VEDTAK OM LOKALISERING AV SYKEHUS I MØRE OG ROMSDAL, SAKSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UGYLDIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK OM LOKALISERING AV SYKEHUS I MØRE OG ROMSDAL, SAKSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UGYLDIGHET"

Transkript

1 NOTAT Til: Kopi: Fra: Orkidé v/sekretariatet Advokatfirma Schjødt v/advokat Vidar Strømme Saksansvarlig advokat: Vidar Strømme Dato: 23. desember 2014 Dok.ref: VEDTAK OM LOKALISERING AV SYKEHUS I MØRE OG ROMSDAL, SAKSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UGYLDIGHET 1. INNLEDNING OG TEMAER Ordfører- og rådmannkollegiet på Nordmøre (Orkidé) har bedt oss foreta en rettslig vurdering av den prosessen som munnet ut i vedtak av foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF den 19. desember Foretaksmøtet traff da vedtak i overensstemmelse med hva styret i det regionale helseforetaket hadde besluttet dagen før, nemlig å lokalisere sykehuset til Opdøl ved Molde. Siste fase i saksbehandlingen besto i at de to helseforetakenes styrer og deretter foretaksmøtet fattet sine beslutninger i løpet av tre dager, den 17., 18. og 19. desember Det har vært reist kritikk mot en slik rask saksbehandling i den avsluttende fasen. I tillegg til tidsbruken er det fremkommet kritikk mot hendelsene i fasen like forut for vedtaket, særlig fra og med oktober Dette gjelder særlig eierstyring utenfor foretaksmøter (som ikke er tillatt etter helseforetaksloven), at det skal være utøvd press mot direktører og medlemmer av styrer, at personer er skiftet ut, og at det skal foreligge inhabilitet. Det har ikke vært mulig å gjennomføre noen egentlig granskning i saken, siden vi ikke har tilgang til alle dokumenter som kunne hatt betydning, slik som e-poster sendt mellom aktørene eller dokumenter fra møter som de to helseforetakene skal ha avholdt den 12, 27. og 28. november. Vi har også lagt til grunn at medlemmene i helseforetakenes styrer og administrasjon, eller statsråden, ikke ønsker å ha slike samtaler med oss at det kunne ha kastet mer lys over saken. Statsråden har dessuten opplyst til pressen at han ikke ønsker å gi noen utdypende kommentarer før han besvarer spørsmål fra Kontroll- og konstitusjonskomiéen. Advokatfirmaet Schjødt AS Kongsgårdbakken 3, PO Box 440, 4002 Stavanger, Norway t: f: Member of the Norwegian Bar Association Reg no: VAT/MVA

2 schjodt.no Side 2 av 13 Vi har derfor basert gjennomgangen på offentlig tilgjengelig dokumentasjon, inkludert den rapporten som advokatfirmaet Thommesen utarbeidet til Helse Møre og Romsdal den 20. desember Vi har også lagt til grunn opplysninger som er fremkommet gjennom pressen på en slik måte at kilden og uttalelsene fremstår som ubestridelige, for eksempel direkte gjengivelser av pressekonferanser og pressemeldinger eller overføringer fra åpne møter. Saken er av en slik art at det knapt er mulig å ha en komplett oversikt over alle faktiske forhold uten full tilgang til alle dokumenter og e-poster, og adgang til å stille muntlige spørsmål til de involverte. Vi mener likevel at de foreliggende opplysningene er tilstrekkelig til at vi kan forme konklusjoner. En grunn til det er at en forsvarlig saksbehandling nettopp ikke skal etterlate slik usikkerhet. Både prinsippene om forsvarlig saksbehandling, reglene om inhabilitet, og helseforetakslovens styringsmodell er tuftet på at man skal kunne ha tillit til beslutningsprosessen. De opplysningene som positivt foreligger, indikerer etter vår oppfatning alvorlig svikt i saksbehandlingen og at dette har hatt betydning for resultatet. At saken i tillegg reiser spørsmål som nærmest krever detaljert etterforskning, er bare egnet til å støtte en slik konklusjon. 2. NÆRMERE OM RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER Som nevnt overfor er det hevdet at vedtaket lider av mange former for feil og mangler. Dette innebærer at en rettslig gjennomgang kunne vært lagt opp på flere måter. Er saken tilstrekkelig opplyst etter forvaltningslovens 17? Medfører brudd på helseforetakslovens forbud mot eierstyring en direkte ugyldighetsvirkning, eller har et slikt lovbrudd likevel ingen virkning fordi den som styringen skjer overfor i prinsippet står fritt likevel? Advokatfirmaet Thommessen drøfter enkelte slike innfallsvinkler i sitt notat av 20. desember Vi mener at det er flere innvendinger mot advokatfirmaets drøftelse av slike spørsmål, og vi kommer inn på noe av dette nedenfor. Vi mener at det er hensiktsmessig å ta et annet utgangspunkt en Advokatfirmaet Thommesen. Realiteten i saken blir best belyst dersom man tar utgangspunkt i det helt generelle prinsipp at vedtak skal gis en forsvarlig behandling. Dette er utvilsomt et rettslig prinsipp som gjelder uansett om vedtaket kan klassifiseres som et enkeltvedtak eller noe annet. Det underliggende formålet som reglene skal beskytte - tilliten til saksbehandlingen har også en sammenheng med den alminnelige debatten som vedtaket har utløst. Prinsippet inneholder krav til forholdsmessighet; jo viktigere sak, jo mer betryggende må saksbehandlingen være. Prinsippet er ikke begrenset til behandlingen av det faktum som inngår i vurderinger, men også til vurderingene. Det er ikke tvil om at et forvaltningsorgan må bevilge seg selv tilstrekkelig tid til å sette seg inn i vurderingene til et underliggende organ, dersom dette underordnede organet skal tillegges vekt. Vi tar derfor utgangspunkt i en slik overordnet vurdering av den svært raske saksbehandlingen. Spørsmålene om de øvrige saksbehandlingsfeilene (ulovlig eierstyring, inhabilitet mv) vurderer vi som momenter som kommer i tillegg; burde anførslene om ulovlig eierstyring mv tilsi en enda grundigere behandling?

3 schjodt.no Side 3 av 13 Disse øvrige momentene har dessuten betydning for spørsmålet om feil har hatt betydning for utfallet av saken. Etter vår oppfatning er det grunn til å tro at resultatet kan være påvirket av den uheldige saksbehandlingen som har skjedd. 3. VAR DET FORSVARLIG Å BEHANDLE SAKEN I BEGGE HELSEFORETAKENE OG I FORETAKSMØTE I LØPET AV TRE DAGER? 3.1 Saksbehandlingen Det endelige vedtaket ble truffet av statsråden som foretaksmøte den 19. desember I innstillingen til styret i Helse Midt-Norge av 18. desember, side 4 nederst, fremgår at styret kan treffe beslutning selv, og bare melde fra om det til foretaksmøtet. Dette kan ikke være riktig, og vi har også forstått statsrådens uttalelser slik at han har fattet avgjørelsen selv. Lokalisering av sykehuset har vært utredet i flere år, og det foreligger en stor mengde faktum. Om noe av dette faktum er feilaktig, tar vi ikke sikte på å belyse i dette notatet. Argumenter om at beredskapshensyn for offshore-næringen er feilbehandlet mv, lar vi derfor ligge. Det sentrale må tvert om være at med et så stort faktumtilfang, er det desto viktigere at man bearbeider og tar hensyn til vurderingene som fremkommer i et underliggende organ. I Helse Møre og Romsdal forelå det (av grunner som vi kommer tilbake til) ingen innstilling til styret. Styret måtte derfor i sitt møte den 17. desember debattere spørsmålene uten innstilling, og dessuten komme til en beslutning. I styremøtet i Helse Møre og Romsdal ga flere av styremedlemmene uttrykk for at saken var vanskelig og tvilsom, en rekke temaer ble debattert, og det ble fattet vedtak om å innstille Opdøl ved Molde med én stemmes overvekt. Ett av styremedlemmene (Bjørdal) ga åpent uttrykk for at han hadde ombestemt seg da han stemte for flertallet. Styremøtet var åpent og ble kringkastet. Styremøtet i Helse Midt-Norge fant som nevnt sted dagen etter, den 18. desember. Innstillingen, kalt foreløpig innstilling, var etter det vi forstår skrevet før det underordnede organet hadde møte. Det var innstilt på lokalisering til Opdøl ved Molde. Styret i Helse Midt-Norge fattet avgjørelse i overensstemmelse med innstillingen, med åtte mot to stemmer. Også i dette styret var det mange som ga uttrykk for at beslutningen var vanskelig og ikke opplagt. Også dette møtet ble kringkastet. Foretaksmøtet traff så sin beslutning dagen etter. En seks sider lang protokoll fra møtet er signert kl 0915 den 19. desember. I foretaksmøtets "vurdering" er det vist til Helse Midt-Norges "prosess og vedtak", og foretaksmøtet utpensler det som fremgår av Helse Midt-Norges innstilling. Helse Møre og Romsdal er overhodet ikke nevnt i foretaksmøtets vurdering. Under avsnittet om "Behandling i styrene for Helse Møre og Romsdal HF og Helse Midt-Norge RHF" er det i en setning nevnt at Helse Møre og Romsdal HF vedtok å lokalisere sykehuset til Opdøl ved Molde. Det fremgår ikke av protokollen fra foretaksmøtet at vedtaket i Helse Møre og Romsdal HF ble fattet under dissens, eller at det ble forlangt protokolltilførsler som antydet at det kunne være begått ulovligheter. Det er heller ikke nevnt at det forelå en protokolltilførsel om at "de kritikkverdige forhold stilt i møte, må få juridisk gjennomgang raskt etter møte". Heller ikke står det noe om hva som ble diskutert på møtet av faglige spørsmål, at saken ble begjært utsatt under møtet, eller hva slags

4 schjodt.no Side 4 av 13 "kritikkverdige forhold" som måtte være tatt opp. Det eneste som er gjengitt fra møtet i Møre og Romsdal, er den ene setningen som er nevnt ovenfor. På pressekonferanse (kringkastet) umiddelbart etter foretaksmøtet uttalte statsråd Høie på den annen side at foretaksmøtet hadde lagt vekt på hva styrene i begge foretakene hadde vurdert, og at saken var "diskutert bredt" i styrene. 3.2 Bakgrunn for behandlingen i tre trinn Vedtaket er som nevnt truffet av Helse Midt-Norge RHF, og av foretakets foretaksmøte (eier) på grunn av sakens viktighet. En alminnelig grunn til å foreta saksforberedelse i flere ledd, er selvsagt å berede grunnen på best mulig måte før den endelige beslutningen tas. I tillegg til administrasjonen i de to helseforetakene, ble saken behandlet av styrene. En anerkjent fordel med et kollektivt organ som et styre, er at man får debatt og meningsutveksling som bidrar til å modne og utvikle et beslutningsgrunnlag. De to foretaksnivåene har noe forskjellig funksjon, som synliggjøres av bestemmelsen i 2a om regionale organer. Man sier gjerne at det regionale foretaket skal "sørge for" tiltak, mens det lokale skal utføre. I tillegg til en forskjell i funksjon, kan forskjell i geografisk dekningsområde også medføre forskjellige syn som det er viktig at beslutningstakeren har klart for seg. Det er altså ikke bare "faktum" som er av betydning ved avgjørelsen. I tillegg til det som generelt følger av lovens system, oppfatter vi sakens forhistorie slik at det var særlig viktig at denne saken skulle ha lokal forankring. De foregående vedtakene i sakskomplekset må forstås slik, noe som er naturlig gitt et ønske om at det endelige valg også skulle bli akseptert i regionen. I foretaksmøte 30. juni 2011 ble det besluttet at "Føretaksmøtet gjev Helse Møre og Romsdal HF oppdrag med å utarbeide en samla plan for utviklinga av sjukehusa i det nye helseføretaket." På basis av dette vedtaket ble det den 13. desember 2011 utarbeidet et prosjektoppdrag for å iverksette arbeidet. Det samme lå til grunn da Helse Midt-Norge den 12. desember 2012 besluttet et felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal. Det var fortsatt det lokale helseforetaket som skulle ha hånd om "idefasen", i følge vedtak i sak 92/12. Dette er også fulgt opp av det lokale foretaket. Det var innstilling i denne saken som skulle fremlegges på møte 17. desember 2014, men som ble forpurret ved at direktør Astrid Eidsvik ikke fant å kunne fortsette i sin stilling. 3.3 Vurdering den forserte behandlingen gjennom tre forvaltningsnivåer. Forvaltningsloven eller andre relevante lover har ikke bestemmelser om "minstetid" for forvaltningens saksbehandling. Det meste av rettspraksis handler om at forvaltningen bruker for lang tid, ikke for kort. Det avgjørende spørsmål er derfor om behandlingen har vært forsvarlig her særlig om den har vært grundig nok, gitt sakens betydning og de signaler som forelå om mulige lovbrudd mv. Dette generelle og ulovfestede prinsipp formuleres slik i Eckhoff/Smiths "Forvaltningsrett", 9 utg. side 210:

5 schjodt.no Side 5 av 13 "Når man skal ta stilling til hvilke regler som bør gjelde om forvaltningens saksbehandling, må ulike hensyn veies mot hverandre. Selv om prosessuelle krav er rettsikkerhetens kjerne, må det også stilles andre krav. For det første må behovet for grundighet veies mot hensynet til raskhet og enkelhet." (uth i boken) Ved vurderingen er det også viktig å merke seg at forvaltningsretten er gjennomsyret av hensynet til legitimitet eller tillit til avgjørelser. I den samme boken heter det på side 223 i tilknytning til habilitet: "For det annet har det ikke bare betydning at tjenestemennene opptrer upartisk, men også at folk har tillit til at de gjør det." (uth i boken) Dette er en variant av den tesen som ble utviklet av amerikansk høyesterett på 1920-tallet, men som stadig siteres: "Not only must Justice be done, it must also be seen to be done". Vi understeker at vurderingen her ikke gjelder den tiden som tidligere var brukt til å utarbeide planer mv, kun de tre dagene man hadde avsatt til å fordøye de underliggende organenes vurderinger av dette. Vårt syn er at den avsatte tiden var alt for knapp, og innebar en stor risiko for at viktige vurderinger og nyanser fra styrebehandlingene ble oversett. Som det fremgår i senere avsnitt har det faktisk vist seg at man har oversett at det forelå brudd på helseforetaksloven, og det har i ettertid kommet frem nye opplysninger om bakgrunnen for direktør Eidsviks avgang. Dette konkluderer allerede Advokatfirma Thommessens rapport med. Dette er fremkommet etter få dagers ytterligere undersøkelser, og forholdene er etter vårt syn langt mer alvorlige enn hva nevnte rapport legger til grunn. På møtet i Helse Møre og Romsdal kom det frem mistanker om ulovligheter. Mye tyder på at møtet burde ha vært avlyst da, men man tok en sjanse på at mistankene var feil og utsatte ikke. Etterpå har det vist seg at det forelå brudd på helseforetaksloven, om det synes det nå å være enighet om. Protokollen fra foretaksmøtet den 19. desember 2014 viser ikke at man har vektlagt noe som fremkom i diskusjonen på styremøtet i det lokale helseforetaket. Det er heller ikke unaturlig, siden det er vanskelig å sette seg inn i kompliserte drøftelser uten tid til disposisjon. Protokollen inneholder i det vesentlige gjengivelser av tidligere dokumenter fra det regionale helseforetaket. Det er altså nokså nærliggende at de lokale synspunktene ikke er blitt tilstrekkelig hørt, selv om utgangspunktet for prosessen var et lokalt "eierskap". Det er selvsagt mulig at foretaksmøtet/departementet allerede hadde bestemt seg. Om så var, og om man ga uttrykk for en slik realitet, ville ikke ugyldighet nødvendigvis foreligge. I dette tilfelle har man imidlertid gitt uttrykk for at det endelige vedtaket også er basert på en grundig evaluering av hva styrene har ment noe det vanskelig kan være. Vi er ikke kjent med noe annet eksempel fra forvaltningspraksis på at et vedtak er behandlet gjennom tre nivåer med en slik fart. Det gjelder uavhengig av forvaltningsområde, og uansett enkelhet. Dersom det er svært viktig å få avgjort saker raskt, kan selvsagt en avveining tilsi at noe mindre grundighet er akseptabelt. Som nevnt i det siterte fra Eckhoff/Smith kan grundigheten måtte vike

6 schjodt.no Side 6 av 13 dersom motstående hensyn tilser rask behandling. Vi kan imidlertid ikke se at det finnes noen grunn til å behandle saken i løpet av tre dager, i motsetning til for eksempel to uker. Vi har heller ikke sett at det er forsøkt gitt noen slik grunn, ut over at dette var noe man hadde bestemt fra før. Forut for vedtaket ble det tatt til orde for en lengre områingstid i pressen, noe som ble avvist. Foretaksmøtet var tvert om først berammet til 6. januar 2015, men ble så fremskyndet til 19. desember. Vi har flere ganger nevnt forvaltningsrettens vektlegging av publikums tillit. En svært uvanlig fremgangsmåte, som heller ikke er begrunnet på noen forståelig måte, er åpenbart ikke egnet til å underbygge noen tillitt til vedtaket. Vårt syn er at denne behandlingsformen var klart uegnet til å få frem alle nyanser i vurderingene, og at det foreligger en saksbehandlingsfeil. Dette er vår konklusjon allerede før man vurderer alle de øvrige feilene som kunne utspille seg i ly av den svært raske behandlingen. Brudd på helseforetaksloven og utidig press mot involverte personer, samt i det minste mulig inhabilitet, behandles i avsnittet nedenfor. I avsnittet etter det oppsummerer vi hvilke sannsynlige virkninger feilene har hatt, før vi konkluderer endelig i et siste avsnitt. 4. ØVRIGE SAKSBEHANDLINGSFEIL De faktiske forhold gjennomgås i det vesentlige i kronologisk rekkefølge, men med enkelte bemerkninger om mulig inhabilitet til slutt. Vi forutsetter at leseren har rapporten fra Advokatfirmaet Thommessen tilgjengelig, slik at vi ikke nødvendigvis siterer e-postrekker som fremgår der i sin helhet. Den nevnte rapporten redegjør også for lov historikk mv som vi da ikke går inn på. 4.1 Oktober 2014, direktør og styreleders fratreden fra Helse Midt-Norge Trond Michael Andresen var direktør i Helse Midt-Norge frem til han fratrådte 13. oktober Styrelederen i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte gikk av ved samme anledning. Marthe Styve Holte oppga først en generell uenighet som grunn til sin avgang. Etter noen dager oppga hun til pressen at hun ønsket å gi mer detaljerte opplysninger siden hun opplevde at departementet fremstilte en uriktig versjon av faktum. I intervjuer opplyste hun at statsråd Bent Høie hadde kontaktet henne direkte for at hun skulle avsette direktøren, Trond Michael Andersen, innen en uke. Dette nektet hun, og på grunn av dette forsøket på overstyring fant hun å måtte fratre. Dagen etter dette fant direktøren, Andersen, at han også måtte fratre. Statsråd Høie opplyste på regjeringens nettsider at man hadde mottatt bekymringsmeldinger og varsling knyttet til direktørens utøvelse av sitt arbeid. Om hendelsesforløpet er slik som Styve Holte oppgir, foreligger utvilsomt overtredelse av helseforetaksloven 16 som sier at det ikke er adgang til å foreta eierstyring utenfor foretaksmøte. Ansettelse og avskjed av direktør er dessuten en oppgave for styret, slik som i andre selskaper. I helseforetaksloven fremgår det av 36.

7 schjodt.no Side 7 av 13 Om disse hendelsene har sammenheng med det aktuelle vedtaket, vet vi derimot ikke noe bestemt om. Vi registrerer imidlertid at det i offentligheten er oppfattet slik at det kan foreligge en slik sammenheng, slik at dette bør undersøkes nærmere. Vi vil ikke nå spekulere i hvilke interesser som kan ha fremmet klage på direktøren, og hvorfor statsråden selv eventuelt tok slik kontakt, og på dette tidspunktet. Etter det vi forstår inngikk Andersen en fratredelsesavtale som inneholder en taushetsplikt. 4.2 November 2014, møter mellom helseforetakene; Helse Midt-Norge opplyser om hvilket vedtak som er akseptabelt I november 2014 ble det avholdt i hvert fall tre møter som det visstnok ikke skal finnes protokoll eller referat fra. Den 12. november møttes representanter for begge helseforetakene på Gardermoen, både direktørene og styremedlemmer. Det lokale helseforetaket foretok presentasjoner. På dette møtet skal særlig styrelederen i Helse Midt-Norge ha understreket at direktørene i de to foretakene måtte komme til enighet om hvor sykehuset burde lokaliseres. Direktørene, Daniel Haga fra Helse Midt-Norge og Astrid Eidsvik fra Helse Møre og Romsdal møttes derfor i Ålesund den 27. november. Direktørene var imidlertid ikke enige, Haga ønsket å lokalisere sykehuset på Opdøl ved Molde, Eidsvik på Storbakken ved Kristiansund. Haga skal da ha opplyst at det eneste akseptable stedet var Opdøl, og også ringt til sin styreleder for å få dette bekreftet. Etter dette møttes direktørene med sine styreledere på Gardermoen dagen etterpå, den 28. november Eidsvik skal også her ha nektet å bøye seg for ønsket om konsensus, og det er en åpenbar sammenheng med hennes fratreden mindre enn en uke etterpå. Advokatfirmaet Thommessen har behandlet disse episodene i sin rapport og det synes å være enighet om hovedtrekkene i faktum, men muligens en uenighet om hvordan slike episoder er å forstå. Advokatfirmaet Thommessen finner at episoden "med rimelighet" kan forstås som styringssignaler fra organet over, og i så fall foreligger en overtredelse av helseforetaksloven 16. Vi er enige i at det foreligger en slik overtredelse, bare med den forskjell at det ikke kan være særlig tvil om konklusjonen. Vi peker på at var et vedvarende press som fant sted over flere møter, og at det ifølge notat som Advokatfirmaet siterer "var lite rom for videre drøfting". Vi finner det også naturlig å se dette i sammenheng med direktør Eidsviks avgang umiddelbart etterpå. Hennes skriftlige opplysninger om sin mulige fratreden, og opplysninger om at hun oppfattet utspill fra sin styreleder og direktør i Helse Midt-Norge som "trusler" synes ikke møtt med noen beklagelse eller opplysning om at hun reelt sto fritt til å mene hva hun syntes var faglig forsvarlig.

8 schjodt.no Side 8 av 13 Denne overtredelsen av helseforetaksloven har en helt klar sammenheng med det vedtaket som er sakens tema. Om beskrivelsen er korrekt dreier seg om et direkte press for å oppnå et bestemt utfall i lokaliseringsspørsmålet. Advokatfirmaet Thommessen fremhever at styringssignaler ikke er rettslig bindende, og at det på møtet den 28. november skal ha blitt opplyst at hun kunne fremme den innstilling hun ønsket mens det dagen før kan ha blitt sagt noe annet. Selv om vi ikke har førstehåndskunnskap om disse møtene, må vi ut fra en samlet vurdering anta at det har stått klart for Eidsvik at det ikke var noe reelt alternativ å innstille på noe annet enn Opdøl ved Molde. Det var dette hun tok konsekvensen av ved å fratre og ikke innstille i det hele tatt. Advokatfirmaet Thommessen viser også til at man i private konsernforhold kan oppleve at daglig leder i et morselskap orienterer datterselskapet om hva som er morselskapets syn. Dette kan imidlertid ikke ha noen overføringsverdi. I helseforetaksloven 16 har man innført en regel som skal bidra til å trekke en grense mellom statens forskjellige roller, som man ikke har tilsvarende behov for i det private næringsliv. Formålet med presset, å gi et kunstig inntrykk av enighet mellom de to foretakene er også i strid med lovens formål. Poenget med å behandle saken i flere instanser er å få frem uenighet, ikke skjule den. 4.3 Det økte presset mot direktør Eidsvik og ulovlig eierstyring på nytt Advokatfirmaet Thommessens rapport av 20. desember 2014 inneholder fra side 10 en serie e-poster som beskriver hvordan Astrid Eidsviks fratreden skjedde. Korrespondansen viser at hun umiddelbart etter møtene beskrevet ovenfor fant det vanskelig å fortsette, og tok opp hvordan en avslutning eventuelt skulle skje. E-postene var ikke kjent i offentligheten før dette, og kom heller ikke frem på noen av møtene i helseforetakene. Mens Advokatfirmaet Thommessen mener at det bare ligger "legitime hensyn" bak det som er uttalt til Eidsvik, finner vi korrespondansen både oppsiktsvekkende og kritikkverdig. Epostene har mange aspekter. Dels indikerer e-postene et ytterligere tilfelle av eierstyring i strid med loven. Og dels viser det presset mot Eidsvik, og forhandlinger om et sluttvederlag. I dette avsnitt behandles først statsråd Høies styringssignaler. Som ledd i diskusjonen mellom styreleder Kinserdal og Eidsvik, som utdypes i underavsnittet nedenfor, sendte Kinserdal den 4. desember 2014 epost til Eidsvik. Denne er sitert og behandlet fra side 5 i Advokatfirmaet Thommessens rapport. Eposten beskriver hvordan det skal ha vært kontakt mellom Høie og Kinserdal i forbindelse med et møte samme dag. Høie skal ha spurt hvordan "innspurtsuka" var, og Kinserdal skal ha sagt at den var krevende, særlig for Helse Møre og Romsdal og Eidsvik. I følge e-posten skal Høie ha uttalt at "det vet vi". Det fremgår altså av teksten at Høie var klar over den situasjonen som forelå med uenighet mellom de to foretakene. Det forsterkes av neste setning i e-posten som beskriver at Høie uttalte at: " det er viktig at innstillinger til vedtak i HMR og HMN peker på samme lokalisering".

9 schjodt.no Side 9 av 13 Allerede denne formidlingen av at det måtte foreligge enighet, må antas å være en styring i strid med forbudet mot eierstyring utenfor foretaksmøte. Innholdet i styringen er dessuten kritikkverdig; loven legger ikke opp til påtvunget enighet. Helseforetaksloven er tuftet på demokratiske prosesser som innebærer at uenighet bør komme frem. I tillegg til dette fremkommer det av e-posten at det også ble gitt signaler om hvilket alternativ det skulle være enighet om, nemlig Opdøl ved Molde: "Han lot det da skinne gjennom, men uten at han sa det eksplisitt, at han mener at Hjelset er det opplagte valget. Han ble trukket videre inn i lokalet før jeg fikk spurt om han ville ha foretaksmøte på saken. Jeg er klar over at ovenstående ikke nødvendigvis bidrar i dine avklaringsrunder." Om epostens beskrivelse er korrekt, foreligger en slik maktutøvelse i det skjulte som loven nettopp skulle forhindre. Vi registrerer at både Høie og Kinserdal i ettertid har oppgitt at e-posten ikke er riktig. Om det er korrekt eller ikke kan vi ikke vite. Vi peker imidlertid på at e-posten ble skrevet ned straks etterpå, mens opplysningene om misforståelser først er kommet nå. E-posten ble sendt til Eidsvik som ledd i diskusjonene med henne, som må ha vært oppfattet som svært viktige og som ledet til at hun fratrådte. Det er neppe en e-post som det går mange av på dusinet. E-posten inneholder ord og uttrykk som typisk formidler at det ligger vurderinger bak utformingen, slik som at avsenderen beskriver hvor eksplisitt eller implisitt et budskap ble formidlet, hvor "opplagt" et valg skulle være, samt mottakerens egne reaksjoner tilsa beskjedene at de ble holdt foretaksmøte? Det er også noe uklart for oss om misforståelsen består i at Kinserdal har forstått Høie feil, eller om han har forstått riktig men beskrevet feil. For vår vurdering har vi holdt oss til ordlyden i e-posten. 4.4 Forhandlingene med Eidsvik og hennes avgang Epostene fra begynnelsen av desember 2014 indikerer også at det ble utøvd et press mot Eidsvik. For det første viser epostene hvordan Eidsvik reelt har oppfattet det forutgående presset i retning av en kunstig enighet. I epost av 2. desember til sin styreleder beskriver hun sin "vanskelige situasjon", som uten tvil er myntet på nettopp dette. Hun gjør det klart at hun muligens ikke kan fortsette som direktør, og tar opp dette. Hun ønsker også avklaring på økonomiske forhold ved en fratreden. Styrets leder Kinserdal svarer at dette kan være gjenstand for forhandlinger, jf eposten samme dag kl 23:03. Kinserdal sender også en ny e-post den 3. desember, denne gang fremgår det at han har diskutert med flere og at Helse Midt-Norge også har vært inne i bildet. Det heter nå blant annet at: " det vil være en katastrofe for hele sykehussaken om du trekker deg før nyttår.."

10 schjodt.no Side 10 av 13 Hun bes i klare ordelag om å utsette sin fratreden til etter nyttår. E-posten må også forstås slik at en skjønnsmessig adgang til å forhandle et sluttvederlag som hadde vært berørt i korrespondansen, lettere ville falle ut i hennes favør om hun bare utsatte sin fratreden: " jeg tolker henne slik at hun mener mulighetene til å få til en god avtale for deg, er bedre dersom du står i stillingen til over nyttår, og så slutter med samme type begrunnelse som jeg har beskrevet over". Den begrunnelsen som var foreslått fra foretakets side var etter det vi kan forstå oppkonstruert. Det ble foreslått at Eidsvik kunne opplyse at hun: " har ført saken fram til en avgjørelse, at HMR får inn i en ny fase, at du ønsker å gjøre noe annet, og at utfordringene HMR står overfor også trenger nye krefter, behov for autoritet og legitimitet etc. Kommunikasjonsstrategi og hva som skal vektlegges av forklaringer må selvsagt handle om hva som er dine begrunnelser, med det har vi i så fall tid til å jobbe med". Astrid Eidsvik svarte samme dag at: "Det var dette er frykta ville kome! Eg vurderer kva eg gjer i morgon. Uansett synes eg dette virker som en trusel utan nokon tanke på kven som faktisk har sett meg i denne situasjonen". Eidsvik skulle altså foreta sine vurderinger dagen etter, den 4. desember. Det er denne dagen Kinserdal sender e-post til Eidsvik og forteller at statsråd Høie sier at det må være enighet mellom helseforetakene, og at denne enigheten dessuten skal gå ut på å velge Opdøl ved Molde. Denne e-postutvekslingen er oppsiktsvekkende og kritikkverdig av flere grunner. Korrespondansen viser at helseforetaket antydet at de ville gi henne et høyere vederlag dersom hun var villig til å opptre på en måte som lettet gjennomføringen av lokaliseringsvedtaket. Det står ikke eksplisitt i korrespondansen at tilbudet var betinget av at hun også skulle innstille på en lokalisering i strid med sin overbevisning. På bakgrunn av det som hadde skjedd er det nok naturlig å tenke seg at foretaket næret et håp om at hun valgte det i en form for resignasjon. Uansett dette, selv om hun fremmet den innstillingen hun trodde på, tidde om ulovlig styring og tilbud om fiktive begrunnelser og ble sittende til over nyttår ville hun likevel sitte som et betalt gissel til dette var over. Hun valgte som kjent å avstå fra det. E-postutvekslingen er også oppsiktsvekkende fordi den indikerer et lemfeldig forhold til sannheten. E-posten som synes å være resultat av samtaler mellom helseforetakene fremmer uten videre forslag til begrunnelser for fratreden som er hentet ut av løse luften. Endelig etterlater korrespondansen ingen tvil om at presset mot Eidsvik, for å få henne til å skifte innstilling, har vært reelt. Man kan etter vår oppfatning se bort fra argumenter om at hun var blitt fortalt at hun fritt kunne fremme sin innstilling, og at signaler fra eier ikke var rettslig bindende. 4.5 Inhabilitet

11 schjodt.no Side 11 av 13 For flere av de involverte er det nærliggende at det foreligger inhabilitetsgrunner. Den aktuelle inhabilitetsgrunnen er den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven 6, bestemmelsen om at en tjenestemann er inhabil dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. En fullstendig vurdering av habilitet er forholdsvis omstendelig, og vi har ikke full oversikt over de faktiske forhold. Vi skal i denne omgang derfor nøye oss med å skissere inhabilitetsgrunnene. I Helse Midt-Norge er det grunn til å anta at styrelederen Strand og direktør Haga var inhabile. Dersom det som ellers er fremkommet om press overfor direktør Eidsvik, og at de har inntatt standpunkter på svært tidlige tidspunkter, er riktig, må det antas at standpunktene er blitt til som følge av en partiskhet som ikke er saklig begrunnet. Vurderingen av dette vil i stor grad falle sammen med de øvrige vurderingene som må foretas i saken. Styremedlem Stette i Helse Midt-Norge har medvirket til en uttalelse i regi av administrasjonen i Ålesund kommune, med støtte til lokalisering til Opdøl ved Molde. Hun har dermed tilkjennegitt sitt standpunkt på en måte som gjør at hun må anses inhabil. Hun har vært åpen om dette, slik at dette kun dreier seg om en juridisk vurdering. Endelig er det grunn til å anta at statsråd Høie er inhabil. Han er i offentligheten antatt å ha bestemt seg for en lokalisering til Opdøl ved Molde på et tidlig tidspunkt, og det er noen holdepunkter for at han også har utøvd eierstyring utenom ordinære kanaler. Man blir ikke nødvendigvis inhabil av dette, og det er selvsagt ikke feil å ha politiske oppfatninger. For Høie er det imidlertid slik at han foreløpig ikke har villet kommentere dette med en slik grad av detaljer at det lar seg etterprøve, men man har fått inntrykk av at det dreide seg om en beslutning på foretaksmøtet. Det er gitt ut enkelte opplysninger etter hvert og senest i dag har han bekreftet, for første gang, at han "hellet til" å lokalisere på Opdøl ved Molde, og ga uttrykk for dette i august Det vises for eksempel til oppslag i VG nett. Dette i seg selv kan, slik saken står nå, hevdes å være en slik særegen omstendighet som svekker tilliten til hans upartiskhet. 5. FEILENE MÅ ANTAS Å HA HATT BETYDNING FOR VEDTAKET Saksbehandlingsfeil som ikke kan antas å ha hatt betydning for innholdet i vedtak, leder vanligvis ikke til ugyldighet. Advokatfirmaet Thommessen har lagt til grunn at det ikke foreligger noen feil som har hatt betydning for vedtaket. Vi er uenige i det. I det følgende skal vi begrunne hvorfor slik årsakssammenheng i det minste er tilstrekkelig nærliggende til at vedtaket må anses ugyldig. I en normalsituasjon er det grunn til å anta at behandlingen i første instans, her Helse Møre og Romsdal, vil bli tillagt atskillig vekt. Det er også allment kjent at direktør Eidsvik ville innstille på Storbakken ved Kristiansund.

12 schjodt.no Side 12 av 13 Slik situasjonen hadde utviklet seg, forelå imidlertid ingen innstilling og den direktøren som hadde arbeidet med saken var ikke til stede for å redegjøre for saken. Det er en vanlig erfaring at et styre vil ha en tendens til å følge innstillingen fra en administrasjon som har hatt den faglige oppfølgning av et prosjekt. Et styre har selvsagt full anledning til å treffe avvikende vedtak, men vil i praksis først spørre seg om det er grunner til å overprøve administrasjonen. Den aktuelle saken var komplisert og stor, og ingen av styremedlemmene ga uttrykk for at et spesielt alternativ utpekte seg. Opdøl ved Molde ble valgt med minst mulig margin, og et styremedlem opplyste i åpent møte at han ombestemte seg underveis. Om saksbehandlingsfeilene tenkes borte, virker det mest sannsynlig at Helse Møre og Romsdal ville ha stemt for Storbakken ved Kristiansund. Hvordan ville utfallet ha blitt i Helse Midt-Norge om feilene tenkes borte? Her ble Opdøl valgt med større margin. Det er likevel grunn til å tro at det ville hatt atskillig betydning for styret der om det underordnede organet hadde kommet til en annen konklusjon. Også i Helse Midt-Norge ga styremedlemmene uttrykk for stor tvil. Dersom man i tillegg forutsetter at de faktiske forhold relatert til ulovlig eierstyring og press overfor Eidsvik var kjent, må man vel anta at dette hadde gjort såpass til inntrykk at resultatet ville blitt et annet. For foretaksmøtet antar vi at det ville vært uaktuelt å velge Opdøl ved Molde, dersom begge styrene innstilte på Storbakken. Men selv om bare et av styrene hadde foreslått den lokaliteten, ville situasjonen for foretaksmøtet vært en annen. Dette avspeiles av den aktiviteten som fant sted for å skape konsensus, samt statsrådens vektlegging av styrenes syn i pressekonferanse etter vedtaket. Sannsynligheten for at feilene har hatt betydning for vedtaket er etter dette så stor at det bør ha betydning for gyldigheten. 6. OPPSUMMMERING Vi har tatt utgangspunkt i et generelt prinsipp om at vedtak må undergis en forsvarlig behandling. Etter vårt syn var det ikke forsvarlig å presse sluttbehandlingen av saken gjennom tre forvaltningsnivåer på tre dager. Det var ingen hensyn som tilsa et slikt hastverk, og den korte tiden har klart medført at vurderingene blitt mindre grundige enn ønskelig. Denne forseringen av saken i sluttfasen, medførte også at man ikke avdekket andre feil som det var advart mot på forhånd. Det er kort tid etterpå avdekket at det faktisk forelå brudd på helseforetaksloven, at direktør Eidsvik synes å ha blitt utsatt for press, samt at det i det minste foreligger muligheter for inhabilitet. Det som er avdekket er etter vår oppfatning både oppsiktsvekkende og kritikkverdig.

13 schjodt.no Side 13 av 13 Det må antas at feilene har hatt betydning for resultatet. En lengre områingstid for det enkelte forvaltningsnivået ville i seg selv hatt betydning. Dersom de alvorlige feilene og lovbruddene var blitt avdekket, antar vi at det ville være helt uaktuelt for foretaksmøtet å treffe noe vedtak. Vidar Strømme

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Inntrøndelag tingrett UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Ref.: #41850-501-4026055.1 STEVNING til INNTRØNDELAG TINGRETT Saksnr.: Saksøker: Kristiansund kommune v/ordføreren Postboks

Detaljer

Videre fremgår det av lovens 36 at: «Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder».

Videre fremgår det av lovens 36 at: «Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder». Til Kontroll og konstitusjonskomiteen Sendt elektronisk til kontroll-konstitusjon@stortinget.no Saksbehandling og prosess vedr lokalisering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Det vises til brev av 18.12.14

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK NOTAT Til Helse Møre og Romsdal HF v/styret Fra Advokatfirmaet Thommessen AS Dato 20. desember 2014 Ansvarlig advokat: Stein Kimsås-Otterbech LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN TILSVAR TIL INNTRØNDELAG TINGRETT

REGJERINGSADVOKATEN TILSVAR TIL INNTRØNDELAG TINGRETT Oslo, 10.12.2015 2015-0790 ERB/ERB TILSVAR TIL INNTRØNDELAG TINGRETT Sak nr: 15-174410TVI-INTR Saksøker: Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND Prosessfullmektig: Kommuneadvokaten i Kristiansund

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst Juridisk avdeling Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Undersøkelse av eget tiltak skriftlighet i tilsettingssaker

Undersøkelse av eget tiltak skriftlighet i tilsettingssaker Artikkel på Sivilombudsmannens hjemmeside: «Undersøkelse av eget tiltak skriftlighet i tilsettingssaker» Undersøkelse av eget tiltak skriftlighet i tilsettingssaker 29. februar 2016 (sak 2015/938) Ombudsmannen

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart.

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart. Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.11.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 102-2007 FORETAKSREGISTERETS

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner for saker for Redelighetsutvalget

Saksbehandlingsrutiner for saker for Redelighetsutvalget Saksbehandlingsrutiner for saker for Redelighetsutvalget 1. Innledning tema og formål 1.1. Hva dokumentet gjelder Teksten her gjelder først og fremst fakultetenes behandling av saker som kan komme til

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i Sak nr: 70/13 (arkivnr: 201300450-23) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Formål forebygge materielt uriktige resultater styrke tilliten til idrettens besluttende organer beskytte de enkeltpersoner som deltar i en avgjørelse Side 2

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Høringssvar forslag til ny lov om statens ansatte

Høringssvar forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO www.regjeringen.no/id2479748 Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2016/913 16/564-8 Karen Haug Aronsen 29.06.2016 Høringssvar

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet".

Det foreligger klart en avgjørelse, og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det utøving av offentlig mydnighet. Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om kommunestyrets avgjørelse er et enkeltvedtak. Kommunestyret er "et organ for [...] kommune" jf. forvaltningsloven 1967 (fvl.) 1. Forvaltningsloven kommer

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Anonymiserrt versjon av uttalelse- utestengelse og undervisning. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. april 2008 fra A.

Anonymiserrt versjon av uttalelse- utestengelse og undervisning. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. april 2008 fra A. NOTAT Til: Fra: Monica Hox Vår ref. 08/515-32/SF-420, SF-560.0, SF- 711, SF-902, SF-961, SF-970//MH Dato: 19.11.2009 Anonymiserrt versjon av uttalelse- utestengelse og undervisning Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M.

VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M. NOTAT Til: Røa Vel Kopi: Fra: PhD Tore Fjørtoft Saksansvarlig advokat: Tord Fondevik Dato: 18. mars 2015 Dok.ref: 42264-501-4045086.1 VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M.

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helse Midt-Norge RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF Deres ref Vår ref Dato 15/2164-30.06.2015 Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2.

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2. Saksfremlegg Saksnr.: 09/4740-2 Arkiv: 424 Sakbeh.: Geir Ove Bakken Sakstittel: KRAV OM LEGALITETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETSVEDTAK I SAK 87/09 ÅREMÅL - FORLENGELSE Planlagt behandling: Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret 1. Formål Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Anonymisert versjon av sak

Anonymisert versjon av sak Vår ref. Dato: 08/1025-30 10.12.09 Anonymisert versjon av sak ANONYMISERT VERSJON AV SAK Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juli 2008 fra A. A og hans familie ble gitt begrenset

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 16.06.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 42/14 OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd August 2012 Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd Formål Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Norsk kulturråd. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg

Detaljer

Vedtak - Lovlighetskontroll - Habilitetsvurdering - Lokalisering av Bogen skole - Evenes

Vedtak - Lovlighetskontroll - Habilitetsvurdering - Lokalisering av Bogen skole - Evenes Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten Saksb.: Erlann Mortensen e-post: fmnoemo@fylkesmannen.no Tlf: 75531609 Vår ref: 2017/4504 Deres ref: 2016/266 Vår dato: 21.11.2017 Deres dato: 22.08.2017

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 15.09.2016 i Gulating lagmannsrett, 16-136244ASK-GULA/AVD2 Dommere: Førstelagmann Lagdommer Lagdommer Magni Elsheim Håvard Romarheim Haakon Meyer Bergen

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret i Sykehusinnkjøp HF 1. Formål med instruksen Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene

Detaljer

Foredrag på Lederdagene 2015 NITO Ålesund 27. oktober Innledning: Helseforetaksloven som ny organisasjonsmodell for spesialisthelsetjenestene

Foredrag på Lederdagene 2015 NITO Ålesund 27. oktober Innledning: Helseforetaksloven som ny organisasjonsmodell for spesialisthelsetjenestene Jan Fridthjof Bernt Lederansvar og roller i styringsmodellen i helseforetakene Foredrag på Lederdagene 2015 NITO Ålesund 27. oktober 2015 Innledning: Helseforetaksloven som ny organisasjonsmodell for spesialisthelsetjenestene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV KIRKEMØTETS FORETNINGSORDEN

FORSLAG TIL ENDRING AV KIRKEMØTETS FORETNINGSORDEN DEN NORSKE KIRKE KM 15/14 Kirkemøtet Kristiansand, 3.-8. april 2014 Referanser: KR 51/13 Saksdokumenter: FORSLAG TIL ENDRING AV KIRKEMØTETS FORETNINGSORDEN Sammendrag Kirkerådet foreslår endring i Kirkemøtets

Detaljer

STYRETS FORRETNINGSORDEN

STYRETS FORRETNINGSORDEN US 44/2016 STYRETS FORRETNINGSORDEN Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Lise Gorseth, Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/02248 Vedlegg: 1. Forretningsorden for NMBUs styrer Forslag til

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Del VI: Habilitet Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Når er du inhabil? Det spørsmålet skal du ikke besvare selv. Det er nemlig organet du er medlem av som skal beslutte om du er habil eller ei.

Detaljer

SAK OM 420 KV KRAFTLEDNING ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVALG I BREMANGER KOMMUNE. Jeg viser til tidligere korrespondanse, sist brev herfra 25. september 2012.

SAK OM 420 KV KRAFTLEDNING ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVALG I BREMANGER KOMMUNE. Jeg viser til tidligere korrespondanse, sist brev herfra 25. september 2012. Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8, inngang Tollbugata Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

TRYGDERETTEN. Postboks 8019 Dep :Jnr. 08/305 Deres ref. Dato 0030 OSLO

TRYGDERETTEN. Postboks 8019 Dep :Jnr. 08/305 Deres ref. Dato 0030 OSLO TRYGDERETTEN Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Postboks 8019 Dep :Jnr. 08/305 Deres ref. Dato 0030 OSLO 12.03.2009 Høring Forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015.

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015. Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO Gjeldende fra 1. januar 2015. 1 Innhold Innledning... 3 Del 1 - regler om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Forvaltningslovens 17 sier at forvaltningsorganet skal påse at sakene er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Forvaltningslovens 17 sier at forvaltningsorganet skal påse at sakene er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Bystyrets kontor Registrert 290409 Bksaknr. 200819239/30 BYST-03 Kopi: Ordfører Notat 27.04.09 Til: Fra: Ordføreren i Bergen Knut R. Nergaard, nestleder Kontrollutvalget 1. Bakgrunn Det er krevd lovlighetskontroll

Detaljer

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN Fornyings- og administrasjonsdepartementet Arbeidsgiverpolitisk avdeling v/ rådgiver Målfrid Irene Krane Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref: CFR Oslo, 7. juni 2007 HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Legitimitet, effektivitet, brukerorientering

Legitimitet, effektivitet, brukerorientering Legitimitet, effektivitet, brukerorientering Huskeliste for kvalitet i saksbehandlingen HUSKELISTE Utlendingsdirektoratets virksomhetsidé UDI skal iverksette og bidra til å utvikle regjeringens innvandringsog

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer