Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012"

Transkript

1 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS VURDERING Merknad Den norske kirke, Stavanger bispedømmeråd, brev datert Rådmannens vurdering.1 Positiv til at vegen foran kirken stenges..2 Vil utvide kirkegården mot Harestad Skole..3 Ønsker ikke høyhus på andre siden av vegen for kirkegården og ved Vardheim..2 Når det gjelder høyder på bebyggelse som grenser til Torget, vil vi vise til at disse høydene samsvarer med eksisterende byggehøyder eller tillatelser til høyder i eksisterende reguleringsplaner. Randaberg kommune kan ikke se at disse høydene med mønehøyde inntil 13 meter, vil virke negativt på kirkebygget..3 Innspill ang. utvidelser mot Harestad skole, samt byggehøyde på Vardheim, tas stiling til i andre pågående planprosesser. Randaberg kirkelige fellesråd, brev datert Positiv til at vegen foran kirken stenges..2 Vil ha et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for de som skal delta på arrangementer i kirken. Se samsvarende merknad og svar ang. Den norske kirke..2 Parkering for arrangementer i kirken vil måtte ta i bruk eksisterende parkeringsplasser i Randaberg sentrum..3 Vil utvide kirkegården (ca meter) mot Harestad Skole..4 Vil ikke at et eventuelt fortau langs kirkegården legges inn på kirkegården..4 Det planlegges ikke fortau langs kirkegården. Øvrige merknader tas til orientering.5 Ønsker ikke høyhus på andre siden av vegen for kirkegården og ved Vardheim. Randaberg kommune, ved råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert Tar planen til orientering.

2 Rogaland fylkeskommune, saksprotokoll Rogaland fylkeskommune vil på følgende punkter fremme forslag til endringer:.1 Bruken av ordet fortrinnsvis i forbindelse med krav om parkering under bakkenivå forplikter den enkelte utbygger for lite og bør erstattes av skal. Parkering under bakken er en forutsetning for at områdereguleringsplanen skal oppnå sitt formål om attraktivitet og arealeffektivitet. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot formuleringen. Det er avholdt møte med Rogaland fylkeskommune om høringsuttalelsen med fokus på innsigelser..1 Randaberg kommune har lagt til rette for en ambisiøs parkeringspolitikk i planen, der all parkering fortrinnsvis skal plasseres under bakken. Å tvinge fram løsninger der all parkering uforbeholdent skal under bakken oppfattes som et dramatisk signal i sentrumsplanleggingen. Randaberg kommune ønsker i den forbindelse å vise til andre sammenlignbare sentrum, samt også bysentrum i denne regionen, som ikke har slike krav. Det er likevel en stor administrativ og politisk vilje til å gjennomføre slike parkeringsløsninger under bakken. Bruken av ordet fortrinnsvis er ment som et sterkt signal på hvilke løsninger en ønsker for sentrum. Igangsatte detaljprosjekter i område S5 og S6, styrer også i retning av parkeringsløsninger under bakken. Det vurderes likevel å være uklokt og ikke ha et reelt valg og en mulighet for retrett, hvis dette prinsippet ikke lar seg løse. Randaberg kommune tør stille spørsmål ved Rogfks hjemmel til å fremme innsigelse i dette tilfellet. Krav om slike parkeringsløsninger er ikke hjemlet i overordnede planer. Innsigelsesmandatet til Fylkeskommunen er definert i Rundskriv T-5/95. Innsigelsen skal omhandle; Kulturminnevern, fylkesplan/regionale planinteresser/ planfagleg kvalitet (MD). Videre er grunnlaget for en innsigelse definert i rundskrivets pkt ; En innsigelse skal være forankret i, og begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer, f.eks. av stortingsmeldinger, Regjeringens langtidsprogram, rikspolitiske retningslinjer, fylkesplaner, rundskriv og retningslinjer i tilknytning til et lovverk, slik som f.eks. vegnormalene etter vegloven eller kriterier for støy og forurensende utslipp etter forurensningsloven. Det vurderes at måten parkeringsanlegg utformes på ikke er et regionalt ansvar, der utforming av slike gis anledning til innsigelse. Dersom Rogaland fylkeskommune ønsker å opprettholde sin innsigelse, vil Randaberg kommune be om en utfyllende juridisk redegjørelse for beslutningen og innsigelsesgrunnlaget..2 Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til fastkrav for bilparkering dersom det ikke fastsettes bestemmelser som sikrer etablering av parkering under bakkeplan ved etablering av kjøpesentre i Randaberg sentrum..2 Innsigelsen er formulert som en avhengighet av pkt.1, som Randaberg kommune ikke har til hensikt å imøtekomme. Randaberg kommune ønsker å påpeke at uten bruk av begrepet fastkrav eller minimumsparkering, vil grunnlaget for kreve parkeringsløsninger gjennomført falle bort. En bestemmelse om maks parkering, uten samtidig krav om minimumsparkering vil medføre at nye etablerere i sentrum kan bygge uten samtidig å etablere nødvendig parkering. Av hensyn til kostnader knyttet til nye parkeringsplasser, vil det uansett være

3 lite aktuelt å bygge mer enn det som kreves gjennom plan..3 Det legges opp til en parkeringsdekning for kontorarbeidsplasser som er i strid med kommuneplanen. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse på dette grunnlag. Det forutsettes at områdereguleringsplanen er i tråd med Randaberg sin kommuneplan (med et maksimumskrav på 1,5 biler pr 100 m2 BRA for kontorer)..4 Bruken av ordet kan i bestemmelsene, i forbindelse med mulig stenging av veger i sentrum, forplikter for lite og bør erstattes av skal. Begrensninger til når en slik utbygging skal skje bør flyttes til rekkefølgebestemmelsene. Rogaland fylkeskommune tilrår endring av formuleringen slik at intensjonen sikres gjennom juridisk virkning..3 Kommuneplanen angir en generell norm for parkering. Denne er generell for hele kommunen. Randaberg kommune vurderer at sentrum skiller seg vesentlig fra andre deler av kommunen, og derfor må behandles særskilt. I områdereguleringen er derfor denne normen i noen grad utfordret med hensikt om å oppnå flere kontorarbeidsplasser i sentrum. Parkeringskrav knyttet til bolig er justert ned, som en del av virkemidler for å gjøre det mer attraktivt å drive kontorvirksomhet i sentrum. Det er vurdert at antall parkeringsplasser totalt sett ikke økes i sentrum som følge av denne endringen. Randaberg kommune tilrår å opprettholde parkeringsbestemmelsene fordi vi mener at ca. halvparten av kontorarbeidsplassene har behov for parkeringsplass i et sentrum med svært dårlig kollektivdekning. Alternativt må kommunen vurdere å justere opp parkeringsplasser for bolig etableringer i sentrum..4 Bruken av ordet kan i bestemmelsene er knyttet til det trafikkarealet som var regulert til generelt trafikkformål samferdselsanlegg og infrastruktur. Dette fordi en stenging av disse vegene vil måtte skje etter nærmere vurderinger av trafikksituasjonen i sentrum over tid. Bestemmelsen er utformet slik for å gi mulighet for stenging, uten å måtte lage ny reguleringsplan når stenging eventuelt vil være aktuelt. Stenging av vegen foran torget har et tydelig rekkefølgekrav i forbindelse med etablering av ny vei fra Randabergveien til Torvmyrveien gjennom dagens Harestad skole. Regulering av Vistnesveien er endret i ny begrenset høring. I møte med RFK oppfatter vi at dette kan aksepteres. Hensikten med endringen er at det vil være lite aktuelt å stenge denne vegen for biltrafikk på kort og lang sikt..5 Et viktig ledd i å gjøre sentrum mer publikumsvennlig er den foreslåtte siktlinjen mellom kirka og parken. Dette vil styrke grøntstrukturen i sentrum og på en bedre måte ivareta kirkens posisjon i sentrum. Rogaland fylkeskommune fremmer et faglig råd om å ta inn siktlinje fra kirka til parken i bestemmelsene, under forutsetning om at bygningen som vil måtte rives, ikke er verneverdig..6 Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot fristilling av krav til detaljregulering for område S6. Slik forslaget til Coop fremstår i dag står det i kontrast til intensjonene for sentrumsutviklingen i Randaberg i saksframlegget for områdereguleringen. Dette vises særlig gjennom manglende vilje til å rette seg etter parkeringsbestemmelser, og ønsket om å avstå fra bruk av aktive fasader i store deler av sitt bygg..7 Det bør, i henhold til sentrumsplan for Randaberg, gjøres en vurdering av skolevei for områdeplanen som helhet..5 Randaberg kommune vurderer at regulert siktakse gir klare juridiske føringer i planforslaget. Siktaksen er i revidert plan justert mhp. på en ytterligere forbedring av denne aksen..6 Coop har trukket sitt forslag, jf. deres merknad, og innsigelsen er derfor ikke lenger relevant. Planen legger til rette for et senere detaljreguleringsforslag på denne eiendommen..7 Dette er utført i forbindelse med opprinnelige høringsforslag, og det legges til rette for et forbedret tilbud til myke trafikkanter og skolebarn generelt. Det vises også til barnetråkkregistreringen. (Gule områder benyttes hovedsakelig sommerstid, blå vinterstid og stripete brukes hele året. Røde skole- og fritidsveier symboliserer veier forbundet med fare og grønne er

4 veier med forbedringspotensiale.) «Fareområdene» vil bli fulgt opp i senere planlegging..8 Ved planlegging og oppføring av bebyggelse nærmest Randaberg kirke, som er en listeført kirke, må det tas tilbørlig hensyn til naboskapet til kirken, når det gjelder høyder, volum og utforming. Maks møneog gesimshøyde på ny bebyggelse nærmest den listeførte kirken må ikke overstige høyder på eksisterende bygg og/eller høyder som gjeldende planer åpner opp for. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene..8 Det er innarbeidet i bestemmelsene at nye bygg eller endringer av eksisterende bygg ikke skal bli høyere enn det som fra før er hjemlet i eksisterende planer. Det vises også til vår utredning av dette temaet i planbeskrivelsen, der vi mener at kirkebygget ikke blir negativt påvirket av høyde og volumbestemmelser i denne planen. Statens vegvesen, brev datert Det har vært avholdt møte med Statens vegvesen vedrørende denne innsigelsen..1 Svært skeptisk til de trafikale og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av en omlegging av Fv Mener forslaget vil gi økt ulykkesrisiko og være negativt for trafikkavviklingen i nord sør aksen. Tviler på at det meste av trafikken vil flytte seg til ny vei ved «gamle» Harestad skole. Mener at vegen foran kirken bør være miljøgate. Varsler innsigelse på dette forholdet..2 Svært uheldig med innkjøring fra Vistnesveien(?) til S3. Må flyttes av trafikksikkerhetshensyn..3 Positiv til innskjerping av parkering i sentrum, og ber om at en i framtiden vurderer en ytterligere innskjerping, samtidig som det satses på en utvikling av kollektivtilbudet i og rundt sentrum..4 Når det gjelder byggegrenser forutsettes det at en ivaretar krav til frisikt knyttet til kryss, avkjørsler, fortau etc..1 Kommunen har i ettertid lagt fram/oversendt transportanalyse. Fra høringsforslaget er det gjennomført en endring i Vistnesveien, der denne vegen blir regulert til spesifiserte vegarealer, som kjørevei og gangveg. Denne endringen synliggjør at kommunen vurderer det som lite aktuelt å stenge denne vegen for biltrafikk i umiddelbar framtid. Forslaget om å stenge vegen foran kirken, i tråd med kommunedelplan for sentrum, og regulering til kjøreareal i nordre del av Jon Torbergssons vei ligger fast. Kommunen vurderer at vegvesenet, basert på samtaler og forelagt dokumentasjon kan trekke innsigelsen på dette forholdet..2 Innkjøring til S3 er endret slik at innkjøring vil skje fra S2 i tråd med dagens situasjon. Ved detaljregulering av disse områdene, kan parkeringssituasjonen bli endret slik at parkering lokaliseres i større anlegg. Øvrige merknader tas til etterretning i oppfølgende planarbeid..5 Ber om et fokus på trafikksikkerhet i den videre planleggingen. Asplan Viak, på vegne av Coop, brev datert Coop trekker seg fra det uformelle samarbeidet med kommunen om en tilrettelegging av reguleringsplanen for sentrum. Vil fremme egen detaljreguleringsplan..2 Ønsker at framtidig trase for hovedtrafikk skal gå i Vistnesveien som i dag, og ikke i ny Jon Torbergssons vei iht. intensjonene i planen..3 Mener at bestemmelse i planen er for detaljerte, og at de burde hatt en overordnet og mer generell karakter. Ønsker at reguleringsbestemmelser knyttet til fasader blir vurdert på nytt. Av hensyn til virksomheten i en matvareforretning vil det ikke være hensiktsmessig.1 Innspill om egen plan og trekking av samarbeidet tas til etterretning..2 Tilstøtende kjøreveger rundt Coop likestilles i reguleringsplanen..3 Randaberg kommune mener ikke at bestemmelser er for detaljerte. For å kunne styre utviklingen i Randaberg sentrum, er det viktig at det også gis konkrete føringer på de forhold det er viktig å ivareta. De fleste av de bestemmelser Coop stiller spørsmål ved, er også hjemlet i kommunedelplanen for sentrum.

5 med for åpne fasader. Ønsker seg romsligere bestemmelser ift til byggehøyder, for å kunne tilpasse et bygg av Coops karakter på en bedre måte i sentrum. Ønsker en presisering av bestemmelsen om at ny bebyggelse skal «utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form». Bestemmelsen gir et inntrykk av et konserverende syn på omgivelsene..4 Ønsker flere parkeringsplasser på bakkeplan..5 Forutsetter en nærmere avtale om et eventuelt samarbeid om parkeringsanlegg under bakken..6 Oppfordrer til et fokus på et levende sentrum. For å oppnå dette må en ta hensyn til bedrifter i sentrum, og deres rammevilkår for å drive forretning. Det vil også bli utarbeidet et kvalitetsprogram som skal stå til områdereguleringen. Dette vil i nødvendig grad avklare og tydeliggjøre bestemmelsene til områdereguleringsplanen. Ved behandling av detaljreguleringsplaner i sentrum, vil Randaberg kommune kunne bidra til å finne gode løsninger på betydning og tolking av tilliggende bestemmelser..4 Det vil ikke være aktuelt å legge til rette for mer parkering på bakkeplan enn det opprinnelige planforslag la til rette for. Det vises også til innspill fra Fylkeskommunen, som ønsker å stramme inn bruken av parkering over bakken ytterligere..5 Randaberg kommune vil imøtekomme ønsket om samtaler vedrørende gjennomføring av parkering under bakken..6 Randaberg kommune ønsker å legge til rette for et levende sentrum, og tror at rammevilkår for dette best kan løses gjennom det planforslaget som nå er framlagt. MS advokat, på vegne av Jon Torbergssons vei 4 AS, brev datert Kritisk til regulering av Torg på eiendom 49/744. En eiendom på 230 kvm blir delt i 2. Medfører at resterende deler ikke kan gis en hensiktsmessig utvikling. Mener at dette tillegget til torg ikke tilfører torget viktig areal. Merknaden tas til etterretning, og det vises til revidert planforslag iht. ny arrondering av torgarealet og siktakse..2 Stiller spørsmål ved planens tilrettelegging for siktakse som synes inkonsekvent..3 Vil at kommunen starter detaljregulering som avklarer bruk av eiendommen. Varsler krav om innløsning av eiendommen..3 Detaljregulering av eiendommen vil være et grunneierstyrt initiativ. Schjødt, på vegne av 27 næringsdrivende i sentrum, brev datert Viser til bred støtte av merknaden, og at kommunen må ta dette til etterretning..1 Ny Jon Torbergssons vei må stenges for gjennomgangstrafikk og kun benyttes som atkomst til forretning/handel og boliger i området. Hovedtrafikken må stimuleres til å gå i eksisterende trase nord for Coop Mega, hvor det i dag og for framtiden legges opp til et lite behov for vrimling over vegen..2 Må ha overflateparkering i området, gjerne i kombinasjon med parkering under bakken. Må utarbeides i samspill med Coop Mega, og eventuelle andre bidragsytere..3 Torgets eksisterende funksjon i den grønne landsbyen må sikres, både for å sikre eksisterende parkering og torgets grønne profil..1 Det er gjennomført en planendring blant annet basert på innspill fra næringsdrivende i sentrum. Søndre del av Jon Torbergssons vei og Vistnesveien sidestilles i reguleringsplanen, ved at disse reguleres til spesifiserte vegarealer. Dette som en konsekvens av at Randaberg kommune ikke ønsker å legge til rette for gågate i Vistnesveien i denne planen. Å rydde opp i trafikkforholdene, tilpasset ny arealbruk og parkeringsløsninger i søndre del av Jon Torbergssons vei ligger fast..2 Løsning vedrørende overflateparkering er ikke endret fra høringsforslaget. Dette har og sin årsak knyttet til ønske om ytterligere innskjerping fra Fylkeskommunen ang. parkering..3 Planarbeidet har analysert torgets nåværende og framtidige funksjon. Planen viderefører en til rettelegging av utvikling av tilstøtende eiendommer fra tidligere sentrumsplaner, og legger til rette for en

6 størrelse på torget som er tilpasset sentrum også på lang sikt..4 Ber om at en vurderer parkeringshus under bakken på torget, og at området over blir grønt, ber også om en vurdering av vei i kulvert under bakken nord for Coop tomta..5 Kritisk til eksisterende park nord for S5. Mener at arealet bør bebygges og at parkarealet etableres mer sentralt..6 Stiller spørsmål ved kommunens rolle som planmyndighet og eiendomsbesitter i planområdet. Antyder en sammenblanding av roller, der kommunen skal være var for å legge til rette for verdiøkning på egen eiendom på bekostning av andre. En bør videre utrede konsekvensene av at all overflateparkering forsvinner, og at vegen legges om ved ny Jon Torbergssons vei. Partene mener at kundene forsvinner når overflateparkeringen forsvinner..7 Ber om samtaler om videre rekkefølgekrav og samarbeid om slike på et tidlig tidspunkt..8 Mener at ikke alle har fått lovpålagt varsel, og ber om at alle merknader utsendes til partene i etterkant. Varsler også eventuelle nye merknader og ber om et møte for å diskutere saken og merknader nærmere..4 Parkeringshus under bakken på torget er vurdert, og er en av de lokaliseringene som er aktuelle for parkering på lengre sikt. Om dette blir realisert, avhenger av den generelle utviklingen i sentrum, og størrelse på andre parkeringsanlegg i sentrum. Det er også utredet hvorvidt kulvert under Coop tomta lar seg gjennomføre. Randaberg kommune vurderer at dette har for store negative konsekvenser i tillegg til store kostnader..5 Park nord for S5 eksisterer i dag. Flytting har blitt vurdert, men en har vurdert at plasseringen er OK i forhold til øvrige møteplasser, grøntarealer og torg i Randaberg sentrum..6 Randaberg kommune vil framholde at gode planløsninger har vært motivet for områdereguleringen, dette gir konsekvenser for samtlige grunneiere i sentrum..7 Kommunen vil imøtekomme samtaler om rekkefølgekrav med aktuelle parter ved utvikling av detaljreguleringsplaner i sentrum..8 Offentlig ettersyn av planen, har foregått etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. Innkomne merknader er oversendt advokaten. Det har vært avholdt to åpne informasjonsmøter om høringsforslaget. Ett av disse har vært direkte rettet mot næringsdrivende i sentrum. Ved ny begrenset høring av planforslaget vil samtlige merknader bli framlagt de høringsberettigede. Randaberg taxisentral BA, brev datert Viser til viktigheten av taxi i Randaberg, der andre kollektive transportmidler har dårlige tilbud. Ønsker flere regulerte taxiholdeplasser. I et kort perspektiv ønskes holdeplasser mellom Nille og Rimi. Merknaden tas til orientering. Området som i dag benyttes til parkeringsplasser for Taxi, vil inntil videre bli opprettholdt. Planen legger ikke til rette for en endring av taxiholdeplass. Ylva Harestad, epost datert Vil ha atkomst til sentrum fra sørsiden av kommunehuset, kan gi promenade fra kommunen til kirken Tas til orientering. Randaberg kommune tilrår ikke å gå videre med denne løsningen, da konsekvensene for spesielt trafikk vil bli store. Halldis Jaathun, brev datert Kritisk til kirkestue tett ved kirken..2 Mener planen legger til rette for et næringsbygg på aktuell kulturhustomt, mener at næring og kultur kan kombineres i samme bygg..3 Positiv til å knytte kirken og torget mer sammen..1 Denne planen tar ikke stilling til etablering av kirkestue..2 Randaberg kommune har lagt til rette for en foreløpig fleksibel bruk av denne tomta. En detaljreguleringsplan vil avklare arealbruken nærmere. En kombinasjon av næring og kultur vil være aktuelt. Øvrige merknader tas til orientering.

7 .4 Enig i innvendinger fra administrasjonen ang. Coops forslag. Positiv til tiltak i Sito passasjen..5 Foreslår bevaring og opprustning av Bergsageltun og håndverkstova kombinert med park. Olav og Iren Nybø, brev datert Ønsker ikke fortau på egen eiendom og forutsetter at tiltaket kan gjennomføres slik at en grunnavståelse kan skje på kommunens eiendom..2 Ønsker å bygge generasjonsbolig på eiendommen..1 Plassering av gang- og sykkelvei er gjort iht til eksisterende infrastruktur og nytt fortau i forbindelse med reguleringsplan for Kyrkjevegen Randaberg kommune ønsker en utbygging i tråd med innholdet i denne plan. Hvilke type boliger som kan etableres, vil bli et tema ved en detaljregulering av eiendommen. Kravet til 20% tjenesteyting er tatt bort og erstattet med at det kan etableres inntil 20% tjenesteyting. Gaute Arnesen og Inger Lise Tolleshaug, brev datert Støtter Coops forslag til bruk av ny Jon Torbergssons vei. Mener omlegging av vei fører til høye støyverdier, og at dette ikke bør gjennomføres. Håper kommunen/ Coop betaler for støyreduserende tiltak..2 Ønsker informasjon vedrørende avståelse av grunn til fortau på egen eiendom. Mener at tiltaket bør trekkes mot kommunens eiendom..3 Ønsker inngang til Coop vendt mot sørvest..1 Det vises til revidert forslag om å sidestille Vistnesveien og Jon Torbergssons vei. Konsekvenser for støy vil bli håndtert etter gjeldende regelverk..2 Ved gjennomføring av tiltak på Jon Torbergssons vei vil det bli tatt kontakt med aktuelle grunneiere. Plassering av gang- og sykkelvei er gjort iht til eksisterende infrastruktur og nytt fortau i forbindelse med reguleringsplan for Kyrkjevegen Tas til orientering Øystein Aas, brev datert Gir generell bred støtte til planens grep i forhold til gågater, parkeringsløsninger og trafikksikkerhet. Mener at trafikksikkerhet i Ny Jon Torbergssons vei kan bli utfordrende. Tas til orientering. Viser også til revidert forslag om å sidestille Vistnesveien og Jon Torbergssons vei Er generelt kritisk til Coops forslag om bebyggelse, og mener at områdereguleringsplanens grep for å håndtere en framtidig utbygging på denne eiendommen er godt. Bjørn Osjord Åstein, epost datert Svært kritisk til å legge til rette for mer trafikk i ny Jon Torbergssons vei. Kritisk til stenging av vei foran kirka, utbygging av torget og reduksjon i parkeringsplasser. Merknader tas til orientering. Viser også til revidert forslag om å sidestille Vistnesveien og Jon Torbergssons vei i områdereguleringsplanen.

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn. Dato: 04.01.11 Saksnr.: 200800891-12 Arkivkode O: PLAN: 1243 Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 20.01.2011 Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn ENDRINGSRAPPORT SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn 01B Forslag til detaljreguleringsplan etter offentlig ettersyn 09.11.2012 ATG KDS KS 00B Endringer etter offentlig ettersyn til kommentering

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer