Arbeidsmarkedsstatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997"

Transkript

1

2 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk Labour Market Statistics Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

3 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok, Historisk statstikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå, juli 998 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe 06 Arbeidsliv, yrkesdeltaking Emneord Arbeidskonflikter Arbeidsledighet Arbeidsmarkedstiltak Arbeidstid Innvandrere Sysselsetting Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Symbols in tables Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue Symbol 0,0

4 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Forord Denne publikasjonen gir hovedtallene fra arbeidsmarkedsstatistikken, vesentlig basert på de kvartalsvise arbeidskraftundersokelsene. Det presenteres også tall fra Statistisk sentralbyrås nasjonalregnskapsstatistikk, registerbasert arbeidsmarkedsstatistikk og statistikk over arbeidskonflikter. Vanligvis utgis denne publikasjonen årlig. På grunn av store forsinkelser i klargjøringen av 996-publikasjonen gis det denne gangen ut en publikasjon for 996 og 997 under ett (de fleste tabellene inneholder tall for to år eller mer). Noen av resultatene fra arbeidskraftundersokelsene i 997 er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 9, 33 og og nr Registerbasert arbeidsmarkedsstatistikk er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 8 og Ukens statistikk legges ut på Statistisk sentralbyrås websider på Internett: http//www.ssb.no Fra den registerbaserte arbeidsmarkedsstatistikken gis det dessuten tall på kommunenivå i Regionalstatistikk. Når det gjelder registrert arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak blir det utgitt egne statistikkhefter av Arbeidsdirektoratet. Tall fra nasjonalregnskapet presenteres primært i NOS Nasjonalregnskapsstatistikk. Førstekonsulentene Inger Håland og Tor Petter Bo, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, har stått for arbeidet med publikasjonen. Ansvarlig seksjonsleder er Helge Næsheim. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 7. juni 998 Svein Longva (Nay Ljones 3

5 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Preface This publication contains the main results from the labour market statistics, primarily based on the quarterly Labour Force Sample Surveys. It also contains some results from the National Accounts Statistics, Registerbased Employment and Unemployment Statistics and statistics on labour conflicts. Usually this publication is issued each year. Because of a delay in the production of tables for 996, this volume contains figures for both 996 and 997. Some of the results from the Labour Force Sample Surveys were published in the Weekly Bulletin of Statistics nos. 9, 33 and and no Registerbased Employment and Unemployment Statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics nos 8 and The bulletins can be found on Internet at Statistics Norways web-pages: The publication has been prepared by Ms Inger HSland and Mr Tor Petter Bo, Division for Labour Market Statistics. Responsible Head of division is Mr Helge Naesheim. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 7 June 998 Svein Longva Olav Ljones 4

6 Norges ofisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Innhold Figurregister 9 Tabellregister 0 Tekstdel 7. Innledning 7.. Begreper 7.2. Datakilder og publisering 7 2. Nasjonalregnskapsstatistikk (tabellene-3) Formal Sammenheng med annen sysselsettingsstatistikk 9 3. Arbeidskraftundersokelsene (tabellene 4-76) Formål Begreper Utvalg Frafall Estimeringsmetode Undersøkelsesuker Brudd i tidsserien Feilkilder og mål for usikkerheten ved resultatene Gruppering etter næring Gruppering etter konkurransetype Gruppering etter offentlig og privat virksomhet Gruppering etter yrke Gruppering etter utdanningsnivå og fagfelt Gruppering etter yrkesstatus Sosioøkonomisk gruppering Gruppering etter ekteskapelig status Gruppering av gifte kvinner med barn og yngste barns alder Gruppering etter alder Arbeidstakerstatistikk (tabellene ) Datagrunnlag Formål Begreper Referansetidspunkt Datakvalitet Gruppering etter antall ar bosatt Gruppering etter alder Gruppering etter bostedskommune Gruppering etter innvandrerbakgrunn Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak (tabellene 8-87 ) Datagrunnlag Begreper Gruppering etter yrke Gruppering etter alder Gruppering etter innvandrerbakgrunn Ledighetens varighet Referansetidspunkt 26 5

7 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk 6. Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager (tabellene ) Datagrunnlag Omfang Gruppering etter næring 26 Tekst på engelsk 27 Figurdel 35 Tabelldel 40 Nasjonalregnskapsstatistikk 40 Arbeidskraftundersokelsene 45 Arbeidstakerstatistikk 34 Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak 38 Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager 45 Vedlegg. Oversikt over statistikk som inneholder sysselsettingsopplysninger og som utarbeides eller offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå Spørreskjema for Arbeidskraftundersokelsene i Utdrag av Standard for næringsgruppering på engelsk 73 Utkomne publikasjoner Tidligere utgitt på emneområdet 75 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 76 6

8 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Contents List of figures 3 List of tables 4 Text 27. Introduction 27.. Concepts Sources and publishing National Accounts Statistics (tables -3) Purpose Relation to other employment statistics Labour Force Sample Surveys (tables 4-76) Purpose Concepts Sample Non-response Estimating procedure Survey weeks Break in the time-series Reliability of data Classification by industry Classification by competing type Classification by public and private sector Classification by occupation Classification by educational level and field of study Classification by status Socio-economic groups Classification by marital status Classification of married women with children and by age of the youngest child Classification by age Employee statistics (tables 77-80) Sources Purpose Concepts Reference date Quality of data Classification by years of residence Classification by age Classification by place of residence Classification of immigrants Unemployed persons at the Employment Offices and government measures to promote employment (tables 8-87) Source Concepts Classification by occupation Classification by age Classification of immigrants Duration of unemployment Reference period 34 7

9 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk 6. Labour conflicts and working days lost (tables 88-90) 34 Figures 35 Tables 40 National Accounts Statistics 40 Labour Force Sample Surveys 45 Employee statistics 34 Unemployed persons at the Employment Offices and government measures to promote employment 38 Labour conflicts and working days lost 45 Annexes. Statistics containing information on employment published by Statistics Norway Questionnaire for the Labour Force Sample Surveys Extracts of Standard Industrial Classification 73 Publications Previously issued on the subject 75 The most recent publications in the series Official Statistics of Norway 76 8

10 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Figurregister. Personer i alder 6-74 år etter arbeidsstyrkestatus Personer i alder 6-74 år etter hovedsakelig virksomhet Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk Sysselsatte i alt og sysselsatte i inntektsgivende arbeid Sysselsatte etter næring. Prosent Sysselsatte etter næring Arbeidsstyrken og sysselsatte etter alder og kjønn Arbeidsledige (AKU) etter alder Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer i arbeidsmarkedstiltak Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsledige i prosent av personer i arbeidsstyrken. Fylke 39 9

11 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Tabellregister Nasjonairegnskapsstatistikk. Sysselsatte personer og utførte timeverk, etter kjønn Sysselsatte personer etter næring 4 3. Utførte timeverk etter naering 43 Arbeidskraftundersokelsene Historisk oversikt 4. Personer i arbeidsstyrken etter alder og kjønn Personer i arbeidsstyrken etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppe Personer i arbeidsstyrken etter kjønn og utdanningsnivå Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter tallet på barn under 6 år og alder på yngste barn Sysselsatte etter næring. Region Sysselsatte etter kjønn og arbeidstid i prosent av sysselsatte i alt 5 0. Faktisk arbeidstid for sysselsatte etter kjønn og yrkesstatus. Timer pr. uke 52. Arbeidsledige (AKU) etter alder og kjønn 53 Aktivitet/arbeidsstyrkestatus 2. Personer i alderen 6-74 år i alt, i arbeidsstyrken, utforte timeverk, registrerte arbeidsledige og personer i arbeidsmarkedstiltak Personer i alderen 6-74 år i alt, i arbeidsstyrken, sysselsatte, arbeidsledige og utforte ukeverk etter kjønn Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus. Kvartalstall Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidsstyrkestatus Personer i alderen 6-74 år etter arbeidsstyrkestatus. Region Personer i alderen 6-74 år etter utdanningsnivå og arbeidsstyrkestatus Personer i alderen 6-74.år etter arbeidsstyrkestatus, utdanningsnivå/fagfelt Personer i alderen 6-74 år etter kjønn og sosioøkonomisk gruppe Personer i alderen 6-74 år etter sosioøkonomisk gruppe. Region Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, alder, hovedsakelig virksomhet og deltidssysselsetting 69 Personer i arbeidsstyrken 23. Personer i arbeidsstyrken etter utdanningsnivå, kjønn og alder Personer i arbeidsstyrken etter utdanningsnivå, kjønn og alder, i prosent av alle personer i hver gruppe Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og alder Personer i arbeidsstyrken etter kjønn og ekteskapelig status. Region 73 Sysselsatte 27. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og alder 74 Avtalt/vanlig arbeidstid 28. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte etter kjønn, alder og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte etter kjønn, yrkesstatus og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke og næring Sysselsatte etter kjønn, sosioøkonomisk gruppe og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte på deltid etter kjønn, ekteskapelig status, alder og hovedsakelig virksomhet 8 Næring 34. Sysselsatte etter kjønn, yrkesstatus og næring Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter næringshovedgruppe Sysselsatte lønnstakere etter næringshovedgruppe Utforte timeverk (0 000) pr. uke/i uken, etter næringsområde Faktisk arbeidstid pr. uke/i uken i de enkelte næringsområder Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og næring Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter næring. Region

12 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Sysselsatte etter næring. Region. Prosent Sysselsatte etter utdanningsnivå og næring Sysselsatte i offentlig og privat virksomhet etter enkelte næringer Sysselsatte i offentlig og privat virksomhet etter alder og kjønn 00 Yrke 45. Sysselsatte etter autoritet i yrket, kjønn og yrke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrke Sysselsatte etter kjønn og yrkesgruppe Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrkesstatus og yrke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og yrke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrke. Region Sysselsatte etter yrke. Region. Prosent Sysselsatte etter utdanningsnivå og yrke Sysselsatte etter kjønn, alder og sosioøkonomisk gruppe 4 Biarbeidsforhold 54. Sysselsatte i alt og sysselsatte med flere arbeidsforhold etter kjønn og næring i hovedarbeidsforholdet Sysselsatte i alt og sysselsatte med flere arbeidsforhold etter yrke i hovedarbeidsforholdet Sysselsatte med flere arbeidsforhold etter yrke og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke i hovedarbeidsforholdet Sysselsatte med flere arbeidsforhold etter yrke i hovedarbeidsforholdet og samlet avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke 8 Gifte kvinner i arbeidsstyrken 58. Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter tallet på barn under 6 år og alder på yngste barn, i alt og prosent av gifte kvinner i hver gruppe Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter kvinnens alder og tallet på barn under 6 år, i alt og i prosent av gifte kvinner i hver gruppe Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter kvinnens alder og alder på yngste barn, i alt og i prosent av gifte kvinner i hver gruppe 2 Sysselsatte gifte kvinner 6. Sysselsatte gifte kvinner etter avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke, tallet på barn under 6 år og alder på yngste barn 22 Sysselsatte, midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid 62. Sysselsatte, midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid, etter kjønn og fraværsårsak 23 Undersysselsatte 63. Undersysselsatte etter kjønn og alder. 000'og i prosent av alle deltidssysselsatte i hver gruppe Undersysselsatte kvinner og menn etter någjeldende avtalte/vanlige arbeidstid pr. uke og ønsket arbeidstid Undersysselsatte i alt og undersysselsatte kvinner etter næring Undersysselsatte i alt og undersysselsatte kvinner etter yrke 26 Arbeidsledige (AKU) 67. Arbeidsledige (AKU) etter måte å søke på Arbeidsledige (AKU) etter hovedsakelig virksomhet Arbeidsledige (AKU) etter sokingens varighet Arbeidsledige (AKU) etter søkingens varighet og alder Arbeidsledige (AKU) etter kjønn, hovedsakelig virksomhet og ønsket arbeidstid pr. uke. Tilbud av ukeverk (å 37,5 timer) 29 Ikke sysselsatte 72. Ikke sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og hovedsakelig virksomhet Ikke sysselsatte etter hovedsakelig virksomhet. Region Ikke sysselsatte etter hovedsakelig virksomhet. Region. Prosent Ikke sysselsatte etter alder og hovedsakelig virksomhet 32

13 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Personer utenfor arbeidsstyrken 76. Personer utenfor arbeidsstyrken etter kjønn, alder og ønske om inntektsgivende arbeid. De som ønsker arbeid uten å ha søkt de siste 4 ukene, etter viktigste grunn til ikke å søke 33 Arbeidstakerstatistikk 77. Arbeidstakere i alderen 6-74 år etter landbakgrunn og kjønn Arbeidstakere i alderen 6-74 år etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og alder Arbeidstakere i alderen 6-74 år etter landbakgrunn og utvalgte næringer Arbeidstakere i alderen 6-74 ar i alt etter landbakgrunn og bostedsfylke 37 Registrene arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak 8. Registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak etter yrke Registrerte arbeidsledige etter kjønn, alder og ledighetens varighet Registrerte arbeidsledige etter landbakgrunn Registrerte arbeidsledige og personer pa ordinære arbeidsmarkedstiltak etter landbakgrunn og antall år bosatt i Norge Personer pa arbeidsmarkedstiltak Utgifter til arbeidsmarkedstiltak 44 Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager 88. Arbeidskonflikter etter varighet. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager, etter næringsområde 46 2

14 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk List of figures. Population aged 6-74 by labour force status Population aged 6-74 by main activity Persons in the labour force, employed persons and man-weeks worked Employed persons and persons at work Employed persons by industry. Per cent Employed persons by major industry division Persons in the labour force and employed persons by age and sex Unemployed persons by age and sex Unemployed persons, unemployed persons registered at the Employment Offices and persons by government measures to promote employment Unemployed persons registered at the Employment Offices as per cent of the labour force. County 39 3

15 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk List of tables National Accounts Statistics. Employed persons and man-hours worked, by sex Employed persons by kind of activity 4 3. Man-hours worked by kind of activity 43 Labour Force Sample Surveys Historical time series 4. Persons in the labour force by age and sex Persons in the labour force by age and sex. Per cent of all in each group Persons in the labour force by sex and level of education Married females in the labour force by number of children at ages under 6 years, and age of the youngest child Employed persons by major industry division. Region Employed persons by sex and working hours per week as per cent of employed persons total 5 0. Actual working hours per week, by sex and status. Hours per week 52. Unemployed persons by age and sex 53 Activity/Labour Force Status 2. Population aged 6-74, total, in the labour force, man-hours worked, unemployed persons registered at the Employment Offices and employed persons by government measures to promote employment Population aged 6-74, total, by labour force status and number of man-hours worked Population aged 6-74 by sex, age and labour force status. Annual average Population aged 6-74 by sex, age and labour force status. Quarterly figures Population aged 6-74 by sex, marital status and labour force status Population aged 6-74 by labour force status. Region Population aged 6-74 by level of education and labour force status Population aged 6-74 by labour force status and level of education/programmes Population aged 6-74 by sex and socio-economic group Population aged 6-74 by socio-economic group. Region Population aged 6-74 by sex, age, main activity and part-time employment 69 Persons in the Labour Force 23. Persons in the labour force by level of education, sex and age Persons in the labour force in groups by level of education, sex and age, as per cent of all in each group Persons in the labour force by sex, marital status and age Persons in the labour force by sex and marital status. Region 73 Employed Persons 27. Employed persons by sex, marital status and age 74 Settled/usual working hours 28. Employed persons by sex, marital status and settled/usual working hours per week Employed persons by age, sex and settled/usual working hours per week Employed persons by sex, statusand settled/usual working hours per week Employed persons, total and employed females, by settled/usual working hours per week and major industry division Employed persons by sex, socio-economic group and settled/usual working hours per week Part-time workers by sex, marital status, age and main activity 8 Industry 34. Employed persons by sex, status and major industry division Employed persons, total and employed females, by major industry group Salaried employees and wage earners, by major industry group Number of man-hours worked (0 000) per week/in the survey week, by industry division Actual working hours per week/in the survey week, by industry division 90 4

16 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Employed persons, total and employed females, by age and industry Employed persons, total and employed females, by major industry division. Region Employed persons by major industry division. Region. Per cent Employed persons by level of education and major industry division Employed persons in public and private sector by some industry division Employed persons in public and private sector by age and sex 00 Occupation 45. Employed persons by authority of occupation, sex and occupation Employed persons, total and employed females, by occupation Employed persons by sex and occupation Employed persons, total and employed females, by status and occupation Employed persons, total and employed females, by age and occupation Employed persons, total and employed females, by occupation. Region Employed persons by occupation. Region. Per cent Employed persons by level of education and occupation Employed persons by age, sex and socio-economic group 4 Secondary employment 54. Employed persons total and employed persons with a secondary employment by sex and industry division of the main employment Employed persons total and employed persons with a secondary employment by occupation in the main employment Employed persons with a secondary employment by occupation and settled/usual working hours per week in the main employment Employed persons with a secondary employment by occupation in the main employment and settled/usual working hours total per week 8 Married females in the Labour Force 58. Married females in the labour force by number of children at ages under 6 years and age of the youngest child, total and as per cent of married females in each group Married females in the labour force by age and number of children at ages under 6 years, total and as per cent of married females in each group Married females in the labour force by age of the female and of the youngest child, total and as per cent of married females in each group 2 Employed married females 6. Employed married females by settled/usual working hours per week, number of children at ages under 6 years and age of the youngest child 22 Employed persons temporarily absent from work 62. Employed persons temporarily absent from work during the survey week, by sex and reason for absence 23 Involuntary part-time employment 63. Underemployed persons by sex and age. 000 and as per cent of the part-time workers in each group Underemployed persons by sex, present settled/usual working hours per week and desired working hours Underemployed persons total and underemployed females by major industry division Underemployed persons total and underemployed females by occupation 26 Unemployment (LFS) 67. Unemployed persons by method of job search Unemployed persons by main activity Unemployed persons by duration of job search Unemployed persons by duration of job search and age Unemployed persons by sex, main activity and desired working hours per week. Number of man-weeks (of 37.5 hours) supplied 29 5

17 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Non-employed 72. Non-employed persons by sex, marital status and main activity Non-employed persons by main activity. Region Non-employed persons by main activity. Region. Per cent Non-employed persons by age and main activity 32 Persons not in the Labour Force 76. Persons not in the labour force by sex, age and desire for paid work. Persons wanting work without seeking during the last 4 weeks, by the main reason for not seeking 33 Employee statistics 77. Employees aged 6-74 by sex and country of birth Employees aged 6-74 by region of birth, number of years of residence in Norway and age Employees aged 6-74 by region of birth and selected industries Employees aged 6-74 by county of residence and region of birth 37 Unemployed persons at the Employment Offices and government measures to promote employment 8. Unemployed persons registered at the Employment Offices and persons by government measures to promote employment Unemployed persons registered at the Employment Offices, by occupation Unemployed persons registered at the Employment Offices, by sex, age and duration of unemployment in Unemployed persons registered at the Employment Offices by region of birth Unemployed persons registered at the Employment Offices and persons by government measures to promote employment by region of birth and number of years of residence in Norway Persons by government measures to promote employment Expenditure on government measures to promote employment 44 Labour conflicts and working days lost 88. Labour conflicts by duration. Number of salaried employees and wage earners involved and working days lost Labour conflicts by number of working days lost Labour conflicts. Salaried employees and wage earners involved and working days lost, by industry division 46 6

18 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Innledning.. Begreper I valg av sentrale begreper og definisjoner har Statistisk sentralbyrå (SSB) lagt vekt på å følge de anbefalingene som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har gitt for utarbeiding av arbeidsmarkedsstatistikk. I den grad enkelte av de statistikkildene som benyttes i denne publikasjonen, avviker fra disse retningslinjene, blir dette redegjort for under de aysnitt hvor de ulike kildene presenteres hver for seg. Ifølge de internasjonale anbefalingene skal personer i yrkesaktiv alder klassifiseres etter deres tilknytning til arbeidsmarkedet i løpet av en spesifisert, kort periode, enten en uke eller en dag. For de norske arbeidskraftundersøkelsene (AKU) har SSB valgt tidsperioden en uke (undersøkelsesuka) som referanse for opplysninger om de personene som inngår i utvalget. Fram til og med. kvartal 988 var AKU basert på én undersøkelsesuke i kvartalet, og deretter (til og med 995) én uke hver måned. Fra 996 blir imidlertid alle årets uker kartlagt, med det formål å gi en mer dekkende beskrivelse av forholdene på arbeids-markedet over året, særlig når det gjelder utførte ukeverk. Disse endringene i referanseperiode har ført til brudd i tidsserien, jf. pkt Sysselsatte er personer i alderen 6-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i undersøkelsesuka, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Gruppa sysselsatte bestir altså av sysselsatte i inntektsgivende arbeid (som faktisk utførte slikt arbeid i undersøkelsesuka) og sysselsatte midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid. Personer som er inne til førstegangs militæreller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver ldassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (kvalifiseringstiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad e.l. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av de neste to ukene. Til og med 995 var betingelsen at man måtte kunne begynne i arbeid i undersøkelsesuka. Denne endringen har ført til brudd i tidsserien, jf. pkt Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, dvs. personer med tilknytning til arbeidsmarkedet. Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte eller arbeidsledige i undersøkelsesuka. Arbeidsledige og personer utenfor arbeidsstyrken utgjør til sammen personene i gruppa ikke sysselsatte. Utførte timeverk/faktisk arbeidstid omfatter alle timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær pga. ferie, sykdom, permisjon, arbeidskonflikter m.v. Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer pr. uke som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. For ansatte med avtale om arbeidstid hvor det avtalte timetallet varierer fra uke til uke, f.eks. som en følge av skift- eller turnusordning, oppgis både den arbeidstida som gjaldt for selve undersøkelsesuka og gjennomsnittet av den avtalte arbeidstida pr. uke (i tabeller over avtalt arbeidstid i denne publikasjonen er det gjennomsnittstallene som brukes). For ansatte som ikke har noen arbeidstidsavtale, samt for selvstendige og familiearbeidere, får vi oppgitt deres vanlige (gjennomsnittlige) arbeidstid pr. uke (normalt for de siste 4 ukene). Undersysselsatte er definert som deltidssysselsatte personer som har forsøkt å få lengre arbeidstid ved å kontakte den offentlige arbeidsformidling, annonsere selv, ta kontakt med naværende arbeidsgiver e.l. De må kunne starte med økt arbeidstid innen en måned. Spørsmålene om undersysselsetting ble tatt med i spørreskjemaet f.o.m. 2. kvartal Datakilder og publisering I denne publikasjonen presenteres i første rekke hovedresultatene fra arbeidskraftundersøkelsene, nærmere omtalt i pkt. 3. Innledningsvis gis det også tall fra nasjonalregnskapsstatistikken (se pkt. 2). Dessuten presenteres noen resultater fra den registerbaserte arbeidsmarkedsstatistikken (se pkt. 4 og 5) og statistikk over arbeidskonflikter (pkt. 6). Utover dette finnes det også annen arbeidsmarkedsrelevant statistikk basert på andre kilder i Statistisk sentralbyrå, men den gjengis ikke i denne publikasjonen (annet enn at det i vedlegg gis en oversikt over de ulike kildene). Det dreier seg bl.a. om folke- og boligtellingene, levekårsundersøkelsene og diverse sektorstatistikker for ulike næringer. I denne publikasjonen presenteres i hovedsak årsgjennomsnitt. Både arbeidskraftundersøkelsene og nasjonalregnskapet gir også kvartalstall, som først publiseres i Ukens statistikk. Elektronisk utgave av Ukens statistikk finnes på Statistisk sentralbyrås websider på Internett: Hovedkilden for arbeidsmarkedsstatistikken er arbeidskraftundersøkelsene (AKU), som på grunnlag av kvartalsvise utvalgsundersøkelser kartlegger befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet, enten som sysselsatt, arbeidsledig eller utenfor arbeidsstyrken (sistnevnte 7

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Innovasjonsstatistikk for næringslivet

Innovasjonsstatistikk for næringslivet D 304 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Innovasjonsstatistikk for næringslivet 2001 Innovation Statistics in the Business Enterprise Sector 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Konjunkturbarometer for industri og bergverk D 260 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konjunkturbarometer for industri og bergverk Business Tendency Survey Manufacturing and Mining and Quarrying Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994 C 37 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 99-9Ø Survey of Consumer Expenditure 99-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Utdanningsstatistikk Dokumentasjon 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken

Utdanningsstatistikk Dokumentasjon 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken C 645 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Dokumentasjon 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen og Helge Næsheim Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Konsumprisindeksen 1995-2000

Konsumprisindeksen 1995-2000 C 680 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konsumprisindeksen 1995-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske

Detaljer

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports 2005/35 Rapporter Reports Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA STATISTISKE ANALYSER NR. 30 DØGNETS 24 TIMER EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Ny sjanse - varige resultater?

Ny sjanse - varige resultater? Rapporter Reports 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket Ny sjanse Rapporter 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket

Detaljer

Mads Ivar Kirkeberg, Bjørn Are Holth og Ayfer E. Storrud

Mads Ivar Kirkeberg, Bjørn Are Holth og Ayfer E. Storrud 2002/14 Rapporter Reports Mads Ivar Kirkeberg, Bjørn Are Holth og Ayfer E. Storrud Pris, forbruk og inntekt Økonomiske levekår på Svalbard sammenlignet med fastlandet i 1990 og 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell. 2004/2 Notater 2004

Notater. Tonje M. Köber. Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell. 2004/2 Notater 2004 2004/2 Notater 2004 Tonje M. Köber Notater Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06.01 og 03.02 Sammendrag I prosjektet

Detaljer