PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: Planveileder, dat side 1 av 13

2 1. INNLEDNING SAKSBEHANDLING VED PLANPROSESS Møteoppstart 2.2 Varsling av planoppstart 2.3 Annen medvirkning 2.4 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn 2.5 Offentlig ettersyn 2.6 Planvedtak 2.7 Melding om vedtatt plan 2.8 Enklere saksbehandling 3. KRAV TIL INNSENDT PLANMATERIALE Materiale og leveringsformat 3.2 Krav til utarbeidelse av planmateialet Planveileder, dat side 2 av 13

3 1. INNLEDNING Arealplanlegging har som formål å legge til rette for at arealbruk og våre bygde omgivelser skal bli til mest mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Planleggingen skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging. Den skal også gi bedre styring av konfliktsaker når disse oppstår. Arealenheten i Stjørdal kommune ved reguleringskontoret utfører planlegging på forskjellige nivå, men også privatpersoner, organisasjoner og andre offentlige etater kan komme med forslag til planer. Kommunens administrasjon har til oppgave å veilede forslagsstillere og berørte parter, og å sørge for at sakene blir best mulig belyst, før endelig vedtak fattes av politiske organer. I Stjørdal kommune er det Komitè Plan og/eller Kommunestyret som er vedtaksmyndighet i plansaker. Store planer med høyt konfliktnivå vil bruke lengre tid gjennom behandlingsprosessen, enn mindre og enkle planer. Hensikten med veilederen er å gi generell informasjon om utforming av planforslag, å orientere om spesifikke krav som skal stilles til ferdig planmateriale og om kunngjøring/informasjon til publikum fra forslagsstilleren sin side. I tillegg blir det gitt en orientering om saksgang og plantyper. Våre krav og anbefalinger er basert på lovverk og veiledere fra overordna myndighet. Som en oppfølging av nye veiledere fra Miljøverndepartementet arbeider vi med å standardisere og forenkle planer og bestemmelser slik at de blir mer funksjonelle og tilgjengelige som verktøy for en god utvikling i kommunedelene og i Stjørdal by. Et oversiktlig plansystem vil forenkle saksbehandlingen i enkeltsaker og gjøre resultatet mer enhetlig og forutsigbart. Vår erfaring er at byggherre og utbygger ofte er i tidsnød. Raskest saksbehandling får man ved å følge gjeldende bestemmelser. Ta kontakt med reguleringskontoret på arealavdelingen før oppstart av et planarbeid. Reguleringskontoret gir opplysninger om gjeldende regulering og andre retningslinjer for en eventuell planlegging. Saksbehandlerne kan gi råd og veiledning i forbindelse med planer og planforutsetninger. Planveileder, dat side 3 av 13

4 2. SAKSBEHANDLING VED PLANPROSESS 2.1 Møteoppstart Forslagstiller skal bestille oppstartsmøte etter plan og bygningslovens Møte skal som minstekrav avklare: Formålet med planen og orientering om planforslag. For å være forberedt, ønsker kommunen å få tilsendt skisseforslag/forarbeider før møtedato blir avtalt. Kommunen orienterer om gjeldende planstatus, rammevilkår og utbyggingsbetingelser, og signaliserer holdning til utbyggingsforslaget. Det skal avklares om planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger (KU). Kommunen skal ha etablert plan ID til møteoppstart. 2.2 Varsling av planoppstart Tiltakshaver annonserer i en avis som er alminnelig lest på stedet (Stjørdalens Blad) og på kommunens hjemmeside. Annonsen skal inneholde kart med planavgrensing. Planavgrensingen skal være godkjent i sosiformat av kommunen før annonse publiseres, jfr kap. 3. Merknadsfrist skal framgå av annonse brev til berørte parter. Rimelig frist er minst 4 uker. For planer som omfattes av KU-forskriften skal tiltakshaver sende planprogrammet på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, samt at det i annonsen framgår hvor planprogrammet er tilgjengelig. Dersom KU-spørsmålet er vurdert ihht 5 i Forskrift om konsekvensvurdering og funnet å ikke være aktuelt, skal dette framgå av oppstartsbrev. Berørte myndigheter (kommunale, fylkes og interkommunale og statlige instanser) framgår av fast kontaktliste, og planmaterialet oversendes til dem pr. epost. Øvrige instanser skal kontaktes i den grad de blir berørt. Normalt skal naboeiendommer som inngår i planområdet, grenser til planområdet og er gjenboere til planområdet varsles pr. brevpost. Liste over de som er varslet skal sendes kommunen sammen med planforslaget, jfr kap Annen medvirkning Ved behov vurderer tiltakshaver om informasjonsmøter med et utvalg av berørte parter (velforeninger, interesseorganisasjoner, utvalgte hjemmelshavere eller fagmyndigheter) bør avholdes, eller større folkemøter som er åpne for alle. Andre former for medvirkning kan være åpen dag i planområdet, oppsøke naboer (dør til dør), kommunikasjon via kommunens nettsider eller bruk av media. 2.4 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn Innkommet endelig planforslag skal legges fram for komitè plan som politisk sak med vedlagt planforslag senest 12 uker etter at et komplett og tilfredsstillende planmateriale er oversendt kommunen. Hvilke krav kommunen stiller til innsendt planmaterialet framgår av kapittel 2 og 3. Ved vedtak er planen å oppfatte som kommunal. Planveileder, dat side 4 av 13

5 2.5 Offentlig ettersyn Ved vedtak om offentlig utleggelse skal plansaken annonseres i Stjørdalens Blad og legges ut på kommunens hjemmeside. Berørte parter skal i tillegg tilskrives med brev oversendt pr. e - post eller pr. brevpost. Hvilke parter som er berørt, framgår av oppstartsvarslingen. I annonse og brev skal planens formål og beliggenhet framgå som beskrivelse og/eller kart. Det skal videre opplyses om hvor reguleringsplanen er tilgjengelig og det skal angis frist for merknader (minst 6 uker). 2.6 Planvedtak Ferdigbehandlet forslag til reguleringsplan legges fram for kommunestyret til vedtak via innstilling fra komitè plan. Kommunestyret skal treffe vedtak i saken senest 12 uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Det skal framgå av saksfremlegget hvilke merknader/ innsigelser som foreligger og rådmannens kommentarer til disse. Er det gjort endringer av planforslaget skal det opplyses om dette i saksframlegget. Kommunestyret kan også få framlagt planforslaget i alternativer. 2.7 Melding om vedtatt plan Vedtatt plan skal kunngjøres med annonse i Stjørdalens Blad og publiseres på kommunens hjemmeside. Annonse skal opplyse om hvor vedtatt plan er tilgjengelig, klageadgang og klagefrist, samt frist for framsetting av erstatningskrav. Direkte berørte parter (dvs. de som har uttalt seg tidligere i saken eller som er klart berørt av vedtaket) skal gis underretning ved brev. Brev skal opplyse om hvor vedtatt plan er tilgjengelig, klageadgang og klagefrist, samt frist for framsetting av erstatningskrav. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen tilskrives med eget følgeskriv vedlagt planmaterialet (for arkivering) via epost, hvor det opplyses at saken er vedtatt og annonsert/underrettet med klageadgang. 2.8 Enklere saksbehandling 1. Mindre reguleringsendringer etter pbl kan vedtas èn gang i komitè plan. Brev om oppstart av planendring vedlagt planforslag skal tilskrives berørte parter tilsvarende planoppstart etter pbl Vedtak skal oversendes direkte berørte parter med opplysning om klageadgang. Kunngjøring (annonsering/publisering på kommunens hjemmeside) av oppstart og vedtak er ikke nødvendig. Vedtatt plan behøver ikke oversendes Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen for arkivering. 2. Små reguleringsendringer kan vedtas administrativt som delegert sak. Før vedtak fattes skal berørte parter være orientert om endringen ved tilskriving hvor det opplyses om frist for merknader. Vedtaksbrevet (delegert saksframstilling i brevs form adressert til tiltakshaver med kopi til berørte parter) skal utover vedtakstekst og opplysninger om klageadgang, inneholde relevante saksopplysninger og en kortfattet vurdering/drøfting med konklusjon. Planveileder, dat side 5 av 13

6 3. KRAV TIL INNSENDT MATERIALE 3.1 Materiale og leveringsformat Følgende materiale skal foreligge før kommunen anser planen som mottatt: 1. Planbeskrivelse med nødvendig tilleggsinformasjon som illustrasjoner, soldiagrammer, ROS-eller KU - analyse m.m, samt kopi av oppstartsannonse og mottatte innspill. Materialet skal leveres på pdf - og wordformat. 2. Planbestemmelser. Materialet skal leveres på pdf og wordformat. 3. Plankart med tilhørende illustrasjoner skal leveres på pdf-format i målestokk 1:1000 relatert til et gitt A-format (f.eks. A2 = 1:1000) 4. Digitale plandata skal leveres i den til enhver tid gjeldende sosi-format + dwg/dxf - format (eller annet tilsvarende tegneformat) med tittelfelt og kartdata og med feilfri logg fra sosivis/sosikontroll (kvittering). NB: Saken anses ikke fullstendig mottatt før korrekt sosifil er mottatt. Samlet planmateriale, herunder digitale plandata sendes: 3.2 Krav til utarbeidelse av planmaterialet Alle planer og endringer av planer skal fremstilles etter ny plan- og bygningslov vedtatt Vi viser til nettstedet: hvor aktuelle veiledere og forskrifter finnes. Tegneregler for arealplankart og sosistandard finnes på følgende nettsted: _og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id= Planbeskrivelse, planbestemmelser og digitalt plankart skal utarbeides i henhold til følgende kravspesifikasjoner: A: Krav til utarbeiding av planbeskrivelse Alle forslag til planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Det skal alltid gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Planer som skal konsekvensvurderes skal ha konsekvensutredning som en del av planbeskrivelsen. For omfattende utredninger er det tilstrekkelig med et sammendrag i planbeskrivelsen, men da skal komplette utredninger følge som vedlegg til planbeskrivelsen. Planveileder, dat side 6 av 13

7 En planbeskrivelse skal alltid inneholde de overskriftene som er gjengitt under. Underpunktene under hver overskrift, vil måtte variere både i tema og omfang, alt etter planens størrelse og innhold. 0. Arealoppgave - Totalareal og fordelt på de ulike formålene - Utbyggingsareal (BRA) totalt og fordelt på formål - Eiendomsopplysninger + omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 1. Bakgrunn - Bakgrunn for at planen fremmes og på vegne av hvem. 2. Planprosessen - Bekreftelse på melding om planoppstart; annonse og tilskriving (opplistet etter dato). - Det opplyses om oppstartsmøte med kommunen og evt. møter med berøre parter - Merknader refereres, kommenteres og vurderes. Dersom det er mange merknader lages eget vedlegg. Kort sammendrag av merknadene gjengis her. Oppsummering og kommentarer til merknadene i eget vedlegg. 3. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) - Rikspolitiske retningslinjer - Kommuneplan - arealdel/kommunedelplan - Reguleringsplan - Ev. andre relevante vedtak 4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold - Planområdets beskaffenhet - størrelse, topografi, vegetasjon, vind -, sol og skyggeforhold, eiendomsforhold. - Planområdets lokalisering - tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk, avstand til senterformål, adkomst/tilgjengelighet, kollektivtilbud og tilgang til rekreasjonsarealer/grøntstruktur - Teknisk infrastruktur (vegsystem og atkomstforhold, vann/avløp, renovasjonsløsning og energiforsyning, energieffektive løsninger) - Spesielle bevarings -, miljø- og risikoforhold (vern/bevaring, støy, klima, forurenset grunn, grunnforhold, vannstand/flom og vind m.m ). 5. Beskrivelse av planforslaget - Planforslagets utforming (hovedgrep, arealbruk, utbyggingsprinsipp, leke- og uteoppholdsareal, tilgjengelighet, jfr universell utforming m.m.) - Forslagets forhold til overordnet arealbruk/arealegnethet, områdetype/landskap, grønnstruktur og trafikksystem. - Forslagets estetiske kvaliteter, i seg selv og i forhold til omgivelsene - Forslagets tekniske løsninger (vegsystem og atkomstforhold, parkering, vann og avløp, renovasjonsløsning og energiforsyning) 6. Virkninger av planforslaget - Dersom det er krav om konsekvensvurdering (KU): Oppsummering av KU, alternativsvurdering og konsekvenser. - Avbøtende tiltak i forhold til miljø, klima og helse (herunder universell utforming). Planveileder, dat side 7 av 13

8 - Utløsning og virkning av tilhørende avbøtende tiltak skal alltid dokumenteres (støy luft - og grunnforurensing), sol og skyggevirkninger). - Det skal i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - Tiltakets virkninger skal vurderes mhp kapasitet for sosial infrastruktur, dvs. prognoser og konsekvenser for barnehage/skoler - Planforslaget skal vurderes ift. RPR for barn og unge - Eventuell konflikt med vern og bevaring (landskapsvern/naturmangfold, kulturminner, jordvern) B: Krav til utarbeiding av planbestemmelser Innhold En reguleringsplan skal kunne gi direkte (eller via påfølgende detaljplan) grunnlag for byggesaksbehandling og planens bestemmelser er med på å fastlegge forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge i plankartet. Bestemmelsene skal som hovedregel omfatte følgende forhold: 1. Formings - og funksjonskrav for bygg og anlegg (Formingskrav: bygningstyper, høyder, utnyttingsgrad, møneretning, takform, material og fargebruk m.m. Funksjonskrav: enøk, solforhold, universell utforming, utforming av trafikkområder og utearealer, valg av planløsninger m.m) 2. Vilkår for arealbruk (Detaljering av arealbruksformål og fastsetting av hjemmelshavers rettigheter og plikter i planområdet. Ved behov: skjøtsels og virksomhetskrav, vern/bevaring av natur/bebyggelse, krav til avbøtende tiltak vedrørende miljø, helse, risiko og sårbarhet. 3. Sette krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak, såkalte rekkefølgebestemmelser. (Omfatter plan og utredningskrav og krav om tiltak knyttet til teknisk infrastruktur, grønnstruktur og sosial infrastruktur. Det kan også stilles rekkefølgebetingelser til gjennomføring av tiltak som ligger utenfor planområdet). Utforming Bestemmelsene skal henvise til plankartet, men virke kun supplerende, dvs omfatte forhold som ikke framgår av plankartet. Sammenhengen mellom plankart og bestemmelser skal være selvforklarende og det skal ikke være motstrid mellom arealformål og bestemmelser. For å unngå tolkningstvil, skal bestemmelsene være mest mulig konkrete (tallfestede mål og avgrensinger), med kortfattede, entydige og absolutte formuleringer. Bestemmelsene skal ikke være forklarende, beskrivende og skjønnsbaserte, men ved behov kan bestemmelsene oppgi gradienter, grensesnitt/intervaller eller tydeliggjøre hvilket handlingsrom bestemmelsene åpner for, dvs. graden av juridisk binding. Utnyttelsesgrad skal fastsettes i form av %-BYA, %-BRA, BYA eller BRA. Høydeangivelse skal være oppgitt som maksimal kotehøyde til gesims og/eller møne der dette er mulig. Det tillates bruk av maks byggehøyde oppgitt som meterhøyde fra gjennomsnittsnivå på planert terreng, men dette betinger påfølgende detaljplan eller kotesatt utomhusplan som skal politisk behandles. Merk: Parkeringsarealer går inn i beregningsgrunnlaget etter TEK 3-12 jf. MDs veileder Grad av utnytting. Planveileder, dat side 8 av 13

9 Disposisjon 1 Formål Hensikten med å utarbeide planen 2 Plankrav Dersom reguleringsplan er utformet som områdeplan med krav om detaljplan. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Krav til søknad om byggetillatelse Dersom det ikke er krav om detaljplan, og/eller spesielle forhold må belyses i søknaden eller krav til utomhusplan. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Rekkefølgekrav Vilkår for gjennomføring av planen/rekkefølge av tiltak i planen. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Fellesbestemmelser Kun dersom det er bestemmelser som gjelder for hele planområdet. Vilkår for arealbruk. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 2. Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Parkeringsbestemmelser. Det vises til plan og bygningslovens nr. 7 Krav til tilrettelegging for vannbåren varme. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 8 6 Bebyggelse og anlegg Utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12.7nr. 1. (Der %-BRA eller BRA er benyttet for å fastsette grad av utnytting, skal bestemmelsene definere hvordan bruksareal under bakkenivå skal beregnes.) Funksjons og kvalitetskrav, herunder antall boliger, boligstørrelse, tilgjengelighet og utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr 4 og nr Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Trafikkregulerende tiltak. Det vises til plan og bygningslovens nr. 7 Hvilke arealer skal være offentlige formål eller fellesareal. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Grønnstruktur Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Hvilke arealer skal være offentlige formål eller fellesareal. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 14. Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Forsvaret Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav med henblikk på sikkerhet og sårbarhet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4. Planveileder, dat side 9 av 13

10 Utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12.7nr. 1. (Der %-BRA eller BRA er benyttet for å fastsette grad av utnytting, skal bestemmelsene definere hvordan bruksareal under bakkenivå skal beregnes.) Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 9 Landbruks-, natur- og friluftsformål Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Bruk og vern av sjø og vassdrag Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Hensynssoner Sikring-,støy og faresoner: Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav med henblikk på sikkerhet og sårbarhet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4. Frisikt (I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 meter over tilstøtende vegbane.) Infrastruktursone: Vilkår for gjennomføring av planen/rekkefølge av tiltak i planen. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 10. Sone med angitte særlige hensyn: Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Båndleggingssone: Plankrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 11. Annet lovverk Gjennomføringssoner: Krav til felles planlegging over flere eiendommer. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 11. Planveileder, dat side 10 av 13

11 C: Krav til utarbeiding av digitale plankart. Generelt Planavgrensning må godkjennes av kommunen før annonsering av planoppstart. Planomriss skal leveres i den til enhver tid gjeldende sosi-format, sammen med en kort beskrivelse av formål. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av krever Stjørdal kommune at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Plankart til reguleringsplaner skal utarbeides etter Miljøverndepartementets veileder Plan og kart etter plan- og bygningsloven. Konstruksjon av digitale plankart skal gjøres som beskrevet i Miljøverndepartementets veileder for digitale planer, T 1412, og plankapittelet i SOSI standarden. Miljøverndepartementets veiledere ligger under dokumenter/veiledninger og brosjyrer på MDs nettside Direkte link til Plan og kart etter plan- og bygningsloven: Sosi standarden for plandata etter plan- og bygningsloven kan finnes på følgende nettadresse: Sosikontroll av plan kan utføres ved hjelp av programmet sosikontroll. Det kan lastes ned gratis fra Statens kartverks nettside. Kommandofiler til bruk i sosivis for å vise reguleringsplanen med farger finner du her: Tips for hvordan en utfører sosikontrollen kan du få ved å følge denne linken: si%20kontroll.pdf Fremstilling av plandata Sørg for å ha riktig kartgrunnlag Datum: Planen skal være kartfestet i riktig koordinatsystem, Euref-89 Utlevert kart er i Euref89-UTM sone 32, med høyder referert til NN54. Stjørdal kommunes kartverk er bygget opp etter SOSI standard (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). SOSI-standarden oppdateres jevnlig. Det digitale kartet som åpnes på skjermen har en geografisk forankring. Kartutsnittet må derfor aldri flyttes eller kopieres og limes inn i et annet dokument. Grunnkartet skal ikke endres. Reguleringsformål, linjetyper og tekst samt farger på utskrift av digital plan skal være som angitt i veilederen fra Miljøverndepartementet. Juridiske forhold som ikke kan vises på plankartet skal omtales i bestemmelsene til planen, ev. vises i egen illustrasjonsplan. Planveileder, dat side 11 av 13

12 Tittelfeltet skal organiseres som anvist i veilederen og med henvisning til plan- og bygningsloven. Tittelfeltet skal forklare alle reguleringsformål og streksymboler som planen inneholder, samt tittel, plannummer, dato, datum, målestokk, saksbehandling og korreksjoner med dato. Det skal angis hvem som er planlegger og hvem som har utarbeidet planforslaget. Riktig konstruksjon Planen skal konstrueres etter geometriske prinsipper. Vegsidene skal være parallelle, og kurver må konstrueres slik at rettlinje og sirkelbue tangerer. Plangrensen må sammenfalle 100 % med formålsgrenser i planens ytterkanter. Dersom det er ment at formålsgrense skal følge eiendomsgrense eller andre grenser/linjer i kartet må også disse sammenfalle 100 %. Kjeder av linjestykker skal henge sammen. Ingen linjer på samme lag skal ligge dobbelt. Dersom to linjer på forskjellig lag skal ligge dobbelt skal den ene linjen være en kopi av den andre. Ingen punkt/flater/tekst skal befinne seg utenfor plangrensen. Regulering over og under bakkenivå skal leveres på egne filer. Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn de som er juridisk bindende bør det lages en illustrasjonsplan i tillegg til plankartet. Det stilles ingen krav til utforming av illustrasjonsplaner. Plandata skal følge den til enhver tid gjeldende sosistandard. Utskrift av digital plan/lesbarhet Følgende tema fra kartgrunnlaget må være med: Digitale plankart skal konstrueres i målestokk 1:1000 Eiendomsgrenser (gnr/bnr må tas med hvis det er referert til disse i saksframstillingen eller reguleringsbestemmelsene) Bygninger Eksisterende veier med gatenavn, (senterlinje/midt vei tas ikke med) Vann/kystlinje Terrengkoter Andre tema som er omtalt i saksframstilling eller forslag til bestemmelser og som er nødvendige for å kunne forstå planen. Karttema som virker forstyrrende og/eller ikke er nødvendige for forståelsen av planen skal skrus av/ ikke tas med ved utskrift (for eksempel ledningsnett). Tekst skal bestå av reguleringsformål, feltnavn, grad av utnytting/høyder. Teksten må avpasses etter størrelsen på flatene. Hvis flatene er små bør teksten begrenses til feltnavn. Ytterligere informasjon må gis i bestemmelsene. Teksten skal være tydelig ved utskrift av plankartet i målestokk 1: Planveileder, dat side 12 av 13

13 EGENKONTROLL AV DIGITAL PLAN Plan nr: Plantittel: Følgende må sjekkes: Planen er konstruert i 1:1000 og det er tatt hensyn til tilstøtende plan- og formålsgrenser Plandata skal leveres på sosi 4.3 format. Dersom planen er konstruert i Autocad/Novapoint skal original plan med tittelfelt på dwg format leveres i tillegg til sosidata. Dersom data leveres på dwg i tillegg til sosi skal følgende være oppfylt: Geometri er kontrollert (topologisjekk/drawing cleanup i AutoCad eller lignende) Plandata skal sorteres på lag navngitt etter sosikoden Ikke tykkelse på streker. Tykkelse på streker skal bestemmes ved utskrift av tegneparameterfil Primært skal linjer i dwg-filer ha følgende farge, som bestemmer strektykkelsen ved utskrift: Formålsgrense blå 0,5 Plangrense grønn 1,0 Byggegrense hvit 0,35 Regulert tomtegrense gul 0,25 Omriss planlagt bebyggelse hvit 0,35 Frisiktlinje cyan 0,18 Sosikontroll skal være utført. Kopi av feilfri resultatliste/logg fra sosivis skal være vedlagt Tekst må være tydelig. Teksten skal ligge på lag RPPÅSKRIFTTYPE (lag 1280). Gatenavn samt gnr/bnr eller husnummer skal vises på kartet Kartgrunnlaget er ikke endret, skalert eller flyttet. Kartgrunnlag skal alltid følge med dwg-fil. Kartgrunnlaget er lesbart og unødvendige temakoder er skrudd av (for eksempel midtlinje vei, vann- og avløpsledninger) Rutenett og koordinater er satt på Regulering over og under bakkenivå leveres på egne filer Supplerende informasjon som ikke inngår i sosistandarden skal kun vises i illustrasjonsplan (pdf) i tillegg til plankartet Pdf-filer av plankart og illustrasjoner er vedlagt. PDF skal ha tittelfelt hvor det fremgår tydelig plannummer og plannavn. Omfang og størrelse på tekst må tilpasses slik at den er leselig i A4/A3-utgave. Merknader: Utført Avsender/konstruktør: E-post: Telefon: Planveileder, dat side 13 av 13

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: 15.09.2016 Planveileder, dat. 15.09.2016 - side 1 av 14 1.

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune Sist revidert: 23.02.2009 Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune 1. Generelt Miljøverndepartementet vedtok 10.05.04 ny forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan og byggesaksbehandlingen.

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller

Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller Alle dokumentene som det vises til her finnes på kommunens hjemmeside under «krav til reguleringsplan» Oppstartsmøte/forhåndskonferanse

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Lovlige og presise planbestemmelser

Lovlige og presise planbestemmelser Lovlige og presise planbestemmelser Smartkommunesamling 6. september 2017 Helge Fosså Plan, Sandnes kommune Hjemmel for planbestemmelser (Reguleringsplan) Hjemmel er plan. og bygningslovens 12-7 Bestemmelsen

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Krav til utarbeiding av reguleringsplaner

Krav til utarbeiding av reguleringsplaner SÅTE-GIS GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal Krav til utarbeiding av reguleringsplaner Digital fremstilling Veiledning for kommuner og tiltakshavere 1 Generelt Reguleringsplan er

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Åfjord kommune REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 17.01.2017 Saksnavn: Trollskaret hyttefelt Linesøya, mindre endring 2017 SaksID: 2017/43 PlanID: 201701 Saksbehandler: Sverre Fjellheim Møtested: Åfjord rådhus,

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

Tilbakeblikk til planlovutvalget

Tilbakeblikk til planlovutvalget Frode Jørgensen 1 Tilbakeblikk til planlovutvalget Byggenæringens behov Rask og forutsigbar planlegging Operative planer og enklere gjennomføring Nærmere integrering av plan- og byggesak Større fleksibilitet

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune Ringebu kommune ønsker en mest mulig enhetlig utforming av de reguleringsplaner som sendes inn til behandling. Ringebu kommune har derfor utarbeidet et veiledningsmateriale for utbyggere og forslagsstillere.

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING. SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGNINGS- OG AREALPLANSEKSJONEN Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide privat reguleringsplan. PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

B Krav til innsendt materiale for detaljreguleringsplaner

B Krav til innsendt materiale for detaljreguleringsplaner B Krav til innsendt materiale for detaljreguleringsplaner Krav til innsendelse av planforslag Planer skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslov vedtatt 27.06.2008, departementets veiledere og nasjonal

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen Planbestemmelser v/rune Fredriksen Dette vil jeg ta opp Litt generelt om planbestemmelser Bestemmelse eller retningslinje Hva man IKKE kan gi bestemmelser om Hvordan bestemmelsene bør utformes erfaringer

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner

Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner Plan-og bygningslovkonferansen i Hedmark Kongsvinger 25.10.2017 Flere veier fra visjon til virkelighet: Reguleringsplan formelle rammer Prosesskrav

Detaljer

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN AREALFORMÅL OG PLANBESTEMMELSER Ebba Friis Eriksen, teamleder/rådgiver, Akershus fylkeskommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Ny plan-

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2014. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2014. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2014 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS AREALPLANLEGGING GRUNNKURS 2 Kurset gir grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging og krever ingen spesielle forkunnskaper. Målet er å gjøre deltakerne

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Kommuneplanprosessen Fra kommuneplan til arealplan Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Tema for dagen Hva er en kommmuneplan? Avmystifisere og gi grunnleggende kunnskap om verktøyet og prosess Hvilken kunnskap

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Vedtatt dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Kontroll av digitale plandata. Nils-Eino Langhelle Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012

Kontroll av digitale plandata. Nils-Eino Langhelle Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012 Kontroll av digitale plandata Nils-Eino Langhelle Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012 Etat for plan og geodata GIS-gruppen består av 10 personer GIS-kontrollen rullerer

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune

Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Planområde (navn) Til stede Presentasjon av planen - formål - kartskisse med omriss av planområdet Hensikt med oppstartsmøte: Gnr/bnr

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse.

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse. REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Notodden kommune 1 av 5 Kommunens formål med oppstartmøtet (jfr. også pbl 12-8): - Å motta foreløpig informasjon om forslagsstillers intensjoner med sin påtenkte detaljreguleringsplan.

Detaljer

Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode. Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov

Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode. Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov Privat eller kommunalt planinitiativ, må hjemles i k-plan eller reg.- /områdeplan. Privat eller kommunal gjennomføring 1

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE REGULERINGS-/BEBYGGELSESPLAN Planveileder

RINGEBU KOMMUNE REGULERINGS-/BEBYGGELSESPLAN Planveileder PLANVEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG I RINGEBU KOMMUNE Veileder for utarbeidelse av private regulerings- og bebyggelsesplaner Sist revidert november 2008/RNI RINGEBU KOMMUNE Side 1 av 8 PLANVEILEDER FOR

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4 Sted Herredshuset Malvik kommune Tid Kl. 10.00-20.02.15 Tilstede: Forslagsstiller Lyngstad, Flasnes, Hognes Kommunen Referent Brovold, Kverkild,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser i praksis

Reguleringsbestemmelser i praksis Reguleringsbestemmelser i praksis Langesund 8. november 2017 Fredrik Holth Reguleringsbestemmelser i praksis 1 Reguleringsplaner Reguleringsbestemmelser i praksis 2 Reguleringsplan Forslag til ny kart-

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Krav til plandata - Kravspesifikasjon for Leka kommune jfr. K-sak 21/2010. Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag

Krav til plandata - Kravspesifikasjon for Leka kommune jfr. K-sak 21/2010. Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag Leka kommune Krav til plandata - Kravspesifikasjon for Leka kommune jfr. K-sak 21/2010 Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag Digitalt plankart Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan 1 Planprosess regulerings 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen 2 Synoptisk planprosess Prosessen 1. Problemstilling 2. Mål 3. Middel 4. Alternativ 5. Vurdering 6. Valg 7. Gjennomføring

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

KRAV TIL DIGITALE AREAL- PLANER OG TEGNFORKLARING

KRAV TIL DIGITALE AREAL- PLANER OG TEGNFORKLARING UTFORMING/OVERLEVERING AV PLANKART De digitale arealplanene skal følge Sosi-standardens spesifikasjoner for Felles KartdataBase (FKB); Sosi-standardens del 2, kapittel Plan. Planen skal alltid følge siste

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

2. ENDRING AV PLAN 3. PLANBESTEMMELSER 4. UTREDNINGSKRAV / KU 5. KRITISK BLIKK PÅ PBL 6. LOVENDRINGER 5. TANKEKORS OG PRAKTISKE TIPS

2. ENDRING AV PLAN 3. PLANBESTEMMELSER 4. UTREDNINGSKRAV / KU 5. KRITISK BLIKK PÅ PBL 6. LOVENDRINGER 5. TANKEKORS OG PRAKTISKE TIPS A la carte MENY: 1. PLANSYSTEMET -kommuneplan -reguleringsplan 2. ENDRING AV PLAN 3. PLANBESTEMMELSER 4. UTREDNINGSKRAV / KU 5. KRITISK BLIKK PÅ PBL 6. LOVENDRINGER 5. TANKEKORS OG PRAKTISKE TIPS ENDRING

Detaljer

KRAV TIL MATERIALET VED INNSENDING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLANER

KRAV TIL MATERIALET VED INNSENDING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLANER Denne kravspesifikasjonen er felles for kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Drangedal og Skien. Hensikten med den er å gi planleggerne et forutsigbart krav til søknadsmaterialet samt å legge

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF) BYPLAN REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan for Bodøsjøen B4 PlanID: 2016013 Møtedato: 8.11.2016 Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven

Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven Sissel Enodd, Landskapsarkitekt/Arealplanlegger Samferdsel og infrastruktur Trondheim Fra evaluering av Kommunevegdagene 2015: Forholdet mellom Vegloven

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE PER STRAND EIENDOM AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 Planbeskrivelse hålogaland plankontor as JULI 2016 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1.

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Karttekniske krav til reguleringsplanar Plannettverk, 15.02.17 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Sjøkartmyndighet Etat under

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer