PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: Planveileder, dat side 1 av 13

2 1. INNLEDNING SAKSBEHANDLING VED PLANPROSESS Møteoppstart 2.2 Varsling av planoppstart 2.3 Annen medvirkning 2.4 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn 2.5 Offentlig ettersyn 2.6 Planvedtak 2.7 Melding om vedtatt plan 2.8 Enklere saksbehandling 3. KRAV TIL INNSENDT PLANMATERIALE Materiale og leveringsformat 3.2 Krav til utarbeidelse av planmateialet Planveileder, dat side 2 av 13

3 1. INNLEDNING Arealplanlegging har som formål å legge til rette for at arealbruk og våre bygde omgivelser skal bli til mest mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Planleggingen skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging. Den skal også gi bedre styring av konfliktsaker når disse oppstår. Arealenheten i Stjørdal kommune ved reguleringskontoret utfører planlegging på forskjellige nivå, men også privatpersoner, organisasjoner og andre offentlige etater kan komme med forslag til planer. Kommunens administrasjon har til oppgave å veilede forslagsstillere og berørte parter, og å sørge for at sakene blir best mulig belyst, før endelig vedtak fattes av politiske organer. I Stjørdal kommune er det Komitè Plan og/eller Kommunestyret som er vedtaksmyndighet i plansaker. Store planer med høyt konfliktnivå vil bruke lengre tid gjennom behandlingsprosessen, enn mindre og enkle planer. Hensikten med veilederen er å gi generell informasjon om utforming av planforslag, å orientere om spesifikke krav som skal stilles til ferdig planmateriale og om kunngjøring/informasjon til publikum fra forslagsstilleren sin side. I tillegg blir det gitt en orientering om saksgang og plantyper. Våre krav og anbefalinger er basert på lovverk og veiledere fra overordna myndighet. Som en oppfølging av nye veiledere fra Miljøverndepartementet arbeider vi med å standardisere og forenkle planer og bestemmelser slik at de blir mer funksjonelle og tilgjengelige som verktøy for en god utvikling i kommunedelene og i Stjørdal by. Et oversiktlig plansystem vil forenkle saksbehandlingen i enkeltsaker og gjøre resultatet mer enhetlig og forutsigbart. Vår erfaring er at byggherre og utbygger ofte er i tidsnød. Raskest saksbehandling får man ved å følge gjeldende bestemmelser. Ta kontakt med reguleringskontoret på arealavdelingen før oppstart av et planarbeid. Reguleringskontoret gir opplysninger om gjeldende regulering og andre retningslinjer for en eventuell planlegging. Saksbehandlerne kan gi råd og veiledning i forbindelse med planer og planforutsetninger. Planveileder, dat side 3 av 13

4 2. SAKSBEHANDLING VED PLANPROSESS 2.1 Møteoppstart Forslagstiller skal bestille oppstartsmøte etter plan og bygningslovens Møte skal som minstekrav avklare: Formålet med planen og orientering om planforslag. For å være forberedt, ønsker kommunen å få tilsendt skisseforslag/forarbeider før møtedato blir avtalt. Kommunen orienterer om gjeldende planstatus, rammevilkår og utbyggingsbetingelser, og signaliserer holdning til utbyggingsforslaget. Det skal avklares om planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger (KU). Kommunen skal ha etablert plan ID til møteoppstart. 2.2 Varsling av planoppstart Tiltakshaver annonserer i en avis som er alminnelig lest på stedet (Stjørdalens Blad) og på kommunens hjemmeside. Annonsen skal inneholde kart med planavgrensing. Planavgrensingen skal være godkjent i sosiformat av kommunen før annonse publiseres, jfr kap. 3. Merknadsfrist skal framgå av annonse brev til berørte parter. Rimelig frist er minst 4 uker. For planer som omfattes av KU-forskriften skal tiltakshaver sende planprogrammet på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, samt at det i annonsen framgår hvor planprogrammet er tilgjengelig. Dersom KU-spørsmålet er vurdert ihht 5 i Forskrift om konsekvensvurdering og funnet å ikke være aktuelt, skal dette framgå av oppstartsbrev. Berørte myndigheter (kommunale, fylkes og interkommunale og statlige instanser) framgår av fast kontaktliste, og planmaterialet oversendes til dem pr. epost. Øvrige instanser skal kontaktes i den grad de blir berørt. Normalt skal naboeiendommer som inngår i planområdet, grenser til planområdet og er gjenboere til planområdet varsles pr. brevpost. Liste over de som er varslet skal sendes kommunen sammen med planforslaget, jfr kap Annen medvirkning Ved behov vurderer tiltakshaver om informasjonsmøter med et utvalg av berørte parter (velforeninger, interesseorganisasjoner, utvalgte hjemmelshavere eller fagmyndigheter) bør avholdes, eller større folkemøter som er åpne for alle. Andre former for medvirkning kan være åpen dag i planområdet, oppsøke naboer (dør til dør), kommunikasjon via kommunens nettsider eller bruk av media. 2.4 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn Innkommet endelig planforslag skal legges fram for komitè plan som politisk sak med vedlagt planforslag senest 12 uker etter at et komplett og tilfredsstillende planmateriale er oversendt kommunen. Hvilke krav kommunen stiller til innsendt planmaterialet framgår av kapittel 2 og 3. Ved vedtak er planen å oppfatte som kommunal. Planveileder, dat side 4 av 13

5 2.5 Offentlig ettersyn Ved vedtak om offentlig utleggelse skal plansaken annonseres i Stjørdalens Blad og legges ut på kommunens hjemmeside. Berørte parter skal i tillegg tilskrives med brev oversendt pr. e - post eller pr. brevpost. Hvilke parter som er berørt, framgår av oppstartsvarslingen. I annonse og brev skal planens formål og beliggenhet framgå som beskrivelse og/eller kart. Det skal videre opplyses om hvor reguleringsplanen er tilgjengelig og det skal angis frist for merknader (minst 6 uker). 2.6 Planvedtak Ferdigbehandlet forslag til reguleringsplan legges fram for kommunestyret til vedtak via innstilling fra komitè plan. Kommunestyret skal treffe vedtak i saken senest 12 uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Det skal framgå av saksfremlegget hvilke merknader/ innsigelser som foreligger og rådmannens kommentarer til disse. Er det gjort endringer av planforslaget skal det opplyses om dette i saksframlegget. Kommunestyret kan også få framlagt planforslaget i alternativer. 2.7 Melding om vedtatt plan Vedtatt plan skal kunngjøres med annonse i Stjørdalens Blad og publiseres på kommunens hjemmeside. Annonse skal opplyse om hvor vedtatt plan er tilgjengelig, klageadgang og klagefrist, samt frist for framsetting av erstatningskrav. Direkte berørte parter (dvs. de som har uttalt seg tidligere i saken eller som er klart berørt av vedtaket) skal gis underretning ved brev. Brev skal opplyse om hvor vedtatt plan er tilgjengelig, klageadgang og klagefrist, samt frist for framsetting av erstatningskrav. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen tilskrives med eget følgeskriv vedlagt planmaterialet (for arkivering) via epost, hvor det opplyses at saken er vedtatt og annonsert/underrettet med klageadgang. 2.8 Enklere saksbehandling 1. Mindre reguleringsendringer etter pbl kan vedtas èn gang i komitè plan. Brev om oppstart av planendring vedlagt planforslag skal tilskrives berørte parter tilsvarende planoppstart etter pbl Vedtak skal oversendes direkte berørte parter med opplysning om klageadgang. Kunngjøring (annonsering/publisering på kommunens hjemmeside) av oppstart og vedtak er ikke nødvendig. Vedtatt plan behøver ikke oversendes Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen for arkivering. 2. Små reguleringsendringer kan vedtas administrativt som delegert sak. Før vedtak fattes skal berørte parter være orientert om endringen ved tilskriving hvor det opplyses om frist for merknader. Vedtaksbrevet (delegert saksframstilling i brevs form adressert til tiltakshaver med kopi til berørte parter) skal utover vedtakstekst og opplysninger om klageadgang, inneholde relevante saksopplysninger og en kortfattet vurdering/drøfting med konklusjon. Planveileder, dat side 5 av 13

6 3. KRAV TIL INNSENDT MATERIALE 3.1 Materiale og leveringsformat Følgende materiale skal foreligge før kommunen anser planen som mottatt: 1. Planbeskrivelse med nødvendig tilleggsinformasjon som illustrasjoner, soldiagrammer, ROS-eller KU - analyse m.m, samt kopi av oppstartsannonse og mottatte innspill. Materialet skal leveres på pdf - og wordformat. 2. Planbestemmelser. Materialet skal leveres på pdf og wordformat. 3. Plankart med tilhørende illustrasjoner skal leveres på pdf-format i målestokk 1:1000 relatert til et gitt A-format (f.eks. A2 = 1:1000) 4. Digitale plandata skal leveres i den til enhver tid gjeldende sosi-format + dwg/dxf - format (eller annet tilsvarende tegneformat) med tittelfelt og kartdata og med feilfri logg fra sosivis/sosikontroll (kvittering). NB: Saken anses ikke fullstendig mottatt før korrekt sosifil er mottatt. Samlet planmateriale, herunder digitale plandata sendes: 3.2 Krav til utarbeidelse av planmaterialet Alle planer og endringer av planer skal fremstilles etter ny plan- og bygningslov vedtatt Vi viser til nettstedet: hvor aktuelle veiledere og forskrifter finnes. Tegneregler for arealplankart og sosistandard finnes på følgende nettsted: _og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id= Planbeskrivelse, planbestemmelser og digitalt plankart skal utarbeides i henhold til følgende kravspesifikasjoner: A: Krav til utarbeiding av planbeskrivelse Alle forslag til planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Det skal alltid gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Planer som skal konsekvensvurderes skal ha konsekvensutredning som en del av planbeskrivelsen. For omfattende utredninger er det tilstrekkelig med et sammendrag i planbeskrivelsen, men da skal komplette utredninger følge som vedlegg til planbeskrivelsen. Planveileder, dat side 6 av 13

7 En planbeskrivelse skal alltid inneholde de overskriftene som er gjengitt under. Underpunktene under hver overskrift, vil måtte variere både i tema og omfang, alt etter planens størrelse og innhold. 0. Arealoppgave - Totalareal og fordelt på de ulike formålene - Utbyggingsareal (BRA) totalt og fordelt på formål - Eiendomsopplysninger + omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 1. Bakgrunn - Bakgrunn for at planen fremmes og på vegne av hvem. 2. Planprosessen - Bekreftelse på melding om planoppstart; annonse og tilskriving (opplistet etter dato). - Det opplyses om oppstartsmøte med kommunen og evt. møter med berøre parter - Merknader refereres, kommenteres og vurderes. Dersom det er mange merknader lages eget vedlegg. Kort sammendrag av merknadene gjengis her. Oppsummering og kommentarer til merknadene i eget vedlegg. 3. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) - Rikspolitiske retningslinjer - Kommuneplan - arealdel/kommunedelplan - Reguleringsplan - Ev. andre relevante vedtak 4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold - Planområdets beskaffenhet - størrelse, topografi, vegetasjon, vind -, sol og skyggeforhold, eiendomsforhold. - Planområdets lokalisering - tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk, avstand til senterformål, adkomst/tilgjengelighet, kollektivtilbud og tilgang til rekreasjonsarealer/grøntstruktur - Teknisk infrastruktur (vegsystem og atkomstforhold, vann/avløp, renovasjonsløsning og energiforsyning, energieffektive løsninger) - Spesielle bevarings -, miljø- og risikoforhold (vern/bevaring, støy, klima, forurenset grunn, grunnforhold, vannstand/flom og vind m.m ). 5. Beskrivelse av planforslaget - Planforslagets utforming (hovedgrep, arealbruk, utbyggingsprinsipp, leke- og uteoppholdsareal, tilgjengelighet, jfr universell utforming m.m.) - Forslagets forhold til overordnet arealbruk/arealegnethet, områdetype/landskap, grønnstruktur og trafikksystem. - Forslagets estetiske kvaliteter, i seg selv og i forhold til omgivelsene - Forslagets tekniske løsninger (vegsystem og atkomstforhold, parkering, vann og avløp, renovasjonsløsning og energiforsyning) 6. Virkninger av planforslaget - Dersom det er krav om konsekvensvurdering (KU): Oppsummering av KU, alternativsvurdering og konsekvenser. - Avbøtende tiltak i forhold til miljø, klima og helse (herunder universell utforming). Planveileder, dat side 7 av 13

8 - Utløsning og virkning av tilhørende avbøtende tiltak skal alltid dokumenteres (støy luft - og grunnforurensing), sol og skyggevirkninger). - Det skal i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - Tiltakets virkninger skal vurderes mhp kapasitet for sosial infrastruktur, dvs. prognoser og konsekvenser for barnehage/skoler - Planforslaget skal vurderes ift. RPR for barn og unge - Eventuell konflikt med vern og bevaring (landskapsvern/naturmangfold, kulturminner, jordvern) B: Krav til utarbeiding av planbestemmelser Innhold En reguleringsplan skal kunne gi direkte (eller via påfølgende detaljplan) grunnlag for byggesaksbehandling og planens bestemmelser er med på å fastlegge forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge i plankartet. Bestemmelsene skal som hovedregel omfatte følgende forhold: 1. Formings - og funksjonskrav for bygg og anlegg (Formingskrav: bygningstyper, høyder, utnyttingsgrad, møneretning, takform, material og fargebruk m.m. Funksjonskrav: enøk, solforhold, universell utforming, utforming av trafikkområder og utearealer, valg av planløsninger m.m) 2. Vilkår for arealbruk (Detaljering av arealbruksformål og fastsetting av hjemmelshavers rettigheter og plikter i planområdet. Ved behov: skjøtsels og virksomhetskrav, vern/bevaring av natur/bebyggelse, krav til avbøtende tiltak vedrørende miljø, helse, risiko og sårbarhet. 3. Sette krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak, såkalte rekkefølgebestemmelser. (Omfatter plan og utredningskrav og krav om tiltak knyttet til teknisk infrastruktur, grønnstruktur og sosial infrastruktur. Det kan også stilles rekkefølgebetingelser til gjennomføring av tiltak som ligger utenfor planområdet). Utforming Bestemmelsene skal henvise til plankartet, men virke kun supplerende, dvs omfatte forhold som ikke framgår av plankartet. Sammenhengen mellom plankart og bestemmelser skal være selvforklarende og det skal ikke være motstrid mellom arealformål og bestemmelser. For å unngå tolkningstvil, skal bestemmelsene være mest mulig konkrete (tallfestede mål og avgrensinger), med kortfattede, entydige og absolutte formuleringer. Bestemmelsene skal ikke være forklarende, beskrivende og skjønnsbaserte, men ved behov kan bestemmelsene oppgi gradienter, grensesnitt/intervaller eller tydeliggjøre hvilket handlingsrom bestemmelsene åpner for, dvs. graden av juridisk binding. Utnyttelsesgrad skal fastsettes i form av %-BYA, %-BRA, BYA eller BRA. Høydeangivelse skal være oppgitt som maksimal kotehøyde til gesims og/eller møne der dette er mulig. Det tillates bruk av maks byggehøyde oppgitt som meterhøyde fra gjennomsnittsnivå på planert terreng, men dette betinger påfølgende detaljplan eller kotesatt utomhusplan som skal politisk behandles. Merk: Parkeringsarealer går inn i beregningsgrunnlaget etter TEK 3-12 jf. MDs veileder Grad av utnytting. Planveileder, dat side 8 av 13

9 Disposisjon 1 Formål Hensikten med å utarbeide planen 2 Plankrav Dersom reguleringsplan er utformet som områdeplan med krav om detaljplan. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Krav til søknad om byggetillatelse Dersom det ikke er krav om detaljplan, og/eller spesielle forhold må belyses i søknaden eller krav til utomhusplan. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Rekkefølgekrav Vilkår for gjennomføring av planen/rekkefølge av tiltak i planen. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Fellesbestemmelser Kun dersom det er bestemmelser som gjelder for hele planområdet. Vilkår for arealbruk. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 2. Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Parkeringsbestemmelser. Det vises til plan og bygningslovens nr. 7 Krav til tilrettelegging for vannbåren varme. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 8 6 Bebyggelse og anlegg Utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12.7nr. 1. (Der %-BRA eller BRA er benyttet for å fastsette grad av utnytting, skal bestemmelsene definere hvordan bruksareal under bakkenivå skal beregnes.) Funksjons og kvalitetskrav, herunder antall boliger, boligstørrelse, tilgjengelighet og utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr 4 og nr Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Trafikkregulerende tiltak. Det vises til plan og bygningslovens nr. 7 Hvilke arealer skal være offentlige formål eller fellesareal. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Grønnstruktur Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 Hvilke arealer skal være offentlige formål eller fellesareal. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 14. Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Forsvaret Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav med henblikk på sikkerhet og sårbarhet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4. Planveileder, dat side 9 av 13

10 Utforming. Det vises til plan og bygningslovens 12.7nr. 1. (Der %-BRA eller BRA er benyttet for å fastsette grad av utnytting, skal bestemmelsene definere hvordan bruksareal under bakkenivå skal beregnes.) Funksjons og kvalitetskrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4 9 Landbruks-, natur- og friluftsformål Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Bruk og vern av sjø og vassdrag Retningslinjer for drifts og skjøtselstiltak. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr Hensynssoner Sikring-,støy og faresoner: Miljøkvalitet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 3 Funksjons og kvalitetskrav med henblikk på sikkerhet og sårbarhet. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 4. Frisikt (I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 meter over tilstøtende vegbane.) Infrastruktursone: Vilkår for gjennomføring av planen/rekkefølge av tiltak i planen. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 10. Sone med angitte særlige hensyn: Vern og bevaring. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 9 Båndleggingssone: Plankrav. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 11. Annet lovverk Gjennomføringssoner: Krav til felles planlegging over flere eiendommer. Det vises til plan og bygningslovens 12-7 nr. 11. Planveileder, dat side 10 av 13

11 C: Krav til utarbeiding av digitale plankart. Generelt Planavgrensning må godkjennes av kommunen før annonsering av planoppstart. Planomriss skal leveres i den til enhver tid gjeldende sosi-format, sammen med en kort beskrivelse av formål. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av krever Stjørdal kommune at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Plankart til reguleringsplaner skal utarbeides etter Miljøverndepartementets veileder Plan og kart etter plan- og bygningsloven. Konstruksjon av digitale plankart skal gjøres som beskrevet i Miljøverndepartementets veileder for digitale planer, T 1412, og plankapittelet i SOSI standarden. Miljøverndepartementets veiledere ligger under dokumenter/veiledninger og brosjyrer på MDs nettside Direkte link til Plan og kart etter plan- og bygningsloven: Sosi standarden for plandata etter plan- og bygningsloven kan finnes på følgende nettadresse: Sosikontroll av plan kan utføres ved hjelp av programmet sosikontroll. Det kan lastes ned gratis fra Statens kartverks nettside. Kommandofiler til bruk i sosivis for å vise reguleringsplanen med farger finner du her: Tips for hvordan en utfører sosikontrollen kan du få ved å følge denne linken: si%20kontroll.pdf Fremstilling av plandata Sørg for å ha riktig kartgrunnlag Datum: Planen skal være kartfestet i riktig koordinatsystem, Euref-89 Utlevert kart er i Euref89-UTM sone 32, med høyder referert til NN54. Stjørdal kommunes kartverk er bygget opp etter SOSI standard (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). SOSI-standarden oppdateres jevnlig. Det digitale kartet som åpnes på skjermen har en geografisk forankring. Kartutsnittet må derfor aldri flyttes eller kopieres og limes inn i et annet dokument. Grunnkartet skal ikke endres. Reguleringsformål, linjetyper og tekst samt farger på utskrift av digital plan skal være som angitt i veilederen fra Miljøverndepartementet. Juridiske forhold som ikke kan vises på plankartet skal omtales i bestemmelsene til planen, ev. vises i egen illustrasjonsplan. Planveileder, dat side 11 av 13

12 Tittelfeltet skal organiseres som anvist i veilederen og med henvisning til plan- og bygningsloven. Tittelfeltet skal forklare alle reguleringsformål og streksymboler som planen inneholder, samt tittel, plannummer, dato, datum, målestokk, saksbehandling og korreksjoner med dato. Det skal angis hvem som er planlegger og hvem som har utarbeidet planforslaget. Riktig konstruksjon Planen skal konstrueres etter geometriske prinsipper. Vegsidene skal være parallelle, og kurver må konstrueres slik at rettlinje og sirkelbue tangerer. Plangrensen må sammenfalle 100 % med formålsgrenser i planens ytterkanter. Dersom det er ment at formålsgrense skal følge eiendomsgrense eller andre grenser/linjer i kartet må også disse sammenfalle 100 %. Kjeder av linjestykker skal henge sammen. Ingen linjer på samme lag skal ligge dobbelt. Dersom to linjer på forskjellig lag skal ligge dobbelt skal den ene linjen være en kopi av den andre. Ingen punkt/flater/tekst skal befinne seg utenfor plangrensen. Regulering over og under bakkenivå skal leveres på egne filer. Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn de som er juridisk bindende bør det lages en illustrasjonsplan i tillegg til plankartet. Det stilles ingen krav til utforming av illustrasjonsplaner. Plandata skal følge den til enhver tid gjeldende sosistandard. Utskrift av digital plan/lesbarhet Følgende tema fra kartgrunnlaget må være med: Digitale plankart skal konstrueres i målestokk 1:1000 Eiendomsgrenser (gnr/bnr må tas med hvis det er referert til disse i saksframstillingen eller reguleringsbestemmelsene) Bygninger Eksisterende veier med gatenavn, (senterlinje/midt vei tas ikke med) Vann/kystlinje Terrengkoter Andre tema som er omtalt i saksframstilling eller forslag til bestemmelser og som er nødvendige for å kunne forstå planen. Karttema som virker forstyrrende og/eller ikke er nødvendige for forståelsen av planen skal skrus av/ ikke tas med ved utskrift (for eksempel ledningsnett). Tekst skal bestå av reguleringsformål, feltnavn, grad av utnytting/høyder. Teksten må avpasses etter størrelsen på flatene. Hvis flatene er små bør teksten begrenses til feltnavn. Ytterligere informasjon må gis i bestemmelsene. Teksten skal være tydelig ved utskrift av plankartet i målestokk 1: Planveileder, dat side 12 av 13

13 EGENKONTROLL AV DIGITAL PLAN Plan nr: Plantittel: Følgende må sjekkes: Planen er konstruert i 1:1000 og det er tatt hensyn til tilstøtende plan- og formålsgrenser Plandata skal leveres på sosi 4.3 format. Dersom planen er konstruert i Autocad/Novapoint skal original plan med tittelfelt på dwg format leveres i tillegg til sosidata. Dersom data leveres på dwg i tillegg til sosi skal følgende være oppfylt: Geometri er kontrollert (topologisjekk/drawing cleanup i AutoCad eller lignende) Plandata skal sorteres på lag navngitt etter sosikoden Ikke tykkelse på streker. Tykkelse på streker skal bestemmes ved utskrift av tegneparameterfil Primært skal linjer i dwg-filer ha følgende farge, som bestemmer strektykkelsen ved utskrift: Formålsgrense blå 0,5 Plangrense grønn 1,0 Byggegrense hvit 0,35 Regulert tomtegrense gul 0,25 Omriss planlagt bebyggelse hvit 0,35 Frisiktlinje cyan 0,18 Sosikontroll skal være utført. Kopi av feilfri resultatliste/logg fra sosivis skal være vedlagt Tekst må være tydelig. Teksten skal ligge på lag RPPÅSKRIFTTYPE (lag 1280). Gatenavn samt gnr/bnr eller husnummer skal vises på kartet Kartgrunnlaget er ikke endret, skalert eller flyttet. Kartgrunnlag skal alltid følge med dwg-fil. Kartgrunnlaget er lesbart og unødvendige temakoder er skrudd av (for eksempel midtlinje vei, vann- og avløpsledninger) Rutenett og koordinater er satt på Regulering over og under bakkenivå leveres på egne filer Supplerende informasjon som ikke inngår i sosistandarden skal kun vises i illustrasjonsplan (pdf) i tillegg til plankartet Pdf-filer av plankart og illustrasjoner er vedlagt. PDF skal ha tittelfelt hvor det fremgår tydelig plannummer og plannavn. Omfang og størrelse på tekst må tilpasses slik at den er leselig i A4/A3-utgave. Merknader: Utført Avsender/konstruktør: E-post: Telefon: Planveileder, dat side 13 av 13

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer