Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09"

Transkript

1 Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell Temabord 1 møteplasser/nettverk gruppeleder Irina Greni Gruppeoppgave: Hvordan kan vi ivareta fremtidens behov for de gode møteplassene og nettverkene på Fjell? Det er en utfordring at møteplassene forsvinner fra Fjell! Viktig med andre tilbud enn fotball. Foreninger bør passe for alle. Frivillig arbeid må støttes. Forslag: Lage en multifunksjonell hall som inneholder svømmehall, kulturhus, kino, bibliotek og idrettshall. Det må også være tilbud for eldre i hallen. Fotballbanen bør være tilgjengelig for beboerne. Et signalbygg hvor folk må komme, en sentral møteplass og samlingssted som skaper tilhørighet. Kjøpesenter og bydelshus og postkontor. Gate med småbutikker Bord og benker ved blokkene Lokaler for håndverk / hobby / møteplass. Viktig å ivareta håndtverkstradisjonene- et sted hvor kvinner møtes på tvers av nasjoner. Massala bør flyttes tilbake. Fysiotek på Fjell En lokal buss som stopper på sentrale steder Viktig å kople formelle og uformelle møteplasser Redusere byråkrati slik at det blir lettere å etablere små virksomheter. Bidra til å skape arbeidsplasser, spesielt viktig å få kvinner ut i arbeid. 2. Temabord 2 Grøntarealer / gangstier gruppeleder Kari Jokstad Gruppeoppgave: Hvordan kan vi ivareta og videreutvikle grøntarealene og gangstiene i et langsiktig perspektiv? Stigmatiseringen av Fjell skal være mindre om 10 år! Fjells styrke: Mange unge! Skolen som samlingspunkt- lett tilgjengelighet til skolen Luftegård for hunder. Et areal hvor hunder kan løpe fritt (andre siden av Dumpa) Er bra med grøntanlegg og stier i dag, men dårlig standard / tilrettelagt (ikke universell utforming), manglende lyssetting og vedlikehold. Mange går tur langs veiene der det er belysning. Opprustning av veier og gangstier. Tiltak: Gangsti langs Fjellsveien mot Skoger. Behov for større grep: Parkområder med vann/vannområder, kulper etc mellom blokkene, (solcelledrevne pumper) Åpent sykehjem besøk fra barnehager og skoler. Intervjue de gamle, de som har bodd her lenge. Samle de gode historiene. Åpne kafeteriaen på Fjell BOSS Sansehage tilknyttet Fjell BOSS. Utnytte grøntarealet bak Fjell BOSS. Stier inn til institusjonen. Utnytte et fantastisk område med flott utsikt! Parsellhager - Nyetablere grønnsakshager med nyttevekster overalt hvor alle kan plukke og spise.

2 La beboerne i 1.etasje i blokkene få bruke arealet rett utenfor leilighetene. Skileik (-renn) i Dumpa Få orden på parkeringsforholdene. Det virker slitt og det er for få parkeringsplasseretablere parkeringsområder utenfor bebyggelsen. ( Ikke alle kan ha bilene sine rett utenfor blokken) Aktivitetsområder utenfor døra -aktiviteter. (eks sandvolley, gjerde inn for basketball) Øke trafikksikkerheten for myke trafikanter på skoleveien og veien til bo- og servicesenteret. Ringbuss til blokkområde og Fjellsenteret. Kanskje folk vil bruke senteret da? Grill- og picknicområder noen bruker Dumpa til det. Gjøre mer ut av Dumpa (eks: gulv og scene til forestillinger mm) Mange går over kunstgressbanen er det gjerder eller andre hindringer for ferdsel til fots i dag? Ringbuss Senteret som et sentrum?? Beboere i 1. etg kan vedlikeholde / benytte deler av bakkearealet 3. Temabord 3. Boliger og fellesbygg gruppeleder Berit Åsnes Gruppeoppgave: Hvordan kan vi utnytte og videreutvikle fellesområder og felles bygg i et langsiktig perspektiv? Bydelsutvikling og den fysisk utviklingen henger sammen med og folkehelsedelen. Målsetningen er å bli enda mer fornøyd, løfte Fjell enda mer som bydel og få inn felles funksjoner. Parkering: Nok parkeringsplasser til alle (0,7 dekning) Ikke ta Dumpa i P-plass utviklingsområde for fritid Bydelshuset er bra Aktivitetskompaniet Borettslagene: Det bor ca 3550 personer i borettslagene på Fjell leiligheter i 1. etg kan bli omsorgsboliger ( m 2 i underetasjen. Skolen: Skolen er i dårlig forfatning og det må vurderes om den skal renoveres/bygges om En ide kan være skolen som signalbygg med åpning fra kl 7:00 21:00. Det er mange familier med en arbeidsinntekt - skolen kan også brukes til kvalifisering av voksne til et yrkesliv og dermed bidra til å bedre levekårene. Bystyrevedtak om husleie for å leie skolen stenger folk ute da og det er også dyrt å leie bydelshuset. Gymsalen på skolen kan også brukes til familiearrangementer. Det må ikke kreves husleie for dette. Bedre gymsal hus for fysisk utfoldelse trengs. Bydelshall stor flerbrukshall plassering må avklares. I dag er det mangel på gymsal på Fjell skole 20 timer i uken. Lage et skolebygg som bruker mindre energi enn i dag.

3 Gangveiene : er dårlig vedlikeholdt. Noen stopper opp, andre mangler asfalt. Det kan lages akebakke fra barnehagen til skolen. Det er plass til sandvolleybane på nedsiden av bydelshuset. Det mangler benker Gangstier/rundløype gjennom bebyggelse med lyssetting og godt underlag/asfalt. Universell utforming og tilgjengelighet for alle, både personer i rullestol og for folk med andre behov. Eldre tør eksempelvis ikke gå opp til bydelshuset pr i dag da det er for bratt og for mørkt. Tribunen bør forbedres. Rørlagte bekker bør graves fram igjen i dagen Fontene på Fjell Fjellsenteret ønskes revet Biblioteket må beholdes i bydelen 4. Temabord gruppe 4. Oppvekst I gruppeleder Ragne Buer Gruppeoppgave: Hvordan er det å vokse opp på Fjell i dag og hvordan kan vi møte fremtidens utfordringer? Kontinuitet i tilbudene Tilgjengelighet til tilbudene Utvikle felles møteplasser Ansette koordinatorer nøkkelpersoner Utfordringer ift privatøkonomi Forslag: 1. Idrett: Buskerud idrettskrets/staten slutter å gi midler til Fjell fordi Drammen kommune ikke gir midler. Det blir problemer for idrettsarbeidet på Fjell som engasjerer 200 unger. Viktig med kommunal støtte til idretten på Fjell. Fjell mangler et eget idrettslag (Da Drafn forsvant, forsvant tilbudene) Viktig med stabil forutsigbar fysisk aktivitet og lønnede instruktører Bruke fotballbanen og bygge en flerbrukshall der, men må ha fotballbane. Medlemskap i idrettslag koster mye - økonomiske begrensninger. Få med foreldre - legge til rette for dugnad Folk begynner å venne seg til organiserte tiltak. Lista blir lagt på et nivå foreldre ikke klarer å følge opp. Fjell samfunnet er fremdeles i støpeskjeden alle kjenner ikke naboene, må ta kontakt ansikt til ansikt. 2. Grøntområder: Lekeapparater - lekeområder/grønt områder må oppjusteres. For eksempel bruke Dumpa. 3. Skolen: God samhandling på og med skolen på Fjell

4 Jobbes godt i skoler og barnehage Bygge ut fjell skole og la den bli et knutepunkt for alle aktiviteter. Tverrfaglig bemannet/rinkeby modell. 4. Samarbeidsorganisasjoner: Minoritetsorganisasjonene er viktige samarbeidsorganisasjoner 5. Etterlyser butikker på Fjell. 6. Kulturskolen er for dyr. Behov for en egen kulturskole på Fjell.Mange på Fjell har dårlig råd. 7. Tilbud til mødrene - utnytte barnehagens lokaler mer. 5. Temabord 5 Oppvekst II gruppeleder Patricia Emeci Gruppeoppgave: Hvordan er det å vokse opp på Fjell i dag og hvordan kan vi møte fremtidens utfordringer? Lytte til den enkelte for å kartlegge individuelle behov for opplevelse Skape gode møteplasser Skape positiv identitet Bygge stoltheten over sin egen opprinnelse! Foreldre er nøkkelpersoner! 6. Temabord 6 Aktivitet, kultur og fritid gruppeleder Ingar Strøm Andersen Hvordan ivareta og utvikle tilbud innen aktivitet, kultur og fritid i et langsiktig perspektiv? Tilbud må være gratis (billig) for barn og unge Utvide/videreutvikle utstyrsbase der unger kan låne utstyr til sport/friluftsliv Idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter må tilbake til bydelen (lite pr. i dag) Vi trenger flere anlegg (idrett) Anlegg skaper aktivitet! Fritidstilbud må markedsføres bedre (bydelsavis/nettsider for bydelen?) Legg link på kommunens nettside om Fjell Hva skjer i bydelen i tiden fremover? Det bør legges til rette for flere trygge frilek-områder (som Dumpa - god belysning viktig) Borettslagene må fortsatt bidra til sosiale sammenkomster (grill-/julefester). Fremmer integrering og samhold i bydelen Bydelsdagen på Fjell, HURRA!! Slike sosiale møteplasser skaper trygghet og samhold Videreutvikle skolene som fritidsarenaer (skolene oppleves som trygge av de fleste) Kirken bør utvikle flere gode (også livssynsnøytrale) tilbud som barnesangtilbudet Gøy med musikk, 2-8 år. Konsertene i kulturkirken Fjell er bra, og bør videreføres Tilbudet Inkludering i idrettslag fungerer bra. Bør videreføres. Biblioteket er en god fritidsarena Frivilligheten må videreutvikles - Vanskelig å få til noe uten Flere tilbud om kurs/aktiviteter på Fjell bydelshus i regi av kommune/private aktører (jfr. populært standarddans-kurs for barn) er ønskelig

5 7. Gruppe 7 Utdanning gruppeleder Glenny Jelstad Hvordan kan vi legge til rette for et utdanningstilbud som er tilgjengelig, relevant og motiverende for flest mulig? Vårt utgangspunkt er at den største utfordringen er lavt utdanningsnivå i den voksne befolkningen og dårlige sosioøkonomiske forhold. ( se idea store-london satsing i Groruddalen) Mange av elevene kommer fra ressurssvake hjem, problemfamilier og får hjelp fra barnevernet. Fattigdomssatsing så alle kunne delta! Gruppen mener kommunen bør fordele kommunale boliger bedre i alle bydelene slik at det ikke blir for mange ressurssvake familier samlet på et sted. Mange barn trenger mye voksenstøtte. Det at barna er flerspråklige har ingen betydning, det er den sosiale bakgrunnen som er viktigst. Drammen kommune bør verdsette det å være flerspråklig mer enn de gjør. På ungdomsskolen tilbyr man tyrkisk som fremmedspråk, men ingen søker. Det kan også være utfordrende å være nordmann på Fjell barneskole. På ungdomsskolen møter de flere norske. Få barn med innvandrerbakgrunn deltar på aktiviteter på skolen. Viktig å få foreldrene mer integrert i det norske samfunnet. Mangel på norsk språk og det å leve i et norsk samfunn ekskluderer mange fra arbeidslivet. Barn må ofte være tolker for sine foreldre. Er fedrene nøkkelen? Det er en utrygghet blant foreldre for at barna skal miste sin identitet. I dag er det lange køer på kulturskolen og prisene er høye. Hvor mange fra Fjell søkte og fikk plass? Skolebyggene står tomme og kan være et samlingssted! Forslag 1. Barnehage er nødvendig og det er viktig å legge til rette for et barnehagetilbud for alle. Gratis kjernetid i barnehagen og nok nærmiljø barnehager. 2. Bedre tilbud til ungdom som kommer flyttende til Norge uten norskkunnskaper og med faglige hull. Dersom du kan norsk er det lettere å følge med på skolen. En ungdom som flytter til Norge må for tidlig inn i ordinær skole. Vi må ha bedre ordninger for de ungdommene som kommer flyttende til Norge. 3. Bruke skolene som aktivitetssentra med: Gratis korps (åpent også for ungdom utenfor bydelen) Kvinnegrupper ( biblioteket - norskopplæring, praktisk kunnskap om Norge) Kultur- skole på Fjell. Ekstra timer til mellomtrinnet, samarbeid skole og kultur. Fjell burde hatt et kulturrelatert prosjekt for å prøve dette ut. Kunne kulturskolen ha gjort noe mot Fjell-området? Gratis skolefritidsordning 4. Med utgangspunkt i høy levekårsindeks bør: Alle aktiviteter på Fjell være gratis. Skolene må få mer ressurser enn i andre bydeler Skolen som aktivitetssenter med åpning størstedelen av døgnet, bemannet og med varierende tilbud. Foreldre må stimuleres til kompetanseheving og integrering. I byen har biblioteket kurs for voksne, dette bør også være et tiltak på Fjell. Hvordan gjøre et slikt tilbud tilgjengelig for alle? Kvinnegrupper er også et viktig tiltak for å bli trygge på hverandre. Lavterskel kvinnegruppe på biblioteket foreslås.

6 Legene bør trekkes med i arbeidet med å tilrettelegge for og stimulere til fysisk fostring. 5. Hvordan gjøre folk trygge? Elevene må føle seg trygge og respektere hverandre. Leksehjelp er viktig. Galterud skole har et slikt tilbud drevet av Røde kors elever deltar. Trygghet hos unge ved å møte unge fra andre bydeler Fjell- klubben på biblioteket hver torsdag er godt besøkt. Biblioteket er et ufarlig sted og tilbudet bør utvides med flere dager i uken. Legge til rette for flergenerasjonsarbeid slik at flere generasjoner kan lære sammen. Fjell skole skal lære seg om familielæring og dette kan bli et godt grunnlag. Mer oppfølging fra barneskole til ungdomsskole. Mer tid til å bli bedre kjent. Viktig å legge til rette for god psykisk helse ved blant annet å forebygge sosial angst og ensomhet. Fysisk fostring er viktig! Bruke Fjell skole som trygg arena 8. Temabord 8 Arbeid gruppeleder Magne Pedersen Tilrettelegge for økt yrkesdeltagelse Ikke vær så bekymret mye positivt skjer Vi klarer dette Kommer en ny og offensiv generasjon Målrettet språkopplæring (stat/kommune) Ulike tiltak for ulike grupper Få tak i kvinnene, mye kan gjøres på kort tid. Motivere arbeidsgivere ift. innvandrere - praktikantplasser Til skolene: guttene må ikke falle igjennom! 9. Temabord 9 Frivillig arbeid gruppeleder Monika Bock Gruppeoppgave: Hvordan kan det frivillige arbeidet tilrettelegges i fremtiden? Hva slags frivillighet ønsker vi? Få ungdom bort fra gaten og med på aktiviteter. Organisere innendørs fritidstilbud for unge (gymsalen) Åpen skole på kveldstid leksehjelp, hobbyer og aktiviteter som for eksempel sangkor. Opplæring for kvinner, gratis jobbrelaterte kurs med barnepass. Vi må skape en tradisjon for frivillig arbeid! Styrke tilhørighet, eierforhold, engasjement blant frivillige organisasjoner. Få frivillige organisasjoner til å samarbeide - egen frivillighetskoordinator på Fjell (etnisk nøytral overbygging) Skape følelse av at det nytter både for seg selv og andre. Synliggjøre det som finnes. Mange frivillige ønsker å gjøre noe, men er lite synlige. Gjøre en sammenliknende undersøkelse om frivillige aktiviteter på Fjell og i andre bydeler. Studere andre steder /andre med gode eksempler på frivillig arbeid Stimulere de som tar et tak

7 Frivillig arbeid har egenkvalitet som ikke kan kompenseres av offentlig virksomhet øke status på frivillighet Felles organisering, markering - frivillighetsbørs Lokaler må kunne lånes gratis tilgang til kontor m.m. Frivillige er de beste ambassadører for mer frivillighet Gå i arv - få tradisjoner for nye innbyggere. Frivillighetsarbeid skal læres og smittes Samarbeid med religiøse organisasjoner, kirkene osv. Mange fra andre land er vant med å være i kirker med mye aktivitet. Forutsigbar økonomi for frivillighetsarbeidet Hvordan holde de som allerede er frivillige i ånde? ( Frivillighet lever av lyst og dør av tvang ) Foreldreengasjementet på fjell er for svakt! Afghansk forening har organisert leksehjelp og morsmålsundervisning selv. Fjell- stiftelse med møteplasser og arenaer og øremerket personell. 10. Temabord 10 Voksne og eldre gruppeleder Solveig Helene Midtvedt Hvordan er det å være voksen og eldre i dag og hvordan møte fremtidens utfordringer? Boligene: Leilighetene har bra standard Oppgradering av balkonger Utvidete balkonger Sentral for system- greit å bli gammel i leilighet. Kommunikasjon: Kommunikasjon på tvers av kulturer i borettslag. Språkutfordringer, både mht forståelse og lesing/skriving. Kommunikasjon på uforpliktende nivå er bra Kommunikasjon på forpliktende nivå kan bli mer lettlest- f.eks vedtekter og felles informasjon. Parkering: For dårlig kapasitet i dag Parkering til hinder for utrykning, søppelbiler osv Hjemmesykepleien har reserverte plasser som ikke blir benyttet. Gjesteparkeringen er full og trenger økning i kapasiteten - jo eldre man blir jo flere kommer på besøk. Grøntarealer: Ikke ønskelig å asfaltere parkeringsplasser Det er bra med grøntarealer, men de blir lite brukt. Ungdommer og barn samles i Dumpa. Voksne/eldre samles. Nettverk/sosiale samlingssteder/aktiviteter - Hvilke aktiviteter ønsker befolkningen på Fjell? På Fjell skole er det aktiviteter flere ganger i måneden. Eksempler på dette er yogasamling.

8 Frivillighetssentralen er bra Bydelshuset brukes mye; folkedans, bingo, møter, flerkulturelle arrangementer. Eget bibliotek Fjelldagen hvert år Felles arrangement? Mange nasjonaliteter på et sted- viktig med møter på tvers av kulturer. (f.eks.tamilsk kvinneforening) Det er viktig for voksne og eldre med nettverk, men det kan være vanskelig for damene å komme ut fra hjemmet. Krakker på utsiden av blokken sosialt samlingssted- nasjoner på tvers treffes på krakken Språk er viktig, kommunikasjon i det daglige vanskelig, språk- og skepsisbarriere. Voksne og eldre kvinner ut av hjemmet - lære norsk. Et tiltak for å komme ut av hjemmet er mosjonsgruppe ( trening på norsk ) Lage grupper og møtepunkter på tvers av nasjoner. Musikk, kultur, trening møteplass åpent arrangement. Et eksempel er primær medisinske verksted på Grønland i Oslo hvor det er dannet matgrupper for kvinner. Felles areal for møteplass på tvers av nasjoner. Økonomi? Aktivitet for eldre i bydelshuset Eldre treff gym norske pensjonister Nasjonsgrupper på tvers av nasjoner via minoritetsrådet, Sanitetsforeningen- skape nettverk og kultur på tvers. Tyrkiske kvinner mindre representert i sosiale settinger på tyrkisk kafe er det kun tyrkiske menn. Tyrkiske kulturer søker ofte ikke integrering i norske kulturer. Lite samlingspunkter for å skape aktiviteter Kommunikasjon barn -barn voksne viktig Eldreomsorg Mange sparer penger som de sender hjem og senere reiser de til hjemlandet som pensjonist. Det er en tendens å søke seg hjem. Eldrehjem om 10 år? Eget tyrkisk, pakistansk? Undersøkelser blant folk på Fjell bør også ivareta spørsmålet om hvordan man vil bli tatt vare på som gammel. Privat omsorg i eldreomsorg - en utfordring er antall hender. Behov for å være tilknyttet denne evnen mindre når folk er gamle 11. Innspill fra foredragsholder Yngve Carlsson: Utgi Fjells historie gjennom 50 år i bokform i 2017 Populærvitenskaplig En norsk drabantby blir voksen

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Gjestebud 2013 ble avviklet på Union Scene i Drammen søndag 27. oktober. Kafédialogen ble organisert og ledet av styremedlem

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

FORPROSJEKT FJELL 2020 REFERAT FRA FELLES ARBEIDSSEMINAR 16. JUNI 2010

FORPROSJEKT FJELL 2020 REFERAT FRA FELLES ARBEIDSSEMINAR 16. JUNI 2010 DRAMMEN DRAMMEN KOMMUNE Fjell 2020 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/7097-64 10 DRAMMEN 18.06.2010 FORPROSJEKT FJELL 2020 REFERAT FRA FELLES ARBEIDSSEMINAR 16. JUNI 2010 Møtested: Det røde huset i Laurits

Detaljer

Arbeiderpartiet og Sønde Nordstrand. Arbeiderpartiet og Bydel Søndre Nordstrand

Arbeiderpartiet og Sønde Nordstrand. Arbeiderpartiet og Bydel Søndre Nordstrand Arbeiderpartiet og Sønde Nordstrand Arbeiderpartiet og Bydel Søndre Nordstrand 2007 2011 Bydel for barn og unge En helt ny verden har flyttet inn i Oslo og særlig i vår bydel. Så fantastisk for alle oss

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer