SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92."

Transkript

1 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen Byggesak Rolf Hammerseth Elgtråkket FROGNER Deres ref. : /Rolf Hammerseth Vår ref. : 11392/09 Saksbehandler : Sissel Andersen Arkivkode : 94/92 Arkivsaknr. : 08/ Dato : Gradering : SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92. TILTAK: bygging av garasje TILTAKETS ADRESSE: Elgtråkket 105 ANSVARLIG SØKER: Rolf Hammerseth TILTAKSHAVER: Rolf Hammerseth TILTAKETS BRUKSAREAL (NS 3940): 65 m² VEDTAK: Innkommet søknad om igangsettingstillatelse for garasje avslås. Vedtaket begrunnes med at vilkår nr.2 i rammetillatelsen for garasjen, gitt , Intet arbeid kan igangsettes før vedtak om igangsettingstillatelse foreligger. Igangsettingstillatelse vil bli gitt så snart pålegg stilt i sak 253/08 til Sandum Prosjekter AS er oppfylt ikke enda er oppfylt. Det vises til nærmere begrunnelse i saksutredningen. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 93, 95 a.1 og 100, samt gjeldende forskrifter til plan- og bygningsloven. Vedtaket er fattet administrativt i henhold til kommunenes delegeringsreglement, gitt av kommunestyret Klageadgang: Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan- og bygningsloven 15. Evt. klage sendes Seksjonen for plan- og utbygging, Postboks 113, 1921 SØRUMSAND. Klagen vil først bli behandlet av kommunens miljø- og utviklingsutvalg. Hvis vedtaket opprettholdes sendes saken til fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. I henhold til forvaltningsloven 18, 19 har De som er part i saken anledning til å se sakens dokumenter. En klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Ytterligere informasjon vedrørende klageadgang kan fås via kommunens internettsider eller ved direkte henvendelse. 1. SAKSUTREDNING Postboks 113 Sentralbord: Bankgiro: Sørumsand Faksnr.: Org.nr.: MVA E-post: Direkte innvalg:

2 Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Mohagen og er avsatt til byggeområde for bolig Byggetomten: Eiendommen er en etablert boligtomt. Det er registrert kvikkleireforekomster i området. I h.h t. NVEs faregradskart er faregraden satt til lav Bakgrunn for saken: Det ble i vedtak i sak 263/08, av ,gitt rammetillatelse for oppføring av garasjen. Det var søkt om igangsettingstillatelse, men søknaden ble av kommunen omgjort til ordinær byggesøknad i et trinn, og rammetillatelse ble gitt. Det ble satt som vilkår at Intet arbeid kan igangsettes før vedtak om igangsettingstillatelse foreligger. Igangsettingstillatelse vil bli gitt så snart pålegg stilt i sak 253/08 til Sandum Prosjekter AS er oppfylt. Vedtaket ble ikke påklaget. Det søkes nå om igangsettingstillatelse for denne garasjen. Pålegget det vises til gjelder ferdigstillelse av jordskråning nedenfor garasjen, slik at den sikres mot erosjon. Kommunen foretok befaring til skråningen for å se på den utførte sprøytetilsåingen. Det ble da konstaterte et lokalt vannutsig i skråningen rett nedenfor der garasjen skal ligge. I brev til tiltakhaver av opplyser kommunen om at det er sendt brev til Sandum Prosjekter AS med krav om utførelse av ferdigkontroll av tilsåingen av skråningen. I samme brev forespør kommunen om vannutsiget i skråningen. Det ble informert om at det ikke vil bli gitt igangsettingstillatelse for garasjen før vannutsiget er fjernet eller ledet ned fra skråningen på forsvarlig måte Uttalelser fra tiltakshaver: Tiltakshaver har i brev av gitt sin tilbakemelding på kommunens brev av Brevet konkluderer med at tiltakhaver forventer at: 1. kommunen innvilger omsøkt IG 2. Kommunen innhenter faglig uttalelse fra geotekniker 3. Kommunen tar parallelt initiativ til møte mellom partene, med agenda å sikre oppkommet. 4. Kommunen gir en redegjørelse på om tvangsmulkten er innkrevd. 5. Kommunen tilkjennegir tiltakshavers syn på hans rettstilling. Følgende momenter framkommer i brevet: Avgjørelsen om at igangsettingstillatelse ikke gis påklages. Det tilbakevises at vannutsiget skyldes drenering fra tiltakshavers eiendom. Vannutsiget er et oppkomme, hvor det pipler ut grunnvann, Selv etter tørre perioder sildrer det ut mer eller mindre grunnvann. Det er andre tydelige vannveier i skråningen, som er aktive når grunnvannet står høyt. Det er gjort vesentlige terrengarrondering i skråningen, uten hensyn til grunnvannstanden. Dette har kommunen gitt tillatelse til, uten å ta hensyn til at inngrepet stiller nabobebyggelsen i en dårligere situasjon enn de ville hatt uten at inngrepet hadde skjedd. Vannutsiget må behandles forsvarlig. Det anmodes om at kommunen engasjerer geotekniker for å vurdere om det er grunnlag for å nekte IG. Tiltakshaver mener nektelsen ikke er basert på tilstrekkelig faglig kompetanse, men synsing. Tiltakhaver har selv innhentet geoteknisk uttallese som ikke gir grunnlag for å nekte IG. Pålegget er tydeligvis ikke etterkommet. Men det kan neppe ha vesentlig betydning for om IG kan gis. Det bes redegjort for om tvangsmulkten er effektuert, og om man har rett til erstatning.

3 3 Tiltakshaver er uskyldig i sakens kjerne, og vet ikke hva han skal gjøre eller hvilken rettsstilling han har. Han anser at kommunen står ansvarlig overfor han som privatperson, og derfor aktivt må medvirke til at IG blir gitt. Dersom kommunen mener det er farlig å bygge garasje, er det også en risiko å bo i området. En garasje er meget begrenset i forhold til de øvrige byggene i området, selv om den står noen meter nærmere skråningen. Han ønsker et møte mellom partene i saken. Han kan enkelt løse saken ved å etablere en forbygning av stien som tar vare på grunnvannet og samtidig hindrer forvitring i skråningen. Kostnadene må bæres av kommunen.. Ytterligere utsettelse av garasjebyggingen vil medføre økonomiske belastninger. I mail av opplyser Hammerseth at geotekniker Rolf Løvlien mener det ikke er farlig å bygge garasjen, og at det ikke vil påvirker stabiliteten. Vider opplyser Hammerseth at han kan ta på seg risikoen for eventuelle skader på garasjen som følge av setninger som skyldes oppkomme Saksutredning: Det vises til saksutredning i rammetillatelsen av om hvorfor kommunen stilte kravet om at pålegget skulle være oppfylt før igangsettingstillatelse vil bli gitt for bygging av garasjen. Vedtaket begrunnes her slik: Ved gjennomgang av reguleringsbestemmelsene for byggefeltet Mohagen viste det seg at reguleringsbestemmelsens krav til ferdigstillelse av skråningen sør for Deres eiendom ikke er oppfylt. Dennes skråningen inngår i eiendommen gnr. 94, bnr. 83, og er regulert til fellesområde, felles lekeplass. Det er i reguleringsbestemmelsene et krav at lekeområdene skal være ferdig opparbeidet senest et år etter at 1. byggetillatelse på tilleggende boligområde er gitt, og denne fristen er for lengst utgått. Det medfører at opparbeidelsen av denne skråningen pr. i dag ikke er i samsvar med bestemmelse gitt i medhold av pbl. Denne bestemmelsen er en rekkefølgebestemmelse som må oppfylles for å unngå at det over tid skjer en uheldig overflateerosjon i skråningen som på sikt kan berøre bl.a. Deres eiendom siden den ligger overfor denne skråningen. Plan- og bygningslovens 100, første ledd er slik: Ingen må utføre bygge- eller rivningsarbeid, graving, sprenging, eller fylling uten at de nødvendige tiltak på forhånd er truffet for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk. Kommunen har gitt pålegg til eier av eiendommen og tiltakhaver for arealet, Sandum Prosjekter AS, og stilt krav om ferdigstillelse av skråningen. Kopi av pålegget er sendt Dem til orientering. Kommunen finner det nå riktig å først kreve at skråningen erosjonssikres, jfr. reg.best. krav, for så å gi igangsettingstillatelse til tiltak som ligger i overkant av skråningen når erosjonssikringen som reguleringsplanen krever er utført.

4 4 Det understrekes at kommunen ikke anser dagens situasjon å være noen fare for dem allerede etablerte bebyggelsen i overkant av skråningen, men at vi ikke finner det riktig å gi igangsettingstillatelse for å bygge garasje nærmere/i overkant av denne skråningen før den krevde erosjonssikringen av skråningen er utført. Videre vises til: Pålegg av til Sandum Prosjekter AS om ferdigstillelse av fellesområdene, kopi av pålegget ble sendt Rolf Hammerseth. Brev av til Sandum Prosjekter ASs advokat Advokatfirmaet Schjødt AS der kommunen stiller krav om ferdigkontroll av utførelse av sikringsarbeidene, kopi av brevet ble sendt Rolf Hammerseth. Vi har etter dette ikke mottatt dokumentasjon som viser at pålegget er ferdig utført, og dessverre gikk Sandum Prosjekter AS konkurs nå i vår. Kommunen har følgende kommentarer til tiltakshavers brev: Kommunens brev av var ikke ment som et vedtak om avslag, men som en informasjon om at igangsettingstillatelse ikke ville bli gitt før arbeidet med skråningen var ferdigstilt og også vannutsiget i skråningen var fjernet eller bortledet på forsvarlig måte. Når tiltakshaver ber kommunen tilkjennegi hans rettstilling finner vi det riktig å fatte vedtak om avslag som kan påklages i stedet for å utsette å behandle søknaden om igangsettingstillatelse inntil arbeidene med å erosjonssikre skråningen er ferdig utført. Søker hadde for øvrig klageadgang på vedtak i rammetillatelsen av der igangsettingstillatelse ikke ble gitt som omsøkt. Dette vedtaket ble ikke påklaget. Kommunen finner det ikke riktig å selv innhente faglig uttalelse fra geotekniker i saken. Det foreligger allerede geoteknisk rapport fra Grunnteknikk AS av , der overflatesikringen anbefales gjort ved fibernett og matjordlag som tilsås. Denne rapporten er det vist til i pålegget som er gitt. Sandum Prosjekter AS er gått konkurs, og det lar seg derfor ikke gjøre å gjennomføre et møte med dem. Kommunen tar nå kontakt med bobestyrer for konkursboet for Sandum Prosjekter AS i et forsøk på å finne en løsning for å gjennomføre sikringen av skråningen mot videre erosjon så snart som mulig. Tvangsmulkten ble ikke inndrevet høsten Dette skyldes at Sandum Prosjekter AS innen fastsatt frist skriftlig gav tilbakemelding om at arbeidene var utført. Kommunen tok i første omgang denne tilbakemeldingen til etterretning. I brev av fra firmaet Norsk Vegetasjonskontroll AS som utførte sprøytesåingen framkommer det imidlertid at arbeidet ikke er utført som noe sikringsarbeid i forhold til stabilitet mot utglidning eller lignende. Kommunen ser at det i geoteknisk rapport av fra Grunnteknikk AS opplyses at grunnvannstanden i området ligger høyt. Ut fra dette er det kommunens vurdering at det ikke er usannsynlig at vannutsiget man ser i skråningen kan skyldes høy grunnvannstand. Byggetillatelsene som er gitt i området er gitt ut fra innkomne kontrollerklæringer fra ansvarshavende. Det er ansvarshavende i byggesaken som er ansvarlig for at arbeidene er utført på en forsvarlig måte, herunder også all utgraving og etablering av skråninger. Kommunen har ved å gi pålegg om ferdigstillelse av bl.a. denne skråningen gjort tiltak for å sikre den mot videre erosjon. Kommunen anser at vannutsiget må behandles som en del av erosjonssikringen av skråningen. Kommunen mener at det er riktig å kreve at erosjonssikringen er ferdig utført før det tillates nye byggearbeider på toppen og i øvre del av skåningen. Kommunen kan ikke se at det er nødvendig med ytterligere geoteknisk utredning for å fastholde denne rekkefølgen Kommunens samlede vurdering og konklusjon: Kommunen har stor forståelse for ønske om å få bygge garasjen nå.

5 5 Kommunen ser det som svært beklagelig at vårt krav om ferdigkontroll av skråningen ikke resulterte i dokumentasjon på at arbeidet er ferdig utført på en tilfredsstillende måte. Det er også svært beklagelig av Sandum Prosjekter AS, som pålegget er stilt til, nå er gått konkurs. Tiltakshaver mener at garasjen bør godkjennes nå, tiltross for at det skråningen ikke synes å være ferdig erosjonssikret. Han mener kommunens vurdering ikke er basert på tilstrekkelig faglig kompetanse, men synsing. Det er ingen tvil om at skråningen må erosjonssikres, jfr. vårt pålegg av At det er et lokalt vannutsig i skråningen rett nedenfor der garasjen skal ligge gjør det ytterligere viktig å få gjennomført erosjonssikringen. Plan- og bygningslovens 100 sier ingen må utføre byggearbeid uten at de nødvendige tiltak på forhånd er truffet for å sikre mot at skade kan oppstå. Vi er nå kjent med at skråningen ikke synes ferdig erosjonssikret og at det er et lokalt vannutsig i område nedenfor garasjen. På bakgrunn av dette finner kommunen det riktig å være føre var, og fastholder sin avgjørelse i rammetillatelsen av om at erosjonssikringen skal være utført før garasjen bygges. Kommunen kan ikke se at det er nødvendig å engasjere geotekniker for å få en nærmere vurdering av om dette er en nødvendig rekkefølge. Det understrekes på nytt, som i rammetillatelsen, at kommunen ikke anser dagens situasjon å være noen fare for dem allerede etablerte bebyggelsen i overkant av skråningen, men at man ikke finner det riktig å gi igangsettingstillatelse for å bygge garasje nærmere/i overkant av denne skråningen før den krevde erosjonssikringen av skråningen er ferdig utført. Kommunen tar nå kontakt med bobestyrer for konkursboet for Sandum Prosjekter AS i et forsøk på å finne en løsning for å gjennomføre sikringen av skråningen mot videre erosjon så snart som mulig. Med hilsen Sissel Andersen Virksomhetsleder Kopi til: Sandum prosjekter AS, Postboks 7169, Majorstua, 0307 OSLO Advokatfirmaet Schødt DA, p.b Solli Majorstua, 0201 OSLO Mohagen Sameie 1, v/roger Lindsjø Elgtråkket 137, 2016 FROGNER Mohagen Sameie, v/formann Knut Josefsen Elgtråkket 35, 2016 FROGNER Romerike Arkitekter AS, Postboks 166, 2151 ÅRNES

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. I! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/281 Arkiv sakid.: 11/1033 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 038/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer