FORVALTNINGSREVISJON VOSS KOMMUNE "VASSMÅI,ANSAK,4O'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON VOSS KOMMUNE "VASSMÅI,ANSAK,4O'"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON VOSS KOMMUNE "VASSMÅI,ANSAK,4O'

2 Forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Vassmålarsaka" FORORD Denne rapporten er eit resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vassmålarsaka" i Voss kommune. I dette prosjektet er det gjennomført ein vurdering av om administrasjonen i Voss kommune følg er aktuelle lover, reglar, rutinar i samband med handsaminga av "Vassmålarsaka". I tillegg har vi sett om Voss kommune sjølv skulle bede departementet om ei vurdering på eit tidlegare tidspunkt. Forvaltningsrevisjon er ein lovbestemt oppgåve for Voss kommune etter kommunelova av 25. september 1992med endringar av 12. desember Føremålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelova $ 77 nr. 4 som har følgjande ordlyd: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fulkestingets vedtak og forutsetninger (forva ltn i n gsrev i sj on). " Revisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon på oppdrag frå Voss kommune sitt kontrollutval. Undersøkinga har vore gjennomførd av Odd Jakob Storebø. Vi vil takke kommunen for godt samarbeid i løpet av prosjektet. 15. november2006 Odd Jakob Storebø Indre Hordaland Revisjonsdistrikt l r0

3 Forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Vassmålarsaka" Innhald omgrep og definisjonar Oppbygging av rapporten i dette prosjektet..., REVISJONSKRITERIUM Regelverk Kvifor vart ikkje brevet frå Miljøverndepartementet lagt ved saka? Kunne Voss kommune ha oppdaga dette sjølv? Registrering av post i Voss kommune Produksjon/endring av forskrifter..., Kvifor vart ikkje brevet frå Miljøverndepartementet lagt ved saka? Kunne Voss kommune ha oppdaga dette sjølv? l0 7.1 Tilbakemelding frâ râdmannen... I I Vedlegg: Vedlegg l: Vedtak kontrollutvalet 13. oktober 2006 Vedlegg 2: Kopi av brev frå Miljøverndepartementet Vedlegg 3: Uttale frå administrasjonen Indre Hordaland Revisjonsdistrikt

4 Forvaltnin gsrevisjonsprosjektet: "Vassnrâlarsaka" Samandrag På grunnlag av brev frå administrasjonen og påstandane som kom fram i avisa Hordaland og vedtak i kontrollutvalet, har revisjonen gjennomført forvaltningsrevisjon av "Vassmålarsaka". Vi har sett etter om administrasjonen i "Vassmålarsaka" har følgt aktuelle lover, reglar, og rutinar frå og med Voss kommune mottok brev fìir Miljøverndeparrtementet Dette brevet var-t etterlyst etter at det ikkje var sendt ut saman med sakspapira til kommunestyresak 79/06. Når det gjeld sakshandsaminga i saka og korleis denne er handsama meinar vi den er tilfredstillande. Vi har gjennom intervju og dokumentanalyse ikkje funne noko som indikerer at det er begått ein sakshandsamingsfeil i denne saka. Likevel meinar revisjonen at brevet frå Miljøverndepartementet skulle vore lagt ved sakspapira til sak 79/06, Dette er basert på punkt 2. "Huske-liste" i opplegg og mal for sakshandsaminga i Voss kommune. Vidare meinar revisjonen at dersom Voss kommune hadde hatt på plass eit kvalitetssikringssystem ville dei sjølve bedt Miljøverndepartementet om ei vurdering i forhold til lover og forskrifter. Vi har og merknader til kommunen sine manglande rutinar ved produksjon/endring av forskrift. Revisjonen meinar at kommunen bør utarbeide rettleiar for produksjon/endring av forskrift. Vi støttar delvis kritikken, og meinar at kommunen kunne ha gjort meir for å informere om brevet frå M i ljøverndepartementet. Mottekne kommentarar til den førebelse rapporten Revisjonen har motteke høyringsuttale frå Voss kommune ved rådmannen. Brevet er gjengjeve i vedlegg 3. I ndre Hordaland Revisjonsdistrikt

5 Forvaltningsrevisjons lrosjektet: "Vassnrålarsaka" I. INNLEIING I denne undersøkinga har vi sett etter orn Voss kommune har følgd aktuelle lover, reglar og rutinar i samband med handsarning av "Vassmålarsaka" frå og med Voss mottok brev frå Miljøverndepaftementet 2l tillegg har vi vurdert om Voss kommune sjølv burde bede departementet om ei slik vurdering på eit tidlegare tidspunkt. Ut frå dette har vi sett spesielt på kvifor brevet frå Miljøverndepartementet ikkje vart lagt ved sakspapira i sak som vaft handsama i Voss kommunestyret 28. september Det er viktig at Voss kommune har effektive, heilskaplege prosedyrar for produksjon og forvaltninga av regelverk. I denne rapporlen har vi sett på korleis Voss kommune forvaltar regelverket (lover, forskrilier og internt regelverk). Vi har og sett etter om Voss kommune har sørgt for tilgang til, kjennskap til og aktiv bruk av eksisterande statleg og kommunale veiledingsmateriale som vert brukt ved produksjon og forvaltning av regelverk. 1.1 Formål Formålet med denne undersøkinga er todelt.: l. Kvifor låg ikkje brevet frå Miljøverndepartement ved sak79/06 som vart handsama i kom m unesty ret 28. september. Føremålet med revisjonen er om aktuelle lover, reglar, rutinar er fylgde i samband med handsaminga av "Vassmålarsaka" frå og med Voss kommune mottok brev frå miljøverndeparternentet Det skal også gjerast ei vurdering av orn Voss kommune sjølv burde bede departementet om ei slik vurdering på eit tidlegare tidspunkt. 2. Skulle Voss kommune sjølv ha bede departementet om ei vurdering på eit tidlegare tidspunkt. Regelverk er ein grunnleggande komponent i det kommunale styringssystemet som i Voss kommune vert gjennomført med målstyring sorn styringsprinsipp. Revisjonen ser det slik at manglande eller mangelfull regelverkproduksjon og - forvaltning kan være eit hinder for effektiv tenesteproduksjon og myndigheitsutøving. Kommunen kan påførast tap av renomè og brukaranes rettstryggleik kan bli lidande. På statleg nivå har det særleg gjennom nittitalet og etter årtusenskiftet, vorte giennomført viktige arbeider med sikte på sanering og forenkling av regelverk. Ein har også arbeidd med å etablere hjelpeverktøy lor regelprodusentane og - forvaltarane i form av handbøker, rettleiarar, sjekklister og liknande. 1.2 Bakgrunn Den 4. oktober mottok revisjonen eit brev frå administrasjonen i Voss kommune der dei bad revisjonen gjennomføre ein forvaltningsrevisjon. Revisjonen tok kontakt med sekretariatet for lndre Hordaland Revisjonsdistrikl t r0

6 Forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Vassnrålarsaka" kontrollutvalet og bad dei vurdere brevet. Det var innkalla til møte i kontrollutvalet og kontrollutvalet gjorde i punkt slikt vedtak: I. Kontrollutvalet meiner at opprnodinga frå administrasjonen datert må reknast som ein førespunad om forvaltningsrevisjon. I forskrift om kontrollutval $ 9 er ansvaret for å gjennomføre forvaltningsrevisjon lagt til kontrollutvalet. Vidare går det fram av forskrift om revisjon $ 8 at revisor skal rappoftere resultatet av forvaltningsrevisjon til kontrolhrtvalet. Slik kontrollutvalet tolkar denne rollefordelinga skal ei slik oppmoding gjerast til kontrollutvalet. 2. På bakgrunn av at denne saka har fått stor merksemd, vil kontrollutvalet be IHR gjennomføre ei n forvaltningsrev isjon. 3. Føremålet med revisjonen er om aktuelle lover, reglar, rutinar er fylgde i samband med handsaminga av "Vassmålarsaka" frå og med Voss kommune mottok brev frå miljøverndepaftementet Det skal også gjerast ei vurdering av om Voss kommune sjølv burde bede departementet om ei slik vurdering på eit tidlegare tidspunkt. 4. Revisjonsrappoften skal leverast slik at den kan handsamast på møte i kontrollutvalet 20. r r Problemstillingar Problemstillingar i denne evalueringa er: Har administrasjonen i Voss kommune følgt aktuelle lover, reglar, rutinar i samband med handsaminga av brevet frå Miljøverndepartementet datert 21. juni2006. Har Voss kommune eit internt regelverk som gjer at dei sjølv ved bruk av dette tok kontakt med departementet for vurdering på eit tidlegare tidspunkt. Har kommunen sørgt for lett tilgang til og systematisk bruk av fiøreliggande statleg og kommunalt vei led ingsmateriale ved produksjon/endring av forskri fter? 1.4 Regelverk - omgrep og definisjonar I kommunal samanheng vert det i hovudsak brukt forskrifter, vedtak, instruksar og retningsliner som nemning på internt regelverk. Ein forskrift er ein avgjerd som treffes under utøving av offentleg myndigheit, og som er bestemmande for rettigheitar eller plikter til eit ubestemt mengd eller ubestemt krins av private personar (einski ldpersonar eller andre private rettssubjekt). Lokale forskrifter kan delast inn i tre typar: l. forskrifter som gjeld for ein eller fleire bestemte kommunar, fastsett av statlege myndigheitar eller ved klg. Res. 2. Forskrifter som veft vedteken av kommunen, men som må stadfestast av statlege myndigheitar. I stor utstrekning fastset dei einskilde heimelslovane at ein statleg myndigheit, f. eks. fylkesmannen eller eit direktorat, må stadfeste dei kommunale forskriftene. Gjennom stadfesting har statlege myndigheiter muligheit til å påverke Indre Hordaland Revisjonsdistrikt I

7 Forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Vassnrålarsaka" forskriftsutforminga. Eksempel: forskrift om opningstider for utsalsstader (stadfesta av fylkesmannen) 3. Forskrifter som veft vedtekne av kommunen. Eksempel: vedtekter til bygningslova Vedtak er avgjerder som veft treft under utøving av offentleg rnyndigheit, og som er bestemmande for rettigheitar eller plikter. Instruksar er avgjerder som veft fastsett internt i ein organisasjon, basert på den instruksjonsmyndigheiteten som eksisterer i organisasjonen. Dei er retta mot underliggande forvaltningsorgan og tenestemenn. For forvaltningstenestemenn er instruksar like bindande som lover og forskrifter. Instruksar har i utgangspunktet ikkje heimel i lov. Det kan vere vanskeleg å skilje mellom bindande instruks og tenestemessig tilvising (rettleiing) av meir veiledane karakter. Retningsliner har ikkje ein presist definert tyding. Det er vanleg å nytte retningsliner som nemning på regelsett ito samanhengar: For det første blir det brukt internt i forvaltninga når eit overordna organ sender skriv til underliggande etat om korleis regeltekst skal forståast og/eller praktiserast. Slike bestemmingar kan klassifiserast som ein undergruppe av instruksar, nemleg skjønnsutøvingel ler regelforståingsinstruksar. For det andre har delar av forvaltninga nytta retningsliner som ein nemning på regelsett som er retta mot publikum. Utgangspunktet for ein slik utetterretta retningslinje, er som regel at eit formelt regelverk pålegg publikum â følg a visse standardar, for eksernpel for forsvarleg framgangsrnåte eller aktsam åtferd. Slike retningsliner er ikkje direkte bindande for publikurn sjølv orn dei ha ein utforming som er til forveksling lik ei forskrift. I praksis kan dei likevel ñ ei ikkje liten styrande effekt. Definisjonane er henta frå NOU 1992:32 Bedre struktur i lovverket, Lovstrukturutvalgets delutredning II. 1.5 Generelle krav til kommunal sakshandsaming Overordna lovverk og regler (f kommunelova og forvaltningslova). Adrninistrasjonen har ansvar for at sakene er så godt opplyste sorn mogeleg før vedtak vert fatta. o Administrasjonen skal gjennomføre sakshandsaminga utan unødig opphald Administrasjonen har informasjonsplikt overfor partar og andre interesserte. Sakshandsaminga skal vera balansert i forhold til dei ulike moment og motstridande interesser som måtte vere i saka. Administrasjonen skal gjennom den kommunale sakshandsaminga bidra til at folk får tillit til sakshandsaminga 1.6 Oppbygging av rapporten i dette prosjektet I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet gjer vi rede for revisjonskriteria i kapittel 2. I kapittel 3 gjer vi rede for metode, vidare i kapittel 4 viser vi data som vedkjem saka. Drøfting opp mot revisjonskriterium og konklusjonar er omhandla i kapittel 5. Tilrådingar gir I ndre Hordaland Revisjonsdistrikt o r 0

8 Forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Vassnrålarsaka" vi i kapittel 6 og i kapittel 7 finn ein tilbakemelding frå rådmannen og kommentarar til tilbakemeldinga. 2. REVISJONSKRITERIUM I dette kapittelet vert revisjonskriteria skildra. Revisjonskriteria er grunnlaget for revisjonen si vurdering av system og praksis ved sakshandsaminga i Vassmålarsaka i Voss kommune. Med revisjonskriterium meinar vi den målestokk vi legg til grunn for vår vurdering. Frå lov om kommunar og fylkeskommunar (kommunelova), forskrifter (sentrale og lokale) utleiar vi i dette kapitlet revisjonskriterium. Kriteria i denne undersøkinga ligg på to nivå. Først undersøker vi om kvifor brevet frå Miljøverndepaftementet ik(e var lagt med sak som vart handsama i kommunestyret 28. september. I det andre nivået ser vi etter om Voss kommune kunne ha oppdaga dette sjølv. Det kan gjerast i kommunesektor som i statleg sektor, ved å etablere tilgang til og aktivt bruke eksisterande rettleiingsmateriale, prosedyreskildringar og liknande. Det andre nivået er ein konkretisering av dei ulike aktivitetane som må eller bør setjast i verk i dei ulike fasane som ei forskrift eller instruks kan gjennomgå. Det vil sei opparbeiding og bruk av ein eller fleire prosedyreskildringar som gir heilskapeleg og samla grunnlag for effektiv produksjon av regelverk. Dei aktuelle fasane er utredning, stadfesting (gjelder forskrift), kunngjering (gjelder forskrift) og andre informasjonstiltak, sikring av tilgjengelegheit, etterkontroll eller evaluering, endring og eventuelt utfasing 2.1 Kvifor vart ikkje brevet frå Miljøverndepartementet lagt ved saka? Det er viktig at lover og regler (sentrale og lokale) er kjent for sakshandsamar slik at alle saker vert handsama samsvar med regelverket. 2.2 Kunne Voss kommune ha oppdaga dette sjølv? Det bør etablerast enkel tilgang til, kjennskap til og verta sørgt for aktiv bruk av eksisterande kommunalt og statleg rettleiingsrnateriale om produksjon og forvaltning av regelverk. 3. Metode Metodane som er nytta ved innhenting av informasjon i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er hovudsakleg dokumentanalyse og intervju. Dokumentanalysen er retta mot relevante dokument som vedkjem saka. Denne undersøkinga er baseft på to hovudkjelder: kommunale saksdokument og intervju med ulike interessentar i saka. Vi har intervjua nokre tilsette i administrasjonen. Vi har og sett etter om Voss kommune har rutinar for korleis dei skal handsame dette med produksjon/endring av forskrifter. I ndre Hordaland Revisjonsdistrikt r0

9 Forva ltningsrevisjonsprosjektet: "Vassnrâlarsaka" 4. DATA I dette kapitlet ser vi på sakshandsaminga i sarnband med kommunestyresak som var oppe i kommunestyret2s. september. I denne saka vart kopi av brev frå Miljøverndepaftementet (original vaft sendt advokatfìnnaet Schjødt AS) ikkje vedlagt sakspapira som vaft sendt til kommunestyremedlemrnane. Brevet frå Miljøverndepartementet omhandlar Forskrifter for kommunale vass- og kloakkavgifter i Voss kommune med pålegg om å installere vannmåler. Brevet frå Miljøverndepartementet var ikkje lagt ved sakspapira som var sendt til kommunestyremedlemmene. Først etter at saka vaft handsama i avvisa Hordaland vart dei ettersendt kommunestyremed lemmane. 4.1 Registrering av post i Voss kommune Når posten kjem inn og er opna, veft brevet stempla og ein leitar opp arkivsaka dette brevet skal registrerast til eller viss det er eit nytt felt/ny oppgåve må det først registrerast arkivsak og så registrera korrespondansen til denne saka. Når all korrespondanse er registrert inn, skriv ein ut postjournalen (ein rapport for kvar dag) og alt vert samla i ei postmappe og lagt inn til rådmannen lor gjennomgang. Dette skjer ut på ettermiddagen, frå kl eller seinare alt etter kor travelt det er. Før rådmannen går heirn for dagen, ser han gjennom mappa. Morgonen etter veft all registrert post frå dagen før, scanna og tilknytt registreringane. Det ven delt ut kopi til dei som skal ha og eventuelt endra saksbehandlar, viss dette er feilført. I og rned at dokumenta verl scanna, får ikkje sakbehandlarane ut fysiske brev, men finn korrespondansen på sin PC. Dei fysiske dokumenta går rett ned i saksmappa i arkivet. Før posten vert rydda vekk, fär journalistane bla gjennom den offentlege delen, det skal vanlegvis skje i tidsrommet mellom kl I 100. I "vassmålarsaka" har Voss kommune hatt to arkivsaker (og to mapper). Sakene er arkivert som sak 05/409 Endring av Kommunal forskrift for Vass- og kloakkavgifter og sak 05/1335 Søknad om utsetjing/fritak vedk. vassmålarmontering/søknad om kommunal garanti Brev frå Miljøverndepartementet datert frå departementet til advokatfirmaet Schjødt AS er ført inn på arkivsak 05/1335, då korrespondansen med Advokatfirmaet Scjhødt alt ligg på denne arkivsaka. 4.2 Produksjon/endring av forskrifter Sak 05/409 "vassmålarsaka" er ei sak som har versert i media og i kommunestyret i lang tid. Saka starta med eit brev til advokatfirma ANS Stiegler der Voss kommune bad om eijuridisk utgreiing om tilknytningsplikten etter plan- og bygningslovens $ 65 og $ 66 som gjelder henholdsvis vatn og avløp. Voss kommune har ikkje utvikla eit heilskapeleg rettleiingsmateriale til bruk ved produksjon/endring av forskrift. Ved produksjon/endring av forskrifter bruker Voss kommune forvaltningslova når dei førebur nye eller endrar eksisterande forskrifter. Dette er viktig, men Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Õ r0

10 Forvaltningsrevisjons rrosj ektet: "Vassmålarsaka" ein bør også ha på plass interne rutinar. I tillegg har kommunen sett på korleis andre kommunar har handsarna dette med endring i regelverket. På statleg hald er det utvikla eit særskilt rettleiingsmaterialet for arbeidet med lover og forskrifter på statleg hald. Det meste av dette er også veleigna for arbeidet med lokale, kommunale forskrifter. I tillegg er noko spesielt innretta mot slikt regelverk. Det statlege rettleiingsmaterialet er ikkje direkte innretta mot arbeidet med kommunale instruksar, men det har overføringsverdi. Det som kjem fram er at det over tid vert opparbeidd ein forståing av korleis regelverk kan og må byggjast opp når ein etat skal produsere/endre forskrifter. 5 Vurderingar og konklusjonar I dette kapittelet gjer vi greie for dei ulike problemstillingane knytt til sak79106 som vaft handsama i kommuneslyret2s. september. Vi drøftar kvifor brevet frå Miljøverndepartementet motteken 21. juni ikkje var lagt ved saka. 5.1 Kvifor vart ikkje brevet frå Miljøverndepartementet lagt ved saka? Brevet lrå Miljøverndepartementet vart motteken i Voss kommune 2l. juni og journalført under sak 05/1335 Søknad om utsetjing/fritak vedk. vassmålannontering/søknad om kommunalgaranti. Kommunestyresak 79106"Yassmålarsaka" som varoppe ikommunestyret 28. september byggjer på sak 05/409 Endring av Kommunal forskrift for Vass- og kloakkavgifter I kommunen innrømmer dei at dei kjende til brevet frå Miljøverndeparternentet. Det har ikkje vore drøfta, berre nemnt i forbifarten. Nokon meinar det berre er ein kopi og høyrer til og er journalført på ei heilt anna sak. Brevet vart ved mottak berre journalfør1og då under ei heilt anna sak (sak 05/1335. Dokurnentet vart ikkje oversendt kommunalavdelinga eller sakbehandlar som "fysisk" dokument. For å få tilgang til dokument som ligg lagra elektronisk må ein henta dei fram ved aktiv handling. Brevet frå Miljøverndepaftementet har ik(e vore drøfta i MKU som skulle førebu denne saka for kommunestyret. MKU sette ned ei blanda politisk og administrativ politisk og administrativ arbeidsgruppe som skulle arbeide ut utkast til reglement. Ved gjennomgang av det interne regelverket til Voss kommune finn vi i skriv datert som er gått til alle sakshandsamarane følgjande under punkt 2 i Opplegg og Mal for sakshandsaminga i Voss kommune står det: 2. "lluske-liste" - Når du som saksbehandlar blir beden om å utgreie ei sak skal du stilla deg fylgjande spørsmål: a) Kva gjeld saka? b) Er saka komen til rett instans? c) Kan saka sjåast i samanheng med andre saker/saksførebuingar? d) Har du greie på dette? e) Er du ugild? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Y

11 Forva ltnin gsrev isjon sprosj ektet: "Vassnrålalsaka" Administrasjonen meinar at brevet frå Miljøverndepaftementet ikkje var relevant i denne saka, men revisjonen meinar at i denne saka burde ein sett sak 05/409 og 05/1335 i samanheng. Revisjonen si vurdering av dette er at sidan dokumentet er dent skulle det vore henta fram og teke med i saksførebuinga. 5.2 Kunne Voss kommune ha oppdaga dette sjølv? Ved produksjon/endring av forskrifter ser det ut som om det viktigaste for Voss kommune er at utarbeiding er i samsvar med forvaltningslova. Dette er viktig, men revisjonen meinar at Voss kommune bør ha rutinar for dette arbeidet og i tillegg bør ein tenke på kvalitetssikring av nye/endra forskrifter. Voss kommune bør ikkje sjå etter kva andre kommunar har gjort. Ved produksjon/endring av forskrifter bør Voss kommune kun gjere bruk av lover og sentrale forskrifter. Teknisk etat har ikkje på systematisk måte sørgt for tilgang til, kjennskap til og aktiv bruk av eksisterande statleg rettleiingsrnateriale om produksjon og forvaltning av regelverk. Dette kan gi ineffektivitet i arbeidet med regelverk. Kommunalt rettleiingsmaterialet finns i avgrensa omfang og gir ikkje heilskapleg uttrykk for korleis produksjon og forvaltning av forskrifter og instruksar kan og bør føregä. Kommunen gjer bruk av forvaltningslova og bruker fylkesmannen der det er nødvendig. Slik revisjonen ser det bør ein prøve å bruke juristar i dette arbeidet. Ein rekke tiltak kan ha aktualitet i forhold til ein slik intensjon, så som hensiktsmessig organisering, bruk av relevant kompetanse, systematisk opplæring og liknande. I forhold til undersøkinga sitt fokus, byr det seg i tillegg ein enkel og lite kostnadskrevjande løysing. Den vil gi lett tilgang, auka kjennskap til og aktiv bruk av eksisterande statleg og kommunalt rettleiingsmateriale om produksjon og forvaltning av regleverk. Kvalitetsikring frå kommunen sin advokat vil kunne bidra til kvalitetsheving. Meir ideelt i forhold til ressursbruk og kostnader, er det likevel at kvalitet vert bygt inn i regelverket frå starten av. Ein rekke tiltak kan ha aktualitet i forhold til ein slik intensjon, så som hensiktsmessig organisering, bruk av relevant kompetanse, systematisk opplæring og liknande. I forhold til fokus i undersøkinga, byr det seg i tillegg ein enkel og lite kostnadskrevjande løysing. Den vil gi lett tilgang, økt kjennskap til og aktiv bruk av eksisterande statleg og kommunalt rettleiingsmateriale om produksjon og forvaltning av regelverk. Revisjonen konkluderer med at dersom Voss kommune hadde hatt på plass eit system for kvalitetssikring ville dei sjølve kontakta Miljøverndepa tementet i denne saka og bedt om ei vurdering i forhold til lover og forskrifter. I ndre Hordaland Revisjonsdistrikt IU

12 Forva ltningsrevisjonsprosjektet; "Vassmålarsaka" 6 TILRÄ.DINGAR Med bakgrunn i våre konklusjonar som går fram av vurderingskapitlet vil vi komme med følgjande tilrådingar: o Kommunen bør i framtida sikre seg at det interne regelverket er kjent for alle sakshandsamarane og at det er lett tilgjengeleg. o Kommunen bør innføre eit kvalitetssikringssystem til bruk når dei utarbeider/endrar forskrifter. 7 Tilbakemelding 7.1 Tilbakemelding frå rådmannen Revisjonen har motteke høyringsuttale frå administrasjonen datert l6.l I Vi gir her eit kort samandrag av tilbakemeldinga samt nokre avsluttande kommentarar frå revisjonen. Administrasjonen har mange kommentarar til rapporten og meinar at revisjonen skulle gått meir inn i sakskomplekset. Dersom revisjonen skulle gjennomført dette, burde rapporten teke utgangspunkt sak 05/409 frå dag l. Revisjonen tar til orientering at Voss kommune bruker "Forskriftsarbeid for kommuner" utarbeida av Justisdepartementet sin lovavdeling i samarbeid med Statskonsult, januar 2002, som startte for mykje av sitt forskriftsarbeid. Spørsmålet er om informasjonen om denne rettleiar er god nok for dei utarbeider/endrar forskrifter. 7.2 Avsluttande kommentarar Revisjonen har ikkje kommentarar til høyringsutalen frå administrasjonen og viser til uttalen som er lagt ved i vedlegg 3. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt ll

13 Vassmålar Forvaltingsrevisjon Verifisering av rapport Kommentar frå Ola Folkestad Denne kommentaren er knytt til førebels rappoft oversendt med skriv datert l5.l L06 frå IHR til rådmannen og vidaresend via e-post l6.l I.06. l. Under pkt 1.3 framgår det at når det gjeld miljøverndepaftementet sitt skriv datert frå (heretter kalla brevet), har IHR avgrensa undersøkinga til spørsmålet om administrasionen har fylgt aktuelle lover, reglar og rutiner. Dette er etter mi vurdering både ei sværl uheldig og uforståeleg avgrensing i høve til kontrollutvalet sitt vedtak i sak 33/06. Spesielt veft dette heilt uforståeleg når ein tek omsyn til det faktum at MKU i den aktuelle saka, og etter politisk fatta vedtak, har tatt over det totale ansvaret for saksutgreiing m.v. Dette har eg dokumentert i notat datert Etter mi vurdering må den måten arbeidet er organisering på vere eit viktig element i den aktuelle forvaltingsrevisjonen. M.a. vil dette vere viktig for plassering av mogleg kritikk. Likevel er den organiseringa i det heile ikkje nemnd i rapporten. 2. Under pkt 3 framgår det at IHR "har ínterujua nokre tilsette í admínistrasjonen". Eg tolkar dette slik at IHR ikkje har intervjua nokon politikarar. All den stund det er grunn til å tru at intervjuv av utvalde politikarar kunne kasta lys over dei tilhøve som vert granska, er dette,etter mi vurdering, både uheldig og uforståeleg. Sjå også kommentar under pkt I og pkt Under pkt 5.1 framgår det at IHR meiner at "sidon dokumentet er kjent skulle del vore henta frum og teke med i saksþrebuínga'. Det frarngår ikkje om IHR sorn grunnlag for denne konklusjonen har vurdert kva relevans innhaldet i brevet har for saka. Slik det står skrive framgår ingen annan grunngjeving enn det tilhøve af "dokumentel er kjent". Det framgår heller ikkje kven IHR meiner kritikk i tilfelle bør rettast mot for at brevet ikkje vart lagt fram. Jfr kommentar undr pkt L At det i rapponen i det heile ikkje er vurder-t kva relevans innhaldet i brevet har for saka generelt, og då spesielt for pkt I i KST sitt vedtak i sak79106 frå møtet , er etter mi vurdering det svakaste lekken i rapporten. Dette momentet har eg kommentert i notat datert 0l.l I I tilknyting til kommentarane under pkt 2 og3 finn eg grunn til å peike på at IHR ikkje har undersøkt om innhaldet i brevet var kjent for politikarane sjølv om dette ikkje låg ved saka. Eg tenkjer her primær't på at brevet varf omtalt i eit større innlegg under Ordet IIKOMMUNAR (Sekret. HFK)WOSS KOMMUNE\Møter i KU\2006\ \Vedlegg sak Vassmålar Folkestad vedlegg 3.doc

14 fritt i "Hordaland" , og der dei sentrale/aktuelle formuleringane vaft siterte og framheva. Dette har eg dokumentert i notat datert 0l.l I.06. I og med at politikarar i det heile ikkje er intervjua, framgår heller ikkje om det til det politiske miljøet har vore gjeve direkte informasjon om brevet. M.a. under pkt 5.2 rettast det kritikk mot korleis arbeidet med kommunale forskrifter er organisert og vert utført.l tilknyting til dette vert det for framtida tilrådd endringar. Av naturlege grunnar skal eg ikkje kommentere korleis slikt arbeid bør organiserast i framtida. Men når det rettast ein generell kritikk mot den måten slik arbeid til no har vorte lagt opp/gjennomførtpâ, så kan eg ikkje sjå at IHR har grunnlag for sin kritikk. Eg meiner at det er eit uomtvista faktum at arbeidet med utarbeiding og endring av forskrifter i Voss kommune generelt har lege på eit høgt nivå, dette same kva andre kommuner som ein måtte ynskje å samanlikne seg med. 6. Til slutt har eg eit par mindre kommentarar, som kanskje mest har med formulering å gjere: Før det første gjeld dette kva som ligg i omgrepet lg!gi4gg!g, slik dette framgår av pkt 1.4. Dei to "definisjonane" som er nemnde er ok. Men omgrepet nyttast også i ein deltilhøve iein klart meir "styrande" tyding. Døme på dette er plan- og bygningslova $ 74 pkt2. For det andre gjeld dette fylgjande formuleringa under pkt 5.2 "Ved produksjon/endring av forskrifter ser det ut som det viktígaste for Voss kommune er at ularbeídinga er í samsvor medforvaltingslovo". Dette er klart ikkje rett. Det viktigaste er at innhaldet i forskriftene er godt. Dette vil seie godt og presist i høve til siktemålet med forskriftene. Men det er sjølvsagt ein viktig føresetnad at dette skjer i samsvar med forvaltingslova. Voss I Ola Folkestad ITKOMMUNAR (Sekret. HFK)WOSS KOMMUNE\MøIer i KU\2006\ \Vedlegg sak Vassmålar Folkestad vedlegg 3.doc

15 Kort tilbakemelding fra undertegnede Nevner her enkelte elementer som jeg mener bør belyses i rapporten:. L Etter min vurdering er det sentralt å fä fram at det aktuelle brev av ( som er kopi av brev fra Miljøverndep. til adv. finnaet Schjødt (adv. for Asvard og Else Marie Skipenes) som ble journalført på sak 05/1335- Soknad on utsetjing/fritak vedk. vassmålarmontering- soknad om kommunal garanti", etter adm. sin vurdering ikke var et avgiørende juridisk moment i sak 05/409. Dette fordi at kommunen uansett vil ha mulighet til å iverksette tiltak i medhold av en off. forskrift ved å gå vegen om domstolene. Dette syn er også støttet av advokat. I e-post fra ass. rådmann til ordfører av 26.sept.2006 heter del: "lfolgie adv. Solberg i adv.firmaet Stiegler må ein gå vegen om domstolane þr å skaffa seg tvqngsgrunnlagþr å instalera vassmålar. Når dom liggfore kan vassmålar instalerast ved hjelp av namsn?ennen". Legger derfor til grunn at adm. sin faktabeskrivelse er juridisk korrekt. Ut i fra det som jeg i ettertid har fätt inntrykk av var tema under kommunestyrebehandlingen den 28.sept ( der jeg selv ikke deltok), så vurderte derimot kommunestyret Miljøverndep. sitt brev som helt avgjørende for organet sin beslutning i vassmålersaka. Dersom dette er rett oppfattet så vil en følge være at kommunestyret kan ha fattet beslutning på sviktende grunnlag; man la avgjørende vekt på et bev som juridisk sett ikke har avgjørende betydning. Viser også til at kommunestyret i samme vedtak den 28.sept. legg til grunn å opprettholde kravet om tvungen vassmåler i nybygg. Det eventuelle problemet med manglede tvangsgrunnlag er i så fall det samme som ved eksisterende bygg. Kan ikke se at rapporten så langt berører disse forhold. 2. Med hensyn til prosedyre for utarbeiding av forskrifte/ regelverk så bruker ledelsen v/ teknisk veilederen "Forskriftsarbeid for kommuner" Utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling i samarbeid med Statskonsult, januar 2002, som støtte for mye av sitt forskriftsarbeid. Ta gjerne kontakt med sjefsingeniør Olav Bjørke om dette. Adm. mener forøvrig at det må være rasjonelt å kunne dra nytte av andre kommuner sitt arbeide. Dersom adm. skal starte arbeidet fra "bunnen" i hver sak (slik jeg oppfatter rapporten øverst på s l3) uten å dra nytte av andre kommuners erfaringer, så vil dette være ressurskrevende. I denne saka, når regleverket ble endret i 2003,så hadde kommunen bla. basert seg på utarbeid regleverk fra andre kommuner. Derfor ble innføring av "dobbelavgift" for manglende vassmålerinnstallering en form for følgefeil. Dette er selvsagt uheldig. Miljøverndep. sitt skriv av vil derfor også få konsekvenser for regelverk i andre kommuner. l6.l 1.06 Einar Hauge rådmann

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK SKODJE KOMMUNE Tilleggsinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.»

Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.» Notat Til: Kopi: Kommunestyret Frå: Ordførar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MOT 033 17/551-3 2652/17 14.02.2017 Svar - Interpellasjon møte i Kommunestyret den 16.02.2017 Før eg svarer på spørsmåla

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 22/6 - PÅLEGG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA KAPITTEL

Detaljer

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet.

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet. Sakshandsamar, innvalstelefon Eirik Lyssand. 55 57 21 11, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/13117 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Familievernkontoret i Fana Adressa til verksemda: Østre Nesttunsvei

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Luster kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Luster kommune www.pwc.no Plan for forvaltningsrevisjon Luster kommune 2015-2019 Luster kommune 14. juni 2016 Foto Sirko Trentch Føreord Kontrollutvalet har i fellesskap med sekretariatet for kontrollutvalet utarbeidd

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Partsbrev PS 17/15 - Tekniske tenester i Bømlo kommune - Godkjenning av prosjektplan

Partsbrev PS 17/15 - Tekniske tenester i Bømlo kommune - Godkjenning av prosjektplan Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet Deloitte AS Vår sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen Dykkar ref.: Vår ref: 2015/17 Vår dato: 20.04.2015 Partsbrev PS 17/15 - Tekniske tenester i Bømlo kommune

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 24. oktober 2017 kl. 13.00-15.30 Stad: Fjell Rådhus, Kultursalen Møteleiar: Medlem som møtte: Medlem som ikkje møtte: Varamedlem som møtte: Frå

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 2013/1309 Saksbehandlar: Magne Heggen Dato: 07.04.2015 Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer