Årsmelding 2009 Politiets utlendingsenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Politiets utlendingsenhet"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Politiets utlendingsenhet

2 Høy produksjon og ny organisasjon har vært et år preget av høy aktivitet i Politiets utlendingsenhet (PU). Det er uttransportert over 4300 personer uten lovlig opphold i Norge og registrert mer enn asylsøkere. Dette innebærer en økning i antall uttransporter på over 50 prosent sammenlignet med Antallet ligger 5 prosent over fastsatt måltall. Antall registrerte asylsøkere er økt med 16 prosent i forhold til 2008, da det ble registrert vel søkere. Sammenlignet med 2007 ble det registrert hele 159 prosent flere personer i Disse gode resultatene viser at alle ledd av PUs organisasjon har ytet en meget god innsats og at vi gjennom felles innsats har vært med og løftet PU i Som ledd i PUs organisasjonsutviklingsprosess iverksatte vi ny organisasjonsstruktur 1. februar Med den nye organisasjonsmodellen har vi ønsket å etablere en struktur som hensiktsmessig støtter opp om våre kjerneoppgaver, sikrer effektiv bruk av PUs tildelte midler og gir oss økt fagkompetanse. Vi har definert kunnskaper om geografi, land, religion, språk og kulturer som en nødvendig kjernekompetanse i forhold til alle våre arbeidsoppgaver, og har derfor valgt en geografisk organisatorisk inndeling som sikrer at mange medarbeidere får anledning til å spesialisere seg innen avgrensede geografiske regioner relatert til asylsøkernes opprinnelsesland. Vi skal fortsatt arbeide systematisk med kvalitetssikring for å levere et arbeid av god kvalitet, og våre oppdrag skal gjennomføres på en sikker og verdig måte uten unødig bruk av maktmidler. Iverksetting av vår nye organisasjon i kombinasjon med økt oppdragsmengde har gitt oss mange utfordringer i Den økende oppdragsmengden har presset alle nivåer i vår organisasjon og påført alle et stort arbeidspress. Det har vært

3 3 Ingrid Wirum, sjef for PU krevende å finne frem til riktig antall ansatte knyttet til våre ulike oppgaver samt tilpasse våre lokaler til den økte aktiviteten. Vår økte oppdragsmengde har ført til særlig press på Utlendingsinternatet på Trandum. Vi har nå et godt regelverk som regulerer driften av internatet opp mot de innsatte og deres rettigheter. Et nytt bygg beregnet på mindreårige og familier ble tatt i bruk høsten Internatets bygningsmasse er krevende med hensyn til sikker og effektiv drift, og det vil i 2010 bli foretatt en total gjennomgang av driften ved internatet for å sikre de innsatte et bedre opphold og de ansatte bedre arbeidsforhold. For å kunne ivareta våre økte oppgaver har vi økt antall ansatte, og vi er nå ca. 385 medarbeidere i PU. Søkermassen til de nye stillingene har vært stor og vårt kompetansenivå er gjennom våre nye medarbeidere blitt styrket, samtidig som vi har fått et verdifullt mangfold hva gjelder etnisk og kulturell bakgrunn.

4 Organisasjonen Politiets utlendingsenhet startet opp med ny organisasjon i begynnelsen av Den nye organisasjonen er vesentlig forskjellig fra tidligere organisering. I PU er landkompetanse viktig og skal være en kjernekompetanse i organisasjonen. Kunnskap om geografi, land, religion, språk, etnisitet og kulturer skal vektlegges i alle prosesser. PU har nå åtte avdelinger: tre driftsavdelinger, Transittavdelingen, Strategi- og analyseavdelingen, Juridisk avdeling og Administrasjonsavdelingen. I tillegg er Prosesseier organisert som egen avdeling. 4 Strategi- og analyseavdelingen skal støtte og bidra til utvikling i organisasjonen og sikre PU relevant styringsinformasjon. Avdelingen skal samle og bearbeide informasjon, lage analyser og spre kunnskap ut i organisasjonen og til samarbeidspartnere. Driftsavd. 1 Driftsavd. 2 Driftsavd. 3 Team 1 Team 2 Team 3 Team 1 Team 2 Team 3 Dublin Team 1 Team 2 Team 3 Administrasjonsavd. Dok.senter Økonomi Personal Intern serv. Sjef for PU Juridisk avd. Transittavd. Prosesseier Strategi- og analyseavd. Transittavdelingen driver politiets utlendingsinternat ved Gardermoen. I tillegg har avdelingen ansvar for transittjenesten ved Oslo lufthavn. Administrasjonsavdelingen, Juridisk avdeling og Prosesseier støtter den øvrige organisasjonen. Den nye organisasjonsstrukturen legger økt vekt på ID-arbeid, ved at en saksbehandler skal være ansvarlig fra registrering til uttransportering. Ved økt fokus på helheten blir viktigheten av å avklare identiteten på et så tidlig stadium som mulig fremhevet. Flere ansatte og økt fleksibilitet På grunn av økt arbeidsmengde i 2009, økte antall ansatte markant dette året. Det er 20 prosent flere ansatte ved utgangen av 2009 enn ved starten av året. Vi gikk inn i 2009 med 245 fast ansatte, og ved årsslutt var det 291 fast ansatte i PU. Turnover i 2009 var 12 prosent. Inkludert engasjementer var det 358 ansatte ved årsskiftet i PU. PU har lagt opp til en fleksibel organisasjon. Det medfører at ansatte skal kunne benyttes på flere områder i organisasjonen. For eksempel kan en polititjenestemann/-kvinne som har ID-undersøkelse som sin hovedoppgave, også jobbe med registrering og uttransportering. PU har tre driftsavdelinger. Ansvaret er inndelt geografisk. Driftsavdeling 1 har ansvar for Nord-Afrika og arabisktalende land, driftsavdeling 2 for Europa og Dublin-sakene og driftsavdeling 3 for Afrika sør for Sahara og resten av verden. PUs verdier: Positiv Åpen Ærlig Respekt PU har gjennomført en verdiprosess for å finne felles verdier for alt vi gjør. Positiv Åpen Ærlig Respekt er grunnpilarene for hvordan vi skal møte brukere, samarbeidspartnere og kollegaer. Våre vedtatte samspillregler gir viktige føringer for hvordan vi skal forholde oss til hverandre og hva vi kan forvente av våre kollegaer.

5 300 Anta Uke Registrering I 2009 registrerte PU asylsøkere. Det er 2332 flere enn i 2008, da det ble registrert asylsøkere. I løpet av første halvår 2009 ble 7984 søkere registrert, mens 8650 søkere ble registrert andre halvår. I 2007 ble det registrert 6420 asylsøkere Topp 10 Ankomster i 2009 Afghanistan Eritrea Etiopia Irak Iran Kosovo Nigeria Russland Somalia Statsløse Det kom flest asylsøkere fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak. Antall søkere fra Etiopia økte mye i 2009 og er nå den syvende største gruppen asylsøkere. I 2008 var ikke Etiopia blant topp 10-landene. Antallet ankomster fra Eritrea har vokst kraftig i Antallet statsløse søkere og søkere fra Nigeria har steget noe, uten at det markerer seg noen trend. I 2008 var ankomsttallene fra Irak de høyeste blant alle nasjonaliteter, men har siden sunket mye. I 2009 synes ankomsten av irakere å ha stabilisert seg på et lavere nivå. Returavtalen som ble inngått i mai og oppstart av uttransporteringer til Irak kan ha påvirket dette Antall Antall Ankomster 2009 Ankomster 2009 Ankomster 2008 Ankomster 2008 Ankomster 2007 Ankomster Det kom flest asylsøkere i uke 29 hele 496 personer. Tidligere år har det også kommet flest asylsøkere på sensommeren. 0 Asylregistreringsbevis Det ble fornyet totalt asylregistreringsbevis i Dette er 63 prosent flere enn i 2008, da antallet var PU brukte to årsverk til dette arbeidet i Det ble gjort tiltak for å effektivisere produksjonen av bevisene. I tillegg til tidsbesparelser Topp vil 10 man også Ankomster fjerne muligheter i 2009 for feilproduksjon Dokumentundersøkelse 3500 I løpet 3000 av 2009 har 6725 ID-dokumenter blitt undersøkt av PUs dokumentgranskere. Hver driftsavdeling har en dokumentgransker som jobber på dokument gruppen Afghanistan Uke Eritrea Etiopia Irak Iran Kosovo Nigeria Russland Somalia 31 Statsløse Uke Topp 10 Ankomster i

6 Enslige mindreårige I løpet av 2009 registrerte PU totalt 1950 enslige mindreårige asylsøkere (EMA). I første halvdel av 2009 var det registrert 974 EMA, mens det i andre halvdel av 2009 var 976. Av de 1950 enslige mindreårige var 1078 over 16 år, mens 872 var under 16 år. Desidert flest oppga å være fra Afghanistan. Det er et stort sprang ned til neste nasjonalitet på listen, og derfra er antallet ankomster jevnere fordelt mellom henholdsvis Somalia, Eritrea og Irak. Enslige mindreårige fordelt på oppgitt land: 6 Land Antall Afghanistan 1351 Somalia 182 Eritrea 116 Irak 61 Etiopia 36 Andre 204 PU har i løpet av 2009 styrket arbeidet med registrering og mottak av enslige mindreårige og barnefamilier. Det ble åpnet egne lokaler som er spesielt tilrettelagt for disse gruppene. Det er også utviklet et eget opplæringsprogram for ansatte som skal jobbe med disse gruppene. Trygghet og tillit PU har sammen med fire politidistrikter deltatt i prosjektet «Trygghet og tillit». Målet med prosjektet er å bedre forholdet mellom innvandrerbefolkningen og politiet. PU har blant annet satset på kompetansehevende tiltak i arbeid med mindreårige. Det er utarbeidet og publisert en velkomstbrosjyre på 14 språk til nye asylsøkere. Brosjyren gir praktisk informasjon om hva som vil skje i PU og gir svar på ofte stilte spørsmål. Nye lokaler for registrering av enslige mindreårige og familer, ble åpnet i 2009.

7 Identitetsundersøkelser I underkant av 4 prosent av asylsøkerne hadde pass da de ble registrert av PU. Dette skaper store utfordringer dersom de får avslag på søknad om opphold og skal uttransporteres. Avklart identitet er en forutsetning for uttransportering til hjemlandet. I tillegg kreves en aksept fra hjemlandet. Dette er forskjellig fra sannsynliggjort identitet, som benyttes i andre deler av utlendingsforvaltningen. Tall fra 2009 viser at 60 prosent av de som ble uttransportert hadde brukt mer enn ett navn under oppholdet i Norge. Fengslinger Pågripelse og fengsling er nødvendige verktøy for å arbeide med identitetsundersøkelser og for å gjennomføre uttransporteringer. Totalt fengslet PU 575 personer i Det er en økning på 57 prosent fra året før, da 366 personer ble fengslet. Årsak til fengsling Pga. ID-tvil Pga. snarlig uttransport I andre politidistrikt Totalt Straffedømte utlendinger blir prioritert for fengsling. PU har siden april 2009 deltatt i prosjektet «Åpne rusmiljøer» i samarbeid med Oslo politidistrikt og Utlendingsdirektoratet. Straffedømte utlendinger som inngår i prosjektet er blitt prioritert og fengslet frem til uttransport. Fengslinger i såkalte Dublin-saker prioriteres også, og det ble fengslet 298 personer i denne kategorien i I mange av disse sakene er det fare for unndragelse, noe som gjør fengsling nødvendig. 72 personer ble fengslet for mistanke om at de hadde skadet egne fingertupper i forkant av asylregistrering. Ødelagte fingeravtrykk kan ikke sjekkes opp mot den europeiske asylssøkerdatabasen, og personen fengsles da i påvente av at avtrykkene skal gro ut igjen. Så godt som alle blir funnet i databasen etter noen uker. Det betyr at personene er registrert i et annet europeisk land før de kom til Norge. Disse personene kan da tilbakeføres til det landet de først er registrert i, i henhold til Dublin-samarbeidet. Fengslinger i 2009 Saker overtatt fra distriktene 1% Slipte fingertupper 12% Kategori ikke registrert 2% Dublin 52% Effektueringsfengsling 24% ID-saker hvor søker har fått avslag 9%

8 Hendelse 150 nordkoreanere var fra sør Fra april 2002 og frem til august 2008 søkte i overkant av 150 påståtte borgere av Nord- Korea asyl i Norge. De fleste av søkerne kom i perioden Ingen av søkerne hadde pass eller andre godkjente reisedokumenter. I oktober 2007 avdekket PU at flere av søkerne hadde oppgitt falske navn, fødselsdato og var sørkoreanske statsborgere. Det ble derfor opprettet et eget prosjekt for å undersøke disse sakene. Samtlige asylsøknader ble systematisk gjennomgått og analysert. Informasjon ble innhentet fra både interne og eksterne aktører. Dette medførte en rekke aksjoner på forskjellige asylmottak i Norge. Av 157 søkere var fire såkalte Dublin-saker. Prosjektet omfattet derfor 153 saker. Gode resultater Prosjektet avdekket at samtlige søkere hadde oppgitt falske navn og fødselsdato i tillegg til statsborgerskap. 50 sørkoreanske pass og 11 sørkoreanske passkopier ble funnet. I tillegg fikk vi 16 tilståelser om sørkoreansk statsborgerskap under avhør. 8 Samtlige med unntak av en person var etniske nordkoreanere, som hadde hoppet av i Sør-Korea og fått statsborgerskap der. Mange av disse var i nær slekt, uten å ha oppgitt det til norske myndigheter. Prosjektet avdekket at flere av asylsøkerne trolig var blitt utsatt for kyniske menneskesmuglere, mens andre bevisst hadde misbrukt asylinstituttet. Mange av personene hadde vært i hjemlandet mens de var asylsøkere i Norge. Mistet oppholdstillatelse Elleve av de påståtte nordkoreanerne hadde fått oppholdstillatelse før PU startet arbeidet med sakene. UDI innvilget tre oppholdstillatelser med begrensninger etter oppstarten av prosjektet. Disse ble trukket tilbake da personene søkte frivillig retur til Sør-Korea. Mange av de påståtte nordkoreanerne var meldt forsvunnet fra norske asylmottak. Flere returnerte nok til Sør-Korea på egne pass. Noen av disse ble stanset i kontroll på Gardermoen idet de skulle forlate Norge. Reiser frivillig Et mindretall av personene ble uttransportert av politiet. De øvrige returnerte frivillig i samarbeid med Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Samtlige er varig utvist fra Schengenområdet. Det er så å si ikke kommet noen påståtte borgere av Nord-Korea etter at dette prosjektet startet. De gode resultatene i prosjektet er oppnådd gjennom nært samarbeid mellom PU, lokale politidistrikt, UDI, IOM, fingeravtrykksavdelingen ved Kripos, nederlandsk og sveitsisk politi, ansatte på asylmottak, den norske ambassaden i Sør-Korea og sørkoreanske myndigheter. Angret En av koreanerne uttrykte sin anger på følgende måte i et brev til polititjenestekvinnen i PU som jobbet med saken: «I dag kneler jeg med bøyd hode og ber om unnskyldning til direktøren, polititjenestemann Mona og hele den norske befolkning.» Fra grensen mellom Nord- og Sør-Korea.

9 Uttransportering Fakta 2009 Fakta personer ble tvangsreturnert 1019 reiste frivillig 122 ulike nasjonaliteter ble returnert 105 ulike land ble det returnert til 2326 personer ble tvangsreturnert 565 reiste frivillig 124 ulike nasjonaliteter ble returnert 106 ulike land ble det returnert til Totalt uttransporterte PU 4359 personer i Det er 1468 flere enn i I første halvår av 2009 ble det uttransportert 1831 personer, mens det i andre halvår ble uttransportert Av de som ble uttransportert i 2009, var det 651 personer som hadde søkt asyl og 1226 personer som ble bort- eller utvist etter lovbrudd i Norge reiste frivillig. Norsk og svensk politi samarbeidet om flere uttransporteringer i Statsborgere som oftest ble returnert etter avslag på asylsøknad eller uttransportert i samsvar med Dublin-regelverket: Land 2009 Land 2008 Somalia 249 Serbia 161 Irak 230 Eritrea 152 Eritrea 185 Russland 138 Russland 177 Irak 125 Afghanistan 166 Afghanistan 65 9 Statsborgere som oftest ble returnert etter å være bort- eller utvist: Land 2009 Land 2008 Romania 183 Romania 128 Litauen 148 Nigeria 105 Nigeria 132 Litauen 83 Polen 64 Polen 78 Somalia 38 Irak 54 De fem landene PU returnerte flest til: Land 2009 Land 2008 Italia 635 Italia 323 Spania 257 Sverige 231 Sverige 245 Polen 148 Romania 198 Serbia 140 Polen 174 Tyskland 132 Vanskelige land å tvangsreturnere til En stadig økende andel av asylsøkerne oppgir å komme fra land det er vanskelig å tvangsreturnere til. Flere av disse gruppene er blant de største nasjonalitetene blant asylsøkerne. Over halvparten av antallet asylsøkere oppgir å være fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Iran, deler av Afghanistan eller at de er statløse. Dette er land det i 2009 var vanskelig å tvangsreturnere til.

10 Returavtaler PU har i 2009 deltatt i flere møter i Koordineringsgruppen for tilbaketakelsesavtaler, som ledes av Utenriksdepartementet og som består av representanter fra Justisdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og UDI. PUs innspill til denne gruppen har blant annet resultert i at Utenriksdepartementet har prioritert å arbeide med tilbaketakelsesavtaler til landene på Afrikas horn og i Nord- Afrika. Retur av asylsøkere som skal til hjemlandet er det mest ressurskrevende arbeidet for PU. Disse har ofte ukjent identitet og samarbeider i liten grad med politiet. Dublin-saker Totalt er det uttransportert 1463 personer i kategorien Dublin i Det har vært behov for å øke antallet uttransporter i Dublin-saker og å bygge ned restansene og forhindre at saker går til realitetsbehandling. Dublinsaksbehandlerne ble tilført personell fra andre enheter, og det hadde positiv effekt for PUs måloppnåelse på dette området. Asyl og bortviste PU uttransporterte 1227 personer som var utvist eller bortvist fra Norge. De fleste av disse sakene er initiert av politidistriktene. Mange av disse er også personer som utvises etter at de har sittet i fengsel for å sone dom. PU er avhengig av politidistriktenes operative virksomhet for å avdekke utlendinger med ulovlig opphold i Norge. Mange forsvinner Ved utgangen av 2009 hadde PU effektuerbare saker i arkivet. Dette er ikke inkludert Dublin-saker av disse sakene hadde utreisefrist i Tallet inkluderer alle effektuerbare saker. Alle som får avslag på søknad om opphold, plikter å forlate landet frivillig og for egen regning. Noen forlater landet uten å informere myndighetene om dette. Norge har ingen fast grensekontroll, og har derfor ikke oversikt over hvor mange som faktisk har forlatt landet. Av restansene er i overkant av 5000 registrert som forsvunnet, og det er usikkert om disse personene fortsatt er i landet. Prosjekt straffedømte Politiets utlendingsenhet har siden april 2009 deltatt i Oslo politidistrikts forsterkede innsats mot åpne rusmiljøer. PU har samarbeidet med UDI og Oslo politidistrikt mot utenlandske kriminelle som selger narkotika. Som en del av satsingen er saksbehandlingen av pågrepne personer prioritert hos alle som deltar i arbeidet. Dette gjelder både de som har søkt asyl og de som søker asyl ved pågripelse. Målet er rask uttransport av de som ikke får opphold. Identitetsarbeidet i mange av disse sakene har vist seg å være krevende, men ca. 30 prosent av de ID-løse ble uttransportert etter at sakene ble løst. Uttransportene har vært gjennomført både til Dublin-land og til hjemland.

11 Frivillig retur Land 2009 Land 2008 Irak 374 Serbia 126 Kosovo 138 Irak 83 Russland 70 Russland 47 Serbia 67 Sør-Korea 26 Nepal 52 Nepal Afghanistan Irak Iran Korea (sør) Kosovo Nepal Nigeria Russland Serbia XXP (Palestina) Diagrammet ovenfor viser de 10 landene som IOM har returnert flest personer til I 2009 reiste 1019 personer frivillig i samarbeid med International Organization for Migration (IOM). Dette er en stor økning fra 565 i Økt fokus på frivillig retur gjennom tilbakevendingsstøtte og motivasjonskampanjer ser dermed ut til å ha økt interessen for frivillig retur. Kontoret for frivillig retur i PU vurderer de som søker om frivillig hjemreise i samarbeid med IOM. Ca. 80 prosent av alle som søker fikk aksept. Det er flere årsaker til at noen ikke får reise, blant annet at saken er til behandling som Dublin-sak, at vedkommende er straffedømt, helseårsaker med mer. Felles returfly i samarbeid med Frontex Norge har deltatt på seks charterflyvinger i Frontex-regi i løpet av Ved to tilfeller er det benyttet et eget charterfly fra Norge til flyplasser i Mellom-Europa hvor det Frontex-administrerte charterflyet har hatt avgang fra. Gjennom Frontex kommer det jevnlig tilbud om deltakelse på felles charter. I 2009 ble det gjennomført ca. 30 fellestransporter i regi av Frontex. Norsk deltakelse på Frontex-chartere Dato Destinasjon Returnerte April Albania og Kosovo 7 Juni Nigeria 4 Juni Nigeria 3 Oktober Nigeria og Gambia 7/1 Oktober Nigeria 7 November Nigeria 7 11 PU ser store gevinster ved å delta på disse fellescharterne. Ved vanskelige uttransporteringer gir dette økt sikkerhet og smidigere gjennomføring enn ved bruk av rutefly. I tillegg er det økonomiske gevinster, siden Frontex i noen tilfeller refunderer utgiftene. Spesialutsendingene PU koordinerer for tiden tre spesialutsendinger som jobber med utlendingssaker. Disse er stasjonert i Bangkok, Amman og Addis Abeba. Nytten av spesialutsendingene øker stadig etter som de er blitt bedre kjent, både i PU og blant andre brukere. Utsendingen i Addis Abeba startet våren 2009, men var før dette stasjonert i en lengre periode i Nairobi. Engasjementet til utsendingen i Rabat ble avsluttet i løpet av sommeren PU har evaluert ordningen og utarbeidet tiltak på kort og lang sikt for å øke nytten av spesialutsendingene.

12 Hendelse Tvangsreturer til Sentral-Irak Tretti irakere ble uttransportert med eget fly til Bagdad 6. desember. Totalt ble 65 irakere uttransportert i I tillegg til charterflyene, er det gjennomført en rekke enkeltuttransporteringer med rutefly. Mange politidistrikter var involvert da PU gjennomførte den første uttransporteringen til Irak etter at returavtalen var underskrevet. Politiet over store deler av landet bisto med pågripelser og ledsagelse på flyet. Av alle uttransporterte irakere, ble 33 sendt til Bagdad. De øvrige ble returnert til de kurdiske selvstyreområdene i Nord-Irak. 361 irakere reiste hjem frivillig. Etter tvangsreturene til Bagdad har det vært en stor økning av irakere som vil returnere frivillig. 12 Tretti irakere ble uttransportert med eget fly til Bagdad 6. desember.

13 Utlendingsinternatet Fakta Totalt innlosjerte I varetekt Antall overnattinger Det var en markant økning i antall utlendinger som oppholdt seg ved Utlendingsinternatet. Antall overnattingsdøgn ved internatet var totalt Det er en økning i belegget på 48,5 prosent sammenlignet med Transittavdelingen utreisekontrollerte i utlendinger over Oslo lufthavn Gardermoen. Utlendingsinternatet er tilført 37 nye stillinger. Ni av disse ble tilført fra regjeringens tiltakspakke i februar. 13 Alle som settes inn på Utlendingsinterantet fotograferes ved innsettelse. Det er prosjektert og etablert en ny avdeling for å huse familier og barn samt enslige mindreårige. Dette vil bidra til økt kapasitet ved Utlendingsinternatet. Det er foretatt omfattende rehabiliteringsarbeider. Dette omfatter alle bad, ny sikkerhetssluse mellom aktivitetssenter og internat, og kjøkkenet er oppgradert. Det er også igangsatt et omfattende kartleggingsarbeid for å bedre fremtidig brannvern. Det eksterne tilsynsrådet har gjennomførte i tilsyn, to før sommeren og tre etter sommeren. To av tilsynene var uanmeldt og to tilsyn er avholdt om kvelden. Tilsynet har i sin rapport påpekt forhold knyttet til slitasje på bygningsmasse, renhold og matservering som det er iverksatt tiltak for å forbedre.

14 Faglig forum Faglig forum er politiets viktigste arena for faglig påfyll innen utlendingsområdet. I 2009 var det ca. 240 påmeldte, noe som er rekord i antall deltakere. Justisminister Knut Storberget åpnet konferansen og var til stede begge dagene. Hovedtema under Faglig forum var ukjent identiet. Blant foredragsholdere var representanter fra Riksadvokaten, Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet. PU hadde flere innlegg om praktisk identitetsarbeid i utlendingssaker. Målet er å overføre kompetanse på identietsundersøkelser. Faglig forum ble i fjor arrangert ved Gardermoen, noe som ble godt mottatt av deltakerne. 14 Hendelse Løste 17 år gammel sak En tjenestemann i PU har løst en sak han første gang var borti for 17 år siden. Saken dreide seg om en ung, påstått somalisk mann som søkte asyl i Norge i 1992 og hans bror som kom senere. Like etter at den første mannen ble registrert, fikk tjenestemannen tips om at mannen var fra Tanzania og ikke Somalia. Politimannen tok med seg både swahilitolk og somalisk tolk til Isebakke asylmottak, hvor mannen bodde. Det viste seg at mannen overhodet ikke forsto den somaliske tolken, mens samtalen gikk greit på swahili. Som forklaring på dette sa mannen at han hadde «levd i en flyktningleir i Tanzania lenge» og derfor hadde brukt swahili istedenfor somalisk. Knivstikking i Sverige Kort tid etter dette besøket, tikket det inn en telefaks fra Interpol i Sverige. De bekreftet at mannen var gjenkjent på fingeravtrykk i forbindelse med at han hadde knivstukket to personer på et asylmottak. Også i Sverige hadde han oppgitt å være somalier. Trolig er han helt eller delvis etnisk somalier, men slekten har sannsynligvis ikke bodd i Somalia på mange tiår. Mannen ble sendt til Sverige for soning, og sonet tre måneders fengsel der. Til tross for dette fikk han senere arbeidstillatelse i Norge, selv om han var utvist fra Sverige frem til I utgangspunktet skulle han da også vært utvist fra Norge, men det skjedde ikke. Han fikk avslag på søknad om norsk pass. Bror kom også I 1994 kom mannens bror til Norge for å søke asyl. Tjenestemannen fikk tips om at de var brødre og at de egentlig var fra bydelen Majengo i Arusha, Tanzania. Selv hadde mannen oppgitt å være fra Mongambo i Somalia. Denne mannen fikk etter hvert avslag på asylsøknaden, blant annet på grunn av at språktesten avslørte en god blanding av swahili og somalisk. Begge brødrene var aktive på den kriminelle løpebane, og politimannen la ikke bort saken. Liten lapp viktig Den første av brødrene mannen som kom i 1992 hadde opplyst at han hadde en fetter og en tante i Oslo. Disse ble oppsøkt av tjenestemannen. I klesskapet til tanten lå det en bunke med fotografier

15 PU deltar i Frontex-styrke Seks ansatte i PU er med i RABIT-poolen til Frontex. Dette er en innsatsstyrke som skal kunne rykke ut raskt for å bistå andre medlemsland i plutselige akutte migrasjonssituasjoner. I tillegg til dette er ca. 20 politifolk over hele landet med i en operativ Frontex-styrke. Disse har flere ganger vært ulike steder for å bistå andre land, bl.a. Hellas, Kanariøyene, Lampedusa, Sardinia og grensen Hellas-Tyrkia. 15 som skulle være av familie i hjemlandet. Det ble også funnet en lapp med et navn, adresse og telefonnummer til en mann. Adressen var til en familie i Arusha, Tanzania. Kabalen begynte dermed å gå opp. Som forklaring på hvorfor hun hadde disse bildene i klesskapet, sa hun at hun hadde vært på ferie i Afrika, og på en eller annen måte hadde bildene og lappen «glidd» ned i hennes bag. Opplysningene og bildene ble sendt til verifisering gjennom utlendingsattacheen. Han dro til Arusha, og lokalt politi innkalte alle som bodde på adressen på lappen til politistasjonen. Først nektet alle for at det var dem som var avbildet, men til slutt tilsto familieoverhodet at det var et bilde av ham med et lite barnebarn på armen. Etterforskning stopper Av ulike årsaker stoppet plutselig lokalt politi samarbeidet og undersøkelsene i saken. Men broren som kom i 1994 ble imidlertid verifisert, og Interpol ga klarsignal for at han kunne returneres. På denne tiden hadde politiet hatt problemer med returer til mange afrikanske land, og hadde vært nødt til å ta tilbake noen personer som ikke var blitt akseptert. Derfor ville ikke Justisdepartementet at denne mannen skulle sendes hjem bare med aksepten fra Interpol. Det lyktes ikke å få reisedokumenter fra ambassaden, siden de på den tiden ikke ville samarbeide om tvangsreturer. Saken lå deretter i ro noen år. Ble utvist Politimannen glemte ikke disse to brødrene. Han la merke til at broren som kom sist dro på seg flere og flere straffesaker. I 2005 slo politimannen til. Mannen hadde en periode fått ett års arbeidstillatelse om gangen, men hadde ikke fornyet denne og hadde gått en tid uten tillatelse. Det ble opprettet utvisningssak, og Politiets utlendingsenhet fikk nødpass på den tanzanianske ambassaden i Stockholm. På dette tidspunktet var det skiftet ut personell og konsul, og disse samarbeidet vi godt med. Utvisningsprosessen gikk sin gang, og en advokat for mannen skrev brev til UDI: «Min klient har pådratt seg en psykose på grunn av at han aldri har fått pass; han har følt oppholdet i Norge som et fengsel.» Men det gjorde ikke nevneverdig inntrykk på UDI. Saken er nå endelig avgjort. I juni ble reisedokumentet hentet, og noen uker etter fulgte politimannen som startet saken for 17 år siden mannen til Tanzania.

16 Besøksadresse: Christian Krohgs gate 32, 0186 Oslo Postadresse: Postboks 8102 Dep, 0030 Oslo Telefon: Faks: Politiets utlendingsenhet Mai 2010 Opplag 1500 Design og trykk: Stens trykkeri AS Trykket på miljøpapir Bilder: Scandinavian Stockphoto Politiet

politiets utlendingsenhet

politiets utlendingsenhet politiets utlendingsenhet ÅRSMELDING 2010 2/ Et aktivt år for Politiets utlendingsenhet 4/ PUs organisasjon 6/ Registrering 8/ Identitetsundersøkelser 10/ Uttransportering 16/ Politiets utlendingsinternat

Detaljer

Årsmelding 2008 Politiets utlendingsenhet

Årsmelding 2008 Politiets utlendingsenhet Årsmelding 2008 Politiets utlendingsenhet Viktige hendelser i 2008 2 2008 har vært et år preget av høy aktivitet i Politiets utlendingsenhet (PU). Vi registrerte i alt 14 302 asylsøkere. Det er 7852 flere

Detaljer

politiets utlendingsenhet

politiets utlendingsenhet politiets utlendingsenhet ÅRSMELDING 2011 PU registrerer asylsøkere som kommer til Norge, fastsetter identitet og uttransporterer personer uten lovlig oppholdstillatelse i Norge. I tillegg drifter vi Politiets

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015 PU og UTSYS 8. September 2015 Politiets utlendingsenhet (PU) Etablert 1. januar 2004 for å styrke, effektivisere og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet Pr september 2015: 623 faste ansatte +

Detaljer

Det vises til brev av 30. april 2010 fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det anmodes om månedlig innrapportering om uttransporteringer.

Det vises til brev av 30. april 2010 fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det anmodes om månedlig innrapportering om uttransporteringer. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001621-/MON 2014-08-06 Månedsrapport for juli 2014 Det vises til brev av 30. april 2010 fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Det er et mål at personer uten lovlig opphold returneres raskt, og primært med assistert retur, men om nødvendig med tvang.

Det er et mål at personer uten lovlig opphold returneres raskt, og primært med assistert retur, men om nødvendig med tvang. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2014/04527-1 05.12.2014 Status uttransporteringer av lengeværende barn I tildelingsbrevet for 2014 har

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

politiets utlendingsenhet

politiets utlendingsenhet politiets utlendingsenhet ÅRSMELDING 2012 2 leder sjef pu 4 PUs organisasjon 6 Registrering 8 Identitetsundersøkelser 10 Uttransportering 15 Politiets utlendingsinternat 18 Kompetanse og bistand Utgiver:

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

POLITIETS UTLENDINGSENHET ÅRSMELDING 2013

POLITIETS UTLENDINGSENHET ÅRSMELDING 2013 POLITIETS UTLENDINGSENHET ÅRSMELDING 2013 En typisk dag i PU En typisk dag i PU Innhold 9 Uttransportering Innsettelser på internatet Antall saker i retten Registreringer Utgiver: Politiets utlendingsenhet,

Detaljer

Årsrapport 2004. Politiets utlendingsenhet

Årsrapport 2004. Politiets utlendingsenhet Årsrapport 2004 Politiets utlendingsenhet arsmelding.indd Sec1:1 22-04-05 13:30:42 PU avslørte 72 pass som falske i 2004. Over 93% av de registrerte asylsøkerne kom uten gyldige IDdokumenter. arsmelding.indd

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Årsmelding 2005. Politiets utlendingsenhet

Årsmelding 2005. Politiets utlendingsenhet Årsmelding 2005 Politiets utlendingsenhet Innledning 2 Endringer i organisasjonen Politiets utlendingsenhet (PU) har lagt bak seg sitt andre leveår et år som var preget av endringer innen vårt arbeidsområde.

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Årsmelding 2007 Politiets utlendingsenhet

Årsmelding 2007 Politiets utlendingsenhet Årsmelding 2007 Politiets utlendingsenhet Viktige hendelser i 2007 Dyktige medarbeidere har gjort 2007 til et år preget av høy aktivitet og gode resultater innen alle våre kjerneoppgaver. Utfordringen

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Årsmelding 2006 Politiets utlendingsenhet

Årsmelding 2006 Politiets utlendingsenhet Årsmelding 2006 Politiets utlendingsenhet Viktige hendelser i 2006 Identifisering og uttransportering av kriminelle les mer på sidene 7 og 12 2006 har vært et aktivt år der vi har jobbet spesielt med identifisering

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk 1. august 2004 Innvandringspolitikk 02.08.04 13:22 Side 2 I Norge er innvandringen regulert og kontrollert. Innvandringens omfang og karakter må

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Migrasjon 2012. Fakta og analyse

Migrasjon 2012. Fakta og analyse Migrasjon 2012 Fakta og analyse 01 Fakta om migrasjonen i 2012 Beskyttelse (asyl) 9 800 personer søkte om beskyttelse. De største søkerlandene og innvilgelseslandene var Somalia, Eritrea og Afghanistan.

Detaljer

Migrasjon 2012. Fakta og analyse

Migrasjon 2012. Fakta og analyse Migrasjon 2012 Fakta og analyse 01 Fakta om migrasjonen i 2012 Beskyttelse (asyl) 9 800 personer søkte om beskyttelse. De største søkerlandene og innvilgelseslandene var Somalia, Eritrea og Afghanistan.

Detaljer

Det gis også reintegreringsstønad for tvangsreturnerte til Afghanistan, jf. pkt. 9.

Det gis også reintegreringsstønad for tvangsreturnerte til Afghanistan, jf. pkt. 9. Vedlegg 1: Regelverk for individuell stønad til reise til og reintegrering i hjemlandet ved assistert retur - Statsbudsjettet for 2016, kapittel 490, post 72. Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01863-5 008 13.01.2012 Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Misbruk av ID-dokumenter 2013

Misbruk av ID-dokumenter 2013 Misbruk av ID-dokumenter 2013 1 Misbruk av ID-dokumenter 2013 2 Misbruk av ID-dokumenter 2013 Nasjonalt ID-senter, august 2014 Misbruk av ID-dokumenter 2013 3 4 Misbruk av ID-dokumenter 2013 Innhold Sammendrag...5

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige 22. September 2015 v/miriam Steinstø Haugen, rådgiver UDI Regionkontor Vest Agenda Situasjonsbildet

Detaljer

En gjennomgang av Norges internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning og praksis. Internering og fengsling av asylsøkere

En gjennomgang av Norges internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning og praksis. Internering og fengsling av asylsøkere En gjennomgang av Norges internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning og praksis Internering og fengsling av asylsøkere Hovedfunn og anbefalinger NOAS rapport om internering og fengsling av asylsøkere

Detaljer

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24. Ifølge adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 15/3265 - KKO 13.11.2015 HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID I NORGE (INFOR- MASJON OM ADGANG TIL

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-007057ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Dommeren

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF.

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Dette er en tilleggsavtale til avtale mellom H, FrP, KrF og V på asyl- og innvandringsfeltet. Følgende er allerede besluttet: Det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 NORSK NORSK ÅRSRAPPORT 00 ÅRSRAPPORT 00 Tall og fakta Tall og fakta Innhold ENDRING OG FORNYELSE 0 Forord... Omstilling en del av hverdagen... Lederne i UDI... UDIs samarbeidspartnere... 7 Økt innvandring,

Detaljer

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE UDI v/sverre Fiskaa Postboks 8108 Dep. 0032 Dep. Deres ref. Vår ref. Dato 12/887-1 15.05.2012 IWA - SVAR PÅ HENVENDELSE OM PROFORMAEKTESKAP, IDJUKS OG FLERE

Detaljer

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge Molde 17.10.2011 Flyktninger og asylsøkere i Norge Hvilke minoritetsgrupper har vi i n Asylsøkere n Flyktninger n FN-kvoteflyktninger Norge n Kvinner/menn utsatt for tvangsekteskap n Transnasjonale ekteskap

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett POLITIET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres neferanse Vår referanse Dato 201000851-201002042-3 17.03.2010 Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett Oslo politidistrikt oppfatter

Detaljer

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen 1. Prioritering av saken rutiner etter hvor søkeren er i saksforløpet 1.1 Når en person søker beskyttelse ved pågripelse 1.2 Søkeren

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Ny innledende asylsaksbehandling

Ny innledende asylsaksbehandling Ny innledende asylsaksbehandling 1.9.20 Møte i referansegruppen Oppdraget fra Justisdepartementet Utrede konsekvenser av to alternative løsninger: Forslag fra UDI, jf. brev av 1.3.20 UDI overtar alle oppgaver

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Rapport for 2016 Forebyggingsseksjonens talloversikt for: minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og

Detaljer

POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET

POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato Unntatt offentbghet 11/1732 201100719 15.08.11 Innspill til høringsbrev utlendingsmyndighetenes

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Det kongelige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Høringssvar fra politiet - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1666-6/LRI 23.05.2014 Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Misbruk av ID-dokumenter 2012

Misbruk av ID-dokumenter 2012 Misbruk av ID-dokumenter 2012 Innhold Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rapportens oppbygging... 3 1.3 Definisjoner og begrepsbruk... 4 1.4 Metode og datagrunnlag... 5 1.4.1 Statistikkmaterialet...

Detaljer

Menneskehandel i Norge

Menneskehandel i Norge Menneskehandel i Norge Tove IR. Eriksen Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel Disposisjon: Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM) Hva er menneskehandel? (Juridisk rammeverk)

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Tall og fakta 2007. Utlendingsdirektoratet NORSK

Tall og fakta 2007. Utlendingsdirektoratet NORSK Tall og fakta 27 Utlendingsdirektoratet NORSK Innhold Forord 3 Migrasjon til Norge 4 Land i fokus 5 Arbeidsinnvandring 6 Familie og arbeid 9 Familieinnvandring 9 Utdanning 11 Visum 12 Statsborgarskap 15

Detaljer

Tilleggsnummer om asylankomster

Tilleggsnummer om asylankomster Tilleggsnummer om asylankomster Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen 30.10.2015 Utvikling i antall asylsøknader 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 sep.14 okt.14 nov.14

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Du kan lese om følgende temaer:

Du kan lese om følgende temaer: N o r s k I N F O R M A S J O N T I L A S Y L S Ø K E R E I N O R G E 1 Denne brosjyren er utarbeidet av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Identitet: irakere i Norge

Identitet: irakere i Norge Identitet: irakere i Norge Nasjonalt ID-senter ønsker å takke alle som har bistått med informasjon og hjelp i arbeidet med denne rapporten. Vi ønsker å rette en særlig takk til referansegruppen som har

Detaljer

Innstramminger i utlendingsloven

Innstramminger i utlendingsloven Innstramminger i utlendingsloven Publisert 07. april 2016 Dette er en kort oppsummering av de viktigste forslagene til endring i utlendingsloven som er lagt frem for Stortinget 5. april 2016. Endringene

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten 1 Asylmottak - Beboere i mottak fordelt på aldergruppe januar 2012 Alder Antall 0 5 år 1 918 6-10 år 909 11 17 år 971 Voksen 12 034 Totalt 15 832 2 Asylmottak beboere fordelt på status første halvdel 2011

Detaljer

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet Oslo 01.09.2006 Innvandringsavdelingen Postboks 8019, Dep. 0030 OSLO Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig

Detaljer

Kva gjorde U D I i 2011?

Kva gjorde U D I i 2011? 01 Kva gjorde U D I i 2011? UDI skal leggje til rette for ønskt og lovleg innvandring og sørgje for at dei som oppfyller vilkåra, får komme til Noreg. Samtidig har vi ein kontrollfunksjon og skal passe

Detaljer

Representantforslag 116 S

Representantforslag 116 S Representantforslag 116 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja Dokument 8:116 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei

Detaljer

ERITREA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014

ERITREA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 ERITREA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 1845 asylsøkere fra Eritrea - (782 søkere i første halvår 2013). Det var den største nasjonaliteten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften

Detaljer

Nasjonalt ID-senter. Postboks 8091 Dep., 0032 Oslo Telefon: 22 69 90 22 Org.nr: 996 879 828

Nasjonalt ID-senter. Postboks 8091 Dep., 0032 Oslo Telefon: 22 69 90 22 Org.nr: 996 879 828 32 Misbruk av ID-dokumenter 2014 Nasjonalt ID-senter Postboks 8091 Dep., 0032 Oslo Telefon: 22 69 90 22 Org.nr: 996 879 828 E-post: postmottak@nidsenter.no www.nidsenter.no facebook.com/nidsenter twitter.com/nidsenter

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO Postadresse: ARBEIDS- 06 INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8059 Dep, MOTTATT 0031 Osio Integrerings- og mangfoldsdirekto atet 6 MAI 2009 Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Erfaringer fra en kommune som driver mottak - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Andel av befolkninga som er innvandrere og norsfødte med innvandrerforeldre 18,0 % 16,0 % 15,6 % 14,0

Detaljer