Innhold. Organisasjon Styret og organisasjon...4 Styreleders beretning...6 Generalsekretærens rapport om virksomheten Økonomi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Organisasjon Styret og organisasjon...4 Styreleders beretning...6 Generalsekretærens rapport om virksomheten 2008...8 Økonomi..."

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Innhold Organisasjon Styret og organisasjon...4 Styreleders beretning...6 Generalsekretærens rapport om virksomheten Økonomi NAVs innkjøp av hjelpemidler med balanse og sunn konkurranse...16 LFH Interessegruppe REHAB LFH Interessegruppe biltilpasning LFH Interessegruppe hørsel Helseforetakenes innkjøp av medisinsk utstyr Behov for økt produktivitet i norsk helsevesen...23 LFH Interessegruppe medisinsk engangsutstyr (MEU) LFH Interessegruppe medisinsk teknisk utstyr LFH Interessegruppe ortopedi Medlemsoversikt LFH...28 Leverandørforeningen for Helsesektoren Sandstuveien 70, Postboks 169 Manglerud 0612 Oslo Telefon Fax Mail:

3 Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) LFH organiserer vel 130 leverandører av medisinsk utstyr og hjelpemidler for funksjonshemmede i Norge som bl.a. omfatter: Medisinsk engangsutstyr og kirurgisk utstyr for ortopedi Medisinsk teknisk utstyr, IT og telemedisin Akuttmedisinsk utstyr, intensiv, anestesi og ernæring Ulike tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede Tilpassing av bil for funksjonshemmede Hørselsutstyr Foreningen skal bidra til økt forståelse mellom helsevesenet og leverandørene slik at innkjøp, distribusjon og anvendelse av hjelpemidler gir størst mulig samfunnsøkonomisk effekt. Vårt mål er å bidra til økt forståelse for bransjens rolle i verdikjeden og bidra til en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i Norge. LFH 3

4 Styret Jørn Dreyer, Puls AS, adm. direktør, styreleder Jostein Fylling, Medema Norge AS, markedsdirektør, nestleder i styret Morten Bakken, (til ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2008) Audiotronics AS, daglig leder Jørgen Sætre, (fra ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2008) Medisan AS, adm.direktør Trond Dahl-Hansen, SCA Hygiene Products AS, divisjonsdirektør. På valg i 2008 På valg i generalforsamlingen 1. april var: Hege Hvaring for 3. og siste periode* (stilte ikke til gjenvalg) Øyvind Braseth for 2. periode (stilte ikke til gjenvalg) Annette Jünemann for 2. periode. (enstemmig gjenvalgt) Rolf Lønseth for 2. periode. (enstemmig gjenvalgt) På valg 2009 Jostein Fylling, Medema (kan ikke gjenvelges fordi han har sittet i tre perioder) * En valgperiode er 2 år Generalforsamling Består av samtlige medlemsbedrifter Rolf Lønseth, ConvaTec Norge AS, Business Manager, Nordic Region Annette Jünemann, B. Braun Madical AS, divisional manager Roar Henriksen, Handicare AS, divisjonssjef (nytt styremedlem fra generalforsamlingen 1. april) Hege Hvaring, Baxter AS, adm.direktør, styreleder frem til generalforsamling 1. april Øyvind Braseth, Hand-Pro AS, daglig leder (til generalforsamlingen 1. april) Styre 7 medlemmer valgt av Generalforsamling Sekretariat Generalsekretær Knut Løvdal Interessegruppe LFH MEU Interessegruppe LFH ORTOPEDI Interessegruppe LFH MTU Interessegruppe LFH HØRSEL Visegeneralsekretær Hartvig Munthe-Kaas Interessegruppe LFH REHAB Interessegruppe LFH BILTILPASNING 4 LFH

5 Styremøter Det er avholdt 10 styremøter i I tillegg deltar styrets medlemmer ofte på møter i de respektive interessegruppene. Generalforsamling Ordinær generalforsamling ble avholdt på Radisson SAS Plaza hotell tirsdag 1. april med 40 av foreningens 134 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Det forelå én fullmakt. I tillegg til sakene fastsatt i vedtektene forelå det forslag til endringer av vedtektene og foreningens etiske regler. Forslaget om endring av vedtekten vedrørende valgkomité ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til endring av etiske regler vedrørende utprøving og testing av medisinsk teknisk utstyr ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til strategi for perioden ble presentert av styrets leder. Ekstarordinær generalforsamling Tirsdag 21. Oktober 2008 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i LFHs lokaler på Ryen. 16 av foreningens 144 stemmeberettige medlemmer var tilstede. Til behandling forelå to saker: 1. Valg av nytt styremedlem etter Morten Bakken, Audiotronics AS Jørgen Sætre, Medisan AS ble enstemmig valgt som nytt styremedlem etter Morten Bakken, Audiotronics. 2. Forslag til samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst på vegne av de regionale helseforetakene og LFH Ekstraordinær generalforsamling sluttet seg enstemmig til forslag til Samarbeidsavtale mellom Helse Sør- Øst på vegne av alle helseforetakene og LFH med følgende kommentarer: Styret gis fullmakt til å sluttføre arbeidet med en Samarbeidsavtale mellom Helse. RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) med følgende kommentarer til utkast utsendt med innkallingen til Ekstraordinær generalforsamling (se vedlagte avtaleutkast): a) Behov for en presisering av at det er ansatte i helseforetakets ansvar å sørge for at klarering foreligger. b) Ønske om en presisering av at godkjenning skal foreligge på avdelingsnivå. c) Det ble understreket at unntak om støtte til tellende kurs for leger (ref avtale mellom Den norske Legeforening og Leverandørforeningen for helsesektoren) bør gjøres gjeldende også i avtalen mellom regionale helseforetak og LFH. LFH 5

6 Styreleders beretning Et mer synlig LFH Aktivitetsnivået i Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) var i 2008 vesentlig høyere enn tidligere år. Fortsatt er fokus på konsekvensene av sentraliserte innkjøp i helse-norge viktigste prioritet for interesseorganisasjonen for medisinsk ustyr og hjelpemidler. Gjennom faktabasert dialog har vi styrket vår posisjon og øket oppmerksomhet om bransjens rolle i verdikjeden både overfor politikere og myndigheter. Et sentralt utgangspunkt for LFHs kommunikasjon er den utredning som professor Nils Henrik von der Fehr ved Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjort om konsekvensene av sentraliserte innkjøp i helsesektoren. Rapporten ble i 2008 fulgt opp av en egen analyse fra Econ Põyry om NAVs innkjøp av hjelpemidler. Sentralisering av innkjøpene vi merker en holdningsendring Sentralisering av innkjøp av medisinske produkter er og vil alltid bli en avveining mellom nødvendig mangfold og prisnivå. Det vi dessverre ser er innkjøpernes manglende vurderinger av de langsiktige virkningene av for store innkjøp. Helse Sør-Øst utgjør ca 50 % av det norske sykehusmarked. Om man der velger én leverandør av f. eks. hofteimplantater, hva skal de andre leverandørene gjøre i de to, tre, fire årene hvor en leverandør har en monopolsituasjon for halvdelen av det nasjonale marked? Det som skjer er at disse dreier sin virksomhet over på områder som gir bedre forutsigbarhet. Det er vanlig ansvarlig bedriftsstyring. Og hvordan er mangfoldet da, for neste anbudsrunde? Disse forhold gjør seg gjeldende også for NAVs innkjøp av hjelpemidler. Likevel; i forhold til holdninger vi møtte for tre år siden, merker vi en endring. Flere er nå opptatt av de faktiske langtids-virkningene. Spesielt gjelder dette medisinsk fagpersonell og pasientorganisasjoner. Professor von der Fehrs analyse har uten tvil bidratt positivt til dette. Bedre samhandling med regionale helseforetak Forhandlingene om leverandørforeningens avtale med Helse Sør-Øst (HSØ) er nå i sluttfasen, og partene er enige om rammene for relasjonen mellom personell ansatt i helseforetakene og medlemmene av LFH. Gjennom avtalen får vi nå klare, transparente og forutsigbare betingelser for dialogen mellom leverandører og helsepersonell. Helse Sør-Øst (HSØ) fikk i 2007 oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) om å utvikle en samhandlingsavtale med LFH som representant for leverandørene. Den modell som etableres for samhandling mellom HSØ og LFH skal være modell for tilsvarende avtaler med de øvrige regionale helseforetakene. Gjennomslag hos NAV Den konstruktive samhandlingen med NAV har fortsatt i 2008, og vi opplever nå både gjennomslag for vår prinsipielle standpunkter og generelt en mer positiv holdning til leverandørenes rolle i verdikjeden for hjelpemidler. LFH har fått aksept både for at det skal holdes tilbudskonferanser for alle interesserte rett etter at anbud er utlyst, og ikke minst at det skal gjennomføres evalueringsmøter etter gjennomførte anbud. Flere vellykkede evalueringsmøter er allerede avholdt, og LFH arbeider aktivt for at leverandørene også skal gis anledning til å komme med relevant markeds- og produktinformasjon til NAV og deres referansegrupper før arbeidet med nye anbud starter opp. 6 LFH

7 Styreleder Jørn Dreyer, LFH En viktig årsak til at LFH har nådd frem er trolig en kombinasjon av meget aktive tillitsvalgte, spesielt gjennom Arbeidsutvalg Rehab ledet av Eric Steira fra Invacare og aktiv dialog med ulike nivåer i NAVs organisasjon. Fortsatt er den løpende kontakten med NAV Spesialenheter og hjelpemiddelsentraler viktig, sentralt er også kontakten med toppledelsen i NAV og ikke minst NAV Drift og utvikling som har ansvaret for alle anbudsprosessene. LFHs argumentasjon er bygget opp gjennom de to utredningene gjort i foreningenes regi (von der Fehr og Econ) og ikke minst basert på konstruktive innspill fra vår juridiske rådgiver Kvale & co. Behov for raskere implementering av ny medisinsk teknologi En svært viktig oppgave for LFH er å bidra til at ny medisinsk teknologi implementeres raskt. Med den kraftige økningen i behandlingsbehovet vi ser fremover er dette en forutsetning for å kunne løse de økende helseoppgavene. Av sykehusenes totale driftskostnader utgjør lønn mer enn 70 %. Medisinske utstyr utgjør mindre enn 5 %. Det betyr at personellinnsparende medisinsk teknologi lett kan gi mer helse for pengene, selv om produktet er dyrere i anskaffelse. Det kategoriske skillet mellom personalkostnader og materiellkostnader i sykehusene i dag er sterkt til hinder for denne effektiviseringsutviklingen. Dette må det gjøres noe med! LFH rolle stadig viktigere Samfunnets og helsevesenets strukturelle endringer, både her i Norge og internasjonalt, betyr at samling og organisering av interesser i et felles, sterkt talerør stadig blir viktigere. LFHs viktigste oppgave blir å tydeliggjøre leverandørenes situasjon i det kontinuerlig endrede samfunnsbildet. Det vi sier må være etterrettelig, korrekt og bygge på langsiktige vurderinger. Og vi må legge det frem på en slik måte at vår motpart får god forståelse av de faktiske forhold. Bare på den måten kan vi sammen komme frem til de beste løsningene for pasienten, helsevesenet og for oss som leverandører. Sammen er vi sterke Den viktigste årsaken til at LFH er blitt mer synlig i løpet av 2008 er at vi har stått samlet. Ved flere anledninger har en felles front gjort at vi har fått gjennomslag på områder hvor enkeltmedlemmer med stor grad av sansynlighet ikke ville ha nådd frem. Det skulle være nok å nevne flere anbud fra NAV og regionale helseforetak samt ortopedileverandørenes felles agering i forhold til utstilling på høstmøtet til Norsk Ortopedisk forening. Samhold skal gi oss gjennomslag også i det året vi nå er inne i. Foreningens modell med aktive tillitsvalgte har sammen med et styrket sekretariat bidratt til et høyere aktivitetsnivå enn det som har vært mulig tidligere år. Fra mars 2008 var foreningens første visegeneralsekretær Hartvig Munthe-Kaas på plass. LFH har videreført tradisjonen med aktiv samhandling med alliansepartnere, og kontakten er i løpet av året blitt styrket i forhold til blant andre Legemiddelindustriforeningen (LMI), Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Hørselhemmedes Landsforbund, Apotekerforeningen og andre. Jørn Dreyer Styreleder LFH LFH 7

8 Generalsekretærens rapport Stor interesse for von der Fehr-rapporten Konklusjonene fra von der Fehr rapporten om konsekvenser av sentraliserte innkjøp i helsesektoren ble presentert for politikere og embedsfolk på våren I løpet av noen hektiske vintermåneder hadde vi vellykkede møter med blant andre politisk ledelse i Helseog omsorgsdepartementet (HOD), Eieravdelingen i departementet samt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. På tampen av 2007 ble konklusjonene fra rapporten diskutert på en rundebordskonferanse. Aftenposten hadde en god artikkel om temaet, og generalsekretæren hadde i tillegg en kronikk i «Dagens medisin». Econ med kritisk analyse av NAVs innkjøpsrutiner Econ Põyry har på oppdrag fra LFH analysert NAVs innkjøp av hjelpemidler for funksjonshemmede. Analysen omfatter en beskrivelse av markedet for tekniske hjelpemidler og bilombygging samt NAVs organisering av hjelpemiddelområdet og innkjøpsrutiner. Econ har i tillegg gitt anbefalinger om mulige samfunnsøkonomiske forbedringer i NAVs innkjøpsrutiner. Vår strategi har vært å involvere NAV i konstruktiv dialog heller enn å krisemaksimere i media. Det er i løpet av 2008 gjennomført flere arbeidsmøter med NAV og ledelsen er blitt godt kjent med konklusjonene og anbefalingen i LFHs Econ-rapport. Det er min overbevisning at vår strategi om faktabasert dialog, objektiv dokumentasjon gjennom Econ-rapporten og fokusert arbeid fra tillitsvalgte og sekretariatet er de viktigste suksessfaktorene for foreningens gode relasjon med NAV. Ny avtale mellom Legeforeningen og LFH: Åpen og ryddig samhandling med legene LFH har tatt initiativ til en nærmere kontakt med Den norske Legeforening (Legeforeningen). Et sentralt tema i kontakten med Legeforeningen har vært en revisjon av tidligere avtale om samhandling mellom leger og leverandører av medisinsk utstyr. Den nye avtalen gir våre medlemmer klare retningslinjer for dialogen med legene og ikke minst større mulighet til deltakelse også på poenggivende kurs. Det er viktig at medlemmene kjenner til innholdet i den nye avtalen, da de har plikt til å holde seg oppdatert og ikke begår brudd på avtalen. Formålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom leger og utstyrsleverandører skjer på en troverdig og tillitsvekkende måte. Legeforeningen åpner for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Det er nå åpnet for at underforeninger (spesialistforeninger) i Legeforeningen kan ha utstillere med medisinsk teknisk utstyr på tellende kurs én gang i året. Dette ble vedtatt på Legeforeningens Landstyremøte 22. mai. EUCOMED vår europeiske bransjeorganisasjon nordisk modell kopieres i resten av Europa Kontakten mellom Sailab i Finland, Swedish Medtech i Sverige, Medicoindustrien i Danmark og LFH i Norge har alltid vært god. De nordiske lands helsevesen og utvikling av behandlingstilbud og organiseringen av disse er mye lik hverandre. Problemstillinger og utfordringer for bransjen er ofte de samme og nytten av erfarings- og meningsutveksling derfor ofte svært nyttig. 8 LFH

9 I tillegg til telefon og e-post kontakt er det nå etablert to nordiske møter per år i tillegg til de to, tre gangene partene treffes i Eucomed sammenheng. Eucomed har iakttatt de gode resultater av dette og inviterer andre deler av Europa til samme cluster modell, hvor land med lik helsepolitikk og lignende helsevesen danner kommunikasjonsgrupper utenfor Eucomeds sentrum, likevel hele tiden med god kontakt med hovedkontoret i Brussel. Vellykket jusseminar Med nær 70 interesserte deltakere må vi kunne konkludere med at juss-seminaret som ble arrangert av LFH i juni ble en suksess. Deltakeren fikk en strukturert gjennomgang av sentrale juridiske problemstillinger om LFHs etiske regler, konkurranselovgivningen og KOFAs (klagenemd for offentlige anskaffelser) rolle og mandat. I tillegg ble det satt av mye tid til fakta om og spørsmål i tilknytning til Lov om offentlige innkjøp. 58 % respons på LFHs medlemsundersøkelse: Medlemmene tilfreds med styrets prioriteringer Medlemmene ga i den omfattende web-baserte medlemsundersøkelsen som LFH gjennomførte i oktober full tilslutning til styrets prioriteringer. Dette var noe av utgangspunktet da hele styret i slutten av november var samlet for å videreutvikle forenings strategi. I tillegg til de eksisterende fire strategiske prosjekter besluttet styret at det i perioden skal satses på kompetanseutvikling for medlemmene og deres ansatte, samt at det skal gis mer ressurser for at foreningen skal få en posisjon også innenfor det viktige kommunemarkedet (primærhelsetjenesten). Pasient- og personellsikkerhet på agendaen Styret i LFH har definert sikkerhet for pasienter og helsepersonell som et strategisk prosjekt for foreningen. Myndighetenes arbeid med denne viktige problemstillingen er i stor grad fokusert om aktiviteter i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Etter en periode med kartlegging av hva som skjer på dette viktige området er nå også vi på banen. Etter møtet med leder i Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, dr. Øystein Flesland i juni, er LFH nå direkte involvert i denne enhetens arbeid. Første milepæl var at styreformann og generalsekretær deltok på Nasjonalt Kunnskapssenters konferanse om pasientsikkerhet i september. LFH med egen statistikkfunksjon LFH er etter vedtak i styret i ferd med å bygge opp en egen statistikkfunksjon for å kunne dokumentere bransjens omfang samt å gi medlemmene viktig og relevant markedsinformasjon. Det er LFHs mål at statistikken skal være mest mulig komplett, og leverandører som ikke er medlemmer av foreningen vil også inviteres til å være med på statistikksamarbeidet. LFH har engasjert Institutt for bransjeanalyser (IBA Research AS) til å stå for det praktiske arbeidet i forbindelse med statistikken. Så langt er statistikk for elektriske rullestoler, stomi- og sårprodukter etablert. Arbeidet med nye statistikker innen produktområdene ernæring og rehab er startet opp, og vil etter planen være operative i løpet av første halvår LFH 9

10 Fem nye medlemmer LFH har i løpet av 2008 fått fem nye medlemmer. De nye er Codan AS (medisinsk teknisk utstyr og engangsutstyr), Hellanor AS (bilombygging), Adaptor AS (tidl. Blindes produkter), Unitronic AS og Cardinal Health Norway (begge medisinsk teknisk utstyr). Det har i løpet av året også skjedd enkelte utmeldinger, først og fremst på grunn av oppkjøp/fusjoner. Ved årets utgang var det 133 medlemmer i LFH. Neste generasjon LFH sekretariat etablert 2008 har vært et merkeår for Leverandørforeningen. Med ansettelsen av visegeneralsekretær ble sekretariatets bemanning nær fordoblet og effektiviteten økt enda mer. Det er stor dynamikk i det norske helsevesenet for tiden og aldri tidligere har LFH hatt på langt nær den mengden saker til behandling som i løpet av Først og fremst er det de radikale forandringene på helseforetakssiden og i NAV som er årsak til dette. I tillegg har vi også startet opp separat aktivitet vis a vis kommunehelsemarkedet. Nytt, moderne datasystem er på plass og nye, avanserte programmer for medlemskommunikasjon under innføring. Alt i alt betyr dette at neste generasjon sekretariat nå er etablert. Et sekretariat som benytter oppdaterte og tilpassede IT-løsninger. Dette for enda bedre å kunne bidra til medlemmenes og helsevesenets beste. Sunn og meget effektiv organisasjonsmodell Mange er imponert over LFHs effektivitet. LFH får gode tilbakemeldinger om dette både fra medlemmer og fra bransjeforeninger i andre land. LFHs gode arbeidsevne skyldes først og fremst organisasjonsmodellen hvor medlemmenes frivillige innsats er gitt de aller beste vilkår. Som det fremgår av organisasjonskartet er bransjen delt opp etter produktkategorier i såkalte interessegrupper. Nå har vi 6 slike interessegrupper; tre som jobber mot sykehusmarkedet og tre som jobber mot NAV. På denne måten får vi den beste utnyttelsen av medlemmenes kompetanse. Både når det gjelder produkt, marked og myndighetenes markedsstyring. Og kanskje viktigst, medlemmene er selv medvirkende årsak til sakenes utfall. Hver av interessegruppene har dessuten sin representant i LFHs styre. Det sikrer nærhet mellom topp og bunn i organisasjonen. Knut Løvdal Generalsekretær 10 LFH

11

12 Årsresultat Styret anbefaler at underskuddet for 2008 (NOK ) dekkes gjennom årets avkastning fra lønnsgarantifondet med NOK , og at det resterende (NOK ) dekkes av egenkapitalen. Resultatregnskap pr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Avskrivninger på varige driftsmidler Andre drikftkostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Rentaavkastning fra LFH Fonds Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra annen egenkapital Sum overført LFH

13 Balanse pr EIENDELER Note Varige driftsmidler Kontormaskiner Inventar og lignende Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Off.avgifter, skattetrekk m.m Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, den LFH 13

14 Noter til årsregnskapet 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 Ansatte, godtgjørelser, m.v. Personalkostnader består av følgende poster: Lønninger inkl. påløpte feriepenger Oppgpl kostnader avis og lignende Personalforsikringer og lignende Pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Refusjon sykelønn Innleid hjelp Andre sosiale kostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 3 Godtgjørelser: Daglig leders samlede avgiftspliktige godtgjørelser i 2008 var kr Det er ikke utbetalt særskilt godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr hvorav kr gjelder bistand utover den lovbefalte revisjon. Beløpene er inkl. mva. Note 3 Varige driftsmidler Kontormask. Inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for avskrivninger 33,33 % 33,33 % Note 4 Egenkapital Utstyrsregisteret ble avviklet pr og rest egenkapital ble overført til LFH. Tidligere avsatt til aktivitetsfond kr inngår også i annen egenkapital. Etter at det er mottatt kr fra LFH Fonds ble årets resultat et underskudd på kr som er dekket ved overføring fra annen egenkapital som pr kr Note 5 Bundne bankinnskudd Herav gjelder kr bankinnskudd skattetrekk. 14 LFH

15 LFH 15

16 NAVs innkjøp av hjelpemidler med balanse og sunn konkurranse De aller fleste leverandørene av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede i Norge er medlemmer av LFH (Leverandørforeningen for helsesektoren). I LFH diskuteres de prinsipielle problemene bransjen står overfor. NAV er den klart viktigste kunden for mange av medlemmene, og NAV s anbudspraksis er således et sentralt tema for foreningen og dens medlemmer. For enkelte av medlemmene er NAV eneste kunde. Leverandørenes rolle i verdikjeden for hjelpemidler er å bidra til økt livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom at: Riktig produkt, leveres til rett tidmed riktig pris anvendes og vedlikeholdes på riktig måte hvor opplæring i bruk og tilpasning er en del av leveransen Dette fordrer leverandører og produsenter med et langsiktig perspektiv, og som kontinuerlig arbeider aktivt med: Produktutvikling og testing Produksjonseffektivisering Kompetanseutvikling Helhetlige logistikkløsninger For at bransjen skal kunne bidra best mulig med sitt i verdikjeden er forutsigbarhet knyttet til markedsadgang og avsetningsmuligheter avgjørende. NAV s anbudspraksis har skapt stor grad av uforutsigbarhet i bransjen, noe som vil få alvorlige konsekvenser for brukerne og NAV, spesielt over tid. NAVs anbudspraksis innebærer en sentralisering av innkjøp av hjelpemidler for funksjonshemmede. Sentralisering av innkjøp kan ha negative konsekvenser for alle i verdikjeden: Større avstand mellom kjøper og bruker Nærheten til brukerne (både terapeuter og sluttbrukere) blir redusert Tap av kunnskap om sluttbrukeres behov og muligheter Når produktspekteret smales inn må det velges gjennomsnittsløsninger, og brukeren fratas muligheten til den optimale løsningen Innkjøpene basers på juridiske prinsipper og bedriftsøkonomiske vurderinger, uten en helhetlig og samfunnsøkonomisk vurdering av hvert enkelttiltak Redusert konkurranse og svekket produkttilbud En konsentrasjon om et mindre antall leverandører og monopol også på selgersiden Redusert produktutvikling og inovasjon Færre men mer standardiserte produkter som tilbys av et mindre antall leverandører Fakta om funksjonshemming i Norge Det er totalt personer med funksjonshemming i Norge (2007) av disse er uten fast arbeid selv om av dem ønsker det personer får årlig anskaffe hjelpemidler (låne eller kjøpe) ulike hjelpemidler er registrert i NAVs register Hjelpemidler omfatter både produkter (rullestoler, høreapparater osv) og tjenester (for eksempel tilpasning av spesialbiler og rullestoler) Statens utgifter til hjelpemidler Statens utgifter til hjelpemidler var i 2006 ca 4,6 milliarder kroner, budsjett 2009 nær 5,5 milliarder. St prp Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Kap 2661, post 73 78) Hjelpemidler mv under arbeid og utdanning Tilskudd til biler Bedring av funksjonsevnene, hjelpemidler Bedring av funksjonsevnene, hjelpemidler som tjenester Ortopediske hjelpemidler Høreapparater 116 mill kr 930 mill kr mill kr 120 mill kr 830 mill kr 500 mill kr 16 LFH

17 Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede: LFH Interssegruppe Rehab Aktiv og konstruktiv samhandling med NAV 2008 har vært et meget aktivt år når det gjelder LFHs dialog med NAV. En rekke møter har blitt avholdt, og vi føler absolutt at dialogen er styrket og holdninger endret i positiv retning. Det er vår oppfatning at vi er på god vei mot bedre rammevilkår for leverandørene av hjelpemidler, men konstaterer at det fortsatt er et stykke å gå. Gjennom konstruktiv dialog med toppledelsen i NAV har LFH oppnådd gjennomslag for viktige prinsipper om leverandørenes rolle i anbudsprosesser og forståelse for negative konsekvensen av sentralisert innkjøp av hjelpemidler. Kontakt med toppledelsen i NAV har bidratt til at vi nå opplever en mer konstruktiv samhandling mellom NAV og LFH. Løpende kontakt med både NAV Spesialenheter og hjelpemiddelsentraler og NDU (NAV Drift og utvikling) Brukerrettede anskaffelser har bidratt til å styrke samarbeidet mellom NAV og LFH. Det ble i løpet av 2008 gjennomført tre ordinære samhandlingsmøter mellom NAV og LFH, i tillegg til en rekke kontaktmøter på ulike nivåer i organisasjonen. LFH har på vegne av våre medlemmer tatt aktiv del i gjennomføringen av flere store anbud i regi av NDU. Gjennom samlet opptreden har vi oppnådd både endrede rammevilkår, nødvendige utsettelser av anbudsfrister og ikke minst større grad av forutsigbarhet for leverandørene. I april ble Konkurransetilsynet orientert om LFHs bekymringer for de negative konsekvensene av sentraliserte innkjøp i helsesektoren. Fokus fra foreningens side var først og fremst de uheldige konsekvensene av NAVs anbudsrutiner hvor spesielt anbudene for manuelle rullestoler, bilombygging og ørepropper ble trukket frem som eksempler. Nye rutiner i NAVs anskaffelsesprosess for hjelpemidler LFH har fått gjennomslag for sine forslag til hvordan leverandørene kan bidra til gode anbudsprosesser. Det er enighet om at det ved utlysning av anbud skal gjennomføres tilbyderkonferanser for alle interesserte. Videre er det bestemt at det rett etter tildeling av anbud skal foretas evalueringsmøter hvor både leverandørene og NAV/NDU kommer med innspill om hvordan prosessen har vært gjennomført og hva som kan forbedres neste gang. I løpet av 2008 ble det gjennomført anbudsevalueringer for ørepropper, bilombygging og om madrasser. LFH arbeider i tillegg med å oppnå aksept for at det før arbeidet med nye anbud starter opp bør det gjennomføres et dialogmøte hvor leverandørene gis mulighet til å gi innkjøpere og referansegruppen til NAV kunnskap om markedssituasjonen, produktutvikling og annet som kan være relevant for arbeidet med planlagt anbud. Et sentralt tema på workshop med NAV i oktober var hvilke faser som inngår i NDUs anbudsprosesser for anskaffelser av hjelpemidler. På arbeidsmøtet deltok Eric Steira (Leder Interessegruppe og Arbeidsgruppe Rehab), Jostein Fylling (styremedlem), Anders Olborg, Medinor (medlem Arbeidsgruppe Rehab) generalsekretæren og visegeneralsekretæren fra LFH sammen med personer fra NAV Spesialenheter og NAV Drift og utviking (NDU) LFH vil sammen med NAV i løpet av våren 2008 gjennomføre et kurs for våre medlemmer om formen og innholdet i NAVs innkjøpsrutiner. Kurset vil også omfatte juridiske problemstillinger i tilknytning til anbudene. ECON rapporten om NAVs innkjøpsrutiner Econ Põyry har på oppdrag fra LFH analysert NAVs innkjøp av hjelpemidler for funksjonshemmede. Analysen omfatter en beskrivelse av markedet for tekniske hjelpemidler og bilombygging samt NAVs organisering av hjelpemiddelområdet og innkjøpsrutiner. Econ har i tillegg gitt anbefalinger om mulige samfunnsøkonomiske forbedringer i NAVs innkjøpsrutiner. Econ leverte sin rapport 4. august 2008, og konkluderte blant annet med at: Nåværende anbudspraksis bidrar ikke til å sikre produktutvalget og konkurransen på sikt Hensynene til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og LFH 17

18 etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessene er ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad i dagens regime Det er ikke akseptabelt å forsette med anbudsprosesser som innebærer så mye usikkerhet og problemer som vi hittil har sett NAV mangler kunnskap om markedene for hjelpemidler og forståelse for langsiktige konsekvenser av egen innkjøpspraksis ECONs anbefalinger Econ anbefaler i sin rapport at NAV både må skaffe seg bedre markedskunnskap om de ulike produktområdene, samt at anbudsprosessen må forbedres vesentlig. NAV må opparbeide bedre forståelse for konsekvensene i markedet av egne handlinger før nye anbud utlyses. I tillegg må anbudsprosessene forbedres vesentlig i forhold til det som har vært tilfelle så langt. NAV samhandling i nye former På Samhandlingsmøte med NAV 2. juni ble det blant annet drøftet behovet for kompetanseoverføring både fra leverandørene og LFH til NAV, men også fra NAV og hjelpemiddelsentralene til leverandører. Det siste er ikke minst viktig i forbindelse med produktutvikling og innovasjon. På møtet ble det enighet om at det skal etableres en felles arbeidsgruppe mellom LFH og NAV som skal vurdere og foreslå rammer for 1. Opplæring av personell ved hjelpemiddelsentralene 2. Kompetanseoverføring/deltakelse i produktutvikling hos leverandører for spesialister hos NAV (innovasjons-pool hos NAV) 3. Etiske regler for samhandling mellom LFH, leverandørene og NAV Eric Steira og Hartvig Munthe-Kaas vil være LFHs representanter i arbeidsgruppen. Hjelpemiddelsentralene med manglende lojalitet til inngåtte anbud Det har ved flere anledninger vist seg at hjelpemiddelsentralene ikke er lojale mot den/de leverandører som har blitt tildelt anbud. I tillegg har det vært eksempler på at det har vært uklarhet om tidspunkt for ikrafttredelse av nye anbud. Brev ble i november sendt NAV fra LFH i sakens anledning. NAV uttrykte klart at de ikke kunne akseptere den praksis som LFH påpekte og at de ville ta dette opp med alle hjelpemiddelsentralene. Hjelpemiddeldatabasen med leverandørenes hjemmeside som kilde Leverandørene har ved flere anledninger påpekt manglene ved og fraværende brukervennlighet for NAVs hjelpemiddeldatabase. Det er leverandørens holdning at databasen i sin nåværende form er mer en belastning enn et nyttig verktøy. Vårt forslag til alternativ løsning er: NAV oppretter en hjelpemiddelportal på sine hjemmesider med link til leverandørenes hjemmesider Linken til leverandørenes egne hjemmesider er kilde til relevant produktinformasjon som til enhver tid er oppdatert De produkter som er prisforhandlet gjennom anbud med NAV merkes med «tag» (NAV-logo) hos den enkelte leverandør Offentlig utvalg for evaluering av hjelpemiddelområdet Offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet ble oppnevnt i statsråd 25. april. LFH deltar med generalsekretær Knut Løvdal i den referansegruppen som er oppnevnt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. PricewaterhouseCoopers (PWC) er engasjert av utvalget til blant annet å utrede organiseringen av innkjøp i NAV. LFH presenterte i møte med PWC i februar 2009 foreningens standpunkter med spesielt fokus på lovens mulighet for parallelle rammeavtaler. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember Statistikk elrullestoler i full gang Det ble Hepro som var først ute med sin rapportering til LFHs statistikk om omsetningen av elektriske rullestoler. Tallene for årets tre første kvartaler 18 LFH

19 viste at det ble solgt til sammen elektriske rullestoler til NAV med en samlet verdi på 256 millioner kroner i løpet av de tre første kvartalene i Det er 10 medlemmer som rapporteres tall til LFHs statistikk for el-rullestoler. Samarbeid med brukerorganisasjoner LFH har tatt initiativ til et nærmere samarbeid med Norges handikapforbund (NHF). Tilsvarende initiativ er også tatt med FFO. Gjennom halvårlige samarbeidsmøter og løpende dialog skal de to foreningene styrke sine posisjoner gjennom konkret samarbeid på områder hvor man har felles standpunkter. LFHs prinsipper for hjelpemiddelmesser Et eget utvalg blant rehab-medlemmene har foreslått rammer for LFHs engasjement i forbindelse med regionale hjelpemiddelmesser. LFHs hovedprinsipper for deltakelse i forbindelse med planlegging og gjennomføring av hjelpemiddelmesser er: 1. Lokalt engasjement gjennom regionale messer skal stimuleres og videreutvikles 2. Hjelpemiddelmesser skal være basert på nøkternhet og kostnadsbevissthet fra arrangørene, og drives etter selvkostprinsippet. Kostnadene for deltakelse skal kun dekke de reelle utgifter for arrangøren. 3. Samarbeid med NHF sentral og regionalt er ønskelig 4. LFH bør bidra til aktiv markedsføring av regionale messer 5. Alle messer skal være åpne for alle medlemmer av LFH Stor aktivitet for Arbeidsgruppe Rehab For å oppnå større grad av kontinuitet i arbeid med rehab-problemstillinger i LFH ble det i 2008 valgt en egen arbeidsgruppe. Det har vært gjennomført månedlige møter i arbeidsgruppen som har bestått av: Eric Steira, Invacare, leder Arne Fr. Mathisen, Sunrise Medical Erik Fossum, Handicare Glenn Kjær, Etac Anders Olborg, Medinor Tore Simensen, BoJo Generalsekretæren og visegeneralsekretær har deltatt på møtene i Arbeidsgruppe Rehab, med sistnevnte som operativt ansvarlig på sekretariatet. Rehabgruppen har fortsatt tro på at dialog og samhandling med NAV også i fremtiden vil gi medlemmene rettferdige og forutsigbare rammebetingelser, med gode samfunnsøkonomiske løsninger. Det er gjennomført fem møter i LFH Interessegruppe Rehab i løpet av Møtet i LFH Interessegruppe Rehab 1. september hadde Econ-rapporten som hovedtema. Rehab-medlemmene er i tillegg blitt informert om foreningens aktiviteter gjennom Medlemsinformasjon og egen statusrapport rehab i november. En egen messegruppe med Per Jon Faldalen, Molift som leder er etablert for å sette LFHs prinsipper for hjelpemiddelmesser ut i livet. LFH sitter nå i styringsgruppen for Hjelpemiddelmessen Øst som er et samarbeid mellom NHF og LFH. Det er opprettet en egen messekalender på LFHs hjemmesider med oversikt over relevante hjelpemiddelmesser i Norden. LFH 19

20 Tilpasning av bil for funksjonshemmede: LFH Interessegruppe biltilpasning Bilanbud til strykkarakter Føljetongen med NAVs anbud for biltilpasning startet allerede i august Etter et utall av endringer, tilbakekallinger og utsettelser kom man først i mål i november LFH har på vegne av medlemmene tatt den manglende forutsigbarheten og uryddige prosessen opp med NAV på ulike nivåer. I et godt besøkt møte i Interessegruppe biltilpasning den 26. mars ble foreningens offisielle syn på bilandbudet konkretisert til: Vårt budskap LFH ønsker å bidra til effektive og samfunnsøkonomiske lønnsomme anbudsprosesser for biltilpasning: Vårt mål er sikre spesialtilpassede biler for funksjonshemmede basert på samspill mellom billeverandør, biltilpasser, NAV og brukeren selv Eksisterende anbudsprosess er lite egnet for biltilpasning Dagens anbudsprosess er ikke en samfunnsøkonomisk god løsning Anbudsprosessen slik den gjennomføres i Norge i dag har negative konsekvenser for sikkerheten til brukerne LFH ønsker ved fremtidige anbud: Større grad av forutsigbarhet Å unngå dobbeltarbeid Sunn konkurranse Med bakgrunn i utfordringen knyttet til NAVs anbud for bilombygging ble det nedsatt en egen prosjektgruppe for å sikre kontinuitet og fremdrift i saken. Prosjektgruppen bestod av Roar Henriksen, HandiCare, Helge Bull Engelstad, Rep-Tek AS, Bjørn Heiret, Handi Norge og Øyvind Braseth, Hand-Pro. Etter at tildelingen av bilanbudet ble det i november gjennomført et vellykket evalueringsmøte hvor NAV gikk langt i å erkjenn feil og svakheter ved anbudsprosessen og hvor leverandørene med felles stemme på saklig måte fremla våre erfaringer og konkrete forslag til forbedrede løsninger for fremtidige anbud. Ny leder for interessegruppe bil Helge Bull-Engelstad, RepTek ble på medlemsmøte 17. oktober valgt som ny ledere etter Roar Henriksen, HandiCare. Henriksen forsetter som billeverandørenes representant i LFHs styre. Det ble i løpet av 2008 gjennomført fem møter i LFH Interessegruppe Bil. LFHs Anbefalte medisin: 1) Klart skille mellom anbud på ytelser (bilombygging) og varer (produkter) 2) Rammeavtaler basert på definerte kvalifikasjonskrav for biltilpasserverksteder 3) Kun minianbud for hvert konkrete ombyggingsoppdrag (ref Åpen anbudskonkurranse 0273 Spesialutstyr for Bil og Bilombygging) 20 LFH

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddeltilbud

HØRINGSSVAR NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddeltilbud Det kongelige Arbeidsdepartement Deres ref 200704148/GT Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 15.oktober 2010 HØRINGSSVAR NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE ÅRSRAPPORT 2014 «Regjeringen har erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon.» DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE INNHOLDSFORTEGNELSE Den viktige veien videre 3 Visjon og veien videre

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer