Arbeidsmarkedsstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997"

Transkript

1

2 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk Labour Market Statistics Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

3 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok, Historisk statstikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå, juli 998 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe 06 Arbeidsliv, yrkesdeltaking Emneord Arbeidskonflikter Arbeidsledighet Arbeidsmarkedstiltak Arbeidstid Innvandrere Sysselsetting Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Symbols in tables Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil Less than 0.5 of unit employed Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue Symbol 0,0

4 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Forord Denne publikasjonen gir hovedtallene fra arbeidsmarkedsstatistikken, vesentlig basert på de kvartalsvise arbeidskraftundersokelsene. Det presenteres også tall fra Statistisk sentralbyrås nasjonalregnskapsstatistikk, registerbasert arbeidsmarkedsstatistikk og statistikk over arbeidskonflikter. Vanligvis utgis denne publikasjonen årlig. På grunn av store forsinkelser i klargjøringen av 996-publikasjonen gis det denne gangen ut en publikasjon for 996 og 997 under ett (de fleste tabellene inneholder tall for to år eller mer). Noen av resultatene fra arbeidskraftundersokelsene i 997 er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 9, 33 og og nr Registerbasert arbeidsmarkedsstatistikk er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 8 og Ukens statistikk legges ut på Statistisk sentralbyrås websider på Internett: http// Fra den registerbaserte arbeidsmarkedsstatistikken gis det dessuten tall på kommunenivå i Regionalstatistikk. Når det gjelder registrert arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak blir det utgitt egne statistikkhefter av Arbeidsdirektoratet. Tall fra nasjonalregnskapet presenteres primært i NOS Nasjonalregnskapsstatistikk. Førstekonsulentene Inger Håland og Tor Petter Bo, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, har stått for arbeidet med publikasjonen. Ansvarlig seksjonsleder er Helge Næsheim. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 7. juni 998 Svein Longva (Nay Ljones 3

5 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Preface This publication contains the main results from the labour market statistics, primarily based on the quarterly Labour Force Sample Surveys. It also contains some results from the National Accounts Statistics, Registerbased Employment and Unemployment Statistics and statistics on labour conflicts. Usually this publication is issued each year. Because of a delay in the production of tables for 996, this volume contains figures for both 996 and 997. Some of the results from the Labour Force Sample Surveys were published in the Weekly Bulletin of Statistics nos. 9, 33 and and no Registerbased Employment and Unemployment Statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics nos 8 and The bulletins can be found on Internet at Statistics Norways web-pages: The publication has been prepared by Ms Inger HSland and Mr Tor Petter Bo, Division for Labour Market Statistics. Responsible Head of division is Mr Helge Naesheim. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 7 June 998 Svein Longva Olav Ljones 4

6 Norges ofisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Innhold Figurregister 9 Tabellregister 0 Tekstdel 7. Innledning 7.. Begreper 7.2. Datakilder og publisering 7 2. Nasjonalregnskapsstatistikk (tabellene-3) Formal Sammenheng med annen sysselsettingsstatistikk 9 3. Arbeidskraftundersokelsene (tabellene 4-76) Formål Begreper Utvalg Frafall Estimeringsmetode Undersøkelsesuker Brudd i tidsserien Feilkilder og mål for usikkerheten ved resultatene Gruppering etter næring Gruppering etter konkurransetype Gruppering etter offentlig og privat virksomhet Gruppering etter yrke Gruppering etter utdanningsnivå og fagfelt Gruppering etter yrkesstatus Sosioøkonomisk gruppering Gruppering etter ekteskapelig status Gruppering av gifte kvinner med barn og yngste barns alder Gruppering etter alder Arbeidstakerstatistikk (tabellene ) Datagrunnlag Formål Begreper Referansetidspunkt Datakvalitet Gruppering etter antall ar bosatt Gruppering etter alder Gruppering etter bostedskommune Gruppering etter innvandrerbakgrunn Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak (tabellene 8-87 ) Datagrunnlag Begreper Gruppering etter yrke Gruppering etter alder Gruppering etter innvandrerbakgrunn Ledighetens varighet Referansetidspunkt 26 5

7 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk 6. Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager (tabellene ) Datagrunnlag Omfang Gruppering etter næring 26 Tekst på engelsk 27 Figurdel 35 Tabelldel 40 Nasjonalregnskapsstatistikk 40 Arbeidskraftundersokelsene 45 Arbeidstakerstatistikk 34 Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak 38 Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager 45 Vedlegg. Oversikt over statistikk som inneholder sysselsettingsopplysninger og som utarbeides eller offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå Spørreskjema for Arbeidskraftundersokelsene i Utdrag av Standard for næringsgruppering på engelsk 73 Utkomne publikasjoner Tidligere utgitt på emneområdet 75 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 76 6

8 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Contents List of figures 3 List of tables 4 Text 27. Introduction 27.. Concepts Sources and publishing National Accounts Statistics (tables -3) Purpose Relation to other employment statistics Labour Force Sample Surveys (tables 4-76) Purpose Concepts Sample Non-response Estimating procedure Survey weeks Break in the time-series Reliability of data Classification by industry Classification by competing type Classification by public and private sector Classification by occupation Classification by educational level and field of study Classification by status Socio-economic groups Classification by marital status Classification of married women with children and by age of the youngest child Classification by age Employee statistics (tables 77-80) Sources Purpose Concepts Reference date Quality of data Classification by years of residence Classification by age Classification by place of residence Classification of immigrants Unemployed persons at the Employment Offices and government measures to promote employment (tables 8-87) Source Concepts Classification by occupation Classification by age Classification of immigrants Duration of unemployment Reference period 34 7

9 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk 6. Labour conflicts and working days lost (tables 88-90) 34 Figures 35 Tables 40 National Accounts Statistics 40 Labour Force Sample Surveys 45 Employee statistics 34 Unemployed persons at the Employment Offices and government measures to promote employment 38 Labour conflicts and working days lost 45 Annexes. Statistics containing information on employment published by Statistics Norway Questionnaire for the Labour Force Sample Surveys Extracts of Standard Industrial Classification 73 Publications Previously issued on the subject 75 The most recent publications in the series Official Statistics of Norway 76 8

10 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Figurregister. Personer i alder 6-74 år etter arbeidsstyrkestatus Personer i alder 6-74 år etter hovedsakelig virksomhet Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk Sysselsatte i alt og sysselsatte i inntektsgivende arbeid Sysselsatte etter næring. Prosent Sysselsatte etter næring Arbeidsstyrken og sysselsatte etter alder og kjønn Arbeidsledige (AKU) etter alder Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer i arbeidsmarkedstiltak Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsledige i prosent av personer i arbeidsstyrken. Fylke 39 9

11 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Tabellregister Nasjonairegnskapsstatistikk. Sysselsatte personer og utførte timeverk, etter kjønn Sysselsatte personer etter næring 4 3. Utførte timeverk etter naering 43 Arbeidskraftundersokelsene Historisk oversikt 4. Personer i arbeidsstyrken etter alder og kjønn Personer i arbeidsstyrken etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppe Personer i arbeidsstyrken etter kjønn og utdanningsnivå Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter tallet på barn under 6 år og alder på yngste barn Sysselsatte etter næring. Region Sysselsatte etter kjønn og arbeidstid i prosent av sysselsatte i alt 5 0. Faktisk arbeidstid for sysselsatte etter kjønn og yrkesstatus. Timer pr. uke 52. Arbeidsledige (AKU) etter alder og kjønn 53 Aktivitet/arbeidsstyrkestatus 2. Personer i alderen 6-74 år i alt, i arbeidsstyrken, utforte timeverk, registrerte arbeidsledige og personer i arbeidsmarkedstiltak Personer i alderen 6-74 år i alt, i arbeidsstyrken, sysselsatte, arbeidsledige og utforte ukeverk etter kjønn Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus. Kvartalstall Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidsstyrkestatus Personer i alderen 6-74 år etter arbeidsstyrkestatus. Region Personer i alderen 6-74 år etter utdanningsnivå og arbeidsstyrkestatus Personer i alderen 6-74.år etter arbeidsstyrkestatus, utdanningsnivå/fagfelt Personer i alderen 6-74 år etter kjønn og sosioøkonomisk gruppe Personer i alderen 6-74 år etter sosioøkonomisk gruppe. Region Personer i alderen 6-74 år etter kjønn, alder, hovedsakelig virksomhet og deltidssysselsetting 69 Personer i arbeidsstyrken 23. Personer i arbeidsstyrken etter utdanningsnivå, kjønn og alder Personer i arbeidsstyrken etter utdanningsnivå, kjønn og alder, i prosent av alle personer i hver gruppe Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og alder Personer i arbeidsstyrken etter kjønn og ekteskapelig status. Region 73 Sysselsatte 27. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og alder 74 Avtalt/vanlig arbeidstid 28. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte etter kjønn, alder og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte etter kjønn, yrkesstatus og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke og næring Sysselsatte etter kjønn, sosioøkonomisk gruppe og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke Sysselsatte på deltid etter kjønn, ekteskapelig status, alder og hovedsakelig virksomhet 8 Næring 34. Sysselsatte etter kjønn, yrkesstatus og næring Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter næringshovedgruppe Sysselsatte lønnstakere etter næringshovedgruppe Utforte timeverk (0 000) pr. uke/i uken, etter næringsområde Faktisk arbeidstid pr. uke/i uken i de enkelte næringsområder Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og næring Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter næring. Region

12 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Sysselsatte etter næring. Region. Prosent Sysselsatte etter utdanningsnivå og næring Sysselsatte i offentlig og privat virksomhet etter enkelte næringer Sysselsatte i offentlig og privat virksomhet etter alder og kjønn 00 Yrke 45. Sysselsatte etter autoritet i yrket, kjønn og yrke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrke Sysselsatte etter kjønn og yrkesgruppe Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrkesstatus og yrke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og yrke Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrke. Region Sysselsatte etter yrke. Region. Prosent Sysselsatte etter utdanningsnivå og yrke Sysselsatte etter kjønn, alder og sosioøkonomisk gruppe 4 Biarbeidsforhold 54. Sysselsatte i alt og sysselsatte med flere arbeidsforhold etter kjønn og næring i hovedarbeidsforholdet Sysselsatte i alt og sysselsatte med flere arbeidsforhold etter yrke i hovedarbeidsforholdet Sysselsatte med flere arbeidsforhold etter yrke og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke i hovedarbeidsforholdet Sysselsatte med flere arbeidsforhold etter yrke i hovedarbeidsforholdet og samlet avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke 8 Gifte kvinner i arbeidsstyrken 58. Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter tallet på barn under 6 år og alder på yngste barn, i alt og prosent av gifte kvinner i hver gruppe Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter kvinnens alder og tallet på barn under 6 år, i alt og i prosent av gifte kvinner i hver gruppe Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter kvinnens alder og alder på yngste barn, i alt og i prosent av gifte kvinner i hver gruppe 2 Sysselsatte gifte kvinner 6. Sysselsatte gifte kvinner etter avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke, tallet på barn under 6 år og alder på yngste barn 22 Sysselsatte, midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid 62. Sysselsatte, midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid, etter kjønn og fraværsårsak 23 Undersysselsatte 63. Undersysselsatte etter kjønn og alder. 000'og i prosent av alle deltidssysselsatte i hver gruppe Undersysselsatte kvinner og menn etter någjeldende avtalte/vanlige arbeidstid pr. uke og ønsket arbeidstid Undersysselsatte i alt og undersysselsatte kvinner etter næring Undersysselsatte i alt og undersysselsatte kvinner etter yrke 26 Arbeidsledige (AKU) 67. Arbeidsledige (AKU) etter måte å søke på Arbeidsledige (AKU) etter hovedsakelig virksomhet Arbeidsledige (AKU) etter sokingens varighet Arbeidsledige (AKU) etter søkingens varighet og alder Arbeidsledige (AKU) etter kjønn, hovedsakelig virksomhet og ønsket arbeidstid pr. uke. Tilbud av ukeverk (å 37,5 timer) 29 Ikke sysselsatte 72. Ikke sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og hovedsakelig virksomhet Ikke sysselsatte etter hovedsakelig virksomhet. Region Ikke sysselsatte etter hovedsakelig virksomhet. Region. Prosent Ikke sysselsatte etter alder og hovedsakelig virksomhet 32

13 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Personer utenfor arbeidsstyrken 76. Personer utenfor arbeidsstyrken etter kjønn, alder og ønske om inntektsgivende arbeid. De som ønsker arbeid uten å ha søkt de siste 4 ukene, etter viktigste grunn til ikke å søke 33 Arbeidstakerstatistikk 77. Arbeidstakere i alderen 6-74 år etter landbakgrunn og kjønn Arbeidstakere i alderen 6-74 år etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og alder Arbeidstakere i alderen 6-74 år etter landbakgrunn og utvalgte næringer Arbeidstakere i alderen 6-74 ar i alt etter landbakgrunn og bostedsfylke 37 Registrene arbeidsledige ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak 8. Registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak etter yrke Registrerte arbeidsledige etter kjønn, alder og ledighetens varighet Registrerte arbeidsledige etter landbakgrunn Registrerte arbeidsledige og personer pa ordinære arbeidsmarkedstiltak etter landbakgrunn og antall år bosatt i Norge Personer pa arbeidsmarkedstiltak Utgifter til arbeidsmarkedstiltak 44 Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager 88. Arbeidskonflikter etter varighet. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager, etter næringsområde 46 2

14 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk List of figures. Population aged 6-74 by labour force status Population aged 6-74 by main activity Persons in the labour force, employed persons and man-weeks worked Employed persons and persons at work Employed persons by industry. Per cent Employed persons by major industry division Persons in the labour force and employed persons by age and sex Unemployed persons by age and sex Unemployed persons, unemployed persons registered at the Employment Offices and persons by government measures to promote employment Unemployed persons registered at the Employment Offices as per cent of the labour force. County 39 3

15 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk List of tables National Accounts Statistics. Employed persons and man-hours worked, by sex Employed persons by kind of activity 4 3. Man-hours worked by kind of activity 43 Labour Force Sample Surveys Historical time series 4. Persons in the labour force by age and sex Persons in the labour force by age and sex. Per cent of all in each group Persons in the labour force by sex and level of education Married females in the labour force by number of children at ages under 6 years, and age of the youngest child Employed persons by major industry division. Region Employed persons by sex and working hours per week as per cent of employed persons total 5 0. Actual working hours per week, by sex and status. Hours per week 52. Unemployed persons by age and sex 53 Activity/Labour Force Status 2. Population aged 6-74, total, in the labour force, man-hours worked, unemployed persons registered at the Employment Offices and employed persons by government measures to promote employment Population aged 6-74, total, by labour force status and number of man-hours worked Population aged 6-74 by sex, age and labour force status. Annual average Population aged 6-74 by sex, age and labour force status. Quarterly figures Population aged 6-74 by sex, marital status and labour force status Population aged 6-74 by labour force status. Region Population aged 6-74 by level of education and labour force status Population aged 6-74 by labour force status and level of education/programmes Population aged 6-74 by sex and socio-economic group Population aged 6-74 by socio-economic group. Region Population aged 6-74 by sex, age, main activity and part-time employment 69 Persons in the Labour Force 23. Persons in the labour force by level of education, sex and age Persons in the labour force in groups by level of education, sex and age, as per cent of all in each group Persons in the labour force by sex, marital status and age Persons in the labour force by sex and marital status. Region 73 Employed Persons 27. Employed persons by sex, marital status and age 74 Settled/usual working hours 28. Employed persons by sex, marital status and settled/usual working hours per week Employed persons by age, sex and settled/usual working hours per week Employed persons by sex, statusand settled/usual working hours per week Employed persons, total and employed females, by settled/usual working hours per week and major industry division Employed persons by sex, socio-economic group and settled/usual working hours per week Part-time workers by sex, marital status, age and main activity 8 Industry 34. Employed persons by sex, status and major industry division Employed persons, total and employed females, by major industry group Salaried employees and wage earners, by major industry group Number of man-hours worked (0 000) per week/in the survey week, by industry division Actual working hours per week/in the survey week, by industry division 90 4

16 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Employed persons, total and employed females, by age and industry Employed persons, total and employed females, by major industry division. Region Employed persons by major industry division. Region. Per cent Employed persons by level of education and major industry division Employed persons in public and private sector by some industry division Employed persons in public and private sector by age and sex 00 Occupation 45. Employed persons by authority of occupation, sex and occupation Employed persons, total and employed females, by occupation Employed persons by sex and occupation Employed persons, total and employed females, by status and occupation Employed persons, total and employed females, by age and occupation Employed persons, total and employed females, by occupation. Region Employed persons by occupation. Region. Per cent Employed persons by level of education and occupation Employed persons by age, sex and socio-economic group 4 Secondary employment 54. Employed persons total and employed persons with a secondary employment by sex and industry division of the main employment Employed persons total and employed persons with a secondary employment by occupation in the main employment Employed persons with a secondary employment by occupation and settled/usual working hours per week in the main employment Employed persons with a secondary employment by occupation in the main employment and settled/usual working hours total per week 8 Married females in the Labour Force 58. Married females in the labour force by number of children at ages under 6 years and age of the youngest child, total and as per cent of married females in each group Married females in the labour force by age and number of children at ages under 6 years, total and as per cent of married females in each group Married females in the labour force by age of the female and of the youngest child, total and as per cent of married females in each group 2 Employed married females 6. Employed married females by settled/usual working hours per week, number of children at ages under 6 years and age of the youngest child 22 Employed persons temporarily absent from work 62. Employed persons temporarily absent from work during the survey week, by sex and reason for absence 23 Involuntary part-time employment 63. Underemployed persons by sex and age. 000 and as per cent of the part-time workers in each group Underemployed persons by sex, present settled/usual working hours per week and desired working hours Underemployed persons total and underemployed females by major industry division Underemployed persons total and underemployed females by occupation 26 Unemployment (LFS) 67. Unemployed persons by method of job search Unemployed persons by main activity Unemployed persons by duration of job search Unemployed persons by duration of job search and age Unemployed persons by sex, main activity and desired working hours per week. Number of man-weeks (of 37.5 hours) supplied 29 5

17 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk Non-employed 72. Non-employed persons by sex, marital status and main activity Non-employed persons by main activity. Region Non-employed persons by main activity. Region. Per cent Non-employed persons by age and main activity 32 Persons not in the Labour Force 76. Persons not in the labour force by sex, age and desire for paid work. Persons wanting work without seeking during the last 4 weeks, by the main reason for not seeking 33 Employee statistics 77. Employees aged 6-74 by sex and country of birth Employees aged 6-74 by region of birth, number of years of residence in Norway and age Employees aged 6-74 by region of birth and selected industries Employees aged 6-74 by county of residence and region of birth 37 Unemployed persons at the Employment Offices and government measures to promote employment 8. Unemployed persons registered at the Employment Offices and persons by government measures to promote employment Unemployed persons registered at the Employment Offices, by occupation Unemployed persons registered at the Employment Offices, by sex, age and duration of unemployment in Unemployed persons registered at the Employment Offices by region of birth Unemployed persons registered at the Employment Offices and persons by government measures to promote employment by region of birth and number of years of residence in Norway Persons by government measures to promote employment Expenditure on government measures to promote employment 44 Labour conflicts and working days lost 88. Labour conflicts by duration. Number of salaried employees and wage earners involved and working days lost Labour conflicts by number of working days lost Labour conflicts. Salaried employees and wage earners involved and working days lost, by industry division 46 6

18 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Innledning.. Begreper I valg av sentrale begreper og definisjoner har Statistisk sentralbyrå (SSB) lagt vekt på å følge de anbefalingene som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har gitt for utarbeiding av arbeidsmarkedsstatistikk. I den grad enkelte av de statistikkildene som benyttes i denne publikasjonen, avviker fra disse retningslinjene, blir dette redegjort for under de aysnitt hvor de ulike kildene presenteres hver for seg. Ifølge de internasjonale anbefalingene skal personer i yrkesaktiv alder klassifiseres etter deres tilknytning til arbeidsmarkedet i løpet av en spesifisert, kort periode, enten en uke eller en dag. For de norske arbeidskraftundersøkelsene (AKU) har SSB valgt tidsperioden en uke (undersøkelsesuka) som referanse for opplysninger om de personene som inngår i utvalget. Fram til og med. kvartal 988 var AKU basert på én undersøkelsesuke i kvartalet, og deretter (til og med 995) én uke hver måned. Fra 996 blir imidlertid alle årets uker kartlagt, med det formål å gi en mer dekkende beskrivelse av forholdene på arbeids-markedet over året, særlig når det gjelder utførte ukeverk. Disse endringene i referanseperiode har ført til brudd i tidsserien, jf. pkt Sysselsatte er personer i alderen 6-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i undersøkelsesuka, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Gruppa sysselsatte bestir altså av sysselsatte i inntektsgivende arbeid (som faktisk utførte slikt arbeid i undersøkelsesuka) og sysselsatte midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid. Personer som er inne til førstegangs militæreller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver ldassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (kvalifiseringstiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad e.l. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av de neste to ukene. Til og med 995 var betingelsen at man måtte kunne begynne i arbeid i undersøkelsesuka. Denne endringen har ført til brudd i tidsserien, jf. pkt Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, dvs. personer med tilknytning til arbeidsmarkedet. Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte eller arbeidsledige i undersøkelsesuka. Arbeidsledige og personer utenfor arbeidsstyrken utgjør til sammen personene i gruppa ikke sysselsatte. Utførte timeverk/faktisk arbeidstid omfatter alle timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær pga. ferie, sykdom, permisjon, arbeidskonflikter m.v. Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer pr. uke som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. For ansatte med avtale om arbeidstid hvor det avtalte timetallet varierer fra uke til uke, f.eks. som en følge av skift- eller turnusordning, oppgis både den arbeidstida som gjaldt for selve undersøkelsesuka og gjennomsnittet av den avtalte arbeidstida pr. uke (i tabeller over avtalt arbeidstid i denne publikasjonen er det gjennomsnittstallene som brukes). For ansatte som ikke har noen arbeidstidsavtale, samt for selvstendige og familiearbeidere, får vi oppgitt deres vanlige (gjennomsnittlige) arbeidstid pr. uke (normalt for de siste 4 ukene). Undersysselsatte er definert som deltidssysselsatte personer som har forsøkt å få lengre arbeidstid ved å kontakte den offentlige arbeidsformidling, annonsere selv, ta kontakt med naværende arbeidsgiver e.l. De må kunne starte med økt arbeidstid innen en måned. Spørsmålene om undersysselsetting ble tatt med i spørreskjemaet f.o.m. 2. kvartal Datakilder og publisering I denne publikasjonen presenteres i første rekke hovedresultatene fra arbeidskraftundersøkelsene, nærmere omtalt i pkt. 3. Innledningsvis gis det også tall fra nasjonalregnskapsstatistikken (se pkt. 2). Dessuten presenteres noen resultater fra den registerbaserte arbeidsmarkedsstatistikken (se pkt. 4 og 5) og statistikk over arbeidskonflikter (pkt. 6). Utover dette finnes det også annen arbeidsmarkedsrelevant statistikk basert på andre kilder i Statistisk sentralbyrå, men den gjengis ikke i denne publikasjonen (annet enn at det i vedlegg gis en oversikt over de ulike kildene). Det dreier seg bl.a. om folke- og boligtellingene, levekårsundersøkelsene og diverse sektorstatistikker for ulike næringer. I denne publikasjonen presenteres i hovedsak årsgjennomsnitt. Både arbeidskraftundersøkelsene og nasjonalregnskapet gir også kvartalstall, som først publiseres i Ukens statistikk. Elektronisk utgave av Ukens statistikk finnes på Statistisk sentralbyrås websider på Internett: Hovedkilden for arbeidsmarkedsstatistikken er arbeidskraftundersøkelsene (AKU), som på grunnlag av kvartalsvise utvalgsundersøkelser kartlegger befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet, enten som sysselsatt, arbeidsledig eller utenfor arbeidsstyrken (sistnevnte 7

19 Arbeidsmarkedsstatistikk Norges offisielle statistikk kategori fordeles på virksomheter som hjemmearbeidende, under utdanning, pensjonister m.v.). På den måten gir AKU en konsistent og uttømmende fordeling på de ulike statuskategorier til enhver tid. En lang rekke variable inngår i materialet, foruten de demografiske kan nevnes utdanningsnivå, yrke, næring, arbeidstid, biarbeidsforhold og undersysselsetting. Nasjonalregnskapsstatistikken (NR) gir sysselsettingstall ved å utnytte alle de enkeltstatistikker som finnes på en best mulig måte. Et viktig fortrinn ved NR når det gjelder sysselsettingsdata, er at den presenterer sammenlignbare tidsserier over sysselsatte personer og utførte timeverk totalt og næringsfordelt, uten de brudd i tidsserien som nå og da oppstår i AKU. Videre stiller den sammen sysselsettingsdata med andre data som beskriver den økonomiske utviklingen i landet. NR-statistikken er ellers fordelt på kjønn og yrkesstatus, men inneholder ikke det omfattende variabelsettet som man finner i AKU. Tall fra NR presenteres primært i NOS Nasjonalregnskapsstatistikk. For statistikkbrukere som ønsker tall på kommune- og fylkesnivå, anbefales den registerbaserte arbeidsmarkedsstatistikken, som vesentlig publiseres i Regionalstatistikk. Det dreier seg om arbeidstakere etter arbeidsstedskommune fordelt på næring, samt arbeidstakere etter bostedskommune fordelt på alder, kjønn, utdanningsnivå og arbeidstid (den foreliggende publikasjon inneholder bare arbeidstakerstatistikk for innvandrere). Dessuten blir det i Regionalstatistikk publisert kommunetall for registrert arbeidsledighet ved arbeidskontorene og for personer på arbeidsmarkedstiltak. Statistikk på regionalt nivå er også et viktig formal med folke- og boligtellingene (hvert tiende år). Her kartlegges bl.a. yrkesaktivitet i løpet av de siste 2 månedene og i løpet av en spesifisert uke. Det gis opplysninger om bl.a. arbeidstid, yrke, næring og utdanningsnivå. Videre kartlegges arbeidsreiser (reisetid, reisemåte og oppmøteplass). søkelsene. Der kartlegges også lønn og materielle goder, omsorgsarbeid og husarbeid. Videre gis data om arbeidsledighet i løpet av de siste fem år. Endelig utgir Statistisk sentralbyrå en rekke sektorstatistikker, dvs. egne kartlegginger av de enkelte næringer, gjerne basert på innsamlede oppgaver fra et utvalg bedrifter ang. sysselsetting, lønnskostnader, produksjon og investeringer m.m. Denne typen statistikk gir en mer detaljert kartlegging av virksomheten innenfor de enkelte næringene enn det som framkommer i AKU og NR. For en oversikt over ulike statistikkilder som inneholder sysselsettingsdata, vises til vedlegg. 2. Nasjonalregnskaps statistikk (tabellene-3) 2.. Formål Nasjonalregnskapet er et omfattende system for sammenstilling og bearbeiding av økonomisk statistikk. Formålet med nasjonalregnskapsstatistikken er å gi en helhetlig og konsistent beskrivelse av samfunnsøkonomien, både når det gjelder utvikling og struktur. Nasjonalregnskapet inneholder blant annet tall for sysselsatte personer, sysselsatte normalårsverk og utførte timeverk. Alle sysselsettingstarelsene er fordelt på lønnstakere/selvstendige, kjønn og næring. Næringsfordelingen i nasjonalregnskapet bygger på SSBs reviderte Standard for næringsgruppering (NOS C 82, 984), som er basert på EU-standarden NACE Rev.. Næringskodingen i AKU ble først fra 996 basert på den reviderte standarden. For sysselsatte i alt er det i ettertid også beregnet tall for tidligere år, basert på overgangsnøkler mellom ny og gammel standard. For de øvrige kjennemerkene vil det være brudd i tidsserien mellom 995 og 996. Opplysninger om arbeidsmiljøforhold (fysisk og organisatorisk arbeidsmiljø) finnes i levekii rsunder- I arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidsledige Utenfor arbeidsstyrken Sysselsatte Midlertidig Personer Personer Skole- Pensjo- Andre Personer Skole- Pensjo- Andre Arbeidsi inntekts- fraværende inne til opptatt eleven/ nister/ personer opptatt elever/ nister/ personer uføre givende fra. gangs med hus- studenter personer uten arbeid med hus- studenter personer uten arbeid inntekts- militær- arbeid som søkte sluttet i som søkte arbeid som ikke sluttet i arbeid som givende eller sivil- hjemme arbeid arbeid som arbeid hjemmesøkte arbeid som ikke søkte arbeid tjeneste mv. somsøktemv. som arbeid ikke søkte arbeid søkte arbeid ikke søkte arbeid arbeid arbeid 8

20 Norges offisielle statistikk Arbeidsmarkedsstatistikk Sammenheng med annen sysselsettingsstatistikk Sysselsettingstallene i nasjonalregnskapet beregnes på grunnlag av statistikk fra mange forskjellige kilder. Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) bestemmer totalt antall sysselsatte personer. Nasjonalregnskapet inneholder imidlertid, i motsetning til AKU, også tall for utlendinger i utenriks sjøfart. Andre viktige datakilder er arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret, Statens Sentrale Tjenestemannsregister og SSBs strukturstatistikk for de ulike næringene. Ved beregninger av utførte timeverk brukes overtids- og fraværsstatistikk. I nasjonalregnskapet er det lagt stor vekt på at det i hver næring skal være rimelig grad av konsistens mellom sysselsettingstall og lønnstall. For offentlig forvaltning og enkelte andre næringer blir sysselsettingstallene i stor grad beregnet på grunnlag av lønnstall fra offentlige regnskaper mv. 3. Arbeidskraftundersokelsene (tabellene 4-76) 3.. Formål Etter prøveundersøkelser høsten 97 har Statistisk sentralbyrå (SSB) fra og med. kvartal 972 gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser (AKU) etter utvalgsmetoden. Foruten å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte informasjon om tilstanden og utviklingen på arbeidsmarkedet, skal AKU tjene som grunnlag for prognoser og gi arbeidsmarkedsforskningen statistisk materiale Begreper Begrepene i AKU er definert i tråd med de internasjonale anbefalingene skissert i pkt... Personene i de aldersgruppene (6-74 år) som er med i AKU, har en splittet i grupper og undergrupper etter deres tilknytning til arbeidsmarkedet i undersøkelsesuka slik skissen ovenfor viser. Arbeidsledige ifølge AKU må ikke forveksles med registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene, som Arbeidsdirektoratet gir tall for. Tallene fra AKU inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og noen av dem som går på arbeidsmarkedstiltak. På den annen side blir en del av de registrerte arbeidsledige ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU (på grunnlag av spørsmål om søking etter arbeid og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet). Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. En oversikt over endringer i begrepsdefinisjonene siden 972 er gitt i pkt Det spørreskjemaet som danner grunnlaget for AKUtallene f.o.m. 2. kvartal 988 t.o.m. 4. kvartal 995 er gjengitt i vedlegg 2. Som det framgår av pkt. 3.7, ble det gjennomført en del endringer i spørreskjemaet fra. kvartal 996. I den versjonen som brukes i 2. kvartal hvert år, ble det dessuten introdusert en rekke tilleggsspørsmål for å kartlegge nye variable. Disse nye variablene presenteres imidlertid ikke i den foreliggende publikasjonen. Fra 996 ble spørreskjemaet dessuten lagt over fra papirformat til en PCbasert versjon (data-assistert intervjuing), og dette reviderte skjemaet er foreløpig ikke presentabelt på papir Utvalg For undersøkelsene fra og med. kvartal 975 til og med 4. kvartal 995 ble følgende utvalgsplan brukt: Utvalget til en undersøkelse ble trukket i to trinn. Første trinn bestod av 02 geografiske områder (utvalgsområder). Som utvalgsområder hadde en valgt kommuner. Alle kommunene i landet var inndelt i 02 strata etter geografisk beliggenhet, kommunetype og innbyggertall. Byer med over innbyggere var egne strata som da bestod av ett utvalgsområde. Fra hvert stratum ble det så trukket ett utvalgsområde med sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet. Innen hvert uttrukket utvalgsområde ble det så på annet trinn trukket familieenheter tilfeldig på grunnlag av adresseregisteret for utvalgsområdene (fram til 3. kvartal 985 var det bohusholdning som var trekkeenheten). Til hver kvartalsundersøkelse t.o.m.. kvartal 988 ble det på denne måten trukket ut om lag familieenheter med i alt vel personer i de aktuelle aldersgruppene. Fra 2. kvartal 988 ble utvalget gradvis utvidet, og utgjorde personer ved utgangen av 988. Ved utgangen av 989 var utvalgsstørrelsen kommet opp i personer. økningen av utvalget ble sluttført i 2. kvartal 990, og utgjør fra da av personer i kvartalet. De familiene som ble trukket ut, var med i undersøkelsene to kvartaler på rad, og deretter de to samme kvartalene året etter. Hver uttrukket familie ble altså bedt om å være oppgavegiver fire ganger (innføringen av ny utvalgsplan fra 975 medførte imidlertid at ingen av dem som var med i utvalget i 974, var med i 975.) I hver familie prover en å innhente opplysninger om forholdet til arbeidsmarkedet i undersøkelsesuka for alle familiemedlemmer i alderen 6-74 år. Fra 996 er rotasjonsplanen endret, slik at hver familie nå deltar i alt åtte ganger i løpet av åtte påfølgende kvartaler. Etter det nye opplegget intervjues forskjellige personer på årsbasis, mot etter det tidligere opplegget. De intervjuobjektene i 996 som også var med i AKU i 4. kvartal 995, fulgte den gamle 9

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 843 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 LABOUR MARKET STATISTICS 1987-1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2819-0 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft

Detaljer

Arbeidsmarkedstatistikk 1993 Hefte I Hovedta ll

Arbeidsmarkedstatistikk 1993 Hefte I Hovedta ll C 148Norges offisielle statistikk O fficial Statistics of Norway Arbeidsmarkedstatistikk 1993 Hefte I Hovedta ll Labour Market Statistics 1993 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001 Arbeidsmarkedet Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,4 prosent i fjor, om lag det samme som i 1999. Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Tor Petter Bø og Inger Håland

Tor Petter Bø og Inger Håland 2002/24 Notater 2002 Tor Petter Bø og Inger Håland Dokumentasjon av arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Korrigert versjon Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe:

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Etter en svært høy vekst i sysselsettingen høsten 2007 avtok veksten i 2008. I april i fjor stoppet den opp og holdt seg deretter stabil. Så kom finanskrisen

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Supplerende mål på arbeidsledighet

Supplerende mål på arbeidsledighet Helge Næsheim og Ole Sandvik Det kommer ofte fram synspunkter på at arbeidsledighet er for strengt definert i den offisielle statistikken. Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) viser at det i 2011 var 84 000

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De søreuropeiske land, utenom, har de laveste

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2006

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2006 Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2006 Arbeidsmarkedet Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en økning i samlet sysselsetting på 0,7 prosent i 2005, mot en økning på 0,4

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

Helge Nome Næsheim og Ylva Lohne

Helge Nome Næsheim og Ylva Lohne 2003/22 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Ylva Lohne Kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

6. Lønnet arbeid. Hvis vi ser nærmere på hva det samlede arbeidet i 1990 besto av (tabell 6.1), ser vi at for kvinner er det husarbeid som er

6. Lønnet arbeid. Hvis vi ser nærmere på hva det samlede arbeidet i 1990 besto av (tabell 6.1), ser vi at for kvinner er det husarbeid som er Kvinner og menn i Norge 2000 6. De siste tiårene har det vært en tilnærming mellom kvinner og menn både når det gjelder inntektsgivende arbeid og ulønnet husholdningsarbeid. Likevel er det fortsatt store

Detaljer

Kristian Rose Tronstad (red.)

Kristian Rose Tronstad (red.) 2007/1 Rapporter Reports Kristian Rose Tronstad (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær

Internasjonal sammenligning av sykefravær Økonomiske analyser / Christoffer Berge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som gjennomføres i alle EU/EØS-land, blir ofte brukt ved internasjonal sammenligning av sykefravær. kommer da ut med et relativt

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports 1999/27 Rapporter Reports Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Spørreskjema i arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra 2003

Spørreskjema i arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra 2003 TPB/IHA, 16.1.2003 Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Spørreskjema i arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra 2003 (med revidert utdanningssekvens) # = spørsmål som ikke skal stilles

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Dokumentasjon av arbeidskraftundersøkelsen (AKU) etter omleggingen i 2006

Dokumentasjon av arbeidskraftundersøkelsen (AKU) etter omleggingen i 2006 Endret 19.10.10 IHa ang. u tdanning og eierskap, 27.01.2011 nærings- og yrkesvariabel Tor Petter Bø og Inger Håland Dokumentasjon av arbeidskraftundersøkelsen (AKU) etter omleggingen i 2006 1 Innhold 1.

Detaljer

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 95/3 Rapporter Reports Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes AV MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG 4 år etter at folketrygden ble innført, utarbeides det nå en ny pensjonsreform. Reformen er utløst av en bekymring for finansieringen

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid?

I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid? Økonomiske analyser 5/2006 Funksjonshemmede registrert ved arbeidskontorene I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid? Trond Pedersen Pilene for den norske økonomi

Detaljer

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 2014/34 Erik Herstad Horgen Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet Rapporter 2014/34 Erik Herstad Horgen Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 Undersøkelse om overgang fra utdanning til arbeid Tilleggsundersøkelse i AKU 2009 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1

Detaljer

Typisk norsk å arbeide deltid

Typisk norsk å arbeide deltid Arbeid Typisk norsk å arbeide deltid Det norske arbeidsmarkedet er preget av høyt sysselsettingsnivå sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Andelen deltidssysselsatte er imidlertid høy, særlig

Detaljer

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2005/5 Rapporter Reports Tor Petter Bø Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Store variasjoner i arbeidstid

Store variasjoner i arbeidstid Kristian Gimming og Tor Skoglund Det ble i 2007 totalt utført 3,6 milliarder timeverk i norsk økonomi. Hver enkelt sysselsatte person arbeidet i gjennomsnitt 4 timer dette året. Den gjennomsnittlige arbeidstiden

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1976

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1976 NORGES OFFISIELLE STATISTI A 884 ARBEIDSMAREDSTATISTI 976 LABOUR MARET STATISTICS 976 STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 82-537-0730-4 FORORD publikasjonen Arbeidsmarkedstatistikk

Detaljer

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 2005/15 Rapporter Reports Odd Frank Vaage Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Tor Petter Bø. Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2004/25 Rapporter Reports Tor Petter Bø Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

INDEX OF FIGURES. Page

INDEX OF FIGURES. Page 15 INDEX OF FIGURES 1. Non-employed persons seeking work and registered unemployed at the Employment Service offices as a percentage of the labour force 59 2. Persons aged 16-74 in different age groups,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning Rapportar Reports 2014/37 Tor Petter Bø og Åsne Vigran Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning Rapporter 2014/37 Tor Petter Bø og Åsne Vigran Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning Statistisk

Detaljer

SOM NORMALT? 1. Hver tiende uten fast ansettelse. 3. Mindre deltid blant kvinner, men rekordhøg undersysselsetting

SOM NORMALT? 1. Hver tiende uten fast ansettelse. 3. Mindre deltid blant kvinner, men rekordhøg undersysselsetting nr 05/06 SOM NORMALT? 1. Hver tiende uten fast ansettelse 2. Overtida noe opp 3. Mindre deltid blant kvinner, men rekordhøg undersysselsetting 4. Hver fjerde kvinne i skift- og turnusarbeid 5. Arbeid på

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Sysselsetting og utførte timeverk i kvartalsvis nasjonalregnskap

Sysselsetting og utførte timeverk i kvartalsvis nasjonalregnskap Økonomiske analyser 2/2000 Sysselsetting og utførte timeverk Sysselsetting og utførte timeverk i kvartalsvis nasjonalregnskap Stein Hansen og Tor Skoglund Ved publiseringen av kvartalsvise nasjonalregnskapstall

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

5. Spørsmål og intervjuerinstruks

5. Spørsmål og intervjuerinstruks 5. Spørsmål og intervjuerinstruks Tilleggsspørsmålene om funksjonshemning ble stilt helt til slutt i intervjuet. Om de i stedet skulle vært innarbeidet som en sekvens innimellom de ordinære AKU-spørsmålene,

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Tor Petter Bø. Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2003/4 Rapporter Reports Tor Petter Bø Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Blir korttidsinnvandrerne i Norge?

Blir korttidsinnvandrerne i Norge? Økonomiske analyser 2/2011 Christoffer Berge Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere

Detaljer

Tor Petter Bø, Ragni Hege Kitterød, Tonje Køber, Sølve Mikal Nerland og Tor Skoglund Arbeidstiden - mønstre og utviklingstrekk

Tor Petter Bø, Ragni Hege Kitterød, Tonje Køber, Sølve Mikal Nerland og Tor Skoglund Arbeidstiden - mønstre og utviklingstrekk Tor Petter Bø, Ragni Hege Kitterød, Tonje Køber, Sølve Mikal Nerland og Tor Skoglund Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Kristine Nergaard Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009 Kristine Nergaard Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Arbeidskraftundersøkelsene

Detaljer

Instruks. 1 Innledning...2 1.1 AKU og Statistikkloven...2 1.2 Begreper og definisjoner...3

Instruks. 1 Innledning...2 1.1 AKU og Statistikkloven...2 1.2 Begreper og definisjoner...3 Arbeidskraftundersøkelsen Produktnummer 2090 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere 1 Innledning...2 1.1 AKU og Statistikkloven...2 1.2 Begreper og definisjoner...3 2 Utvalg, IO-liste, IO-brev

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår referanse 14/195-2 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Forbundsledelsen Økonomisk og politisk rapport februar 2014 1.

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær

Internasjonal sammenligning av sykefravær Rapporter Reports 6/2012 Christoffer Berge, Jørgen Holck Johannessen og Helge Næsheim Internasjonal sammenligning av sykefravær Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde? Rapporter 6/2012 Christoffer

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Arbeidsledige og beholdning av ledige stillinger. Sesongjustert og glattet, månedstall. Prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledige og beholdning av ledige stillinger. Sesongjustert og glattet, månedstall. Prosent av arbeidsstyrken Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /2009 7. Arbeidsmarkedet Finanskrisen som inntraff høsten 2008 gjenspeiler seg i utviklingen på arbeidsmarkedet. Sysselsettingen økte i de første månedene av 2008, men

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2007

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2007 Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /2007 Arbeidsmarkedet Sysselsettingen vokste markant i 2006, og arbeidsledigheten falt. Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser at det i gjennomsnitt

Detaljer

Mot en nye folke og boligtelling

Mot en nye folke og boligtelling 1 Mot en nye folke og boligtelling Prinsipper og metoder Seminar Olavsgaard 6. mars 2009 Harald Utne Seksjon for befolkningsstatstikk Statistisk sentralbyrå 1 Rammebetingelser for FoB2011 Tellingen skal

Detaljer

Ulønnet arbeid skaper store verdier

Ulønnet arbeid skaper store verdier Ulønnet arbeid skaper store verdier Ulønnet arbeid i egen husholdning som matlaging, rengjøring og barnepass er ikke inkludert i landets verdiskaping slik denne måles i bruttonasjonalproduktet (BNP). Beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2005

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2005 Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/005 Arbeidsmarkedet Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en økning i samlet sysselsetting på 0, prosent i 004. Året før var det en nedgang

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Hvor god er statistikken?

Hvor god er statistikken? Hvor god er statistikken? Alle tall har en usikkerhet. De fleste tallene fra Statistisk sentralbyrå er ikke feilfrie, men de er nyttige. Det kan faktisk være umulig å finne den absolutte sannheten. For

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn. Økonomiske analyser 1/2003

Arbeidsmarkedet. Økonomisk utsyn. Økonomiske analyser 1/2003 Økonomiske analyser 1/003 Økonomisk utsyn Arbeidsmarkedet Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,3 prosent i fjor. I 001 var økningen 0,5

Detaljer

Jobbskifter blant eldre arbeidstakere

Jobbskifter blant eldre arbeidstakere Rapporter Reports 60/2013 Ingvild Johansen Jobbskifter blant eldre arbeidstakere Rapporter 60/2013 Ingvild Johansen Jobbskifter blant eldre arbeidstakere Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Figur 7.1. Arbeidsledige og beholdning av ledige stillinger. Sesongjustert og glattet, månedstall. Prosent av arbeidsstyrken

Figur 7.1. Arbeidsledige og beholdning av ledige stillinger. Sesongjustert og glattet, månedstall. Prosent av arbeidsstyrken Økonomiske analyser /008 Økonomisk utsyn 7. Arbeidsmarkedet Den økonomiske utviklingen i 007 var preget av sterk økonomisk vekst, og dette gjenspeilet seg også i utviklingen på arbeidsmarkedet. Sysselsettingen

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Notat. Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret - konsistens med andre datakilder

Notat. Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret - konsistens med andre datakilder Notat hnn, 18. november 2005 Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret - konsistens med andre datakilder 1. Innledning og avgrensing av problemsstilling Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret (AA-registeret)

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Er kvinner fornøyd med arbeidstiden sin?

Er kvinner fornøyd med arbeidstiden sin? Kvinners avtalt og ønsket Kvinners avtalt og ønsket Er kvinner fornøyd en sin? Tidligere forskning fra mange land tyder på at langt flere kvinner ønsker å jobbe mindre, ikke mer enn det de gjør. Dette

Detaljer

Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002

Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002 Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002 Del 1: Tilpasning på arbeidsmarkedet ett år etter Rapport nr. 1 / 2004 Tormod Reiersen, Aetat Arbeidsdirektoratet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Fakta Anne-Kari Brattens foredrag på Senter for profesjonsstudier, HiOA den 5. desember 2013

Fakta Anne-Kari Brattens foredrag på Senter for profesjonsstudier, HiOA den 5. desember 2013 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med nesten 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE www.spekter.no Notat

Detaljer

Hjemmeliv og arbeidsliv fremdeles likestilling light? Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Statistisk sentralbyrå

Hjemmeliv og arbeidsliv fremdeles likestilling light? Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Statistisk sentralbyrå Hjemmeliv og arbeidsliv fremdeles likestilling light? Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Statistisk sentralbyrå 1 Prosjekt: Mobilizing unutilized labour reserves. The role of part-time work and extended

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Mange jobber, men mindre enn før

Mange jobber, men mindre enn før Arbeid Mange jobber, men mindre enn før Det norske arbeidsmarkedet er preget av høy yrkesdeltakelse sammenliknet med andre europeiske land. Både kvinner og eldre i Norge er mer yrkesaktive enn gjennomsnittet

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Tone Hobæk. Justering arbeidskraftundersøkelsene. av partielt frafall i (AKU) Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarked

Tone Hobæk. Justering arbeidskraftundersøkelsene. av partielt frafall i (AKU) Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarked 9334 Notater 993 Tone Hobæk Justering arbeidskraftundersøkelsene av partielt frafall i (AKU) Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarked Innholdsfortegnelse: Side. Innledning 2. Partielt

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage 52 Statistiske analyser Statistical Analyses Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 1 Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 Foreløpige resultater Norsk adresseseminar Oslo 11.09.2013 Espen Andersen Seksjon for befolkingsstatistikk esa@ssb.no 1 2 Rammebetingelser for Folke og Boligtellingen

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Han jobber, hun jobber, de jobber Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre. 2005/10 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Han jobber, hun jobber, de jobber Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre. 2005/10 Rapporter Reports 2005/10 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Han jobber, hun jobber, de jobber Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1575/2000. av 19. juli 2000

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1575/2000. av 19. juli 2000 Nr. 12/279 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1575/2000 2002/EØS/12/43 av 19. juli 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med

Detaljer

Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer

Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer Økonomiske analyser 5/2012 Erling Barth og Kristine von Simson * Ungdommene rammes hardest i nedgangstider. Ungdomsarbeidsledigheten er svært konjunkturfølsom. En stor del av denne konjunkturfølsomheten

Detaljer