Helsepolitisk dokument Vedtatt av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsepolitisk dokument Vedtatt av 12.11.2007"

Transkript

1 Helsepolitisk dokument Vedtatt av Studentenes helse kommer like mye an på psykososiale forhold som for eksempel ernæring, fysisk aktivitet og hvordan en takler stress, som hvor lang køen til studenthelsetjenesten er. Det er derfor viktig at studenthelsepolitikk utformes med et helhetlig helseperspektiv der ulike organer og organisasjoner som påvirker studentenes helse har et tett samarbeid. Velferdstinget ønsker derfor å legge spesielt vekt på forebygging, kurs og informasjonsarbeid i dette dokumentet. 1.0 Forebygging, kurs og informasjonsarbeid Det finnes mange organer i SiO og organisasjoner på studiestedene som tilbyr forebyggende tiltak, kurs, informasjonsarbeid og andre virksomheter som påvirker studentenes helse. Studenthelsetjenesten driver forebyggende arbeid for psykiatriske-psykologiske lidelser med blant annet kurstilbud. Studentrådgivningen har også en rekke kurs. Samtidig spiller også idretten og kafeene med deres tilbud til studentene en viktig rolle for studentenes helse. I tillegg har Skeivt Forum tilbud for skeive, og KIK- selvforsvar og grensesetting har selvforsvarskurs for jenter. I dette arbeidet er det viktig at de ulike aktørene har god kontakt og samarbeider godt, og hvor studenthelsetjenesten spiller en aktiv rolle som informasjonsformidler. - Det bør utarbeides en nettside og felles brosjyre for alle disse og lignende aktiviteter slik at det blir mer oversiktlig for studentene hvor de skal henvende seg dersom de ønsker forebygging, kurs og informasjon om helse. 1.1 Vold, trakkasering og diskriminering Vold og diskriminering er et stort samfunnsproblem. Det er viktig at studenter som blir utsatt for vold eller andre traumatiske opplevelser har et godt tilbud de kan benytte seg av. Både informasjon, grupper og individuell oppfølging bør være tilgjengelig for ofre for vold. Samtidig ser vi at enkelte grupper er mer utsatte enn andre. Velferdstinget velger derfor å sette spesielt søkelys på skeive, minoriteter og vold mot kvinner Skeive, homofile og lesbiske Skeive, homofile og lesbiske, er en gruppe som utsettes for mobbing, vold og diskriminering på grunn av sin seksuelle legning, og har som gruppe dårligere psykisk helse enn majoriteten av studentmassen. Det er derfor viktig at skeive, homofile og lesbiske, får et spesielt tilbud for problemer og utfordringer de møter. - Studenthelsetjenesten bør ta ansvar og i samarbeid med Skeiv Ungdom og Skeivt Forum utarbeide et godt tilbud for skeive, homofile og lesbiske Minoriteter Studenter med minoritetsbakgrunn opplever gjerne andre helseutfordringer enn majoriteten av studentmassen. I studenthverdagen har studenter med minoritetsbakgrunn oftere større språklige utfordringer, opplever større grad av kulturproblematikk og kan utsettes for rasisme. Dette kan være en ekstra belastning som igjen kan påvirke helsa negativt. Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) driver ulike aktiviteter knyttet til utfordringer minoriteter møter. De driver blant annet med veiledning, språkhjelp og oppfølging av studenter med minoritetsbakgrunn. Dette er tiltak Velferdstinget synes er svært positive. I dag har MiFA

2 kontakt med studentrådgivningen, dette er en kontakt vi håper styrkes og at også studenthelsetjenesten draes inn i samarbeidet. - Vi mener studenthelsetjenesten og studentrådgivningen sammen med MiFA bør utarbeide et godt tilbud for studenter med minoritetene Vold mot kvinner Vold og seksuell trakassering mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser anslår at mellom og kvinner utsettes for vold i nære relasjoner hvert år. 1 I NIBRs voldsundersøkelse fra 2005 oppgir hver femte spurte kvinne at hun har blitt prøvd voldtatt av menn utenfor parforhold og hver tiende kvinne har opplevd voldtekt. Vold mot kvinner er svært alvorlig for de utsatte, men skaper også utrygghet blant de fleste kvinner. Det er derfor viktig at det også gies spesielle tilbud til kvinner mot seksualisert vold. Det er vanskelig å vite hvordan man kan bekjempe og løse dette problemet. KIK selvforsvar og grensesetting er en gruppe som i samarbeid med Studentidretten tilbyr selvforsvarskurs for jenter. Selvforsvarskursene har grensesetting som hovedfokus, men lærer også jenter hvordan man best skal håndtere truende situasjoner. KIKs erfaringer er at jenter som sliter med angst når de går alene på natterstid sier at de takler slike situasjoner bedre etter selvforsvarskurs. KIKs erfaring er også at jentene som har deltatt på kursene sier at de i større grad er rustet til å si i nei til alvorlig og mindre alvorlig seksuell trakassering, og er mer forberedt på å takle truende situasjoner. Selvforsvarskursene er derfor et godt tiltak for å lære jenter selv å sette egne grenser, og hjelper jenter til å takle frykt knyttet til seksualisert vold. Velferdstinget mener økonomisk støtte av selvforsvars er viktig for å bedre psykisk helse for jenter og ønsker derfor å styrke tilbudet ved SiO. Problemet med seksuell trakassering er at problemet ikke er godt nok kartlagt. Velferdstinget støtter derfor Studentparlamentets krav om kartlegging av seksuell trakassering. Velferdstinget vil: - Utarbeide god informasjon og et godt tilbud for utsatte jenter. Gjerne i samarbeid med andre aktører i Oslo - Øke bevilgningene til KIKs selvforsvarskurs med mål om å øke kapasiteten og redusere prisen. - Opprette samtalegrupper for ofre for seksuelltrakassering og vold. 1.2 Kjønnsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer Velferdstinget mener det er viktig at det gis god og tilstrekkelig informasjon om kjønnsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer. Vi støtter derfor studenthelsetjenestens sitt arbeid med forebyggingstiltak som blant annet bedre tilrettelegging av klamydiatesting. Vi støtter også Velferdstingets tidligere vedtak om at det skal gis ut gratis kondomer på alle student puber. Derimot må det i samarbeid med studentpubene arbeides for en bedre distribuering av kondomene, som nå tenderer til å bli liggende på Velferdstingets egne kontorer. 1.3 Ernæring 1

3 Ernæringsproblemer er en av de viktigste helseutfordringene man står ovenfor ellers i samfunnet. Vi ser dessverre også at studenter sliter med overvektighet, mens andre med spiseforstyrrelser. Velferdstinget støtter derfor kafeenes arbeid for et mer sunnere mattilbud. Kurs og veiledning for studenter med overvektighetsproblemer og spiseforstyrrelser og matlagingskurs for internasjonale studenter er også aktiviteter vi støtter. Samtidig mener vi at disse tiltakene bør satses mer på og utvides. 1.4 Stressforebyggende tiltak Tallene for studenter med stressplager er skremmende. Det er ofte lettere å forhindre stressrelaterte lidelser enn å behandle dem. Vi mener derfor studenthelsetjenesten bør ha en aktiv stressforebyggende politikk. - Studenthelsetjenesten bør lage plakater med råd om hvordan man ikke pådrar seg senebetennelse, muskelsmerter, migrene og andre stressplager i studietiden. Plakatene bør inneholde 10 råd om hvordan man skal lese, ta pauser, gjøre øvelser, trene for å hindre stress plager - Lage lignende løpesedler som deles ut under eksamensperioden - Fysioterapeutene bør avholde gratis kurs i hvordan man kan gjøre øvelser for å forhindre muskelsmerter og senebetennelser. 1.5 Alkohol SIRUS rapport om studenter og rusmidler viste at forbruk av alkohol er høyt, men mer skremmende viste den at forbruket har økt drastisk de siste årene. Vi mener studenthelsetjenesten sammen med studentene må ta sin del av ansvaret å motarbeide dette. Velferdstinget mener derfor samarbeidet med Studentparlamentet ved Universitet i Oslo med å samarbeide med ulike studentorganisasjoner ved lærestedene er et svært viktig initiativ. Studenthelsetjenesten tilbud om selvtest for alkoholproblemer også er et bra tilbud. 2.0 Behandling Studenthelsetjenesten tilbyr både allmennmedisinske tjenester, psykiatrisk-psykologiske tjenester, fysioterapi, tannhelse, akutt hjelp og samarbeid med ANSA (Fellesorganisasjon for utenlandsstudenter). Siden Studentparlamentet vedtok et helsepolitisk dokument i 2002 har det skjedd en del endringer. Studenthelsetjenestens lokaler er ferdigbygget og man har etablert en tannhelsetjeneste. Studenthelsetjenesten har også begynt å ta 100 kroner i egenandel for studenter som ikke har fastlege ved helsetjenesten, og de prioriterer fastlegestudenter. Dette er ordninger Velferdstinget støtter og mener bidrar til at flere studenter velger fastlege hos studenthelsetjenesten. Forsatt ser vi at studenthelsetjenesten sliter med lang kø og har få fastlegepasienter. 2.1 Lang kø Ofte er det opp til 4 ukers ventetid på vanlig time hos lege, noe som fører til at mange studenter velger lege et annet sted. Et av studenthelsetjenestens hovedfokus bør være å redusere kø. - Det bør ansettes helsesøstere som kan ta unna de studentene som ikke trenger legehjelp, men kan klare seg med en helsesøster (prevensjonskonsultasjoner, kjønnsykdommer, lettere psykisk besvær, svangerskapskontroller) - Gjennomføre en kostanalyse der størrelsen av kapasitetsøkning og følgende kostnader av utvidelse av åpningstider beregnes.

4 2.2 Fastlege Et stor problem ved studenthelsetjenesten er at studentene ikke har fastlege der. Dette fører til store økonomiske tap for studenthelsetjenesten. Dette er tapte midler som kunne ha vært med å forbedre tilbudet. Vi mener studenthelsetjenesten bør ha som mål å fylle opp kapasiteten innen neste høst. - Studentenhelsetjenesten må forbedre Internett-tjenestene hvor man bytter fastlege - Fortsette å prioritere fastlegepasienter og ta egenandel på studenter som ikke har fastlege ved studenthelsetjenesten. 2.3 Egenandel og internasjonale studenter Velferdstinget i Oslo ser at økt internasjonalisering også medfører et økt press på velferdsgodene. Økt internasjonalisering er et resultat av at Norge oppfyller sine forpliktelser i Bologna-prosessen og implementeringen av Kvalitetsreformen. Ettersom dette er prosesser som er initiert av Stortinget, er det rimelig at institusjonene og samskipnadene ikke bærer disse byrdene uten tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. I dag har internasjonale studenter tilknyttet SiO, i likhet med norske studenter som har studenthelsetjenesten som fastlege, rett til gratis konsultasjonstime hos helsetjenesten ved Studentsamkipnaden i Oslo (SiO). Velferdstinget i Oslo mener det er grunnleggende at internasjonale studenter, skal behandles likt og reelt sett ha den samme tilgang til velferdsgoder gjennom SiO som norske studenter. Dersom vi mener alvor med et åpent, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, må ikke internasjonale studenter føle seg behandlet som annenrangs studenter, heller ikke i velferdstjenester tilknyttet SiO. Mange internasjonale studenter kommer i tilegg fra land med et langt lavere lønns- og kostnadsnivå enn Norge, og innføring av egenandel vil kunne skape en situasjon der internasjonale studenter av økonomiske årsaker ikke vil oppsøke helsetjenesten, og dermed heller ikke få den medisinske behandlingen deres sykdomssituasjon skulle tilsi. Velferdstinget i Oslo vil derfor fortsatt bevare ordningen med gratis konsultasjonstime hos lege for internasjonale studenter, og er dermed motstander av innføring av en egenandel. Velferdstinget i Oslo mener også at det er grunnleggende at andre priser for tjenester innen helsetjenesten skal være like for norske og internasjonale studenter. I tillegg er det viktig at internasjonale studenter får den informasjonen de trenger om hvilke rettigheter har og hvilke helsetjenester fra SiO man har tilgang til, slik at det ved en sykdomssituasjon vil være enkelt for studenten å finne ut hvor de skal henvende seg. 2.4 Tannhelsetilbudet Det har vært en stor seier for studentene å få etablert et tannhelsetilbud ved studenthelsetjenesten. Per i dag finansieres ikke tannhelsetjenesten av semesteravgifta, men nyter godt av fristasjonsprinsippet. Samtidig bidrar SiO til å dekke oppstartskostnader. Dette er en god finansieringsmodell som bør forstette. Derimot dekker tilbudet langt i fra studentens behov og bør derfor utvides. Velferdstinget har derfor satt tannhelse som et av sine tre hovedprioriteringer til SiOs budsjett i Tannhelsetjenesten bør i samarbeid med andre aktører i Oslo se på hvordan man kan skape et godt og rimelig tilbud for studentene. - Gjennomføre en kostanalyse der størrelsen av kapasitetsøkning og følgende kostander av utvidelse av åpningstider beregnes.

5 - Studentparlamentet ønsker at tannhelsetjenesten og det odontologiske fakultet skal fortsette sin dialog. Det odontologiske fakultet bør videreføre ordningen med redusert pris for SiO-studenter, og bedre markedsføringen av dagens tilbud - Ansette flere tannleger dersom dette er praktisk gjennomførbart

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget

Arbeidsprogram for Velferdstinget Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

Hovedprogram for KrFU 2012-2016

Hovedprogram for KrFU 2012-2016 Hovedprogram for KrFU - Oktober Innhold Ideologi... Grunnverdiene i den kristendemokratiske ideologi... Menneskeverd... Nestekjærlighet... Forvalteransvaret... Kristendemokratisk ideologi... Personalisme...

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år

Detaljer

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE GUNDERSEN & AINA WINSVOLD notat nr 8/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan Til Helsedepartementet 19.01.2011, Oslo Ref: 6.4 MW Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan s høringsuttalelse om arbeid og helse I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

Psykisk helsetjeneste for studenter

Psykisk helsetjeneste for studenter Rapport Psykisk helsetjeneste for studenter Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Avgitt 16. oktober 2008 ROEBYGGE : FOLKEHELSE : HELSETILTAK : ERNÆRING : HELSE : LEGEMIDLER

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer