjøretøy/maskin / Fallskade Instruks følges 15 H5 Arbeid med brøytestikker fra kjøretøy/maskin / Klemskader Instruks følges 15 H2 Arbeid med brøytestikker fra kjøretøy/maskin / Fallskade Instruks følges 15 F5 Maskinell feiing / Klemskader Instruks følges 15 F2 Maskinell feiing / Fallskade Instruks følges 15 E5 Strøing med kjøretøy/ Klemskader Instruks følges 15 D5 Brøyting med kjøretøy / Klemskader Instruks følges 15 C4 Kantslått med maskin / Fallende gjenstander ras o.l. Instruks følges. God lokalkunnskap 15 C3 Kantslått med maskin / Kontakt med strømførende ledninger Instruks følges. God lokalkunnskap 15 M9 Grøftearbeider / Skade på miljø 10 M3 Grøftearbeider / Kontakt med strømførende ledninger Kabelpåvisning 10 K10 Arbeid med anleggsmaskiner / Helseskadelige stoffer/ 10 I1 Sprøyting med kjøretøy/maskin / Påkjørsel Arbeidsvarsling ihht hb 051. Instrukser følges. Verneutstyr 10 H1 Arbeid med brøytestikker fra kjøretøy/maskin / Påkjørsel Arbeidsvarsling ihht hb 051. Instrukser følges 10 F1 Maskinell feiing / Påkjørsel Arbeidsvarsling ihht hb 051. Instrukser følges 10 B4 Sprengningsarbeider / Fallende gjenstander ras o.l. Bruk av godkjent tildekkingsutsyr og verneutstyr. Iflg instukser 10 F10 Maskinell feiing / Helseskadelige stoffer/ gasser Forholdsregler etter type utslipp. 5 B9 Sprengningsarbeider / Skade på miljø Følge godkjent sprengningsplan og instrukser 5 B3 Sprengningsarbeider / Kontakt med strømførende ledninger Linjeeiers instrukser følges 5 M2 Grøftearbeider / Fallskade 4 K9 Arbeid med anleggsmaskiner / Skade på miljø 4 L3 Skoging / Kontakt med strømførende ledninger Linjeeiers instrukser følges 3 H6 Arbeid med brøytestikker fra kjøretøy/maskin / Kuttskader Instruks følges 3 K6 Arbeid med anleggsmaskiner / Kuttskader 2 I10 Sprøyting med kjøretøy/maskin / Helseskadelige stoffer/ Instruks følges 2 I5 Sprøyting med kjøretøy/maskin / Klemskader Instruks følges 2 P6 Arbeid i tunnel / Kuttskader 1 F9 Maskinell feiing / Skade på miljø Instruks følges 1 E6 Strøing med kjøretøy/ Kuttskader Instruks følges 1 D6 Brøyting med kjøretøy / Kuttskader Instruks følges 1 B10 Sprengningsarbeider / Helseskadelige stoffer/ gasser Følge godkjent sprengningsplan og instrukser 1 B6 Sprengningsarbeider / Kuttskader Bruke godkjent verneutstyr 1 SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 12 av 25

15 5. Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan 5.1 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten 5.2 Byggherrens tidsplan For denne kontrakten er det utarbeidet følgende tidsplan: Oppstart av kontrakt Avslutning av kontrakt Entreprenørens fremdriftsplan Legges ved kontraktsstart inn i ELRAPP. 5.4 Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl.funksjonskontrakt) Legges ved kontraktsstart inn i ELRAPP. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 13 av 25

16 6. Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet 6.1 Riggplan Byggherre har ikke riggområde som kan stilles til disposisjon for entreprenør Rigg ved bevegelige arbeider Skal følge gjeldende regelverk 6.2 Arbeidstidsordninger Skal til enhver tid følge gjeldende regelverk. Byggherre skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som benyttes via ELRAPP. Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/utvidet arbeidstid fra kommunelege, Bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet skal kopi av dispensasjon sendes byggherren umiddelbart i ELRAPP. 6.3 Ulykkesberedskap Prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan Beredskapsøvelser Det må påregnes at det blir 2 beredskapsøvelser i kontraktsperioden. Omfanget av øvelser er beskrevet i kapittel D1, prosess Debrifing Etter alvorlige hendelser eller øvelser, vil debrifing bli gjennomført. Debrifingens omfang avgjøres av byggherren Varslingsplan Tallene 1-4 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Hvis man ikke lykkes med å få tak i den som skal varsles i et ledd må man gå videre til neste ledd i planen. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 14 av 25

17 VARSLINGSPLAN for Kontrakter og prosjekter tilknyttet fylkesveg/riks- og fylkesveg Entreprenør Vedkommende som først får kjennskap til hendelse 1 Brann: 110 Politi 112 Ambulanse Entreprenøres representant: <navn tlf> 4 Arbeidstilsynet: Tlf E. arb. Tid <tlf> Direktoratet for Sikkerhet og beredskap: (v/ sprengningsulykker) Tlf Fylkesmannens miljøvernavdeling <tlf> Egen organisasjon Byggherre Ove Wilkensen HMS rådgiver Angelica Chamorro: Byggeleder Tlf <navn tlf> 175 Vegtrafikksentralen - VTS Astrid Eide Tlf Avdelingsdirektør Rogaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Tønnes Frøiland Tlf Prosjektleder Ann Mari S. Hardeland Tlf Prosjekteier Helge Eidsnes Tlf Regionssjef Janne Bordal Tlf Bettina Sandvin Tlf Terje Moe Gustavsen Tlf Heltrukket rød linje: Heltrukket blå linje: Grovstiplet blå linje: Varslingslinje til redningstjeneste, tilsynsmyndigheter, egen organisasjon og byggherre Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen Alternativ varslingslinje (tilleggsvarsling) via VTS i byggherreorganisasjonen SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 15 av 25

18 7 Avviksbehandling 7.1 Avvik fra SHA-planen Endringer i SHA-planens forutsetninger skal håndteres som avvik. Med avvik er her å forstå: - endringer i organisasjon, både byggherres og entreprenørens organisasjon, - endringer i tidsplanen, fremdriftsplanen ved forhold som har betydning for samordningen av arbeidsoperasjoner mellom de ulike entreprenørene - forhold som krever spesielle tiltak. Når det avdekkes nye forhold som ikke allerede er beskrevet i SHA-planen og som er av betydning for arbeidstakernes liv og helse Entreprenørens plikter Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår avvik i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak oppstår. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene Byggherres plikter Byggherren skal vurdere avvikene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas. Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer og oppdateringer av SHA-planen. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 16 av 25

19 7.2 HMS-avvik HMS avvik (både ulykker, nestenulykker og farlige forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 17 av 25

20 8 Dokumentasjon Noe dokumentasjon kreves overlevert i oppstartsmøte og noe skal overleveres undervegs i arbeidet med prosjektet. Følgende dokumenter skal gjøres tilgjengelig for byggherren (kopi eller innsyn): HMS-erklæring ved underentrepriser Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m. Dispensasjon for endret/utvidet arbeidstid Sprengningsplan Dokumentasjon på gjennomgått SJA Dokumentasjon på at prosedyrer og instrukser er gjennomgått Oppdatert forhåndsmelding Oversiktslister Pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter Rapporter over uønskede hendelser inkl. avviksbehandling Referat fra vernerunder Avfallsplan Deklarasjon for farlig avfall Godkjent(e) arbeidsvarslingsplan(er) HMS-datablad og informasjonsark for denne kontrakten Opplæring og kompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Skiftplaner og arbeidstidsavtaler Sertifikater og kontrollbøker Journal over spesielle hendelser Meldinger om avvik fra SHA-plan For denne kontrakten vil HMS-dokumentasjon bli arkivert i ELRAPP. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 18 av 25

21 9 Begreper/definisjoner Alminnelig arbeidstid: Den arbeidstid man etter loven kan jobbe hver dag og i løpet av sju dager uten at arbeidstiden blir definert som overtid. Arbeidstid: Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, summen av alminnelig arbeidstid og overtid. Arbeidstimer: Timeverk som utføres av entreprenør eller innleide hos entreprenør i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av kontrakten F-verdi: Fraværsfrekvens - antall fraværsdager som følge av skade per million arbeidstimer Fraværsdag: Ukedag, unntatt lørdager, søndager og helligdager, som arbeidstaker blir fraværende som følge av fraværsskade. Ved beregning av H- verdi medregnes gjenstående arbeidsdager av kalenderåret dersom fraværet går utover inneværende kalenderår. Dersom kontrakten avsluttes før kalenderårets utløp beregnes gjenstående arbeidsdager av kontraktsperioden. Dersom fraværsskaden medfører død innen et år fra hendelsesdatoen beregnes dette til 7500 fraværsdager uansett om kontrakten er avsluttet eller ikke. Fraværsskade: Fraværsfrekvens - Uønsket hendelse som involverer tilsatte tilsatte/innleide hos entreprenør, som har medført 100 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er tilbake i alternativt arbeid H1-verdi: Fraværsskadefrekvens - antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer H2-verdi: Personskadefrekvens - totalt antall personskadeulykker både med og uten fravær per million arbeidstimer Materiell skade: Uønsket hendelse som har medført skade på materielt utstyr over NOK HMS-avvik: Mangel på oppfyllelse av krav iht HMS, både juridiske, kontraktsmessige og som angitt i SHA planen eller arbeidsgivers egne prosedyrer. Omfatter både reelle og potensielle avvik. Miljøskade: Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemialkalier til jord/luft/vann, hvor det fremgår av stoffets sikkerhetsdatablad at dette kan medføre skade på omgivelsene SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 19 av 25

22 N-verdi: Nestenulykkesfrekvens - antall nestenulykker per million arbeidstimer. Nestenulykke/farlig forhold: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø og/eller materiell, eller som kunne ha ført til produksjonstap Overtid: Arbeid som varer ut over lovens grenser for den alminnelige arbeidstid, regnes det overskytende som overtid. Personskade: Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre eller tredjepart (publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær utover skade dagen, herunder også dødsulykker. Risiko: Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den. Risikoanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser og årsaker til disse. Risikoevaluering: Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens betydning. Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. SJA (Sikker jobb analyse): Identifisering av farer forbundet med hvert enkelt trinn i en jobbsekvens med beskrivelse av tiltak. Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, materielle verdier, miljø, eller som fører til produksjonstap. Grensen for å definere materiell skade som en ulykke er satt til kroner. Uønsket hendelse: Hendelse som resulterer i, eller kunne ha ført til skade på personer, materiell eller miljø, eller som kunne ha ført til produksjonstap Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 20 av 25

23 10 Vedlegg - Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen - Vedlegg 2 Lover og forskrifter SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 21 av 25

24 Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Statens vegvesen Region <xxx> Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.: MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN Løpenummer: Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.: Prosjekt: Kontrakt: Entreprenør: Byggherre: Avviket gjelder: Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren) Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre Dato Signatur Dato Signatur SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 22 av 25

25 Informasjon om bruk av skjemaet: 1. Skjemaet skal benyttes til å melde avvik fra SHA-planen som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. byggherreforskriftens 8, bokstav d. 2. Et avvik skal meldes av den som først blir oppmerksom på det - enten entreprenør eller byggherre. 3. Begge parter har ansvar for å melde avvik. 4. Byggherren skal behandle avviket og innarbeide det i SHA-planen. 5. Byggherren beholder originaldokumentet, kopi kan beholdes av entreprenøren. SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 23 av 25

26 Lover, forskrifter og Statens vegvesens håndbøker Vedlegg 2 Lover og forskrifter er rammebetingelser som enhver arbeidsgiver må forholde seg til. Det er enhver arbeidsgivers plikt å sette seg inn i aktuelle lover og forskrifter, drive opplæring og etterleve bestemmelsene i praksis. Denne oversikten er veiledende og det/den enkelte prosjekt/kontrakt må selv vurdere hvilke lover og forskrifter som gjelder for den aktuelle SHA-planen. Det kan gjøres endringer i forskriftene og det er derfor viktig at det kontrolleres at det arbeides etter siste utgave. Lover og forskrifter BEST.NR. *) Allmenngjøringsloven Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass, skjema 369 e Forskrift om verne- og helsepersonale 518 Forskrift om maskiner 522 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 544 Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser 589 Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge 591 Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett 592 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) 599 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 701 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke 705 SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 24 av 25

27 dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) 706 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Veiledning om førstehjelpsutstyr Sett inn eventuelle andre aktuelle forskrifter/lover *) Best. nr. gjelder Arbeidstilsynets publikasjoner Opplistingen er ikke uttømmende. I Arbeidstilsynets best.nr. 1 Publikasjonskatalogen finner en oversikt over alle forskrifter og veiledninger som er utgitt med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. I publikasjonskatalogen finnes et stikkordsregister som gjør det lett å søke på hvilke forskrifter som gjelder for ulike typer arbeid. Det henvises også til eller SHA-plan: Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Side 25 av 25

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer