PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: Planveileder, dat side 1 av 13

2 1. INNLEDNING SAKSBEHANDLING VED PLANPROSESS Møteoppstart 2.2 Varsling av planoppstart 2.3 Annen medvirkning 2.4 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn 2.5 Offentlig ettersyn 2.6 Planvedtak 2.7 Melding om vedtatt plan 2.8 Enklere saksbehandling 3. KRAV TIL INNSENDT PLANMATERIALE Materiale og leveringsformat 3.2 Krav til utarbeidelse av planmateialet Planveileder, dat side 2 av 13

3 1. INNLEDNING Arealplanlegging har som formål å legge til rette for at arealbruk og våre bygde omgivelser skal bli til mest mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Planleggingen skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging. Den skal også gi bedre styring av konfliktsaker når disse oppstår. Arealenheten i Stjørdal kommune ved reguleringskontoret utfører planlegging på forskjellige nivå, men også privatpersoner, organisasjoner og andre offentlige etater kan komme med forslag til planer. Kommunens administrasjon har til oppgave å veilede forslagsstillere og berørte parter, og å sørge for at sakene blir best mulig belyst, før endelig vedtak fattes av politiske organer. I Stjørdal kommune er det Komitè Plan og/eller Kommunestyret som er vedtaksmyndighet i plansaker. Store planer med høyt konfliktnivå vil bruke lengre tid gjennom behandlingsprosessen, enn mindre og enkle planer. Hensikten med veilederen er å gi generell informasjon om utforming av planforslag, å orientere om spesifikke krav som skal stilles til ferdig planmateriale og om kunngjøring/informasjon til publikum fra forslagsstilleren sin side. I tillegg blir det gitt en orientering om saksgang og plantyper. Våre krav og anbefalinger er basert på lovverk og veiledere fra overordna myndighet. Som en oppfølging av nye veiledere fra Miljøverndepartementet arbeider vi med å standardisere og forenkle planer og bestemmelser slik at de blir mer funksjonelle og tilgjengelige som verktøy for en god utvikling i kommunedelene og i Stjørdal by. Et oversiktlig plansystem vil forenkle saksbehandlingen i enkeltsaker og gjøre resultatet mer enhetlig og forutsigbart. Vår erfaring er at byggherre og utbygger ofte er i tidsnød. Raskest saksbehandling får man ved å følge gjeldende bestemmelser. Ta kontakt med reguleringskontoret på arealavdelingen før oppstart av et planarbeid. Reguleringskontoret gir opplysninger om gjeldende regulering og andre retningslinjer for en eventuell planlegging. Saksbehandlerne kan gi råd og veiledning i forbindelse med planer og planforutsetninger. Planveileder, dat side 3 av 13

4 2. SAKSBEHANDLING VED PLANPROSESS 2.1 Møteoppstart Forslagstiller skal bestille oppstartsmøte etter plan og bygningslovens Møte skal som minstekrav avklare: Formålet med planen og orientering om planforslag. For å være forberedt, ønsker kommunen å få tilsendt skisseforslag/forarbeider før møtedato blir avtalt. Kommunen orienterer om gjeldende planstatus, rammevilkår og utbyggingsbetingelser, og signaliserer holdning til utbyggingsforslaget. Det skal avklares om planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger (KU). Kommunen skal ha etablert plan ID til møteoppstart. 2.2 Varsling av planoppstart Tiltakshaver annonserer i en avis som er alminnelig lest på stedet (Stjørdalens Blad) og på kommunens hjemmeside. Annonsen skal inneholde kart med planavgrensing. Planavgrensingen skal være godkjent i sosiformat av kommunen før annonse publiseres, jfr kap. 3. Merknadsfrist skal framgå av annonse brev til berørte parter. Rimelig frist er minst 4 uker. For planer som omfattes av KU-forskriften skal tiltakshaver sende planprogrammet på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, samt at det i annonsen framgår hvor planprogrammet er tilgjengelig. Dersom KU-spørsmålet er vurdert ihht 5 i Forskrift om konsekvensvurdering og funnet å ikke være aktuelt, skal dette framgå av oppstartsbrev. Berørte myndigheter (kommunale, fylkes og interkommunale og statlige instanser) framgår av fast kontaktliste, og planmaterialet oversendes til dem pr. epost. Øvrige instanser skal kontaktes i den grad de blir berørt. Normalt skal naboeiendommer som inngår i planområdet, grenser til planområdet og er gjenboere til planområdet varsles pr. brevpost. Liste over de som er varslet skal sendes kommunen sammen med planforslaget, jfr kap Annen medvirkning Ved behov vurderer tiltakshaver om informasjonsmøter med et utvalg av berørte parter (velforeninger, interesseorganisasjoner, utvalgte hjemmelshavere eller fagmyndigheter) bør avholdes, eller større folkemøter som er åpne for alle. Andre former for medvirkning kan være åpen dag i planområdet, oppsøke naboer (dør til dør), kommunikasjon via kommunens nettsider eller bruk av media. 2.4 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn Innkommet endelig planforslag skal legges fram for komitè plan som politisk sak med vedlagt planforslag senest 12 uker etter at et komplett og tilfredsstillende planmateriale er oversendt kommunen. Hvilke krav kommunen stiller til innsendt planmaterialet framgår av kapittel 2 og 3. Ved vedtak er planen å oppfatte som kommunal. Planveileder, dat side 4 av 13

5 2.5 Offentlig ettersyn Ved vedtak om offentlig utleggelse skal plansaken annonseres i Stjørdalens Blad og legges ut på kommunens hjemmeside. Berørte parter skal i tillegg tilskrives med brev oversendt pr. e - post eller pr. brevpost. Hvilke parter som er berørt, framgår av oppstartsvarslingen. I annonse og brev skal planens formål og beliggenhet framgå som beskrivelse og/eller kart. Det skal videre opplyses om hvor reguleringsplanen er tilgjengelig og det skal angis frist for merknader (minst 6 uker). 2.6 Planvedtak Ferdigbehandlet forslag til reguleringsplan legges fram for kommunestyret til vedtak via innstilling fra komitè plan. Kommunestyret skal treffe vedtak i saken senest 12 uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Det skal framgå av saksfremlegget hvilke merknader/ innsigelser som foreligger og rådmannens kommentarer til disse. Er det gjort endringer av planforslaget skal det opplyses om dette i saksframlegget. Kommunestyret kan også få framlagt planforslaget i alternativer. 2.7 Melding om vedtatt plan Vedtatt plan skal kunngjøres med annonse i Stjørdalens Blad og publiseres på kommunens hjemmeside. Annonse skal opplyse om hvor vedtatt plan er tilgjengelig, klageadgang og klagefrist, samt frist for framsetting av erstatningskrav. Direkte berørte parter (dvs. de som har uttalt seg tidligere i saken eller som er klart berørt av vedtaket) skal gis underretning ved brev. Brev skal opplyse om hvor vedtatt plan er tilgjengelig, klageadgang og klagefrist, samt frist for framsetting av erstatningskrav. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen tilskrives med eget følgeskriv vedlagt planmaterialet (for arkivering) via epost, hvor det opplyses at saken er vedtatt og annonsert/underrettet med klageadgang. 2.8 Enklere saksbehandling 1. Mindre reguleringsendringer etter pbl kan vedtas èn gang i komitè plan. Brev om oppstart av planendring vedlagt planforslag skal tilskrives berørte parter tilsvarende planoppstart etter pbl Vedtak skal oversendes direkte berørte parter med opplysning om klageadgang. Kunngjøring (annonsering/publisering på kommunens hjemmeside) av oppstart og vedtak er ikke nødvendig. Vedtatt plan behøver ikke oversendes Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen for arkivering. 2. Små reguleringsendringer kan vedtas administrativt som delegert sak. Før vedtak fattes skal berørte parter være orientert om endringen ved tilskriving hvor det opplyses om frist for merknader. Vedtaksbrevet (delegert saksframstilling i brevs form adressert til tiltakshaver med kopi til berørte parter) skal utover vedtakstekst og opplysninger om klageadgang, inneholde relevante saksopplysninger og en kortfattet vurdering/drøfting med konklusjon. Planveileder, dat side 5 av 13

6 3. KRAV TIL INNSENDT MATERIALE 3.1 Materiale og leveringsformat Følgende materiale skal foreligge før kommunen anser planen som mottatt: 1. Planbeskrivelse med nødvendig tilleggsinformasjon som illustrasjoner, soldiagrammer, ROS-eller KU - analyse m.m, samt kopi av oppstartsannonse og mottatte innspill. Materialet skal leveres på pdf - og wordformat. 2. Planbestemmelser. Materialet skal leveres på pdf og wordformat. 3. Plankart med tilhørende illustrasjoner skal leveres på pdf-format i målestokk 1:1000 relatert til et gitt A-format (f.eks. A2 = 1:1000) 4. Digitale plandata skal leveres i den til enhver tid gjeldende sosi-format + dwg/dxf - format (eller annet tilsvarende tegneformat) med tittelfelt og kartdata og med feilfri logg fra sosivis/sosikontroll (kvittering). NB: Saken anses ikke fullstendig mottatt før korrekt sosifil er mottatt. Samlet planmateriale, herunder digitale plandata sendes: 3.2 Krav til utarbeidelse av planmaterialet Alle planer og endringer av planer skal fremstilles etter ny plan- og bygningslov vedtatt Vi viser til nettstedet: hvor aktuelle veiledere og forskrifter finnes. Tegneregler for arealplankart og sosistandard finnes på følgende nettsted: _og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id= Planbeskrivelse, planbestemmelser og digitalt plankart skal utarbeides i henhold til følgende kravspesifikasjoner: A: Krav til utarbeiding av planbeskrivelse Alle forslag til planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Det skal alltid gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Planer som skal konsekvensvurderes skal ha konsekvensutredning som en del av planbeskrivelsen. For omfattende utredninger er det tilstrekkelig med et sammendrag i planbeskrivelsen, men da skal komplette utredninger følge som vedlegg til planbeskrivelsen. Planveileder, dat side 6 av 13

7 En planbeskrivelse skal alltid inneholde de overskriftene som er gjengitt under. Underpunktene under hver overskrift, vil måtte variere både i tema og omfang, alt etter planens størrelse og innhold. 0. Arealoppgave - Totalareal og fordelt på de ulike formålene - Utbyggingsareal (BRA) totalt og fordelt på formål - Eiendomsopplysninger + omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 1. Bakgrunn - Bakgrunn for at planen fremmes og på vegne av hvem. 2. Planprosessen - Bekreftelse på melding om planoppstart; annonse og tilskriving (opplistet etter dato). - Det opplyses om oppstartsmøte med kommunen og evt. møter med berøre parter - Merknader refereres, kommenteres og vurderes. Dersom det er mange merknader lages eget vedlegg. Kort sammendrag av merknadene gjengis her. Oppsummering og kommentarer til merknadene i eget vedlegg. 3. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) - Rikspolitiske retningslinjer - Kommuneplan - arealdel/kommunedelplan - Reguleringsplan - Ev. andre relevante vedtak 4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold - Planområdets beskaffenhet - størrelse, topografi, vegetasjon, vind -, sol og skyggeforhold, eiendomsforhold. - Planområdets lokalisering - tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk, avstand til senterformål, adkomst/tilgjengelighet, kollektivtilbud og tilgang til rekreasjonsarealer/grøntstruktur - Teknisk infrastruktur (vegsystem og atkomstforhold, vann/avløp, renovasjonsløsning og energiforsyning, energieffektive løsninger) - Spesielle bevarings -, miljø- og risikoforhold (vern/bevaring, støy, klima, forurenset grunn, grunnforhold, vannstand/flom og vind m.m ). 5. Beskrivelse av planforslaget - Planforslagets utforming (hovedgrep, arealbruk, utbyggingsprinsipp, leke- og uteoppholdsareal, tilgjengelighet, jfr universell utforming m.m.) - Forslagets forhold til overordnet arealbruk/arealegnethet, områdetype/landskap, grønnstruktur og trafikksystem. - Forslagets estetiske kvaliteter, i seg selv og i forhold til omgivelsene - Forslagets tekniske løsninger (vegsystem og atkomstforhold, parkering, vann og avløp, renovasjonsløsning og energiforsyning) 6. Virkninger av planforslaget - Dersom det er krav om konsekvensvurdering (KU): Oppsummering av KU, alternativsvurdering og konsekvenser. - Avbøtende tiltak i forhold til miljø, klima og helse (herunder universell utforming). Planveileder, dat side 7 av 13

8 - Utløsning og virkning av tilhørende avbøtende tiltak skal alltid dokumenteres (støy luft - og grunnforurensing), sol og skyggevirkninger). - Det skal i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - Tiltakets virkninger skal vurderes mhp kapasitet for sosial infrastruktur, dvs. prognoser og konsekvenser for barnehage/skoler - Planforslaget skal vurderes ift. RPR for barn og unge - Eventuell konflikt med vern og bevaring (landskapsvern/naturmangfold, kulturminner, jordvern) B: Krav til utarbeiding av planbestemmelser Innhold En reguleringsplan skal kunne gi direkte (eller via påfølgende detaljplan) grunnlag for byggesaksbehandling og planens bestemmelser er med på å fastlegge forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge i plankartet. Bestemmelsene skal som hovedregel omfatte følgende forhold: 1. Formings - og funksjonskrav for bygg og anlegg (Formingskrav: bygningstyper, høyder, utnyttingsgrad, møneretning, takform, material og fargebruk m.m. Funksjonskrav: enøk, solforhold, universell utforming, utforming av trafikkområder og utearealer, valg av planløsninger m.m) 2. Vilkår for arealbruk (Detaljering av arealbruksformål og fastsetting av hjemmelshavers rettigheter og plikter i planområdet. Ved behov: skjøtsels og virksomhetskrav, vern/bevaring av natur/bebyggelse, krav til avbøtende tiltak vedrørende miljø, helse, risiko og sårbarhet. 3. Sette krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak, såkalte rekkefølgebestemmelser. (Omfatter plan og utredningskrav og krav om tiltak knyttet til teknisk infrastruktur, grønnstruktur og sosial infrastruktur. Det kan også stilles rekkefølgebetingelser til gjennomføring av tiltak som ligger utenfor planområdet). Utforming Bestemmelsene skal henvise til plankartet, men virke kun supplerende, dvs omfatte forhold som ikke framgår av plankartet. Sammenhengen mellom plankart og bestemmelser skal være selvforklarende og det skal ikke være motstrid mellom arealformål og bestemmelser. For å unngå tolkningstvil, skal bestemmelsene være mest mulig konkrete (tallfestede mål og avgrensinger), med kortfattede, entydige og absolutte formuleringer. Bestemmelsene skal ikke være forklarende, beskrivende og skjønnsbaserte, men ved behov kan bestemmelsene oppgi gradienter, grensesnitt/intervaller eller tydeliggjøre hvilket handlingsrom bestemmelsene åpner for, dvs. graden av juridisk binding. Utnyttelsesgrad skal fastsettes i form av %-BYA, %-BRA, BYA eller BRA. Høydeangivelse skal være oppgitt som maksimal kotehøyde til gesims og/eller møne der dette er mulig. Det tillates bruk av maks byggehøyde oppgitt som meterhøyde fra gjennomsnittsnivå på planert terreng, men dette betinger påfølgende detaljplan eller kotesatt utomhusplan som skal politisk behandles. Merk: Parkeringsarealer går inn i beregningsgrunnlaget etter TEK 3-12 jf. MDs veileder Grad av utnytting. Planveileder, dat side 8 av 13

9 Disposisjon 1 Formål Hensikten med å utarbeide planen 2 Plankrav Dersom reguleringsplan er utformet som områdeplan med krav om detaljplan. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Krav til søknad om byggetillatelse Dersom det ikke er krav om detaljplan, og/eller spesielle forhold må belyses i søknaden eller krav til utomhusplan. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Rekkefølgekrav Vilkår for gjennomføring av planen/rekkefølge av tiltak i planen. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Fellesbestemmelser Kun dersom det er bestemmelser som gjelder for hele planområdet. Vilkår for arealbruk. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 2. Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Parkeringsbestemmelser. Det vises til plan og bygningslovens nr. 7 Krav til tilrettelegging for vannbåren varme. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 8 6 Bebyggelse og anlegg Utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12.7nr. 1. (Der %-BRA eller BRA er benyttet for å fastsette grad av utnytting, skal bestemmelsene definere hvordan bruksareal under bakkenivå skal beregnes.) Funksjons og kvalitetskrav, herunder antall boliger, boligstørrelse, tilgjengelighet og utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr 4 og nr Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Trafikkregulerende tiltak. Det vises til plan og bygningslovens nr. 7 Hvilke arealer skal være offentlige formål eller fellesareal. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Grønnstruktur Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Hvilke arealer skal være offentlige formål eller fellesareal. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 14. Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Forsvaret Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav med henblikk på sikkerhet og sårbarhet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4. Planveileder, dat side 9 av 13

10 Utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12.7nr. 1. (Der %-BRA eller BRA er benyttet for å fastsette grad av utnytting, skal bestemmelsene definere hvordan bruksareal under bakkenivå skal beregnes.) Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 9 Landbruks-, natur- og friluftsformål Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Bruk og vern av sjø og vassdrag Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Hensynssoner Sikring-,støy og faresoner: Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav med henblikk på sikkerhet og sårbarhet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4. Frisikt (I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 meter over tilstøtende vegbane.) Infrastruktursone: Vilkår for gjennomføring av planen/rekkefølge av tiltak i planen. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 10. Sone med angitte særlige hensyn: Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Båndleggingssone: Plankrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 11. Annet lovverk Gjennomføringssoner: Krav til felles planlegging over flere eiendommer. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 11. Planveileder, dat side 10 av 13

11 C: Krav til utarbeiding av digitale plankart. Generelt Planavgrensning må godkjennes av kommunen før annonsering av planoppstart. Planomriss skal leveres i den til enhver tid gjeldende sosi-format, sammen med en kort beskrivelse av formål. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av krever Stjørdal kommune at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Plankart til reguleringsplaner skal utarbeides etter Miljøverndepartementets veileder Plan og kart etter plan- og bygningsloven. Konstruksjon av digitale plankart skal gjøres som beskrevet i Miljøverndepartementets veileder for digitale planer, T 1412, og plankapittelet i SOSI standarden. Miljøverndepartementets veiledere ligger under dokumenter/veiledninger og brosjyrer på MDs nettside Direkte link til Plan og kart etter plan- og bygningsloven: Sosi standarden for plandata etter plan- og bygningsloven kan finnes på følgende nettadresse: Sosikontroll av plan kan utføres ved hjelp av programmet sosikontroll. Det kan lastes ned gratis fra Statens kartverks nettside. Kommandofiler til bruk i sosivis for å vise reguleringsplanen med farger finner du her: Tips for hvordan en utfører sosikontrollen kan du få ved å følge denne linken: si%20kontroll.pdf Fremstilling av plandata Sørg for å ha riktig kartgrunnlag Datum: Planen skal være kartfestet i riktig koordinatsystem, Euref-89 Utlevert kart er i Euref89-UTM sone 32, med høyder referert til NN54. Stjørdal kommunes kartverk er bygget opp etter SOSI standard (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). SOSI-standarden oppdateres jevnlig. Det digitale kartet som åpnes på skjermen har en geografisk forankring. Kartutsnittet må derfor aldri flyttes eller kopieres og limes inn i et annet dokument. Grunnkartet skal ikke endres. Reguleringsformål, linjetyper og tekst samt farger på utskrift av digital plan skal være som angitt i veilederen fra Miljøverndepartementet. Juridiske forhold som ikke kan vises på plankartet skal omtales i bestemmelsene til planen, ev. vises i egen illustrasjonsplan. Planveileder, dat side 11 av 13

12 Tittelfeltet skal organiseres som anvist i veilederen og med henvisning til plan- og bygningsloven. Tittelfeltet skal forklare alle reguleringsformål og streksymboler som planen inneholder, samt tittel, plannummer, dato, datum, målestokk, saksbehandling og korreksjoner med dato. Det skal angis hvem som er planlegger og hvem som har utarbeidet planforslaget. Riktig konstruksjon Planen skal konstrueres etter geometriske prinsipper. Vegsidene skal være parallelle, og kurver må konstrueres slik at rettlinje og sirkelbue tangerer. Plangrensen må sammenfalle 100 % med formålsgrenser i planens ytterkanter. Dersom det er ment at formålsgrense skal følge eiendomsgrense eller andre grenser/linjer i kartet må også disse sammenfalle 100 %. Kjeder av linjestykker skal henge sammen. Ingen linjer på samme lag skal ligge dobbelt. Dersom to linjer på forskjellig lag skal ligge dobbelt skal den ene linjen være en kopi av den andre. Ingen punkt/flater/tekst skal befinne seg utenfor plangrensen. Regulering over og under bakkenivå skal leveres på egne filer. Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn de som er juridisk bindende bør det lages en illustrasjonsplan i tillegg til plankartet. Det stilles ingen krav til utforming av illustrasjonsplaner. Plandata skal følge den til enhver tid gjeldende sosistandard. Utskrift av digital plan/lesbarhet Følgende tema fra kartgrunnlaget må være med: Digitale plankart skal konstrueres i målestokk 1:1000 Eiendomsgrenser (gnr/bnr må tas med hvis det er referert til disse i saksframstillingen eller reguleringsbestemmelsene) Bygninger Eksisterende veier med gatenavn, (senterlinje/midt vei tas ikke med) Vann/kystlinje Terrengkoter Andre tema som er omtalt i saksframstilling eller forslag til bestemmelser og som er nødvendige for å kunne forstå planen. Karttema som virker forstyrrende og/eller ikke er nødvendige for forståelsen av planen skal skrus av/ ikke tas med ved utskrift (for eksempel ledningsnett). Tekst skal bestå av reguleringsformål, feltnavn, grad av utnytting/høyder. Teksten må avpasses etter størrelsen på flatene. Hvis flatene er små bør teksten begrenses til feltnavn. Ytterligere informasjon må gis i bestemmelsene. Teksten skal være tydelig ved utskrift av plankartet i målestokk 1: Planveileder, dat side 12 av 13

13 EGENKONTROLL AV DIGITAL PLAN Plan nr: Plantittel: Følgende må sjekkes: Planen er konstruert i 1:1000 og det er tatt hensyn til tilstøtende plan- og formålsgrenser Plandata skal leveres på sosi 4.3 format. Dersom planen er konstruert i Autocad/Novapoint skal original plan med tittelfelt på dwg format leveres i tillegg til sosidata. Dersom data leveres på dwg i tillegg til sosi skal følgende være oppfylt: Geometri er kontrollert (topologisjekk/drawing cleanup i AutoCad eller lignende) Plandata skal sorteres på lag navngitt etter sosikoden Ikke tykkelse på streker. Tykkelse på streker skal bestemmes ved utskrift av tegneparameterfil Primært skal linjer i dwg-filer ha følgende farge, som bestemmer strektykkelsen ved utskrift: Formålsgrense blå 0,5 Plangrense grønn 1,0 Byggegrense hvit 0,35 Regulert tomtegrense gul 0,25 Omriss planlagt bebyggelse hvit 0,35 Frisiktlinje cyan 0,18 Sosikontroll skal være utført. Kopi av feilfri resultatliste/logg fra sosivis skal være vedlagt Tekst må være tydelig. Teksten skal ligge på lag RPPÅSKRIFTTYPE (lag 1280). Gatenavn samt gnr/bnr eller husnummer skal vises på kartet Kartgrunnlaget er ikke endret, skalert eller flyttet. Kartgrunnlag skal alltid følge med dwg-fil. Kartgrunnlaget er lesbart og unødvendige temakoder er skrudd av (for eksempel midtlinje vei, vann- og avløpsledninger) Rutenett og koordinater er satt på Regulering over og under bakkenivå leveres på egne filer Supplerende informasjon som ikke inngår i sosistandarden skal kun vises i illustrasjonsplan (pdf) i tillegg til plankartet Pdf-filer av plankart og illustrasjoner er vedlagt. PDF skal ha tittelfelt hvor det fremgår tydelig plannummer og plannavn. Omfang og størrelse på tekst må tilpasses slik at den er leselig i A4/A3-utgave. Merknader: Utført Avsender/konstruktør: E-post: Telefon: Planveileder, dat side 13 av 13

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING. SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGNINGS- OG AREALPLANSEKSJONEN Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide privat reguleringsplan. PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

B Krav til innsendt materiale for detaljreguleringsplaner

B Krav til innsendt materiale for detaljreguleringsplaner B Krav til innsendt materiale for detaljreguleringsplaner Krav til innsendelse av planforslag Planer skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslov vedtatt 27.06.2008, departementets veiledere og nasjonal

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2014. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2014. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2014 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS AREALPLANLEGGING GRUNNKURS 2 Kurset gir grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging og krever ingen spesielle forkunnskaper. Målet er å gjøre deltakerne

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune

Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Planområde (navn) Til stede Presentasjon av planen - formål - kartskisse med omriss av planområdet Hensikt med oppstartsmøte: Gnr/bnr

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4 Sted Herredshuset Malvik kommune Tid Kl. 10.00-20.02.15 Tilstede: Forslagsstiller Lyngstad, Flasnes, Hognes Kommunen Referent Brovold, Kverkild,

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan 1 Planprosess regulerings 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen 2 Synoptisk planprosess Prosessen 1. Problemstilling 2. Mål 3. Middel 4. Alternativ 5. Vurdering 6. Valg 7. Gjennomføring

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Møtereferat Dato: 10.03.2014

Møtereferat Dato: 10.03.2014 STJØRDAL KOMMUNE Arealavdelingen Møtereferat Dato: 10.03.2014 Oppstartkonferanse reguleringsendring del av Hjelseng gård gnr. 95/1, bryggerivirksomhet i gårdsbebyggelsen. Møtetid: 14.00 15.30 Møtested:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

KRAV TIL DIGITALE AREAL- PLANER OG TEGNFORKLARING

KRAV TIL DIGITALE AREAL- PLANER OG TEGNFORKLARING UTFORMING/OVERLEVERING AV PLANKART De digitale arealplanene skal følge Sosi-standardens spesifikasjoner for Felles KartdataBase (FKB); Sosi-standardens del 2, kapittel Plan. Planen skal alltid følge siste

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALET OG SJEKKLISTE NOTODDEN KOMMUNE (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8

KRAV TIL PLANMATERIALET OG SJEKKLISTE NOTODDEN KOMMUNE (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8 (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8 Hensikten med dokumentet Hensikten med dette dokumentet er å bidra til at reguleringsplaner utføres og framstilles på en ensartet måte, med et oversiktlig faglig innhold,

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD Forslag til REGULERINGSPLAN GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD PLANBESKRIVELSE m/vedlegg Dokumenter til behandling i Planutvalget Beskrivelse, forutsetninger og hensikt 04.02.2015 REV. BESKRIVELSE DATO UTARB.

Detaljer

Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen

Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen Plandata og bestillerrollen Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen Bestiller kompetanse - når? ikke-kommunale planer, dvs. for private planforslag der kommunen ber andre om å utarbeide

Detaljer

2. LOVVERKET - PLANER OG PLANDATA Til innhold

2. LOVVERKET - PLANER OG PLANDATA Til innhold 2. LOVVERKET - PLANER OG PLANDATA Til innhold Fig: Omtale av lovgrunnlaget for framstilling av planer og basiskart Digital gjengivelse og forvaltning av planer vil berøre flere lovverk. I dette kapitlet

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

KRAV TIL MATERIALET VED INNSENDING AV FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER

KRAV TIL MATERIALET VED INNSENDING AV FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER KRAV TIL MATERIALET VED INNSENDING AV FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER Nr. 52-013 Hensikten med denne kravspesifikasjonen er å gi planleggerne et forutsigbart krav til søknadsmaterialet samt

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune Sist revidert: 05.11.2014 Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune 1. Generelt Med bakgrunn i Kart- og planforskriften (FOR 2009-06-26 nr 861) krever Røyken kommune at reguleringsplaner

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00149 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.02.2006 0027/06 FORMANNSKAPET 11.05.2006 0066/06 KOMMUNESTYRET 18.05.2006 0043/06

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Norges byggstandardiseringsråd Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Innhold 0 Innledning... 1 Generelt... 2 Bruksområder... 3 Anbefalt ansvarsfordeling... 4 Kart og planer... 5 Situasjonskart...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

UU og Ny Plan- og bygningslov

UU og Ny Plan- og bygningslov UU og Ny Plan- og bygningslov Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver og myndigheter

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09.

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09. 2013 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 10.09.2013 Navn på plan/tiltak: Krokbakken gnr 18 bnr 849 Kommune: Vestvågøy kommune Plantype: Detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen Boxs Arkitektstudio AS v/pieter Paul Furnée Alfheim 24 1384 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 29/3 20.03.2015 S15/164 L17281/15 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/164.

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer