Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell Revisjon C 05. desember 2014 Etter vedtak i kommunestyret Alexander Stettin Plankontoret Hallvard Homme AS

2 Innhald INNHALD BAKGRUNN INNLEIING PLANAVGRENSING GJELDANDE PLANVERK KOMMUNEDELPLAN VÅGSLID RP VÅGSLID HØGFJELLSHOTELL RP BOTN OG VÅGSLID HØGFJELLSHOTELL (GML SKYSSTASJONEN) PARKERINGSSITUASJONEN PÅ VÅGSLIDTUN PLANPROSESS MEDVERKNAD AV INVOLVERTE PARTAR OPPSTARTSMØTE MED INVOLVERTE HYTTEEIGARAR NABOMØTE MED KARSTEN VATNEM NABOMØTE OG SYNFARING MED SOLVEIG HANSEN EIENDOM AS SYNFARING I PLANOMRÅDET MED DRIVAR OG STATENS VEGVESEN INNSPEL TIL PLANARBEIDET REVISJON A, ETTER SAKSHANDSAMING I PMU OFFENTLEG ETTERSYN MØTE MED VÅGSLIDTUN HOTELL REVIDERT PLANFORSLAG A MØTE MED GRUNNEIGARAR AUST FOR VÅGSLIDTUN JURIDISKE AVKLARINGAR REVIDERT PLANFORSLAG A ANDRE HØYRINGSRUNDE REVIDERT PLANFORSLAG B KONSEPT VIKTIGE PRINSIPP VED UTFORMING AV PARKERINGSAREAL FRAMLEGG TIL PARKERINGSKONSEPT BYGNINGSAREAL VURDERINGAR LANDSKAPSBILETET I PLANOMRÅDET PARKERINGSLØYSING RENOVASJON OG KOMMUNALTEKNIKK... 26

3 4.4 ENDRINGAR I BYGGJEAREAL BARN, UNGE OG RØRSLEHEMMA ROS PLANOMTALE OMSYNSSONER: REGULERINGSFØREMÅL ETTER 12-5:

4 1 Bakgrunn 1.1 Innleiing Vågslidtun er eit ton av fritidshusvære kring det gamle høgfjellshotellet på Vågslid, som vart gjort om til husvære etter at gjeldande reguleringsplan vart godkjend i Busetnaden vart dei siste åra supplert med fleire blokkar med husvære, nå er det i alt 56 einingar i planområdet. I tillegg er det framleis drift i ein del hotellrom til utleige, samt restaurant og annan aktivitet i næringsdelen på det gamle hotellet. Etter ferdigstilling av husværeblokkane vart det tydeleg at det er eit underskot på parkeringsplassar i området, både i høve til krava i reguleringsplanen og i høve til den faktiske trongen. 3 På bakgrunn av gjentekne klager frå bebuarar vedrørande situasjonen, har Vinje kommune initiert omregulering av området for å finne plass til dei manglande parkeringsplassane. Til dette arbeidet fekk kommunen planfagleg bistand av Plankontoret Hallvard Homme AS. 1.2 Planavgrensing Gjeldande plan for Vågslid Høgfjellshotell omfattar berre gnr/bnr 99/52 og eigedomar skilt ut frå denne, samt noko trafikkareal eigd av Statens Vegvesen. Forslaget til plan for Vågslid Høgfjellshotell omfattar heile det gamle planområdet, pluss tomt 99/140. Ein hadde opphavleg varsla oppstart av noko meir areal i gjeldande plan for Botn og Vågslid Høgfjellshotell (Gml Skysstasjonen). Den utvida avgrensinga vart føreteken med omsyn til vurdering av eventuell omregulering til endra føremål, men planprosessen har avdekt at det ikkje er i kommunens interesse å inkludere eit større areal. Statens vegvesen ynskjer å få regulert vegen og tilstøytande areal for å få regulert tilhøve kring avkøyringar og frisikt. 1.3 Gjeldande planverk Over: Planområdet Under: Utdrag av KDP Vågslid Kommunedelplan Vågslid Planområdet omfattar teigen N6 i KDP Vågslid, som disponerer området til hotell og utleige. KDP syner elles til (då) gjeldande reguleringsplanen Botn og Vågslid Høgfjellshotell (Gml Skysstasjonen). Kommunedelplanen er vedteken i 2002 og skal no takast opp til ny rullering. Føringane i denne planen er såleis svake.

5 1.3.2 RP Vågslid Høgfjellshotell Gjeldande reguleringsplan for dei aktive områda i planforslaget. Planen sjåast på som ferdig utbygd, med unntak i eitt område på 99/508 der det føreligg søknad om byggjeløyve for ei fritidshytte. Planen heimlar bygging av fritidshusvære på i alt 2700 m 2 BYA nybygg, samt ombygging av det gamle hotellet til husvære og noko utleigeeiningar og bevertning. Det er krav om 2 parkeringsplassar per «bueining/hytteeining». Ein må tolke dette slik at det ikkje er særskilte p-plassar til bevertningsfunksjonen, men at kvart hotellrom skal ha 2 plassar sett av. 4 For å få plass til den auka trongen på parkeringsareal vart dåverande veg og løype austover mot Botn omregulert til ein ny trasé lenger sør RP Botn og Vågslid Høgfjellshotell (Gml Skysstasjonen) Delar av reguleringsplanen for Botn og Vågslid Høgfjellshotell er framleis gjeldande. Innanfor planområdet er det delar av felt K og heile felt M som er relevante. Felt K er regulert til byggeområde forretning/kontor og er spesifisert med «Appartementhusvære» i 2 byggjesteg i det området, som er innlemma i føreliggjande planforslag. Det vil si at føremålet er relatert til hotelldrift med utleigefunksjon. Det er skissa inn ein stor parkeringsplass rett nord for felt M, som likevel ikkje er regulert. Plassen var skissert til 26 bilar kapasitet. Det er knytt krav til stenging av (dåverande) avkøyring ved utbygging av teigen og tilknyting til offentleg vassforsyning og reinseanlegg. Over: RP Botn og Vågslid høgfjellshotell, delvis gjeldande Felt M er regulert til bustad, den gongen relatert til hotellet. Teigen er omtalt som «utbygd». 1.4 Parkeringssituasjonen på Vågslidtun Parkeringssituasjonen er hovudgrunnen for at Vinje kommune veljar å starte ein ny reguleringsprosess i planområdet. I samhøve med gjeldande RP skal det setjast av Teig Krav til P Teig Krav til P 99/ Hotell-romfløy 20 99/ Hotell-service 20 99/ Leiligheter i hotellbygg 6 99/ Sum krav i hht. gjeldande RP parkeringsplassar per eining innanfor regulert område for privat parkering. Det regulerte parkeringsarealet er på 2000 m 2 og har såleis ein teoretisk kapasitet på inntil 80 bilar. Forma på området vil likevel gjere det usannsynleg å oppnå dette talet. Talet på husværeeiningar har kome opp i 56, der er såleis krav om 112 parkeringsplassar. I tillegg må kravet i gjeldande planen tolkast slik at det skal setjast av 2 p-plassar per hotellrom, dvs. 40 plassar. Dette vil då også dekke bevertningsfunksjonen på hotellet. Hotellet har avtalefesta tilgjenge til 25 plassar.

6 Føresegnene til reguleringsplanen gjev heimel til 6600 m 2 BYA nye bygg. Ved ein gjennomsnittleg storleik på m 2 ville ein då ha teoretisk parkeringsdekning for alle einingar. Einingane har likevel ikkje fått tildelt avmerka plassar, der er difor ikkje enkelt å halde oppsyn med parkeringssituasjonen. I tillegg har ikkje hotell/bevertningsfunksjonen fått tildela konkret parkeringsareal, men det er ein del utandørs område under føremålet, som alltid har vore brukt til parkering. I tillegg syner planen ein del trafikkareal, som også kan brukast til parkering. I praksis syner det seg at talet parkeringsplassar er altfor lite. Ein har tilrettelagd areal utanfor regulert byggje- eller trafikkområde, i tillegg er det ein del smålommer mellom dei ulike bygningane, som er planera til parkering. Dermed er det nok areal til disposisjon på vanlege dagar, mens det ikkje er nok ved stor utfart eller større arrangement på hotellet. Det syner seg at det i praksis ikkje er meir enn 1,5 p- plassar per eining i området, pluss rundt 25 til hotellet. På dagar med stor aktivitet og fullt belegg på alle rom er det dermed uråd for hotellet å arrangere større samlingar, då ein ikkje har plass til kundane. 5 Noko av grunnen for parkeringsmangelen ligg i at reguleringsplanen syner eit for lite parkeringsareal i høve til bygningsmassen den ga heimel til å byggje. Hotellet burde ha fått regulert eige parkeringsareal, så ville areala matematisk ha gjenge opp. Den vanskelege forma på hovudparkeringa ville likevel ha gjort det umogleg å realisere 2,0 p-plassar per eining. et til planen synte 2000m 2 Spesialområde parkering ved eit krav om 1,5 p-plassar per eining, arealet vart ikkje endra etter at kravet i føresegnene vart auka til 2,0. Føresegnene vart endra i tråd med krav frå Statens vegvesen i høyringsrunden. Ein annan viktig grunn for parkeringsmangelen ligg i at byggjetiltak ikkje vart realisert i tråd med planen. Gjeldande reguleringsplan syner at veg V2 leggjast om til ein meir sørleg trasé. Denne omlegginga vart ikkje gjort, dermed ligg tilkomstvegen til teig H4 og tomtene aust i (noverande) planområdet og delar av teig H4 i praksis på regulert parkeringsareal. Bygningsmassa er realisert på i alt ca m 2 BYA. Planen gjev heimel for 2700 m 2 BYA. Dermed er det til no bygd meir enn opphavleg plan gjev heimel til. Det er eit overforbruk på areal tilsvarande 3-4 einingar og ein trong på 6-8 fleire p-plassar enn tiltenkt.. Som avbøtande tiltak har ein bygd nokre fleire parkeringsplassar enn opphavleg heimla i reguleringsplanen. Plassane P1 og P7 ligg i høvesvis spesialområde friluftsliv og kombinert byggjeområde H1. Plass P2 ligg heller ikkje regulert til parkeringsføremål, men må seiast å vere av di reguleringa er uklar i området. Plassane P3 og P12 ligg ikkje regulert til parkering, men må seiast å vere knytt til næringsføremålet i hotellet, slik at ein kan akseptere bruken. Plass P4 er ei utviding av avkøyringa, som ikkje er heimla i planen og som Statens vegvesen ikkje kan akseptere av omsyn til trafikktryggleik. Faktiske parkeringsplassar, namnsett vilkårleg

7 Plassane P5 og 6 er i tråd med regulert parkeringsplass, men P6 går ut over føremåls-, plan og eigedomsgrense og ligg delvis på 99/221. Plassane P8-11 er mindre areal innimellom busetnaden, som det ikkje er heimel til. Desse er heller ikkje i regulær bruk. Dei eksisterande plassane har varierande kapasitet, det finst ingen oppmerking. Dette gjer at brukarar ikkje finn sine vante p-plassar når dei kjem i ei tid med mykje trafikk, det er vanskeleg å brøyte mellom bilane og bilar står tidvis parkert på ein måte, som krev flytting av ein bil føre ein annan bil kan køyre ut. Sida det ikkje finst oppmerking er det ikkje råd til å finne eit eksakt tal, men det er ikkje fleire enn brukelege plassar, som ikkje hindrar annan ferdsle. Rund 50 av desse plassane må seiast å vere ulovleg etablert (utanfor regulert parkeringsområde, stort sett utanfor byggeområde). I tillegg er renovasjonsordning ulovlig etablert utanfor planområdet, på annanmanns eigedom (99/221). 6

8 2 Planprosess 2.1 Medverknad av involverte partar Oppgåvestillinga kravde brei medverknad av alle involverte aktørar. Ein har difor lagt pp til fleire møte enn ein vanlegvis ville ha gjennomførd, slik at alle impliserte kan vere trygge på å verte høyrd i prosessen Oppstartsmøte med involverte hytteeigarar Ein utløysande faktor for at planarbeidet i det heile teke vart sett i gong ligg i eit møte som kommunen hadde med heimelshavarar og elles involverte på Vågslidtunet. Under møtet og synfaringa kom det fram trong for fleire plassar og ein generell opprydding i tilhøva. Det kom også fram at kommunen delvis ga løyve til tiltak, som ikkje hadde heimel i planen og at tiltakshavar delvis gjennomførde tiltak utan korkje løyve eller heimel i planen. Se referat med saksnummer 2009/2564, løpenummer14588/2009, datert På bakgrunn av dette møtet tilrådde kommuneadministrasjonen å starte opp arbeidet med føreliggjande planforslag Nabomøte med Karsten Vatnem Tomteeigaren til tomtene 99/224, 225 og 141 vart kontakta personleg for å drøfte om grunneigaren kan bidra til å løyse parkeringsproblema i området. Gjeldande reguleringsplan for desse blå tomtene syner at det er skissert parkeringsplass på delar av tomtearealet. Ein har i inneverande planprosess konkludert med at det ikkje vil vere aktuelt å involvere dette arealet i parkeringsløysinga, då det ligg for langt unna blokkane Nabomøte og synfaring med Solveig Hansen Eiendom AS Tomteeigaren til tomtene 99/221, 222 og 223 vart kontakta personleg for å drøfte om grunneigaren kan bidra til å løyse parkeringsproblema i området. Gjeldande reguleringsplan syner at området er regulert til utleigeaktivitet knytt til hotellet. Saman med ei byggjegrense på 30 m frå E 134 gjer dette i det minste tomt 221 verdilaus. Denne tomte kunne bidra til å løyse parkeringstrongen dersom ein ville forlengje eksisterande p-plass. Kravet frå tomteeigar til innløysing av tomta var likevel for høgt til å kunne bli vurdert i plansamanheng. I tillegg er avstanden til blokkane til dels for høg. Ein har difor vald å sjå bort frå ei parkeringsløysing, som involverer areala til Solveig Hansen Eigedom AS Synfaring i planområdet med drivar og Statens vegvesen Ein har halde synfaring med vegvesenet og drivaren på hotellet i planområdet då skisseutkast til parkeringsløysing forelåg. Denne synfaringa skulle sikre at løysinga vil kunne aksepterast av både vegstyresmaktane og dei som har driftsansvaret for brøyting i området. Etter møtet vart skisseutkastet omarbeidd i tråd med innspela som kom fram under synfaringa, planutkastet er dermed i tråd med føringar frå vegvesen og driftsansvarleg.

9 2.2 Innspel til planarbeidet Innan varslingsfristen den 25. mai 2010 er det motteke 3 innspel frå offentlege instansar og 1 innspel frå private partar. Desse blir gjennomgått i det følgjande med kommentarar. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen har ingen merknader utover å påpeike at Stortinget ikkje ynskjer byggjetiltak nærare enn frå vasskantar. 8 Merknad frå planleggjar: Det planleggjast ingen nye byggjetiltak i strandsona, men eksisterande bygg står nærare enn 50 m frå vasskanten. Telemark Fylkeskommune Fylkeskommunen krev arkeologisk forhandsundersøking av planområdet. Ut over dette har fylkeskommunen ingen merknader, men tek atterhald om fleire kommentar når planutkastet ligg føre. Merknad frå planleggjar: Innanfor gjeldande planen for Vågslid Høgfjellshotell har Telemark fylkeskommune gjennomførd arkeologisk førehandsundersøking i Alt areal innanfor grensene til føreliggjande planforslag, som ikkje ligg innanfor grensene til RP Vågslid høgfjellshotell, vart ikkje undersøkt tidlegare. I tillegg har fylkeskommunen i nyare tid byrja å undersøke strandsona kring større vatn for steinalderbusetjingar, som ikkje vart gjort tidlegare. Dermed var det naudsynt med ei synfaring, som vart gjennomførd november Det vart ikkje gjort funn i området, etter munnleg tilbakemelding frå feltarkeolog. Rapport ettersendast. Statens vegvesen Vegvesenet krev at E 134 regulerast inkludert tilstøytande areal på nordsida av avkøyring frå hotellet for å sikre regulering av tilstrekkeleg frisiktsone og at føremålsgrense for annan veggrunn setjast til eigedomsgrensa langs vegen. Byggjegrensa kan setjast til 30 m i heile planområdet. Nye parkeringsplassar skal ikkje leggjast nærare enn 30 m frå senterlinje veg. Merknad frå planleggjar: Det planleggjast parkering i Sp1 og Sp2, som ligg nærare enn 30 m frå vegen. Dei andre parkeringsplassane som ligg innanfor dette beltet, har vore regulert frå føre av. Vegvesenet har gjeve signal i synfaring på staden om at desse teigane kan aksepterast. For Sp1 sin del var det krav om at oppstillingsplassane vender mot sør for at Vegvesen kan godtake desse.

10 Advokatane Vikse, Haugland, Berge, Bachmann og Mannes Advokatfirmaet fremja innspel på vegne av bebuarane på 99/431, 432, 433, 434. I innspelet leggjast fram bebuarane sitt syn om kva som har skjedd på Vågslidtun, korleis bebuarane ynskjer situasjonen løyst og kven som har ansvaret for at dette skjer. Ynskja løysing består i at eksisterande parkeringsplass («p6» på skissa på side 4) forlengjast over tomt 99/221 og evt. også 222. Evt. byggjast det p-anlegg i 2 plan, dersom arealet ikkje skulle vere tilstrekkeleg. Bebuarane ynskjer ikkje parkeringsplassar sør for busetnaden eller innimellom bygningar. Opparbeidd p-areal i regulert friluftsområde («P1» i skisse) eller sør for 99/434 («P7» på skissa) ynskjast fjerna og omgjort til friluftsareal. Både tiltakshavar og kommunen haldast ansvarleg for situasjonen og krevjast handling av. 9 Merknad frå planleggjar: Ein har forsøkt å etterkome ynskja til bebuarane fullt ut. Likevel er det ikkje høve til å eterkome nokre sentrale krav: Eigedomane på 99/ er i annan manns eige og det lyktast ikkje å overtale eigaren til samarbeid innanfor økonomisk rimelege rammer. Ein må finne utvidingsareal ein annan stad. Busetnaden i Bfbb4 er trekt såpass langt nordover at ein har mista 430 m 2 regulert parkeringsareal, teoretisk plass til 17 bilar. Ein må kompensere for dette arealtapet. Parkeringsplass lengst vest i området, etablert innanfor Spesialområde Friluftsliv, vil ikkje fjernast av di arealet må inngå i totalrekneskapen. Ein valde til og med å utvide dette arealet for å klare å halde mest mogleg parkeringsareal nord for busetnaden. Planleggjar er av den oppfatninga at løysinga ein har funne er ein kompromiss, som ivaretek krava til bebuarane om fullverdig parkeringstilbod utan at dette førar til stor reduksjon i opplevinga av tonet. Tiltaka for å få dette til må vere akseptable for bebuarane, samstundes som dei vil vere overkomelege for tiltakshavar og kommunen, slik at ein faktisk kan vente seg at dei vert gjennomførd. Eit høgare estetisk nivå i detaljeringa av tiltaka enn dagens kan avtalast i privatrettsleg avtale i etterkant av reguleringsprosessen, som en kompensasjon for tap som bebuarane måtte meine å ha lidd av hendingane. Sjå også vurderingsavsnitt på side Revisjon A, etter sakshandsaming i PMU Plan- og miljøutvalet sakshandsama planforslaget den 14. desember Det vart frå politisk hald påpeika at løysinga med samordna løype og køyreveg kan vere problematisk. Administrasjonen vart beden om å revidere planen slik at søndre køyreveg skulle gjerast om til løypa og at ein generelt optimaliserar tilhøva for løypekøyring og bruk. Planleggjar har vore i kontakt med løypekøyrar i området og fått bekrefta at samordning av dei ulike trafikantane ikkje er problemfritt. I og med at denne løypa skal vere hovudløypa gjennom Vågslid, bør den halde ein gjennomgåande god standard. På bakgrunn av denne tilbakemeldinga vart drivar av Vågslidtun hotell kontakta for å innhente opplysningar om korleis ein evt. separat trasé kan leggjast. Det vart her opplyst at eitt av husværa i nedste høgd i austre bygd er seld med universell utforming. Vegen fram til inngangen er difor brøyta vintertid. Ein fekk vidare bekrefta

11 trongen for snodumpingsplassar, men at desse kan samordnast med skiløype. Vidare er delar av vegen/løypa viktige i samband med beredskap, ein god standard på brøyting er difor naudsynt. På bakgrunn av desse attendemeldingane valde planleggjar å gjere følgjande grep i revisjon A av planforslaget: Skiløypa er teikna inn gjennomgåande. Løypa regulerast i same breidde som veganlegga den køyrast på. Den regulerast med 6 m breidde i hittil urørte område. Det regulerast inn snuplass for køyretrafikken til bygning med UU-husvære Brøyta veg kryssast berre i avkøyringa til 99/140 Løypa spleisast inn mot løypa i veganlegg aust for 99/141 Føresegner gjev høve til å føretake terrenginngrep for å opprette ein føremålsteleg trasé, samt sti på inntil 1,8 m breidde innanfor føremålet. Føresegner krev ei samordning av løypetiltak med kommunaltekniske anlegg og private VAanlegg. 10 Det har i etterkant av sonderingsarbeidet for revisjonen kome fram synspunkt frå eigar av 99/140, som ikkje ynskjer løypa såpass tett inntil busetnaden sin. Det haldast fram at løype vil redusere bjørkebestanden vest og nord for tomt, slik at skjermen mot husværeblokkar på Vågslitun reduserast. Samtidig gjerast det merksam på eksisterande VA-anlegg i området (brønn, grøft). Desse synspunkta er teke omsyn til i den grad det var mogleg: Det vil framleis vere noko skjerming att mot både løypa og busetnaden og føresegner krev samordning av tiltak med TDV og grunneigar. Planleggjar meiner at løysinga sikrar interessa for skisporten og reiselivsnæringa på ein god måte. Fritidsbusetnaden på Vågslidtun vert råka ved at vestre bygg i 99/432 mistar brøyta køyretilkomst på nedsida av bygget. Løypa vil elles flyttast i høve til 99/ , slik at den no ligg sør for bygningane. Den vil likevel liggje lågare i terrenget enn bygg og dermed ikkje føre til sjenerande innsyn. Det er eigar av 99/140 som vil oppleve mest negativ påverknad ved at løypa kjem nærare enn dagens trasé inn mot eigedommen hans. Den vil også redusere skjermingsvegetasjon mot omgjevnaden. Det vil likevel vere att vegetasjon mot busetnaden i vest, slik at korkje 99/434 eller løypa vil eksponere seg nemneverdig mot 99/140. Nord for eigedommen vil ny løypetrasé derimot føre til opning av innsyn frå vegen og inn på tunet. Her må ein evt. vurdere avbøtande tiltak inne på tunet til 99/140. Tekniske installasjonar må vernast mot øydelegging av tråkkemaskin eller tele pga. redusert snoisolasjon. Det gjerast merksam på at løypa trass i eit evt. positivt vedtak i kommunestyret ikkje kan takast i bruk føre det er inngått dei naudsynte privatrettslege avtalene mellom løypelaget og heimelshavarar i området. Det er i første rekke gnr/bnr 99/7 som eig grunnen, der løypeomlegging ynskjast regulert. Vidare har Vinje kommune nokre kommunaltekniske anlegg i området. Ein reknar med at Vågslitun hotell og heimelshavarane i husværeeiningane har ulike formar for rettar i veganlegg m.fl.

12 2.4 Offentleg ettersyn Det har kome 8 skriftlege uttaler til høyring av planframlegget. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen har ingen merknader til planframlegget. 11 Statens Vegvesen Vegvesenet bed om å fjerne føresegn b), som tillet vegvegetasjon under avgrensa vilkår. Merknader: Føresegna er fjerna. Advokatane Vikse, Haugland, Berge og Bachmann Advokatane uttaler seg på vegne av alle einingar utanom Bfbb4. Generelt meiner advokatfirmaet at ansvaret for situasjonen ligg på utbygger og kommunen, og at eigarar av husværeeiningane ikkje må belastast økonomisk for at parkeringsdekninga aukast til det påkravde talet. Advokatane meiner at utbygger bør betale med noko av overskotet frå utbygginga for at parkeringsproblematikken løysast. Klientane aksepterer parkeringsløysingar på Sp1, 2, 3, 4 og 5. Sp1 må likevel utformes på ein måte, som ikkje aukar fylling i p-plassens austre del. Parkeringsplassar Sp6&7 aksepterast ikkje. Skiløypa aksepterast heller ikkje. Dette fordi (austre) del av løypa kjem for tett inntil private bygg og (vestre) del tek beslag på tilkomsten til nedre husvære i Bfbb2. I separat mail opplysast at dei fleste av klientane har 1 avtalefesta p-plass. Merknader: Detaljert utforming av Sp1 vert tillagt byggjesak. Parkeringsplassar Sp6&7 ligg ikkje i regulert friområde, arealet er faktisk regulert til byggjeområde. Ved at 99/434 ikkje vart bygd i samsvar med gjeldande reguleringsplan, er det ikkje lenger mogleg å oppretthalde intensjonane i denne. Dersom dei brotne intensjonane i reguleringsplanen vart brukt som salsargument, er dette ein privatrettsleg sak. Vegen på nedsida av Bfbb2 var planlagd utan vintervedlikehald. Dersom det er inngått nokon avtale som heimlar vinterkøyring til nedre del av blokkane, så er denne i strid med gjeldande reguleringsplan. Planleggjar ser at det ikkje vil vere mogleg å gjenopprette opphavleg intensjon med å ha høgstandard løype igjennom området på sommarvegen, det er difor naudsynt å leggje løypa i separat trasé forbi busetnaden. Dette er hovudløypa mellom Botn og Tyrvelid og har høg prioritet.

13 Advokatane Moen Erikstein AS Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell Advokatane uttalar seg på vegne av John Edvardt Bråthen og John Fredrik Bråthen samt selskap dei eig eller er deltek i, m.a. Tele Invest AS, Tele Eiendom AS, Vågslidtun AS, og Vågslidtun Hotell AS. Advokatfirmaet kjem ikkje med endeleg uttale, men gjer det klårt at regulering av arealet i Sp7 er av interesse. Eit evt. nytt reguleringsframlegg vert kommentert i ny høyring. 12 Sameige 1b Sameige 1b omfattar teigen Bfbb4. Sameiget er imot Sp6, og ynskjer denne flytt til tomt 99/221. Sp7 er akseptabelt, særleg om kollen sprengast noko ned. Parkeringsplassar skal merkast individuelt for kvar heimelshavar. Skiløypa aksepterast slik den ligg i høyringsutkastet, men bør leggjast på sørsida av Bfbf1. Parkeringsplassar og skiløype skal ikkje betalast av heimelshavarane i Bfbb4. Merknader: Tomt 99/221 er ikkje disponibel for planarbeidet. Bruk av tomt 99/508 er knytt til uavklarte juridiske problem og såleis heller ikkje disponibel. Grunneigar på 99/140 har ikkje uttalt seg positivt om skiløype sør for hans hytte, planleggjar meiner at føreslått trasé gjev minst ulemper for alle involverte. Vågslidtun Hotell Vågslidtun hotell, ved dagleg leiar Gro Stokka, meiner at planframlegget i utgangspunktet er positivt. Hotellet har no 20 rom til inntil 50 gjester, samt 2 selveigde husvære til inntil 15 gjester. Restauranten har ein kapasitet på inntil 120 gjester. Med 25 p-plassar til teoretisk disposisjon er det ikkje høve til å kjøre hotellet 100%, spesielt i vintersesongen. Separat skiløype er hotellet positiv til. Merknader: Overnattingskapasiteten tllsvarar 24 p-plassar (1,0 per rom, 2,0 per leilighet). Legg ein til grunn 20 bilar til restaurantdelen i tillegg, bør hotellet helst ha 45 p-plassar til disposisjon. Dei tildelte 25 plassane er dermed grovt underdimensjonerte. Planforslaget har i noverande versjon (rev A3) ikkje funne fleire enn 8 ekstraplassar, inkludert 4 plassar til tilsette. Olav Magne Underdal Eigar av 99/7+140 er negativ til løypa på vest- og nordsida av eigedommen hans. Den vil krysse vassleidninga til eigedomen, samt vassbrønn. To dreneringsgrøfter vert kryssa. Bjørkeskogen sin funksjon som skjermbelte mot vest og nord vert redusert. Løypa ynskjast primært lagt nord for Vågslidvegen eller i vegen som no. Grunneigar er positiv til reguleringsendring til fritidsbustad for eigedommen, som til no vart brukt til heilårsbustad.

14 Merknader: Omregulering av bustad til hytte er meint som reguleringsteknisk kompensasjon for at fritidsbustader og tilhøyrande anlegg (som løypa) regulerast tett opp mot eigedommen. Planleggjar ser utfordringar i detaljering av dei regulerte tiltak, men meiner at det innanfor reguleringsplanen sine rammer finst høve til å finne gode løysingar. 13 Karsten Vatnem Grunneigar på 99/141, 165, 224, 225 ynskjer at også gnr/bnr 99/165 takast med i reguleringsarbeidet. Alle tomter ynskjast regulert til fritidsbustader med høve til utleige (med utan plikt). Gateton opp til Bfh kan aksepterast innanfor ein litt modifisert trasé. Dersom ikkje 99/165 takast med i planområdet, ynskjer grunneigar å utarbeide eigen plan for dette området på bakgrunn av oppstartsmeldinga for føreliggande planforslag. Merknader: Planområdet vart varsla i større utstrekning for å ha høve til å innlemme flest mogleg eigedommar i ein plan, som ein håpa kunne bidrage til ei løysing av problema kring Vågslidtunet. Planleggjar kunne ikkje sjå at 99/165 skulle gjeve bidrag til ei løysing. Ein har difor valt å ikkje take med denne teigen. Rev A3 av planen syner eit noko anna bilete av planområdet enn høyringsutkastet gjorde opphavleg. Ein har i mellomtida hatt fleire oppklaringsrunder med eigarane av 99/ osv., og konkludert med at dei ikkje vil vere interesserte i ei løysing som skissert av planleggjar. Ein har difor valt å redusere planområdet til å ikkje omfatte noko av desse tomtene. Dei vil dermed oppretthalde sin reguleringsstatus som utleigeeiningar i påvente av eit sjølvstendig planframlegg. Dette planframlegget vil ikkje kunne påberope seg oppstartsmeldinga frå 2010, då premissane er endra. Revisjon A, som vart sendt på høyring

15 2.4.1 Møte med Vågslidtun hotell Den 21. mai 2012 møtte Vinje kommune Vågslidtun hotell i samband med høyring av planframlegget. Hotellet la fram sitt syn slik formidla i høyringsuttale. Ein fokussera på parkeringsproblematikken. Hotellet gjorde det klart at dei ikkje vil trekkjast inn i økonomiske forpliktingar for å auke parkeringskapasiteten. Detaljar vart diskutert, det kom m.a. fram at heimelshavar i eit av dei nedste husværa i Bfbb2 treng universelt utforma tilkomst, inkludert parkering utanfor inngangen. Hotellet meiner at ikkje alle husværa disponerer to p-plassar Revidert planforslag A2 Høyringsuttala og opplysningane som kom fram i etterkant, førte til auka fokus på areala aust for hotellområdet. Ein utarbeidde revisjon A2, som inneheldt følgjande element: Gnr/bnr 99/ , 141 & 165 regulerast gult (fritidsbustader) med høve til høg utnyttingsgrad Det knytast rekkjefølgjeføresegner til desse teigane, som ikkje tillet søknadspliktige tiltak føre parkeringsplassar og renovasjonsanlegg er opparbeidd i tilknyting til hotellet Heile 99/221 regulerast til parkeringsanlegg i 1,5 høgder Det overlatast aktørane (heimelshavarar i husvære, utbyggjar, Vågslidtun hotell, Solveig Hansen AS, Karsten Vatnem) om å verte samde om ein privatrettsleg avtale om utbygging av p-anlegga. Solveig Hansen AS og Karsten Vatnem vil få høve til økonomisk forteneste gjennom reguleringa og bør difor vere med i avtalen. Utbyggjar ville få høve til å få ferdigattest til resten av husværa i Bhbb og høve til noko nybygging i ein liten teig opp mot E 134. Husværeeigarar kunne tvingast til samarbeid med trugsmål om at ferdigattest kan trekkjast attende om ikkje parkeringskravet oppfyllast. Revisjon A2

16 På denne måten ville Vinje kommune legge til rette for løysing av problema utan å vere involvert i gjennomføring av løysinga. All parkering kunne leggjast nord for hotellet (unnateke HC-parkering). Dette framlegget til løysing ville likevel ikkje fungere om ikkje grunneigarane på gnr/bnr 99/ , 141 & 165 hadde vore med på opplegget. Ein bestemte seg difor for å leggje fram løysinga for dei aktuelle partane til drøfting Møte med grunneigarar aust for Vågslidtun Drøftingsmøtet den 17. august 2012 vart halde med representant frå meglerhuset Solveig Hansen AS (eigar av 99/221,222,223) og Kartsen Vatnem, samt delar av familien til Vatnem. 15 Under møtet vart løysingsforslaget forklart for grunneigarane. Det var ingen umiddelbar støtte, men derimot kritikk av enkelte detaljer i framlegget. Ein vart samd om å utarbeide ei skisse for utnytting av teigen slik at grunneigarar kan gjere seg eit betre bilete av høva i modellen. I etterkant av møtet vart det klart at Karsten Vatnem ikkje er interessert i løysinga, det er høyringsuttala som framleis gjeld. Solveig Hansen AS derimot kan tenkje seg å selgje tomt 99/221 til kommunen for vidare opparbeiding. Salsinteressa frå Solveig Hansen AS er ikkje relevant, så lengje ikkje Kartsen Vatnem er interessert i å vere med på løysinga. I og med at alle involverte partar elles har sagt at dei ikkje ynskjer å bidrage økonomisk til ei løysing, ynskjer ikkje kommunen å gå inn med økonomiske midlar heller Juridiske avklaringar Vinje kommune har i det følgjande undersøkt ulike juridiske verknader av planforslaget, både revisjon A og A2 vart vurderte. Ein har kome til at kommunen på grunn av tidlegare byggjesakshandsaming kan ha gjeve løyve til nokre av tiltaka som er i strid med planen. Andre tiltak derimot er det utbyggjar som står ansvarleg for. Ein har ikkje konkludert med korleis heimelshavarane, som inngjekk kjøpsavtale med berre 1 parkeringsplass kan gjerast ansvarlege. Med bakgrunn i vurderingane meiner kommunen at det er problematisk å ikkje tillate nokon form for utbygging på frådelt tomt 99/508, sjølv om gjeldande plan ikkje heimlar utbygging på grunn av overstige BYA. Ein velgjer difor å regulere tomta, men tomta må skyvast noko på. 2.6 Revidert planforslag A3 Revisjon A3 kuttar ut teigane i Buh frå planområdet. Tomtene kan ikkje bidrege til ei løysing for Vågslidtun. Teig Bfbf1 og VA-teigane lenger aust regulerast derimot for å få avklaring med løypetrasé og tekniske installasjonar. Løypa Asl regulerast om lag som i høyringsutkast, men leggjast utanom køyrevegen forbi heile Bfbb2. Dermed kan HC-parkering regulerast. Parkering Sp 7 kuttast ut til fordel for Bfbf2. Sp6 oppretthaldast i ein litt modifisert variant. Sp5 gjerast om til parkeringsanlegg over 2 plan. Denne revisjonen løyser parkeringstilhøva på eit minstenivå og involverer ingen utanforståande. Gjennomføringa krev økonomisk medverknad frå alle aktørar i området.

17 2.7 Andre høyringsrunde 2013 Telemark fylkeskommune Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell TFK ber om at meldeplikta etter kml 8 andre ledd blir innarbeida i føresegnene. Norsk Maritimt Museum ber om at meldeplikta etter kml 14 tredje ledd, som gjeld skip og skipsrelaterte funn eldre enn 100 år, også blir innarbeida i føresegnene. Elles ingen merknader. Merknader frå planleggjar: 16 Innarbeidast i generelle føresegner Statens vegvesen Ingen merknader Renovest IKS Ingen merknader Vågslidtun sameige 1a, ved Gunnar Nesse Sameiget kan ikkje akseptere at trase for skiløypa blir lagt som vist på planutkast Revisjon 3. Området rundt Bfbb 1 er det einaste grøntområdet som er att på Vågslidtun. Terreng og vegetasjon skjermar mot vêr og vind. Randsona mot vatnet må disponerast på ein skånsam måte. Ved kjøp av husværa var urørt og usjenert sone mellom busetnaden og vassdraget ein føresetnad, inngrep i det urørte området oppfattast som uforståeleg. Sameige ynskjer ei anna løysing og vil ha synfaring med heimelshavarane, VK og miljøavdelinga i fylket. Sameige set pris på at parkering på haugen nord for Bfbb1 er fjerna, men protesterer mot regulering av hytte i dette området, då utbyggjar alt har bygd ut meir enn føresetnadene i gjeldande plan hadde lagt opp til. Sameiget meiner at problema på Vågslidtun skyldast uklarheter og uryddig prosess over fleire år mellom kommunen og utbyggjar og at det difor er desse partar sitt økonomiske ansvar å finne ei løysing. Merknader frå planleggjar: Løypa mellom Botn og Tyrvelid er hovudløype på Vågslid og må halde ein god standard gjennom heile sesongen. Tidlegare regulering føreset at vegen nedom busetnaden ikkje skulle brøytast. Når dette no likevel må gjerast pga. handlingar frå utbyggjar/kjøparar, må løypa få ein ny trasé. Synfaring er ein god idé, her må også plan- og miljøutvalet og løypelaget vere med. TFM kan inviterast. Deregulering

18 av hyttetomta vurderast til å gjeve VK eit økonomisk erstatningsansvar. Dette er ikkje ynskjeleg. Sjå vurdering av advokatar Schjødt. Reguleringsplanen tek ikkje stilling til det økonomiske ansvaret for gjennomføring. VK og PLAN meiner likevel at også kjøparane har delansvar for situasjonen 17 Vågslidtun sameige 1b, ved leiar Asbjørn velde og Asbjørn Velde etterlyser den 17. april 2013 notat over løysingsmodellen utarbeidd av advokatfirmaet Schjødt, samt dokumentasjon over byggjeløyve for hyttetomt 99/508 og ferdigattest for 3 husværeeiningar i hotellbygget. Parkeringsplass Sp6 kan ikkje aksepterast. Ved kjøp blei det opplyst at dette området skulle vere friområde. Flytting av bygningskroppen er eit tilhøve mellom VK og UB kan ikkje ha som konsekvens at p-plassar no leggjast framom opphaldsrom i vestre bygg. Sameige ynskjer framleis å regulere tomt 99/508 til parkering (Sp7) og å senke plassen ned til same høgde som Sp6 har no. Massen frå nivåsenking bør brukast til utfylling av løype i Vågslidvatnet. Grunneigar 99/508 har ingen gyldig byggjeløyve og tomta bør ikkje byggjast ut sjølv om dette vil medføre erstatningskrav mot VK. VK har ansvar for delar av situasjonen. Sakshandsaming av bruksendring og tilbygg til hotellet for bygging av tre husværeeiningar vurderast av sameiget å vere gjennomført med sakshandsamingsfeil pga. manglande nabovarsel. Sameiget påstår at det er kontraktsfesta etablering av 2 parekringsplassar per etablert husværeeining og føreset med dette at UB etterkjem sine forpliktingar med å etablere plassane. Sameige 1b er positiv til å nytte Sp5, nedre nivå, til parkering. Merknader frå planleggjar: Ein reknar med at dokumentasjonen blei oversendt. Sp6 er tenkt senka mot aust for å klare utviding av plassen. Nivået vil soleis ligge godt under dagens nivå og opphaldsrom vil sjå ut over biltaka. Flytting av Sp6 mot sør gjer at den ikkje kan byggjast like langt mot aust, ein mistar dermed plassar til rekneskapen. Eit evt. erstatningskrav vil redusere evt. høvet til andre bidrag VK kunne kome med til etablering av nye p-plassar. Sakshandsaming bør vurderast av VK. Det bør utarbeidast rekneskap over kor mange p-plassar er betalt for og kor mange som manglar dekning, i samhøve med kravet om 2 plassar per eining. Vågslidtun sameige 1b, ved leiar Georg Gabrielsen, Alle salsoppgåver for Vågslidtun omtalte bilfritt areal sør for bygningsmassen i gamle hotellet, med opne grøne lunger og vegetasjon. Seinare opparbeidd parkeringsplass sør for Vågslidtun 1b er oppført ulovlig, sjølv om den kallast for «leik-/fotballøkke». Plassen er til stor sjenanse. Heimelshavarane i 1b får forklart at plassen må brøytast for å kunne dumpe snø.

19 Ein ventar at kommunen fylgjer opp gamle vedtak og held arealet bilfritt. Dei som vil parkere nærare eigen dør, må kunne gjere dette på eiga tun. Oppgrusa areal må tilbakeførast med vegetasjon og stengjast av med bom. Hyttetomta 99/508 forventast å vere oppretthalde som friareal. Ny parkering ynskjast etablert på 99/221 som eit parkeringshus. Merknader frå planleggjar: Salsoppgåve og reguleringsplan var ikkje i samsvar. Ulovlig parkeringsplass var eit forsøk frå UB om å handtere mangelen på p-plassar men er no del av problemet. Arealet er naudsynt for å få «kabalen» til å gå opp. Det er ikkje mogleg å halde arealet sør for hotellet bilfritt. Dette er UB og enkelte kjøparar ansvarlege for. Tomt 99/221 er ikkje aktør i gjeldande plan og er skadelidande av gjennomførde tiltak. Oppkjøp og opparbeiding av tomta må finansierast av dei som har ansvaret for at det ikkje vart etablert nok p-plassar. Tomt 99/508 er vurdert andre stader 18 Vågslidtun sameige 2 Sameige 2 er positiv til Sp1, men ynskjer flytting av teigen mot vest med 2-3 plassar. Løypetraséen er positiv, men det blir bedt om at estetiske omsyn takast vare på i samsvar med planen. Sameiget er skeptisk til auke fortetting på tomt 99/508 og ynskjer innarbeiding av eit nytt punkt i planen sine rekkjefylgjeføresegner: Privatrettslege krav som måtte fylgje av gjennomføring av reguleringsplan/ ID også skal vere avklart før byggjeløyve utstedast for Bfbf2. Merknader frå planleggjar: Dette vil gjeve større utfordringar med terrengarbeid i vest og Alg, men lar seg gjere. Ein føreset at søknadspliktige tiltak vert gjennomført i samsvar med planen. Tomta 99/508 er vurdert i andre merknader. Rekkjefylgjeføresegna bør vurderast juridisk. Elvine og Åge Wiig Eigar av fritidshusvære i sameiget 1a ynskjer ingen løype over friområdet sør og aust for busetnaden, da dette vil rasere det siste naturlege området ved Vågslidtun og samstundes også leikeområde for barn. Ljossetting av løypa er ikkje ynskjeleg. Snødeponi frå brøyting i tunet vil kome i konflikt med løypa. Løypetraséen vil vere estetisk sjenerande. Løypa bør liggje i vegen som i dag og førast over isen om vinteren. Merknader frå planleggjar: Løypelaget har uttrykt at dagens trasé ikkje fungerer. Kvaliteten på løypa i vegtraséen held ikkje brukarane sine krav til kvalitet og isen er for utrygg i for store delar av sesongen. Ein må finne ei ny løysing.

20 Ein bør vurdere å leggje løypa nærare vasskanten i aust for å unngå skjering i terrenget. Ein bør finne den mest skånsame traséføringa i sør. Men PLAN kan ikkje sjå at det finst nokon annan løysing enn regulering av særskilt løypetrasé. Ljossetjing bør vurderast. Elise Røher og Per Helgevold Eigar av fritidshusvære i sameiget 1a ynskjer ingen løype over friområdet sør og aust for busetnaden, da dette vil rasere det siste naturlege området ved Vågslidtun og samstundes også rekreasjonsområde for heimelshavarar og hotellgjester. Ljossetting av løypa er ikkje ynskjeleg. Løypetraséen vil vere estetisk sjenerande. Løypa bør liggje i vegen som i dag og førast over isen om vinteren. 19 Merknader frå planleggjar: Se merknader til Elvine og Åge Wiig Olav Magne Underdal Grunneigar av 99/7 og 140 protesterer mot løypetraséen i plankartet og ynskjer den endra i samhøve med eige framlegg. Det er viktig at ikkje vasskanten vert råka av inngrep, at ein unngår sprenging i fjellet aust for Bfbb1 og at skjermingsbeltet nord for 99/140 oppretthaldast. Grunneigar ynskjer å verte teke med på synfaring og/eller møte. Merknader frå planleggjar: Trasé forbi Bfbb1 er problematisk, men må løysast. Nord for 99/140 kan løype/veg flyttast med nokre meter for å fordele problemet på fleire heimelshavarar. Evt. synfaring med LL og VK bør inkludere grunneigar. Eurojuris, på vegne av heimelshavar Karsten Vatnem Eksisterande køyreveg bør regulerast fram til eigedom 99/141 og 99/165 for å ivaretake tinglyst vegrett. Løype og veg bør regulerast slik som synt i rev A av plankartet og elles som i vedlagt skisse. Merknader frå planleggjar: Regulering av vegtraséen er i utgangspunktet ikkje naudsynt. Vegretten berørast ikkje av reguleringsplanen og området utanfor planforslaget er regulert i ein annan, gjeldande plan. Det kan likevel vere interessant å regulere veg og løype fram til 99/165, men då i ein samla trasé med utgangspunkt i dagens vegkorridor (nord for pumpehuset). Noko av arealet til Karsten Vatnem vil da måtte takast i bruk, dette vil redusere belastninga for grunneigar O.M. Underdal, som elles vil måtte take det meste av ulempene med løypa.

21 Oppsummerande tilrår planleggjar følgjande handlingar: Sp6 flyttast nokre meter lenger sør og lenger inn på tomt 99/508. Sp1 reduserast med 3 plassar i aust og aukast med 3 plassar i vest. Alg flyttast tilsvarande vestover. Løypa Asl prosjekterast i ny trasé, som tek betre omsyn til leikeområde, terreng og skjermingssone forbi 99/140 og separerast frå Vågslidvegen fram til 99/165. Bfbf2 endrast i fasong, men regulerast elles som i revisjon A Revidert planforslag B Revisjon B av planforslaget er retta i tråd med tilråding av planleggjar (sjå oppsummering i førre kapittel). I tillegg er krav om fellesføresegner frå Telemark fylkeskommune innarbeidd. Parkeringsplass Sp2 har i tillegg fått føresegner om høve til å byggje eit andre parkeringsplan oppå dagens parkeringsplass.

22 3 Konsept Konseptet er avgrensa til regulering av eit tilstrekkeleg tal parkeringsplassar og eit føremålstenleg renovasjonsområde innanfor planområdet. Eksisterande busetnad endrast ikkje. Regulert byggjeområde tilpassast dei faktiske tomteavgrensingane. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur regulerast i den utstrekninga den er etablert no, samt naudsynte endringar som resultat av dei konseptuelle endringane elles. I tillegg regulerast skiløype separat frå kjøyrevegen gjennom heile planområdet Viktige prinsipp ved utforming av parkeringsareal For å finne nok areal til den påkravde parkeringsdekninga er det naudsynt å utnytte det disponible arealet optimalt. Ein biloppstillingsplass krev 5x2,5 m i storleik og er dermed rektangulær i form. Kjeder av parkeringsplassar i rette linjer gjer at p-plassane kan stå tett i tett. Dersom kjeda bøyast, oppstår det gliper mellom rektangla, som ikkje kan brukast til parkeringsføremål. Desse glipane vert til restareal, som førar til at tiltrengt bruttoareal aukar. Eit viktig prinsipp i effektiv arealutnytting er difor å organisere parkeringsplassar langs rette linjer. Bilar må manøvrerast ut og inn av oppstillingsplassane. Ein personbil treng difor eit ryggjeareal bakom oppstillingsplassen. Ved ei breidde på oppstillingsplassen på 2,5 m tilrådast eit ryggjeareal på 6 m. Dersom ein legg oppstillingsplassar på begge sider av ryggjearealet, delar to og to plassar det same arealet. Ved einsidig oppstillingsrekke, «sløsar» ein med andre ord med areal. Det er såleis arealmessig optimalt å anleggje parkeringsplassar, som er tosidige ut frå felles ryggjeareal. Med omsyn til vintervedlikehald er det gunstig å brøyte areal i lengst mulige strekk. Vågslidtun brøytast med fres, kvart avbrekk i rette køyrestrekk førar difor til at fresen må lyftast og køyretyet posisjonerast på nytt. På staden der fresen lyftast opp er det gjerne ein liten haug av komprimert sno, som vil vere tidkrevjande å fjerne. Det er såleis en fordel om små areal kan kjedast i hop slik at dei kan brøytast med færre avbrekk. Om vinteren er all markering på bakken borte. Heller ikkje kantstein er synleg. Dermed vil oppstillingsplassar på større, samanhengjande flatar lett verte usynlege og arealet vert i praksis utnytta dårlegare. Dette kan bøtast på ved skilting, men skilt kan berre plasserast utanfor køyre- og oppstillingsareal. Ein kan setje opp visuelle leietrådar, f. eks. pullertar som visuelle trafikkøyer. På den måten vert den teoretiske plassutnyttinga forståeleg for brukarane og ein unngår tap av praktisk nyttbart p-areal av at brukarar feilparkerer.

23 3.2 Framlegg til parkeringskonsept Parkeringsarealet delast opp i fleire mindre plassar. Plassane regulerast teigvis og tilordnast bestemte teigar innanfor byggjeføremål. Dei fleste plassane eksisterer i dag, men reorganiserast ti auka arealutnytting. Nokre plassar utvidast. Nokre få plassar byggjast heilt nytt. I alt regulerast 150 p- plassar. Sp1: Eksisterande areal utvidast til 19 plassar. Ny tilkomst leggjast i vegskråninga via Sp2, halling maks 1:10. Dermed vert køyretilkomsten regulert via Sp2, mens det er gangtilkomst til bustadene i Bfbb2. HC-parkering regulerast rett inntil aktuell blokk. Plassen dekker trongen for faste plassar i alle 3 bygg i Bfbb2 (99/432). Eit røyr for drensvatn frå E 134 må truleg flyttast. Utviding av plassen kan truleg skje med ei lita fylling mot nedsida og elles med skjering på oppsida. Mot oppsida må grunnen vurderast, mogleg at terrenget må støttast med murkonstruksjon. Langs køyrerampe må ein setje ein liten terrengmur mot nord, terrengspranget mellom rampa og Sp2 må murast eller støypast. Køyrerampe byrjast heilt frå enden av parkeringsrekka i Sp2 for å oppnå hallinga. Eigedom Teig Krav til P Plassering P 99/431 Bfbb1 20 Sp6 99/432 Bfbb2 36 Sp1/Sp4 99/433 Bfbb3 26 Sp2,4,5 99/434 Bfbb4 24 Sp5 Hotellservice Bhbb 18 Sp3,8 Hotell-rom Bho 20 Sp3,5 Husvære Bhbb 6 Sp6,8 Sum Sp2: Eksisterande plass er større enn naudsynt, ikkje alt areal kan utnyttast til biloppstilling. Delar av plassen brukast difor til køyrerampe til Sp1. Dei 13 plassane ein kan organisere rasjonelt, tilordnast teigen Bfbb3 (99/433). Plassen er snuplass for renovasjonsbil. Sp3: Eksisterande parkeringsplass framom hotell organiserast på ny måte. Oppstillingsplassane bør markerast som skissert. Dei 19 oppmerka plassane reserverast hotell & bevertningsfunksjonen i Bho/Bhbb (99/52). I tillegg regulerast 7 plassar nord for Bhbb til same brukargruppe. Hotellet får i tillegg 2 plassar i Sp8 og 11 i Sp5. Dermed er 38 p-plassar sikra hotell og bevertning. Sp4: Eksisterande parkeringsplass nord for køyrevegen igjennom hotellplassen organiserast på ny måte. Oppstillingsplassane bør markerast som skissert. Plassinndelinga er i tråd med krava til Statens vegvesen. Dei 24 oppmerka plassane er for det meste atterhalde gjestane i Bfbb2+3. Sp5: Eksisterande parkeringsplass i forlenging av Sp4 byggast fullstendig om. Plassen ligg delvis på fylling, dels på fast mark. Terrenget senkast på ca. 3 m og det etablerast et nedre parkeringsnivå. Dette nivået får innkjøring frå sør, rett ved sida av trafoen. Her etablerast 18 plassar. Nedre nivå overbyggjast med eit øvre nivå, som også brukast til parkering. Her er det plass til 21 p-plassar til saman, tilkomsten er frå krysset mellom eksisterande veg, Bfbb4 og Bhbb. Det lagast tydeleg tilkomstveg med avkøyring frå gjennomkøyringsvegen og klar inndeling i oppstillingsplassar. Plassen trekkast noko sørover for å auke avstanden frå E 134, i tråd med krav frå Statens vegvesen. Ny plass held seg utanfor 99/221. Renovasjonsordninga har fått ny plass, sjå eige avsnitt. Dei 39 oppmerka plassane er til gjestane i Bfbb2+3 samt Bhbb (restaurantdelen i hotellet).

24 Sp6: Eksisterande parkeringsplass sør for busetnaden i Bfbb4 (99/434) utvidast og orienterast parallelt til fasaden i busetnaden, med ein avstand på ca. 7 m frå denne. Delar av p-plassen ligg på 99/508. Tydeleg avkøyring frå intern veg og klar inndeling i oppstillingsplassar. Plassen senkast i høve til dagens terreng, og skrånar ned mot aust. Dermed vert bilane mindre synlege for busetnaden i Bfbb4. Enden av plassen haldast open for snodumping. Terrengsprang mot Bfbf2. Dei 22 oppmerka plassane er faste- og gjesteplassar til heimelshavarar i Bfbb1. 2 overskytande plassar er til servicedelen i hotellet, med fordel for tilsette.. Sp8: Eksisterande p-plass regulerast etter bruken, i tillegg regulerast 2 oppstillingsplassar inntil bygningsveggen. Plassen setjast av til bruk for husvære i Bhbb med 6 plassar. Dei to eksisterande og 1 framtidig husværeeiningane skal såleis få 2 p-plassar kvar knytt til seg. 23 Oversikt over parkeringsplassane i planframlegget i reva3. Prinsippet er likt i rev B. 3.3 Bygningsareal Vågslidtun regulerast «as built». Det opnast ikkje for utbygging. Eksisterande bustadhus på 99/7+140 regulerast til fritidsbudstad. Frådelt tomt 99/508 regulerast likedan, men i endra tomteagrenser. Ved avkøyringa frå E 134 regulerast eit byggjeareal for renovasjonsordninga. Konseptet er at eit skur gravast inn i skråninga med tilkomst frå nedsida. Her kan det setjast opp inntil l-søppeldunkar på rull. Ein kan evt. utforme bygget med ein overetasje med tilkomst frå oppsida, der sjakter gjer det mogleg å kaste søpla rett ned i dunkane i nedre etasje. Dette vil vere opp til ei byggjesak. I samband med parkering Sp1 regulerast eit areal til etablering av garasje og lagerbygg. Dette er eit ynskje til drivarane på Vågslidtun hotell, dei treng plass til å setje frå seg traktor, brøyteutstyr og kanoar. Terrenget er nokonlunde eigna til dette.

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1.

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1. Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/224 Løpenr.: 2943/2014 Arkivkode: 99/4/99/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 05.03.2014 14/19 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Reguleringsplan Listaullia, del av gnr/bnr 152/1 Plan ID PLANOMTALE. REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID

Reguleringsplan Listaullia, del av gnr/bnr 152/1 Plan ID PLANOMTALE. REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID PLANOMTALE REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID 20040011 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN... 2 2 PLANAVGRENSING... 2 3 INNSPEL TIL PLANPROSESSEN... 3 4 ENDRINGAR I HØVE TIL GJELDANDE PLAN...

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2722 Løpenr.: 10512/2016 Arkivkode: 99/7 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 31.08.2016 16/102 Kommunestyret 15.09.2016 16/86 Sakshandsamar:

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten 20140011 Plankontoret Hallvard Homme AS Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten Innhald INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 2 1.2 FØREARBEIDET

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /23. 99/4 - Mindre planendring utviding av utnyttingsgrad Eivindbu

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /23. 99/4 - Mindre planendring utviding av utnyttingsgrad Eivindbu Vinje kommune Tenestetorget Arkiv saknr: 2015/3437 Løpenr.: 440/2016 Arkivkode: 99/4 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 10.02.2016 16/23 Sakshandsamar: Tove Bringsvær 99/4 - Mindre planendring

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 18.05.2016 16/72 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/224 Løpenr.: 8406/2014 Arkivkode: 99/4/99/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 04.06.2014 14/52 Kommunestyret 19.06.2014 14/47

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2009/1810 Løpenr.: 14828/2013 Arkivkode: 151/3 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 16.10.2013 13/100 Plan- og miljøutvalet 26.03.2014

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15

Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet 27.03.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15 Detaljregulering for Einemomarki - klargjering av vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Plan: VIEÅSEN SØR, TUN 5 - (område B5) Viebakkane Reguleringsføresegner Planid: Arkiv nr.: 20080005 L12.0805 Utarbeidd av: Asplan Viak as Leikanger for Gravdal Bygg AS Løysinga byggjer på

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Detaljregulering Terrengparken Vierli

Detaljregulering Terrengparken Vierli Detaljregulering Terrengparken Vierli 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Terrengparken Vierli, PlanID 083420110002,

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/449-6 Arkiv: 201401 Sakshandsamar: Åsulv Aas Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 81/17 Plan og miljøutvalet 11.07.2017 45/17 Kommunestyret 20.09.2017 2. gangs handsaming

Detaljer

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner PLANID: 20031029 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner Godkjend: Kommunestyret 29.10.2003, sak KS-082/03

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

Parkering, Kombinert teknisk infrastrukturtrasé, Kombinert samferdsel - sumarveg og skiløype

Parkering, Kombinert teknisk infrastrukturtrasé, Kombinert samferdsel - sumarveg og skiløype 6 REGULERINGSFØRESEGNER I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, 12-5, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Gnr/Bnr 9/6 Sinneslia vest, PlanID: 2012010, Sirdal kommune, Vest Agder. Reguleringsføresegnene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 15/16 Teknisk utval

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 15/16 Teknisk utval Åseral kommune GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØYNINGSKNODDEN, BORTELID. ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2010/148 Kari Røynlid UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 15/16 Teknisk utval

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS INNHALD INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING 2 2 VURDERINGAR

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN Dok. ref. Dato: AK/10/483-174/K1-143/ 06.11.2013 Vurdering av problemstillingar drøfta i planutvalet etter synfaring 10 oktober 2013 1. Byggehøgder framfor eksisterande

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/931-10098/10 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 43/10 Formannskap/ plan og økonomi 06.05.2010 42/10 Kommunestyret 27.05.2010 Berit Marie Galaaen PLAN

Detaljer

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Plan ID 1426-2011001 Arkivsak 10/2936 Til 1. gongs handsaming 1 Bakgrunn for planen Luster kommune har inngått avtale med Helse Førde om å etablere

Detaljer

Vinje kommune. Detaljreguleringsplan for. Vierli. Planprogram for konsekvensutredning. Plankontoret Hallvard Homme A/S

Vinje kommune. Detaljreguleringsplan for. Vierli. Planprogram for konsekvensutredning. Plankontoret Hallvard Homme A/S Vinje kommune Detaljreguleringsplan for Vierli Planprogram for konsekvensutredning 2266 Plankontoret Hallvard Homme A/S Innhald 1INNHALD 2 1 BAKGRUNN 3 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 3 1.2 PLANARBEIDET KREV

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

Utbyggingsplan for del c av N4 på Holtar. Innhald

Utbyggingsplan for del c av N4 på Holtar. Innhald Innhald 1 Bakgrunn...2 1.1 Generelt...2 1.2 Lokalisering...2 2 Overordna planverk...3 2.1 Kommunedelplan Rukkemo Torvetjønn...3 2.2 Reguleringsplan Leirgrav og Holtar...3 3 Innspel til planarbeid...5 4

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Føresegner Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS DETALJREGULERING SUISTOG TROVATN FØRESEGNER I

Detaljer