Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering"

Transkript

1 5(4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3965 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tittel Sammenstelld beskrivning øver "Avesta IV A/S Knaben Molybdaengruber, Norge." Forfatter Eriksson, Walfrid Dato Bedrift Aesta Jernverks Aktiebolag Knaben Molybdengruber A/S Kommune Fylke Bergdistrikt Kvinesdal Vest - Agder Vestlandske 1: kartblad kartblad Fagområde Dokument type Forekomster Historisk Råstofftype Malm/metall Emneord Mo Sarnmendrag Rapporten gir en fyldig historisk oversikt over driften ved Knaben.

2 AVESTA TERNVERKS AKTIEBOLAG Postadress AVERTA Telegramadress JERNVERKET, AVESTA Telefern Telex 7535 DISPONENTEN Vår mtemne VD/bf Datum 30 juni 1970 A/S Knaben Molybdaengruber 4476 KNABEN GRUVOR Norge Er referens Härmed får vi som gåva översanda den av forre disponenten vid Avesta Jernverk, Walfrid Eriksson, sammanställda beskrivningen över Knaben "Avesta IV A/s Knaben Molybdaengruber, Norge". Vi hoppas den skall vara av intresse att införliva med Knabens arkiv. Med vånliga hålsningar AVESTA JERNVERKS AKTIEBOLAG Carl Einar Lenngren NAcy-r-TAT- r 3JUL1970 Ai s-j M. AJA 552

3 Inkd av aktiema'oriteteni A S Knaben Mol bden ruvor. Anvdndningenav molybden som legeringsmetallinem järnhanteringen var tidigare bcgrdnsad till ett fåtal verktygs- och konstruktionsstål. Genrm introduktionenav molybdenlegeradesyrafasta stål under 1920-taletökades hastigt förbrukningenav molybden. Sammansdttningenav dessa kvaliteter dr i regel austenitisktrostfritt material med tillsatser av molybden, varierandemellan 1,5 och 4,5 %. Kromlegeraderostfria konctruktionsstålmed tillsats av cirka 1 % Mo har funnit användningvid tillverkningav fartygspropellrar och andra konstruktioncdetaljermed anspråk på hållfastighet och motstånd mot korrosionsangrepp. Ar 1926 igångsatteavesta leveranser av molybdenlegeratsyrafast material till kemiska industrier, i bdrjan fdreträdesvis cellulosaindustrin. De gynnsamma resuitatenav de fdrsta leveransernamedförde en snabbt dkad efterfrågan och i detta sammanhanguppkom problemet att säkerstailaleveranser till Avesta av erforderligakvantiteter molybden. Detta prøblem fdranledde JohnSonkoncernensledning att undersdka mdjligheternafdr betryggandeleveranser av molybden. Molybden fbrekommerofta i sammanhangmed andra sulfidmalmer, men oftast dr koncentrationenalltfdr låg fdr att malmen skall kunna ekonomiskt tillgodogdras,i Sverige har ett flertal fyndigheter undersdkts,men hittills har ingen visat sig ekonomiskt bearbetbar. Vid den tidpunkt då Avesta igångsatte tillverkningenav syrafacta stål bearbetaaes i ndmnvård omfattning endast två fyndigheter i den fria varlden, namligen Climax i Colorado och Knaben Gydnorge. Under årens gång har nya fyndigheterupptdckts och bdrjat bearbetas i såval Colorado com i Mexico och Canada. I det senare lehdet med nju fyndigheter i Britich Col:mbia under utbyggnud beraknas produktienenkomma att uppgå till å ton metallisk Mo per år. Hdrtill kemmer utvinning från de fyndigheter i Quebec som dr under utbyggnad. bnder sbnere årtiondlrnhar utvinningen av Mo52 som biprodukt - vid extraktionenav kopparmalm dkat starkt i omfattningi såvål FJrenta Staterna soffli Cenada och Chile. Av de cirka

4 ton metalli2kt io, som fdrbrukadcs i den fria varlden under år Y964, levercradtts inte mindre dn eirka 40 av koppargruvorna. affag,ade utirag ur Lidekriften 'WfuING JOURNAL fhr april er ;JoHh Li av den nuvarande Jituationen på världsmarknaden fer malveden. 'rot2 dct tat r Jtnarc artionden Jkadt antalet produktionscåhet,-r, ar rihr ndrvarande tillglngen pa molybden mycket irgrdndnd ricet på vfirldsmarknaden hbgt. Det beraknas -mellertil, att hni2tituationen upph5ra inom dut n;:intadt, aret d2 nya produktiensenheterna kommit 1 full drift. 4, tirrn Uvun am rh.141ngan pi drldnmarknahlen kulle bli riklig det lika åhgtlaget fur Ave.,:te att ha leveranserna -sdker-,2t* I W.,t ;1"fl. Pro2uktianen uch feradl,jningen på vdrldsmarknaden dr ndmligen nt.=act pi'l elt, fatnt hand r awd kontroll ever leverander,.. och dris, Y. k4t. 4" Pr 1321 yppadu hig Ltt tillfmu fbr johnenkoncernen att fhr- varva aktiumajurlteten I A/:-: Knaben Molybdtngruvor...,, i,t, r. 4 r,l!jr i Knati 4 C irt :tuet.helm, frartrddde då som ombud, hutå: aktledl;ar-, sum ferklarat sig villiga att 1, Av 2c reieg5rat.:ar ter vagkamh, Lun i Knaben som utarbetats 41, av ftarlildnu nt5r(ti A. Th. ;-verro och nnvarande direk- _ Hrrt, Aage Onsid'ua,n tro:t.>nr att molybatnglans upptdektad i w Il-U.:1,-A, men att mineralet då uppfetthdcs 002 Jraflt. Fert 1R1r identifierades mincralet som fl; rt. :tol:tn2-hglans. I. ear:a2, av t a ei 'ndtrna pa.c.habrrn f5rsta ferht! 41virta!tht;:ncer.sHrans och h r»irsth txportyn, nir fflt.tand( I tj i il li i, åy2.. rtrmdr 18'; och till ctt pri ;tv Itt101' L,Itthu vtd. Knabcn I. ', -hr la01 thrsati grdych till 2r i rha2 12ka notagr.t, int Blackva.11cPi vlept. CntTeirt!ft[t)h Utd., Liw.cpcol, 17.3r eirka trflun, v n..te tdy, c Lif ) lh S.rs11 1X;r,Li, t fl t 1,411, itlf:yal enmelt Lairh, êc ru., Sheffitld, ni!,3 rtn: t drrt nybiliadc Pir.A:41 rksh,r1,holyital2tah,n hrtstlaria" med htt aktiekapital.av renn y nyh ilt ;;LI; Uwd,. n.garu

5 -3- Aktiekapitaletutdkades samma år till kronor i samband med dvertagandetav A/S OrnehommenMolybdengruber.Det senare fdretagetkom aldrig i drift fdre eller efter dvertagandetk' År 1925 nodskrevs aktiekapitalettill kronor, fdrdolat på: stamaktierh 10 kronor preferensaktierà 10 kronor eller sammanlagl kronor. Detta aktiekapitalår sedan dess ofdråndrat. lik Fdrhandlingarnagenom direktdr Robbert ledde till en dvernskommelse den 16 augusti 1929, enligt vilken Firman A. Johnson & Co fdrvärvade: dels Centralbankunsfdr Norge, Oslo, fordran hos Knaben rititskakronor ,85 plus rdnta från den 31/ , norska kronor Sammanlagt kronor ,86 dels två tredjedelarav aktiestockeni Knaben = stamaktierrch preferensaktier fdr dels ett fixerat belepp av svenska kronor :- dels driftsvinstenfbr år 1929 års rdrelse svenska kronor :- dels provision :- eller sammanlagt svenska kronor :- Den 27 juni 1952 dverldt Firman A. Johnson & Co sin fordran hos Knaben på RuderiaktiebolagetNordstjernanper den 31 december 1931, uppgående till svenska kronor ,25vilken fordran senare dverfdrdes på Avesta. fg-s= Det ovan angivna aktleinnehaveti Knaben, sammanlagt st dverldts den 26 juni 1965 av GeneralkqnsulAxol Ax:n Johnsons sterbhus till Avesta JernverksAB fdr ott prl'sav kronor 7,25 per aktic eller sammanlagtkrenor ,50. Enligt koncessionsvillkorenkunde vid tiden fdr fdrsta aktickdpet endast två tredjedelarav aktiestockenfdrvarvas av utldndska medborgare elfer fbretag. Denna bestdmmelseupephdvdesfdr Knabens vidkommande enligt resalutionav den 22 juni Kopior av såvål denna resolution som vid olika tidpunktermeddelade allmanna koncessionsvilikorfdr Knoben bifogas. Med stdd av nvannamnda resolution, som innebdr medgivandu fbr Knabens aktiedgare att avyttra mer ån sammanlagt 2/3 av aktiestocken till utlåndsk kbpare, igångsotte Avesta inkdp av aktier i Knaben, huvudsakligenfr[inmindr\ aktiedgar:,och med hittilis uppnatt resultat:

6 - 4 Ar Antal inkoptaaktier Inköpspris Svenska kronor , , , , , , ,49 Med dessa kbp uppgår Avestas aktieinnehavi Knaben till sammanlagt st, motsvarande 93,5 % av akticotocken. Knabens molybdengruvordro beldgna i Kvinadals kommun, Fjotlands herred, Vestagder Fylke, Sydnorge. Närmaste järnvdgsförbindelsedr Storekvina station på järnvdgslinjenoslo - Stavanger, cirka 500 km från Oslo. Avståndet från Storekvina jdrnvdgsstationtill Knaben år cirka 50 km och trafiken upprdtthållesmed motorfordon. Narmaste in- och utlastningshamndr Flekkefjord,91 km från Knaben, och transporternautfbres åven hår med landsvägstrafik. Knaben med gruva och samhdlle dr beldget 600 h 700 meter över havet. Mineralfyndigheteri Norge betraktas som statlig egendom och kunna således icke forvdrvas av enskild person eller företag. Ddremot beviljar staten inmutare koncession på brytning av fyndigheter. De koncessioner som Under årens lopp beviljats.knaben Molybdengruvoruppgår till fyra jdmte ett arrendeavtalmellan Knaben och staten. Antalet inmutningar,som för ndrvarandeupprdtthålles av gruybolagetuppgår till etthundratrettiotre,för vilket utgår on sammanlagd avgift på kronor per år. Hårtill kommor åttiofyra in:qatningarcom tillhdr norska staten, men som enligt dverenskommelse disponeras av Knaben. Årsavgiften för dessa innutningar uppgår till sammanlagt kronor. Sdvål ovannamnda koncessioner som arrendeavtalet utgår den 21 mars Fragan on fortsatta koncessionsavtal behandlas för narvarande av Knabenc styrelse.

7 Nuvarande sammanlagdakoncessionsområdetuppgår till 33 km2. Avskrifter av nu gdllande koncessions- och arrendeavtalbifogas. 4. Det område, som tackes av koncessionernaoch arrendeavtaletdgdes från bdrjan helt av fumiljen Knaben, men genom en rad inkbp av mark- och vattenområdenhar gruvb*.ageti stor utstrdckning blivit deldgare i koncessionsområdet.som oxempel på gruvbolagets murkfdrvarvkun nämnas inkbpet av det i anslutning till Knaben II beldgna Hommenfdltet,som år 1935 inkdptes till ett pris av kronor. Det med familjen Knaben samdgda området uppgår till m2 Forteckning dver gruvbolagetsinkdp av mark- och vattcnområdenbifogas. Från fdrsta igångsdttningenoch fram till och med 1917 utvanns från Knaben I 358 ton Mo32, som fdrsåldos till priser varierande mellan 1-2 kronor per kg MoS2. År 1934återupptogs driften i Knaben I av det nuvurande bolaget och brytningen pågick frum till år 1939 då den brytvdrdamalmtillgångenbedbmdes såsom uttdmd. Produktiononunder denna period uppgick till 212 ton MoS2. Sammanlagdaproduktionenvid Knabel I uppgick sålunda till 570 ton M0S2. I Knaben I fdrekom malmen huvudsakligonsom sprickfyllnadoch i någon mån som impregnutioni dct omgivunde granitmassivet. Malmfbrekomstonnådde ett djup av 30 h 40 meter och en längd av cirka 300 meter. Den återståendeimpregnationendr allt för fattig för att med ekonomiskt recultat kunna bearbetas.do undersdkningar i form av provborrningursom gjorts omkring den ursprungliga fyndplatsenhar icke ldmnat positivt resultat. Knaben II I bdrjan av maj år 1516 igångsattesundersdkningsarbetenav Knaben II, vilkun fyndighet visadu sig vara den mest givande i hela koncessionsområdet. Avståndet mellan Knaben I och Knabun II dr, såsom framgår av bifogade karta, cirka 3 km. De bådu fyndigheternasbeldgenhet inom koncessionsområdetframgår av kartan. Brytningen i Knaben II har cedan starten 1918 pågått oavbrutet mod undantag fdr de tillfdlligastillestånd,som rudovisas i verkställando diruktdrornasberdttelsor.fyndighotonhar en längd av cirka 800 meter och on maktighet av omkring 20 meter. Molybden-.

8 - 6 - glancen fbrekommerhuvudsakligen(aomimpregnationi granit och gransen fdr bearbetning i sidolcd avgöres av MoS2-halten, som gradvis minskar ut mot sidorna.gransen fdr brytvardhetenkontrolluras genom diamantborrning. Malmkroppen ligger icke vertikalt utan stupar ungefdr 35. Brytningen utfdres i etager genom rum- och pularbrytningoch vertikalavståndot mellan varje etage dr cirka 12,5 meter. Pelare måste ldmnas kvar fdr att stddja hangvaggen. De avsatta pelarnas volym uppgår till 25 h 30 % av malmkroppen.pelarna kunna möjligen framdeles bryta2 och nyttiggbras. Fbr närvarande pågår brytning på 8:e - 10:e etagerna samtidigt som brytning i dagbrott utföres på 3:e etaget. Tillredningsarbetenför framtida brytning pågår jamsides med malmbrytningen och har hittilis utförts ned till 15:e etaget.. Med nuvarande arbetsstyrkauppgår brytningen till cirka ton per år och utvinningun av MoS2 till cirka 400 ton per år.arbetsstyrkanuppgår fdr närvarande till cirka 90 man samt ett tjugotal tjanstemanoch fbrmdn. Statictik bver malmbrytningenech produktionenav Mo32 under Aren bifugas. Av.dennastatistik framgår att effektiva procenten av utvunnen Mo32 under dessa år uppgår till i genousnitt 0,194 %. Under år 1964 uppgick Effektiva procenten till 0,169, medan MoS2-halten i ingående gods uppgick till i medeltal 0,185 %. Det framstdlldakoncentratetinnehålleri genomsnitt cirka 93 % MoG,. Ar 1907 uppfdrdes och igångsattesdet fdrsta anrikningsverket vid Knaben I, vilkot'varkonstruerat fdr mekanisk anrikning.anlaggningskostnadenuppgick till cirka kronor. År 1914 installeradesden fdrsta Elmore-apparatenför flotationsanrikning och samtidigt.inmonteradesen kulkvarn.efter nedläggandet av driftun i Knaben I nedmonteradesanrikningsverket. Gedan provbrytninguni Knabon II lamnnt lovande resultat uppfbrdc:s samtidigtmod utbyggandet av gruvanlaggningenett anrikningsverk, boldget cirka 800 meter nedanfdr schaktet vid Knaben II. En linbana anlades 2amtidigt fdr transport av malmon från gruvan till anrikningnverket.fdrldggningenav anrikningsverkettorde hn hdngt samman med verkets vattenfdrsdrjning.anrikningsverket.utrustades efter hand med ny apparatur, och år 1925 dverfördesmaskiner och apparater från det nodiagda anrikningsverketvid Örne-

9 - 7 hommen. År 1925 anørdnades maskinborrning i gruvan genom anskaff- / ning av en luftkompressor och borrmaskiner. År 1934 fdrstdrdes anrikningsverket genom eldsvåda och ett nytt uppfdrdos i jdrn och betong intill gruvan. Det nya anrikningsverket utrustades med en utor grovkross, 2 mollankrossar, 4 kulkvarnar av Grdndalstyp, 2 åtacellers 43" Fahrenwalds- apparater och en 30" av samma fabrikat samt 2 McIntosh-celler fdr omflotation. Samtidigt uppfdrdes un ny gruvlave i järn och betong samt nytt maskinhuu. År 1940 utbyggdes anrikningsverket och i nybyggnaden inetalleradus 4 nya Grdndals-kvarnar. Under andra varldskriget oukuperades Norge av Tyskland den 9 april 1940 och tyskarna gjorde omedelbart anspråk på Knabens hela produktion av MoSo. Efter hand traffades i maj 1940 under hård press från tyskarnas sida en dverdnckommelse, att tyska fdretaget Krupp skulle få disponera 2/3 av produktionen och Johnsonkoncernen den terstående tredjedelen. Redan i september dama år aterkom tyckarna med nya anspråk och fdrhandlingarna resulterade i ett femårigt kontrakt, som tillerkånde Krupp 75 % av Knabens produktion. Detta kontrakt annullerades når ockupationen av Norge upphdrde. Leveranserna till Tyskland av detta viktiga krigsmaterial riktade snart vdstmakterna.:uppmdrksamhet på Knaben och ett bombangrepp utfdrdes den 3 mnro 1(313av engeldka flygarc, varvid anrikningsverket skadadee svart och inte uindre än 16 av Knabens personal dddades liksom en tyck ingenjdr. Materiella skadorna vid detta bombangrepp beråknades till cirka kronor. Till,fdljd av bombningen måste produktionen inetållas några månader framåt. Den 16 november samma år utfdrdes nytt bombangrepp av ett utort antal amerikanska fivgaro, varvid.ytterligare stora skador anstd.lidespå såvål byggnaden som maskin- och apparatutrustningen. Tyskarna bcslbt d:irfdratt inratta ett bombsakert anrikningsverk ihr* i gruvan. I chttc verk kundo produktionen i begränsad skala igångsåttac i mitten av 1914, men verket var icke helt färdigbyggt vid tyskarnas återt?ig Vorket fårdigställdes sedan av Knaben fdr full produktion. FInceringen av anrik:hing:.verketinne i gruvan vicade sig emellerttd ur fl,ra synpunkt,a-ogynh;:nrntoch fbrutom rent tekniska olagen- Leter tillkor ntt eja:omverkelj ferlaggning inte mihdre dn Lon rik malm hihv oatko::ligf3r.hrytning. År 1955 beslbt styrelsen att anrikningsverket på grund av dessa olagenheter skulle ater flyttas ut i det fria. Den sdnderbombade

10 - 8 anrikningsbyggnaden kundd delvis återstdllas medan vissa delar fick uppfdras på nytt. Utflyttningen i det fria slutfdrdes under sommaren Under ntflyttningetiden kundd produktionen hållas i full gång med undantag av två månader i slutskedet, då driften var begrdnsad till 50 (;,. Till kostnaden fdr utflyttningen bidrog Avesta Jernverks Aktiebolag med norska kronor. Undersdkningar av fyndighetens utetråckning i Knabenfdltet igångsattes år 1949 genom dinmantborrningar, huvudeakligen av handgivna fyndigheter. Dussa undersdkningar medfdrde icke positiva resultat. Under hdeten år 1949 gunomfdrdes flygburna magnetometriska mätningar dver hela koncessionsområdet. Desea mdtningar medfdrde icke uppmuntrande resultat. Åren genomfdrdes ett stdrre diamantborrningsprogran med borrningar från dagen i Hommenfältet och Benkehei. Borrningarna i Hommcnfdltet ldmnade positivt resultat och tidigare okdnda malmreeerver på 3,6 miljoner ton kunde noterae som resultat av borrningarna- Ar 1959 tecknndes kontrakt mellan Knaben och norska industridepartementet, som medfdrde rdtt fdr Knaben att bearbeta alla statens inmutningar i fdltct omkring Knabon I. Sedan denna uppgdrelse träffats genomfdrdes under aren en serie diamantborrningar. Tyvarr medfdrde icke dessn.undersdkningar kdnnedom om förekomst av ytterligare brytvdrd nnlm i fdltet..7,r1962 fick hnaben konceseidn pd Kvina gruvor. Under somrarna ntfdrdes geologiska undersdkningar med kartläggning av fdltet. Diamantborrningar har pågått under år Sammanlagt har i Knabenfdltet borrate från dagen 83 diamantborrhal på sammanlagt meter. Ddrutdver har ofter år 1945 under jord Knaben II dinmuntborrnts 301 hål mod en sammaniagd ldngd av meter. Diamantborrningarnn hnr lannat nusultalct, ntt Knaben vid utgången av år 1964 kunde bdddma dc kdnda och sunnolika nalnreserverna till åtta tio miljoner ton. Hdbtill kommer avsevdrdn kvantiteter ndjlig malm. Som jamfdrclse kan nannas naa malnreserveb oktober 1946 uppekattndes till cirka ten, varav dock hdifton beddmdes som :tveksam.

11 Direktör Aage Christensen har i ett förslag till ansökan om fdr ldngd koncession fdr gruvbrytningen i Knaben gjort en uppstdllning dver resultaten av drift eller provdrift vid olika molybdenföre-.dr komster i Norge under tiden 1885 till mitten av år Resultaten framgår av följande uppställning: Knaben II ton MoS2 Knaben I 570 " Kvina Grube 240 " Laksådalen 195 " Dalen i Telemark 101 " Gursli 37 " Undalen (Flottorp) 37 " jvrige 24 gruber 35 " Tillsammans ton MoS2. Av alla dessa fdrekomster har endast Knaben II visat sådan tillgång på ekonomiskt bearbetbar malm att fyndigheten kunnat i längden tillgodogdras. Till kostnaderna för undersdkningarna av Knabens malmreserv har Johnsonkoncernen bidrngit med avsevårda belopp, Sålunda låmnade Å. Johnson & Co i mars 1942 Knaben ett lån på norska kronor. Under mars - oktober 1946 bidrog A. Johnson & Co fdr provborrningår mod ,49 avenska kronor: Under åren bidrog A. Johnson & Co med sammanlagt ,91 svenska kronor. Hårtill kommur tidigare omndmnda tillskott från Avesta med norska kronor fdr flyttning av anrikningsverket. Vidare tilikommer norska kronor, som utgdres av den fordran på Knaben, som ursprungligen innehades av Centralbanken i Oslo, men som ingick i A. Johnson & Co:s kdp av den ur- - sprungliga aktieposten j Knaben. Då Knaben icke erlagt rånta d lånen från Johnsonkoncernen har skuldeumnn dknt år efter ar och uppgick vid 1964 års ufgång enligt KrrWens bokfdring till norska kronor. Eloktrisk kraft fdr driften via Knnben levereras av Vest - Agder Elektricitetsverk. Aborihemongetuppgår till KW. Som reservkraft vid atrdmavbrott eller begransad tilldelning av elektrisk kraft anakaffades år 1959 två dioseldrivna reservaggregat på tillaammans 660 KVA. I Knabens kraftfdrsdrjning ingiek tidigaro två egna vattenkraftstatinner. Dessa dro numera nedlagda.

12 Bostäder Fbr ndrvarande disponerar Knaben dver sammanlagt 94 familjelägenheter i egna hus och 40 rum fbr ungkarlar. Fdre sista vårldskriget dgde bolaget endast ett fåtal familjebostäder fdr tjanstemån och arbetare, och några arbetare hade uppfört egna hem, men den dvervägande delen av arbetarna bodde±baracker. Vid denna tidpunkt fbrsdkte bolaget uppmuntra de anställda att uppfdra egna hum och skaffade fdr detta ändamål lämpligt tomtområde gunom expropriation av ett närliggande markområde, tillhörande Knahenbönderna. Endast några få ugna hem uppfdrdes, som senare inkdptus av bolaget, liksom ett flertal privata bostdder. Dessa inkdp omfattade totalt fjorton fastighuter, varav sex enfamiljsbostäder, 8ju med två ldgenheter samt utt hus med fyrn lägenheter. Då egnahemsidn icke rdnte någon framgång beslbt bolaget att ta bostadsfrågan i egna hdnder och omedelbart efter krigets slut uppfdrde bolaget tre familjubostdder med sammanlagt aderton lägenhcter om två rum, kdk och wc samt bad i kållaren. Senare har uppfdrts ytterligåre elva nya bostadshus innehållande en eller två lågenheter. Aren fbre sista vårldskriget uppfeirdebolaget sjukhus med läkaremottagning, en litcn kyrka samt.fdrsamlingshus. Under senare hdlften av 1930-talet uppfbrdes nära huvudschaktet vid Knaben II ett kontorshus med utrymmen fdr bokfdring och expedition m.m. i fdrsto våningen och bostad fdr verkställande direktbren i dvre våningen. Senare har dvre våningen cmställts fdr mottagning av gäster och sammantråden, mudan en bolagct tillhdrig villa iordningstålldes som bostad fdr verkställanbe direktbren. Scdan Knabens produktibn av MoS2 icke.längre tdoker Avestas växande fdrbrukning av molybdenmetall har rrågan om dkad brytning i Knaben blivit alltmera aktuell. Med ledning av resultaten från de undursdkningar av malmtillgångårna som utfdrts under senare år har Knaben utarbetat ctt fdrslajç.till utdkning av malmbrytningen från nuvarande cirga ton till ton per år och en motsvarnndu hdjning nv MoS,-produktionen från cirku 400 ton till 900 ton per dr. Malmtillgången i kånda och sannolika kvantiteter uppskattas fdr närvarande till åtta h tio miljoner ton. 'Som kontroll av dennu beråknin:;sknil instundande nommar ctt diamantborrhål om cirka e00 meter drivas ned vid schakt IV inom Hommenområdet. 2dr genomfdrande av produktionsdkningen från 400 till 900 ten per år urfordras enligt Knabens utredning fdljande investeringar: 2

13 Betrdffandefinansieringenav uthyggnadenuppdrogs vid styrelsesammantrådetåt Herrar Erling Lind och Aage Christensenatt undersdka Knabens mdjligheter att på egen hand anskaffa erforderligt kapital, dels genom lån fran den statliga norska fonden fdr industriinvesteringari avlägsna bygder och dels genom bankkrediter,eventuelltmed borgen från Avesta. Stockholm januari 1966

14 I gruvan bkade tillrodningsarbeten. bkning av antalet skrapspel, lok och vagnar. Hydrauliskt luftmagasin. Skutkrossmed måttfickor. Nytt bergapel. Förstårkningav schakt och lave. Anrikningsverket 3 nya kulkvarnar, 38 nya flotationsceller. Diverse eloktrisk utrustning. För donnn dkning nv nppnraturen finnes utrymmu i nuvarande lokaler. bkad transformntorkapacitet. ikat utrymme fdr reservdelaroch lagerhållning. Stdrre kontorsutrymme(förefallerkunna ordnas inom nuvarande lokaler, då kontorspersonalenenligt fbrslagot behdver dkas med undast två man). 21 nya arbetarcbustader. Anordningar fdr bertfdrandu av anrikningsavfallet,avfallet ilåsteantingen till stor del användas som återfyllningi gruvan eller pumpas till Littlådalen sdder om Knaben II. Utbyggnadstidenberdknas till två h tre år efter definitivtbeslut. Kostnaden fdr gunomfdrandenv dutta byggnadaprogramhar beråknats till 10 tin mil'oner norskn kronor. Den stbrre produktioneneftdr utbyggnaden berdknas draga en dkning nv nrbutsstyrkanmed 30 man, men endast med 2 tjänstemän eller fbrnan. Genom utbyggrindonberdknas ukonomiska resultatetvid nuvarande prisnivå fbr MoS2 komma att fdrbättrasmed fyra å fem miljoner kronor per år. Hdrvid har rdknats med on lbno- och prishdjning av 6 % per år. Utbyggnadsprngrammct behandiades vid sammantrdde med Knabens styrelsu i Stockhulm dea 16 november 1965 i narvare av Bergsingenidr Axci Ax:son johnson. Vid sammantrddet bcsibts i princip att utbyggnaden skulle genomfdras i enlighet med fdralat;ct,d3ck mcd fdljande reservationer: I Betryggamde fdrsmkringar om fortsatta koncessioner efter år då nuvarandu koncessioncr utgåt, infordras från norska myndignetcrna. II Resultatct av det tidigarc oinlämndadiamantborrhålet vid Hommcn avvaktas för bekrdftelse av uppfattningen om malm-. tillgånr en.

15 PRODUKTION KnabenI År Malmbrytning (torrvikt) ton Utvunnen MoS2 kg Effektiv %

16 Ar Knaben II Malmbrytning (torrvikt) ton Utvunnen MoS2 kg Effektiv % 4,.Jr t , , M_ s , ,: g s 189.r,-)7 56; ; fl H ,)5.76 [ h

17 Försdl"ning av Knabens roduktion Pris per kg Forsdljnings- MoS, (norska summa (norska krohor) kronor) År Pris per kg Moso (norska krohor) Fdrsäljningsaumma (norska kronor) , _ _ '.", fl ,0Ç

18 Ar Driftsvinstkr o rkonomisktresultat Driftsförlust kr Avskrivningar ka :=.26 11,5.180 (-) ' o = , Nettovinstkr 60, gc =i3O.25 1C N.ttoförlustkr E:ie Sfl 16

19 Pdrteckni dver bil or Koncessioner Karta y3. Tillstånd för utldndskt fdretag att fdrvärvamera dn två tredjedelar av Knabens aktiekapital 4. Knabenu inkdp av markområden m.m. 5. Utdrag ur "MINING JOURNAL" Direktdr A. Th. Sverres berättelseröver Knabens verk samhet åren och åren samt Direktdr Aage Christensensfortsättningav historiken för åren Fdrslag till anedkan om fortsatta koncessionerefter utgången av år 1980

20 KONCESSIONEROCH ARRENDEAVTALMELLANKNABENMOLYBDEN- GRUVOROCH NORSKASTATEN.

21 Konsesjon for /s Knaben Molybdengruber til bergverksdrift. 4. Ved kgl. resolusjon av 21de mars 1930 er det bestemt: At der i medhold av lov nr. 16 av 14de desember 1917, kap. II og III, meddeles A/S Knaben Molybdengruber tillatelse til: 1. For et tidsrum av 50 år fra nærværende rosolusjons datum å erhvervo og igangsette bergverksdrift på de i IIandelsdepartementots foredrag av 21de mars 1930 spesifiserte anvisninger i Fjotland herred, Vest-Agder fylke, og videre for samme tidsrum å skjerpe, anmelde og mute eller på. annen måte erhverve mutbaro anvisninger og gruber samt igangsette drift på samme innen det i foredraget beskrevne område i Fjotland herred. 2. Å erhverve eiendomsrett til følgende eiendommer i Fjotland herred: Gr.nr. 22, br.nr. 8. Grubestuen. Grair. 22, br.nr. 9, Knabetjernfossen. Gratr. 22, br.nr. 14, Bergtjorn. Den Hans A. Knaben i fellesskap med Marta R Knaben tidligore for en halvdel tilhørende eiendom under gr.nr. 22, br.nr. 5. Skrubbedalsfossen og Bjorlofossen Knabeelven med tilherende rettigheter under gr.nr. 22, br.nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11. Konsesjonen gis på de vilkår som or inntatt I Handelsdepartementets. foredrag av 21de mars ' Kensesjonsområde: Grensen tar sitt utgangspunkt i Store Knabotjerns vestende og følger Knabeelvens sydside til det punkt hvor bekken fra Sandtjern faller ut i elven, følger herfra Sandtjernsbekken i nord-pordøstlig retning til Sandtjern, går langs Sandtjerns vestside og nordside til dot derværende bekkeos, går herfra rettlinjet til vardon på toppen av Grunnevasknuten, herfra rettlinjet til nordspissen av en liten e i Smalvann (ca. 900 m. sv. for nordenden av vannet); herfra går grensen rettlinjet til dammen i Smalvanns nordre ende, herfra rettlinjet til det nordvestlige hjørne av Øvro Finndalsvann, folger dettei nordlige, ostlige og sydlige bredd til utlepet av Finndalsbekken, følger derefter Finndalen sydvestover inntil dalen ved et derværende vann (samlehasseng) beier rett vost; fra den sydligate ende av dette vann går grensen rettlinjet til topp I Benkeheia, hvor grenson kommer inn pk Knaben Irs eiendomsgrense, som herefter folges efter kartet til utgangspunktet ved Store Knabetjern. Konseftjonsvilkår: 1. Konsesjonen gir selskapet adgang til utnyttelse av malmforekomstene i overensstemmelse med konsesjonsbetingelsene og

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Tåsenløkken Boligselskap, Helhetsplan side 1 Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2006. Endret på ordinær

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget

Overenskomst for Heisfaget Utløp14.05.2016 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

STEEN & STRØM S MAGASIN STEEN & STRØM A/ 50 s)ecia1avde1inger. Alltid det nyeste, beste og billigste.

STEEN & STRØM S MAGASIN STEEN & STRØM A/ 50 s)ecia1avde1inger. Alltid det nyeste, beste og billigste. (i-) Tj H z I Å--i 14 z 0 C) 14 x >( >< >< x >< >< >< >< >< >< >( >< x >< x >< x >< >< x >( x DOMENICO VENEZIANO: Kvinneportretl. Einar Sexow. Henrik Grevener. Anders Bugge. Verdens Kunsthistorie Boken

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Side 1 av 15 Vedtekter for Nedre Stovner borettslag org nr 948516810, vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.05.06 med senere endringer, sist med ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2015. 1.

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Rt-1962-133

Rt-1962-133 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 13 Rt-1962-133 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-02-10 PUBLISERT: Rt-1962-133 STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Tvist om en gynekologs og sykehusleges rett til fradrag for

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Tåsenløkken boligselskap 1

Tåsenløkken boligselskap 1 Innhold Slik er det å bo i et borettslag 5 Borettslagets vedtekter 7 Innledende bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Forretningskontor 7 2. Andeler og andelseiere 7 2.1 Andeler og andelseiere 7 3. Forkjøpsrett

Detaljer