Gluggen. Nr. 4/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gluggen. Nr. 4/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang"

Transkript

1 Gluggen Nr. 4/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Redaktørskifte Nytt samarbeidsprosjekt på Hjeltnes Jolatre og lussekattar Joleverkstad Ein kulturberar blir pensjonist Ved Olav H. Hauge sin bauta Petter Puls Fornya ungdomsskulefløy Boligbytte Reven og hyenen Einsam jul Det står alltid nokon bak I år har skulen flytta avslutninga ut i vinternatta, og med tente ljos vert det stor stemning. Dei siste vekene før jol har elevane øvd på jolesongar, som etter planen skal brukast på avslutninga. Under avslutninga skal vi ut og gå, og ruta som er planlagd, går frå skulen ned gjennom sentrum og inn til aldersheimen. Elevane har med seg sjølvlaga lykter på turen. På fleire stoppestader skal det syngjast jolesongar med støtte frå innspela musikk. Skulefritidsordninga er kjekk å ha no i tida før jol. Elevane er ivrige til å stilla opp for å syna fram kva dei har fått til. Gode lussekattar og eit fint pynta aktivitetsrom. Det er lett å sjå at dei gleder seg til jol. Sjå meir på s. 3 Frå venstre: Embla Vestrheim, Sigrid Gravning, Olav Rondestveit, Karen Marie Bang, Sarah Hansen, Per Sævartveit og Vincent Johansen

2 Redaktørskifte i Gluggen. I meir enn ein mannsaldar har Arne Skjerven vore fast inventar i Gluggen sin redaksjon. Han har vore med både som journalist og som redaktør av bladet. Mange prosjekt har fått god omtale takka vera Arne sin innsats. Ja, eg dristar meg til å hevda at lokalkunnskapen om Finse hadde vore mykje ringare mellom bygdafolk utan Arne sine skriveriar. Interessa for Olav H. Hauge mellom elevane våre har òg fått mykje drahjelp gjennom Arne sine prosjekt. Sjølv om Osamannen var eit filmprosjekt, og litt utanfor avis som medium, vart det produsert ei mengd tekstar til filmen. Desse vart laga i norsktimar, og granskingane som elevane gjorde i forkant av filminga, var godt journalistisk arbeid. Når eg dette året overtek etter Arne, er det i stor respekt for det arbeidet han har lagt ned i avisa. Eg har fylgt Gluggen i om lag 20 år, frå den tida avisa var valfag, gjennom to år då ho var elevbedrift i lag med Hjeltnes og fram til i dag, då det er klassane saman med skrivande redaktør som leverer stoff til avisa. Gluggen har overlevd store endringar både i organisering og produksjonsmåte. Eg trur bladet vil klara seg godt i tida som kjem òg. Faktisk,- så lenge skrivekunsten vert dyrka på Brakanes skule. Frode Bilsbak Nytt samarbeidsprosjekt på Hjeltnes Elevane i ungdomsskulen fekk eit nytt obligatorisk fag i haust. Etter eit namneskifte i sumar, vert det no kalla Utdanningsval. Frå og med veke 47 har 8. klasse på torsdagar hatt utdanningsval i dei tre siste timane. Bolken varer i 12 veker fram til vinterferien. I denne perioden skal Brakanes skule og Hjeltnes gartnarskule samarbeida om dette faget, som frå inneverande skuleåret skal ha minst ein årstime på timeplanen. Å læra noko om faga i vidaregåande skule er ein del av faget utdanningsval. Det er ikkje allmennfagdelen, men de spesielle yrkesfaga som elevane i 8. klasse skal læra noko om. Kvar torsdag reiser fire elevar bort til Hjeltnes for å læra om programfag innan naturbruk. Dette vert praktisk 2 retta, og mykje vert gjort utandørs. Dei får fire turar kvar i løpet av perioden. I vekene mellom kvar gong same gruppe er på Hjeltnes, skal dei arbeida med oppgåver som vert ei oppfølging av det som gruppene gjennomgår på gartnarskulen. Hjeltnes nyttar sine lærarar og har lagt opp til fire hovudtema som vert gjennomgått tre torsdagar på rad, til heile klassen (tre grupper) har vore igjennom dei same oppgåvene. Ein lærar på den vidaregåande skulen er kontaktperson mellom Hjeltnes og Brakanes skule. Han finn relevant stoff som vert linka opp til vår lærings plattform og faget utdanningsval. På tur heim frå Holmen etter maskinkøyring. Frå venstre: Jesper Svennes, Nora Øydvin, Alexander Bird og Nasro Yusuf Ciyow Faglege spørsmål frå Brakanes skule går til vår kontaktpersonen på Hjeltnes som er Arne Haukeland. Oppfylging og fordjuping for elevane skjer gjennom Itslearning og andre læringsplattformar. Lærar i utdanningsval for 8. klasse er Silke Hein, assistert av rådgjevar som òg har transportansvaret i denne perioden. Prosjektet er komen i stand etter samarbeid med Steinar Bergo. Kvardagen i ungdomsskulen er prega av mange teoritimar. Ein del av elevane tykkjer at dette er tungt, og ser fram til dei pustehola som finst. Vi håpar vi at tilbodet på gartnarskulen vil gje gode praktiske opplevingar for alle elevane i klassen, og kanskje fleire søkjarar til Hjeltnes om tre år.

3 Jolatre og lussekattar på skulefri I eit skulesamfunn får alle avdelingane etterkvarrt sine eigne tradisjonar. Baking på skulefri er eit populært tiltak før jol. Borna er med og rullar ut deig for å forma den til lussekattar. På avdelinga har dei òg sitt eige jolatre som dei sjølve har henta i skogen og pynta. Wenche Opedal fortel at til og med pynten har borna på skulefri laga sjølve. Det er ingen tvil om at dette er med på å setja dei minste i den rette jolestemninga nå i desember. Joleverkstad i ungdomsskulen Emilie og Sarah syner fram juletreet dei har henta i skogen. Ungdomsskulen hadde sin årlege joleverkstad fredag 12. desember. Etter tradisjonen starta joleverkstaden med graut i kantina, og premiering av den som fann mandelen i grautfatet sitt. Under dei arbeidstilhøva som skulen har denne hausten, er det ikkje så lett å laga til formingsaktivitetar. Joham fann mandelen og fekk julegodt. Grunna plassmangel var gruppene i år delt mellom skulebiblioteket og 9. klasserommet på Betel. Det var laga til ein stasjon for julekort, og ein for dør dekorasjonar. Frå grautfesten i kantina. Glansa papir og mykje glitter til jolekort produsjonen. Lukten av granbar var sterk, stemninga på Betel var god, og mange fine dekorasjonar vart produserte. 3

4 Ein kulturberar blir pensjonist Etter snart 40 år på Brakanes skule er Arne Skjerven nå blitt pensjonist. Gluggen har ved avgangen intervjua gamleredaktøren. - Du kom til Brakanes skule i Tenkte du den gongen at dette kunne bli din arbeidsplass i årtier framover? - Nei det var ikkje i tankane så fast. Men me kom til gard, og hadde dermed hus og heim. Så unaturleg var det ikkje å slå seg til ro i Ulvik. Det har eg heller aldri angra på. -Korleis vil du karakterisera skulesamfunnet i Ulvik? - Me har no berre ein skule, og der omgår me alle. Me har alle elevane, alle lærarane og alle andre tilsette. Skuleplasssen er møteplass mellom skule og heim, og skulen er dessutan ein møteplass for andre aktivitetar. Her er SFO og kulturskule. Så alt heng tett saman. - Me er difor avhengige av å tilpassa oss, samarbeida og løysa ting i lag. Det nyttar ikkje å seia at no endrar me dette, - utan å sjå samanhengane. Det krevst mykje meir av samarbeid på ein slik plass enn til dømes ein rein ungdomskule. Difor må ein "ha det i blodet", altså vita at samanhengane er for alle skal ein få gjennomført noko. Det krevst elles meir i gjennomføring- og oppfylgingsfasen, skal ein få noko til. Men du verda, kor gildt det er når me får det til. Det er slike ting, som ber skulen vidare, og lyfter skulen opp. - Kva type oppgåver har du sjølv likt best på skulen? Arne måtte takka både for gode ord og gåver. Ei blomehelsing frå administrasjonen var ein synleg takk for arbeidet som Arne har lagt ned gjennom alle desse åra. - Det har skifta med åra. Reint fagleg så er nok norsk det som eg har arbeidd mest med og hatt størst interesse for. Men norsk er ikkje noko utan samfunnsfag, har eg oppdaga. Eit fag er eit fag, men opplæring i fag er fleire fag. Det er det same som med skulekvardagen elles. Me lyfter oss ikkje ved å putla kvar med vårt eige. Me må og her sjå samanhengane, og då er kultursamanhengane eit viktig perspektiv. - Synst du at elevmassen har endra seg i din skuletid? - Nei, ikkje elevmassen. Men kan henda meir korleis dei arbeider og er på skulen. Brakanes skule har hatt lite åtferdsvanskar, lite herjing og skadeverk. At ein og anna finn på noko utan om det som skal gjerast, er no berre slik. Det er unge- og ungdoms gjerd. Men når dei rettar seg etter vaksne og reglane, så er saka ute or verda, ja kanskje ikkje heilt, for ein har lært noko nytt. Så er elevane mykje meir sjølvstendige no. Dei arbeider på eiga hand, og kanskje ikkje minst: Dei er fantastiske med framføring, både av skulestoff og anna innlært stoff. - Me såg i golvet som elevar, elevane i dag ser på deg, og ikkje berre ramsar opp ordrett, men endå viktigare: Dei framfører. - Kvifor har du satsa så mykje på leirskulearbeid på Finse? - Det var eit slumpetreff. Eg reiste til Finse med ein klasse i Då budde me på hytta mi. Så vart skulen ledig, og huset kunne nyttast. Så har det utvikla seg. I alt har eg vore på Finse med elvar 30 gonger vinter og haust, både som 4

5 leirskule og sosialt tiltak. - Dette er ei perle som Ulvik har innanfor heradsgrensene sine. Alle misunner oss. No kan elles fleire frå andre stader kjøpa tenester. Eit satsingsområde på noko eineståande. - Korleis fekk du ideen om å fornya skulehuset på Bagnstrond? - Det var òg eit slumpetreff. Det var innstilling om å selja huset. Dette er eldste skulehuset i Ulvik. Me søkte om å få det, og fekk det. Det har alt fleire klassar hatt glede av, og fleire vil få det. Med Finse og Bagnstrond har me tilbod frå fjord til fjell til skuleborna våre. - Du og Toril var rektorar i to år. Kva røynsle tok du med deg frå denne tida? - Alle skulle ha sett kva administrasjon av ein skule er. Det er lærerikt. Det er ikkje berre timeplan og vikarlister, men det er å sjå samanhengen, slik eg skildra det innleiingsvis. Elles har ein ikkje noko som skuleleiar å gjera. - I dei seinare åra har du reist mykje. Korleis vurderer du framtida til Ulvik samanlikna med mange andre små samfunn ute i verda? - Når ein reiser i Europa, Asia eller Afrika der eg har vore ein del, så oppdagar ein både eitt og hitt. Men kanskje det viktigaste: Eg ser kor godt me har det i Ulvik. F.B. Arne Skjerven ved sida av bautaen som han tok initiativet til å få reist i Bautaen vart oppsett om lag på årsdagen for Hauge sin død. Arne Skjerven hadde vore initiativtakar for å få steinen reist, og Kristian Blystad stod for utforminga. Hauge ønskte ikkje eit monument over seg sjølv, men over diktinga si. På baksida er diktet Ogmund rid heim hogge inn. Ved Olav H. Hauge sin bauta På 100-årsdagen den, 18. august 2008 Som ein Odin sat du i ditt Lidskjalv og såg elvi burtom fjorden og skautet på Vassfjøro. Men ramnane dine flaug vidare til Bertolt Brecht og til Tao'Chien i China. I hagen dyrka du eple og vers. Du trivdest best i skuggen av kirsebærtreet, men gløymde aldri at musøyra og er eit tre. No kneiser monolitten mot himmelen. Sjølv har du ride heim dit alle orda kjem frå. Bautaen er berre glansen av den store eld. Han minner om ein mann på veg frå Handelslaget til ein hageflekk, ein brynestein og eit univers. Du var ein diktar berre, med ei rive, som i ditt Valaskjalv let tankar svive. Frå dei tilsette på skulen fekk Arne ei teikning av Jon Hjelmevoll. Det visste vi at han kom til å lika å få. Lidskjalv = stolen der Odin sat og såg utover verda Valaskjalv = namnet på salen der Odin budde Steinar I. Bergo tekst og foto 5

6 Petter Puls i 5. klasse Ulvik Helselag har dei siste åra spandert kurs om kroppen vår til 5. klasseelevane ved skulen. Det er eit opplegg laga av Nasjonalforeningen for folkehelsa. Elevane har fått fine t-skjorter og arbeidsbøker, læraren har fått dvd,idèhefte og rettleiingsbok. Det har vore både lærerikt og kjekt. Me har lært om hjarta, lungene, blodet, fordøyelsen, hjernen og musklane. Dessutan har me hatt Kåre Knokkel som ny elev i klassen denne tida! Klassen syner fram dei fine t-skjortane dei fekk i samband med kursopplegget. Takk til Ulvik Helselag som spanderte dette på oss! Helsing Solfrid, Synnøve, Håkon, Tuva, Marita, Tora, Alexander, Anders, Nils, Ingrid, Katharina og Toril. Håkon sjekkar hjarta! Så mykje blod har eg i kroppen! 6 Kåre Knokkel, Katharina og Synnøve

7 Fornya ungdomsskulefløy Etter planen skal ventilasjonsanlegget vera ferdig til jol, og elevane på ungdomsskulen kan flytta inn i nyrenoverte lokale fyrste skuledag etter jol. Me ser for oss ein opningsfest med ordførar til stades måndag 5.januar. Elevane vil møta klasserom som både vil ha nymåla vegger, ny himling med nye lysarmatur, nytt golv og ikkje minst rein luft med moderne ventilasjonsanlegg. Elevane vil også få nye pultar og stolar. Det er ikkje å undra seg over at elevane og dei tilsette gleder seg til dette. Elevane var godt nøgde med det dei fikk sjå. Rektor Sten Tore Svennes saman med elevar frå 9. klasse som skal flytta inn i dette klasserommet 5. januar. Her får dei gode og ljose arbeidstilhøve. Alle klasseromma i ungdomsskulen vert utstyrt med multimediautstyr. Dei har fått ein videokanon i taket, som står kobla opp mot ein fastmontert lærar pc. Maskinen som står i eit låsbart skåp, har høgtalarar fast montert på vegg. Utstyret er godt eigna til å visa både film og musikk program. Med i opprustinga er òg både kabla og trådlaust nettverk. Dette gjer det mogeleg for læraren å nytta både Itslearning, andre nettressursar og ulike typer pedagogisk programvare for heile klassen som ei fast løysing. IKT kan på denne måten bli betre integrert i undervisninga. Teknisk etat tok jobben med opp montering av nye tavlar. Dette er whiteboard tavlar til skriving med tusj. Dei eigner seg òg bra som prosjektorskjerm i breiformat. Storleiken gjer at framsyningar av elevarbeid vert synleg på lengre avstand. Det nye 9. klasserommet er soleis stort nok til at heile ungdomsskuen kan sitja her under ei framsyning. Under taket på kvart klasserom heng det nye ventilasjonssystemet som er svært stillegåande. 7

8 OM HANAR I TUN OG TÅRN - tvangsgifte og ekstremsport i 1950-åra Nye forteljingar av Steinar I. Bergo TIDE Buss Turbuss Vi kan tilby: Erfarne & serviceinnstilte turbil-sjøførar Moderne, komfortable turbussar av høg kvalitet Trygg & punktleg transport TLF: Gluggen For gåver og bladpengar Autorisert installatør ULVIK TLF: A/S Skeie Tre Ulvik i Hardanger Tlf /fax Pallar og tre-emballasje Johannes Øydvin Tlf: / Fax: Ulvik Rekneskapslag P/L Pb. 96, 5731 Ulvik Tlf Rekneskapsføring for landbruk & andre næringsdrivande Retting Gluggen ber om årsaking for feile opplysningar om dei tyske familiane som er flytta til Ulvik. Anna i 6. klasse og tvillingane i 3. klasse er sysken. Nils i 5. klasse har altså ikkje sysken på Brakanes skule. Vi gratulerar! I haust har to av våre lærarar runda 60 år. Det ble feira på skulen med kaker og gåver. Ein gratulasjon tek vi med i Gluggen òg til Berit Aarekol og Steinar Bergo. 8

9 Handel & Handverk (Promendebutikken) Tlf Godt utval i film, foto og gåveartiklar ULVIK Tlf Ulvik Reiselivslag N-5730 Ulvik Tlf Fax: Ulvik herad Tlf Røyrleggjar Magne Øydvin V/Åge Øydvin Tlf / Fax Ulvik Avløysarlag Prosjekt UNGJOBB 5730 Ulvik Tlf GRILLKIOSKEN Hildegunn & Kjell Røkenes Tlf Vidaregåande skule i Hardanger med grøn profil- Tilbod hausten 2008: Vg1 Naturbruk -Naturbasert reiseliv NY!! (gjev generell studiekompetanse etter 3 år) Vg1 Naturbruk gartnar- / anleggsgartnarfag Vg2 Landbruk og gartnarnæring - med vekt på gartnarfag Vg2 Anleggsgartnar/driftsoperatør idrettsanlegg Vg2 Blomsterdekoratør Vg3 Gartnarnæring - Flytt heimanfrå og prøv internatlivet- Søknadsfrist 1.mars sjå For meir informasjon: Hjeltnes gartnarskule, 5730 Ulvik. Epost: Telf Heimeside : 9 Ulvik Folkebibliotek Har desse opningstidene: Måndag: Tysdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Frå 1. mai til 1. sept. er biblioteket stengt på fredagar.

10 I den mørkeste tiden er det mange som planlegger ferie til sommeren. Hva med gratis boligbytte verden over? Som du sikkert kjenner til holder HomeLink Norge til her i Ulvik. Hva driver de egentlig med, og hva er egentlig boligbytte? Kanskje dette er noe for deg? Er du reiselysten og har du lyst til å feriere gratis hvor du vil i verden? Da er boligbytte ferieformen for deg! Reisen må du selvsagt betale, men med boligbytte kan du feriere på lavbudsjett. Den eneste ekstra utgiften du får er innmeldingsavgift på noen hundrelapper, samt utgifter til mat og drikke. Etter innmelding blir det satt opp en annonse på internett, og du får tilsendt brukernavn og passord. Så kan du starte og lete i alle annonsene på nettet til du finner en bolig som passer i det landet du ønsker å feriere. Kanskje får du napp på din annonse, og blir kontaktet av folk som har lyst til å tilbringe ferien i Norge. Hvis ikke må du selv ta kontakt med de aktuelle byttepartnerne du finner. HomeLink Norge, som er knyttet til Home- Link International, den største aktøren på det norske markedet, har over boliger i 75 land å velge i. Foreningen har ca 280 medlemmer i Norge. Det er altså medlemmene selv som tar kontakt med hverandre når de finner interessante bytteobjekter. Er interessen for bytte gjensidig, avtales alle nødvendigheter om tidsrom og vilkår, for eksempel om det skal følge med bil, båt eller sykler i avtalen. Folk som sverger til boligbytte oppgir flere grunner til at de liker denne formen for ferie: - At boligbytte er en billig måte å feriere på. - At de slipper å betale dyrt for et kanskje lite og dårlig hotellrom. - At de får gratis pass av egen bolig mens de er 10 på ferie. - At de får en enestående mulighet til å opplever land og folk på en naturlig måte. Noen byttere knytter livslange vennskap med hverandre. Hvem kan bytte? By eller bygd spiller ingen rolle, utlendinger kommer til Norge først og fremst for å oppleve naturen. En tradisjonell norsk hytte ved en fjord eller på fjellet kan være like aktuelt som bytteobjekt som en leilighet i Oslo eller en villa i utkanten. - Jo mer attraktivt boligen du har oppfattes som, jo flere vil selvsagt være interessert i å byttelåne med deg, men du behøver ikke disponere noe slott for å få byttet til deg et hus ved spanskekysten eller i Italia. - Dette er dessuten helt ideelt for barnefamilier. Vi byttet en gang med et godt voksent ektepar som likevel hadde vært på loftet og funnet frem leker til alle ungene våre. At man har mulighet til å lage mat, vaske klær og ikke minst har en stue eller hage å slappe av i når ungene er lagt, gjør det mye enklere å feriere. Ettersom du som boligbytter bor gratis hele ferien, blir reiseutgiftene den største utgiftsposten. Vi har regnet ut at en familie på fire-fem personer som reiser til Sør-Europa sparer minst kroner på boligbytte i forhold til sydentur i høysesongen.en måte å spare ytterligere på, er å bytte bil med den andre familien i stedet for å leie bil hvis man flyr ned. Slik kan man spare ytterligere 5000 kroner, fortsetter ekteparet, som bare har gode erfaringer med også denne formen for bytte. Kanskje du planlegger en tur til Danmark til sommeren? Eller til England eller Frankrike i påsken? Eller skal du til vinter-ol i Vancouver i Canada 2010? Eller fotball-vm i Sør-Afrika? Sjekk våre websider og se om du finner noen å bytte med. Arne Haukeland HomeLink Norge

11 Reven og hyenen Hafso i 10.klasse har hatt omsetjing som språkleg fordjupingsemne, og ho har omsett eit eventyr frå somalisk til norsk. Her kjem første delen av eventyret på somalisk og heile eventyret slik det blei på norsk. WARAABE IYO DAWACO Bari ayaa dawaco adhi fara badan ka cuni jirtay reero meel deggan. Adhigaas oo riyo iyo idaba lahaa. Maalin danbe ayaa dadkii meel isugu yimaadeen waxaaney ka wada hadleen sidii ay dawacadaa dhibta badan iskaga dili lahaayeen. Waxay dadkii talo ku gaadheen in dabin loo dhigo dawacada. Dawacadii waxay ku dhacday dabinkii loo dhigay. Dadkii waxay ku xidheen dawacadii geed jiridiis, si looga aarsado oo waxaa talo lagu gaadhey in dab lagu dhex rido. Reven og hyenen Det var ein gong ein rev som tok mange sauer frå folk som budde saman. Ein dag møttest alle ein stad og snakka om korleis dei kunne drepa den vanskelege reven. Då bestemte folk at dei skulle fanga reven. Reven gjekk i den fella folk hadde laga til han. Reven blei festa til eit tre. For å hemna det reven hadde gjort, bestemte dei at han skulle hivast på eit bål. Dei samla inn ved, laga veldig lang hol til veden, og sette fyr på han slik at det blei eit bål der dei kunne brenne reven. Men dei gjekk heim for å venta til bålet skulle flamma skikkelig. Då dei gjekk, kom ein hyene som var veldig svolten. Fordi han høyrde at reven skreik, trudde han at reven drap ein sau. Hyenen tenkte at han kunne eta sauen saman med reven. Men då han kom til reven som var bunden til treet, spurde han: Kven har bunde deg her, rev? Reven sa: Onkelen min. Kvifor blei du festa her då? spurde hyenen. Reven sa: Fordi eg vil ikkje eta feit sau, onkelen min seier at eg er altfor tynn. Difor vil onkelen min at eg skal eta mykje feit mat og bli stor! Han slakta ein sau til meg i dag, og dei ville steikja han på dette bålet der! Men eg vil ikkje det, for det først eg er ikkje svolten, og for det andre vil eg ikkje få vondt i magen min av denne feite maten onkel vil at eg skal eta. Og då eg ville reisa, nekta han meg det. Han slo meg og så festa han meg i dette treet. Ser du? Hyene likte veldig godt denne historia, og han sa til reven: Ihi! ihi! ihi!! Eg kan løysa opp tauet av deg, og så skal du festa det på meg. Eg kan bytte med deg, og så kan eg eta all maten som blei laga til deg! Da folket kom til treet, var det ingen rev der, men dei såg hyenen og spurde han: Kvar er reven? Hyenen sa: Eg løyste han frå tauet og han gjekk Dei spurde han : Kvifor gjorde du det? Han svarte: Reven sa til meg at han var ikkje svolten, og at han ikkje ville eta maten. Folk blei sinte på hyenen, dei tok han med seg og kasta han på bålet som blei laga til reven. Revet blei likevel ikkje kasta på bålet som blei laga til han. Då var eventyret ute. Me ser at reven er ein luring også i somaliske eventyr. Hyene finn me ikkje i norsk natur. Hjå oss er det bjørnen som blir lurt av reven. Sidan det er så mykje som er likt i folkeeventyra, forstår me at dei må ha vandra frå land til land. 11

12 Einsam jul Einsam speidar du mot soleglad. Det vert ei stille jul. Kulden slår opp under bolen, men du veit at sola har snudd! Elevane likar å få litt ekstra, om det gjeld mat, aktivitetar eller berre noko kjekt som vert organisert for dei. I skulesamfunnet er det ikkje noko som gjer seg sjølv. Nokon må planleggja og førebu før det er klart for elevane. Det står alltid nokon bakom det litt ekstra. Ein gong er det formings og heimkunnskapslærarar, ein annan gong lærarar i musikk eller gymnastikk, eller så er det kontaktlærarane som trår til. Slik er det i skolesamfunnet og samfunnet elles òg. Takk til alle som stiller opp både i heim og skule og gjer det litt ekstra no før jol! Solveig ordnar opp etter grautfesten i kantina. Anne har tilrettelagt for ein vellukka formingsaktivitet. 12

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gluggen. Nr. 1 2010 Skule- og bygdeavis for Ulvik 37. årgang. Gluggen tek i bruk nye medier. Vintaren på Brakanes Skule

Gluggen. Nr. 1 2010 Skule- og bygdeavis for Ulvik 37. årgang. Gluggen tek i bruk nye medier. Vintaren på Brakanes Skule Nr. 3-2006 Skule- og bygdeavis for Ulvik 33. årgang Gluggen Nr. 1 2010 Skule- og bygdeavis for Ulvik 37. årgang Gluggen tek i bruk nye medier Nye tider og nye måtar å gjera ting på opplev me alle at me

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - November. Slik så den ut i. og slik ser den ut i dag.

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - November. Slik så den ut i. og slik ser den ut i dag. Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2017 2018 Nr 2 - November Skulebakken er det første me vil ta fram denne gongen. Slik så den ut i sommar og slik ser den ut i dag. Det er blitt ein svært

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer