Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09"

Transkript

1 Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell Temabord 1 møteplasser/nettverk gruppeleder Irina Greni Gruppeoppgave: Hvordan kan vi ivareta fremtidens behov for de gode møteplassene og nettverkene på Fjell? Det er en utfordring at møteplassene forsvinner fra Fjell! Viktig med andre tilbud enn fotball. Foreninger bør passe for alle. Frivillig arbeid må støttes. Forslag: Lage en multifunksjonell hall som inneholder svømmehall, kulturhus, kino, bibliotek og idrettshall. Det må også være tilbud for eldre i hallen. Fotballbanen bør være tilgjengelig for beboerne. Et signalbygg hvor folk må komme, en sentral møteplass og samlingssted som skaper tilhørighet. Kjøpesenter og bydelshus og postkontor. Gate med småbutikker Bord og benker ved blokkene Lokaler for håndverk / hobby / møteplass. Viktig å ivareta håndtverkstradisjonene- et sted hvor kvinner møtes på tvers av nasjoner. Massala bør flyttes tilbake. Fysiotek på Fjell En lokal buss som stopper på sentrale steder Viktig å kople formelle og uformelle møteplasser Redusere byråkrati slik at det blir lettere å etablere små virksomheter. Bidra til å skape arbeidsplasser, spesielt viktig å få kvinner ut i arbeid. 2. Temabord 2 Grøntarealer / gangstier gruppeleder Kari Jokstad Gruppeoppgave: Hvordan kan vi ivareta og videreutvikle grøntarealene og gangstiene i et langsiktig perspektiv? Stigmatiseringen av Fjell skal være mindre om 10 år! Fjells styrke: Mange unge! Skolen som samlingspunkt- lett tilgjengelighet til skolen Luftegård for hunder. Et areal hvor hunder kan løpe fritt (andre siden av Dumpa) Er bra med grøntanlegg og stier i dag, men dårlig standard / tilrettelagt (ikke universell utforming), manglende lyssetting og vedlikehold. Mange går tur langs veiene der det er belysning. Opprustning av veier og gangstier. Tiltak: Gangsti langs Fjellsveien mot Skoger. Behov for større grep: Parkområder med vann/vannområder, kulper etc mellom blokkene, (solcelledrevne pumper) Åpent sykehjem besøk fra barnehager og skoler. Intervjue de gamle, de som har bodd her lenge. Samle de gode historiene. Åpne kafeteriaen på Fjell BOSS Sansehage tilknyttet Fjell BOSS. Utnytte grøntarealet bak Fjell BOSS. Stier inn til institusjonen. Utnytte et fantastisk område med flott utsikt! Parsellhager - Nyetablere grønnsakshager med nyttevekster overalt hvor alle kan plukke og spise.

2 La beboerne i 1.etasje i blokkene få bruke arealet rett utenfor leilighetene. Skileik (-renn) i Dumpa Få orden på parkeringsforholdene. Det virker slitt og det er for få parkeringsplasseretablere parkeringsområder utenfor bebyggelsen. ( Ikke alle kan ha bilene sine rett utenfor blokken) Aktivitetsområder utenfor døra -aktiviteter. (eks sandvolley, gjerde inn for basketball) Øke trafikksikkerheten for myke trafikanter på skoleveien og veien til bo- og servicesenteret. Ringbuss til blokkområde og Fjellsenteret. Kanskje folk vil bruke senteret da? Grill- og picknicområder noen bruker Dumpa til det. Gjøre mer ut av Dumpa (eks: gulv og scene til forestillinger mm) Mange går over kunstgressbanen er det gjerder eller andre hindringer for ferdsel til fots i dag? Ringbuss Senteret som et sentrum?? Beboere i 1. etg kan vedlikeholde / benytte deler av bakkearealet 3. Temabord 3. Boliger og fellesbygg gruppeleder Berit Åsnes Gruppeoppgave: Hvordan kan vi utnytte og videreutvikle fellesområder og felles bygg i et langsiktig perspektiv? Bydelsutvikling og den fysisk utviklingen henger sammen med og folkehelsedelen. Målsetningen er å bli enda mer fornøyd, løfte Fjell enda mer som bydel og få inn felles funksjoner. Parkering: Nok parkeringsplasser til alle (0,7 dekning) Ikke ta Dumpa i P-plass utviklingsområde for fritid Bydelshuset er bra Aktivitetskompaniet Borettslagene: Det bor ca 3550 personer i borettslagene på Fjell leiligheter i 1. etg kan bli omsorgsboliger ( m 2 i underetasjen. Skolen: Skolen er i dårlig forfatning og det må vurderes om den skal renoveres/bygges om En ide kan være skolen som signalbygg med åpning fra kl 7:00 21:00. Det er mange familier med en arbeidsinntekt - skolen kan også brukes til kvalifisering av voksne til et yrkesliv og dermed bidra til å bedre levekårene. Bystyrevedtak om husleie for å leie skolen stenger folk ute da og det er også dyrt å leie bydelshuset. Gymsalen på skolen kan også brukes til familiearrangementer. Det må ikke kreves husleie for dette. Bedre gymsal hus for fysisk utfoldelse trengs. Bydelshall stor flerbrukshall plassering må avklares. I dag er det mangel på gymsal på Fjell skole 20 timer i uken. Lage et skolebygg som bruker mindre energi enn i dag.

3 Gangveiene : er dårlig vedlikeholdt. Noen stopper opp, andre mangler asfalt. Det kan lages akebakke fra barnehagen til skolen. Det er plass til sandvolleybane på nedsiden av bydelshuset. Det mangler benker Gangstier/rundløype gjennom bebyggelse med lyssetting og godt underlag/asfalt. Universell utforming og tilgjengelighet for alle, både personer i rullestol og for folk med andre behov. Eldre tør eksempelvis ikke gå opp til bydelshuset pr i dag da det er for bratt og for mørkt. Tribunen bør forbedres. Rørlagte bekker bør graves fram igjen i dagen Fontene på Fjell Fjellsenteret ønskes revet Biblioteket må beholdes i bydelen 4. Temabord gruppe 4. Oppvekst I gruppeleder Ragne Buer Gruppeoppgave: Hvordan er det å vokse opp på Fjell i dag og hvordan kan vi møte fremtidens utfordringer? Kontinuitet i tilbudene Tilgjengelighet til tilbudene Utvikle felles møteplasser Ansette koordinatorer nøkkelpersoner Utfordringer ift privatøkonomi Forslag: 1. Idrett: Buskerud idrettskrets/staten slutter å gi midler til Fjell fordi Drammen kommune ikke gir midler. Det blir problemer for idrettsarbeidet på Fjell som engasjerer 200 unger. Viktig med kommunal støtte til idretten på Fjell. Fjell mangler et eget idrettslag (Da Drafn forsvant, forsvant tilbudene) Viktig med stabil forutsigbar fysisk aktivitet og lønnede instruktører Bruke fotballbanen og bygge en flerbrukshall der, men må ha fotballbane. Medlemskap i idrettslag koster mye - økonomiske begrensninger. Få med foreldre - legge til rette for dugnad Folk begynner å venne seg til organiserte tiltak. Lista blir lagt på et nivå foreldre ikke klarer å følge opp. Fjell samfunnet er fremdeles i støpeskjeden alle kjenner ikke naboene, må ta kontakt ansikt til ansikt. 2. Grøntområder: Lekeapparater - lekeområder/grønt områder må oppjusteres. For eksempel bruke Dumpa. 3. Skolen: God samhandling på og med skolen på Fjell

4 Jobbes godt i skoler og barnehage Bygge ut fjell skole og la den bli et knutepunkt for alle aktiviteter. Tverrfaglig bemannet/rinkeby modell. 4. Samarbeidsorganisasjoner: Minoritetsorganisasjonene er viktige samarbeidsorganisasjoner 5. Etterlyser butikker på Fjell. 6. Kulturskolen er for dyr. Behov for en egen kulturskole på Fjell.Mange på Fjell har dårlig råd. 7. Tilbud til mødrene - utnytte barnehagens lokaler mer. 5. Temabord 5 Oppvekst II gruppeleder Patricia Emeci Gruppeoppgave: Hvordan er det å vokse opp på Fjell i dag og hvordan kan vi møte fremtidens utfordringer? Lytte til den enkelte for å kartlegge individuelle behov for opplevelse Skape gode møteplasser Skape positiv identitet Bygge stoltheten over sin egen opprinnelse! Foreldre er nøkkelpersoner! 6. Temabord 6 Aktivitet, kultur og fritid gruppeleder Ingar Strøm Andersen Hvordan ivareta og utvikle tilbud innen aktivitet, kultur og fritid i et langsiktig perspektiv? Tilbud må være gratis (billig) for barn og unge Utvide/videreutvikle utstyrsbase der unger kan låne utstyr til sport/friluftsliv Idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter må tilbake til bydelen (lite pr. i dag) Vi trenger flere anlegg (idrett) Anlegg skaper aktivitet! Fritidstilbud må markedsføres bedre (bydelsavis/nettsider for bydelen?) Legg link på kommunens nettside om Fjell Hva skjer i bydelen i tiden fremover? Det bør legges til rette for flere trygge frilek-områder (som Dumpa - god belysning viktig) Borettslagene må fortsatt bidra til sosiale sammenkomster (grill-/julefester). Fremmer integrering og samhold i bydelen Bydelsdagen på Fjell, HURRA!! Slike sosiale møteplasser skaper trygghet og samhold Videreutvikle skolene som fritidsarenaer (skolene oppleves som trygge av de fleste) Kirken bør utvikle flere gode (også livssynsnøytrale) tilbud som barnesangtilbudet Gøy med musikk, 2-8 år. Konsertene i kulturkirken Fjell er bra, og bør videreføres Tilbudet Inkludering i idrettslag fungerer bra. Bør videreføres. Biblioteket er en god fritidsarena Frivilligheten må videreutvikles - Vanskelig å få til noe uten Flere tilbud om kurs/aktiviteter på Fjell bydelshus i regi av kommune/private aktører (jfr. populært standarddans-kurs for barn) er ønskelig

5 7. Gruppe 7 Utdanning gruppeleder Glenny Jelstad Hvordan kan vi legge til rette for et utdanningstilbud som er tilgjengelig, relevant og motiverende for flest mulig? Vårt utgangspunkt er at den største utfordringen er lavt utdanningsnivå i den voksne befolkningen og dårlige sosioøkonomiske forhold. ( se idea store-london satsing i Groruddalen) Mange av elevene kommer fra ressurssvake hjem, problemfamilier og får hjelp fra barnevernet. Fattigdomssatsing så alle kunne delta! Gruppen mener kommunen bør fordele kommunale boliger bedre i alle bydelene slik at det ikke blir for mange ressurssvake familier samlet på et sted. Mange barn trenger mye voksenstøtte. Det at barna er flerspråklige har ingen betydning, det er den sosiale bakgrunnen som er viktigst. Drammen kommune bør verdsette det å være flerspråklig mer enn de gjør. På ungdomsskolen tilbyr man tyrkisk som fremmedspråk, men ingen søker. Det kan også være utfordrende å være nordmann på Fjell barneskole. På ungdomsskolen møter de flere norske. Få barn med innvandrerbakgrunn deltar på aktiviteter på skolen. Viktig å få foreldrene mer integrert i det norske samfunnet. Mangel på norsk språk og det å leve i et norsk samfunn ekskluderer mange fra arbeidslivet. Barn må ofte være tolker for sine foreldre. Er fedrene nøkkelen? Det er en utrygghet blant foreldre for at barna skal miste sin identitet. I dag er det lange køer på kulturskolen og prisene er høye. Hvor mange fra Fjell søkte og fikk plass? Skolebyggene står tomme og kan være et samlingssted! Forslag 1. Barnehage er nødvendig og det er viktig å legge til rette for et barnehagetilbud for alle. Gratis kjernetid i barnehagen og nok nærmiljø barnehager. 2. Bedre tilbud til ungdom som kommer flyttende til Norge uten norskkunnskaper og med faglige hull. Dersom du kan norsk er det lettere å følge med på skolen. En ungdom som flytter til Norge må for tidlig inn i ordinær skole. Vi må ha bedre ordninger for de ungdommene som kommer flyttende til Norge. 3. Bruke skolene som aktivitetssentra med: Gratis korps (åpent også for ungdom utenfor bydelen) Kvinnegrupper ( biblioteket - norskopplæring, praktisk kunnskap om Norge) Kultur- skole på Fjell. Ekstra timer til mellomtrinnet, samarbeid skole og kultur. Fjell burde hatt et kulturrelatert prosjekt for å prøve dette ut. Kunne kulturskolen ha gjort noe mot Fjell-området? Gratis skolefritidsordning 4. Med utgangspunkt i høy levekårsindeks bør: Alle aktiviteter på Fjell være gratis. Skolene må få mer ressurser enn i andre bydeler Skolen som aktivitetssenter med åpning størstedelen av døgnet, bemannet og med varierende tilbud. Foreldre må stimuleres til kompetanseheving og integrering. I byen har biblioteket kurs for voksne, dette bør også være et tiltak på Fjell. Hvordan gjøre et slikt tilbud tilgjengelig for alle? Kvinnegrupper er også et viktig tiltak for å bli trygge på hverandre. Lavterskel kvinnegruppe på biblioteket foreslås.

6 Legene bør trekkes med i arbeidet med å tilrettelegge for og stimulere til fysisk fostring. 5. Hvordan gjøre folk trygge? Elevene må føle seg trygge og respektere hverandre. Leksehjelp er viktig. Galterud skole har et slikt tilbud drevet av Røde kors elever deltar. Trygghet hos unge ved å møte unge fra andre bydeler Fjell- klubben på biblioteket hver torsdag er godt besøkt. Biblioteket er et ufarlig sted og tilbudet bør utvides med flere dager i uken. Legge til rette for flergenerasjonsarbeid slik at flere generasjoner kan lære sammen. Fjell skole skal lære seg om familielæring og dette kan bli et godt grunnlag. Mer oppfølging fra barneskole til ungdomsskole. Mer tid til å bli bedre kjent. Viktig å legge til rette for god psykisk helse ved blant annet å forebygge sosial angst og ensomhet. Fysisk fostring er viktig! Bruke Fjell skole som trygg arena 8. Temabord 8 Arbeid gruppeleder Magne Pedersen Tilrettelegge for økt yrkesdeltagelse Ikke vær så bekymret mye positivt skjer Vi klarer dette Kommer en ny og offensiv generasjon Målrettet språkopplæring (stat/kommune) Ulike tiltak for ulike grupper Få tak i kvinnene, mye kan gjøres på kort tid. Motivere arbeidsgivere ift. innvandrere - praktikantplasser Til skolene: guttene må ikke falle igjennom! 9. Temabord 9 Frivillig arbeid gruppeleder Monika Bock Gruppeoppgave: Hvordan kan det frivillige arbeidet tilrettelegges i fremtiden? Hva slags frivillighet ønsker vi? Få ungdom bort fra gaten og med på aktiviteter. Organisere innendørs fritidstilbud for unge (gymsalen) Åpen skole på kveldstid leksehjelp, hobbyer og aktiviteter som for eksempel sangkor. Opplæring for kvinner, gratis jobbrelaterte kurs med barnepass. Vi må skape en tradisjon for frivillig arbeid! Styrke tilhørighet, eierforhold, engasjement blant frivillige organisasjoner. Få frivillige organisasjoner til å samarbeide - egen frivillighetskoordinator på Fjell (etnisk nøytral overbygging) Skape følelse av at det nytter både for seg selv og andre. Synliggjøre det som finnes. Mange frivillige ønsker å gjøre noe, men er lite synlige. Gjøre en sammenliknende undersøkelse om frivillige aktiviteter på Fjell og i andre bydeler. Studere andre steder /andre med gode eksempler på frivillig arbeid Stimulere de som tar et tak

7 Frivillig arbeid har egenkvalitet som ikke kan kompenseres av offentlig virksomhet øke status på frivillighet Felles organisering, markering - frivillighetsbørs Lokaler må kunne lånes gratis tilgang til kontor m.m. Frivillige er de beste ambassadører for mer frivillighet Gå i arv - få tradisjoner for nye innbyggere. Frivillighetsarbeid skal læres og smittes Samarbeid med religiøse organisasjoner, kirkene osv. Mange fra andre land er vant med å være i kirker med mye aktivitet. Forutsigbar økonomi for frivillighetsarbeidet Hvordan holde de som allerede er frivillige i ånde? ( Frivillighet lever av lyst og dør av tvang ) Foreldreengasjementet på fjell er for svakt! Afghansk forening har organisert leksehjelp og morsmålsundervisning selv. Fjell- stiftelse med møteplasser og arenaer og øremerket personell. 10. Temabord 10 Voksne og eldre gruppeleder Solveig Helene Midtvedt Hvordan er det å være voksen og eldre i dag og hvordan møte fremtidens utfordringer? Boligene: Leilighetene har bra standard Oppgradering av balkonger Utvidete balkonger Sentral for system- greit å bli gammel i leilighet. Kommunikasjon: Kommunikasjon på tvers av kulturer i borettslag. Språkutfordringer, både mht forståelse og lesing/skriving. Kommunikasjon på uforpliktende nivå er bra Kommunikasjon på forpliktende nivå kan bli mer lettlest- f.eks vedtekter og felles informasjon. Parkering: For dårlig kapasitet i dag Parkering til hinder for utrykning, søppelbiler osv Hjemmesykepleien har reserverte plasser som ikke blir benyttet. Gjesteparkeringen er full og trenger økning i kapasiteten - jo eldre man blir jo flere kommer på besøk. Grøntarealer: Ikke ønskelig å asfaltere parkeringsplasser Det er bra med grøntarealer, men de blir lite brukt. Ungdommer og barn samles i Dumpa. Voksne/eldre samles. Nettverk/sosiale samlingssteder/aktiviteter - Hvilke aktiviteter ønsker befolkningen på Fjell? På Fjell skole er det aktiviteter flere ganger i måneden. Eksempler på dette er yogasamling.

8 Frivillighetssentralen er bra Bydelshuset brukes mye; folkedans, bingo, møter, flerkulturelle arrangementer. Eget bibliotek Fjelldagen hvert år Felles arrangement? Mange nasjonaliteter på et sted- viktig med møter på tvers av kulturer. (f.eks.tamilsk kvinneforening) Det er viktig for voksne og eldre med nettverk, men det kan være vanskelig for damene å komme ut fra hjemmet. Krakker på utsiden av blokken sosialt samlingssted- nasjoner på tvers treffes på krakken Språk er viktig, kommunikasjon i det daglige vanskelig, språk- og skepsisbarriere. Voksne og eldre kvinner ut av hjemmet - lære norsk. Et tiltak for å komme ut av hjemmet er mosjonsgruppe ( trening på norsk ) Lage grupper og møtepunkter på tvers av nasjoner. Musikk, kultur, trening møteplass åpent arrangement. Et eksempel er primær medisinske verksted på Grønland i Oslo hvor det er dannet matgrupper for kvinner. Felles areal for møteplass på tvers av nasjoner. Økonomi? Aktivitet for eldre i bydelshuset Eldre treff gym norske pensjonister Nasjonsgrupper på tvers av nasjoner via minoritetsrådet, Sanitetsforeningen- skape nettverk og kultur på tvers. Tyrkiske kvinner mindre representert i sosiale settinger på tyrkisk kafe er det kun tyrkiske menn. Tyrkiske kulturer søker ofte ikke integrering i norske kulturer. Lite samlingspunkter for å skape aktiviteter Kommunikasjon barn -barn voksne viktig Eldreomsorg Mange sparer penger som de sender hjem og senere reiser de til hjemlandet som pensjonist. Det er en tendens å søke seg hjem. Eldrehjem om 10 år? Eget tyrkisk, pakistansk? Undersøkelser blant folk på Fjell bør også ivareta spørsmålet om hvordan man vil bli tatt vare på som gammel. Privat omsorg i eldreomsorg - en utfordring er antall hender. Behov for å være tilknyttet denne evnen mindre når folk er gamle 11. Innspill fra foredragsholder Yngve Carlsson: Utgi Fjells historie gjennom 50 år i bokform i 2017 Populærvitenskaplig En norsk drabantby blir voksen

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM

RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM Dato: 14.01.2013 Sted: Fjellheim: kl. 18.00 til kl 21.00 Antall besøkere: Omtrent 70 Representanter fra: Ungdomsråd, Elevråd, Villheia, Guds Menighet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Robin Hood Huset: Arena for integrering

Robin Hood Huset: Arena for integrering Robin Hood Huset: Arena for integrering Nytt fra Kavlifondet23. May 2016 Kavlifondet støtter Stiftelsen Robin Hood Huset i arbeidet for rekruttering og oppfølging av frivillige til virksomheten i Bergen.

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA 1. Innledning Oslo kommune utarbeidet en folkehelseplan for perioden 2004-2007 med målsettinger som forutsatte tiltak i bydelene. Målsettingene ble i hovedsak videreført

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Fjell en drabantby i Drammen

Fjell en drabantby i Drammen Fjell en drabantby i Drammen 8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel 50 % med innvandringsbakgrunn Laveste levekår i Drammen Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere 75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SAKER BUK 2008: gruppe 1: Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SKOLE: HALLINGBY Lydanlegg til idrettshall Hallen brukes til gym, dans og til konserter. Trenger derfor et ok anlegg 10000 FAU, elevråd:

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Ungdomsstrategi 2014-2017 Ny ungdomsstrategi - 4 innsatsområder

Ungdomsstrategi 2014-2017 Ny ungdomsstrategi - 4 innsatsområder Ungdomsstrategi 2014-2017 Ny ungdomsstrategi - 4 innsatsområder Sandnes kommune har lagt om det kommunale kultur- og fritidsarbeidet til ungdom fra 2012. Hovedinnsatsområdene er rettet inn mot det å skape

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets Hordaland Fotballkrets - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Integrering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn Mål med inkluderingsarbeidet Delmål Øke deltakelse i organisert idrettsaktivitet

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Strategier for å skape inkluderende lokalsamfunn

Strategier for å skape inkluderende lokalsamfunn Strategier for å skape inkluderende lokalsamfunn Frivillighetskonferansen 2015 2. desember 2015 Rådmann Osmund Kaldheim Drammen kommune Disposisjon Frivillighetsplattform Sambruksstrategi Fjell 2020 Frivillige

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Samarbeidsutvalget ved har diskutert forslag til ny skolebruksplan og ønsker å uttale seg om den foreslåtte nedleggelsen av svømmehallen på

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen Tiltak i nærmiljø / skole SIMBA sammen i arbeid mot barnefattigdom 17-23 Utsatt og sårbar ungdom (hovedfokus på

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Parallellseksjon 2 OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune Å bygge nytt er en mulighet Bråta har sjel Et samfunn i samfunnet INTEGRERTE

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer