NSL. Norske Sjømatbedrifters. Årsberetning Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSL. Norske Sjømatbedrifters. Årsberetning 2007. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor"

Transkript

1 NSL Norske Sjømatbedrifters Landsforening Årsberetning 2007 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

2

3 innholdsfortegnelse 1. REGNSKAP RESULTATREGNSKAP BALANSE 4 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 5 NOTE 2 - LØNNSKOSTN., ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. 5 NOTE 3 - BUNDNE MIDLER 6 NOTE 4 - AKSJER, ANDELER OG OBLIGASJONER I ANDRE FORETAK M.V. 6 NOTE 5 - EGENKAPITAL 6 NOTE 6 - PENSJONER 6 NOTE 7 - PANTSTILLELSER, GARANTIER M.V ORGANISASJONEN PERSONALET 8 Arbeidsmiljø og sykefravær TILLITSVALGTE I Bransjeutvalg i Norske Sjømatbedrifters Servicekontor AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE Fiskematutvalget Eksportørutvalget for laks og ørret Fiskehandler- og fiskegrossistutvalget Eksportørutvalget for hvitfisk/pelagisk Utvalg for foredling av laks Utvalg for oppdrett REPRESENTASJON 11 Eksportutvalget for fisk MEDLEMSSITUASJONEN VIKTIGE SAKER KVALITETEN PÅ FERSK FISK FANGSTDATO MARINT VERDISKAPNINGSPROGRAM (MVP) FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND (FHF) MARKEDSFØRING AV SJØMAT I NORGE PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE REGULERINGSMØTET ERSTATNINGSORDNING VED SANERING MAKSIMAL TILLATT BIOMASSE (MTB) AREALAVGIFT TILDELINGSKRITERIER FOR NYE LAKSEKONSESJONER OVERTREDELSESGEBYR SALG AV AVLSSELSKAPET AQUA GEN PANCREAS DISEASE (PD) ARBEIDET I LAKS- OG ØRRETSAKEN HANDEL MED PELAGISK FISK TIL RUSSLAND TRANSPORTUTFORDRINGER LAKSERAPPORTEN HØRINGSUTTALELSER 17 nsl årsberetning

4 4. FAGBLADET NORSK SJØMAT ÅRSMØTET FOU PROSJEKTER OPPLÆRING AV ANSATTE I FISKEDISK SUPERFERSK FISK MED RIKTIG KVALITET SJØMAT SOM FASTFOOD KATEGORIUTVIKLING AV FARSEPRODUKTER I DAGLIGVAREHANDELEN SPORBARHET I INNENLANDSMARKEDET FOR FERSK HVITFISK (TRAINS) DOKUMENTASJON AV AT SJØMAT ER SUNT OPTIMALISERING AV KVALITETEN PÅ FRYST HVITLAKSMASSE (STAVSILD) ANVENDELSE AV PRE-RIGOR FILET AV LAKS SOM RÅSTOFF TIL SALTING OG RØYKING TILTAKSPAKKE TASKEKRABBE SKATTEFUNNPROSJEKTER/ MARINT VERDISKAPNINGSPROGRAM KVEIS I FERSK FISK FORPROSJEKT: STRATEGIUTVIKLING I FORHOLD TIL FOREDLINGSINDUSTRIEN CRUSTASEA FRESHLABEL MULIG NYTT SKJELLPROSJEKT MUSSELTRANS FORPROSJEKTER- SÆRSKILT STRATEGIARBEID FOR FOU/FHF FORMIDLING OG STUDIETURER LAKSEDAGENE OG OPPDRETTSDAGENE PÅ HELL KRABBEKONFERANSEN AQUA-NOR NSL FIAS felles stand Trygg Mat seminar FELLES REISE TIL IFFA-MESSEN EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION STUDIETUR TIL ENGLAND ANUGA-MESSEN I KØLN - VERDENS STØRSTE NÆRINGSMIDDELMESSE NORDISK RÅD FOR FISKEHANDLERE (NRF) FISKENS DAG MESSETUR TIL CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO DALIAN KONKURRANSER NM I SJØMATPRODUKTER FOR HÅNDVERKSBEDRIFTER NM I SJØMAT NM I RØKT OG GRAVET LAKS FIAS INNKJØPSAVTALER 31 2 nsl årsberetning 2007

5 1. regnskap 1.1 RESULTATREGNSKAP Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Resultatregnskap pr 31. desember - konsern Note Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning 0 0 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansinntekt Ordinært resultat før skattekostnad Årets resultat Overføringer: Overført fra/til annen egenkapital nsl årsberetning

6 1. regnskap 1.2 BALANSE Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Balanse pr 31. desember - konsern Note Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelse Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld nsl årsberetning 2007

7 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Norske Sjømatbedrifters Servicekontor og Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at de følger de samme regnskapsprinsipper. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Selskapet har pr ingen varige driftsmidler. Note 2 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 9 9 Ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Daglig leder Styret Revisor: Revisjonshonoraret for 2007 utgjør i NSL kr , inkl. bistand. Revisjonshonoraret for 2007 utgjør i NSS kr Alle beløp er ekskl. mva. nsl årsberetning

8 1. regnskap Note 3 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4 - Aksjer, andeler og obligasjoner i andre foretak m.v. Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler Norsk Sjømatsenter De Norske Bykredittforeninger 5% Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS 6% 0 0 Sum andeler Note 5 - Egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets underskudd Korreksjon av regnskapsmessige forhold før Egenkapital Note 6 - Pensjoner NSS har en pensjonsordning etter ytelsesprinsippet som omfatter alle ansatte (9 personer) og gir den ansatte rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Pensjonsordningen er organisert gjennom et forsikringsselskap Opptjente pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidler Underfinansiert ordning pr Økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,30 % Forventet lønnsregulering og G-regulering 4,25 % Forventet pensjonsregulering 1,75 % Forventet avkastning på fondsmidlene 5,50 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 6 nsl årsberetning 2007

9 Note 7 - Pantstillelser, garantier m.v Pantesikret gjeld ( ) Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet Driftsløsøre, inventar m.m. 0 0 Kundefordringer Sum bokført verdi desember mars 2008 Odd Steinsbø Bård Sekkingstad Per Mjelva styreformann Tore Alfheim Rolf Jentoft Jan Ove Morlandstø Kjetil Holen Jarle Myking Sigurd Sande Leif Rune Pedersen Håvard Y. Jørgensen Konst.adm.dir. nsl årsberetning

10 2. ORGANISASJONEN 2.1 PERSONALET Ved kontoret har følgende personer vært ansatt i 2007: Ingebrigt Overby Adm. direktør i NSL/NSS og FIAS Håvard Y. Jørgensen Ass. direktør i NSL/NSS Frode Kvamstad Markedssjef i FIAS Elin Mikkelborg Regnskap Edel Gjære Lundereng Sekretær Leif Harald Hanssen Fagsjef hvitfisk/pelagisk Håkon Brønstad Fagsjef oppdrett t.o.m Kristin Sæther Fagsjef oppdrett f.o.m Geir Tevasvold FOU-koordinator t.o.m Kristin Lauritzsen Utviklingssjef f.o.m Kari Merete Griegel Fagsjef Norge f.o.m Kathrine Schjetne Annonsesalg I tillegg har NSL en fast avtale med Ole Jacob Holen om kjøp av konsulenttjenester. Arbeidsmiljø og sykefravær Sykefraværet i 2007 har vært ca. 134 dager totalt. Herav 29 egenmeldingsdager og 106 sykemeldingsdager. Det er ikke rapportert om skader og ulykker på arbeidsplassen. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av våre 10 ansatte er 6 kvinner. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 2.2 TILLITSVALGTE I 2007 Ved årets utgang har vi følgende tillitsvalgte i NSL og NSS: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Odd Steinsbø Per Mjelva, Marine Sales AS Bård Sekkingstad, Sekkingstad AS Tore Alfheim, Lerøy Alfheim AS 1. varamedlem: Ketil Rismark, Ravnkloa Fisk og Skalldyr AS 2. varamedlem: Jan Brekke Jensen, W. Køltzow AS 3. varamedlem: Johnny Remø, Br. Remø AS 4. varamedlem: Fredrik Møller, Fredriks Fisk Bransjeutvalg i Norske Sjømatbedrifters Servicekontor: Eksportørutvalget for laks og ørret: Leder: Jan Ove Morlandstø, Salmon Brands AS Nestleder: Jan Tore Rakvåg, West Fish Norwegian Salmon AS Medlem: Arthur Rønningen, Nils Williksen AS Medlem: Stein Martinsen, Norway Royal Salmon AS Sekretær: Håvard Y. Jørgensen, NSL 8 nsl årsberetning 2007

11 Oppdrettsutvalget: Leder: Leif Rune Pedersen, Salmon Group AS Nestleder: Roald Dolmen, Midt Norsk Havbruk Medlem: Roger Bekken, Måsøval Fiskeoppdrett AS Medlem: Håkon Solberg, Framnessmolt AS Sekretær: Kristin Sæther, NSL Utvalg for foredling av laks: Leder: Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Nestleder: Geir Eikemo, Espevær Røykeri AS Medlem: Jonny Remø, Br. Remø AS Medlem: Kato Fredriksen, Vega Delikatesse AS Sekretær: Håvard Y. Jørgensen, NSL Eksportørutvalget for hvitfisk Leder: Rolf Jentoft, Rolf Jentoft AS og pelagisk: Nestleder: Nils Williksen, Nils Williksen AS Medlem: Per Olav Mevold, Vikomar AS Medlem: Sigbjørn Folland, Sigurd Folland AS Medlem: Jon Georg Lund, Titran Canning Co AS Sekretær: Leif Harald Hanssen, NSL Utvalget for fiskehandler/ Leder: Kjetil Holen, Knutstad & Holen AS fiskegrossist: Nestleder: Reidar Fredriksen, Fiskeeksperten Reinhartsen AS Medlem: Jon Kallerød, Jeløy Fisk og Vilt AS Medlem: Kjell Henry Olsen, Brødrene Berggren AS Sekretær: Ingebrigt Overby, NSL Utvalget for fiskematindustrien: Leder: Sigurd Sande, Domstein Enghav Haugesund AS Nestleder: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS Medlem: Hans Chr. Berggren, AS Berggren Medlem: Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg AS Sekretær: Ingebrigt Overby, NSL Lederne av de 6 ovenfor nevnte utvalg danner styret i Servicekontoret. Rolf Jentoft er valgt til styrets leder, og de 5 andre er medlemmer. Valgkomité: Leder: Henry Ståle Farstad, Smefa AS Nestleder: Christer Andersen, Gla laksen Medlem: Odd Fjelde, Harald Haagensen Trading AS Medlem: Terje Haarberg, Lerøy Trondheim AS 2.3 AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE Fiskematutvalget Det ble avholdt ett møte i utvalget i perioden, og det har vært arbeidet med følgende saker: Dokumentasjon av sunnhet og helseeffekter av sjømat, og lovendringer av bruken av slike påstander. Ny forordning er nå ute til høring. Mattilsynet utarbeider en positivliste for påstander og det må søkes om godkjenning av nye påstander. NSL har vært med i referansegruppen for utarbeidelse av sunnhetsmerking av mat. Nøkkelhullet ble valgt. Fiskeprodukter kommer svært gunstig ut, med nye nordiske kriterier. nsl årsberetning

12 2. ORGANISASJONEN FOU-prosjekter som har involvert fiskematindustrien: Sjømat som Fastfood Kategoriutvikling av farseprodukter i dagligvarehandelen Dokumentasjon av at sjømat er sunt Felles markedsføring for fiskematbedrifter i Norsk Sjømat Arrangering av Fiskens Dag under Matfestivalen i Ålesund Eksportørutvalget for laks og ørret Det har vært en god og jevn dialog med utvalgets medlemmer i Også i 2007 har det vært lagt ned store ressurser for våre lakseeksportører. Sommeren 2007 ble det startet nyvurdering av tiltakene mot ørret og laks. Parallelt med dette arbeidet pågikk også WTO saken. Eksportrestriksjoner til Russland har også påført næringen store belastninger i form av konkurransevridning og utestengning fra et etablert marked. NSL har i samarbeid med næring og myndigheter jobbet kontinuerlig for å fjerne handelsrestriksjonene Fiskehandler- og fiskegrossistutvalget Det ble avholdt to møter i utvalget i perioden, og det har vært arbeidet med følgende saker: Kriterier, måling og kontroll av kvaliteten på fersk fisk. Forbrukerrådet har sagt seg villig til å høre på anbefaling fra næringen angående målemetode og utførelse av test. NM i Sjømat under Matfestivalen i Ålesund. Fiskens Dag under Matfestivalen i Ålesund. Nordisk råd for fiskehandlere, revisjon av de nordiske reglene. Fiskeri- og kystdepartementets Fersk fisk strategi og merking med fangstdato. Mattilsynets tilsynskampanje fersk, sporbar fisk. Utvikling av et IT-basert interaktivt opplæringsprogram for ansatte i fiskediskene i dagligvarehandelen. FOU-prosjekter som har involvert fiskegrossistene og fiskehandlerne: Super fersk fisk med riktig kvalitet Sporbarhet i innenlandsmarkedet for fersk hvitfisk (TRAINS) Eksportørutvalget for hvitfisk/pelagisk Det har i 2007 vært avholdt to møter i Eksportørutvalget for hvitfisk og pelagisk, ett fysisk møte og ett telefonmøte. Arbeidet i utvalget har for en stor grad dreid seg om spørsmål vedrørende kvotefastsettelse, reguleringer og prisfastsettelse. NSL har vært representert i prisdrøftelsene på fisk i førstehånd i Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Vest-Norges Fiskesalgslag. Utvalget har i tillegg hatt følgende saker/saksområder til behandling i 2007: Russiske kjøpefartøy i seinotfisket Mattilsynet vedrørende bruk av sjøvann og oppbevaring i vann og is i fiskeindustrien Fiskeri- og kystdepartementet/salgslagene føringstilskudd Fiskeridirektoratet kysttorskgruppens innstilling Andre høringssaker Utvalg for foredling av laks Det er avholdt et telefonmøte i meldingsåret. Det har i 2007 vært jobbet med flere konkrete prosjekter knyttet til denne medlemsgruppen: Handlingsplan Laks. Dette er en handlingsplan laget av NSL og FHL på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Planen peker på en rekke viktige FOU-områder for norsk foredlingsindustri. Tiltakene i planen er gjennomført, og NSL har hatt prosjektlederansvar for enkeltprosjekter i planen. Ett prosjekt har tatt for seg en sammenligning av lakseslakterier, med hensyn til mengde restblod i filet, et annet prosjekt har vært knyttet til mulighetene for salting og røyking av pre-rigor råstoff. Møte i Forum For Røykt Sjømat (FFRS) 10 mai, 17 oppmøtte. Forumet er åpent for alle som er knyttet til denne 10 nsl årsberetning 2007

13 delen av næringen. FFRS skal gi innspill til Handlingsplan Laks, formidle kunnskap og skape rom for samarbeid og erfaringsutveksling. Etter ønske fra utvalget ble det gjennomført et forprosjekt om forhold som påvirker mulighetene for å drive med foredling av laks og ørret i Norge. Prosjektet ble finansiert av FHF og ble presentert januar 2008 på Sjømatdagene Utvalg for oppdrett Det ble avholdt 7 møter i 2007, herunder 3 fysiske møter. Oppdrettsutvalget har hatt følgende saker/saksområder til behandling: Regjeringens Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring Etablering av Erstatningsordning ved pålegg om utslakting av oppdrettsfisk Dagens konsesjonsordning og mulige endringer Sjømatdagene Innspill til handlingsplan for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Bekjempelse av PD i oppdrettsnæringen Kriterier for nye tildelinger av laksekonsesjoner Synliggjøring av NSL som organisasjon for oppdrettere MTB Gebyr for overtredelse av MTB Utredning om mulig arealavgift Salg av AquaGen Diverse høringsnotat 2.4 REPRESENTASJON Eksportutvalget for fisk NSL har i 2007 har hatt følgende medlemsbedrifter representert i EFFs markedsgrupper: Markedsgruppen for laks og ørret Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Arthur Rønningen, Nils Williksen AS Markedsgruppen for konvensjonell Rolf Jentoft, Rolf Jentoft AS Markedsgruppen for pelagisk Kristofer Reiten, Vikomar Markedsgruppen for Norge Ole Jakob Holen, Knutstad & Holen AS Kjell Henry Olsen, Br. Berggren AS Markedsgruppen for hvitfisk Per Mjelva, Marine Sales AS Styret i Eksportutvalget for fisk besluttet i styremøte 27. juni i 2006 å opprette en egen markedsgruppe for markedsadgang laks og ørret. Markedsgruppen skal bestå av 4 medlemmer hvorav to skal innstilles fra FHL og ett medlem fra henholdsvis NSL og NNN. I 2007 utgjorde følgende personer markedsgruppen: Leder: Ole-Eirik Lerøy Lerøy Seafood Group ASA Medlem: Tarald Sivertsen Mainstream Norway AS Medlem: Odd Steinsbø Norway Royal Salmon AS Medlem: Jan-Egil Pedersen NNN 2.5 MEDLEMSSITUASJONEN Foreningen hadde ved årsskiftet 174 medlemmer. nsl årsberetning

14 3. viktige saker 3.1 KVALITETEN PÅ FERSK FISK Media har også i 2007 satt fokus på kvaliteten på fersk fisk flere ganger. Mange av våre medlemmer har stilt spørsmålstegn ved målemetodene og resultatene som ble presentert. Forbrukerrådet foretok en test av fersk fisk i manuelle disker. Det ble ikke tatt hensyn til NSL sin anmodning om å bruke en annen metode enn tidligere, før igangsettelse av testen. I etterkant hadde forbrukerrådet, NSL, grossister og dagligvarekjedene et møte hvor det ble diskutert hvordan testen ble planlagt, gjennomført og formidlet til media. Forbrukerrådet sa seg villig til å høre på forslag fra næringen ved valg av metode i forbindelse med nye tester. I samarbeid med SINTEF har NSL et prosjekt Superfersk fisk med riktig kvalitet som skal ta for seg hele verdikjeden for å finne løsninger som skal gi bedre kvalitet og lengre holdbarhet på fersk fisk som omsettes i det norske markedet. Prosjektet er et brukerstyrt prosjekt og er finansiert av Norges Forskningsråd. NSL har i samarbeid med SINTEF og Fiskeriforskning et prosjekt Sporbarhet i innenlandsmarkedet for fersk hvitfisk (TRAINS) som skal etablere praktiske løsninger for sporbarhet av fersk fisk fra fiskebåt til fiskedisk. Prosjektet er finansiert av FHF og Innovasjon Norge. NSL har startet arbeidet med å få etablert et prosjekt kalt Forbrukeroppfatning fersk fisk hvor hovedmålet er å komme fram til de best egnede målemetodene som beskriver forbrukerens oppfatning av fersk fisk. Med best egnede målemetoder menes mest praktisk anvendelige og kostnadseffektive målemetoder i forhold til ståsted i verdikjeden; fersk fisk innlandsmarkedet. 3.2 FANGSTDATO Fiskeri- og kystdepartementets fersk fisk strategi ble lansert høsten Ett av tiltakene i denne strategien var ønsket om å innføre merking med fangstdato. Ønsket ble innlemmet i høringen av endring av merkeforskriften som ble sent til høring høst Oppsummert her er NSL sitt svar til høringen: Endring av merkeforskriften bestod av innføring av merking med fangstområde, art/handelsbetegnelse, produksjonsmetode (vill/oppdrett), som er en EU tilpasning og fangstdato, som er et nasjonalt ønske. Forslaget om fangstdato er ønsket fordi forbrukeren ønsker mer informasjon, når kvaliteten på fisken skal bedømmes. NSL stiller seg positiv til innføring av de EU tilpassede merkekravene. NSL er ikke enig i at fersk fisk skal merkes med fangstdato. Ved eksport av fisk vil merking med fangstdato være konkurranse-vridende i forhold til andre land som ikke merker med fangsdato. Det vil være en kraftig forskjellsbehandling hvis fisk skal merkes med fangst-/slaktedato når dette i dag ikke gjøres på kjøtt. Kvaliteten til fersk fisk påvirkes av en rekke momenter, som temperaturforløpet ved transport og oppbevaring, hvilket fangstredskap som er brukt, hvilken sesong fisken er fanget i, samt hygienen ved behandling og oppbevaring av fisken. Det er ikke alene nok å bedømme kvalitet ut i fra tid. En sterk økning i svinnet blir resultatet, da mange forbrukere vil velge bort fisk av god kvalitet fordi deres subjektive oppfatning av hvor gammel fisk bør være, ikke stemmer med alderen på den fisken som er tilgjengelig. NSL mener at en merking med fangstdato alene ikke gir god nok informasjon. Det vil være et stort behov for kunnskap om kvalitetsbedømming i tillegg, noe den vanlige forbruker ikke har. Myndighetene burde heller investere i og motivere til kompetanseheving blant de som til daglig bedømmer fiskens kvalitet og bruksområde. 3.3 MARINT VERDISKAPNINGSPROGRAM (MVP) Norsk landbruksnæring har i mange år hatt et verdiskapningsprogram som gir tilskudd til næringsutvikling av bransjen. Marint verdiskapningsprogram ble etablert av Fiskeri- og kystdepartementet i 2006 og ført videre i 2007 med en totalramme på 65 mill. kr. NSL har vært en aktiv pådriver for å få programmet på plass. Det skal gi tilskudd til kommersielt nettverkssamarbeid som er rettet mot økt verdiskapning i markedet. Flere av NSL s medlemmer har fått tilskudd til prosjekter. Arbeidsgruppen for MVP har planlagt å ha 3 møter i Høgskolen i Nordland og BI/Universitetet i Oxford har satt i gang et følgeforskningsprosjekt, som skal evaluere effektene av MVP på sjømatnæringen. 3.4 FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND (FHF) NSL fikk ny FOU-koordinator med tittel utviklingssjef for stillingen pr. 14. august Kristin Lauritzsen 12 nsl årsberetning 2007

15 ble ansatt etter tidligere Geir Tevasvold. Disse personene har vært kontaktpersoner overfor FHF. I 2007 har NSL hatt tre programmer løpende finansiert av FHF og Innovasjon Norge: Handlingsplan Innlandsmarkedet med fagansvarlig Ingebrigt Overby, NSL Handlingsplan Laks som ble koordinert i samarbeid med FHL. Håvard Y. Jørgensen har vært ansvarlig ved NSL Handlingsplan Krabbe Leif Harald Hanssen ved NSL har vært sekretær for Krabbeutvalget og ansvarlig for prosjektene I 2007 kom evalueringsrapporten av FHF, og NSL har påpekt urimeligheten ved at: NSL ikke er representert i styret til FHF NSL ikke har samme prosjektfinansiering av FOU-koordinatorer, som FHL og Norges Fiskarlag NSL bør være representert i styret til FHF 3.5 MARKEDSFØRING AV SJØMAT I NORGE Arbeidet med generisk markedsføring av sjømat ble videreført Markedsføring av sjømat er svært aktuelt i forhold til den tverrdepartementale handlingsplanen for et sunnere kosthold i befolkningen, hvor økt forbruk av sjømat er et av tiltakene man ønsker å satse på. NSL har arbeidet med å synliggjøre forskjellene i markedsføring av fisk og kjøtt, blant annet i media. Generisk markedsføring av sjømat i Norge var også en av de aktuelle sakene i NSLs forespørsel om et møte med politisk ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet, som ble sendt i november PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE NSL deltar nå i prisforhandlingene i samtlige torskesalgslag; Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag(SUROFI) og Vestnorges Fiskesalslag. I forbindelse med fastsettelse av minstepris på taskekrabbe, stavsild(kvitlaks) og alle typer villfanget skjell i Norges Råfisklags distrikt, ledet Leif Harald Hanssen fra NSL forhandlingene på vegne av industrien. I prisdrøftelsene med SUROFI krevde NSL en protokolltilførsel i forbindelse med fastsettelse av minsteprisen på sei. Den fastsatte minstepris på sei ekskluderer etter vår oppfatning sei til fersk anvendelse. Enkelte fiskeslag er mer ømfintlige for svingninger i markedet enn andre, og det har medført at NSL etter påtrykk fra kjøpergruppen har bedt om suspensjon av minsteprisen på enkelte fiskeslag i deler av året. Dette har vedrørt prisen på lyr, lysing og kveite. Norges Råfisklag har nå gitt signaler om at man er villige til å se på om det finnes mulighet for å finne et mer fleksibelt system for prisfastsettelse for enkelte fiskeslag, for å fange opp svingningene i markedet. Arbeidet med dette vil bli gjort i REGULERINGSMØTET NSL har deltatt med representanter i Reguleringsmøtene i Fiskeridirektoratet i mai og november I reguleringsmøtene har næringen anledning til å komme med innspill til reguleringen og gjennomføringen av de ulike fiskerier. 3.8 ERSTATNINGSORDNING VED SANERING NSL har i flere år arbeidet for etablering av en erstatningsordning for dekning av tap i forbindelse med pålagt utslakting av oppdrettsfisk. Vi har sett flere eksempler på at små og mellomstore oppdrettere må selge anleggene etter sykdomsutbrudd og pålegg om nedslakting av hele biomassen. Vi finner det helt uholdbart at enkeltoppdrettere blir pålagt å bære det hele og fulle ansvaret for bekjempelse av visse sykdommer i oppdrettsnæringen, uten at Staten eller næringa for øvrig bidrar økonomisk overfor den rammede aktøren. Regjeringa har i sin Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring sagt at de vil utrede oppretting av et næringsfinansiert fond til delvis dekning av oppdretters egenandel av forsikring. NSL står fast ved at det er et stort behov for å få på plass en ordning som begrenser tapet for den enkelte oppdretter som rammes av sykdomsutbrudd. NSL mener finansieringen av ordningen bør være delt mellom Staten og oppdretterne, og eventuelt forsikrings-selskapene. Den må være obligatorisk for samtlige oppdrettere. Det må også innvilges et sykdomsamnesti, slik at nsl årsberetning

16 3. viktige saker oppdretterne ikke risikerer straffereaksjoner ved innrapportering av sykdom, eller mistanke om sådan. På den måten kan en kartlegge sykdomstilfellene og få et inntrykk av det totale spredningsbildet. Det er helt nødvendig å ha full oversikt over hvor sykdommen finnes for å få til en effektiv bekjempelse eller begrensning. Dagens bekjempelsesregime, hvor en hele tiden er på etterskudd og stort sett har konsentrert seg om saneringsslakting, har utspilt sin rolle. 3.9 MAKSIMAL TILLATT BIOMASSE (MTB) 1. januar 2005 ble MTB innført som nytt produksjonsregulerende system i oppdrettsnæringa. Erfaringen med dette systemet har vist at etablering og håndheving av regelverket har hatt en klar negativ effekt for små aktører i næringa. Regulering av produksjonstoppene for hver konsesjon oppleves som konkurransevridende for små og mellomstore aktører. Aktører med flere konsesjoner (MTB-er) har større mulighet til å utnytte produksjonsvolumet enn mindre aktører. Større selskaper kan dermed ha en jevn produksjon over året, mens dette er vanskelig for aktører med få konsesjoner. NSL har foreslått at MTB beregnes som et gjennomsnitt over en periode på 1 år. Dette vil gi bedre muligheter for de små aktørene til å utnytte sine produksjonsmuligheter enn ved innmelding av stående biomasse på gitte datoer, slik regelverket sier i dag. Dette innebærer at en til forskjell fra dagens ordning kan overstige MTB i perioder, bare gjennomsnittet over året ikke overstiger MTB totalt. En snitt MTB gjennom året vil også være med på å fjerne en del grensetilfeller rundt overskridelse av MTB. En gjennomsnittsberegning vil også motvirke at uforutsette hendelser utløser overtredelsesgebyr for enkeltaktører AREALAVGIFT Regjeringens Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring signaliserer en mulig innføring av avgift for bruk av areal i kystsonen. Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av statssekretærer fra flere departement som har startet utredning av dette. NSL har gitt både skriftlig og muntlig innspill til arbeidsgruppen. Vi ser gjerne en omdisponering av dagens skatter og avgifter fra stat til kommunene. Arealavgiften må imidlertid komme som en omfordeling av det næringa allerede betaler til staten, slik at det samlede skatte- og avgiftstrykket ikke øker. Staten tar i dag inn vederlag for konsesjonene, og både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet tar gebyrer for å utøve forvaltningsoppgaver for oppdrettsnæringa. Fra begynnelsen av 2008 har også Fylkesmannen i flere regioner innført gebyrer for tilsvarende forvaltningsoppgaver. NSL mener næringa er tjent med at lokalsamfunnene får sin del av dette. Regjeringen har sagt at den vil ta endelig stilling til spørsmål om arealavgift i forbindelse med statsbudsjettet for TILDELINGSKRITERIER FOR NYE LAKSEKONSESJONER Regjeringen har sagt at det skal gjennomføres en ny runde med tildeling av laksekonsesjoner i Tildelingskriteriene skal utarbeides fram mot framlegging av statsbudsjett for For fortsatt å sikre Norges posisjon som leverandør av oppdrettslaks i et økende marked, mener oppdrettsutvalget det er rom for økning av produksjonsvolumet, slik regjerningen sier i strategimeldingen. Effekten av tildeling av nye konsesjoner i 2009, vil ikke komme før i 2010 og Utvalget mener derfor det bør gis en økning i MTB for dagens aktører, for å imøtekomme etterspørselen etter norsk laks. Dersom den annonserte tildelingen av nye konsesjoner skal styrke mindre aktører og bidra til nyrekruttering, bør konsesjonene tildeles gratis. Enkeltkonsesjonærene som kjøpte konsesjoner til 5 mill. ved siste tildelingsrunde, er neppe ferdige med nedbetaling av konsesjonslånet. En konsesjonsavgift vil uansett tappe bedriftene for egenkapital og således gjøre de til lett bytte for oppkjøp OVERTREDELSESGEBYR I 2007 ble det fastsatt en reaksjonsforskrift som åpnet for forvaltningsreaksjoner ved overtredelse av akvakulturregelverket. Dette resulterte i at Fiskeridirektoratet i løpet av høsten 2007 skrev ut overtredelsesgebyr for totalt 90 millioner kroner, til 14 nsl årsberetning 2007

17 oppdrettere som hadde for høy innmeldt biomasse. Etter korrigeringer av informasjon og dialog mellom næring og forvaltning ble samlet overtredelsesgebyr redusert til ca 30 millioner. Likevel har enkeltaktører fått bøter på flere millioner kroner. NSL mener praksisen som ble fulgt høsten 2007 mht ilegging av overtredelsesgebyr, treffer oppdrettere tilfeldig og ikke har den preventive virkningen som var tilsiktet. I flere av sakene har overskridelsene vært en følge av utenforliggende forhold, men likevel er oppdretterne påført store økonomiske belastninger. Gebyrene er basert på prognoser, og det har blitt benyttet ulike grunnlag for innrapporterte prognoser. De er bl.a. basert på variabler som svinnprosent, temperatur, fôrfaktor m.m. Vi vet for eksempel at variasjoner i fôrfaktor, satt til 1,1 eller 1,3, har mye å si for prognosen. Etter vår vurdering er det uriktig å basere bøtelegging på et slikt flytende grunnlag. Informasjonen rundt handteringen av overtredelsesgebyr har vært mangelfull. Sammenlignet med informasjonsflyten næringsaktørene har vært vant med fra forvaltningen, har informasjonen om overtredelsesgebyrene vært svært mangelfull. Det ekstremt høye bøtenivå som ilegges mener NSL er helt urimelig, sammenlignet med bøtelegging som blir gjort ellers i samfunnet. Forsettlig overtredelser skal straffes. Det må imidlertid ikke være slik at uforutsette hendelser og uforskyldte endringer skal danne grunnlaget for å skrive ut milliongebyrer. NSL har bedt Fiskeri- og kystministeren om å revurdere praksisen ved dagens ordning, som medfører unødig mye støy og advokathjelp for å få korrigert størrelsen på overtredelsesgebyrene. NSL ønsker en dialog med forvaltningen om hva som er korrekt i forhold til overskridelser SALG AV AVLSSELSKAPET AQUA GEN NSL har vært aksjonær i avlsselskapet Aqua Gen. Høsten 2007 ble det kjent at en gruppe aksjonærer hadde akseptert et bud fra det tyske selskapet EW Group GmbH på gruppens 50,2 % aksjeandel i Aqua Gen AS. Dette salget utløste forkjøpsrett hos øvrige aksjonærer. Det ble da foretatt en sondering av mulighetene til å hevde forkjøpsretten. Flere personer og bedrifter tilknyttet NSL deltok i arbeidet, og styreleder frontet saken i media. Arbeidet førte imidlertid ikke fram PANCREAS DISEASE (PD) Antall sykdomsutbrudd av Pancreas Disease (PD) i Norge økte betydelig i 2007 i forhold til året før. PD var trolig den mest tapsbringende sykdommen i oppdrett på Vestlandet dette året. Mattilsynet har utarbeidet en tiltaksplan for systematisk bekjempelse av PD. I løpet av 2007 ble PD vedtatt oppgradert til B-sykdom, og det ble også vedtatt en egen soneforskrift for bekjempelse av PD for området Egersund Hustadvika. Parallelt med de tiltakene Mattilsynet har iverksatt har oppdretterne i området etablert et eget 3-årig prosjekt for å bekjempe PD. Dette arbeidet ledes av en styringsgruppe, hvor NSL er representert med Leif- Rune Pedersen, leder i oppdrettsutvalget. Pedersen har fått rollen som nestleder av styringsgruppen for PD-bekjempelse på Vestlandet. Målet for arbeidet er å redusere antall utbrudd og arbeide forebyggende mot sykdommen, slik at den ikke blir et permanent problem. Veterinær Paul Nergård er tilsatt for å lede prosjektet ARBEIDET I LAKS- OG ØRRETSAKEN Meldingsåret har vært fylt av mange og store oppgaver knyttet til markedsadgang for laks og ørret til EU og Russland. NSL har lagt betydelige administrative ressurser inn i dette arbeidet. Oppsummert i begivenheter og hendelser i meldingsåret ser listen slik ut: Russlandsaken Januar 2006 kunne bare bedrifter som var godkjent av russiske veterinærmyndigheter eksportere fersk laks og ørret til i Russland. I november 2006 ble forbudet utvidet slik at det også rammet eksporten av frossen laks og ørret. NSL har gjennom hele 2007 jobbet aktivt for å få flere bedrifter godkjent for salg til det Russiske markedet. NSL mener at forbudet skaper en uholdbar konkurransevridning for de bedriftene som ikke har fått tilgang. Eksportstansen til Russland har i særs grad rammet frittstående eksportører og tradere. nsl årsberetning

18 3. viktige saker I 2007 har det vært flere besøk av Russiske inspektører på norske anlegg. Det har vist seg vanskelig å få en skikkelig dialog med russiske myndigheter, og forutsigbarheten i inspeksjonene har vært lav. Tilbakemeldingen etter inspeksjonene har også vært mangelfull. Det er viktig å presisere at alle bedriftene som ble inspisert av russiske myndigheter allerede var godkjente av Mattilsynet i samsvar med norsk og EU/ EØS-regelverk for produksjon av fisk og fiskevarer for innenlands og utenlands omsetning. Januar 2007 var følgende bedrifter godkjent for eksport til Russland: H 107 Brandasund fiskeforedling SF 364 Martin Birknes eftf. T 126 Lerøy Aurora AS N 169 Nordlaks Produkter AS N 742 Høllalaks AS ST 337 Lerøy Midnor AS ST 400 Marine Harvest Norway AS, avd. Ulvan ST 423 Salmar AS M 394 Pan Fish Norway AS, avd. Eggebønes Desember 2007 var følgende bedrifter godkjente for eksport til Russland. T 126 Lerøy Aurora AS *) N 169 Nordlaks Produkter AS Godkjent pr N 742 Høllalaks AS Godkjent pr ST 337 Lerøy Midnor AS Godkjent pr ST 400 Marine Harvest Godkjent pr Norway AS, avd. Ulvan ST 423 Salmar AS Godkjent pr M 394 Pan Fish Norway AS, Godkjent pr avd. Eggebønes SF 222 Slakteriet AS Godkjent pr SF 364 Martin Birknes Eftf. AS Godkjent pr H 82 Bremnes Seashore AS Godkjent pr F-480 Grieg Seafood Godkjent Finnmark AS T-380 Flakstadvåg Laks AS Godkjent H-107 Brandasund Godkjent Fiskeforedling AS H-120 Feie Røykeri AS Godkjent *) Midlertidig stengt for eksport pga bygging av ny fabrikk. Nyvurdering av dumpingsaken på laks: Åpnet 21. april 2007, gjelder dumping (og ikke skade). Undersøkelsesperiode er hele Nyvurderingen forventet slutt innen Opprinnelig undersøkelsesperiode var , midlertidig avgifter fra 6,8 til 24,5% fra Minstepris (eventuelt variable dumpingavgifter) ble innført fra for fem år. Nyvurderingen er basert på en anmodning februar 2007 fra fem medlemsland: Italia, Litauen, Polen, Portugal og Spania. Bakgrunnen for nyvurderingen er trolig misnøye med Storbritannias holdning i sko og andre dumpingssaker. I undersøkelsen ble svarfristen for spørreskjema (på hele 68 sider) satt til 9. august, senere forlenget til 31. august. Nyvurderingen involverte 30 selskap, det var et meget arbeidskrevende spørreskjema, i en hektisk tid av året. De utvalgte bedriftene dekket omtrent 62% av eksporten til EU. Nyvurdering av dumpingsaken på ørret: Åpnet 15. mai 2007, gjelder dumping (og ikke skade). Undersøkelsesperioden er 1. april mars Nyvurderingen forventes avsluttet innen Opprinnelig undersøkelsesperiode: , midlertidig avgift 21,4% fra , deretter dumpingavgift 19,9% fra for fem år. Nyvurderingen er basert på henvendelse fra PWC. Undersøkelsen var meget arbeidskrevende for bedriftene. 20 selskap først, deretter redusert til 15. Omtrent 60% av eksporten i den aktuelle perioden ble brukt i utvalget, totalt var eksporten til EU ca t. WTO saken I januar 2006 vedtok EU et nytt femårig minsteprisregime på norsk laks. Som følge av dette stevnet Stoltenberg-regjeringen EU inn for WTO sitt tvisteløsningsorgan. Endelig utfall i saken er ventet i september : WTO-panelets rapport på 337 sider ble forelagt partene 10. august : Rapporten ble først offentliggjort 16. november etter oversettelse til WTOs tre offisielle språk. Norge vant på 22 punkter hvor EU har brutt WTOregelverket. Panelet konkluderte med at EUs tiltak mot norsk laks strider mot WTOs regelverk. 22 punkter gikk i Norges favør. Dette er det høyeste antall brudd som noensinne er funnet av et WTOpanel i en anti-dumpingsak. På 15 punkter konklud- 16 nsl årsberetning 2007

19 erte Panelet med at EU ikke hadde brutt WTOs antidumpingavtale, mens det av prosess økonomiske grunner ikke tar stilling til 10 punkter som følge av at Panelet har løst tvisten om disse anførslene på andre punkter. Hovedfunn i WTO panelets rapport Panelet konkluderte at Europakommisjonen iverksatte undersøkelsen av norsk laksenæring på feil grunnlag, uten at hele EUs hjemmeindustri støttet klagen. Panelet sa at EU ikke kan begrense antidumping undersøkelsen til situasjonen for skotske oppdrettere alene. EU skulle også ha vurdert situasjonen for sine filetprodusenter i andre deler av EU når både hel fisk og laksefileter var omfattet av undersøkelsen. Panelet fastslo også at EU tok feil i at deres hjemmeindustri var skadet. Panelet fant feil i EUs utvalg av de undersøkte norske selskapene. Panelet fant en rekke feil i beregningene (bl.a. kostnadene), noe som har betydning for utregningen av dumpingmarginene for de norske selskapene. Norge fikk medhold i at EUs beregninger av minsteprisene som ble innført på norsk laks, er uriktige. Resultatet av WTO kjennelsen forventes implementert innen september NSL tror dommen vil føre til en justering (reduksjon) av minstepris, eller bortfall av minstepris. Næringens sak mot EU Som en respons på urettmessige straffetiltak mot norsk oppdrettsnæring, stevnet NSL og FHL i samarbeid med Salmar Farming AS, Hydrotech AS, Hallvard Lerøy AS og Lerøy Midnor AS, EU inn for EF domstolen i Luxemburg. Stevningen ble gjort på vegne av næringen. Saken føres av næringens advokat Trond S. Paulsen. I all hovedsak har dette vært en skriftlig prosedyre. Den skriftlige prosedyren er avsluttet i desember Rettsmøtet, som tar noen timer, kan komme så sent som i Endelig dom kan komme inntil 6 mnd etter dette. Vinneren får saksomkostningene dekket av motparten. Egen sak Fjord Seafood Norway AS, Fjord Seafood Scotland Farming Ltd og Alsaker Fjordbruk AS fører en egen sak mot EU sitt råd. Saken føres av advokatfirmaet Schjødt. Følger samme tidsplan som næringens sak. USA-saken Fra og med 1990 har Norge hatt eksportforbud på hel sløyd laks til USA (noen unntak). I den nevnte perioden har en kunnet eksportere filet fra Norge til USA uten straffetoll. Fraktkostnader på 2 USD/kg, og økende konkurranse med chilensk og kanadisk fersk laks, har gjort det amerikanske markedet uinteressant. Dette bekreftes da eksportørene som har hatt markedstilgang til USA, ikke ha benyttet seg av denne. Det har vært dialog mellom norske myndigheter, NSL og amerikanske myndigheter i Ved utgangen av 2007 står saken fremdeles uendret HANDEL MED PELAGISK FISK TIL RUSSLAND Meldingsåret har vært fylt av mange og store oppgaver knyttet til markedsadgang for pelagisk fisk til Russland. Oppsummert i begivenheter og hendelser i meldingsåret ser listen slik ut: I et møte mellom Den Russiske Veterinærtjenesten (DNV) og Mattilsynet var det enighet om at det ikke var hensiktsmessig å endre det eksisterende regimet for eksport av pelagisk fisk mellom Norge og Russland. Den 30. oktober var tonen endret, og i et brev fra DNV ble det sagt at det fra og med 15. november bare var lov å importere pelagisk fisk fra syv norske virksomheter som russerne hadde inspisert og godkjent. Etter stor aktivitet fra norske myndigheter og næringen, ble fristen først endret til 15. desember, deretter 25. januar Ved utgangen av 2007 gikk handelen med pelagisk fisk til Russland mer eller mindre som normalt TRANSPORTUTFORDRINGER I 2007 har NSL jobbet jevnt for å løse transportutfordringene, som i økende grad har skapt vansker for nsl årsberetning

20 næringen. Problemene har i første rekke vært knyttet til transport av fisk via terminal, og da spesielt via NorCargo sin terminal på Skårer. Situasjonen har vært alvorlig, og NSL har lagt saken frem for Fiskeriog Kystdepartementet og Samferdselsdepartementet. NorCargo er eid av Posten Norge, som igjen eies av Samferdselsdepartementet og den Norske stat. Ved utgangen av 2007 er det enda store utfordringer på transportsiden i norsk fiskerinæring LAKSERAPPORTEN I 2007 gav NSL ut Lakserapporten hver uke. Lakserapporten er basert på innrapporterte tall (priser) fra eksportører. Prisene er for superior laks i ulike størrelser, FCA Oslo. NSL utarbeidet rapporten i samarbeid med FHL. Frem til uke 43 bestod Lakserapporten av en prognosepris og en pris med faktisk omsetning fra forrige uke. Prognoseprisen ble fjernet etter uke 43, da den kunne utgjøre en fare for brudd på konkurranselovgivningen mht innsidetall og handel med aksjer. Videre ble innrapporterte tall gjort tilgjengelig for hele næringen ved samme tidspunkt. Også dette ble gjort i uke 43. NSL har gjennom 2007 jobbet jevnt for å forbedre Lakserapporten HØRINGSUTTALELSER NSL har gitt høringsuttalelser i forbindelse med følgende saker: Forskrift om endring av forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (til Mattilsynet) Handlingsplan mot pankreassjukdom med tilhørende forskrifter (til Mattilsynet) Regler for verdisertifisering av fangstbasert akvakultur, samt regler for økologisk akvakultur, tilleggsregler for blåskjell (til Debio) Ny forskrift om transport av akvakulturdyr (til Mattilsynet) Forslag om endring av regelverket for fangstbasert akvakultur endrede regler for lagring av fisk i mellomlagringsmerd (til Fiskeri- og Kystdepartementet) Forskriftsendringer som følge av nye EU-forordninger om tilsetningsstoffer i fôr (til Mattilsynet) Forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler (til Mattilsynet) Forskriftsendringer i forbindelse med innføring av ny ordning for stamfisktillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (til Fiskeri- og Kystdepartementet) Endringer i Tilsetningsstoff-forskriften (til Mattilsynet) Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser, GSP (til Landbruksdepartementet) Innspill til utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen (til Finansdepartementet) Evaluering av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, FHF (til Fiskeri- og Kystdepartementet) Høring av utkast til forskrift om nasjonale bestemmelser om detaljhandel i henhold til forordning nr. 853/2004 (H2) (til Mattilsynet) Høring vedrørende utkast til endring av forskrift om merking av næringsmidler, Merkeforskriften (til Mattilsynet) 18 nsl årsberetning 2007

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2008 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Innholdsfortegnelse 1. REGNSKAP 3 1.1 RESULTATREGNSKAP 3 1.2 BALANSE 4 note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 5 note 2 - LØNNSKOSTNADER,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer