Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale."

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: Sats på skulen snu Sogn v/claus Røynesdal Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/ Kommunestyremøte Opning, konstituering, orienteringar m.v. 22/09 07/ Val av ny vararepresentant til Forvaltningsutval for resten av perioden okt /09 09/ Oppmoding om busetting av flyktningar i /09 09/ Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 Delegasjon 25/09 09/ Tertailrapport 02/2009 Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

2 Sogndal kommune Sak 21/09 Kommunestyret Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 065 Arkivsak: 09/329 Saksnr.: Utval Møtedato 18/09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Sak 21/09 Kommunestyremøte Opning, konstituering, orienteringar m.v. Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg sett med 24 representantar tilstades og følgjande vararepresentant: Øistein Sørensen (H) innkalla for Karin Vikane. * Innkalling og sakliste godkjenning. * Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. * Ope møte. * Framlegg: Representantane Liv Marit Menes og Kjetil Ertesvåg vert valde til å underteikne møteprotokollen. B. Protokoll frå møte Godkjenning. Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 OPEN SPØRJETIME SKRIV OG MELDINGAR INTERPELLASJON. Ingen meldt pr. dato. ORIENTERING FRÅ ORDFØRAR/RÅDMANN 1. Sør-Afrika besøket. 2. Samhandlingsreforma. Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 2 av 19

3 Sogndal kommune Sak 22/09 Kommunestyret Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 07/2077 Saksnr.: Utval Møtedato 44/07 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sak 22/09 Val av ny vararepresentant til Forvaltningsutval for resten av perioden okt Tilråding: Vibeke Johnsen (SV) vert vald som ny vararepresentant nr. 4 til forvaltningsutvalet frå dags dato og resten av valperioden. Saksutgreiing: Bakgrunn for saka er at Heidi Myrvoll (SV) som vart vald som medlem av kontrollutvalet for inneverande periode også blei vald som 4. vararepresentant til forvaltningsutvalet. Det var først når ho blei innkalla som vararepresentant til førre møte i forvaltningsutvalet at det blei reist spørsmål om ho kunne delta der. Valet i oktober 2007 var slik: Forvaltningsutvalet for kommunestyreperioden okt får 7 medlemar. Desse vert valde: Fellesliste for AP/SV/KrF: Medlemar: Varamedlemar: 1. Liv Synnøve Bøyum (AP) 1. Steinar Øydvin (SV) (Fast medlem til 1/8-2010) 2. Dag Olav Osen (AP) 2. Bjørn Rune Nondal (AP) 3. Grete Netteland (AP)-(Perm til 1/8-2010) 3. Margrete Haug (KrF) 4. Per Osvald Bøthun (KrF) 4. Heidi Myrvold (SV) 5. Liv Marit Menes (AP) 6. Jostein Flatland (KrF) SP: Medlem: Synnøve Stalheim Varamedlemar: 1. Laura Kvamme 2. Gunnstein Flugheim 3. Sigfred Stenehjem FrP: Medlemer: Varamedlemar: 1. Nils Slinde 1. Sigurd Sætre 2. Idar Kollsete 3. Anne Andersen Thune 4. Kari Lie Fellesliste for H/V: Medlem: Hans Haugen (V) Varamedlemar: 1. Bjørg Rimeslaatten (V) 2. Øistein Sørensen (H) 3. Hanne Haugen (V) Leiar: Liv Synnøve Bøyum (AP) Nestleiar: Per Osvald Bøthun (KrF) Det syner seg at Heidi Myrvoll som medlem av kontrollutvalet ikkje kan inneha begge verva. Reglane om dette står i kommunelova, 77, punkt 2: Side 3 av 19

4 Sak 22/09 Utelukket for val er ordfører, fylkesordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedløem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og andre ansatte i kommunen og fylkeskommunen. Vurdering: I det ein viser til ovannemnde lovreglar må kommunestyre føreta nytt val av 4.varamedlem til forvaltningsutvalet. Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 4 av 19

5 Sogndal kommune Sak 23/09 Kommunestyret Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: F00 &73 Arkivsak: 09/2651 Saksnr.: Utval Møtedato 51/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sak 23/09 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2010 Tilråding med 6 røyster (3 Ap, Sp, KrF, Sv): 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 20 personar i 2010 og inntil 25 personar i Samrøystes tilråding: 2. Kommunen har pr. i dag ikkje kompetanse og kapasitet til å ta imot einslege mindreårige asylsøkjarar. 3. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla skal busette i perioden. 4. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottak og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Handsaming i formannskapet : Christen Knagenhjelm (H) la fram følgjande forslag til punkt 1: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 20 personar i 2010 og Rita Navarsete (FrP) la fram følgjande forslag til punkt 1: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 5 personar i 2010 og Til punkt 1 vart forslaget frå Rita Navarsete sett opp mot tilrådinga. Forlaget frå Rita Navarsete (FrP) fekk 2 røyster (FrP) og fall. Dei to attverande forslaga til punkt 1 vart sett opp mot kvarandre. Forslaget til Christen Knagenhjelm (H) fekk 3 røster (2 FrP, H). Rådmannen si tilråding 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 20 personar i 2010 og inntil 25 personar i Kommunen har pr. i dag ikkje kompetanse og kapasitet til å ta imot einslege mindreårige asylsøkjarar. 3. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla skal busette i perioden. 4. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottak og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Prenta vedlegg 1. Brev frå IMDI dagsett Uprenta vedlegg 1. Saksutgreiing i K.sak 90/07 2. Saksutgreiing i K.sak 41/08 Side 5 av 19

6 Sak 23/09 Saksutgreiing Bakgrunn IMDI ber i brev dagsett kommunen om å busette 30 personar i Kommunen vert oppmoda om å busette 10 einslege mindreårige flyktningar som ein del av talet på 30 personar. Det er 15 personar meir enn det kommunestyret har gjort vedtak om å busette. Bakgrunnen for oppmodinga frå IMDI er at det i 2010 er behov for å busette over flyktningar, og kommunane vert inviterte til eit samarbeid for å busette fleire flyktningar. I 2007 bad IMDI kommunen om å busette 60 personar fordelt med 15 personar pr. år i ein fire års periode. Kommunestyret gjorde i den samanheng slikt vedtak: 1. Sogndal kommune kan ta imot inntil 50 flyktningar i perioden Kommunen kan ta imot inntil 10 flyktningar pr. år dei to første åra og deretter inntil 15 flyktningar pr. år resten av perioden. 2. Familiesameining kjem i tillegg, men dersom dette får eit større omfang, vil kommunen ha rett til å vurdere på nytt kor mange vi samla sett skal busette i perioden. 3. Kommunen ønskjer å prioritere personar med eit positivt vedtak frå Sogndal Statlege Mottok og personar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Dersom det er mogleg ønskjer kommunen å prioritere personar frå Burundi, Rwanda og Kongo for å kunne bygge nasjonalitetsgrupper av ein viss storleik. Pkt. 1 var vedteke mot 5 røyster (FrP). Dei andre punkta var samrøystes. I brev dagsett bad IMDI kommunen på nytt om å busette 20 personar i Det var 10 personar meir enn det kommunen hadde gjort vedtak om å busette. Kommunestyret gjorde slikt vedtak mot 5 røyster (FrP). Under føresetnad av at dei nasjonale verkemidla endrar seg slik at kommunen får dekka kostnadene sine ved å etablere høvelege bustader til denne gruppa, vil kommunen kunne auke talet på busette flyktningar frå 10 til 20 personar. Vilkåret for å auke talet har ikkje vore til stades, og kommunen vil i løpet av 2009 busette 10 flyktningar. I tidlegare saksutgreiing har det vore peika på at det er viktig å sikre ein god og rask busetjing av dei vi faktisk tek imot. Vi må ha eit godt opplegg for integrering og kvalifisering, og tenestene våre må vere rett dimensjonerte i høve til tal personar vi vedtek å busette. Dette gjeld både tilgang til bustad, arbeid, skule/barnehage, helsetilbod og språkopplæring/kvalifisering. Vi ser at vi i tillegg må busette fleire i samband med familiesameining. Det vart konkludert med at eit samla tal på 50 personar var høveleg utifrå kva vi praktisk og ressursmessig kunne busette på ein god måte. Busetting av flyktningar vart i 2003 drøfta som ein del av innstillinga frå sakskomite flyktningarbeid i kommunen. Kommunen la i si innstilling vekt på at kommunen òg i framtida skulle busette flyktningar. Men samstundes la komiteen vekt på at talet på flyktningar Side 6 av 19

7 Sak 23/09 kommunen gjer vedtak om å ta imot, må avpassast ut i frå målsetjinga om at dei som kjem hit, skal vi òg har ressursar til å ta imot og følgje opp. Status I 2008 og 2009 vil vi til saman ha busett 20 personar som er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak. I tillegg har vi i 2009 busett 3 personar gjennom familiesameining. Pr. i dag har vi 40 busette flyktningar i kommunen med mindre enn 5 års butid i Sogndal. Av desse er 12 barn og 28 vaksne. I løpet av 2008 avbraut 8 vaksne og 6 barn introduksjonsprogrammet og flytta til Oslo-området for å søke jobb. Dette til tross for ein relativt god arbeidsmarknad lokalt. I 2009 har 8 personar flytta. Bakgrunnen for slik flytting er ofte eit ønskje om å bu i nærleiken av andre personar av same nasjonalitet og få eit større miljø når det gjeld tilknyting til eigen religion. Arbeidet Introdoksjonsprogrammet Vidaregåande Tiltak i regi av Permisjon skule NAV Økonomi Utgifter til busetjing av flyktningar har vore dekka over det statlege integreringstilskotet pr. motteken flyktning fordelt over 5 år. Tilskotet har over fleire år samla sett vore større enn dei utgiftene vi har hatt, i hovudsak fordi kommunen relativt raskt har klart å skaffe arbeid til flyktningane. Ikkje nytta midlar har vore avsett til fond eller gått inn i drifta. Det årleg tilskotet skal dekke alle utgifter i samband med mottak, busetjing og integrering som løn til tilsette i flyktningtenesta, drift av Fjøra Intro og bu- og opphaldsutgifter for flyktningane. I 2004 innførte kommunen i samsvar med ny lov introduksjonsprogrammet for alle nye flyktningar. Dette er eit obligatorisk opplæringsprogram for alle over 18 år. Deltaking i programmet kvalifiserer for mottak av introduksjonsløn frå kommunen som på årsbasis utgjer to gonger folketrygda sitt grunnbeløp. Kostnadene med introduksjonsprogrammet som er obligatorisk for kommunen, skal dekkjast av integreringstilskotet. Det årlege tilskotet dekker ikkje kostnadene dei to første åra. Men dersom flyktningane kjem seg i arbeid i løpet av 2-3 år, vil kommunen over ein 5 års periode få dekt utgiftene sine. Det vil seie at kommunen i høve til statstilskotet må forskottere utgiftene knytt til introduksjonsprogrammet. Dersom ein busett flyktning flyttar frå kommunen før det er gått 5 år, er det den nye bustadkommunen som får statstilskotet for resten av perioden. Norskopplæringa Norskopplæringa skal tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som til ei kvar tid har rett til slik opplæring. Opplæringa vert finansiert med statstilskot. Tilbodet omfattar i dag alle nybusette flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar som treng norskopplæring. Personar som har fått opphaldsløyve må gjennomføre ei standardisert opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søkje om busetjingsløyve. Ordninga med undervisning til dei som bur i asylmottak, var ny i Dette skuleåret er det om lag 150 elevar ved norskopplæringa, og dei fleste kjem frå asylmottaket. Det ligg føre eit framlegg om å auke undervisningsramme for busette flyktningar frå 300 til 600 timar. Side 7 av 19

8 Sak 23/09 Norskopplæring flytta hausten 2009 inn i nye lokale i Sogndal sentrum, og tal tilsette er auka med 1,5 stilling til 5 heile undervisningsstillingar. Vi sel òg tenester til Leikanger, Luster og Lærdal kommune. Bustader Vi har for få kommunale bustader i høve til dei ulike gruppene som treng kommunal bustad. Den private bustadmarknaden har som regel for høg leige for denne gruppa, og kommunen må ofte inn med supplerande økonomisk sosialhjelp. I tillegg til kommunen har både asylmottaket og elevar/studentar behov for å leige husvære, og vi har det siste året opplevd at det er òg er knapt med private husvære. I følgje Husbanken sine tilskotsreglar vil vi kunne få tilskot på 20% av kostnadene ved ombygging/nybygg. Erfaringar frå liknande prosjekt tilseier at husleigeinntektene medrekna bustønad langt på veg vil dekke kapitalkostnadene. Busetjing av einslege mindreårige Einslege mindreårige skal prioriterast for rask og god busetjing, og det er eit mål at busetjinga skal skje innan tre månader etter at dei har fått opphaldsløyve. I følgje UDI er fire av fem mindreårige i mottak mellom 15 og 17 år, og over 90% av desse er gutar. I 2009 er det behov for å busetje over 700 einslege mindreårige overtok Bufdir ansvaret for å busetje dei einslege mindreårige under 15 som får innvilga opphaldsløyve, medan IMDI framleis har ansvaret for å busette dei mellom 15 og 18 år. I tillegg er det IMDI sitt ansvar å skaffe vedtaksplassar i kommunane for einslege mindreårige som skal busetjast. Busetjing av mindreårige krev eit kompetent og tilpassa apparat i kommunane. Dette inneber både eit behov for plassar og tilstrekkeleg ressursar i det kommunale barnevernet. Men det er ikkje slik at alle desse ungdomane representerer tunge barnevernsaker. Dei fleste av dei har normale omsorgsbehov og fungerer godt med eit omsorgstilbod. På bakgrunn av den individulle kartlegginga som er gjort i asylsøkjeperioden, avgjer kommunen kva for slags bu- og omsorgstilbod den einslege mindreårige er best tent med. Dette kan vere å bu hjå slektningar eller i fosterfamilie, bufellesskap, hybel med tilsyn, barnevernsinstitusjon eller anna. I tillegg til integreringstilskotet får kommunen eit ekstra tilskot. Der det er behov for barneverntiltak, betalar kommunen halv eigendel av det som er vanleg sats for statlege barneverntiltak. Organisering og ressursar Flyktningtenesta medrekna norskopplæringa vart i mars 2009 flytta attende frå NAV til kommunen, og er organisert under fag og utvikling. Fjøra Intro vert no driven av kommunen og er ein del av flyktningtenesta. Flyktningtenesta utanom norskopplæringa skal ta hand om busetjing og integrering og har 2,7 stillingar. Erfaringar frå siste periode Kommunen har hatt eit ønskje om å busette flyktningar som aktivt ønskjer seg til Sogndal. Gjennom det har vi klart å oppnå at fleire av dei som gjennomfører introduksjonsprogrammet Side 8 av 19

9 Sak 23/09 vert buande i kommunen. Dette er positivt med omsyn til auka folketal og betra tilgangen på arbeidskraft. Det gjer integreringsarbeidet meir stabilt, ikkje minst for barn/ungdom som raskast etablerar eigne nettverk. Vi ser òg at introduksjonsprogrammet som skal omfatte eit tilbod på 37,5 time heile året med unnatak av ordinær lovfesta ferie krev relativt mykje ressursar. Det vart i 2008 difor tilført ein 50% stilling i tillegg til dei ressursane som ligg i Fjøra Intro (100%). Eit godt fungerande introduksjonsprogram er ein viktig føresetnad for å få folk ut i arbeid. Det har vi stort sett klart, noko som har vore viktig for den einskilde flyktning, men som òg har vore positivt med omsyn til behovet for økonomisk sosialhjelp til flyktningane og med det bruken av flyktningfondet. Kommunen har eit godt samarbeid med Sogndal Statlege Mottak om busetjing av personar frå mottaket. Dette fører til at personar som alt har eit nettverk i lokalsamfunnet, kan dra vekslar på dette òg etter busetjing. Vi har òg erfart at fleire av dei vi busett, alt er på veg inn på arbeidsmarknaden på det tidspunktet dei vert busette. Men vi ser òg at fleire flyttar frå kommunen før 5 års perioden er over, og før dei har avslutta introduksjonsprogrammet. Når det gjeld å skaffe arbeidsplassar, er det i hovudsak NAV sitt ansvar. Her har vi gode rutinar gjennom ein eigen samarbeidsavtale. Nokre av flyktningane er òg deltakarar i kvalifiseringsprogrammet. Vurdering Kommunen har vore positiv til å ta imot flyktningar mellom anna utifrå nasjonale behov. Men det har òg vore positivt i høve til folketalsutvikling og behovet for arbeidskraft lokalt. Ein føresetnad er då at vi har eit godt opplegg for busetjing, integrering og kvalifisering. Etter rådmannen si vurdering har vi dette i dag. Det er samla sett positivt å ha eit asylmottak i kommunen, og det er etablert eit godt samarbeid med asylmottaket. Fleire av dei flyktningane som er busette i kommunen dei siste åra, kjem frå asylmottaket og er relativt godt integrerte i lokalsamfunnet når kommunen tek over ansvaret. Men det er òg slik at kommunen og mottaket opererer på den same marknaden når det gjeld bustad, språk- og arbeidsplassar og ordinært arbeid. Mottaket har no plass til 175 bebuarar, og har stort sett fullt heile tida. Den største utfordringa er å skaffe tilfredsstillande bustad, då dei kommunale bustadene til dels treng omfattande oppgradering og at vi samla sett har for få kommunale bustader. Òg i dag har vi problem med å skaffe bustad til dei flyktningane vi skal busetje. Dei lokale tilhøva som vart lagt til grunn for vedtaka i 2008 og 2009, har ikkje endra seg. Men behovet for busettingsplassar på nasjonalt nivå har auka, jf. brevet frå IMDI. Kommunen bør difor kunne vurdere dette på nytt. Med dei ressursane kommunen i dag har i flyktningtenesta medrekna norskopplæringa, vil vi etter rådmannen si vurdering kunne busette nokre fleire flyktningar enn det vi gjer i dag. Den største utfordringa er mangel på tenlege husvære, og det vil etter rådmannen si vurdering vere naudsynt å vurdere ombygging/bygging for å få dette til. Vi har behov for fleire husvære til dei vi alt har gjort vedtak om å busetje, og det er sett i gang eit arbeid for å vurdere ombygging/nybygg. Side 9 av 19

10 Sak 23/09 Under føresetnad av at vi får auka talet på husvære, vil rådmannen rå til at kommunen busett 20 personar i 2010 og 25 i IMDI oppmodar òg kommunen om å busette 10 einslege mindreårige. Dette krev kompetanse og kapasitet mellom anna innanfor barnevernet som kommunen etter rådmannen si vurdering ikkje har i dag. Rådmannen vil difor tilrå at kommunen ikkje tek imot mindreårige einslege asylsøkjarar. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 10 av 19

11 Sogndal kommune Sak 24/09 Kommunestyret Saksh.: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsak: 09/2713 Saksnr.: Utval Møtedato 54/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sak 24/09 Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 -Delegasjon Tilråding: 1. Nytt delegasjonsreglement for konsesjonslova, odelslova, jordlova, lov om forvaltning av naturens mangfold og plan- og bygningslova ved vedteke i samsvar med vedlegg til saksframlegget. For byggjesaksdelen i plan- og bygningslova vil delegasjonsreglementet av gjelde fram til ny plandel trer i kraft. 2. Noverande ordning for å ta vare på born og unge sine interesser i plansaker vert vidareført. 3. Det vert gjort følgjande endring i reglement for politisk organisering for forvaltningsutalet, arbeidsoppgåver og mynde: 4. Forvaltningsutvalet tek avgjerd i saker etter mynde delegert frå kommunestyret jf planog bygningslova 3-3. Utvalet er kommunen sitt faste organ for einskildsaker etter særlover, jf delegasjonsreglementet. Forvaltningsutvalet føl opp reguleringsplanprosessar som er vedtekne sett i gang i økonomiplanen. Forvaltningsutvalet kan setja ned arbeidsgrupper for arbeid med reguleringsplanar. I saker som skal til kommunestyret og som ikkje omfattar økonomiske spørsmål av ein slik grad at formannskapet skal handsama saka, gjev forvaltningsutvalet tilråding direkte til kommunestyret. Handsaming i formannskapet : Karen Marie Hjelmeseter hadde permisjon under handsaminga av saka. Rådmann la fram følgjande justerte tilråding: 1. Nytt delegasjonsreglement for konsesjonslova, odelslova, jordlova, lov om forvaltning av naturens mangfold og plan- og bygningslova ved vedteke i samsvar med vedlegg til saksframlegget. For byggjesaksdelen i plan- og bygningslova vil delegasjonsreglementet av gjelde fram til ny plandel trer i kraft. 2. Noverande ordning for å ta vare på born og unge sine interesser i plansaker vert vidareført. Side 11 av 19

12 Sak 24/09 3. Det vert gjort følgjande endring i reglement for politisk organisering for forvaltningsutalet, arbeidsoppgåver og mynde: 4. Forvaltningsutvalet tek avgjerd i saker etter mynde delegert frå kommunestyret jf plan- og bygningslova 3-3. Utvalet er kommunen sitt faste organ for einskildsaker etter særlover, jf delegasjonsreglementet. Forvaltningsutvalet føl opp reguleringsplanprosessar som er vedtekne sett i gang i økonomiplanen. Forvaltningsutvalet kan setja ned arbeidsgrupper for arbeid med reguleringsplanar. I saker som skal til kommunestyret og som ikkje omfattar økonomiske spørsmål av ein slik grad at formannskapet skal handsama saka, gjev forvaltningsutvalet tilråding direkte til kommunestyret. Heidi-Kathrin Osland (Sv) la fram følgjande forslag til endring av punkt 40: 12-9 vert ikkje delegert til forvaltningsutvalet Samrøystes vedteke Kjetil Ertesvåg (FrP) la fram følgjande forslag til endring av punkt 20: 9, vert delegert til forvaltningsutvalet. 12, vert delegert til forvaltningsutvalet. Forslaga vart samrøystes vedteke. Vedlegget vart retta opp i samsvar med desse vedtaka, før utsending til kommunestyret. Rådmann si tilråding (før justering, jf. ovanfor): Kommunestyret vedtek nytt delegasjonsreglement for konsesjonslova, odelslova, jordlova, lov om forvaltning av naturens mangfold, plan- og bygningslova, og tildeling av SMIL- / NMSK midlar. For byggjesaksdelen i plan- og bygningslova vil delegasjonsreglementet av gjelde fram til ny plandel trer i kraft. Noverande ordning med forvaltningsutval vert vidareført. Noverande ordning med fast representant til å ta vare på born og unge sine interesser i plansaker vert vidareført. Det vert gjort følgjande endring i reglement for politisk organisering for forvaltningsutalet, arbeidsoppgåver og mynde: Forvaltningsutvalet tek avgjerd i saker etter mynde delegert frå kommunestyret jf plan- og bygningslova 3-3. Utvalet er kommunen sitt faste organ for einskildsaker etter særlover, jf delegasjonsreglementet. Forvaltningsutvalet føl opp reguleringsplanprosessar som er vedtekne sett i gang i økonomiplanen. Forvaltningsutvalet kan setja ned arbeidsgrupper for arbeid med Side 12 av 19

13 Sak 24/09 reguleringsplanar. I saker som skal til kommunestyret og som ikkje omfattar økonomiske spørsmål av ein slik grad at formannskapet skal handsama saka, gjev forvaltningsutvalet tilråding direkte til kommunestyret. VEDLEGG: Rundskriv Miljøverndepartementet, dagsett Framlegg til endring av delegasjonsreglementet for konsesjonslova, odelslova, jordlova naturvernlova, plan- og bygningslova og SMIL- / MNSK-midlar. Utdrag frå gjeldande reglement for politiske organ, side 18 Utdrag frå gjeldande politisk delegasjonsreglement, sidene 4-7 UPRENTA VEDLEGG Konsesjonslova Odelslova Jordlova Lov om forvaltning av naturens mangfold Plan- og bygningslova SAKSUTGREIING: Politisk delegasjonsreglement vart vedteke i kommunestyret , sak 55/08. Etter dette har det vorte gjort endringar i fleire lover som ligg under forvaltningsutvalet sitt ansvarsområde. Det er difor behov for å gjere ein revisjon av delegasjonsreglementet knytt til følgjande lover: Konsesjonslova av , endring trådde i kraft Odelslova av endring trådde i kraft Jordlova av , endring trådde i kraft Lov om naturvern av , erstatta av lov om forvaltning av naturens mangfold av , trådde i kraft (naturmangfoldlova), Plan- og bygningslova av , er erstatta av ny plan- og bygningslov av Plandelen trådde i kraft , byggesaksdelen vil tre i kraft Planar vedtekne lagt ut til off ettersyn før kan handsamast etter gamal lov. Dei største endringane har skjedd i naturvernlova og i plan- og bygningslova. I høve forvaltningsutvalet sitt arbeid er det særleg endringane i plan- og bygningslova som er omfattande. I samband med handsaming av SMIL- / NMSK midlar i 2009 var det formannskapet si vurdering at denne tildelinga kunne gjerast av administrasjonen, med bakgrunn i SMIL- / NMSK strategien, og at formannskapet var klageorgan. Dette vil vere i samsvar med gjeldande delegasjonsreglement KONSESJONSLOVA, ODELSLOVA OG JORDLOVA Endringane går i hovudsak på at endringane i 27 om fritak frå bu- og driveplikt i Odelslova er flytta til konsesjonslova (buplikt) og jordlova (driveplikt). I gjeldande delegasjonsreglement var dette den eine paragrafen som var med frå Odelslova. Side 13 av 19

14 Sak 24/09 NATURVERNLOVA / LOV OM FORVALTNING AV NATURENS MANGFOLD Tidlegare var delegasjonsreglementet knytt til uttale før vedtak om vern. I tillegg til områdevern har det no kome inn moglegheit for at Kongen i statsråd kan fastsette forskrift som oppgjev bestemte naturtypar som utvalde i heile eller delar av landet. I forkant av slike vedtak skal det gjennomførast ein brei prosess der alle berørte interesser skal høyrast. I hovudsak vil den konkrete forvaltninga av utvalde naturtypar skje gjennom bruk av plan- og bygningsloven og sektorlover i ein kombinasjon med reglane i naturmangfoldloven kap. VI om utvalde naturtypar. PLAN- OG BYGNINGSLOVA På mange måtar er den nye lovteksten tilsvarande slik lova har fungert til no. Det betyr at kommunestyret er øverste kommunale organ i plansaker og skal gjere vedtak på vegne av kommunen. I 3-3, 2. ledd i ny plandel står det at kommunestyret sjølv har leiinga av den kommunale planlegginga. Når uttrykket kommunestyret sjølv er brukt inneber det at det er lagt inn delegasjonssperre. Når det gjeld andre oppgåver enn dei som er lagt til kommunestyret sjølv står kommunestyret fritt til å delegere vidare i samsvar med reglane i kommuneloven. Praksisen i gjeldande reglement med at delegasjonen skiljer mellom prinsipielle og ikkje prinsippielle saker vert vidareført. Omgrepa reguleringsplan og utbyggingsplan er endra slik at det no heiter områderegulering og detaljregulering. Områderegulering er primært ei planform som kan utarbeidast etter krav i kommuneplanens arealdel, eller der kommunen finn at det er behov for å utarbeide slik reguleringsplan for eit område for å ivareta verneomsyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for vidare planlegging, utvikling og bygging. Detaljregulering er den planforma som skal nyttast for gjennomføring av utbyggingsprosjekt og tiltak m.m. Den erstattar tidlegere detaljert reguleringsplan og byggjeplan. Viktige endringar i den nye plandelen er: Fast utval for plansaker si lovmessige forankring i pbl vert oppheva og erstatta med 3-3, 2 ledd der det står at: Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Barnerepresentanten si forankring i PBL 9-1 som ivaretek born sine interesser, vert knytt mot ny bestemmelse i ny lov 3-3 der det står at:..kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planlegginga. I høve førre plan er no ungdom spesielt nemnt og deira interesser er sterkare fokusert enn tidlegare. I vert det fastsett at det skal utarbeidast planprogram for kommuneplan. I 12-9 vert det fastsett at dette også skal gjelde for reguleringsplanar som kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn. For reguleringsplanar gjeld at ein ikkje treng planprogram for nærare bestemte reguleringsplanar når desse er i samsvar med arealdelen til kommuneplanen eller områderegulering og der verknadene er tilfredsstillande skildra i overordna plan. Planprogram vert normalt fastsett av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere mynde til å fastsette planprogram i samsvar med reglane i kommuneloven. VURDERING Side 14 av 19

15 Sak 24/09 Plan og bygningslova Sidan 2002 har forvaltningsutvalet fungert som fast utval for plansaker. Utvalet har vedtakskompetanse i ulike særlovsaker som skal fram for politiske nivå. Det er trong for å stryke fast utval for plansaker i reglementet for politisk organisering, under omtalen av forvaltningsutvalet. Den nye lova er, i tillegg til kapittelinndeling delt opp i 6 delar, der første del er ein alminneleg del med fellesbestemmingar, andre del er plandelen og tredje del går på gjennomføring. Byggesaksdelen ligg i fjerde del, og byrjar med kapittel 20 Søknadsplikt og går fram til og med kapittel 31 Krav til esisterande byggverk. I femte del vert handhevings- og gebyrreglar fastsett, og omfattar kapittel 32 Ulovlighetsoppfølging og kapittel 33 Gebyr og undersøkelse på fast eigedom. Sjette del inneheld sluttbestemmingar. Vedtak etter paragrafane i fjerde del, kapittela 20 til 29, er enkeltvedtak etter forvaltningslova og kan påklagast. Myndigheit til vedtak er etter paragrafane i desse kapittela lagt til kommunen, og der dette er aktuelt kan departementet fastsetje forskrifter som nærare regulerer utøving av mynde. I samsvar med prinsippa i gjeldande delegasjonsreglement, der omsynet bak delegasjonen til rådmannen er rask og effektiv sakshandsaming av omsyn til søkjar, er kompetansen som i lova er tillagt kommunalt mynde delegert vidare til rådmannen. Rådmannen nyttar denne kompetansen i samsvar med det vedtekne prinsipp om at prinsipielle saker alltid er føresett lagt fram for forvaltningsutvalet. Rådmannen rår ut frå dette at kapittela 20 Søknadsplikt til og med 29 Krav til tiltaket, vert delegerte til rådmannen. Femte del gjeld handhevings- og gebyrreglar. I 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter, står det at kommunen skal forfølge brot på bestemmingar gitt i eller i medhald av lova. Avgjerd om dette er ikkje enkeltvedtak. Tilsvarande paragraf i pbl85, 113 Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk, er i gjeldande reglement delegert til rådmannen. Vedtak etter 32-5 Tvangsmulkt, 32-6 Forelegg om plikt til å etterkome pålegg eller forbud og 32-7 Tvangsfullbyrdelse kan ikkje påklagast og bør handsamast politisk. For 32-8 er det fastsett satsar gjennom sentral forskrift. Kapittel 33 omhandlar gebyr og undersøkelse på fast eigedom. I 33-1 står det Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Jordlova Vi har i framlegg til endring av delegasjonsreglementet lagt opp til at omdisponering etter 9, og deling etter 12 i jordlova skal kunne takast av administrasjonen. Der deling er i tråd med plan har jordbruksmyndigheitene alt uttalt seg til overordna plan. Der frådeling / omdisponering ikkje er i tråd med plan vil spørsmålet verte sendt over til landbruksmyndigheitene for uttale. Dersom dei har vesentlege merknader vil dette vere ei prinsipiell sak, og skal difor handsamast av forvaltningsutvalet, jf delegasjonsreglementet sine reglar for prinsipielle / ikkje prinsipielle saker. Dette vil også gjelde i klagesaker Side 15 av 19

16 Sak 24/09 Jostein Aanestad rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar plan og næring Side 16 av 19

17 Sogndal kommune Sak 25/09 Kommunestyret Saksh.: Jarle Selseng Arkiv: Arkivsak: 09/2088 Saksnr.: Utval Møtedato 53/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sak 25/09 Tertailrapport 02/2009 Tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettendringar: Investeringar: Finansiering av vassvogn til bannvesen kr Lånefinansiering kr Ombygging nye lokale for norskopplæringa kr Finansiert ved bruka av fond for norsk opplæringa kr Eigenkapitalinnskot pensjonsordninga i KLP kr Finansiering ved bruk av reduserte renteutgifter kr Redusert avkastning kraftfond II kr Finansiert med redusert avsetning kraftfond II kr Tilknytting av Barsnes vasslag til Sogndal vassverk kr Lånefinansiering kr Finansiering lån Sogndal fotball kr Finansiert ved bruka avkastningsfond kr Kjøp av grunn ved Trudvang skule kr Finansiert ved bruk for fond tomtesal kr Tomtesal Kjørnes kr Avsetning til fond tomtesalg kr Avsetning badeplass Eidet (skilting og dugnad SIL) kr Finansiert med tilskot frå Sparebanken Sogn og Fjordane kr Drift: Reduserte renteinntekter kr Finansiert med reduserte renteutgifter lån kr Finansiering av etterslep løn vikarbudsjett omsorg kr Finansiert med reduserte renteutgifter utlån kr Varer og tenester pleie og omsorg kr Side 17 av 19

18 Sak 25/09 Finansiering av auka inntekter pleie og omsorg kr Avsett til trafikkanalyse for FC-området, finansiert over reduserte rentekostander kr Handsaming i formannskapet : Karen Marie Hjelmeseter hadde permisjon under handsaminga av saka. Heidi-Katrin Osland gjekk frå som ugild, med bakgrunn i at firmaet ho er medeigar i har gjeve pris på trafikkanalysen for Fosshaugane Campus-området. Rådmann la fram følgjande tillegg i tilrådinga, drift: Varer og tenester pleie og omsorg kr Finansiering av auka inntekter pleie og omsorg kr Astid Hove (Ap) la fram forslag om at det vart sett av kroner til trafikkanalyse for FCområdet, finansiert over reduserte rentekostander. Forslaget vart samrøystes vedteke. Rådmann si tilråding: 1. Formannskapet godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Formannskapet godkjenner framlegg til budsjettendringar: Investeringar: Finansiering av vassvogn til bannvesen kr Lånefinansiering kr Ombygging nye lokale for norskopplæringa kr Finansiert ved bruka av fond for norsk opplæringa kr Eigenkapitalinnskot pensjonsordninga i KLP kr Finansiering ved bruk av reduserte renteutgifter kr Redusert avkastning kraftfond II kr Finansiert med redusert avsetning kraftfond II kr Tilknytning av Barsnes vasslag til Sogndal vassverk kr Lånefinansiering kr Finansiering lån Sogndal fotball kr Finansiert ved bruka avkastningsfond kr Kjøp av grunn ved Trudvang skule kr Finansiert ved bruk for fond tomtesal kr Tomtesal Kjørnes kr Avsetning til fond tomtesalg kr Avsetning badeplass Eidet (skilting og dugnad SIL) kr Finansiert med tilskot frå Sparebanken Sogn og Fjordane kr Side 18 av 19

19 Sak 25/09 Drift: Reduserte renteinntekter kr Finansiert med reduserte renteutgifter lån kr Finansiering av etterslep løn vikarbudsjett omsorg kr Finansiert med reduserte renteutgifter utlån kr Vedlegg: Tertialrapport Eige hefte. Saksutgreiing: I vedlagt tertialrapport vert status i forhold til dei 10 høgste prioriterte tiltaka i 2009, hovudtal økonomi og økonomiske avvik på kvar teneste- og støtteeining omtala. Omtalen av dei 10 høgst prioriterte tiltaka viser at desse i det alt vesentlege vert gjennomført i samsvar med planen. Dei økonomiske hovudtala viser at skatteinntekt og rammeoverføringar gjev ei samla prognose for 2008 på 220,2 mil. Skatteinngangen til og med august viser ein auke på kr. 5, 5 mill mot tilsvarande periode i fjor. Dersom vi legg til grunn at skatteinngangen t.o.m. august er representativ for resten av året vil samla skatteinngang bli på kr. 137,5 mill. I sum tilsvarar dette ca mill meir enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Lønsoppgjeret gir ein årslønsvekst frå 2008 til 2009 på 4,6%.Dette gir eit forbruk på kr. vel 4 mill for lønsoppgjeret samla sett. Årsprognose for lønsoppgjer er innafor avsett budsjettramme. Renter/aksjeutbytte Grunna nedgang i rentenivå er det lagt til grunn reduserte renteinntekter og utgifter som samla gir ein netto rentegevinst på 5,5 mill som årsprognose. Avkastning frå kraftfond II var ved utgangen av august på ca. kr. 1.mill. Dette skuldast lågare renteinntekter enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Ubalanse i drifta på tenesteeiningane er netto venta å bli på ca. kr 5 mill. Grunnen til den positive ubalansen er i hovudsak knytt til reduserte renteutgifter og auke i skatt/ramme samt auka momskompensasjon. Budsjettendringar: Alle budsjettendringar er omtala i tertialrapporten under kvar tenesteeining eller under kapittel hovudtal økonomi. Samla ligg det ann til eit positivt resultat på ca. 2.5 mill for Josten Aanestad -rådmann- Jarle Selseng -økonomisjef- Side 19 av 19

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Møteprotokoll (09/426)

Møteprotokoll (09/426) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/426) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: 09:00 11:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/09 09/47 Formannskapet 19.02.2009, kl.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll (13/643)

Møteprotokoll (13/643) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/643) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 13:00 18:00 Tema: 13:00 14:00: Sogn Næring ved dagleg leiar Per-Odd Grevsnes. 14:00: Kommunestyremøte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

Møteprotokoll (09/1650)

Møteprotokoll (09/1650) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1650) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: 09:00 13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/09 09/47 Formannskapet 4.juni 2009

Detaljer

Møteprotokoll (09/3276)

Møteprotokoll (09/3276) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/3276) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/47 Formannskapet 10.12. 2009

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (10/137)

Møteprotokoll (10/137) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/137) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 15:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/86 Formannskapet 21.01.2010 -

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Møteprotokoll (11/3603)

Møteprotokoll (11/3603) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/3603) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 17:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/11 11/54 Formannskapet 24.11. 2011

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ørnulf Lillestøl FA - F30 14/121 Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Drøftingsak mottak av flyktningar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 17:00-19:30. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 17:00-19:30. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 17:00-19:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/14 14/630 Kommunestyre 04.09.2014 - Opning,

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Møteprotokoll 12/717)

Møteprotokoll 12/717) Sogndal kommune Møteprotokoll 12/717) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 09:00 12:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/158 Formannskapet 16.02.2012 -

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 07.11.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer