Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport"

Transkript

1 Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport Det overordnete temaet for nettverksrapporten er å drøfte om Lærende nettverk er en god måte å drive skoleutvikling på. Hvert punkt, utenom de rent formelle, bør ha en beskrivelse og en vurdering, for eksempel: hva fungerte, hva fungerte ikke, hva kan gjøres annerledes? Punktene er nesten, men bare nesten, fungerende overskrifter. Det gis noen innspill til innhold på en god del punkter, rediger overskriftene ut fra dette. For at en sammenligning på tvers av nettverkene skal være mulig, bør ikke strukturen i denne disposisjonen endres i stor grad. 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Kort bio og kontaktinfo. Høgskolen i Tromsø, avdeling for lærerutdanning har hatt ansvar for to lærende nettverk. Lærende nettverk Troms og lærende nettverk Troms I første perioden var Wenche Jakobsen og Helge Habbestad nettverksledere. I siste periode var Helge Habbestad nettverksleder. Helge Habbestad, universitetslektor i IKT og læring: Wenche Jakobsen, universitetslektor i pedagogikk: Representant Fylkesmannen i Troms Jan Forshaug 1.2. Historikk: Tidsperiode for nettverket/ene Lærende nettverk Lærende nettverk

2 1.3. Deltakere: Navngi skolene/trinn. Navngi skoleeiere. Evt. samarbeidspartnere Lærende nettverk : Skole Trinn Elever Eier Mandalen skole Kvænangen barne og Storslett skole 91 Kåfjord kommune 100 Kvænangen kommune 264 Nordreisa kommune Skjervøy skole Barneskole 259 Skjervøy kommune Senjahopen skole Salangen skole Lavangen sentralskole 71 Berg kommune 211 Salangen kommune 124 Lavangen kommune Sommerlyst Ungdomsskole 492 Tromsø kommune Hansnes skole Harstad skole 159 Karlsøy kommune 537 Harstad kommune Kongsbakken videregående skole Videregående skole 620 Troms fylkeskommune Sum elever 2928 Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

3 Lærende nettverk : Skole Trinn Elever Eier Harstad skole 537 Harstad kommune Bardufoss Ungdomsskole 135 Målselv kommune Bjørkeng skole 51 Måleselv kommune Vasshaug skole Barneskole(1. 4. trinn) 110 Salangen skole Oksfjord skole 45 Nordreisa kommune Sørkjosen skole 68 Nordreisa kommune Trollvik skole Barneskole 49 Kåfjord kommune Stakkevollan skole Barneskole 239 Tromsø kommune Sandnessund skole Barneskole 147 Tromsø kommune Pedagogisk senter Midt-Troms Sum elever 1381 Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

4 1.4. Ressurstilgang i prosjektet: Tildelinger og evt eksterne midler. Økonomiske rammer i forhold til oppgavene. Nettverksleder: Første periode var vi to nettverksledere med henholdsvis 20 og 25 % stilling. I siste periode en nettverksleder i 20 % stilling. Vi fikk i begge periodene tildelt kr fra Fylkesmannen. Undertegnede har vært med i begge periodene, det var etter min erfaring en klar fordel å være to nettverksledere. Og som i tillegg representerte to fagfelt, IKT og læring og pedagogikk.. 2. Rollefordeling og relasjoner mellom aktørene 2.1. Nettverksledere og LU institusjon. I første periode var vi to nettverksledere som representerte to fagområder., pedagogikk og IKT og læring. Det var klart en fordel, både faglig i prosjektet og for å spre dette til resten av lærerutdanninga Skoler: skoleledere og lærere, deltakere i nettverket I begge nettverkene har vi hatt lærere som stort sett har vært med under hele prosjektperioden. Det har variert i hvor stor grad enten rektor eller skoleledelse har deltatt. Vår erfaring er at der skoleleder har deltatt på samlingene har dette vært et klart pluss for skolen og for gjennomføring av prosjektet Skoleeiere: grad av deltakelse Skoleeier har ikke deltatt i prosjektet. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

5 2.4. Fylkesmann: grad av deltakelse Fylkesmannen i Troms ved Jan Forshaug har deltatt i begge nettverkene. Både på samlingene og som samarbeidspartner. Det har vært et godt og nært samarbeid gjennom hele prosjektperioden. En klar fordel for prosjektet at fylkesmannen har vært representert i prosjektet Nasjonal koordinator I perioden har det vært to nasjonale koordinatorer. Vi har hatt et godt samarbeid med begge både på fellessamlinger og når det har vært nødvendig med kontakt i mellomperioder Evt. andre aktører (for eksempel regionale kompetansekontor og lignende) I Troms har universitetet og høgskolen hatt ansvar for hvert sitt nettverk. Vi har flere fellessamlinger og ellers hatt samarbeid med den andre nettverkslederen. Dette har vært et positivt og faglig nyttig samarbeid. Vi har og hatt samarbeid med nettverksledere ved Høgskolen i Bodø. Dette har blant annet resultert i en felles samling med tre nettverk i Harstad. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

6 3. Illustrasjon av nettverket og relasjonene: Tegning, figur, bilder og lignende. Både formelle og uformelle illustrasjoner kan brukes Koordinator hos Fylkesmannen i Troms Nettverksledere på Høgskolen i Tromsø Nettverksledere på Universitetet i Tromsø 20 skoler og et pedagogisk senter i Troms i løpet av en 4 års periode Samarbeid med regionskontaktene i fylket. Brukt lærere ved lærerutdanninga i Tromsø som forelesere Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

7 4. Målsettinger i nettverket knyttet til LNs hoved og delmål 4.1. Hoved og delmål i nettverket: Beskriv eventuelle faser og målsetninger på ulike nivåer. Hovedmål Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal skoler, skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjoner bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi. Delmål: Skolen skal ha etablert samarbeid med fokus på utvikling og pedagogisk bruk av IKT via nettverk med andre skoler, skoleeiere og LU Skolen skal ha utviklet plan og iverksatt tiltak for eget utviklingsarbeid knyttet til pedagogisk bruk av IKT, herunder knyttet til barn og unges digitale hverdag Skolen skal ha egne samarbeidsarenaer der refleksjon over pedagogisk bruk av IKT og elevers læring har sin naturlige plass. Lærere og elever skal bruke IKT i fag der det gir pedagogisk merverdi Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

8 4.2. Styrker og svakheter: Hva er oppnådd, hva er ikke oppnådd Måloppnåelse: Vi har i stor grad oppnådd hovedmål og delmål. Men vi ser at spesielt i forhold til de to siste delmålene gjenstår det et betydelig arbeid. Det som gjenstår er at skolen som helhet har samarbeidsarenaer der refleksjon over pedagogisk bruk av IKT og elevers læring har sin naturlige plass. På enkelte skoler blir dette i for stor grad ivaretatt av enkeltgrupperinger av lærere. Når det gjelder bruk av IKT i fag der det gir pedagogisk merverdi gjenstår etter vårt skjønn et betydelig arbeid for å nå dette delmålet. Vi henviser til E læring Troms 2007 og nye undersøkelser blant elever i 2008 og Link til første rapport 4.3. Jamføring av lokale og nasjonale målsettinger Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

9 5. Nettverksarbeidet: 5.1. Tema og fokusområder som har vært prioritert i nettverksarbeidet, for eksempel: Vi har i løpet av disse 4 årene hatt en rekke temaer og fokusområder. Samlingene og mellomarbeid har vært lagt opp med en kombinasjon av eget arbeid skolevis, samarbeid med andre skoler, forelesninger, fremlegg fra den enkelte skole og workshops med bruk av digitale verktøy. Dialogkonferanser skolevis arbeid på samlingene knyttet til ett eller flere av temaene To og to skoler møtes. Hvordan jobbe med utvikling av digital kompetanse på den enkelte skole? Hva bør være satsningsområdet det neste år? Bruk av digitale læringsplattformer Bruk av web 2.0 verktøy Samarbeid på internett Helhetlig skoleutvikling og IKT Pedagogisk bruk av IKT, hva skjer hos oss. Skolevis refleksjon Her hos oss, erfaringsdeling. To og to skoler møtes Noen tanker om: Ulike perspektiver på læring Læring og IKT. Skriftlighet i lærende nettverk Eksempel på bruk av IKT i undervisning. Om gode prosesser i snakke lese skriveøkten. På samlingerpå CF og hjemme Ka gjør vi og ka gjør dokker. Erfaringsutveksling mellom skoler på tvers av nettverkene. Sammensatte tekster og lokalt læreplanarbeid. Samtaler i små grupper satt sammen på tvers av nettverkene. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

10 Skolepresentasjoner Sommerlyst skole: Vår IKT plan hva er bakgrunnen for den, gjennomføringen av den til nå og veien videre. Lavangen skole: Visjon og virkelighet. Den digitale hverdagen hos oss. Her tenker vi først å ta for oss visjonene og så legger vi frem hvordan vi har arbeidet / erfaringer for å få hele skolen med på utviklinga av digital kompetanse. Salangen skole: Den pedagogiske plattformen dataoppbyggingen vår skole er tufta på, samt datastrukturen på skolen no Hvordan ser vi for oss den digitale Salangen skole de kommende årene Data og kompetanseheving. Grunnlag for nytenking? Kongsbakken videregående skole: IKT strategiplan for Kongsbakken skol. Senjahopen skole: Organisering og bruk av IKT i klasserommet, kunnskap og krav Hansnes skole : Karlsøyskolene i et 3 årig perspektiv vedr. digital utvikling. Tverrfaglig arbeid med skoleavis ved hjelp av digitale verktøy. Skjervøy skole Vi setter fokus på utfordringene vi har hatt i forhold til kompetanseheving av kollegiet og elevene. Dette samt økt ressurstilgang (datamaskiner og utstyr).hva blir den pedagogiske merverdien? Manndalen skole: Et steg i riktig retning Storslett skole: Ikke sjumilssted akkurat, men steg i riktig retning. Harstad skole: Harstad forteller. Kvænangen skole: Et stykke på vei. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

11 Bjørkeng oppvekstsenter: IKT et verktøy som en naturlig del av opplæringa i grunnskolen??? Pedagogisk senter Midt Troms: IKT og kompetanseheving. Besøk på Pedagogisk Senter Midt Troms og Finnsnes barneskole. Harstad skole: Arbeid i nettverk og implementering i skolehverdagen. Stakkevollan skole Ikt og Learning Gateway på Stakkevollan skole. Vasshaug skole presenterer IKT prosjekt Erfaringer på to plan, egen bruk av digitale verktøy og skolenes digitale utvikling. Bardufoss. Hvordan lage digital bildebok med elever? Stakkevollan skole. Har det nytta og sende lærere på lærende nettverk? Sandessund skole Workshop 3 timers økter med digitale verktøy kursholdere lærere og nettverksledere: o Druk av animasjon o Videoredigering o Sammensette tekster ved hjelp av Publisher og PhotoStory o Lage nettsider ved hjelp av Microsoft FrontPage o Avansert bruk av PowerPoint o Lage film ved hjelp av MovieMaker o Bruk av Publisher til å lage skoleavis o Bruk av Audacity (lydredigering) i undervisning Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

12 Eksterne forelesere og interne forelesere. Vi har på hver samling engasjert en eller flere forelesere. Vi har og knyttet til oss forelesere på egen lærerutdanning som i egen FoU eller undervisning er dyktig i temaer knyttet til nettverkene. Når IKT gør en forskel Dagens problemstilling er: Hvad kan og vil vi med it? Bent B. Andresen. Danmarks Pædagogiske Universitet "Utredningen om digital kompetanse et bidrag til å slå hull på den femte grunnleggende ferdigheten i læreplanen?" Marit C. Synnevåg. ITU, Univ i Oslo Digitalt tilbakeblikk. Svein Egil Haugen. Hansnes skole Informasjon om FOU arbeid i forhold til Lærende nettverk. Vi ser Fou arbeidet i et aksjonsforsknings/ aksjonslæringsperspektiv. Wenche Jakobsen og Helge Habbestad Nye kontekster for læring: Didaktikk i teknologiske klasserom. Andreas Lund Universitetet i Oslo "1001 speil og den digitale fortellinga Anita Normann Presentasjon av interaktiv tavle Trimax Bjørn Eivind Hansen fra IBIS IKT Wiki og blogg i læring og fag! Høgskolelektor Hilde Brox Høgskolen i Tromsø Lærerens holdning til bruk av IKT i undervisningen Høgskolelektor Lisbet Rønniningsbakk Høgskolen i Tromsø Digitale verktøy i skolen eksempler på hvordan det kan brukes i fag. Praktisk arbeid med datamaskinen. Bruk av Audacity til å produsere radio ved hjelp av gratis musikk fra Multimediabyrån. Høgskolelektor Geir Olaf Pettersen Høgskolen i Tromsø Presentasjon av Smartboard Ian Guildford fra Interactive Norway Bruk av Skolelinux og Fronter i Harstad kommune. Prosjektleder Monica Larsen Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

13 Sammensatte tekster, bakgrunn og utfordringer. Gunnar Liestøl. Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. En samling brukt på NKUL i Trondheim Digitale mapper vurderingsformer og tilpassa opplæring. Førsteamanuensis IKT i læring Knut Engelsen Høgskolen Stord/Haugesund "Digital kompetanse utsikt til innsikt eller "gamal vin på nye flasker" Frå overordna intensjonar i Kunnskapsløftet til konkret praksis i klasseromma "Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen Moes corner. Torbjørn Moe, prosjektleder for Lærende nettverk, Utdanningsdirektoratet FoU E læring Troms En rapport om opplevd effekt av IKT i skoler knyttet til Lærende nettverk Troms Drivkrefter og barrierer for bruk av IKT i skolen. Denne undersøkelsen er gjennomført på nytt med lærende nettverk I tillegg til den samlede rapporten har hver skole fått sine resultater for å kunne få et bilde av egen skole. Skolemøter hvordan får vi implementert arbeidet i vår skolehverdag status. Hva betyr resultatene av E læring Troms for vår skole? Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

14 5.2. Skolene: Forankring i planer og skolens ledelse Skolene har hatt lærende nettverk som en del av sine skolers utviklingsplan. Rektor ellers rektors representant har stor sett vært representert i nettverkene. Vi har merket en forskjell på innsats og fremdrift fra de skolene der rektor har deltatt eller ikke i prosjektet. Det kan se ut for at de skolene der rektor ikke har deltatt har hatt en dårligere fremdrift og driv i sitt arbeid Forankring hos skoleeier Det har vært en forholdsvis dårlig forankring hos skoleeier Spredning i og mellom skoler Spredning på den enkelte skole har variert. På de skolene der arbeidet har vært implementer i planer og rektors medvirkning har dette fungert etter hensikten. Spredning mellom skoler har først og fremst foregått på samlinger. Men og i noen grad ved hjelp av LMS (Fronter), der deltakerne har delt informasjon, planer og undervisningsopplegg. 6. Utvikling over tid: 6.1. Samlinger: antall samlinger, aktører som har deltatt Vi har i begge periodene hatt 4 to dagers samlinger pr. skoleår. Samlingene har vært plassert i hele fylket, fra Nordreisa i nord til Harstad i sør. Den enkelte skole har hatt sine faste medlemmer, det har variert fra 3 6 deltakere avhengig av størrelsen på skolen. Gruppen fra den enkelte skole har vært forholdsvis stabil, avbrutt av permisjoner og lignende. Representant fra Fylkesmannen har deltatt på alle samlingene. Vi har engasjert enkeltlærere fra lærerutdanningen til å holde innlegg og foredrag på enkelte av samlingene. Regionkontaktene har deltatt på enkelte av samlingene. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

15 6.2. Prosess med samlingene Samlingene har vært lagt opp som dialogkonferanser. Der det har vært viktig at den enkelte skole og deltaker skal være med på å reflektere bidra og drive samlingene. Dette nettverket har utviklet sin modell for arbeidet i nettverket, Tromsmodellen, Fra T. Lunds rapport fra 1. år med lærende nettverk: Lærende nettverk Troms baserer seg på nettverksarbeid gjennom bruk av dialogkonferanser som læringsarena. Dialogkonferanser har til hensikt å gi deltakerne i LN troms mulighet til å reflektere over egen utvikling, skape ideer gjennom konstruktive samtaler og utvikle samarbeidsmuligheter mellom deltakende skoler. Det er gjennomført fire todagers dialogkonferanser. Alle konferansene følger en bestemt struktur som vektlegger beskrivelser og refleksjoner rundt egen praksis samt ideskaping for videre utvikling av pedagogisk bruk av IKT i skolen. I hovedsak er konferansene strukturert rundt egne og andres erfaringer. Egne erfaringer dreier seg om refleksjoner over egen praksis gjennom såkalte snakke lese og skriveøkter. Andres erfaringer handler om systematiske møter med andre skoler på samlingene, fremlegg med andre skoler og teoretisk faglige innspill på samlingene. De viktigste dimensjonene dialogkonferansen består av har på en måte en dobbel målsetting: på den ene siden har det vært viktig å tematisere selve prosessarbeidet. Det vil si hvordan dialogkonferanser fungerer som læringssituasjon og hva som skal til for å lykkes med deltagelse i disse. På den andre siden har det dreid seg om innholdsmessige aspekter når det gjelder pedagogisk bruk av IKT Innføringen av Kunnskapsløftet Jamfør program og innhold på samlingene. 7. Utvikling av lærerutdanningsinstitusjonene 7.1. Forankring av prosjektet internt Prosjektet har vært forankret i ledelsen. I den første perioden var vi to nettverksledere som representerte henholdsvis pedagogikk og IKT. Det var klart en fordel. Likevel viser det seg i praksis at det blir forholdsvis liten tid til spredning av prosjektet. Som nevnt tidligere har vi involvert flere faglærere som forelesere på samlinger. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

16 7.2. Tiltak rettet mot organisasjonen (for eksempel interne konferanser og lignende) 8. Deltakelse i det nasjonale nettverket 8.1. Samlingene Vi har vært representert på alle samlingene Målsetting og gjennomføring 8.3. Vurdering av progresjonen i det nasjonale arbeidet Innhold og progresjon i arbeidet har stort sett fungert greit. Vi har savnet en mer helhetlige og langsiktig oversikt over prosjektet. 9. Avslutning og oppsummering 9.1. Totalvurdering av engasjementet i Lærende nettverk Når det gjelder vårt lærende nettverk vil vi berømme deltakende skoler for stort engasjement og satsing på prosjektet. Det samme må sies når det gjelder Fylkesmannen i Troms sin rolle. Det å ha samlingene over to dager borte fra skolehverdagen har vært en berikelse. Deltakerne har vært raus med å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Vi har stor tro på denne formen for nettverk og vil i aller høyeste grad si at har vært lærende. Helge Habbestad Wenche Jakobsen Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Bergen

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Bergen Nettverksrapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Bergen 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk (LN) ved Høgskolen i Bergen (HiB). Nettverksledere: Tjalve Gj. Madsen - tma@hib.no, tlf. 55585804, og

Detaljer

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverkmodell for skoleutvikling IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Ola Erstad: Innledende presentasjon av tiltaket lærende nettverk Pia Vangen: Vi møter et nettverk - noen erfaringer

Detaljer

Lærende nettverk. Nettverksrapport. 18.november 2008

Lærende nettverk. Nettverksrapport. 18.november 2008 Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk 2 NTNU Program for lærerutdanning, NTNU. Nettverksleder: Universitetslektor Marte Bratseth Johansen Koordinator

Detaljer

Verktøy og fellesskap i små skoler

Verktøy og fellesskap i små skoler Verktøy og fellesskap i små skoler Tilfellene -Lærende nettverk - 24- mila skolan Umeå, 1. februar - 08 Hallstein Hegerholm Lærende netteverk nasjonal satsing Lærende nettverk - nasjonal satsing på IKT

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Sluttrapport for samisk lærende nettverk 20.mars 2009

Sluttrapport for samisk lærende nettverk 20.mars 2009 Sluttrapport for samisk lærende nettverk 20.mars 2009 Lasse Wigelius 1. Om det samiske nettverket... 3 1.1. Deltakere...3 1.2. Økonomi...4 2. Rollefordeling og relasjoner mellom aktørene... 4 2.1. Nettverksledere

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Lærende nettverk Troms 06-09

Lærende nettverk Troms 06-09 Lærende nettverk Troms 06-09 11 skoler, Utgangspunkt: små og store, godt trent og mindre trent i utviklingsarbeid, godt utstyrt og mindre godt utstyrt, barneskoler og ungdomsskoler, sentralt beliggende

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø torbjorn.lund@uit.no Bakgrunn: Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser. Som en mulig modell! Her

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Selbu kommune Sektor oppvekst INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Utviklingsplan 2017 2018 Utarbeidet april 2017 Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Gjelbakken 15, 7580 Selbu Gjelbakken 15 73816700

Detaljer

Prosjekt Lærende Nettverk Troms. Rapport vår 2009. Torbjørn Lund, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø

Prosjekt Lærende Nettverk Troms. Rapport vår 2009. Torbjørn Lund, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø Prosjekt Lærende Nettverk Troms Rapport vår 2009. Torbjørn Lund, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø 1. Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn og institusjon Lærende Nettverk

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

Nettverk for vurdering for Læring. Fra igangsetting til drive i nettverket. Å lede et nettverk hva er utfordringene?

Nettverk for vurdering for Læring. Fra igangsetting til drive i nettverket. Å lede et nettverk hva er utfordringene? Nettverk for vurdering for Læring Fra igangsetting til drive i nettverket. Å lede et nettverk hva er utfordringene? Eller Mitt liv som nettverksleder Sett opp to mål for din egen læring Lag 6 kriterier

Detaljer

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Andreas Holvik og Britt-Mona Vang Ressurspersoner Pulje 1

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Andreas Holvik og Britt-Mona Vang Ressurspersoner Pulje 1 Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy Andreas Holvik og Britt-Mona Vang Ressurspersoner Pulje 1 MÅL Forstår noen sider av jobben som ressurspersoner Har kunnskap om hvordan en kan drive Lærende

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

Den naturlige skolesekken. Formål, forankring og muligheter

Den naturlige skolesekken. Formål, forankring og muligheter Den naturlige skolesekken Formål, forankring og muligheter Den naturlige skolesekken Målet med Den naturlige skolesekken er å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Intensjoner og gjennomføring Bakgrunn Mål Organisering Aktiviteter Suksesskriterier For å nå målsettingen

Detaljer

EUREKA Digital

EUREKA Digital EUREKA Digital 4-2009 HVORDAN BIDRA TIL SAMARBEID OG NETTVERK RUNDT TOSPRÅKLIG OPPLÆRING? En rapport fra et studium i tospråklig opplæring og det utviklingsarbeidet dette studiet genererte Guri Martens

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen?

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? 1 ITU, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Nasjonal enhet ved Universitetet i Oslo Forskning og utvikling Koordinering og utredning Formidling

Detaljer

Invitasjon til andre samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til andre samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 15.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Vurdering for læring og skoleutvikling, hvordan gi næring til Læring for alle skoler

Vurdering for læring og skoleutvikling, hvordan gi næring til Læring for alle skoler Vurdering for læring og skoleutvikling, hvordan gi næring til Læring for alle skoler Fortiden: M87 Åpen pedagogikk L 97 Forskrift Felles generell del GRS og VGS Kompetansestrategi: Innføring med kursmoduler

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 2 10. april 2015 10. april Program for dag 2, første samling pulje 6 Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 11.00 (inkl. pause) Kl. 11.00 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl.

Detaljer

Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer

Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer Utdanningsdirektoratet 13.05.14 Simen Aas Løwer Larvik kommune simen.aas.lower(a)larvik.kommune.no Organisering og aktiviteter - deling og spredning 1. Forankring

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling

Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling Vedlegg 2 Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling Modellene og figurene er utviklet i sekretariatet for programmet, eller av våre sentrale samarbeidspartnere, og er hyppig

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Møte om eksamen og vurdering i Molde 15.02.13 Hedda Birgitte Huse, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Forskning

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering. Samling for skoleledere og skoleeiere i Troms 25. november 2014

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering. Samling for skoleledere og skoleeiere i Troms 25. november 2014 Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering Samling for skoleledere og skoleeiere i Troms 25. november 2014 Tromsøskolen hvem er vi? 35 enheter, både sentrum og distrikt Tonivå kommune, med parlamentarisk

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE Planen er utarbeidet av Trine Borøchstein og Bjørn Sørli Side 1 av 9 Innledning Atlanten ungdomsskole er en av deltakerne i nettverket Vurdering for læring Nordmøre skoleåret

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

LÆRENDE NETTVERK. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Kirsti Lyngvær Engelien

LÆRENDE NETTVERK. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Kirsti Lyngvær Engelien LÆRENDE NETTVERK Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo Kirsti Lyngvær Engelien 1.mai 2009 NETTVERKSRAPPORT 07/09 LÆRENDE NETTVERK VED ILS Nettverket har vært ledet av Kirsti

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2014 Seksjon for digital kompetanse Monica Johannesen og Tonje Hilde Giæver Hva vet vi om bruk av digitale

Detaljer

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover.

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover. Sammendrag SMIL-studien presenterer resultatene fra en av de største IKT-studiene gjennomført i videregående skole i Norge blant 17 529 elever og 2 524 lærere. I tillegg inngår også skoleeiersiden, skoleledersiden,

Detaljer

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Kirsti L. Engelien Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Stasjonær teknologi i dag: bærbar teknologi Flickr: dani0010 & sokunf Digitale læringsomgivelser? Erfaringsbasert & forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Arbeidstittel: Forventninger og krav til systemforståelse hos lærere og skolen

Arbeidstittel: Forventninger og krav til systemforståelse hos lærere og skolen www.malvik.kommune.no Arbeidstittel: Forventninger og krav til systemforståelse hos lærere og skolen Kristel Buan Linset Hommelvik ungdomsskole kristel.linset@malvik.kommune.no 29.11.2012 1 29.11.2012

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk 02.03.04 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Hovedmål... 3 Nettverkets deltakere...3 Nettverkenes innhold... 3

Detaljer

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015 Vurdering for læring 3. samling for pulje 5 dag 1 13. og 14. april 2015 Velkommen til 3. samling! Tilbakemeldinger fra 2. samling Mål for samlingen Deltakerne skal Dag 1: få økt innsikt i 2. og 3. prinsipp,

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

NTNU. Lesingsom grunnleggendeferdigheteri alle fag for lærere som underviser i grunnskolen på 5-7.trinn

NTNU. Lesingsom grunnleggendeferdigheteri alle fag for lærere som underviser i grunnskolen på 5-7.trinn HOGSKOLEN INORD-TRONDELAG NTNU Lesingsom grunnleggendeferdigheteri alle fag for lærere som underviser i grunnskolen på 5-7.trinn Til: skoleeiere i Nord- og Sør-Trøndelag Fra: Region 5. Midt-Norge EVU ansvarlig

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling

Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 328 lærerårsverk 13 skoler Fra 2002 2 nivåmodell med balansert målstyring

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Fra oktober 2013 til oktober 2014 Datainnsamling: Samtaler med utdanningsmyndigheter

Detaljer

1. Formelle aspekt ved organisering Lærende nettverk Helgeland

1. Formelle aspekt ved organisering Lærende nettverk Helgeland Nettverksrapport Lærende nettverk Helgeland Rapporten bygger på skolenes måldokument, skolebesøk og vedlagte oppsummeringer fra samlingene. 1. Formelle aspekt ved organisering Lærende nettverk Helgeland

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

Vurdering for læring 6. samling for pulje og 17. januar 2017

Vurdering for læring 6. samling for pulje og 17. januar 2017 Vurdering for læring 6. samling for pulje 6 16. og 17. januar 2017 Satsingen Vurdering for læring (2010 2018) Målsetting: Å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4624-3 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: PROSJEKT - VURDERING FOR LÆRING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Trond Svendsen, rådgiver Hansnes skole, Karlsøy kommune Torill Sommerlund, skolefaglig rådgiver Tromsø kommune Hindre frafall i videregående opplæring

Detaljer

Slik bruker du pakken. Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement

Slik bruker du pakken. Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement Slik bruker du pakken Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement Dette er informasjon til deg/dere som skal lede fremdriften i kollegiet. Her finner du en oversikt over pakkens innhold

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering?

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Fra teori til praksis Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Varaordfører Sven Olsen Haugesund kommune 08.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 God vurdering? Hvordan? Skoleeier? Budsjettramme

Detaljer