Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012"

Transkript

1 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS VURDERING Merknad Den norske kirke, Stavanger bispedømmeråd, brev datert Rådmannens vurdering.1 Positiv til at vegen foran kirken stenges..2 Vil utvide kirkegården mot Harestad Skole..3 Ønsker ikke høyhus på andre siden av vegen for kirkegården og ved Vardheim..2 Når det gjelder høyder på bebyggelse som grenser til Torget, vil vi vise til at disse høydene samsvarer med eksisterende byggehøyder eller tillatelser til høyder i eksisterende reguleringsplaner. Randaberg kommune kan ikke se at disse høydene med mønehøyde inntil 13 meter, vil virke negativt på kirkebygget..3 Innspill ang. utvidelser mot Harestad skole, samt byggehøyde på Vardheim, tas stiling til i andre pågående planprosesser. Randaberg kirkelige fellesråd, brev datert Positiv til at vegen foran kirken stenges..2 Vil ha et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for de som skal delta på arrangementer i kirken. Se samsvarende merknad og svar ang. Den norske kirke..2 Parkering for arrangementer i kirken vil måtte ta i bruk eksisterende parkeringsplasser i Randaberg sentrum..3 Vil utvide kirkegården (ca meter) mot Harestad Skole..4 Vil ikke at et eventuelt fortau langs kirkegården legges inn på kirkegården..4 Det planlegges ikke fortau langs kirkegården. Øvrige merknader tas til orientering.5 Ønsker ikke høyhus på andre siden av vegen for kirkegården og ved Vardheim. Randaberg kommune, ved råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert Tar planen til orientering.

2 Rogaland fylkeskommune, saksprotokoll Rogaland fylkeskommune vil på følgende punkter fremme forslag til endringer:.1 Bruken av ordet fortrinnsvis i forbindelse med krav om parkering under bakkenivå forplikter den enkelte utbygger for lite og bør erstattes av skal. Parkering under bakken er en forutsetning for at områdereguleringsplanen skal oppnå sitt formål om attraktivitet og arealeffektivitet. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot formuleringen. Det er avholdt møte med Rogaland fylkeskommune om høringsuttalelsen med fokus på innsigelser..1 Randaberg kommune har lagt til rette for en ambisiøs parkeringspolitikk i planen, der all parkering fortrinnsvis skal plasseres under bakken. Å tvinge fram løsninger der all parkering uforbeholdent skal under bakken oppfattes som et dramatisk signal i sentrumsplanleggingen. Randaberg kommune ønsker i den forbindelse å vise til andre sammenlignbare sentrum, samt også bysentrum i denne regionen, som ikke har slike krav. Det er likevel en stor administrativ og politisk vilje til å gjennomføre slike parkeringsløsninger under bakken. Bruken av ordet fortrinnsvis er ment som et sterkt signal på hvilke løsninger en ønsker for sentrum. Igangsatte detaljprosjekter i område S5 og S6, styrer også i retning av parkeringsløsninger under bakken. Det vurderes likevel å være uklokt og ikke ha et reelt valg og en mulighet for retrett, hvis dette prinsippet ikke lar seg løse. Randaberg kommune tør stille spørsmål ved Rogfks hjemmel til å fremme innsigelse i dette tilfellet. Krav om slike parkeringsløsninger er ikke hjemlet i overordnede planer. Innsigelsesmandatet til Fylkeskommunen er definert i Rundskriv T-5/95. Innsigelsen skal omhandle; Kulturminnevern, fylkesplan/regionale planinteresser/ planfagleg kvalitet (MD). Videre er grunnlaget for en innsigelse definert i rundskrivets pkt ; En innsigelse skal være forankret i, og begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer, f.eks. av stortingsmeldinger, Regjeringens langtidsprogram, rikspolitiske retningslinjer, fylkesplaner, rundskriv og retningslinjer i tilknytning til et lovverk, slik som f.eks. vegnormalene etter vegloven eller kriterier for støy og forurensende utslipp etter forurensningsloven. Det vurderes at måten parkeringsanlegg utformes på ikke er et regionalt ansvar, der utforming av slike gis anledning til innsigelse. Dersom Rogaland fylkeskommune ønsker å opprettholde sin innsigelse, vil Randaberg kommune be om en utfyllende juridisk redegjørelse for beslutningen og innsigelsesgrunnlaget..2 Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til fastkrav for bilparkering dersom det ikke fastsettes bestemmelser som sikrer etablering av parkering under bakkeplan ved etablering av kjøpesentre i Randaberg sentrum..2 Innsigelsen er formulert som en avhengighet av pkt.1, som Randaberg kommune ikke har til hensikt å imøtekomme. Randaberg kommune ønsker å påpeke at uten bruk av begrepet fastkrav eller minimumsparkering, vil grunnlaget for kreve parkeringsløsninger gjennomført falle bort. En bestemmelse om maks parkering, uten samtidig krav om minimumsparkering vil medføre at nye etablerere i sentrum kan bygge uten samtidig å etablere nødvendig parkering. Av hensyn til kostnader knyttet til nye parkeringsplasser, vil det uansett være

3 lite aktuelt å bygge mer enn det som kreves gjennom plan..3 Det legges opp til en parkeringsdekning for kontorarbeidsplasser som er i strid med kommuneplanen. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse på dette grunnlag. Det forutsettes at områdereguleringsplanen er i tråd med Randaberg sin kommuneplan (med et maksimumskrav på 1,5 biler pr 100 m2 BRA for kontorer)..4 Bruken av ordet kan i bestemmelsene, i forbindelse med mulig stenging av veger i sentrum, forplikter for lite og bør erstattes av skal. Begrensninger til når en slik utbygging skal skje bør flyttes til rekkefølgebestemmelsene. Rogaland fylkeskommune tilrår endring av formuleringen slik at intensjonen sikres gjennom juridisk virkning..3 Kommuneplanen angir en generell norm for parkering. Denne er generell for hele kommunen. Randaberg kommune vurderer at sentrum skiller seg vesentlig fra andre deler av kommunen, og derfor må behandles særskilt. I områdereguleringen er derfor denne normen i noen grad utfordret med hensikt om å oppnå flere kontorarbeidsplasser i sentrum. Parkeringskrav knyttet til bolig er justert ned, som en del av virkemidler for å gjøre det mer attraktivt å drive kontorvirksomhet i sentrum. Det er vurdert at antall parkeringsplasser totalt sett ikke økes i sentrum som følge av denne endringen. Randaberg kommune tilrår å opprettholde parkeringsbestemmelsene fordi vi mener at ca. halvparten av kontorarbeidsplassene har behov for parkeringsplass i et sentrum med svært dårlig kollektivdekning. Alternativt må kommunen vurdere å justere opp parkeringsplasser for bolig etableringer i sentrum..4 Bruken av ordet kan i bestemmelsene er knyttet til det trafikkarealet som var regulert til generelt trafikkformål samferdselsanlegg og infrastruktur. Dette fordi en stenging av disse vegene vil måtte skje etter nærmere vurderinger av trafikksituasjonen i sentrum over tid. Bestemmelsen er utformet slik for å gi mulighet for stenging, uten å måtte lage ny reguleringsplan når stenging eventuelt vil være aktuelt. Stenging av vegen foran torget har et tydelig rekkefølgekrav i forbindelse med etablering av ny vei fra Randabergveien til Torvmyrveien gjennom dagens Harestad skole. Regulering av Vistnesveien er endret i ny begrenset høring. I møte med RFK oppfatter vi at dette kan aksepteres. Hensikten med endringen er at det vil være lite aktuelt å stenge denne vegen for biltrafikk på kort og lang sikt..5 Et viktig ledd i å gjøre sentrum mer publikumsvennlig er den foreslåtte siktlinjen mellom kirka og parken. Dette vil styrke grøntstrukturen i sentrum og på en bedre måte ivareta kirkens posisjon i sentrum. Rogaland fylkeskommune fremmer et faglig råd om å ta inn siktlinje fra kirka til parken i bestemmelsene, under forutsetning om at bygningen som vil måtte rives, ikke er verneverdig..6 Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot fristilling av krav til detaljregulering for område S6. Slik forslaget til Coop fremstår i dag står det i kontrast til intensjonene for sentrumsutviklingen i Randaberg i saksframlegget for områdereguleringen. Dette vises særlig gjennom manglende vilje til å rette seg etter parkeringsbestemmelser, og ønsket om å avstå fra bruk av aktive fasader i store deler av sitt bygg..7 Det bør, i henhold til sentrumsplan for Randaberg, gjøres en vurdering av skolevei for områdeplanen som helhet..5 Randaberg kommune vurderer at regulert siktakse gir klare juridiske føringer i planforslaget. Siktaksen er i revidert plan justert mhp. på en ytterligere forbedring av denne aksen..6 Coop har trukket sitt forslag, jf. deres merknad, og innsigelsen er derfor ikke lenger relevant. Planen legger til rette for et senere detaljreguleringsforslag på denne eiendommen..7 Dette er utført i forbindelse med opprinnelige høringsforslag, og det legges til rette for et forbedret tilbud til myke trafikkanter og skolebarn generelt. Det vises også til barnetråkkregistreringen. (Gule områder benyttes hovedsakelig sommerstid, blå vinterstid og stripete brukes hele året. Røde skole- og fritidsveier symboliserer veier forbundet med fare og grønne er

4 veier med forbedringspotensiale.) «Fareområdene» vil bli fulgt opp i senere planlegging..8 Ved planlegging og oppføring av bebyggelse nærmest Randaberg kirke, som er en listeført kirke, må det tas tilbørlig hensyn til naboskapet til kirken, når det gjelder høyder, volum og utforming. Maks møneog gesimshøyde på ny bebyggelse nærmest den listeførte kirken må ikke overstige høyder på eksisterende bygg og/eller høyder som gjeldende planer åpner opp for. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene..8 Det er innarbeidet i bestemmelsene at nye bygg eller endringer av eksisterende bygg ikke skal bli høyere enn det som fra før er hjemlet i eksisterende planer. Det vises også til vår utredning av dette temaet i planbeskrivelsen, der vi mener at kirkebygget ikke blir negativt påvirket av høyde og volumbestemmelser i denne planen. Statens vegvesen, brev datert Det har vært avholdt møte med Statens vegvesen vedrørende denne innsigelsen..1 Svært skeptisk til de trafikale og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av en omlegging av Fv Mener forslaget vil gi økt ulykkesrisiko og være negativt for trafikkavviklingen i nord sør aksen. Tviler på at det meste av trafikken vil flytte seg til ny vei ved «gamle» Harestad skole. Mener at vegen foran kirken bør være miljøgate. Varsler innsigelse på dette forholdet..2 Svært uheldig med innkjøring fra Vistnesveien(?) til S3. Må flyttes av trafikksikkerhetshensyn..3 Positiv til innskjerping av parkering i sentrum, og ber om at en i framtiden vurderer en ytterligere innskjerping, samtidig som det satses på en utvikling av kollektivtilbudet i og rundt sentrum..4 Når det gjelder byggegrenser forutsettes det at en ivaretar krav til frisikt knyttet til kryss, avkjørsler, fortau etc..1 Kommunen har i ettertid lagt fram/oversendt transportanalyse. Fra høringsforslaget er det gjennomført en endring i Vistnesveien, der denne vegen blir regulert til spesifiserte vegarealer, som kjørevei og gangveg. Denne endringen synliggjør at kommunen vurderer det som lite aktuelt å stenge denne vegen for biltrafikk i umiddelbar framtid. Forslaget om å stenge vegen foran kirken, i tråd med kommunedelplan for sentrum, og regulering til kjøreareal i nordre del av Jon Torbergssons vei ligger fast. Kommunen vurderer at vegvesenet, basert på samtaler og forelagt dokumentasjon kan trekke innsigelsen på dette forholdet..2 Innkjøring til S3 er endret slik at innkjøring vil skje fra S2 i tråd med dagens situasjon. Ved detaljregulering av disse områdene, kan parkeringssituasjonen bli endret slik at parkering lokaliseres i større anlegg. Øvrige merknader tas til etterretning i oppfølgende planarbeid..5 Ber om et fokus på trafikksikkerhet i den videre planleggingen. Asplan Viak, på vegne av Coop, brev datert Coop trekker seg fra det uformelle samarbeidet med kommunen om en tilrettelegging av reguleringsplanen for sentrum. Vil fremme egen detaljreguleringsplan..2 Ønsker at framtidig trase for hovedtrafikk skal gå i Vistnesveien som i dag, og ikke i ny Jon Torbergssons vei iht. intensjonene i planen..3 Mener at bestemmelse i planen er for detaljerte, og at de burde hatt en overordnet og mer generell karakter. Ønsker at reguleringsbestemmelser knyttet til fasader blir vurdert på nytt. Av hensyn til virksomheten i en matvareforretning vil det ikke være hensiktsmessig.1 Innspill om egen plan og trekking av samarbeidet tas til etterretning..2 Tilstøtende kjøreveger rundt Coop likestilles i reguleringsplanen..3 Randaberg kommune mener ikke at bestemmelser er for detaljerte. For å kunne styre utviklingen i Randaberg sentrum, er det viktig at det også gis konkrete føringer på de forhold det er viktig å ivareta. De fleste av de bestemmelser Coop stiller spørsmål ved, er også hjemlet i kommunedelplanen for sentrum.

5 med for åpne fasader. Ønsker seg romsligere bestemmelser ift til byggehøyder, for å kunne tilpasse et bygg av Coops karakter på en bedre måte i sentrum. Ønsker en presisering av bestemmelsen om at ny bebyggelse skal «utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form». Bestemmelsen gir et inntrykk av et konserverende syn på omgivelsene..4 Ønsker flere parkeringsplasser på bakkeplan..5 Forutsetter en nærmere avtale om et eventuelt samarbeid om parkeringsanlegg under bakken..6 Oppfordrer til et fokus på et levende sentrum. For å oppnå dette må en ta hensyn til bedrifter i sentrum, og deres rammevilkår for å drive forretning. Det vil også bli utarbeidet et kvalitetsprogram som skal stå til områdereguleringen. Dette vil i nødvendig grad avklare og tydeliggjøre bestemmelsene til områdereguleringsplanen. Ved behandling av detaljreguleringsplaner i sentrum, vil Randaberg kommune kunne bidra til å finne gode løsninger på betydning og tolking av tilliggende bestemmelser..4 Det vil ikke være aktuelt å legge til rette for mer parkering på bakkeplan enn det opprinnelige planforslag la til rette for. Det vises også til innspill fra Fylkeskommunen, som ønsker å stramme inn bruken av parkering over bakken ytterligere..5 Randaberg kommune vil imøtekomme ønsket om samtaler vedrørende gjennomføring av parkering under bakken..6 Randaberg kommune ønsker å legge til rette for et levende sentrum, og tror at rammevilkår for dette best kan løses gjennom det planforslaget som nå er framlagt. MS advokat, på vegne av Jon Torbergssons vei 4 AS, brev datert Kritisk til regulering av Torg på eiendom 49/744. En eiendom på 230 kvm blir delt i 2. Medfører at resterende deler ikke kan gis en hensiktsmessig utvikling. Mener at dette tillegget til torg ikke tilfører torget viktig areal. Merknaden tas til etterretning, og det vises til revidert planforslag iht. ny arrondering av torgarealet og siktakse..2 Stiller spørsmål ved planens tilrettelegging for siktakse som synes inkonsekvent..3 Vil at kommunen starter detaljregulering som avklarer bruk av eiendommen. Varsler krav om innløsning av eiendommen..3 Detaljregulering av eiendommen vil være et grunneierstyrt initiativ. Schjødt, på vegne av 27 næringsdrivende i sentrum, brev datert Viser til bred støtte av merknaden, og at kommunen må ta dette til etterretning..1 Ny Jon Torbergssons vei må stenges for gjennomgangstrafikk og kun benyttes som atkomst til forretning/handel og boliger i området. Hovedtrafikken må stimuleres til å gå i eksisterende trase nord for Coop Mega, hvor det i dag og for framtiden legges opp til et lite behov for vrimling over vegen..2 Må ha overflateparkering i området, gjerne i kombinasjon med parkering under bakken. Må utarbeides i samspill med Coop Mega, og eventuelle andre bidragsytere..3 Torgets eksisterende funksjon i den grønne landsbyen må sikres, både for å sikre eksisterende parkering og torgets grønne profil..1 Det er gjennomført en planendring blant annet basert på innspill fra næringsdrivende i sentrum. Søndre del av Jon Torbergssons vei og Vistnesveien sidestilles i reguleringsplanen, ved at disse reguleres til spesifiserte vegarealer. Dette som en konsekvens av at Randaberg kommune ikke ønsker å legge til rette for gågate i Vistnesveien i denne planen. Å rydde opp i trafikkforholdene, tilpasset ny arealbruk og parkeringsløsninger i søndre del av Jon Torbergssons vei ligger fast..2 Løsning vedrørende overflateparkering er ikke endret fra høringsforslaget. Dette har og sin årsak knyttet til ønske om ytterligere innskjerping fra Fylkeskommunen ang. parkering..3 Planarbeidet har analysert torgets nåværende og framtidige funksjon. Planen viderefører en til rettelegging av utvikling av tilstøtende eiendommer fra tidligere sentrumsplaner, og legger til rette for en

6 størrelse på torget som er tilpasset sentrum også på lang sikt..4 Ber om at en vurderer parkeringshus under bakken på torget, og at området over blir grønt, ber også om en vurdering av vei i kulvert under bakken nord for Coop tomta..5 Kritisk til eksisterende park nord for S5. Mener at arealet bør bebygges og at parkarealet etableres mer sentralt..6 Stiller spørsmål ved kommunens rolle som planmyndighet og eiendomsbesitter i planområdet. Antyder en sammenblanding av roller, der kommunen skal være var for å legge til rette for verdiøkning på egen eiendom på bekostning av andre. En bør videre utrede konsekvensene av at all overflateparkering forsvinner, og at vegen legges om ved ny Jon Torbergssons vei. Partene mener at kundene forsvinner når overflateparkeringen forsvinner..7 Ber om samtaler om videre rekkefølgekrav og samarbeid om slike på et tidlig tidspunkt..8 Mener at ikke alle har fått lovpålagt varsel, og ber om at alle merknader utsendes til partene i etterkant. Varsler også eventuelle nye merknader og ber om et møte for å diskutere saken og merknader nærmere..4 Parkeringshus under bakken på torget er vurdert, og er en av de lokaliseringene som er aktuelle for parkering på lengre sikt. Om dette blir realisert, avhenger av den generelle utviklingen i sentrum, og størrelse på andre parkeringsanlegg i sentrum. Det er også utredet hvorvidt kulvert under Coop tomta lar seg gjennomføre. Randaberg kommune vurderer at dette har for store negative konsekvenser i tillegg til store kostnader..5 Park nord for S5 eksisterer i dag. Flytting har blitt vurdert, men en har vurdert at plasseringen er OK i forhold til øvrige møteplasser, grøntarealer og torg i Randaberg sentrum..6 Randaberg kommune vil framholde at gode planløsninger har vært motivet for områdereguleringen, dette gir konsekvenser for samtlige grunneiere i sentrum..7 Kommunen vil imøtekomme samtaler om rekkefølgekrav med aktuelle parter ved utvikling av detaljreguleringsplaner i sentrum..8 Offentlig ettersyn av planen, har foregått etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. Innkomne merknader er oversendt advokaten. Det har vært avholdt to åpne informasjonsmøter om høringsforslaget. Ett av disse har vært direkte rettet mot næringsdrivende i sentrum. Ved ny begrenset høring av planforslaget vil samtlige merknader bli framlagt de høringsberettigede. Randaberg taxisentral BA, brev datert Viser til viktigheten av taxi i Randaberg, der andre kollektive transportmidler har dårlige tilbud. Ønsker flere regulerte taxiholdeplasser. I et kort perspektiv ønskes holdeplasser mellom Nille og Rimi. Merknaden tas til orientering. Området som i dag benyttes til parkeringsplasser for Taxi, vil inntil videre bli opprettholdt. Planen legger ikke til rette for en endring av taxiholdeplass. Ylva Harestad, epost datert Vil ha atkomst til sentrum fra sørsiden av kommunehuset, kan gi promenade fra kommunen til kirken Tas til orientering. Randaberg kommune tilrår ikke å gå videre med denne løsningen, da konsekvensene for spesielt trafikk vil bli store. Halldis Jaathun, brev datert Kritisk til kirkestue tett ved kirken..2 Mener planen legger til rette for et næringsbygg på aktuell kulturhustomt, mener at næring og kultur kan kombineres i samme bygg..3 Positiv til å knytte kirken og torget mer sammen..1 Denne planen tar ikke stilling til etablering av kirkestue..2 Randaberg kommune har lagt til rette for en foreløpig fleksibel bruk av denne tomta. En detaljreguleringsplan vil avklare arealbruken nærmere. En kombinasjon av næring og kultur vil være aktuelt. Øvrige merknader tas til orientering.

7 .4 Enig i innvendinger fra administrasjonen ang. Coops forslag. Positiv til tiltak i Sito passasjen..5 Foreslår bevaring og opprustning av Bergsageltun og håndverkstova kombinert med park. Olav og Iren Nybø, brev datert Ønsker ikke fortau på egen eiendom og forutsetter at tiltaket kan gjennomføres slik at en grunnavståelse kan skje på kommunens eiendom..2 Ønsker å bygge generasjonsbolig på eiendommen..1 Plassering av gang- og sykkelvei er gjort iht til eksisterende infrastruktur og nytt fortau i forbindelse med reguleringsplan for Kyrkjevegen Randaberg kommune ønsker en utbygging i tråd med innholdet i denne plan. Hvilke type boliger som kan etableres, vil bli et tema ved en detaljregulering av eiendommen. Kravet til 20% tjenesteyting er tatt bort og erstattet med at det kan etableres inntil 20% tjenesteyting. Gaute Arnesen og Inger Lise Tolleshaug, brev datert Støtter Coops forslag til bruk av ny Jon Torbergssons vei. Mener omlegging av vei fører til høye støyverdier, og at dette ikke bør gjennomføres. Håper kommunen/ Coop betaler for støyreduserende tiltak..2 Ønsker informasjon vedrørende avståelse av grunn til fortau på egen eiendom. Mener at tiltaket bør trekkes mot kommunens eiendom..3 Ønsker inngang til Coop vendt mot sørvest..1 Det vises til revidert forslag om å sidestille Vistnesveien og Jon Torbergssons vei. Konsekvenser for støy vil bli håndtert etter gjeldende regelverk..2 Ved gjennomføring av tiltak på Jon Torbergssons vei vil det bli tatt kontakt med aktuelle grunneiere. Plassering av gang- og sykkelvei er gjort iht til eksisterende infrastruktur og nytt fortau i forbindelse med reguleringsplan for Kyrkjevegen Tas til orientering Øystein Aas, brev datert Gir generell bred støtte til planens grep i forhold til gågater, parkeringsløsninger og trafikksikkerhet. Mener at trafikksikkerhet i Ny Jon Torbergssons vei kan bli utfordrende. Tas til orientering. Viser også til revidert forslag om å sidestille Vistnesveien og Jon Torbergssons vei Er generelt kritisk til Coops forslag om bebyggelse, og mener at områdereguleringsplanens grep for å håndtere en framtidig utbygging på denne eiendommen er godt. Bjørn Osjord Åstein, epost datert Svært kritisk til å legge til rette for mer trafikk i ny Jon Torbergssons vei. Kritisk til stenging av vei foran kirka, utbygging av torget og reduksjon i parkeringsplasser. Merknader tas til orientering. Viser også til revidert forslag om å sidestille Vistnesveien og Jon Torbergssons vei i områdereguleringsplanen.

SAKSPROTOKOLL: OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK

SAKSPROTOKOLL: OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.03.2013 Sak: 14/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 08/127 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 2. GANGS

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-127 L12 Randaberg 13.11.2013 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013, sak 14/13 Mindre endring vedtatt

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Saksprotokoll. Klagen fra Gaute Arnesen, Helge Lyster og Olav Nybø datert 28.08.13, tas delvis til følge.

Saksprotokoll. Klagen fra Gaute Arnesen, Helge Lyster og Olav Nybø datert 28.08.13, tas delvis til følge. Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 31.10.2013 Sak: 41/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 08/127 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK - PLANID 2008005 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Saksframlegg Arkivsak: 14/1603-23 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID 2014006-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK K-kode: PLAN 2014006

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2017/182 Dato: 30.05.2017 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune 07.06.2017 17/49 Kommunestyret - Ørland kommune 15.06.2017 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM NY AVGRENSET HØRING

KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM NY AVGRENSET HØRING Arkiv: K1-143, PlanID - 1121.05 Vår ref: 13/482-153 Journalpostid: 16/16730 Saksbeh.: Yvonne van Bentum KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM 2015-2026 - NY AVGRENSET HØRING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Andre saksdokumenter, og tidligere behandlinger av saken i planutvalget finnes på sak 16/995.

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Andre saksdokumenter, og tidligere behandlinger av saken i planutvalget finnes på sak 16/995. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/995-39 Arkiv: PLNID 20160004 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING - EIENDOM 27/733 - BILINVEST AS / ALTA MOTOR Planlagt behandling:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Bygningsrådet fastsetter planprogram for Tunga, endring av kommuneplanens arealdel som gjengitt i vedlegg 1.

Saksframlegg. Bygningsrådet fastsetter planprogram for Tunga, endring av kommuneplanens arealdel som gjengitt i vedlegg 1. Saksframlegg TUNGA ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/23899-20 (139585/11) Saksbehandler: Erling Kristian Skinderhaug ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling)

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling) Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Teknikk- og miljøsjef Roger Egeli Saksnummer Utvalg Dato 044/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 30.08.2016 Detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /399

Ørland kommune Arkiv: L /399 Ørland kommune Arkiv: L12-2015/399 Dato: 03.09.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thomas Engen Saksnr Utvalg Møtedato 15/48 Planutvalget - Ørland kommune 10.09.2015 15/62 Kommunestyret - Ørland kommune 10.09.2015

Detaljer

Utredning av alternativ lokalisering til etablering av nytt bedehus på Øvre Egeland (offentlig/privat tjenesteyting)

Utredning av alternativ lokalisering til etablering av nytt bedehus på Øvre Egeland (offentlig/privat tjenesteyting) Utredning av alternativ lokalisering til etablering av nytt bedehus på Øvre Egeland (offentlig/privat tjenesteyting) Vedlegg til saksfremstilling til 2. gangs behandling av kommuneplanens arealdel Ferdigstilt

Detaljer

Vår ref.: Saksnr: 15/ Løpenr: 22933/15 Saksbeh.: Ingvild Vikse Johansen Oversender vedlagte dokument.

Vår ref.: Saksnr: 15/ Løpenr: 22933/15 Saksbeh.: Ingvild Vikse Johansen Oversender vedlagte dokument. Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland [firmapost@rogfk.no] Til: Berit Heimvik [berit@prosjektil.no] Kopi: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no]; fmropost@fylkesmannen.no [fmropost@fylkesmannen.no]

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-2224/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 10.02.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Sluttbehandling - egengodkjenning av Detaljreguleringsplan for Opsahlåsveien 1, Europris Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Eva Karina Johansen Riiser GBNR - 57/422 15/238 Saksnr Utvalg

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato: 12.08.2016 A-sak. Forslag til endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien - førstegangsbehandling Saksnr

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2007/100-0 Arkiv: 0102 R0602 Dato: 02.08.2011 Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Fast utvalg

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 03.06.2015:

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 03.06.2015: Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-7938/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 12.05.2015 Andre gangs behandling og vedtakelse av detaljregulering Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 004/10 Forvaltningsutvalget 28.01.2010 001/10 Kommunestyret 24.03.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post BARKA Sven Norland 06/1238 10/1259 42/3

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 REVIDERT PLANLØSNING PLANENDRING ETTER 1. GANGS BEHANDLING

NOTAT 1 INNLEDNING 2 REVIDERT PLANLØSNING PLANENDRING ETTER 1. GANGS BEHANDLING Oppdragsgiver: Atlanten Eiendom AS Oppdrag: 516539 Reguleringsplan Atlanten hotell Del: Dato: 2010-10-14 Skrevet av: Arne Leif Ørnes Kvalitetskontroll: PLANENDRING ETTER 1. GANGS BEHANDLING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer