Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering"

Transkript

1 5(4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3965 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tittel Sammenstelld beskrivning øver "Avesta IV A/S Knaben Molybdaengruber, Norge." Forfatter Eriksson, Walfrid Dato Bedrift Aesta Jernverks Aktiebolag Knaben Molybdengruber A/S Kommune Fylke Bergdistrikt Kvinesdal Vest - Agder Vestlandske 1: kartblad kartblad Fagområde Dokument type Forekomster Historisk Råstofftype Malm/metall Emneord Mo Sarnmendrag Rapporten gir en fyldig historisk oversikt over driften ved Knaben.

2 AVESTA TERNVERKS AKTIEBOLAG Postadress AVERTA Telegramadress JERNVERKET, AVESTA Telefern Telex 7535 DISPONENTEN Vår mtemne VD/bf Datum 30 juni 1970 A/S Knaben Molybdaengruber 4476 KNABEN GRUVOR Norge Er referens Härmed får vi som gåva översanda den av forre disponenten vid Avesta Jernverk, Walfrid Eriksson, sammanställda beskrivningen över Knaben "Avesta IV A/s Knaben Molybdaengruber, Norge". Vi hoppas den skall vara av intresse att införliva med Knabens arkiv. Med vånliga hålsningar AVESTA JERNVERKS AKTIEBOLAG Carl Einar Lenngren NAcy-r-TAT- r 3JUL1970 Ai s-j M. AJA 552

3 Inkd av aktiema'oriteteni A S Knaben Mol bden ruvor. Anvdndningenav molybden som legeringsmetallinem järnhanteringen var tidigare bcgrdnsad till ett fåtal verktygs- och konstruktionsstål. Genrm introduktionenav molybdenlegeradesyrafasta stål under 1920-taletökades hastigt förbrukningenav molybden. Sammansdttningenav dessa kvaliteter dr i regel austenitisktrostfritt material med tillsatser av molybden, varierandemellan 1,5 och 4,5 %. Kromlegeraderostfria konctruktionsstålmed tillsats av cirka 1 % Mo har funnit användningvid tillverkningav fartygspropellrar och andra konstruktioncdetaljermed anspråk på hållfastighet och motstånd mot korrosionsangrepp. Ar 1926 igångsatteavesta leveranser av molybdenlegeratsyrafast material till kemiska industrier, i bdrjan fdreträdesvis cellulosaindustrin. De gynnsamma resuitatenav de fdrsta leveransernamedförde en snabbt dkad efterfrågan och i detta sammanhanguppkom problemet att säkerstailaleveranser till Avesta av erforderligakvantiteter molybden. Detta prøblem fdranledde JohnSonkoncernensledning att undersdka mdjligheternafdr betryggandeleveranser av molybden. Molybden fbrekommerofta i sammanhangmed andra sulfidmalmer, men oftast dr koncentrationenalltfdr låg fdr att malmen skall kunna ekonomiskt tillgodogdras,i Sverige har ett flertal fyndigheter undersdkts,men hittills har ingen visat sig ekonomiskt bearbetbar. Vid den tidpunkt då Avesta igångsatte tillverkningenav syrafacta stål bearbetaaes i ndmnvård omfattning endast två fyndigheter i den fria varlden, namligen Climax i Colorado och Knaben Gydnorge. Under årens gång har nya fyndigheterupptdckts och bdrjat bearbetas i såval Colorado com i Mexico och Canada. I det senare lehdet med nju fyndigheter i Britich Col:mbia under utbyggnud beraknas produktienenkomma att uppgå till å ton metallisk Mo per år. Hdrtill kemmer utvinning från de fyndigheter i Quebec som dr under utbyggnad. bnder sbnere årtiondlrnhar utvinningen av Mo52 som biprodukt - vid extraktionenav kopparmalm dkat starkt i omfattningi såvål FJrenta Staterna soffli Cenada och Chile. Av de cirka

4 ton metalli2kt io, som fdrbrukadcs i den fria varlden under år Y964, levercradtts inte mindre dn eirka 40 av koppargruvorna. affag,ade utirag ur Lidekriften 'WfuING JOURNAL fhr april er ;JoHh Li av den nuvarande Jituationen på världsmarknaden fer malveden. 'rot2 dct tat r Jtnarc artionden Jkadt antalet produktionscåhet,-r, ar rihr ndrvarande tillglngen pa molybden mycket irgrdndnd ricet på vfirldsmarknaden hbgt. Det beraknas -mellertil, att hni2tituationen upph5ra inom dut n;:intadt, aret d2 nya produktiensenheterna kommit 1 full drift. 4, tirrn Uvun am rh.141ngan pi drldnmarknahlen kulle bli riklig det lika åhgtlaget fur Ave.,:te att ha leveranserna -sdker-,2t* I W.,t ;1"fl. Pro2uktianen uch feradl,jningen på vdrldsmarknaden dr ndmligen nt.=act pi'l elt, fatnt hand r awd kontroll ever leverander,.. och dris, Y. k4t. 4" Pr 1321 yppadu hig Ltt tillfmu fbr johnenkoncernen att fhr- varva aktiumajurlteten I A/:-: Knaben Molybdtngruvor...,, i,t, r. 4 r,l!jr i Knati 4 C irt :tuet.helm, frartrddde då som ombud, hutå: aktledl;ar-, sum ferklarat sig villiga att 1, Av 2c reieg5rat.:ar ter vagkamh, Lun i Knaben som utarbetats 41, av ftarlildnu nt5r(ti A. Th. ;-verro och nnvarande direk- _ Hrrt, Aage Onsid'ua,n tro:t.>nr att molybatnglans upptdektad i w Il-U.:1,-A, men att mineralet då uppfetthdcs 002 Jraflt. Fert 1R1r identifierades mincralet som fl; rt. :tol:tn2-hglans. I. ear:a2, av t a ei 'ndtrna pa.c.habrrn f5rsta ferht! 41virta!tht;:ncer.sHrans och h r»irsth txportyn, nir fflt.tand( I tj i il li i, åy2.. rtrmdr 18'; och till ctt pri ;tv Itt101' L,Itthu vtd. Knabcn I. ', -hr la01 thrsati grdych till 2r i rha2 12ka notagr.t, int Blackva.11cPi vlept. CntTeirt!ft[t)h Utd., Liw.cpcol, 17.3r eirka trflun, v n..te tdy, c Lif ) lh S.rs11 1X;r,Li, t fl t 1,411, itlf:yal enmelt Lairh, êc ru., Sheffitld, ni!,3 rtn: t drrt nybiliadc Pir.A:41 rksh,r1,holyital2tah,n hrtstlaria" med htt aktiekapital.av renn y nyh ilt ;;LI; Uwd,. n.garu

5 -3- Aktiekapitaletutdkades samma år till kronor i samband med dvertagandetav A/S OrnehommenMolybdengruber.Det senare fdretagetkom aldrig i drift fdre eller efter dvertagandetk' År 1925 nodskrevs aktiekapitalettill kronor, fdrdolat på: stamaktierh 10 kronor preferensaktierà 10 kronor eller sammanlagl kronor. Detta aktiekapitalår sedan dess ofdråndrat. lik Fdrhandlingarnagenom direktdr Robbert ledde till en dvernskommelse den 16 augusti 1929, enligt vilken Firman A. Johnson & Co fdrvärvade: dels Centralbankunsfdr Norge, Oslo, fordran hos Knaben rititskakronor ,85 plus rdnta från den 31/ , norska kronor Sammanlagt kronor ,86 dels två tredjedelarav aktiestockeni Knaben = stamaktierrch preferensaktier fdr dels ett fixerat belepp av svenska kronor :- dels driftsvinstenfbr år 1929 års rdrelse svenska kronor :- dels provision :- eller sammanlagt svenska kronor :- Den 27 juni 1952 dverldt Firman A. Johnson & Co sin fordran hos Knaben på RuderiaktiebolagetNordstjernanper den 31 december 1931, uppgående till svenska kronor ,25vilken fordran senare dverfdrdes på Avesta. fg-s= Det ovan angivna aktleinnehaveti Knaben, sammanlagt st dverldts den 26 juni 1965 av GeneralkqnsulAxol Ax:n Johnsons sterbhus till Avesta JernverksAB fdr ott prl'sav kronor 7,25 per aktic eller sammanlagtkrenor ,50. Enligt koncessionsvillkorenkunde vid tiden fdr fdrsta aktickdpet endast två tredjedelarav aktiestockenfdrvarvas av utldndska medborgare elfer fbretag. Denna bestdmmelseupephdvdesfdr Knabens vidkommande enligt resalutionav den 22 juni Kopior av såvål denna resolution som vid olika tidpunktermeddelade allmanna koncessionsvilikorfdr Knoben bifogas. Med stdd av nvannamnda resolution, som innebdr medgivandu fbr Knabens aktiedgare att avyttra mer ån sammanlagt 2/3 av aktiestocken till utlåndsk kbpare, igångsotte Avesta inkdp av aktier i Knaben, huvudsakligenfr[inmindr\ aktiedgar:,och med hittilis uppnatt resultat:

6 - 4 Ar Antal inkoptaaktier Inköpspris Svenska kronor , , , , , , ,49 Med dessa kbp uppgår Avestas aktieinnehavi Knaben till sammanlagt st, motsvarande 93,5 % av akticotocken. Knabens molybdengruvordro beldgna i Kvinadals kommun, Fjotlands herred, Vestagder Fylke, Sydnorge. Närmaste järnvdgsförbindelsedr Storekvina station på järnvdgslinjenoslo - Stavanger, cirka 500 km från Oslo. Avståndet från Storekvina jdrnvdgsstationtill Knaben år cirka 50 km och trafiken upprdtthållesmed motorfordon. Narmaste in- och utlastningshamndr Flekkefjord,91 km från Knaben, och transporternautfbres åven hår med landsvägstrafik. Knaben med gruva och samhdlle dr beldget 600 h 700 meter över havet. Mineralfyndigheteri Norge betraktas som statlig egendom och kunna således icke forvdrvas av enskild person eller företag. Ddremot beviljar staten inmutare koncession på brytning av fyndigheter. De koncessioner som Under årens lopp beviljats.knaben Molybdengruvoruppgår till fyra jdmte ett arrendeavtalmellan Knaben och staten. Antalet inmutningar,som för ndrvarandeupprdtthålles av gruybolagetuppgår till etthundratrettiotre,för vilket utgår on sammanlagd avgift på kronor per år. Hårtill kommor åttiofyra in:qatningarcom tillhdr norska staten, men som enligt dverenskommelse disponeras av Knaben. Årsavgiften för dessa innutningar uppgår till sammanlagt kronor. Sdvål ovannamnda koncessioner som arrendeavtalet utgår den 21 mars Fragan on fortsatta koncessionsavtal behandlas för narvarande av Knabenc styrelse.

7 Nuvarande sammanlagdakoncessionsområdetuppgår till 33 km2. Avskrifter av nu gdllande koncessions- och arrendeavtalbifogas. 4. Det område, som tackes av koncessionernaoch arrendeavtaletdgdes från bdrjan helt av fumiljen Knaben, men genom en rad inkbp av mark- och vattenområdenhar gruvb*.ageti stor utstrdckning blivit deldgare i koncessionsområdet.som oxempel på gruvbolagets murkfdrvarvkun nämnas inkbpet av det i anslutning till Knaben II beldgna Hommenfdltet,som år 1935 inkdptes till ett pris av kronor. Det med familjen Knaben samdgda området uppgår till m2 Forteckning dver gruvbolagetsinkdp av mark- och vattcnområdenbifogas. Från fdrsta igångsdttningenoch fram till och med 1917 utvanns från Knaben I 358 ton Mo32, som fdrsåldos till priser varierande mellan 1-2 kronor per kg MoS2. År 1934återupptogs driften i Knaben I av det nuvurande bolaget och brytningen pågick frum till år 1939 då den brytvdrdamalmtillgångenbedbmdes såsom uttdmd. Produktiononunder denna period uppgick till 212 ton MoS2. Sammanlagdaproduktionenvid Knabel I uppgick sålunda till 570 ton M0S2. I Knaben I fdrekom malmen huvudsakligonsom sprickfyllnadoch i någon mån som impregnutioni dct omgivunde granitmassivet. Malmfbrekomstonnådde ett djup av 30 h 40 meter och en längd av cirka 300 meter. Den återståendeimpregnationendr allt för fattig för att med ekonomiskt recultat kunna bearbetas.do undersdkningar i form av provborrningursom gjorts omkring den ursprungliga fyndplatsenhar icke ldmnat positivt resultat. Knaben II I bdrjan av maj år 1516 igångsattesundersdkningsarbetenav Knaben II, vilkun fyndighet visadu sig vara den mest givande i hela koncessionsområdet. Avståndet mellan Knaben I och Knabun II dr, såsom framgår av bifogade karta, cirka 3 km. De bådu fyndigheternasbeldgenhet inom koncessionsområdetframgår av kartan. Brytningen i Knaben II har cedan starten 1918 pågått oavbrutet mod undantag fdr de tillfdlligastillestånd,som rudovisas i verkställando diruktdrornasberdttelsor.fyndighotonhar en längd av cirka 800 meter och on maktighet av omkring 20 meter. Molybden-.

8 - 6 - glancen fbrekommerhuvudsakligen(aomimpregnationi granit och gransen fdr bearbetning i sidolcd avgöres av MoS2-halten, som gradvis minskar ut mot sidorna.gransen fdr brytvardhetenkontrolluras genom diamantborrning. Malmkroppen ligger icke vertikalt utan stupar ungefdr 35. Brytningen utfdres i etager genom rum- och pularbrytningoch vertikalavståndot mellan varje etage dr cirka 12,5 meter. Pelare måste ldmnas kvar fdr att stddja hangvaggen. De avsatta pelarnas volym uppgår till 25 h 30 % av malmkroppen.pelarna kunna möjligen framdeles bryta2 och nyttiggbras. Fbr närvarande pågår brytning på 8:e - 10:e etagerna samtidigt som brytning i dagbrott utföres på 3:e etaget. Tillredningsarbetenför framtida brytning pågår jamsides med malmbrytningen och har hittilis utförts ned till 15:e etaget.. Med nuvarande arbetsstyrkauppgår brytningen till cirka ton per år och utvinningun av MoS2 till cirka 400 ton per år.arbetsstyrkanuppgår fdr närvarande till cirka 90 man samt ett tjugotal tjanstemanoch fbrmdn. Statictik bver malmbrytningenech produktionenav Mo32 under Aren bifugas. Av.dennastatistik framgår att effektiva procenten av utvunnen Mo32 under dessa år uppgår till i genousnitt 0,194 %. Under år 1964 uppgick Effektiva procenten till 0,169, medan MoS2-halten i ingående gods uppgick till i medeltal 0,185 %. Det framstdlldakoncentratetinnehålleri genomsnitt cirka 93 % MoG,. Ar 1907 uppfdrdes och igångsattesdet fdrsta anrikningsverket vid Knaben I, vilkot'varkonstruerat fdr mekanisk anrikning.anlaggningskostnadenuppgick till cirka kronor. År 1914 installeradesden fdrsta Elmore-apparatenför flotationsanrikning och samtidigt.inmonteradesen kulkvarn.efter nedläggandet av driftun i Knaben I nedmonteradesanrikningsverket. Gedan provbrytninguni Knabon II lamnnt lovande resultat uppfbrdc:s samtidigtmod utbyggandet av gruvanlaggningenett anrikningsverk, boldget cirka 800 meter nedanfdr schaktet vid Knaben II. En linbana anlades 2amtidigt fdr transport av malmon från gruvan till anrikningnverket.fdrldggningenav anrikningsverkettorde hn hdngt samman med verkets vattenfdrsdrjning.anrikningsverket.utrustades efter hand med ny apparatur, och år 1925 dverfördesmaskiner och apparater från det nodiagda anrikningsverketvid Örne-

9 - 7 hommen. År 1925 anørdnades maskinborrning i gruvan genom anskaff- / ning av en luftkompressor och borrmaskiner. År 1934 fdrstdrdes anrikningsverket genom eldsvåda och ett nytt uppfdrdos i jdrn och betong intill gruvan. Det nya anrikningsverket utrustades med en utor grovkross, 2 mollankrossar, 4 kulkvarnar av Grdndalstyp, 2 åtacellers 43" Fahrenwalds- apparater och en 30" av samma fabrikat samt 2 McIntosh-celler fdr omflotation. Samtidigt uppfdrdes un ny gruvlave i järn och betong samt nytt maskinhuu. År 1940 utbyggdes anrikningsverket och i nybyggnaden inetalleradus 4 nya Grdndals-kvarnar. Under andra varldskriget oukuperades Norge av Tyskland den 9 april 1940 och tyskarna gjorde omedelbart anspråk på Knabens hela produktion av MoSo. Efter hand traffades i maj 1940 under hård press från tyskarnas sida en dverdnckommelse, att tyska fdretaget Krupp skulle få disponera 2/3 av produktionen och Johnsonkoncernen den terstående tredjedelen. Redan i september dama år aterkom tyckarna med nya anspråk och fdrhandlingarna resulterade i ett femårigt kontrakt, som tillerkånde Krupp 75 % av Knabens produktion. Detta kontrakt annullerades når ockupationen av Norge upphdrde. Leveranserna till Tyskland av detta viktiga krigsmaterial riktade snart vdstmakterna.:uppmdrksamhet på Knaben och ett bombangrepp utfdrdes den 3 mnro 1(313av engeldka flygarc, varvid anrikningsverket skadadee svart och inte uindre än 16 av Knabens personal dddades liksom en tyck ingenjdr. Materiella skadorna vid detta bombangrepp beråknades till cirka kronor. Till,fdljd av bombningen måste produktionen inetållas några månader framåt. Den 16 november samma år utfdrdes nytt bombangrepp av ett utort antal amerikanska fivgaro, varvid.ytterligare stora skador anstd.lidespå såvål byggnaden som maskin- och apparatutrustningen. Tyskarna bcslbt d:irfdratt inratta ett bombsakert anrikningsverk ihr* i gruvan. I chttc verk kundo produktionen i begränsad skala igångsåttac i mitten av 1914, men verket var icke helt färdigbyggt vid tyskarnas återt?ig Vorket fårdigställdes sedan av Knaben fdr full produktion. FInceringen av anrik:hing:.verketinne i gruvan vicade sig emellerttd ur fl,ra synpunkt,a-ogynh;:nrntoch fbrutom rent tekniska olagen- Leter tillkor ntt eja:omverkelj ferlaggning inte mihdre dn Lon rik malm hihv oatko::ligf3r.hrytning. År 1955 beslbt styrelsen att anrikningsverket på grund av dessa olagenheter skulle ater flyttas ut i det fria. Den sdnderbombade

10 - 8 anrikningsbyggnaden kundd delvis återstdllas medan vissa delar fick uppfdras på nytt. Utflyttningen i det fria slutfdrdes under sommaren Under ntflyttningetiden kundd produktionen hållas i full gång med undantag av två månader i slutskedet, då driften var begrdnsad till 50 (;,. Till kostnaden fdr utflyttningen bidrog Avesta Jernverks Aktiebolag med norska kronor. Undersdkningar av fyndighetens utetråckning i Knabenfdltet igångsattes år 1949 genom dinmantborrningar, huvudeakligen av handgivna fyndigheter. Dussa undersdkningar medfdrde icke positiva resultat. Under hdeten år 1949 gunomfdrdes flygburna magnetometriska mätningar dver hela koncessionsområdet. Desea mdtningar medfdrde icke uppmuntrande resultat. Åren genomfdrdes ett stdrre diamantborrningsprogran med borrningar från dagen i Hommenfältet och Benkehei. Borrningarna i Hommcnfdltet ldmnade positivt resultat och tidigare okdnda malmreeerver på 3,6 miljoner ton kunde noterae som resultat av borrningarna- Ar 1959 tecknndes kontrakt mellan Knaben och norska industridepartementet, som medfdrde rdtt fdr Knaben att bearbeta alla statens inmutningar i fdltct omkring Knabon I. Sedan denna uppgdrelse träffats genomfdrdes under aren en serie diamantborrningar. Tyvarr medfdrde icke dessn.undersdkningar kdnnedom om förekomst av ytterligare brytvdrd nnlm i fdltet..7,r1962 fick hnaben konceseidn pd Kvina gruvor. Under somrarna ntfdrdes geologiska undersdkningar med kartläggning av fdltet. Diamantborrningar har pågått under år Sammanlagt har i Knabenfdltet borrate från dagen 83 diamantborrhal på sammanlagt meter. Ddrutdver har ofter år 1945 under jord Knaben II dinmuntborrnts 301 hål mod en sammaniagd ldngd av meter. Diamantborrningarnn hnr lannat nusultalct, ntt Knaben vid utgången av år 1964 kunde bdddma dc kdnda och sunnolika nalnreserverna till åtta tio miljoner ton. Hdbtill kommer avsevdrdn kvantiteter ndjlig malm. Som jamfdrclse kan nannas naa malnreserveb oktober 1946 uppekattndes till cirka ten, varav dock hdifton beddmdes som :tveksam.

11 Direktör Aage Christensen har i ett förslag till ansökan om fdr ldngd koncession fdr gruvbrytningen i Knaben gjort en uppstdllning dver resultaten av drift eller provdrift vid olika molybdenföre-.dr komster i Norge under tiden 1885 till mitten av år Resultaten framgår av följande uppställning: Knaben II ton MoS2 Knaben I 570 " Kvina Grube 240 " Laksådalen 195 " Dalen i Telemark 101 " Gursli 37 " Undalen (Flottorp) 37 " jvrige 24 gruber 35 " Tillsammans ton MoS2. Av alla dessa fdrekomster har endast Knaben II visat sådan tillgång på ekonomiskt bearbetbar malm att fyndigheten kunnat i längden tillgodogdras. Till kostnaderna för undersdkningarna av Knabens malmreserv har Johnsonkoncernen bidrngit med avsevårda belopp, Sålunda låmnade Å. Johnson & Co i mars 1942 Knaben ett lån på norska kronor. Under mars - oktober 1946 bidrog A. Johnson & Co fdr provborrningår mod ,49 avenska kronor: Under åren bidrog A. Johnson & Co med sammanlagt ,91 svenska kronor. Hårtill kommur tidigare omndmnda tillskott från Avesta med norska kronor fdr flyttning av anrikningsverket. Vidare tilikommer norska kronor, som utgdres av den fordran på Knaben, som ursprungligen innehades av Centralbanken i Oslo, men som ingick i A. Johnson & Co:s kdp av den ur- - sprungliga aktieposten j Knaben. Då Knaben icke erlagt rånta d lånen från Johnsonkoncernen har skuldeumnn dknt år efter ar och uppgick vid 1964 års ufgång enligt KrrWens bokfdring till norska kronor. Eloktrisk kraft fdr driften via Knnben levereras av Vest - Agder Elektricitetsverk. Aborihemongetuppgår till KW. Som reservkraft vid atrdmavbrott eller begransad tilldelning av elektrisk kraft anakaffades år 1959 två dioseldrivna reservaggregat på tillaammans 660 KVA. I Knabens kraftfdrsdrjning ingiek tidigaro två egna vattenkraftstatinner. Dessa dro numera nedlagda.

12 Bostäder Fbr ndrvarande disponerar Knaben dver sammanlagt 94 familjelägenheter i egna hus och 40 rum fbr ungkarlar. Fdre sista vårldskriget dgde bolaget endast ett fåtal familjebostäder fdr tjanstemån och arbetare, och några arbetare hade uppfört egna hem, men den dvervägande delen av arbetarna bodde±baracker. Vid denna tidpunkt fbrsdkte bolaget uppmuntra de anställda att uppfdra egna hum och skaffade fdr detta ändamål lämpligt tomtområde gunom expropriation av ett närliggande markområde, tillhörande Knahenbönderna. Endast några få ugna hem uppfdrdes, som senare inkdptus av bolaget, liksom ett flertal privata bostdder. Dessa inkdp omfattade totalt fjorton fastighuter, varav sex enfamiljsbostäder, 8ju med två ldgenheter samt utt hus med fyrn lägenheter. Då egnahemsidn icke rdnte någon framgång beslbt bolaget att ta bostadsfrågan i egna hdnder och omedelbart efter krigets slut uppfdrde bolaget tre familjubostdder med sammanlagt aderton lägenhcter om två rum, kdk och wc samt bad i kållaren. Senare har uppfdrts ytterligåre elva nya bostadshus innehållande en eller två lågenheter. Aren fbre sista vårldskriget uppfeirdebolaget sjukhus med läkaremottagning, en litcn kyrka samt.fdrsamlingshus. Under senare hdlften av 1930-talet uppfbrdes nära huvudschaktet vid Knaben II ett kontorshus med utrymmen fdr bokfdring och expedition m.m. i fdrsto våningen och bostad fdr verkställande direktbren i dvre våningen. Senare har dvre våningen cmställts fdr mottagning av gäster och sammantråden, mudan en bolagct tillhdrig villa iordningstålldes som bostad fdr verkställanbe direktbren. Scdan Knabens produktibn av MoS2 icke.längre tdoker Avestas växande fdrbrukning av molybdenmetall har rrågan om dkad brytning i Knaben blivit alltmera aktuell. Med ledning av resultaten från de undursdkningar av malmtillgångårna som utfdrts under senare år har Knaben utarbetat ctt fdrslajç.till utdkning av malmbrytningen från nuvarande cirga ton till ton per år och en motsvarnndu hdjning nv MoS,-produktionen från cirku 400 ton till 900 ton per dr. Malmtillgången i kånda och sannolika kvantiteter uppskattas fdr närvarande till åtta h tio miljoner ton. 'Som kontroll av dennu beråknin:;sknil instundande nommar ctt diamantborrhål om cirka e00 meter drivas ned vid schakt IV inom Hommenområdet. 2dr genomfdrande av produktionsdkningen från 400 till 900 ten per år urfordras enligt Knabens utredning fdljande investeringar: 2

13 Betrdffandefinansieringenav uthyggnadenuppdrogs vid styrelsesammantrådetåt Herrar Erling Lind och Aage Christensenatt undersdka Knabens mdjligheter att på egen hand anskaffa erforderligt kapital, dels genom lån fran den statliga norska fonden fdr industriinvesteringari avlägsna bygder och dels genom bankkrediter,eventuelltmed borgen från Avesta. Stockholm januari 1966

14 I gruvan bkade tillrodningsarbeten. bkning av antalet skrapspel, lok och vagnar. Hydrauliskt luftmagasin. Skutkrossmed måttfickor. Nytt bergapel. Förstårkningav schakt och lave. Anrikningsverket 3 nya kulkvarnar, 38 nya flotationsceller. Diverse eloktrisk utrustning. För donnn dkning nv nppnraturen finnes utrymmu i nuvarande lokaler. bkad transformntorkapacitet. ikat utrymme fdr reservdelaroch lagerhållning. Stdrre kontorsutrymme(förefallerkunna ordnas inom nuvarande lokaler, då kontorspersonalenenligt fbrslagot behdver dkas med undast två man). 21 nya arbetarcbustader. Anordningar fdr bertfdrandu av anrikningsavfallet,avfallet ilåsteantingen till stor del användas som återfyllningi gruvan eller pumpas till Littlådalen sdder om Knaben II. Utbyggnadstidenberdknas till två h tre år efter definitivtbeslut. Kostnaden fdr gunomfdrandenv dutta byggnadaprogramhar beråknats till 10 tin mil'oner norskn kronor. Den stbrre produktioneneftdr utbyggnaden berdknas draga en dkning nv nrbutsstyrkanmed 30 man, men endast med 2 tjänstemän eller fbrnan. Genom utbyggrindonberdknas ukonomiska resultatetvid nuvarande prisnivå fbr MoS2 komma att fdrbättrasmed fyra å fem miljoner kronor per år. Hdrvid har rdknats med on lbno- och prishdjning av 6 % per år. Utbyggnadsprngrammct behandiades vid sammantrdde med Knabens styrelsu i Stockhulm dea 16 november 1965 i narvare av Bergsingenidr Axci Ax:son johnson. Vid sammantrddet bcsibts i princip att utbyggnaden skulle genomfdras i enlighet med fdralat;ct,d3ck mcd fdljande reservationer: I Betryggamde fdrsmkringar om fortsatta koncessioner efter år då nuvarandu koncessioncr utgåt, infordras från norska myndignetcrna. II Resultatct av det tidigarc oinlämndadiamantborrhålet vid Hommcn avvaktas för bekrdftelse av uppfattningen om malm-. tillgånr en.

15 PRODUKTION KnabenI År Malmbrytning (torrvikt) ton Utvunnen MoS2 kg Effektiv %

16 Ar Knaben II Malmbrytning (torrvikt) ton Utvunnen MoS2 kg Effektiv % 4,.Jr t , , M_ s , ,: g s 189.r,-)7 56; ; fl H ,)5.76 [ h

17 Försdl"ning av Knabens roduktion Pris per kg Forsdljnings- MoS, (norska summa (norska krohor) kronor) År Pris per kg Moso (norska krohor) Fdrsäljningsaumma (norska kronor) , _ _ '.", fl ,0Ç

18 Ar Driftsvinstkr o rkonomisktresultat Driftsförlust kr Avskrivningar ka :=.26 11,5.180 (-) ' o = , Nettovinstkr 60, gc =i3O.25 1C N.ttoförlustkr E:ie Sfl 16

19 Pdrteckni dver bil or Koncessioner Karta y3. Tillstånd för utldndskt fdretag att fdrvärvamera dn två tredjedelar av Knabens aktiekapital 4. Knabenu inkdp av markområden m.m. 5. Utdrag ur "MINING JOURNAL" Direktdr A. Th. Sverres berättelseröver Knabens verk samhet åren och åren samt Direktdr Aage Christensensfortsättningav historiken för åren Fdrslag till anedkan om fortsatta koncessionerefter utgången av år 1980

20 KONCESSIONEROCH ARRENDEAVTALMELLANKNABENMOLYBDEN- GRUVOROCH NORSKASTATEN.

21 Konsesjon for /s Knaben Molybdengruber til bergverksdrift. 4. Ved kgl. resolusjon av 21de mars 1930 er det bestemt: At der i medhold av lov nr. 16 av 14de desember 1917, kap. II og III, meddeles A/S Knaben Molybdengruber tillatelse til: 1. For et tidsrum av 50 år fra nærværende rosolusjons datum å erhvervo og igangsette bergverksdrift på de i IIandelsdepartementots foredrag av 21de mars 1930 spesifiserte anvisninger i Fjotland herred, Vest-Agder fylke, og videre for samme tidsrum å skjerpe, anmelde og mute eller på. annen måte erhverve mutbaro anvisninger og gruber samt igangsette drift på samme innen det i foredraget beskrevne område i Fjotland herred. 2. Å erhverve eiendomsrett til følgende eiendommer i Fjotland herred: Gr.nr. 22, br.nr. 8. Grubestuen. Grair. 22, br.nr. 9, Knabetjernfossen. Gratr. 22, br.nr. 14, Bergtjorn. Den Hans A. Knaben i fellesskap med Marta R Knaben tidligore for en halvdel tilhørende eiendom under gr.nr. 22, br.nr. 5. Skrubbedalsfossen og Bjorlofossen Knabeelven med tilherende rettigheter under gr.nr. 22, br.nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11. Konsesjonen gis på de vilkår som or inntatt I Handelsdepartementets. foredrag av 21de mars ' Kensesjonsområde: Grensen tar sitt utgangspunkt i Store Knabotjerns vestende og følger Knabeelvens sydside til det punkt hvor bekken fra Sandtjern faller ut i elven, følger herfra Sandtjernsbekken i nord-pordøstlig retning til Sandtjern, går langs Sandtjerns vestside og nordside til dot derværende bekkeos, går herfra rettlinjet til vardon på toppen av Grunnevasknuten, herfra rettlinjet til nordspissen av en liten e i Smalvann (ca. 900 m. sv. for nordenden av vannet); herfra går grensen rettlinjet til dammen i Smalvanns nordre ende, herfra rettlinjet til det nordvestlige hjørne av Øvro Finndalsvann, folger dettei nordlige, ostlige og sydlige bredd til utlepet av Finndalsbekken, følger derefter Finndalen sydvestover inntil dalen ved et derværende vann (samlehasseng) beier rett vost; fra den sydligate ende av dette vann går grensen rettlinjet til topp I Benkeheia, hvor grenson kommer inn pk Knaben Irs eiendomsgrense, som herefter folges efter kartet til utgangspunktet ved Store Knabetjern. Konseftjonsvilkår: 1. Konsesjonen gir selskapet adgang til utnyttelse av malmforekomstene i overensstemmelse med konsesjonsbetingelsene og

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet xt Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3917 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

TILLATELSE FOR (MEDDELT VED KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON 31. MAI 1957.)

TILLATELSE FOR (MEDDELT VED KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON 31. MAI 1957.) 0 0 1 :1,- TILLATELSE FOR HJARTDOLA KRAFTVERK TH, Å UTVIDE NEDBØRSFELTET FOR REGULERINGEN AV HJARTDAL TUDDALSVASSDRAGET M. V. VED OVERFORING AV HEIÅI I ÅMOTSDAL TIL SKJESVATN I HJARTDALSVASSDRAGET (MEDDELT

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

&M~r. ~~~/i/3 OZÅ~Ra2 ~!626 F E S T E K 0 N T R A R T.

&M~r. ~~~/i/3 OZÅ~Ra2 ~!626 F E S T E K 0 N T R A R T. 12 &M~r. ~~~/i/3 OZÅ~Ra2 ~!626 F E S T E K 0 N T R A R T. Mellom de underskre~e John Gren~tad,~ ~~l56j 261137 44331 som bortfeeter og Klæbu kommune som fester er idag inngått slik festekon~akt: 1. John

Detaljer

Tillatelse. for (MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 16. JUNI 1972)

Tillatelse. for (MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 16. JUNI 1972) Tillatelse for Vest - Agder Elektrisitetsverk TIL Å ERVERVE OG EKSPROPRIERE NØDVENDIGE FALLRETTIG- HETER, OG Å EKSPROPRIERE NODVENDIG GRUNN OG RETTIG- HETER, SAMT TILLATELSER I HENHOLD TIL VASSDRAGSLOVEN

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 B e r g e n, den 10.8.66 AAa/VTL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tt111111tftt11n11111111tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 Lov om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge som Sist revidert av Kultug og kirkedepartementet 1. februar 2009 1.

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN ANLEGGS- KONSESJON. Lov av 19. juni 1969 nr VII om bygging og drift av elektriske anlegg. Jnr.

NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN ANLEGGS- KONSESJON. Lov av 19. juni 1969 nr VII om bygging og drift av elektriske anlegg. Jnr. 111',' ARMIKOP1 kic.f3 :2-0-7- I NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN gienpart sendt Fylkesmsrmen ET distr.» NT3» EE» T3ledirektoratet /» 12). ANLEGGS- p:1) g 01(" A 10 KONSESJON Lov av 19. juni 1969

Detaljer

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 1 Overskriften endret ved lover 31. mai 1974 nr. 17, 13. mars 1981 nr. 6. - Jfr. 71. 46. Refusjonsplikt for veg, vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

TILLATELSE FOR FORENINGEN TIL BÆGNA VASSDRAGETS REGULERING (MEDDELT VED KGL. RESOLUSJON 25. APRIL 1958.)

TILLATELSE FOR FORENINGEN TIL BÆGNA VASSDRAGETS REGULERING (MEDDELT VED KGL. RESOLUSJON 25. APRIL 1958.) kb~.: l70 ~JVE 001210 V 1958 TILLATELSE FOR FORENINGEN TIL BÆGNA VASSDRAGETS REGULERING TIL Å REGULERE AURDALSFJORD I BEGNA (MEDDELT VED KGL. RESOLUSJON 25. APRIL 1958.) Ved kgl. res. 25. april 1958 er

Detaljer

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter.

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. 1994 1995 St prp nr 62 Om samtykke til ratifikasjon av ILO konvensjon nr 94 og tilredning til ILO rekommandasjon nr 84 om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter, vedtatt på Arbeidskonferansen

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer FORTALE Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering,

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

STATSREGULERING. av Altevatn og overføring av Salvasskarelva til Altevatn.

STATSREGULERING. av Altevatn og overføring av Salvasskarelva til Altevatn. > STATSREGULERING av Altevatn og overføring av Salvasskarelva til Altevatn. KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON av 13. JUNI 1957. Ved Kronprinsregentens resolusjon av 13. juni 1957 er det bestemt : Det fastsettes

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3674 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trandheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap Juridisk text Lov om norsk riksborgarrett. Kapitel 2. Korleis folk misser borgarretten. Lag om norskt medborgarskap Kapitel 2. Förlust av medborgarskap 7. Norsk borgarrett misser: 1. den som får borgarrett

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3625 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL 1 Adresse UNDELSTAD HUSEIERLAG Vedtekter Fastsatt av konstituerende Generalforsamling 9. mars 1977. Revidert av ordinær Generalforsamling 6. mars 1989, og vedtatt av ekstraordinær Generalforsamling 28.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v.

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. LOV 1963-04-05 nr 0003 Opphevet Tittel: Lov om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. 1 1. Lovens

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal Bergvesenet Po;thoks 50'1. N-7141 Trondhel m Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 7171 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

Å prioritere søkere fra eget fylke vil derimot være et utenforliggende hensyn i denne forbindelse.

Å prioritere søkere fra eget fylke vil derimot være et utenforliggende hensyn i denne forbindelse. Rundskriv Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold, til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FORNYELSE OG KAPASITETSTILPASNING I DEN NORSKE FISKEFLÅTEN I 1999.

ENDRING AV FORSKRIFT FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FORNYELSE OG KAPASITETSTILPASNING I DEN NORSKE FISKEFLÅTEN I 1999. I FISKERIDIREKTORATET. Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-104-99 (J-88-99 UTGÅR) Bergen,7.6. 1999 TSO/EB ENDRING

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer