Innhold. Organisasjon Styret og organisasjon...4 Styreleders beretning...6 Generalsekretærens rapport om virksomheten Økonomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Organisasjon Styret og organisasjon...4 Styreleders beretning...6 Generalsekretærens rapport om virksomheten 2008...8 Økonomi..."

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Innhold Organisasjon Styret og organisasjon...4 Styreleders beretning...6 Generalsekretærens rapport om virksomheten Økonomi NAVs innkjøp av hjelpemidler med balanse og sunn konkurranse...16 LFH Interessegruppe REHAB LFH Interessegruppe biltilpasning LFH Interessegruppe hørsel Helseforetakenes innkjøp av medisinsk utstyr Behov for økt produktivitet i norsk helsevesen...23 LFH Interessegruppe medisinsk engangsutstyr (MEU) LFH Interessegruppe medisinsk teknisk utstyr LFH Interessegruppe ortopedi Medlemsoversikt LFH...28 Leverandørforeningen for Helsesektoren Sandstuveien 70, Postboks 169 Manglerud 0612 Oslo Telefon Fax Mail:

3 Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) LFH organiserer vel 130 leverandører av medisinsk utstyr og hjelpemidler for funksjonshemmede i Norge som bl.a. omfatter: Medisinsk engangsutstyr og kirurgisk utstyr for ortopedi Medisinsk teknisk utstyr, IT og telemedisin Akuttmedisinsk utstyr, intensiv, anestesi og ernæring Ulike tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede Tilpassing av bil for funksjonshemmede Hørselsutstyr Foreningen skal bidra til økt forståelse mellom helsevesenet og leverandørene slik at innkjøp, distribusjon og anvendelse av hjelpemidler gir størst mulig samfunnsøkonomisk effekt. Vårt mål er å bidra til økt forståelse for bransjens rolle i verdikjeden og bidra til en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i Norge. LFH 3

4 Styret Jørn Dreyer, Puls AS, adm. direktør, styreleder Jostein Fylling, Medema Norge AS, markedsdirektør, nestleder i styret Morten Bakken, (til ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2008) Audiotronics AS, daglig leder Jørgen Sætre, (fra ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2008) Medisan AS, adm.direktør Trond Dahl-Hansen, SCA Hygiene Products AS, divisjonsdirektør. På valg i 2008 På valg i generalforsamlingen 1. april var: Hege Hvaring for 3. og siste periode* (stilte ikke til gjenvalg) Øyvind Braseth for 2. periode (stilte ikke til gjenvalg) Annette Jünemann for 2. periode. (enstemmig gjenvalgt) Rolf Lønseth for 2. periode. (enstemmig gjenvalgt) På valg 2009 Jostein Fylling, Medema (kan ikke gjenvelges fordi han har sittet i tre perioder) * En valgperiode er 2 år Generalforsamling Består av samtlige medlemsbedrifter Rolf Lønseth, ConvaTec Norge AS, Business Manager, Nordic Region Annette Jünemann, B. Braun Madical AS, divisional manager Roar Henriksen, Handicare AS, divisjonssjef (nytt styremedlem fra generalforsamlingen 1. april) Hege Hvaring, Baxter AS, adm.direktør, styreleder frem til generalforsamling 1. april Øyvind Braseth, Hand-Pro AS, daglig leder (til generalforsamlingen 1. april) Styre 7 medlemmer valgt av Generalforsamling Sekretariat Generalsekretær Knut Løvdal Interessegruppe LFH MEU Interessegruppe LFH ORTOPEDI Interessegruppe LFH MTU Interessegruppe LFH HØRSEL Visegeneralsekretær Hartvig Munthe-Kaas Interessegruppe LFH REHAB Interessegruppe LFH BILTILPASNING 4 LFH

5 Styremøter Det er avholdt 10 styremøter i I tillegg deltar styrets medlemmer ofte på møter i de respektive interessegruppene. Generalforsamling Ordinær generalforsamling ble avholdt på Radisson SAS Plaza hotell tirsdag 1. april med 40 av foreningens 134 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Det forelå én fullmakt. I tillegg til sakene fastsatt i vedtektene forelå det forslag til endringer av vedtektene og foreningens etiske regler. Forslaget om endring av vedtekten vedrørende valgkomité ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til endring av etiske regler vedrørende utprøving og testing av medisinsk teknisk utstyr ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til strategi for perioden ble presentert av styrets leder. Ekstarordinær generalforsamling Tirsdag 21. Oktober 2008 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i LFHs lokaler på Ryen. 16 av foreningens 144 stemmeberettige medlemmer var tilstede. Til behandling forelå to saker: 1. Valg av nytt styremedlem etter Morten Bakken, Audiotronics AS Jørgen Sætre, Medisan AS ble enstemmig valgt som nytt styremedlem etter Morten Bakken, Audiotronics. 2. Forslag til samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst på vegne av de regionale helseforetakene og LFH Ekstraordinær generalforsamling sluttet seg enstemmig til forslag til Samarbeidsavtale mellom Helse Sør- Øst på vegne av alle helseforetakene og LFH med følgende kommentarer: Styret gis fullmakt til å sluttføre arbeidet med en Samarbeidsavtale mellom Helse. RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) med følgende kommentarer til utkast utsendt med innkallingen til Ekstraordinær generalforsamling (se vedlagte avtaleutkast): a) Behov for en presisering av at det er ansatte i helseforetakets ansvar å sørge for at klarering foreligger. b) Ønske om en presisering av at godkjenning skal foreligge på avdelingsnivå. c) Det ble understreket at unntak om støtte til tellende kurs for leger (ref avtale mellom Den norske Legeforening og Leverandørforeningen for helsesektoren) bør gjøres gjeldende også i avtalen mellom regionale helseforetak og LFH. LFH 5

6 Styreleders beretning Et mer synlig LFH Aktivitetsnivået i Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) var i 2008 vesentlig høyere enn tidligere år. Fortsatt er fokus på konsekvensene av sentraliserte innkjøp i helse-norge viktigste prioritet for interesseorganisasjonen for medisinsk ustyr og hjelpemidler. Gjennom faktabasert dialog har vi styrket vår posisjon og øket oppmerksomhet om bransjens rolle i verdikjeden både overfor politikere og myndigheter. Et sentralt utgangspunkt for LFHs kommunikasjon er den utredning som professor Nils Henrik von der Fehr ved Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjort om konsekvensene av sentraliserte innkjøp i helsesektoren. Rapporten ble i 2008 fulgt opp av en egen analyse fra Econ Põyry om NAVs innkjøp av hjelpemidler. Sentralisering av innkjøpene vi merker en holdningsendring Sentralisering av innkjøp av medisinske produkter er og vil alltid bli en avveining mellom nødvendig mangfold og prisnivå. Det vi dessverre ser er innkjøpernes manglende vurderinger av de langsiktige virkningene av for store innkjøp. Helse Sør-Øst utgjør ca 50 % av det norske sykehusmarked. Om man der velger én leverandør av f. eks. hofteimplantater, hva skal de andre leverandørene gjøre i de to, tre, fire årene hvor en leverandør har en monopolsituasjon for halvdelen av det nasjonale marked? Det som skjer er at disse dreier sin virksomhet over på områder som gir bedre forutsigbarhet. Det er vanlig ansvarlig bedriftsstyring. Og hvordan er mangfoldet da, for neste anbudsrunde? Disse forhold gjør seg gjeldende også for NAVs innkjøp av hjelpemidler. Likevel; i forhold til holdninger vi møtte for tre år siden, merker vi en endring. Flere er nå opptatt av de faktiske langtids-virkningene. Spesielt gjelder dette medisinsk fagpersonell og pasientorganisasjoner. Professor von der Fehrs analyse har uten tvil bidratt positivt til dette. Bedre samhandling med regionale helseforetak Forhandlingene om leverandørforeningens avtale med Helse Sør-Øst (HSØ) er nå i sluttfasen, og partene er enige om rammene for relasjonen mellom personell ansatt i helseforetakene og medlemmene av LFH. Gjennom avtalen får vi nå klare, transparente og forutsigbare betingelser for dialogen mellom leverandører og helsepersonell. Helse Sør-Øst (HSØ) fikk i 2007 oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) om å utvikle en samhandlingsavtale med LFH som representant for leverandørene. Den modell som etableres for samhandling mellom HSØ og LFH skal være modell for tilsvarende avtaler med de øvrige regionale helseforetakene. Gjennomslag hos NAV Den konstruktive samhandlingen med NAV har fortsatt i 2008, og vi opplever nå både gjennomslag for vår prinsipielle standpunkter og generelt en mer positiv holdning til leverandørenes rolle i verdikjeden for hjelpemidler. LFH har fått aksept både for at det skal holdes tilbudskonferanser for alle interesserte rett etter at anbud er utlyst, og ikke minst at det skal gjennomføres evalueringsmøter etter gjennomførte anbud. Flere vellykkede evalueringsmøter er allerede avholdt, og LFH arbeider aktivt for at leverandørene også skal gis anledning til å komme med relevant markeds- og produktinformasjon til NAV og deres referansegrupper før arbeidet med nye anbud starter opp. 6 LFH

7 Styreleder Jørn Dreyer, LFH En viktig årsak til at LFH har nådd frem er trolig en kombinasjon av meget aktive tillitsvalgte, spesielt gjennom Arbeidsutvalg Rehab ledet av Eric Steira fra Invacare og aktiv dialog med ulike nivåer i NAVs organisasjon. Fortsatt er den løpende kontakten med NAV Spesialenheter og hjelpemiddelsentraler viktig, sentralt er også kontakten med toppledelsen i NAV og ikke minst NAV Drift og utvikling som har ansvaret for alle anbudsprosessene. LFHs argumentasjon er bygget opp gjennom de to utredningene gjort i foreningenes regi (von der Fehr og Econ) og ikke minst basert på konstruktive innspill fra vår juridiske rådgiver Kvale & co. Behov for raskere implementering av ny medisinsk teknologi En svært viktig oppgave for LFH er å bidra til at ny medisinsk teknologi implementeres raskt. Med den kraftige økningen i behandlingsbehovet vi ser fremover er dette en forutsetning for å kunne løse de økende helseoppgavene. Av sykehusenes totale driftskostnader utgjør lønn mer enn 70 %. Medisinske utstyr utgjør mindre enn 5 %. Det betyr at personellinnsparende medisinsk teknologi lett kan gi mer helse for pengene, selv om produktet er dyrere i anskaffelse. Det kategoriske skillet mellom personalkostnader og materiellkostnader i sykehusene i dag er sterkt til hinder for denne effektiviseringsutviklingen. Dette må det gjøres noe med! LFH rolle stadig viktigere Samfunnets og helsevesenets strukturelle endringer, både her i Norge og internasjonalt, betyr at samling og organisering av interesser i et felles, sterkt talerør stadig blir viktigere. LFHs viktigste oppgave blir å tydeliggjøre leverandørenes situasjon i det kontinuerlig endrede samfunnsbildet. Det vi sier må være etterrettelig, korrekt og bygge på langsiktige vurderinger. Og vi må legge det frem på en slik måte at vår motpart får god forståelse av de faktiske forhold. Bare på den måten kan vi sammen komme frem til de beste løsningene for pasienten, helsevesenet og for oss som leverandører. Sammen er vi sterke Den viktigste årsaken til at LFH er blitt mer synlig i løpet av 2008 er at vi har stått samlet. Ved flere anledninger har en felles front gjort at vi har fått gjennomslag på områder hvor enkeltmedlemmer med stor grad av sansynlighet ikke ville ha nådd frem. Det skulle være nok å nevne flere anbud fra NAV og regionale helseforetak samt ortopedileverandørenes felles agering i forhold til utstilling på høstmøtet til Norsk Ortopedisk forening. Samhold skal gi oss gjennomslag også i det året vi nå er inne i. Foreningens modell med aktive tillitsvalgte har sammen med et styrket sekretariat bidratt til et høyere aktivitetsnivå enn det som har vært mulig tidligere år. Fra mars 2008 var foreningens første visegeneralsekretær Hartvig Munthe-Kaas på plass. LFH har videreført tradisjonen med aktiv samhandling med alliansepartnere, og kontakten er i løpet av året blitt styrket i forhold til blant andre Legemiddelindustriforeningen (LMI), Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Hørselhemmedes Landsforbund, Apotekerforeningen og andre. Jørn Dreyer Styreleder LFH LFH 7

8 Generalsekretærens rapport Stor interesse for von der Fehr-rapporten Konklusjonene fra von der Fehr rapporten om konsekvenser av sentraliserte innkjøp i helsesektoren ble presentert for politikere og embedsfolk på våren I løpet av noen hektiske vintermåneder hadde vi vellykkede møter med blant andre politisk ledelse i Helseog omsorgsdepartementet (HOD), Eieravdelingen i departementet samt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. På tampen av 2007 ble konklusjonene fra rapporten diskutert på en rundebordskonferanse. Aftenposten hadde en god artikkel om temaet, og generalsekretæren hadde i tillegg en kronikk i «Dagens medisin». Econ med kritisk analyse av NAVs innkjøpsrutiner Econ Põyry har på oppdrag fra LFH analysert NAVs innkjøp av hjelpemidler for funksjonshemmede. Analysen omfatter en beskrivelse av markedet for tekniske hjelpemidler og bilombygging samt NAVs organisering av hjelpemiddelområdet og innkjøpsrutiner. Econ har i tillegg gitt anbefalinger om mulige samfunnsøkonomiske forbedringer i NAVs innkjøpsrutiner. Vår strategi har vært å involvere NAV i konstruktiv dialog heller enn å krisemaksimere i media. Det er i løpet av 2008 gjennomført flere arbeidsmøter med NAV og ledelsen er blitt godt kjent med konklusjonene og anbefalingen i LFHs Econ-rapport. Det er min overbevisning at vår strategi om faktabasert dialog, objektiv dokumentasjon gjennom Econ-rapporten og fokusert arbeid fra tillitsvalgte og sekretariatet er de viktigste suksessfaktorene for foreningens gode relasjon med NAV. Ny avtale mellom Legeforeningen og LFH: Åpen og ryddig samhandling med legene LFH har tatt initiativ til en nærmere kontakt med Den norske Legeforening (Legeforeningen). Et sentralt tema i kontakten med Legeforeningen har vært en revisjon av tidligere avtale om samhandling mellom leger og leverandører av medisinsk utstyr. Den nye avtalen gir våre medlemmer klare retningslinjer for dialogen med legene og ikke minst større mulighet til deltakelse også på poenggivende kurs. Det er viktig at medlemmene kjenner til innholdet i den nye avtalen, da de har plikt til å holde seg oppdatert og ikke begår brudd på avtalen. Formålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom leger og utstyrsleverandører skjer på en troverdig og tillitsvekkende måte. Legeforeningen åpner for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Det er nå åpnet for at underforeninger (spesialistforeninger) i Legeforeningen kan ha utstillere med medisinsk teknisk utstyr på tellende kurs én gang i året. Dette ble vedtatt på Legeforeningens Landstyremøte 22. mai. EUCOMED vår europeiske bransjeorganisasjon nordisk modell kopieres i resten av Europa Kontakten mellom Sailab i Finland, Swedish Medtech i Sverige, Medicoindustrien i Danmark og LFH i Norge har alltid vært god. De nordiske lands helsevesen og utvikling av behandlingstilbud og organiseringen av disse er mye lik hverandre. Problemstillinger og utfordringer for bransjen er ofte de samme og nytten av erfarings- og meningsutveksling derfor ofte svært nyttig. 8 LFH

9 I tillegg til telefon og e-post kontakt er det nå etablert to nordiske møter per år i tillegg til de to, tre gangene partene treffes i Eucomed sammenheng. Eucomed har iakttatt de gode resultater av dette og inviterer andre deler av Europa til samme cluster modell, hvor land med lik helsepolitikk og lignende helsevesen danner kommunikasjonsgrupper utenfor Eucomeds sentrum, likevel hele tiden med god kontakt med hovedkontoret i Brussel. Vellykket jusseminar Med nær 70 interesserte deltakere må vi kunne konkludere med at juss-seminaret som ble arrangert av LFH i juni ble en suksess. Deltakeren fikk en strukturert gjennomgang av sentrale juridiske problemstillinger om LFHs etiske regler, konkurranselovgivningen og KOFAs (klagenemd for offentlige anskaffelser) rolle og mandat. I tillegg ble det satt av mye tid til fakta om og spørsmål i tilknytning til Lov om offentlige innkjøp. 58 % respons på LFHs medlemsundersøkelse: Medlemmene tilfreds med styrets prioriteringer Medlemmene ga i den omfattende web-baserte medlemsundersøkelsen som LFH gjennomførte i oktober full tilslutning til styrets prioriteringer. Dette var noe av utgangspunktet da hele styret i slutten av november var samlet for å videreutvikle forenings strategi. I tillegg til de eksisterende fire strategiske prosjekter besluttet styret at det i perioden skal satses på kompetanseutvikling for medlemmene og deres ansatte, samt at det skal gis mer ressurser for at foreningen skal få en posisjon også innenfor det viktige kommunemarkedet (primærhelsetjenesten). Pasient- og personellsikkerhet på agendaen Styret i LFH har definert sikkerhet for pasienter og helsepersonell som et strategisk prosjekt for foreningen. Myndighetenes arbeid med denne viktige problemstillingen er i stor grad fokusert om aktiviteter i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Etter en periode med kartlegging av hva som skjer på dette viktige området er nå også vi på banen. Etter møtet med leder i Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, dr. Øystein Flesland i juni, er LFH nå direkte involvert i denne enhetens arbeid. Første milepæl var at styreformann og generalsekretær deltok på Nasjonalt Kunnskapssenters konferanse om pasientsikkerhet i september. LFH med egen statistikkfunksjon LFH er etter vedtak i styret i ferd med å bygge opp en egen statistikkfunksjon for å kunne dokumentere bransjens omfang samt å gi medlemmene viktig og relevant markedsinformasjon. Det er LFHs mål at statistikken skal være mest mulig komplett, og leverandører som ikke er medlemmer av foreningen vil også inviteres til å være med på statistikksamarbeidet. LFH har engasjert Institutt for bransjeanalyser (IBA Research AS) til å stå for det praktiske arbeidet i forbindelse med statistikken. Så langt er statistikk for elektriske rullestoler, stomi- og sårprodukter etablert. Arbeidet med nye statistikker innen produktområdene ernæring og rehab er startet opp, og vil etter planen være operative i løpet av første halvår LFH 9

10 Fem nye medlemmer LFH har i løpet av 2008 fått fem nye medlemmer. De nye er Codan AS (medisinsk teknisk utstyr og engangsutstyr), Hellanor AS (bilombygging), Adaptor AS (tidl. Blindes produkter), Unitronic AS og Cardinal Health Norway (begge medisinsk teknisk utstyr). Det har i løpet av året også skjedd enkelte utmeldinger, først og fremst på grunn av oppkjøp/fusjoner. Ved årets utgang var det 133 medlemmer i LFH. Neste generasjon LFH sekretariat etablert 2008 har vært et merkeår for Leverandørforeningen. Med ansettelsen av visegeneralsekretær ble sekretariatets bemanning nær fordoblet og effektiviteten økt enda mer. Det er stor dynamikk i det norske helsevesenet for tiden og aldri tidligere har LFH hatt på langt nær den mengden saker til behandling som i løpet av Først og fremst er det de radikale forandringene på helseforetakssiden og i NAV som er årsak til dette. I tillegg har vi også startet opp separat aktivitet vis a vis kommunehelsemarkedet. Nytt, moderne datasystem er på plass og nye, avanserte programmer for medlemskommunikasjon under innføring. Alt i alt betyr dette at neste generasjon sekretariat nå er etablert. Et sekretariat som benytter oppdaterte og tilpassede IT-løsninger. Dette for enda bedre å kunne bidra til medlemmenes og helsevesenets beste. Sunn og meget effektiv organisasjonsmodell Mange er imponert over LFHs effektivitet. LFH får gode tilbakemeldinger om dette både fra medlemmer og fra bransjeforeninger i andre land. LFHs gode arbeidsevne skyldes først og fremst organisasjonsmodellen hvor medlemmenes frivillige innsats er gitt de aller beste vilkår. Som det fremgår av organisasjonskartet er bransjen delt opp etter produktkategorier i såkalte interessegrupper. Nå har vi 6 slike interessegrupper; tre som jobber mot sykehusmarkedet og tre som jobber mot NAV. På denne måten får vi den beste utnyttelsen av medlemmenes kompetanse. Både når det gjelder produkt, marked og myndighetenes markedsstyring. Og kanskje viktigst, medlemmene er selv medvirkende årsak til sakenes utfall. Hver av interessegruppene har dessuten sin representant i LFHs styre. Det sikrer nærhet mellom topp og bunn i organisasjonen. Knut Løvdal Generalsekretær 10 LFH

11

12 Årsresultat Styret anbefaler at underskuddet for 2008 (NOK ) dekkes gjennom årets avkastning fra lønnsgarantifondet med NOK , og at det resterende (NOK ) dekkes av egenkapitalen. Resultatregnskap pr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Avskrivninger på varige driftsmidler Andre drikftkostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Rentaavkastning fra LFH Fonds Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra annen egenkapital Sum overført LFH

13 Balanse pr EIENDELER Note Varige driftsmidler Kontormaskiner Inventar og lignende Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Off.avgifter, skattetrekk m.m Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, den LFH 13

14 Noter til årsregnskapet 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 Ansatte, godtgjørelser, m.v. Personalkostnader består av følgende poster: Lønninger inkl. påløpte feriepenger Oppgpl kostnader avis og lignende Personalforsikringer og lignende Pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn Innleid hjelp Andre sosiale kostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 3 Godtgjørelser: Daglig leders samlede avgiftspliktige godtgjørelser i 2008 var kr Det er ikke utbetalt særskilt godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr hvorav kr gjelder bistand utover den lovbefalte revisjon. Beløpene er inkl. mva. Note 3 Varige driftsmidler Kontormask. Inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for avskrivninger 33,33 % 33,33 % Note 4 Egenkapital Utstyrsregisteret ble avviklet pr og rest egenkapital ble overført til LFH. Tidligere avsatt til aktivitetsfond kr inngår også i annen egenkapital. Etter at det er mottatt kr fra LFH Fonds ble årets resultat et underskudd på kr som er dekket ved overføring fra annen egenkapital som pr kr Note 5 Bundne bankinnskudd Herav gjelder kr bankinnskudd skattetrekk. 14 LFH

15 LFH 15

16 NAVs innkjøp av hjelpemidler med balanse og sunn konkurranse De aller fleste leverandørene av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede i Norge er medlemmer av LFH (Leverandørforeningen for helsesektoren). I LFH diskuteres de prinsipielle problemene bransjen står overfor. NAV er den klart viktigste kunden for mange av medlemmene, og NAV s anbudspraksis er således et sentralt tema for foreningen og dens medlemmer. For enkelte av medlemmene er NAV eneste kunde. Leverandørenes rolle i verdikjeden for hjelpemidler er å bidra til økt livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom at: Riktig produkt, leveres til rett tidmed riktig pris anvendes og vedlikeholdes på riktig måte hvor opplæring i bruk og tilpasning er en del av leveransen Dette fordrer leverandører og produsenter med et langsiktig perspektiv, og som kontinuerlig arbeider aktivt med: Produktutvikling og testing Produksjonseffektivisering Kompetanseutvikling Helhetlige logistikkløsninger For at bransjen skal kunne bidra best mulig med sitt i verdikjeden er forutsigbarhet knyttet til markedsadgang og avsetningsmuligheter avgjørende. NAV s anbudspraksis har skapt stor grad av uforutsigbarhet i bransjen, noe som vil få alvorlige konsekvenser for brukerne og NAV, spesielt over tid. NAVs anbudspraksis innebærer en sentralisering av innkjøp av hjelpemidler for funksjonshemmede. Sentralisering av innkjøp kan ha negative konsekvenser for alle i verdikjeden: Større avstand mellom kjøper og bruker Nærheten til brukerne (både terapeuter og sluttbrukere) blir redusert Tap av kunnskap om sluttbrukeres behov og muligheter Når produktspekteret smales inn må det velges gjennomsnittsløsninger, og brukeren fratas muligheten til den optimale løsningen Innkjøpene basers på juridiske prinsipper og bedriftsøkonomiske vurderinger, uten en helhetlig og samfunnsøkonomisk vurdering av hvert enkelttiltak Redusert konkurranse og svekket produkttilbud En konsentrasjon om et mindre antall leverandører og monopol også på selgersiden Redusert produktutvikling og inovasjon Færre men mer standardiserte produkter som tilbys av et mindre antall leverandører Fakta om funksjonshemming i Norge Det er totalt personer med funksjonshemming i Norge (2007) av disse er uten fast arbeid selv om av dem ønsker det personer får årlig anskaffe hjelpemidler (låne eller kjøpe) ulike hjelpemidler er registrert i NAVs register Hjelpemidler omfatter både produkter (rullestoler, høreapparater osv) og tjenester (for eksempel tilpasning av spesialbiler og rullestoler) Statens utgifter til hjelpemidler Statens utgifter til hjelpemidler var i 2006 ca 4,6 milliarder kroner, budsjett 2009 nær 5,5 milliarder. St prp Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Kap 2661, post 73 78) Hjelpemidler mv under arbeid og utdanning Tilskudd til biler Bedring av funksjonsevnene, hjelpemidler Bedring av funksjonsevnene, hjelpemidler som tjenester Ortopediske hjelpemidler Høreapparater 116 mill kr 930 mill kr mill kr 120 mill kr 830 mill kr 500 mill kr 16 LFH

17 Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede: LFH Interssegruppe Rehab Aktiv og konstruktiv samhandling med NAV 2008 har vært et meget aktivt år når det gjelder LFHs dialog med NAV. En rekke møter har blitt avholdt, og vi føler absolutt at dialogen er styrket og holdninger endret i positiv retning. Det er vår oppfatning at vi er på god vei mot bedre rammevilkår for leverandørene av hjelpemidler, men konstaterer at det fortsatt er et stykke å gå. Gjennom konstruktiv dialog med toppledelsen i NAV har LFH oppnådd gjennomslag for viktige prinsipper om leverandørenes rolle i anbudsprosesser og forståelse for negative konsekvensen av sentralisert innkjøp av hjelpemidler. Kontakt med toppledelsen i NAV har bidratt til at vi nå opplever en mer konstruktiv samhandling mellom NAV og LFH. Løpende kontakt med både NAV Spesialenheter og hjelpemiddelsentraler og NDU (NAV Drift og utvikling) Brukerrettede anskaffelser har bidratt til å styrke samarbeidet mellom NAV og LFH. Det ble i løpet av 2008 gjennomført tre ordinære samhandlingsmøter mellom NAV og LFH, i tillegg til en rekke kontaktmøter på ulike nivåer i organisasjonen. LFH har på vegne av våre medlemmer tatt aktiv del i gjennomføringen av flere store anbud i regi av NDU. Gjennom samlet opptreden har vi oppnådd både endrede rammevilkår, nødvendige utsettelser av anbudsfrister og ikke minst større grad av forutsigbarhet for leverandørene. I april ble Konkurransetilsynet orientert om LFHs bekymringer for de negative konsekvensene av sentraliserte innkjøp i helsesektoren. Fokus fra foreningens side var først og fremst de uheldige konsekvensene av NAVs anbudsrutiner hvor spesielt anbudene for manuelle rullestoler, bilombygging og ørepropper ble trukket frem som eksempler. Nye rutiner i NAVs anskaffelsesprosess for hjelpemidler LFH har fått gjennomslag for sine forslag til hvordan leverandørene kan bidra til gode anbudsprosesser. Det er enighet om at det ved utlysning av anbud skal gjennomføres tilbyderkonferanser for alle interesserte. Videre er det bestemt at det rett etter tildeling av anbud skal foretas evalueringsmøter hvor både leverandørene og NAV/NDU kommer med innspill om hvordan prosessen har vært gjennomført og hva som kan forbedres neste gang. I løpet av 2008 ble det gjennomført anbudsevalueringer for ørepropper, bilombygging og om madrasser. LFH arbeider i tillegg med å oppnå aksept for at det før arbeidet med nye anbud starter opp bør det gjennomføres et dialogmøte hvor leverandørene gis mulighet til å gi innkjøpere og referansegruppen til NAV kunnskap om markedssituasjonen, produktutvikling og annet som kan være relevant for arbeidet med planlagt anbud. Et sentralt tema på workshop med NAV i oktober var hvilke faser som inngår i NDUs anbudsprosesser for anskaffelser av hjelpemidler. På arbeidsmøtet deltok Eric Steira (Leder Interessegruppe og Arbeidsgruppe Rehab), Jostein Fylling (styremedlem), Anders Olborg, Medinor (medlem Arbeidsgruppe Rehab) generalsekretæren og visegeneralsekretæren fra LFH sammen med personer fra NAV Spesialenheter og NAV Drift og utviking (NDU) LFH vil sammen med NAV i løpet av våren 2008 gjennomføre et kurs for våre medlemmer om formen og innholdet i NAVs innkjøpsrutiner. Kurset vil også omfatte juridiske problemstillinger i tilknytning til anbudene. ECON rapporten om NAVs innkjøpsrutiner Econ Põyry har på oppdrag fra LFH analysert NAVs innkjøp av hjelpemidler for funksjonshemmede. Analysen omfatter en beskrivelse av markedet for tekniske hjelpemidler og bilombygging samt NAVs organisering av hjelpemiddelområdet og innkjøpsrutiner. Econ har i tillegg gitt anbefalinger om mulige samfunnsøkonomiske forbedringer i NAVs innkjøpsrutiner. Econ leverte sin rapport 4. august 2008, og konkluderte blant annet med at: Nåværende anbudspraksis bidrar ikke til å sikre produktutvalget og konkurransen på sikt Hensynene til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og LFH 17

18 etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessene er ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad i dagens regime Det er ikke akseptabelt å forsette med anbudsprosesser som innebærer så mye usikkerhet og problemer som vi hittil har sett NAV mangler kunnskap om markedene for hjelpemidler og forståelse for langsiktige konsekvenser av egen innkjøpspraksis ECONs anbefalinger Econ anbefaler i sin rapport at NAV både må skaffe seg bedre markedskunnskap om de ulike produktområdene, samt at anbudsprosessen må forbedres vesentlig. NAV må opparbeide bedre forståelse for konsekvensene i markedet av egne handlinger før nye anbud utlyses. I tillegg må anbudsprosessene forbedres vesentlig i forhold til det som har vært tilfelle så langt. NAV samhandling i nye former På Samhandlingsmøte med NAV 2. juni ble det blant annet drøftet behovet for kompetanseoverføring både fra leverandørene og LFH til NAV, men også fra NAV og hjelpemiddelsentralene til leverandører. Det siste er ikke minst viktig i forbindelse med produktutvikling og innovasjon. På møtet ble det enighet om at det skal etableres en felles arbeidsgruppe mellom LFH og NAV som skal vurdere og foreslå rammer for 1. Opplæring av personell ved hjelpemiddelsentralene 2. Kompetanseoverføring/deltakelse i produktutvikling hos leverandører for spesialister hos NAV (innovasjons-pool hos NAV) 3. Etiske regler for samhandling mellom LFH, leverandørene og NAV Eric Steira og Hartvig Munthe-Kaas vil være LFHs representanter i arbeidsgruppen. Hjelpemiddelsentralene med manglende lojalitet til inngåtte anbud Det har ved flere anledninger vist seg at hjelpemiddelsentralene ikke er lojale mot den/de leverandører som har blitt tildelt anbud. I tillegg har det vært eksempler på at det har vært uklarhet om tidspunkt for ikrafttredelse av nye anbud. Brev ble i november sendt NAV fra LFH i sakens anledning. NAV uttrykte klart at de ikke kunne akseptere den praksis som LFH påpekte og at de ville ta dette opp med alle hjelpemiddelsentralene. Hjelpemiddeldatabasen med leverandørenes hjemmeside som kilde Leverandørene har ved flere anledninger påpekt manglene ved og fraværende brukervennlighet for NAVs hjelpemiddeldatabase. Det er leverandørens holdning at databasen i sin nåværende form er mer en belastning enn et nyttig verktøy. Vårt forslag til alternativ løsning er: NAV oppretter en hjelpemiddelportal på sine hjemmesider med link til leverandørenes hjemmesider Linken til leverandørenes egne hjemmesider er kilde til relevant produktinformasjon som til enhver tid er oppdatert De produkter som er prisforhandlet gjennom anbud med NAV merkes med «tag» (NAV-logo) hos den enkelte leverandør Offentlig utvalg for evaluering av hjelpemiddelområdet Offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet ble oppnevnt i statsråd 25. april. LFH deltar med generalsekretær Knut Løvdal i den referansegruppen som er oppnevnt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. PricewaterhouseCoopers (PWC) er engasjert av utvalget til blant annet å utrede organiseringen av innkjøp i NAV. LFH presenterte i møte med PWC i februar 2009 foreningens standpunkter med spesielt fokus på lovens mulighet for parallelle rammeavtaler. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember Statistikk elrullestoler i full gang Det ble Hepro som var først ute med sin rapportering til LFHs statistikk om omsetningen av elektriske rullestoler. Tallene for årets tre første kvartaler 18 LFH

19 viste at det ble solgt til sammen elektriske rullestoler til NAV med en samlet verdi på 256 millioner kroner i løpet av de tre første kvartalene i Det er 10 medlemmer som rapporteres tall til LFHs statistikk for el-rullestoler. Samarbeid med brukerorganisasjoner LFH har tatt initiativ til et nærmere samarbeid med Norges handikapforbund (NHF). Tilsvarende initiativ er også tatt med FFO. Gjennom halvårlige samarbeidsmøter og løpende dialog skal de to foreningene styrke sine posisjoner gjennom konkret samarbeid på områder hvor man har felles standpunkter. LFHs prinsipper for hjelpemiddelmesser Et eget utvalg blant rehab-medlemmene har foreslått rammer for LFHs engasjement i forbindelse med regionale hjelpemiddelmesser. LFHs hovedprinsipper for deltakelse i forbindelse med planlegging og gjennomføring av hjelpemiddelmesser er: 1. Lokalt engasjement gjennom regionale messer skal stimuleres og videreutvikles 2. Hjelpemiddelmesser skal være basert på nøkternhet og kostnadsbevissthet fra arrangørene, og drives etter selvkostprinsippet. Kostnadene for deltakelse skal kun dekke de reelle utgifter for arrangøren. 3. Samarbeid med NHF sentral og regionalt er ønskelig 4. LFH bør bidra til aktiv markedsføring av regionale messer 5. Alle messer skal være åpne for alle medlemmer av LFH Stor aktivitet for Arbeidsgruppe Rehab For å oppnå større grad av kontinuitet i arbeid med rehab-problemstillinger i LFH ble det i 2008 valgt en egen arbeidsgruppe. Det har vært gjennomført månedlige møter i arbeidsgruppen som har bestått av: Eric Steira, Invacare, leder Arne Fr. Mathisen, Sunrise Medical Erik Fossum, Handicare Glenn Kjær, Etac Anders Olborg, Medinor Tore Simensen, BoJo Generalsekretæren og visegeneralsekretær har deltatt på møtene i Arbeidsgruppe Rehab, med sistnevnte som operativt ansvarlig på sekretariatet. Rehabgruppen har fortsatt tro på at dialog og samhandling med NAV også i fremtiden vil gi medlemmene rettferdige og forutsigbare rammebetingelser, med gode samfunnsøkonomiske løsninger. Det er gjennomført fem møter i LFH Interessegruppe Rehab i løpet av Møtet i LFH Interessegruppe Rehab 1. september hadde Econ-rapporten som hovedtema. Rehab-medlemmene er i tillegg blitt informert om foreningens aktiviteter gjennom Medlemsinformasjon og egen statusrapport rehab i november. En egen messegruppe med Per Jon Faldalen, Molift som leder er etablert for å sette LFHs prinsipper for hjelpemiddelmesser ut i livet. LFH sitter nå i styringsgruppen for Hjelpemiddelmessen Øst som er et samarbeid mellom NHF og LFH. Det er opprettet en egen messekalender på LFHs hjemmesider med oversikt over relevante hjelpemiddelmesser i Norden. LFH 19

20 Tilpasning av bil for funksjonshemmede: LFH Interessegruppe biltilpasning Bilanbud til strykkarakter Føljetongen med NAVs anbud for biltilpasning startet allerede i august Etter et utall av endringer, tilbakekallinger og utsettelser kom man først i mål i november LFH har på vegne av medlemmene tatt den manglende forutsigbarheten og uryddige prosessen opp med NAV på ulike nivåer. I et godt besøkt møte i Interessegruppe biltilpasning den 26. mars ble foreningens offisielle syn på bilandbudet konkretisert til: Vårt budskap LFH ønsker å bidra til effektive og samfunnsøkonomiske lønnsomme anbudsprosesser for biltilpasning: Vårt mål er sikre spesialtilpassede biler for funksjonshemmede basert på samspill mellom billeverandør, biltilpasser, NAV og brukeren selv Eksisterende anbudsprosess er lite egnet for biltilpasning Dagens anbudsprosess er ikke en samfunnsøkonomisk god løsning Anbudsprosessen slik den gjennomføres i Norge i dag har negative konsekvenser for sikkerheten til brukerne LFH ønsker ved fremtidige anbud: Større grad av forutsigbarhet Å unngå dobbeltarbeid Sunn konkurranse Med bakgrunn i utfordringen knyttet til NAVs anbud for bilombygging ble det nedsatt en egen prosjektgruppe for å sikre kontinuitet og fremdrift i saken. Prosjektgruppen bestod av Roar Henriksen, HandiCare, Helge Bull Engelstad, Rep-Tek AS, Bjørn Heiret, Handi Norge og Øyvind Braseth, Hand-Pro. Etter at tildelingen av bilanbudet ble det i november gjennomført et vellykket evalueringsmøte hvor NAV gikk langt i å erkjenn feil og svakheter ved anbudsprosessen og hvor leverandørene med felles stemme på saklig måte fremla våre erfaringer og konkrete forslag til forbedrede løsninger for fremtidige anbud. Ny leder for interessegruppe bil Helge Bull-Engelstad, RepTek ble på medlemsmøte 17. oktober valgt som ny ledere etter Roar Henriksen, HandiCare. Henriksen forsetter som billeverandørenes representant i LFHs styre. Det ble i løpet av 2008 gjennomført fem møter i LFH Interessegruppe Bil. LFHs Anbefalte medisin: 1) Klart skille mellom anbud på ytelser (bilombygging) og varer (produkter) 2) Rammeavtaler basert på definerte kvalifikasjonskrav for biltilpasserverksteder 3) Kun minianbud for hvert konkrete ombyggingsoppdrag (ref Åpen anbudskonkurranse 0273 Spesialutstyr for Bil og Bilombygging) 20 LFH

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg?

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? Dagens agenda 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? a) Forventninger til den ideelle kunden b) Forutsetninger for gode anskaffelsesprosesser 3. Mål for Samarbeidsavtalene RHF+LFH+LMI

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Gjensidig avhengighet! Hartvig Munthe-Kaas, LFH

Gjensidig avhengighet! Hartvig Munthe-Kaas, LFH MTF Landsmøte, Voss 11.mai 2011 Gjensidig avhengighet! Hartvig Munthe-Kaas, LFH LFH Strategi 2010-2013 Fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon LFH organiserer rundt 130 leverandører av medisinsk utstyr

Detaljer

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet Postboks 7000, St Olavs plass 0130 Oslo Att.: Øyvind Melien Oslo 28.02.13 Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten LFH takker for

Detaljer

Forslag agenda. Anskaffelsesprosess Samarbeidsmuligheter og videre dialog. Velferdsteknologi Kommunemarkedet

Forslag agenda. Anskaffelsesprosess Samarbeidsmuligheter og videre dialog. Velferdsteknologi Kommunemarkedet Forslag agenda Kort presentasjon LFH Kort presentasjon Drammen kommune, Innkjøp Innovasjon og utvikling innen helse i Drammen kommune LFH publikasjoner Velferdsteknologi Kommunemarkedet Anskaffelsesprosess

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

LFH Markedsgruppe NAV. Møte 22. januar 2015

LFH Markedsgruppe NAV. Møte 22. januar 2015 LFH Markedsgruppe NAV Møte 22. januar 2015 Agenda NAV 1) Valg av nestleder i LFH MG NAV (10 min) 2) LFH Standpunkt hjelpemidler (15 min) 3) Handlingsplan LFH Markedsgruppe NAV status 2014 samt ny 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Da går vi for 5 med siste fargetone. Bare sett igang mrd rentegning og utvikling av fargepallett. Vi ønsker også gråtone versjon og kommer tilbake med engelsk tekst. www.lfh.no Dialog og samhandling LFHs

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-norge (LFH)

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-norge (LFH) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945)

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Hva er LFH? Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Medlemsbedriftene produserer, distribuerer, og selger medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Workshop med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og RHF Gardermoen, 8. februar 2013

Workshop med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og RHF Gardermoen, 8. februar 2013 Workshop med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og RHF Gardermoen, 8. februar 2013 Dialog og samarbeid - Jeg ønsker styrket samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren, akademia og næringslivet. Det må

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

LFH strategi 2014-2016. Vedtatt i styremøte 12.des. 2013

LFH strategi 2014-2016. Vedtatt i styremøte 12.des. 2013 LFH strategi 20142016 Vedtatt i styremøte 12.des. 2013 LFH strategi 20142016 Styret Markedsgrupper & Utvalg Struktur 20142016 Visjon Misjon Strategiske mål Utdypende om strategiske mål Mål 1 Delmål Markedsgrupper

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LFH som dialogpartner

LFH som dialogpartner LFH som dialogpartner «Gode offentlige innkjøp i kommunesektoren» Internt arbeidsdokument 6.mars/9.april 2013 Bakgrunn Innkjøp innenfor med.forbr. materiell og utstyr vil i større grad bli lagt til kommunene

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Velkommen til medlemsmøte LFH! Alternativ finansiering MTU. 28.jan 2014 Kl. 08.30-10.30 Kinoen, Forskningsparken

Velkommen til medlemsmøte LFH! Alternativ finansiering MTU. 28.jan 2014 Kl. 08.30-10.30 Kinoen, Forskningsparken Velkommen til medlemsmøte LFH! Alternativ finansiering MTU 28.jan 2014 Kl. 08.30-10.30 Kinoen, Forskningsparken Foreløpig program 08.30-08.45 Registrering, frokost 08.45-08.50 Velkommen 08.50-09.20 Status

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge

Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene,

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innhold. Organisasjon

Innhold. Organisasjon Årsrapport 2009 Innhold Organisasjon Styret og sekretariat...4 Styreleders rapport...6 Generalsekretærens rapport...8 Økonomi... 10 Interessegrupper NAVs og leverandørenes rolle i hjelpemiddelformidlingen...

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer