NSL. Norske Sjømatbedrifters. Årsberetning Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSL. Norske Sjømatbedrifters. Årsberetning 2007. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor"

Transkript

1 NSL Norske Sjømatbedrifters Landsforening Årsberetning 2007 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor

2

3 innholdsfortegnelse 1. REGNSKAP RESULTATREGNSKAP BALANSE 4 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 5 NOTE 2 - LØNNSKOSTN., ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. 5 NOTE 3 - BUNDNE MIDLER 6 NOTE 4 - AKSJER, ANDELER OG OBLIGASJONER I ANDRE FORETAK M.V. 6 NOTE 5 - EGENKAPITAL 6 NOTE 6 - PENSJONER 6 NOTE 7 - PANTSTILLELSER, GARANTIER M.V ORGANISASJONEN PERSONALET 8 Arbeidsmiljø og sykefravær TILLITSVALGTE I Bransjeutvalg i Norske Sjømatbedrifters Servicekontor AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE Fiskematutvalget Eksportørutvalget for laks og ørret Fiskehandler- og fiskegrossistutvalget Eksportørutvalget for hvitfisk/pelagisk Utvalg for foredling av laks Utvalg for oppdrett REPRESENTASJON 11 Eksportutvalget for fisk MEDLEMSSITUASJONEN VIKTIGE SAKER KVALITETEN PÅ FERSK FISK FANGSTDATO MARINT VERDISKAPNINGSPROGRAM (MVP) FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND (FHF) MARKEDSFØRING AV SJØMAT I NORGE PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE REGULERINGSMØTET ERSTATNINGSORDNING VED SANERING MAKSIMAL TILLATT BIOMASSE (MTB) AREALAVGIFT TILDELINGSKRITERIER FOR NYE LAKSEKONSESJONER OVERTREDELSESGEBYR SALG AV AVLSSELSKAPET AQUA GEN PANCREAS DISEASE (PD) ARBEIDET I LAKS- OG ØRRETSAKEN HANDEL MED PELAGISK FISK TIL RUSSLAND TRANSPORTUTFORDRINGER LAKSERAPPORTEN HØRINGSUTTALELSER 17 nsl årsberetning

4 4. FAGBLADET NORSK SJØMAT ÅRSMØTET FOU PROSJEKTER OPPLÆRING AV ANSATTE I FISKEDISK SUPERFERSK FISK MED RIKTIG KVALITET SJØMAT SOM FASTFOOD KATEGORIUTVIKLING AV FARSEPRODUKTER I DAGLIGVAREHANDELEN SPORBARHET I INNENLANDSMARKEDET FOR FERSK HVITFISK (TRAINS) DOKUMENTASJON AV AT SJØMAT ER SUNT OPTIMALISERING AV KVALITETEN PÅ FRYST HVITLAKSMASSE (STAVSILD) ANVENDELSE AV PRE-RIGOR FILET AV LAKS SOM RÅSTOFF TIL SALTING OG RØYKING TILTAKSPAKKE TASKEKRABBE SKATTEFUNNPROSJEKTER/ MARINT VERDISKAPNINGSPROGRAM KVEIS I FERSK FISK FORPROSJEKT: STRATEGIUTVIKLING I FORHOLD TIL FOREDLINGSINDUSTRIEN CRUSTASEA FRESHLABEL MULIG NYTT SKJELLPROSJEKT MUSSELTRANS FORPROSJEKTER- SÆRSKILT STRATEGIARBEID FOR FOU/FHF FORMIDLING OG STUDIETURER LAKSEDAGENE OG OPPDRETTSDAGENE PÅ HELL KRABBEKONFERANSEN AQUA-NOR NSL FIAS felles stand Trygg Mat seminar FELLES REISE TIL IFFA-MESSEN EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION STUDIETUR TIL ENGLAND ANUGA-MESSEN I KØLN - VERDENS STØRSTE NÆRINGSMIDDELMESSE NORDISK RÅD FOR FISKEHANDLERE (NRF) FISKENS DAG MESSETUR TIL CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO DALIAN KONKURRANSER NM I SJØMATPRODUKTER FOR HÅNDVERKSBEDRIFTER NM I SJØMAT NM I RØKT OG GRAVET LAKS FIAS INNKJØPSAVTALER 31 2 nsl årsberetning 2007

5 1. regnskap 1.1 RESULTATREGNSKAP Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Resultatregnskap pr 31. desember - konsern Note Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning 0 0 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansinntekt Ordinært resultat før skattekostnad Årets resultat Overføringer: Overført fra/til annen egenkapital nsl årsberetning

6 1. regnskap 1.2 BALANSE Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor Balanse pr 31. desember - konsern Note Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelse Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld nsl årsberetning 2007

7 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Norske Sjømatbedrifters Servicekontor og Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at de følger de samme regnskapsprinsipper. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Selskapet har pr ingen varige driftsmidler. Note 2 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 9 9 Ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Daglig leder Styret Revisor: Revisjonshonoraret for 2007 utgjør i NSL kr , inkl. bistand. Revisjonshonoraret for 2007 utgjør i NSS kr Alle beløp er ekskl. mva. nsl årsberetning

8 1. regnskap Note 3 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4 - Aksjer, andeler og obligasjoner i andre foretak m.v. Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler Norsk Sjømatsenter De Norske Bykredittforeninger 5% Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS 6% 0 0 Sum andeler Note 5 - Egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets underskudd Korreksjon av regnskapsmessige forhold før Egenkapital Note 6 - Pensjoner NSS har en pensjonsordning etter ytelsesprinsippet som omfatter alle ansatte (9 personer) og gir den ansatte rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Pensjonsordningen er organisert gjennom et forsikringsselskap Opptjente pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidler Underfinansiert ordning pr Økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,30 % Forventet lønnsregulering og G-regulering 4,25 % Forventet pensjonsregulering 1,75 % Forventet avkastning på fondsmidlene 5,50 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 6 nsl årsberetning 2007

9 Note 7 - Pantstillelser, garantier m.v Pantesikret gjeld ( ) Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet Driftsløsøre, inventar m.m. 0 0 Kundefordringer Sum bokført verdi desember mars 2008 Odd Steinsbø Bård Sekkingstad Per Mjelva styreformann Tore Alfheim Rolf Jentoft Jan Ove Morlandstø Kjetil Holen Jarle Myking Sigurd Sande Leif Rune Pedersen Håvard Y. Jørgensen Konst.adm.dir. nsl årsberetning

10 2. ORGANISASJONEN 2.1 PERSONALET Ved kontoret har følgende personer vært ansatt i 2007: Ingebrigt Overby Adm. direktør i NSL/NSS og FIAS Håvard Y. Jørgensen Ass. direktør i NSL/NSS Frode Kvamstad Markedssjef i FIAS Elin Mikkelborg Regnskap Edel Gjære Lundereng Sekretær Leif Harald Hanssen Fagsjef hvitfisk/pelagisk Håkon Brønstad Fagsjef oppdrett t.o.m Kristin Sæther Fagsjef oppdrett f.o.m Geir Tevasvold FOU-koordinator t.o.m Kristin Lauritzsen Utviklingssjef f.o.m Kari Merete Griegel Fagsjef Norge f.o.m Kathrine Schjetne Annonsesalg I tillegg har NSL en fast avtale med Ole Jacob Holen om kjøp av konsulenttjenester. Arbeidsmiljø og sykefravær Sykefraværet i 2007 har vært ca. 134 dager totalt. Herav 29 egenmeldingsdager og 106 sykemeldingsdager. Det er ikke rapportert om skader og ulykker på arbeidsplassen. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av våre 10 ansatte er 6 kvinner. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 2.2 TILLITSVALGTE I 2007 Ved årets utgang har vi følgende tillitsvalgte i NSL og NSS: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Odd Steinsbø Per Mjelva, Marine Sales AS Bård Sekkingstad, Sekkingstad AS Tore Alfheim, Lerøy Alfheim AS 1. varamedlem: Ketil Rismark, Ravnkloa Fisk og Skalldyr AS 2. varamedlem: Jan Brekke Jensen, W. Køltzow AS 3. varamedlem: Johnny Remø, Br. Remø AS 4. varamedlem: Fredrik Møller, Fredriks Fisk Bransjeutvalg i Norske Sjømatbedrifters Servicekontor: Eksportørutvalget for laks og ørret: Leder: Jan Ove Morlandstø, Salmon Brands AS Nestleder: Jan Tore Rakvåg, West Fish Norwegian Salmon AS Medlem: Arthur Rønningen, Nils Williksen AS Medlem: Stein Martinsen, Norway Royal Salmon AS Sekretær: Håvard Y. Jørgensen, NSL 8 nsl årsberetning 2007

11 Oppdrettsutvalget: Leder: Leif Rune Pedersen, Salmon Group AS Nestleder: Roald Dolmen, Midt Norsk Havbruk Medlem: Roger Bekken, Måsøval Fiskeoppdrett AS Medlem: Håkon Solberg, Framnessmolt AS Sekretær: Kristin Sæther, NSL Utvalg for foredling av laks: Leder: Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Nestleder: Geir Eikemo, Espevær Røykeri AS Medlem: Jonny Remø, Br. Remø AS Medlem: Kato Fredriksen, Vega Delikatesse AS Sekretær: Håvard Y. Jørgensen, NSL Eksportørutvalget for hvitfisk Leder: Rolf Jentoft, Rolf Jentoft AS og pelagisk: Nestleder: Nils Williksen, Nils Williksen AS Medlem: Per Olav Mevold, Vikomar AS Medlem: Sigbjørn Folland, Sigurd Folland AS Medlem: Jon Georg Lund, Titran Canning Co AS Sekretær: Leif Harald Hanssen, NSL Utvalget for fiskehandler/ Leder: Kjetil Holen, Knutstad & Holen AS fiskegrossist: Nestleder: Reidar Fredriksen, Fiskeeksperten Reinhartsen AS Medlem: Jon Kallerød, Jeløy Fisk og Vilt AS Medlem: Kjell Henry Olsen, Brødrene Berggren AS Sekretær: Ingebrigt Overby, NSL Utvalget for fiskematindustrien: Leder: Sigurd Sande, Domstein Enghav Haugesund AS Nestleder: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS Medlem: Hans Chr. Berggren, AS Berggren Medlem: Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg AS Sekretær: Ingebrigt Overby, NSL Lederne av de 6 ovenfor nevnte utvalg danner styret i Servicekontoret. Rolf Jentoft er valgt til styrets leder, og de 5 andre er medlemmer. Valgkomité: Leder: Henry Ståle Farstad, Smefa AS Nestleder: Christer Andersen, Gla laksen Medlem: Odd Fjelde, Harald Haagensen Trading AS Medlem: Terje Haarberg, Lerøy Trondheim AS 2.3 AKTIVITETER I BRANSJEUTVALGENE Fiskematutvalget Det ble avholdt ett møte i utvalget i perioden, og det har vært arbeidet med følgende saker: Dokumentasjon av sunnhet og helseeffekter av sjømat, og lovendringer av bruken av slike påstander. Ny forordning er nå ute til høring. Mattilsynet utarbeider en positivliste for påstander og det må søkes om godkjenning av nye påstander. NSL har vært med i referansegruppen for utarbeidelse av sunnhetsmerking av mat. Nøkkelhullet ble valgt. Fiskeprodukter kommer svært gunstig ut, med nye nordiske kriterier. nsl årsberetning

12 2. ORGANISASJONEN FOU-prosjekter som har involvert fiskematindustrien: Sjømat som Fastfood Kategoriutvikling av farseprodukter i dagligvarehandelen Dokumentasjon av at sjømat er sunt Felles markedsføring for fiskematbedrifter i Norsk Sjømat Arrangering av Fiskens Dag under Matfestivalen i Ålesund Eksportørutvalget for laks og ørret Det har vært en god og jevn dialog med utvalgets medlemmer i Også i 2007 har det vært lagt ned store ressurser for våre lakseeksportører. Sommeren 2007 ble det startet nyvurdering av tiltakene mot ørret og laks. Parallelt med dette arbeidet pågikk også WTO saken. Eksportrestriksjoner til Russland har også påført næringen store belastninger i form av konkurransevridning og utestengning fra et etablert marked. NSL har i samarbeid med næring og myndigheter jobbet kontinuerlig for å fjerne handelsrestriksjonene Fiskehandler- og fiskegrossistutvalget Det ble avholdt to møter i utvalget i perioden, og det har vært arbeidet med følgende saker: Kriterier, måling og kontroll av kvaliteten på fersk fisk. Forbrukerrådet har sagt seg villig til å høre på anbefaling fra næringen angående målemetode og utførelse av test. NM i Sjømat under Matfestivalen i Ålesund. Fiskens Dag under Matfestivalen i Ålesund. Nordisk råd for fiskehandlere, revisjon av de nordiske reglene. Fiskeri- og kystdepartementets Fersk fisk strategi og merking med fangstdato. Mattilsynets tilsynskampanje fersk, sporbar fisk. Utvikling av et IT-basert interaktivt opplæringsprogram for ansatte i fiskediskene i dagligvarehandelen. FOU-prosjekter som har involvert fiskegrossistene og fiskehandlerne: Super fersk fisk med riktig kvalitet Sporbarhet i innenlandsmarkedet for fersk hvitfisk (TRAINS) Eksportørutvalget for hvitfisk/pelagisk Det har i 2007 vært avholdt to møter i Eksportørutvalget for hvitfisk og pelagisk, ett fysisk møte og ett telefonmøte. Arbeidet i utvalget har for en stor grad dreid seg om spørsmål vedrørende kvotefastsettelse, reguleringer og prisfastsettelse. NSL har vært representert i prisdrøftelsene på fisk i førstehånd i Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Vest-Norges Fiskesalgslag. Utvalget har i tillegg hatt følgende saker/saksområder til behandling i 2007: Russiske kjøpefartøy i seinotfisket Mattilsynet vedrørende bruk av sjøvann og oppbevaring i vann og is i fiskeindustrien Fiskeri- og kystdepartementet/salgslagene føringstilskudd Fiskeridirektoratet kysttorskgruppens innstilling Andre høringssaker Utvalg for foredling av laks Det er avholdt et telefonmøte i meldingsåret. Det har i 2007 vært jobbet med flere konkrete prosjekter knyttet til denne medlemsgruppen: Handlingsplan Laks. Dette er en handlingsplan laget av NSL og FHL på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Planen peker på en rekke viktige FOU-områder for norsk foredlingsindustri. Tiltakene i planen er gjennomført, og NSL har hatt prosjektlederansvar for enkeltprosjekter i planen. Ett prosjekt har tatt for seg en sammenligning av lakseslakterier, med hensyn til mengde restblod i filet, et annet prosjekt har vært knyttet til mulighetene for salting og røyking av pre-rigor råstoff. Møte i Forum For Røykt Sjømat (FFRS) 10 mai, 17 oppmøtte. Forumet er åpent for alle som er knyttet til denne 10 nsl årsberetning 2007

13 delen av næringen. FFRS skal gi innspill til Handlingsplan Laks, formidle kunnskap og skape rom for samarbeid og erfaringsutveksling. Etter ønske fra utvalget ble det gjennomført et forprosjekt om forhold som påvirker mulighetene for å drive med foredling av laks og ørret i Norge. Prosjektet ble finansiert av FHF og ble presentert januar 2008 på Sjømatdagene Utvalg for oppdrett Det ble avholdt 7 møter i 2007, herunder 3 fysiske møter. Oppdrettsutvalget har hatt følgende saker/saksområder til behandling: Regjeringens Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring Etablering av Erstatningsordning ved pålegg om utslakting av oppdrettsfisk Dagens konsesjonsordning og mulige endringer Sjømatdagene Innspill til handlingsplan for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Bekjempelse av PD i oppdrettsnæringen Kriterier for nye tildelinger av laksekonsesjoner Synliggjøring av NSL som organisasjon for oppdrettere MTB Gebyr for overtredelse av MTB Utredning om mulig arealavgift Salg av AquaGen Diverse høringsnotat 2.4 REPRESENTASJON Eksportutvalget for fisk NSL har i 2007 har hatt følgende medlemsbedrifter representert i EFFs markedsgrupper: Markedsgruppen for laks og ørret Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Arthur Rønningen, Nils Williksen AS Markedsgruppen for konvensjonell Rolf Jentoft, Rolf Jentoft AS Markedsgruppen for pelagisk Kristofer Reiten, Vikomar Markedsgruppen for Norge Ole Jakob Holen, Knutstad & Holen AS Kjell Henry Olsen, Br. Berggren AS Markedsgruppen for hvitfisk Per Mjelva, Marine Sales AS Styret i Eksportutvalget for fisk besluttet i styremøte 27. juni i 2006 å opprette en egen markedsgruppe for markedsadgang laks og ørret. Markedsgruppen skal bestå av 4 medlemmer hvorav to skal innstilles fra FHL og ett medlem fra henholdsvis NSL og NNN. I 2007 utgjorde følgende personer markedsgruppen: Leder: Ole-Eirik Lerøy Lerøy Seafood Group ASA Medlem: Tarald Sivertsen Mainstream Norway AS Medlem: Odd Steinsbø Norway Royal Salmon AS Medlem: Jan-Egil Pedersen NNN 2.5 MEDLEMSSITUASJONEN Foreningen hadde ved årsskiftet 174 medlemmer. nsl årsberetning

14 3. viktige saker 3.1 KVALITETEN PÅ FERSK FISK Media har også i 2007 satt fokus på kvaliteten på fersk fisk flere ganger. Mange av våre medlemmer har stilt spørsmålstegn ved målemetodene og resultatene som ble presentert. Forbrukerrådet foretok en test av fersk fisk i manuelle disker. Det ble ikke tatt hensyn til NSL sin anmodning om å bruke en annen metode enn tidligere, før igangsettelse av testen. I etterkant hadde forbrukerrådet, NSL, grossister og dagligvarekjedene et møte hvor det ble diskutert hvordan testen ble planlagt, gjennomført og formidlet til media. Forbrukerrådet sa seg villig til å høre på forslag fra næringen ved valg av metode i forbindelse med nye tester. I samarbeid med SINTEF har NSL et prosjekt Superfersk fisk med riktig kvalitet som skal ta for seg hele verdikjeden for å finne løsninger som skal gi bedre kvalitet og lengre holdbarhet på fersk fisk som omsettes i det norske markedet. Prosjektet er et brukerstyrt prosjekt og er finansiert av Norges Forskningsråd. NSL har i samarbeid med SINTEF og Fiskeriforskning et prosjekt Sporbarhet i innenlandsmarkedet for fersk hvitfisk (TRAINS) som skal etablere praktiske løsninger for sporbarhet av fersk fisk fra fiskebåt til fiskedisk. Prosjektet er finansiert av FHF og Innovasjon Norge. NSL har startet arbeidet med å få etablert et prosjekt kalt Forbrukeroppfatning fersk fisk hvor hovedmålet er å komme fram til de best egnede målemetodene som beskriver forbrukerens oppfatning av fersk fisk. Med best egnede målemetoder menes mest praktisk anvendelige og kostnadseffektive målemetoder i forhold til ståsted i verdikjeden; fersk fisk innlandsmarkedet. 3.2 FANGSTDATO Fiskeri- og kystdepartementets fersk fisk strategi ble lansert høsten Ett av tiltakene i denne strategien var ønsket om å innføre merking med fangstdato. Ønsket ble innlemmet i høringen av endring av merkeforskriften som ble sent til høring høst Oppsummert her er NSL sitt svar til høringen: Endring av merkeforskriften bestod av innføring av merking med fangstområde, art/handelsbetegnelse, produksjonsmetode (vill/oppdrett), som er en EU tilpasning og fangstdato, som er et nasjonalt ønske. Forslaget om fangstdato er ønsket fordi forbrukeren ønsker mer informasjon, når kvaliteten på fisken skal bedømmes. NSL stiller seg positiv til innføring av de EU tilpassede merkekravene. NSL er ikke enig i at fersk fisk skal merkes med fangstdato. Ved eksport av fisk vil merking med fangstdato være konkurranse-vridende i forhold til andre land som ikke merker med fangsdato. Det vil være en kraftig forskjellsbehandling hvis fisk skal merkes med fangst-/slaktedato når dette i dag ikke gjøres på kjøtt. Kvaliteten til fersk fisk påvirkes av en rekke momenter, som temperaturforløpet ved transport og oppbevaring, hvilket fangstredskap som er brukt, hvilken sesong fisken er fanget i, samt hygienen ved behandling og oppbevaring av fisken. Det er ikke alene nok å bedømme kvalitet ut i fra tid. En sterk økning i svinnet blir resultatet, da mange forbrukere vil velge bort fisk av god kvalitet fordi deres subjektive oppfatning av hvor gammel fisk bør være, ikke stemmer med alderen på den fisken som er tilgjengelig. NSL mener at en merking med fangstdato alene ikke gir god nok informasjon. Det vil være et stort behov for kunnskap om kvalitetsbedømming i tillegg, noe den vanlige forbruker ikke har. Myndighetene burde heller investere i og motivere til kompetanseheving blant de som til daglig bedømmer fiskens kvalitet og bruksområde. 3.3 MARINT VERDISKAPNINGSPROGRAM (MVP) Norsk landbruksnæring har i mange år hatt et verdiskapningsprogram som gir tilskudd til næringsutvikling av bransjen. Marint verdiskapningsprogram ble etablert av Fiskeri- og kystdepartementet i 2006 og ført videre i 2007 med en totalramme på 65 mill. kr. NSL har vært en aktiv pådriver for å få programmet på plass. Det skal gi tilskudd til kommersielt nettverkssamarbeid som er rettet mot økt verdiskapning i markedet. Flere av NSL s medlemmer har fått tilskudd til prosjekter. Arbeidsgruppen for MVP har planlagt å ha 3 møter i Høgskolen i Nordland og BI/Universitetet i Oxford har satt i gang et følgeforskningsprosjekt, som skal evaluere effektene av MVP på sjømatnæringen. 3.4 FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND (FHF) NSL fikk ny FOU-koordinator med tittel utviklingssjef for stillingen pr. 14. august Kristin Lauritzsen 12 nsl årsberetning 2007

15 ble ansatt etter tidligere Geir Tevasvold. Disse personene har vært kontaktpersoner overfor FHF. I 2007 har NSL hatt tre programmer løpende finansiert av FHF og Innovasjon Norge: Handlingsplan Innlandsmarkedet med fagansvarlig Ingebrigt Overby, NSL Handlingsplan Laks som ble koordinert i samarbeid med FHL. Håvard Y. Jørgensen har vært ansvarlig ved NSL Handlingsplan Krabbe Leif Harald Hanssen ved NSL har vært sekretær for Krabbeutvalget og ansvarlig for prosjektene I 2007 kom evalueringsrapporten av FHF, og NSL har påpekt urimeligheten ved at: NSL ikke er representert i styret til FHF NSL ikke har samme prosjektfinansiering av FOU-koordinatorer, som FHL og Norges Fiskarlag NSL bør være representert i styret til FHF 3.5 MARKEDSFØRING AV SJØMAT I NORGE Arbeidet med generisk markedsføring av sjømat ble videreført Markedsføring av sjømat er svært aktuelt i forhold til den tverrdepartementale handlingsplanen for et sunnere kosthold i befolkningen, hvor økt forbruk av sjømat er et av tiltakene man ønsker å satse på. NSL har arbeidet med å synliggjøre forskjellene i markedsføring av fisk og kjøtt, blant annet i media. Generisk markedsføring av sjømat i Norge var også en av de aktuelle sakene i NSLs forespørsel om et møte med politisk ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet, som ble sendt i november PRISFORHANDLINGER FISKESALGSLAGENE NSL deltar nå i prisforhandlingene i samtlige torskesalgslag; Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag(SUROFI) og Vestnorges Fiskesalslag. I forbindelse med fastsettelse av minstepris på taskekrabbe, stavsild(kvitlaks) og alle typer villfanget skjell i Norges Råfisklags distrikt, ledet Leif Harald Hanssen fra NSL forhandlingene på vegne av industrien. I prisdrøftelsene med SUROFI krevde NSL en protokolltilførsel i forbindelse med fastsettelse av minsteprisen på sei. Den fastsatte minstepris på sei ekskluderer etter vår oppfatning sei til fersk anvendelse. Enkelte fiskeslag er mer ømfintlige for svingninger i markedet enn andre, og det har medført at NSL etter påtrykk fra kjøpergruppen har bedt om suspensjon av minsteprisen på enkelte fiskeslag i deler av året. Dette har vedrørt prisen på lyr, lysing og kveite. Norges Råfisklag har nå gitt signaler om at man er villige til å se på om det finnes mulighet for å finne et mer fleksibelt system for prisfastsettelse for enkelte fiskeslag, for å fange opp svingningene i markedet. Arbeidet med dette vil bli gjort i REGULERINGSMØTET NSL har deltatt med representanter i Reguleringsmøtene i Fiskeridirektoratet i mai og november I reguleringsmøtene har næringen anledning til å komme med innspill til reguleringen og gjennomføringen av de ulike fiskerier. 3.8 ERSTATNINGSORDNING VED SANERING NSL har i flere år arbeidet for etablering av en erstatningsordning for dekning av tap i forbindelse med pålagt utslakting av oppdrettsfisk. Vi har sett flere eksempler på at små og mellomstore oppdrettere må selge anleggene etter sykdomsutbrudd og pålegg om nedslakting av hele biomassen. Vi finner det helt uholdbart at enkeltoppdrettere blir pålagt å bære det hele og fulle ansvaret for bekjempelse av visse sykdommer i oppdrettsnæringen, uten at Staten eller næringa for øvrig bidrar økonomisk overfor den rammede aktøren. Regjeringa har i sin Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring sagt at de vil utrede oppretting av et næringsfinansiert fond til delvis dekning av oppdretters egenandel av forsikring. NSL står fast ved at det er et stort behov for å få på plass en ordning som begrenser tapet for den enkelte oppdretter som rammes av sykdomsutbrudd. NSL mener finansieringen av ordningen bør være delt mellom Staten og oppdretterne, og eventuelt forsikrings-selskapene. Den må være obligatorisk for samtlige oppdrettere. Det må også innvilges et sykdomsamnesti, slik at nsl årsberetning

16 3. viktige saker oppdretterne ikke risikerer straffereaksjoner ved innrapportering av sykdom, eller mistanke om sådan. På den måten kan en kartlegge sykdomstilfellene og få et inntrykk av det totale spredningsbildet. Det er helt nødvendig å ha full oversikt over hvor sykdommen finnes for å få til en effektiv bekjempelse eller begrensning. Dagens bekjempelsesregime, hvor en hele tiden er på etterskudd og stort sett har konsentrert seg om saneringsslakting, har utspilt sin rolle. 3.9 MAKSIMAL TILLATT BIOMASSE (MTB) 1. januar 2005 ble MTB innført som nytt produksjonsregulerende system i oppdrettsnæringa. Erfaringen med dette systemet har vist at etablering og håndheving av regelverket har hatt en klar negativ effekt for små aktører i næringa. Regulering av produksjonstoppene for hver konsesjon oppleves som konkurransevridende for små og mellomstore aktører. Aktører med flere konsesjoner (MTB-er) har større mulighet til å utnytte produksjonsvolumet enn mindre aktører. Større selskaper kan dermed ha en jevn produksjon over året, mens dette er vanskelig for aktører med få konsesjoner. NSL har foreslått at MTB beregnes som et gjennomsnitt over en periode på 1 år. Dette vil gi bedre muligheter for de små aktørene til å utnytte sine produksjonsmuligheter enn ved innmelding av stående biomasse på gitte datoer, slik regelverket sier i dag. Dette innebærer at en til forskjell fra dagens ordning kan overstige MTB i perioder, bare gjennomsnittet over året ikke overstiger MTB totalt. En snitt MTB gjennom året vil også være med på å fjerne en del grensetilfeller rundt overskridelse av MTB. En gjennomsnittsberegning vil også motvirke at uforutsette hendelser utløser overtredelsesgebyr for enkeltaktører AREALAVGIFT Regjeringens Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring signaliserer en mulig innføring av avgift for bruk av areal i kystsonen. Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av statssekretærer fra flere departement som har startet utredning av dette. NSL har gitt både skriftlig og muntlig innspill til arbeidsgruppen. Vi ser gjerne en omdisponering av dagens skatter og avgifter fra stat til kommunene. Arealavgiften må imidlertid komme som en omfordeling av det næringa allerede betaler til staten, slik at det samlede skatte- og avgiftstrykket ikke øker. Staten tar i dag inn vederlag for konsesjonene, og både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet tar gebyrer for å utøve forvaltningsoppgaver for oppdrettsnæringa. Fra begynnelsen av 2008 har også Fylkesmannen i flere regioner innført gebyrer for tilsvarende forvaltningsoppgaver. NSL mener næringa er tjent med at lokalsamfunnene får sin del av dette. Regjeringen har sagt at den vil ta endelig stilling til spørsmål om arealavgift i forbindelse med statsbudsjettet for TILDELINGSKRITERIER FOR NYE LAKSEKONSESJONER Regjeringen har sagt at det skal gjennomføres en ny runde med tildeling av laksekonsesjoner i Tildelingskriteriene skal utarbeides fram mot framlegging av statsbudsjett for For fortsatt å sikre Norges posisjon som leverandør av oppdrettslaks i et økende marked, mener oppdrettsutvalget det er rom for økning av produksjonsvolumet, slik regjerningen sier i strategimeldingen. Effekten av tildeling av nye konsesjoner i 2009, vil ikke komme før i 2010 og Utvalget mener derfor det bør gis en økning i MTB for dagens aktører, for å imøtekomme etterspørselen etter norsk laks. Dersom den annonserte tildelingen av nye konsesjoner skal styrke mindre aktører og bidra til nyrekruttering, bør konsesjonene tildeles gratis. Enkeltkonsesjonærene som kjøpte konsesjoner til 5 mill. ved siste tildelingsrunde, er neppe ferdige med nedbetaling av konsesjonslånet. En konsesjonsavgift vil uansett tappe bedriftene for egenkapital og således gjøre de til lett bytte for oppkjøp OVERTREDELSESGEBYR I 2007 ble det fastsatt en reaksjonsforskrift som åpnet for forvaltningsreaksjoner ved overtredelse av akvakulturregelverket. Dette resulterte i at Fiskeridirektoratet i løpet av høsten 2007 skrev ut overtredelsesgebyr for totalt 90 millioner kroner, til 14 nsl årsberetning 2007

17 oppdrettere som hadde for høy innmeldt biomasse. Etter korrigeringer av informasjon og dialog mellom næring og forvaltning ble samlet overtredelsesgebyr redusert til ca 30 millioner. Likevel har enkeltaktører fått bøter på flere millioner kroner. NSL mener praksisen som ble fulgt høsten 2007 mht ilegging av overtredelsesgebyr, treffer oppdrettere tilfeldig og ikke har den preventive virkningen som var tilsiktet. I flere av sakene har overskridelsene vært en følge av utenforliggende forhold, men likevel er oppdretterne påført store økonomiske belastninger. Gebyrene er basert på prognoser, og det har blitt benyttet ulike grunnlag for innrapporterte prognoser. De er bl.a. basert på variabler som svinnprosent, temperatur, fôrfaktor m.m. Vi vet for eksempel at variasjoner i fôrfaktor, satt til 1,1 eller 1,3, har mye å si for prognosen. Etter vår vurdering er det uriktig å basere bøtelegging på et slikt flytende grunnlag. Informasjonen rundt handteringen av overtredelsesgebyr har vært mangelfull. Sammenlignet med informasjonsflyten næringsaktørene har vært vant med fra forvaltningen, har informasjonen om overtredelsesgebyrene vært svært mangelfull. Det ekstremt høye bøtenivå som ilegges mener NSL er helt urimelig, sammenlignet med bøtelegging som blir gjort ellers i samfunnet. Forsettlig overtredelser skal straffes. Det må imidlertid ikke være slik at uforutsette hendelser og uforskyldte endringer skal danne grunnlaget for å skrive ut milliongebyrer. NSL har bedt Fiskeri- og kystministeren om å revurdere praksisen ved dagens ordning, som medfører unødig mye støy og advokathjelp for å få korrigert størrelsen på overtredelsesgebyrene. NSL ønsker en dialog med forvaltningen om hva som er korrekt i forhold til overskridelser SALG AV AVLSSELSKAPET AQUA GEN NSL har vært aksjonær i avlsselskapet Aqua Gen. Høsten 2007 ble det kjent at en gruppe aksjonærer hadde akseptert et bud fra det tyske selskapet EW Group GmbH på gruppens 50,2 % aksjeandel i Aqua Gen AS. Dette salget utløste forkjøpsrett hos øvrige aksjonærer. Det ble da foretatt en sondering av mulighetene til å hevde forkjøpsretten. Flere personer og bedrifter tilknyttet NSL deltok i arbeidet, og styreleder frontet saken i media. Arbeidet førte imidlertid ikke fram PANCREAS DISEASE (PD) Antall sykdomsutbrudd av Pancreas Disease (PD) i Norge økte betydelig i 2007 i forhold til året før. PD var trolig den mest tapsbringende sykdommen i oppdrett på Vestlandet dette året. Mattilsynet har utarbeidet en tiltaksplan for systematisk bekjempelse av PD. I løpet av 2007 ble PD vedtatt oppgradert til B-sykdom, og det ble også vedtatt en egen soneforskrift for bekjempelse av PD for området Egersund Hustadvika. Parallelt med de tiltakene Mattilsynet har iverksatt har oppdretterne i området etablert et eget 3-årig prosjekt for å bekjempe PD. Dette arbeidet ledes av en styringsgruppe, hvor NSL er representert med Leif- Rune Pedersen, leder i oppdrettsutvalget. Pedersen har fått rollen som nestleder av styringsgruppen for PD-bekjempelse på Vestlandet. Målet for arbeidet er å redusere antall utbrudd og arbeide forebyggende mot sykdommen, slik at den ikke blir et permanent problem. Veterinær Paul Nergård er tilsatt for å lede prosjektet ARBEIDET I LAKS- OG ØRRETSAKEN Meldingsåret har vært fylt av mange og store oppgaver knyttet til markedsadgang for laks og ørret til EU og Russland. NSL har lagt betydelige administrative ressurser inn i dette arbeidet. Oppsummert i begivenheter og hendelser i meldingsåret ser listen slik ut: Russlandsaken Januar 2006 kunne bare bedrifter som var godkjent av russiske veterinærmyndigheter eksportere fersk laks og ørret til i Russland. I november 2006 ble forbudet utvidet slik at det også rammet eksporten av frossen laks og ørret. NSL har gjennom hele 2007 jobbet aktivt for å få flere bedrifter godkjent for salg til det Russiske markedet. NSL mener at forbudet skaper en uholdbar konkurransevridning for de bedriftene som ikke har fått tilgang. Eksportstansen til Russland har i særs grad rammet frittstående eksportører og tradere. nsl årsberetning

18 3. viktige saker I 2007 har det vært flere besøk av Russiske inspektører på norske anlegg. Det har vist seg vanskelig å få en skikkelig dialog med russiske myndigheter, og forutsigbarheten i inspeksjonene har vært lav. Tilbakemeldingen etter inspeksjonene har også vært mangelfull. Det er viktig å presisere at alle bedriftene som ble inspisert av russiske myndigheter allerede var godkjente av Mattilsynet i samsvar med norsk og EU/ EØS-regelverk for produksjon av fisk og fiskevarer for innenlands og utenlands omsetning. Januar 2007 var følgende bedrifter godkjent for eksport til Russland: H 107 Brandasund fiskeforedling SF 364 Martin Birknes eftf. T 126 Lerøy Aurora AS N 169 Nordlaks Produkter AS N 742 Høllalaks AS ST 337 Lerøy Midnor AS ST 400 Marine Harvest Norway AS, avd. Ulvan ST 423 Salmar AS M 394 Pan Fish Norway AS, avd. Eggebønes Desember 2007 var følgende bedrifter godkjente for eksport til Russland. T 126 Lerøy Aurora AS *) N 169 Nordlaks Produkter AS Godkjent pr N 742 Høllalaks AS Godkjent pr ST 337 Lerøy Midnor AS Godkjent pr ST 400 Marine Harvest Godkjent pr Norway AS, avd. Ulvan ST 423 Salmar AS Godkjent pr M 394 Pan Fish Norway AS, Godkjent pr avd. Eggebønes SF 222 Slakteriet AS Godkjent pr SF 364 Martin Birknes Eftf. AS Godkjent pr H 82 Bremnes Seashore AS Godkjent pr F-480 Grieg Seafood Godkjent Finnmark AS T-380 Flakstadvåg Laks AS Godkjent H-107 Brandasund Godkjent Fiskeforedling AS H-120 Feie Røykeri AS Godkjent *) Midlertidig stengt for eksport pga bygging av ny fabrikk. Nyvurdering av dumpingsaken på laks: Åpnet 21. april 2007, gjelder dumping (og ikke skade). Undersøkelsesperiode er hele Nyvurderingen forventet slutt innen Opprinnelig undersøkelsesperiode var , midlertidig avgifter fra 6,8 til 24,5% fra Minstepris (eventuelt variable dumpingavgifter) ble innført fra for fem år. Nyvurderingen er basert på en anmodning februar 2007 fra fem medlemsland: Italia, Litauen, Polen, Portugal og Spania. Bakgrunnen for nyvurderingen er trolig misnøye med Storbritannias holdning i sko og andre dumpingssaker. I undersøkelsen ble svarfristen for spørreskjema (på hele 68 sider) satt til 9. august, senere forlenget til 31. august. Nyvurderingen involverte 30 selskap, det var et meget arbeidskrevende spørreskjema, i en hektisk tid av året. De utvalgte bedriftene dekket omtrent 62% av eksporten til EU. Nyvurdering av dumpingsaken på ørret: Åpnet 15. mai 2007, gjelder dumping (og ikke skade). Undersøkelsesperioden er 1. april mars Nyvurderingen forventes avsluttet innen Opprinnelig undersøkelsesperiode: , midlertidig avgift 21,4% fra , deretter dumpingavgift 19,9% fra for fem år. Nyvurderingen er basert på henvendelse fra PWC. Undersøkelsen var meget arbeidskrevende for bedriftene. 20 selskap først, deretter redusert til 15. Omtrent 60% av eksporten i den aktuelle perioden ble brukt i utvalget, totalt var eksporten til EU ca t. WTO saken I januar 2006 vedtok EU et nytt femårig minsteprisregime på norsk laks. Som følge av dette stevnet Stoltenberg-regjeringen EU inn for WTO sitt tvisteløsningsorgan. Endelig utfall i saken er ventet i september : WTO-panelets rapport på 337 sider ble forelagt partene 10. august : Rapporten ble først offentliggjort 16. november etter oversettelse til WTOs tre offisielle språk. Norge vant på 22 punkter hvor EU har brutt WTOregelverket. Panelet konkluderte med at EUs tiltak mot norsk laks strider mot WTOs regelverk. 22 punkter gikk i Norges favør. Dette er det høyeste antall brudd som noensinne er funnet av et WTOpanel i en anti-dumpingsak. På 15 punkter konklud- 16 nsl årsberetning 2007

19 erte Panelet med at EU ikke hadde brutt WTOs antidumpingavtale, mens det av prosess økonomiske grunner ikke tar stilling til 10 punkter som følge av at Panelet har løst tvisten om disse anførslene på andre punkter. Hovedfunn i WTO panelets rapport Panelet konkluderte at Europakommisjonen iverksatte undersøkelsen av norsk laksenæring på feil grunnlag, uten at hele EUs hjemmeindustri støttet klagen. Panelet sa at EU ikke kan begrense antidumping undersøkelsen til situasjonen for skotske oppdrettere alene. EU skulle også ha vurdert situasjonen for sine filetprodusenter i andre deler av EU når både hel fisk og laksefileter var omfattet av undersøkelsen. Panelet fastslo også at EU tok feil i at deres hjemmeindustri var skadet. Panelet fant feil i EUs utvalg av de undersøkte norske selskapene. Panelet fant en rekke feil i beregningene (bl.a. kostnadene), noe som har betydning for utregningen av dumpingmarginene for de norske selskapene. Norge fikk medhold i at EUs beregninger av minsteprisene som ble innført på norsk laks, er uriktige. Resultatet av WTO kjennelsen forventes implementert innen september NSL tror dommen vil føre til en justering (reduksjon) av minstepris, eller bortfall av minstepris. Næringens sak mot EU Som en respons på urettmessige straffetiltak mot norsk oppdrettsnæring, stevnet NSL og FHL i samarbeid med Salmar Farming AS, Hydrotech AS, Hallvard Lerøy AS og Lerøy Midnor AS, EU inn for EF domstolen i Luxemburg. Stevningen ble gjort på vegne av næringen. Saken føres av næringens advokat Trond S. Paulsen. I all hovedsak har dette vært en skriftlig prosedyre. Den skriftlige prosedyren er avsluttet i desember Rettsmøtet, som tar noen timer, kan komme så sent som i Endelig dom kan komme inntil 6 mnd etter dette. Vinneren får saksomkostningene dekket av motparten. Egen sak Fjord Seafood Norway AS, Fjord Seafood Scotland Farming Ltd og Alsaker Fjordbruk AS fører en egen sak mot EU sitt råd. Saken føres av advokatfirmaet Schjødt. Følger samme tidsplan som næringens sak. USA-saken Fra og med 1990 har Norge hatt eksportforbud på hel sløyd laks til USA (noen unntak). I den nevnte perioden har en kunnet eksportere filet fra Norge til USA uten straffetoll. Fraktkostnader på 2 USD/kg, og økende konkurranse med chilensk og kanadisk fersk laks, har gjort det amerikanske markedet uinteressant. Dette bekreftes da eksportørene som har hatt markedstilgang til USA, ikke ha benyttet seg av denne. Det har vært dialog mellom norske myndigheter, NSL og amerikanske myndigheter i Ved utgangen av 2007 står saken fremdeles uendret HANDEL MED PELAGISK FISK TIL RUSSLAND Meldingsåret har vært fylt av mange og store oppgaver knyttet til markedsadgang for pelagisk fisk til Russland. Oppsummert i begivenheter og hendelser i meldingsåret ser listen slik ut: I et møte mellom Den Russiske Veterinærtjenesten (DNV) og Mattilsynet var det enighet om at det ikke var hensiktsmessig å endre det eksisterende regimet for eksport av pelagisk fisk mellom Norge og Russland. Den 30. oktober var tonen endret, og i et brev fra DNV ble det sagt at det fra og med 15. november bare var lov å importere pelagisk fisk fra syv norske virksomheter som russerne hadde inspisert og godkjent. Etter stor aktivitet fra norske myndigheter og næringen, ble fristen først endret til 15. desember, deretter 25. januar Ved utgangen av 2007 gikk handelen med pelagisk fisk til Russland mer eller mindre som normalt TRANSPORTUTFORDRINGER I 2007 har NSL jobbet jevnt for å løse transportutfordringene, som i økende grad har skapt vansker for nsl årsberetning

20 næringen. Problemene har i første rekke vært knyttet til transport av fisk via terminal, og da spesielt via NorCargo sin terminal på Skårer. Situasjonen har vært alvorlig, og NSL har lagt saken frem for Fiskeriog Kystdepartementet og Samferdselsdepartementet. NorCargo er eid av Posten Norge, som igjen eies av Samferdselsdepartementet og den Norske stat. Ved utgangen av 2007 er det enda store utfordringer på transportsiden i norsk fiskerinæring LAKSERAPPORTEN I 2007 gav NSL ut Lakserapporten hver uke. Lakserapporten er basert på innrapporterte tall (priser) fra eksportører. Prisene er for superior laks i ulike størrelser, FCA Oslo. NSL utarbeidet rapporten i samarbeid med FHL. Frem til uke 43 bestod Lakserapporten av en prognosepris og en pris med faktisk omsetning fra forrige uke. Prognoseprisen ble fjernet etter uke 43, da den kunne utgjøre en fare for brudd på konkurranselovgivningen mht innsidetall og handel med aksjer. Videre ble innrapporterte tall gjort tilgjengelig for hele næringen ved samme tidspunkt. Også dette ble gjort i uke 43. NSL har gjennom 2007 jobbet jevnt for å forbedre Lakserapporten HØRINGSUTTALELSER NSL har gitt høringsuttalelser i forbindelse med følgende saker: Forskrift om endring av forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (til Mattilsynet) Handlingsplan mot pankreassjukdom med tilhørende forskrifter (til Mattilsynet) Regler for verdisertifisering av fangstbasert akvakultur, samt regler for økologisk akvakultur, tilleggsregler for blåskjell (til Debio) Ny forskrift om transport av akvakulturdyr (til Mattilsynet) Forslag om endring av regelverket for fangstbasert akvakultur endrede regler for lagring av fisk i mellomlagringsmerd (til Fiskeri- og Kystdepartementet) Forskriftsendringer som følge av nye EU-forordninger om tilsetningsstoffer i fôr (til Mattilsynet) Forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler (til Mattilsynet) Forskriftsendringer i forbindelse med innføring av ny ordning for stamfisktillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (til Fiskeri- og Kystdepartementet) Endringer i Tilsetningsstoff-forskriften (til Mattilsynet) Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser, GSP (til Landbruksdepartementet) Innspill til utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen (til Finansdepartementet) Evaluering av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, FHF (til Fiskeri- og Kystdepartementet) Høring av utkast til forskrift om nasjonale bestemmelser om detaljhandel i henhold til forordning nr. 853/2004 (H2) (til Mattilsynet) Høring vedrørende utkast til endring av forskrift om merking av næringsmidler, Merkeforskriften (til Mattilsynet) 18 nsl årsberetning 2007

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer