MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345 Mellombels sperra Offl. 6 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / 158 B.NR /06 06/268 FRISKULELOVA 263 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 MØTEBOK KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 Saksbehandlar: Øyvind Tøsdal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/1345 Mellombels sperra Offl. 6 Saksnr.: Utval Møtedato 115/05 Os Formannskap /06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune melder frå om at Os kommune vil takka ja til tilbodet frå Husbanken om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 21 millionar. Administrasjonen vert beden om å leggja fram eiga sak om finansiering der alle kostnadar inntil kroner ,- er med. Det må søkjast om kjøpstilskot frå Husbanken til dei husværa der det bur leigetakarar som gjer at Os kommune kan søkja kjøpstilskot. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa. Os, 30. januar 2006 Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Møtet vart lukka jfr. Offl. 6 under drøftinga av saka. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Eigedomsutvalet i samråd med rådmannen, får fullmakt til å nytta forkjøpsretten/by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Det er og ein føresetand at det vert føreteke ein grundig og dokumentert gjennomgang av feil og manglar ved husvera, og at tilbodet gjenspeglar utbetalingskostnaden. Framlegget frå administrasjonen med tillegga frå ordføraren vart samrøystes vedtekne. Vedtak: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Eigedomsutvalet i samråd med rådmannen, får fullmakt til å nytta forkjøpsretten/by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Det er og ein føresetand at det vert føreteke ein grundig og dokumentert gjennomgang av feil og manglar ved husvera, og at tilbodet gjenspeglar utbetalingskostnaden. Side 3 av 8

4 Vedlegg: 1. Saksutgreing av 18.august 2005 i sak 05/01345 med vedlegg 2. Brev av 18.januar 2006 frå Schjødt 3. Utkast til kjøpekontrakt 4. Rapport mikrobiologiske inneklimaundersøkjingar Brev av frå Os Bygg og Eigedom AS 6. Notat av frå Os Bygg og Eigedom AS 7. Brev av frå Os Bygg og Eigedom AS 8. frå Os bygg og Eigedom AS 9. Minibrev frå ABF service AS av Notat av frå Skansen Consult AS 11. Brev av til adv.firma Schjødt AS frå Os kommune 12. Utskrift av Eigedomsregisteret av Oppstilling over lånekostnad ved lån over 30 år til 5 % rente Uttrykte vedlegg: Teikningar og byggjeutgreing for husa Saksopplysningar: Advokatfirmaet Schjødt AS ber i brev av 18.januar 2006 kome med prisforlangande for Byvegen ( Kuven ) (Vedlegg 2). Det er lagt ved utkast til kjøpekontrakt på kroner ,-(Vedlegg 3). Os Formannskap behandla i møte spørsmålet om forkjøpsrett i sak 0115/05. Følgjande vedtak vart gjort: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Eigedomsutvalet i samråd med rådmannen, får fullmakt til å nytta forkjøpsretten/by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Det er og ein føresetand at det vert føreteke ein grundig og dokumentert gjennomgang av feil og manglar ved husvera, og at tilbodet gjenspeglar utbetalingskostnaden. Grunnen til at eigedomen no er til sals, er at Vest Boligutleie AS, som bygde bustadane og stod for utleige, har gått konkurs. Husværa var i det vesentlege finansierte gjennom den Norske Stats Husbank ved lån og tilskot. Husbanken har tiltrådt pantet og har gjennom Stor- Bergen boligbyggelag stått for forvaltning, drift og vedlikehald etter konkursen i Vest Boligutleie AS. Sjølve heimelen til eigedomen står framleis på Vest Boligutleie AS. I og med at utbyggjar gjorde avtale med Os kommune om leigerett til dei 24 husværa for vanskelegstilte, vart det gitt oppføringstilskot frå Husbanken på kroner ,-, som etter tilråding frå Os kommune vart utbetalt til Vest Boliguleie AS. Takst frå endar opp med marknadsverdi på ,-. Husbanken har no akseptert at dei kan selja direkte til Os kommune utan å lysa eigedomen ut i den opne marknaden. Etter forhandlingar med Husbanken 30.januar 2006 i Bergen, der rådmannen og kommunaldirektør Øyvind Tøsdal møtte representantar frå Husbanken og advokat Martin Holger Dale frå Schjødt AS, vart det etter lange forhandlingar sett fram tilbod frå Husbanken om at Os kommune kan få kjøpa husværa for ein samla sum på kroner ,- slik dei står. Husbanken vil ha svar etter formannskapet 31.januar Dersom Os kommune ikkje aksepterer tilbodet, vil husværa bli lyste ut i den opne marknaden. SR-Bank har pant i husværa, og dei aksepterer ikkje at husværa blir selde til ein pris som ikkje gjev dekning til SR-Bank etter at Husbanken med sin 1.prioritet har fått sitt. Os kommune vil uansett ha forkjøpsrett etter at husværa har vor lyste ut for sal, men prisen vil kanskje bli høgare en ,-. Side 4 av 8

5 Brutto leigeareal er om lag 1900 m2 eks garasjeanlegg på 420 m2. Ein sum på 21 mill gir pris på kr 11052,- per m2 når garsjen vert halden utanfor. Det er 16 tre roms husvære og 8 stk toroms husvære i bygget. Os kommune garanterer i dag for leiga for alle dei 24 husværa og har tildelingsrett til husværa til leigetakarar som av ein eller annan grunn ønskjer å leiga denne typen husvære. Husleiga for 2- roms husvære er kr 4200,- per mnd og kroner 4500,- for 3-roms. I tillegg kjem garasjeleige på kr ,-per år samla for alle husværa. Samla betalar leigetakarane ,- i årleg leige. Bestillar og forvaltarkontoret (BOF) har uttalt seg om kjøp og uttalar mellom anna følgjande: Os kommune har tildelingsrett på alle leiligheitane. Dei aller fleste som bur her lever på trygd eller på sosialstøtte. Det gjer at dei ikkje har økonomisk evne til å skaffe seg eigen bustad. Dersom ikkje Os kommune kjøper hele bustadmassen, vil vi få eit stort problem med å busette desse personane i andre bustadar. Vi har venteliste på kommunale bustadar og det er mange personar som vert huslause fordi mellom dei som i dag bur i Byvegen er det mange barnefamiliar Vurdering: Det er utvilsomt stor manglar ved husværa. Dei mest alvorlege manglane er knytte til det branntekniske. Å utbetra til førehandsgodkjente standard løysingar let seg ikkje gjera innan forsvarlege økonomiske rammer. Husa kan sprinklast og få brannalarmanlegg og brannsikast i trappehusa. Trappehusa må kleast med gipsplater innvendig og vindu må skiftast. På loft må brannskiljeveggane utbetrast. Det er 4 brannskiljeveggar på loft, 4 trappehus og om lag 1500 m2 buareal som må sprinklast. I tillegg må vindu i trappehus skiftast til trådglas for å hindra brannspreiing. Kostnad med sprinkling vil vera om lag kroner ;- brannalarmanlegg vil kosta om lag ,- brannsikring av trappehusa vil kosta om lag kroner ,- per trappehus, samla kroner ,- Og skifting av vindu i 4 trappehus vil kosta om lag kroner ,-. I tillegg må det setjast opp brannpanel for å stetta krava til minsteavstand frå feieluke til brennbart materiale i 8 husvære. Oppsetjing av 8 brannpanel vil kosta om lag kroner ,- samla. Utbetring av 4 brannskiljeveggar på loft vil kosta om lag kroner ,- per vegg, samla kroner ,-. Branntetting kring røyrgjennomføringar vil kosta om lag kroner ,-. Samla vil brannsikringa kosta om lag kroner ,- eks mva. Andre utbetringar vil koma på om lag kroner ,- per husvære. Det er utbetringar som kan venta, men det ville vore fint å fått det gjort. Samla vil andre utbetringar kosta om lag 1,2 mill. innvendig. Til utvendig måling og opprustning kan reknast tilsvarande sum. Det som må gjerast er brannsikringa. Resten kan venta. I tillegg til kjøpesummen ver det dokumentavgift med kroner ,- og tinglysingav skøyte med om lag kroner 1600,-. Samla blir det følgjande: Kjøpesum: kroner ,- Brannteknisk utbetring: kr ,-inkl.mva Annan opprustning kr ,- Utvendig opprustning: kr , Samla kostand: kr ,- ====================================== Rådmannen meiner at Os kommune bør sikra seg husværa med bakgrunn i det store behovet for utleigehusvære av denne typen. Sjansen for at prisen ver lågare i neste runde, etter utlysing, er liten. Os kommune risikerer at husleigene vert skrudde vesentleg opp dersom det vert annaneigar enn Os kommune. I verste fall vil ein kjøpar selja husværa einskildvis. Med utgangspunkt i ein pris på 21 millionar for dei 24 husværa, vil gjennomsnittsprisen bli kroner ,-. Med opprustningskostandar og tinglysingsgebyr og dokumentavgift vert prisen ,50, - per husvære. Spørsmålet er om Os kommune vil kunna byggja tilvarande Side 5 av 8

6 husvære for ein pris på ,50, per stk. det vil i så fall seia ein kvaderatmeterpris på kr ,-. Ein normal byggjepris vil i dag vera om lag kroner ,- per m2. Det vil gje ein kostnad på mellom kr ,- og kr ,- å byggja nytt. Det betyr at Os kommune sparar mellom 5,91,-millionar og 9,71,- millionar ved å kjøpa dei 24 husværa framfor å byggja nytt. Ved å lånefinansiera heile kostnaden på kroner ,- til 5 % rente og 30 års avdragstid vert årskostnaden samla kroner ,-. Snitt per husvære vert kr ,- per år eller til svarande kroner 5 477,- per månad. Dagens husleigeinntekt er kroner ,-. Meirutgift/krav til meirinntekt er kroner ,- minus kroner ,- = kroner ,- per år. Dette tilvarar kroner 1073,- i snitt per leilighet per mnd. Nye husleiger vert då kroner 5 573,- for dei store 16 store husværa og kroner 5 273,- for dei 8 små husværa. Dette basert på 5 % renteog 30 års avdragstid og annuitetslån. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommune melder frå om at Os kommune vil takka ja til tilbodet frå Husbanken om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 21 millionar. Rådmannen rår til at administrasjonen vert beden om å leggja fram eiga sak om finansiering av kjøpet der alle kostnadar inntil kroner ,- er med. Det må søkjast om kjøpstilskot frå Husbanken til dei husværa der det er leigetakarar som gjer at Os kommune kan søkja kjøpstilskot. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa. Os, 30.januar 2006 Øyvind Tøsdal kommunaldirektør Side 6 av 8

7 Sak 25/06 MØTEBOK FRISKULELOVA Saksbehandlar: Jorunn Solberg Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 06/268 Saksnr.: Utval Møtedato 25/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap støttar ikkje Kunnskapsdepartementet sitt framlegg til mellombels endring av friskulelova, framlagt til høyring i brev av Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 25/06 Vedlegg: 1. Kopi av høyringsbrevet. Saksopplysningar: Saka vart teken opp og drøfta i møtet etter framlegging av høyringsbrev og framlegg til mellombels lovendringar. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer