Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale."

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: Sats på skulen snu Sogn v/claus Røynesdal Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/ Kommunestyremøte Opning, konstituering, orienteringar m.v. 22/09 07/ Val av ny vararepresentant til Forvaltningsutval for resten av perioden okt /09 09/ Oppmoding om busetting av flyktningar i /09 09/ Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 Delegasjon 25/09 09/ Tertailrapport 02/2009 Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

2 Sogndal kommune Sak 21/09 Kommunestyret Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 065 Arkivsak: 09/329 Saksnr.: Utval Møtedato 18/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Sak 21/09 Kommunestyremøte Opning, konstituering, orienteringar m.v. Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg sett med 24 representantar tilstades og følgjande vararepresentant: Øistein Sørensen (H) innkalla for Karin Vikane. * Innkalling og sakliste godkjenning. * Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. * Ope møte. * Framlegg: Representantane Liv Marit Menes og Kjetil Ertesvåg vert valde til å underteikne møteprotokollen. B. Protokoll frå møte Godkjenning. Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 OPEN SPØRJETIME SKRIV OG MELDINGAR INTERPELLASJON. Ingen meldt pr. dato. ORIENTERING FRÅ ORDFØRAR/RÅDMANN 1. Sør-Afrika besøket. 2. Samhandlingsreforma. Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 2 av 19

3 Sogndal kommune Sak 22/09 Kommunestyret Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 07/2077 Saksnr.: Utval Møtedato 44/07 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sak 22/09 Val av ny vararepresentant til Forvaltningsutval for resten av perioden okt Tilråding: Vibeke Johnsen (SV) vert vald som ny vararepresentant nr. 4 til forvaltningsutvalet frå dags dato og resten av valperioden. Saksutgreiing: Bakgrunn for saka er at Heidi Myrvoll (SV) som vart vald som medlem av kontrollutvalet for inneverande periode også blei vald som 4. vararepresentant til forvaltningsutvalet. Det var først når ho blei innkalla som vararepresentant til førre møte i forvaltningsutvalet at det blei reist spørsmål om ho kunne delta der. Valet i oktober 2007 var slik: Forvaltningsutvalet for kommunestyreperioden okt får 7 medlemar. Desse vert valde: Fellesliste for AP/SV/KrF: Medlemar: Varamedlemar: 1. Liv Synnøve Bøyum (AP) 1. Steinar Øydvin (SV) (Fast medlem til 1/8-2010) 2. Dag Olav Osen (AP) 2. Bjørn Rune Nondal (AP) 3. Grete Netteland (AP)-(Perm til 1/8-2010) 3. Margrete Haug (KrF) 4. Per Osvald Bøthun (KrF) 4. Heidi Myrvold (SV) 5. Liv Marit Menes (AP) 6. Jostein Flatland (KrF) SP: Medlem: Synnøve Stalheim Varamedlemar: 1. Laura Kvamme 2. Gunnstein Flugheim 3. Sigfred Stenehjem FrP: Medlemer: Varamedlemar: 1. Nils Slinde 1. Sigurd Sætre 2. Idar Kollsete 3. Anne Andersen Thune 4. Kari Lie Fellesliste for H/V: Medlem: Hans Haugen (V) Varamedlemar: 1. Bjørg Rimeslaatten (V) 2. Øistein Sørensen (H) 3. Hanne Haugen (V) Leiar: Liv Synnøve Bøyum (AP) Nestleiar: Per Osvald Bøthun (KrF) Det syner seg at Heidi Myrvoll som medlem av kontrollutvalet ikkje kan inneha begge verva. Reglane om dette står i kommunelova, 77, punkt 2: Side 3 av 19

4 Sak 22/09 Utelukket for val er ordfører, fylkesordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedløem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og andre ansatte i kommunen og fylkeskommunen. Vurdering: I det ein viser til ovannemnde lovreglar må kommunestyre føreta nytt val av 4.varamedlem til forvaltningsutvalet. Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 4 av 19

5 Sogndal kommune Sak 23/09 Kommunestyret Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: F00 &73 Arkivsak: 09/2651 Saksnr.: Utval Møtedato 51/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sak 23/09 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2010 Tilråding med 6 røyster (3 Ap, Sp, KrF, Sv): 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 20 personar i 2010 og inntil 25 personar i Samrøystes tilråding: 2. Kommunen har pr. i dag ikkje kompetanse og kapasitet til å ta imot einslege mindreårige asylsøkjarar. 3. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla skal busette i perioden. 4. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottak og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Handsaming i formannskapet : Christen Knagenhjelm (H) la fram følgjande forslag til punkt 1: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 20 personar i 2010 og Rita Navarsete (FrP) la fram følgjande forslag til punkt 1: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 5 personar i 2010 og Til punkt 1 vart forslaget frå Rita Navarsete sett opp mot tilrådinga. Forlaget frå Rita Navarsete (FrP) fekk 2 røyster (FrP) og fall. Dei to attverande forslaga til punkt 1 vart sett opp mot kvarandre. Forslaget til Christen Knagenhjelm (H) fekk 3 røster (2 FrP, H). Rådmannen si tilråding 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 20 personar i 2010 og inntil 25 personar i Kommunen har pr. i dag ikkje kompetanse og kapasitet til å ta imot einslege mindreårige asylsøkjarar. 3. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla skal busette i perioden. 4. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottak og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Prenta vedlegg 1. Brev frå IMDI dagsett Uprenta vedlegg 1. Saksutgreiing i K.sak 90/07 2. Saksutgreiing i K.sak 41/08 Side 5 av 19

6 Sak 23/09 Saksutgreiing Bakgrunn IMDI ber i brev dagsett kommunen om å busette 30 personar i Kommunen vert oppmoda om å busette 10 einslege mindreårige flyktningar som ein del av talet på 30 personar. Det er 15 personar meir enn det kommunestyret har gjort vedtak om å busette. Bakgrunnen for oppmodinga frå IMDI er at det i 2010 er behov for å busette over flyktningar, og kommunane vert inviterte til eit samarbeid for å busette fleire flyktningar. I 2007 bad IMDI kommunen om å busette 60 personar fordelt med 15 personar pr. år i ein fire års periode. Kommunestyret gjorde i den samanheng slikt vedtak: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 50 flyktningar i perioden Kommunen kan ta imot inntil 10 flyktningar pr. år dei to første åra og deretter inntil 15 flyktningar pr. år resten av perioden. 2. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla sett skal busette i perioden. 3. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottok og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Dersom det er mogleg ønskjer kommunen å prioritere personar frå Burundi, Rwanda og Kongo for å kunne bygge nasjonalitetsgrupper av ein viss storleik. Pkt. 1 var vedteke mot 5 røyster (FrP). Dei andre punkta var samrøystes. I brev dagsett bad IMDI kommunen på nytt om å busette 20 personar i Det var 10 personar meir enn det kommunen hadde gjort vedtak om å busette. Kommunestyret gjorde slikt vedtak mot 5 røyster (FrP). Under føresetnad av at dei nasjonale verkemidla endrar seg slik at kommunen får dekka kostnadene sine ved å etablere høvelege bustader til denne gruppa, vil kommunen kunne auke talet på busette flyktningar frå 10 til 20 personar. Vilkåret for å auke talet har ikkje vore til stades, og kommunen vil i løpet av 2009 busette 10 flyktningar. I tidlegare saksutgreiing har det vore peika på at det er viktig å sikre ein god og rask busetjing av dei vi faktisk tek imot. Vi må ha eit godt opplegg for integrering og kvalifisering, og tenestene våre må vere rett dimensjonerte i høve til tal personar vi vedtek å busette. Dette gjeld både tilgang til bustad, arbeid, skule/barnehage, helsetilbod og språkopplæring/kvalifisering. Vi ser at vi i tillegg må busette fleire i samband med familiesameining. Det vart konkludert med at eit samla tal på 50 personar var høveleg utifrå kva vi praktisk og ressursmessig kunne busette på ein god måte. Busetting av flyktningar vart i 2003 drøfta som ein del av innstillinga frå sakskomite flyktningarbeid i kommunen. Kommunen la i si innstilling vekt på at kommunen òg i framtida skulle busette flyktningar. Men samstundes la komiteen vekt på at talet på flyktningar Side 6 av 19

7 Sak 23/09 kommunen gjer vedtak om å ta imot, må avpassast ut i frå målsetjinga om at dei som kjem hit, skal vi òg har ressursar til å ta imot og følgje opp. Status I 2008 og 2009 vil vi til saman ha busett 20 personar som er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak. I tillegg har vi i 2009 busett 3 personar gjennom familiesameining. Pr. i dag har vi 40 busette flyktningar i kommunen med mindre enn 5 års butid i Sogndal. Av desse er 12 barn og 28 vaksne. I løpet av 2008 avbraut 8 vaksne og 6 barn introduksjonsprogrammet og flytta til Oslo-området for å søke jobb. Dette til tross for ein relativt god arbeidsmarknad lokalt. I 2009 har 8 personar flytta. Bakgrunnen for slik flytting er ofte eit ønskje om å bu i nærleiken av andre personar av same nasjonalitet og få eit større miljø når det gjeld tilknyting til eigen religion. Arbeidet Introdoksjonsprogrammet Vidaregåande Tiltak i regi av Permisjon skule NAV Økonomi Utgifter til busetjing av flyktningar har vore dekka over det statlege integreringstilskotet pr. motteken flyktning fordelt over 5 år. Tilskotet har over fleire år samla sett vore større enn dei utgiftene vi har hatt, i hovudsak fordi kommunen relativt raskt har klart å skaffe arbeid til flyktningane. Ikkje nytta midlar har vore avsett til fond eller gått inn i drifta. Det årleg tilskotet skal dekke alle utgifter i samband med mottak, busetjing og integrering som løn til tilsette i flyktningtenesta, drift av Fjøra Intro og bu- og opphaldsutgifter for flyktningane. I 2004 innførte kommunen i samsvar med ny lov introduksjonsprogrammet for alle nye flyktningar. Dette er eit obligatorisk opplæringsprogram for alle over 18 år. Deltaking i programmet kvalifiserer for mottak av introduksjonsløn frå kommunen som på årsbasis utgjer to gonger folketrygda sitt grunnbeløp. Kostnadene med introduksjonsprogrammet som er obligatorisk for kommunen, skal dekkjast av integreringstilskotet. Det årlege tilskotet dekker ikkje kostnadene dei to første åra. Men dersom flyktningane kjem seg i arbeid i løpet av 2-3 år, vil kommunen over ein 5 års periode få dekt utgiftene sine. Det vil seie at kommunen i høve til statstilskotet må forskottere utgiftene knytt til introduksjonsprogrammet. Dersom ein busett flyktning flyttar frå kommunen før det er gått 5 år, er det den nye bustadkommunen som får statstilskotet for resten av perioden. Norskopplæringa Norskopplæringa skal tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som til ei kvar tid har rett til slik opplæring. Opplæringa vert finansiert med statstilskot. Tilbodet omfattar i dag alle nybusette flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar som treng norskopplæring. Personar som har fått opphaldsløyve må gjennomføre ei standardisert opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søkje om busetjingsløyve. Ordninga med undervisning til dei som bur i asylmottak, var ny i Dette skuleåret er det om lag 150 elevar ved norskopplæringa, og dei fleste kjem frå asylmottaket. Det ligg føre eit framlegg om å auke undervisningsramme for busette flyktningar frå 300 til 600 timar. Side 7 av 19

8 Sak 23/09 Norskopplæring flytta hausten 2009 inn i nye lokale i Sogndal sentrum, og tal tilsette er auka med 1,5 stilling til 5 heile undervisningsstillingar. Vi sel òg tenester til Leikanger, Luster og Lærdal kommune. Bustader Vi har for få kommunale bustader i høve til dei ulike gruppene som treng kommunal bustad. Den private bustadmarknaden har som regel for høg leige for denne gruppa, og kommunen må ofte inn med supplerande økonomisk sosialhjelp. I tillegg til kommunen har både asylmottaket og elevar/studentar behov for å leige husvære, og vi har det siste året opplevd at det er òg er knapt med private husvære. I følgje Husbanken sine tilskotsreglar vil vi kunne få tilskot på 20% av kostnadene ved ombygging/nybygg. Erfaringar frå liknande prosjekt tilseier at husleigeinntektene medrekna bustønad langt på veg vil dekke kapitalkostnadene. Busetjing av einslege mindreårige Einslege mindreårige skal prioriterast for rask og god busetjing, og det er eit mål at busetjinga skal skje innan tre månader etter at dei har fått opphaldsløyve. I følgje UDI er fire av fem mindreårige i mottak mellom 15 og 17 år, og over 90% av desse er gutar. I 2009 er det behov for å busetje over 700 einslege mindreårige overtok Bufdir ansvaret for å busetje dei einslege mindreårige under 15 som får innvilga opphaldsløyve, medan IMDI framleis har ansvaret for å busette dei mellom 15 og 18 år. I tillegg er det IMDI sitt ansvar å skaffe vedtaksplassar i kommunane for einslege mindreårige som skal busetjast. Busetjing av mindreårige krev eit kompetent og tilpassa apparat i kommunane. Dette inneber både eit behov for plassar og tilstrekkeleg ressursar i det kommunale barnevernet. Men det er ikkje slik at alle desse ungdomane representerer tunge barnevernsaker. Dei fleste av dei har normale omsorgsbehov og fungerer godt med eit omsorgstilbod. På bakgrunn av den individulle kartlegginga som er gjort i asylsøkjeperioden, avgjer kommunen kva for slags bu- og omsorgstilbod den einslege mindreårige er best tent med. Dette kan vere å bu hjå slektningar eller i fosterfamilie, bufellesskap, hybel med tilsyn, barnevernsinstitusjon eller anna. I tillegg til integreringstilskotet får kommunen eit ekstra tilskot. Der det er behov for barneverntiltak, betalar kommunen halv eigendel av det som er vanleg sats for statlege barneverntiltak. Organisering og ressursar Flyktningtenesta medrekna norskopplæringa vart i mars 2009 flytta attende frå NAV til kommunen, og er organisert under fag og utvikling. Fjøra Intro vert no driven av kommunen og er ein del av flyktningtenesta. Flyktningtenesta utanom norskopplæringa skal ta hand om busetjing og integrering og har 2,7 stillingar. Erfaringar frå siste periode Kommunen har hatt eit ønskje om å busette flyktningar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Gjennom det har vi klart å oppnå at fleire av dei som gjennomfører introduksjonsprogrammet Side 8 av 19

9 Sak 23/09 vert buande i kommunen. Dette er positivt med omsyn til auka folketal og betra tilgangen på arbeidskraft. Det gjer integreringsarbeidet meir stabilt, ikkje minst for barn/ungdom som raskast etablerar eigne nettverk. Vi ser òg at introduksjonsprogrammet som skal omfatte eit tilbod på 37,5 time heile året med unnatak av ordinær lovfesta ferie krev relativt mykje ressursar. Det vart i 2008 difor tilført ein 50% stilling i tillegg til dei ressursane som ligg i Fjøra Intro (100%). Eit godt fungerande introduksjonsprogram er ein viktig føresetnad for å få folk ut i arbeid. Det har vi stort sett klart, noko som har vore viktig for den einskilde flyktning, men som òg har vore positivt med omsyn til behovet for økonomisk sosialhjelp til flyktningane og med det bruken av flyktningfondet. Kommunen har eit godt samarbeid med Sogndal Statlege Mottak om busetjing av personar frå mottaket. Dette fører til at personar som alt har eit nettverk i lokalsamfunnet, kan dra vekslar på dette òg etter busetjing. Vi har òg erfart at fleire av dei vi busett, alt er på veg inn på arbeidsmarknaden på det tidspunktet dei vert busette. Men vi ser òg at fleire flyttar frå kommunen før 5 års perioden er over, og før dei har avslutta introduksjonsprogrammet. Når det gjeld å skaffe arbeidsplassar, er det i hovudsak NAV sitt ansvar. Her har vi gode rutinar gjennom ein eigen samarbeidsavtale. Nokre av flyktningane er òg deltakarar i kvalifiseringsprogrammet. Vurdering Kommunen har vore positiv til å ta imot flyktningar mellom anna utifrå nasjonale behov. Men det har òg vore positivt i høve til folketalsutvikling og behovet for arbeidskraft lokalt. Ein føresetnad er då at vi har eit godt opplegg for busetjing, integrering og kvalifisering. Etter rådmannen si vurdering har vi dette i dag. Det er samla sett positivt å ha eit asylmottak i kommunen, og det er etablert eit godt samarbeid med asylmottaket. Fleire av dei flyktningane som er busette i kommunen dei siste åra, kjem frå asylmottaket og er relativt godt integrerte i lokalsamfunnet når kommunen tek over ansvaret. Men det er òg slik at kommunen og mottaket opererer på den same marknaden når det gjeld bustad, språk- og arbeidsplassar og ordinært arbeid. Mottaket har no plass til 175 bebuarar, og har stort sett fullt heile tida. Den største utfordringa er å skaffe tilfredsstillande bustad, då dei kommunale bustadene til dels treng omfattande oppgradering og at vi samla sett har for få kommunale bustader. Òg i dag har vi problem med å skaffe bustad til dei flyktningane vi skal busetje. Dei lokale tilhøva som vart lagt til grunn for vedtaka i 2008 og 2009, har ikkje endra seg. Men behovet for busettingsplassar på nasjonalt nivå har auka, jf. brevet frå IMDI. Kommunen bør difor kunne vurdere dette på nytt. Med dei ressursane kommunen i dag har i flyktningtenesta medrekna norskopplæringa, vil vi etter rådmannen si vurdering kunne busette nokre fleire flyktningar enn det vi gjer i dag. Den største utfordringa er mangel på tenlege husvære, og det vil etter rådmannen si vurdering vere naudsynt å vurdere ombygging/bygging for å få dette til. Vi har behov for fleire husvære til dei vi alt har gjort vedtak om å busetje, og det er sett i gang eit arbeid for å vurdere ombygging/nybygg. Side 9 av 19

10 Sak 23/09 Under føresetnad av at vi får auka talet på husvære, vil rådmannen rå til at kommunen busett 20 personar i 2010 og 25 i IMDI oppmodar òg kommunen om å busette 10 einslege mindreårige. Dette krev kompetanse og kapasitet mellom anna innanfor barnevernet som kommunen etter rådmannen si vurdering ikkje har i dag. Rådmannen vil difor tilrå at kommunen ikkje tek imot mindreårige einslege asylsøkjarar. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 10 av 19

11 Sogndal kommune Sak 24/09 Kommunestyret Saksh.: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsak: 09/2713 Saksnr.: Utval Møtedato 54/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sak 24/09 Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 -Delegasjon Tilråding: 1. Nytt delegasjonsreglement for konsesjonslova, odelslova, jordlova, lov om forvaltning av naturens mangfold og plan- og bygningslova ved vedteke i samsvar med vedlegg til saksframlegget. For byggjesaksdelen i plan- og bygningslova vil delegasjonsreglementet av gjelde fram til ny plandel trer i kraft. 2. Noverande ordning for å ta vare på born og unge sine interesser i plansaker vert vidareført. 3. Det vert gjort følgjande endring i reglement for politisk organisering for forvaltningsutalet, arbeidsoppgåver og mynde: 4. Forvaltningsutvalet tek avgjerd i saker etter mynde delegert frå kommunestyret jf planog bygningslova 3-3. Utvalet er kommunen sitt faste organ for einskildsaker etter særlover, jf delegasjonsreglementet. Forvaltningsutvalet føl opp reguleringsplanprosessar som er vedtekne sett i gang i økonomiplanen. Forvaltningsutvalet kan setja ned arbeidsgrupper for arbeid med reguleringsplanar. I saker som skal til kommunestyret og som ikkje omfattar økonomiske spørsmål av ein slik grad at formannskapet skal handsama saka, gjev forvaltningsutvalet tilråding direkte til kommunestyret. Handsaming i formannskapet : Karen Marie Hjelmeseter hadde permisjon under handsaminga av saka. Rådmann la fram følgjande justerte tilråding: 1. Nytt delegasjonsreglement for konsesjonslova, odelslova, jordlova, lov om forvaltning av naturens mangfold og plan- og bygningslova ved vedteke i samsvar med vedlegg til saksframlegget. For byggjesaksdelen i plan- og bygningslova vil delegasjonsreglementet av gjelde fram til ny plandel trer i kraft. 2. Noverande ordning for å ta vare på born og unge sine interesser i plansaker vert vidareført. Side 11 av 19

12 Sak 24/09 3. Det vert gjort følgjande endring i reglement for politisk organisering for forvaltningsutalet, arbeidsoppgåver og mynde: 4. Forvaltningsutvalet tek avgjerd i saker etter mynde delegert frå kommunestyret jf plan- og bygningslova 3-3. Utvalet er kommunen sitt faste organ for einskildsaker etter særlover, jf delegasjonsreglementet. Forvaltningsutvalet føl opp reguleringsplanprosessar som er vedtekne sett i gang i økonomiplanen. Forvaltningsutvalet kan setja ned arbeidsgrupper for arbeid med reguleringsplanar. I saker som skal til kommunestyret og som ikkje omfattar økonomiske spørsmål av ein slik grad at formannskapet skal handsama saka, gjev forvaltningsutvalet tilråding direkte til kommunestyret. Heidi-Kathrin Osland (Sv) la fram følgjande forslag til endring av punkt 40: 12-9 vert ikkje delegert til forvaltningsutvalet Samrøystes vedteke Kjetil Ertesvåg (FrP) la fram følgjande forslag til endring av punkt 20: 9, vert delegert til forvaltningsutvalet. 12, vert delegert til forvaltningsutvalet. Forslaga vart samrøystes vedteke. Vedlegget vart retta opp i samsvar med desse vedtaka, før utsending til kommunestyret. Rådmann si tilråding (før justering, jf. ovanfor): Kommunestyret vedtek nytt delegasjonsreglement for konsesjonslova, odelslova, jordlova, lov om forvaltning av naturens mangfold, plan- og bygningslova, og tildeling av SMIL- / NMSK midlar. For byggjesaksdelen i plan- og bygningslova vil delegasjonsreglementet av gjelde fram til ny plandel trer i kraft. Noverande ordning med forvaltningsutval vert vidareført. Noverande ordning med fast representant til å ta vare på born og unge sine interesser i plansaker vert vidareført. Det vert gjort følgjande endring i reglement for politisk organisering for forvaltningsutalet, arbeidsoppgåver og mynde: Forvaltningsutvalet tek avgjerd i saker etter mynde delegert frå kommunestyret jf plan- og bygningslova 3-3. Utvalet er kommunen sitt faste organ for einskildsaker etter særlover, jf delegasjonsreglementet. Forvaltningsutvalet føl opp reguleringsplanprosessar som er vedtekne sett i gang i økonomiplanen. Forvaltningsutvalet kan setja ned arbeidsgrupper for arbeid med Side 12 av 19

13 Sak 24/09 reguleringsplanar. I saker som skal til kommunestyret og som ikkje omfattar økonomiske spørsmål av ein slik grad at formannskapet skal handsama saka, gjev forvaltningsutvalet tilråding direkte til kommunestyret. VEDLEGG: Rundskriv Miljøverndepartementet, dagsett Framlegg til endring av delegasjonsreglementet for konsesjonslova, odelslova, jordlova naturvernlova, plan- og bygningslova og SMIL- / MNSK-midlar. Utdrag frå gjeldande reglement for politiske organ, side 18 Utdrag frå gjeldande politisk delegasjonsreglement, sidene 4-7 UPRENTA VEDLEGG Konsesjonslova Odelslova Jordlova Lov om forvaltning av naturens mangfold Plan- og bygningslova SAKSUTGREIING: Politisk delegasjonsreglement vart vedteke i kommunestyret , sak 55/08. Etter dette har det vorte gjort endringar i fleire lover som ligg under forvaltningsutvalet sitt ansvarsområde. Det er difor behov for å gjere ein revisjon av delegasjonsreglementet knytt til følgjande lover: Konsesjonslova av , endring trådde i kraft Odelslova av endring trådde i kraft Jordlova av , endring trådde i kraft Lov om naturvern av , erstatta av lov om forvaltning av naturens mangfold av , trådde i kraft (naturmangfoldlova), Plan- og bygningslova av , er erstatta av ny plan- og bygningslov av Plandelen trådde i kraft , byggesaksdelen vil tre i kraft Planar vedtekne lagt ut til off ettersyn før kan handsamast etter gamal lov. Dei største endringane har skjedd i naturvernlova og i plan- og bygningslova. I høve forvaltningsutvalet sitt arbeid er det særleg endringane i plan- og bygningslova som er omfattande. I samband med handsaming av SMIL- / NMSK midlar i 2009 var det formannskapet si vurdering at denne tildelinga kunne gjerast av administrasjonen, med bakgrunn i SMIL- / NMSK strategien, og at formannskapet var klageorgan. Dette vil vere i samsvar med gjeldande delegasjonsreglement KONSESJONSLOVA, ODELSLOVA OG JORDLOVA Endringane går i hovudsak på at endringane i 27 om fritak frå bu- og driveplikt i Odelslova er flytta til konsesjonslova (buplikt) og jordlova (driveplikt). I gjeldande delegasjonsreglement var dette den eine paragrafen som var med frå Odelslova. Side 13 av 19

14 Sak 24/09 NATURVERNLOVA / LOV OM FORVALTNING AV NATURENS MANGFOLD Tidlegare var delegasjonsreglementet knytt til uttale før vedtak om vern. I tillegg til områdevern har det no kome inn moglegheit for at Kongen i statsråd kan fastsette forskrift som oppgjev bestemte naturtypar som utvalde i heile eller delar av landet. I forkant av slike vedtak skal det gjennomførast ein brei prosess der alle berørte interesser skal høyrast. I hovudsak vil den konkrete forvaltninga av utvalde naturtypar skje gjennom bruk av plan- og bygningsloven og sektorlover i ein kombinasjon med reglane i naturmangfoldloven kap. VI om utvalde naturtypar. PLAN- OG BYGNINGSLOVA På mange måtar er den nye lovteksten tilsvarande slik lova har fungert til no. Det betyr at kommunestyret er øverste kommunale organ i plansaker og skal gjere vedtak på vegne av kommunen. I 3-3, 2. ledd i ny plandel står det at kommunestyret sjølv har leiinga av den kommunale planlegginga. Når uttrykket kommunestyret sjølv er brukt inneber det at det er lagt inn delegasjonssperre. Når det gjeld andre oppgåver enn dei som er lagt til kommunestyret sjølv står kommunestyret fritt til å delegere vidare i samsvar med reglane i kommuneloven. Praksisen i gjeldande reglement med at delegasjonen skiljer mellom prinsipielle og ikkje prinsippielle saker vert vidareført. Omgrepa reguleringsplan og utbyggingsplan er endra slik at det no heiter områderegulering og detaljregulering. Områderegulering er primært ei planform som kan utarbeidast etter krav i kommuneplanens arealdel, eller der kommunen finn at det er behov for å utarbeide slik reguleringsplan for eit område for å ivareta verneomsyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for vidare planlegging, utvikling og bygging. Detaljregulering er den planforma som skal nyttast for gjennomføring av utbyggingsprosjekt og tiltak m.m. Den erstattar tidlegere detaljert reguleringsplan og byggjeplan. Viktige endringar i den nye plandelen er: Fast utval for plansaker si lovmessige forankring i pbl vert oppheva og erstatta med 3-3, 2 ledd der det står at: Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Barnerepresentanten si forankring i PBL 9-1 som ivaretek born sine interesser, vert knytt mot ny bestemmelse i ny lov 3-3 der det står at:..kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planlegginga. I høve førre plan er no ungdom spesielt nemnt og deira interesser er sterkare fokusert enn tidlegare. I vert det fastsett at det skal utarbeidast planprogram for kommuneplan. I 12-9 vert det fastsett at dette også skal gjelde for reguleringsplanar som kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn. For reguleringsplanar gjeld at ein ikkje treng planprogram for nærare bestemte reguleringsplanar når desse er i samsvar med arealdelen til kommuneplanen eller områderegulering og der verknadene er tilfredsstillande skildra i overordna plan. Planprogram vert normalt fastsett av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere mynde til å fastsette planprogram i samsvar med reglane i kommuneloven. VURDERING Side 14 av 19

15 Sak 24/09 Plan og bygningslova Sidan 2002 har forvaltningsutvalet fungert som fast utval for plansaker. Utvalet har vedtakskompetanse i ulike særlovsaker som skal fram for politiske nivå. Det er trong for å stryke fast utval for plansaker i reglementet for politisk organisering, under omtalen av forvaltningsutvalet. Den nye lova er, i tillegg til kapittelinndeling delt opp i 6 delar, der første del er ein alminneleg del med fellesbestemmingar, andre del er plandelen og tredje del går på gjennomføring. Byggesaksdelen ligg i fjerde del, og byrjar med kapittel 20 Søknadsplikt og går fram til og med kapittel 31 Krav til esisterande byggverk. I femte del vert handhevings- og gebyrreglar fastsett, og omfattar kapittel 32 Ulovlighetsoppfølging og kapittel 33 Gebyr og undersøkelse på fast eigedom. Sjette del inneheld sluttbestemmingar. Vedtak etter paragrafane i fjerde del, kapittela 20 til 29, er enkeltvedtak etter forvaltningslova og kan påklagast. Myndigheit til vedtak er etter paragrafane i desse kapittela lagt til kommunen, og der dette er aktuelt kan departementet fastsetje forskrifter som nærare regulerer utøving av mynde. I samsvar med prinsippa i gjeldande delegasjonsreglement, der omsynet bak delegasjonen til rådmannen er rask og effektiv sakshandsaming av omsyn til søkjar, er kompetansen som i lova er tillagt kommunalt mynde delegert vidare til rådmannen. Rådmannen nyttar denne kompetansen i samsvar med det vedtekne prinsipp om at prinsipielle saker alltid er føresett lagt fram for forvaltningsutvalet. Rådmannen rår ut frå dette at kapittela 20 Søknadsplikt til og med 29 Krav til tiltaket, vert delegerte til rådmannen. Femte del gjeld handhevings- og gebyrreglar. I 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter, står det at kommunen skal forfølge brot på bestemmingar gitt i eller i medhald av lova. Avgjerd om dette er ikkje enkeltvedtak. Tilsvarande paragraf i pbl85, 113 Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk, er i gjeldande reglement delegert til rådmannen. Vedtak etter 32-5 Tvangsmulkt, 32-6 Forelegg om plikt til å etterkome pålegg eller forbud og 32-7 Tvangsfullbyrdelse kan ikkje påklagast og bør handsamast politisk. For 32-8 er det fastsett satsar gjennom sentral forskrift. Kapittel 33 omhandlar gebyr og undersøkelse på fast eigedom. I 33-1 står det Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Jordlova Vi har i framlegg til endring av delegasjonsreglementet lagt opp til at omdisponering etter 9, og deling etter 12 i jordlova skal kunne takast av administrasjonen. Der deling er i tråd med plan har jordbruksmyndigheitene alt uttalt seg til overordna plan. Der frådeling / omdisponering ikkje er i tråd med plan vil spørsmålet verte sendt over til landbruksmyndigheitene for uttale. Dersom dei har vesentlege merknader vil dette vere ei prinsipiell sak, og skal difor handsamast av forvaltningsutvalet, jf delegasjonsreglementet sine reglar for prinsipielle / ikkje prinsipielle saker. Dette vil også gjelde i klagesaker Side 15 av 19

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer