Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport"

Transkript

1 Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport Det overordnete temaet for nettverksrapporten er å drøfte om Lærende nettverk er en god måte å drive skoleutvikling på. Hvert punkt, utenom de rent formelle, bør ha en beskrivelse og en vurdering, for eksempel: hva fungerte, hva fungerte ikke, hva kan gjøres annerledes? Punktene er nesten, men bare nesten, fungerende overskrifter. Det gis noen innspill til innhold på en god del punkter, rediger overskriftene ut fra dette. For at en sammenligning på tvers av nettverkene skal være mulig, bør ikke strukturen i denne disposisjonen endres i stor grad. 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Kort bio og kontaktinfo. Høgskolen i Tromsø, avdeling for lærerutdanning har hatt ansvar for to lærende nettverk. Lærende nettverk Troms og lærende nettverk Troms I første perioden var Wenche Jakobsen og Helge Habbestad nettverksledere. I siste periode var Helge Habbestad nettverksleder. Helge Habbestad, universitetslektor i IKT og læring: Wenche Jakobsen, universitetslektor i pedagogikk: Representant Fylkesmannen i Troms Jan Forshaug 1.2. Historikk: Tidsperiode for nettverket/ene Lærende nettverk Lærende nettverk

2 1.3. Deltakere: Navngi skolene/trinn. Navngi skoleeiere. Evt. samarbeidspartnere Lærende nettverk : Skole Trinn Elever Eier Mandalen skole Kvænangen barne og Storslett skole 91 Kåfjord kommune 100 Kvænangen kommune 264 Nordreisa kommune Skjervøy skole Barneskole 259 Skjervøy kommune Senjahopen skole Salangen skole Lavangen sentralskole 71 Berg kommune 211 Salangen kommune 124 Lavangen kommune Sommerlyst Ungdomsskole 492 Tromsø kommune Hansnes skole Harstad skole 159 Karlsøy kommune 537 Harstad kommune Kongsbakken videregående skole Videregående skole 620 Troms fylkeskommune Sum elever 2928 Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

3 Lærende nettverk : Skole Trinn Elever Eier Harstad skole 537 Harstad kommune Bardufoss Ungdomsskole 135 Målselv kommune Bjørkeng skole 51 Måleselv kommune Vasshaug skole Barneskole(1. 4. trinn) 110 Salangen skole Oksfjord skole 45 Nordreisa kommune Sørkjosen skole 68 Nordreisa kommune Trollvik skole Barneskole 49 Kåfjord kommune Stakkevollan skole Barneskole 239 Tromsø kommune Sandnessund skole Barneskole 147 Tromsø kommune Pedagogisk senter Midt-Troms Sum elever 1381 Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

4 1.4. Ressurstilgang i prosjektet: Tildelinger og evt eksterne midler. Økonomiske rammer i forhold til oppgavene. Nettverksleder: Første periode var vi to nettverksledere med henholdsvis 20 og 25 % stilling. I siste periode en nettverksleder i 20 % stilling. Vi fikk i begge periodene tildelt kr fra Fylkesmannen. Undertegnede har vært med i begge periodene, det var etter min erfaring en klar fordel å være to nettverksledere. Og som i tillegg representerte to fagfelt, IKT og læring og pedagogikk.. 2. Rollefordeling og relasjoner mellom aktørene 2.1. Nettverksledere og LU institusjon. I første periode var vi to nettverksledere som representerte to fagområder., pedagogikk og IKT og læring. Det var klart en fordel, både faglig i prosjektet og for å spre dette til resten av lærerutdanninga Skoler: skoleledere og lærere, deltakere i nettverket I begge nettverkene har vi hatt lærere som stort sett har vært med under hele prosjektperioden. Det har variert i hvor stor grad enten rektor eller skoleledelse har deltatt. Vår erfaring er at der skoleleder har deltatt på samlingene har dette vært et klart pluss for skolen og for gjennomføring av prosjektet Skoleeiere: grad av deltakelse Skoleeier har ikke deltatt i prosjektet. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

5 2.4. Fylkesmann: grad av deltakelse Fylkesmannen i Troms ved Jan Forshaug har deltatt i begge nettverkene. Både på samlingene og som samarbeidspartner. Det har vært et godt og nært samarbeid gjennom hele prosjektperioden. En klar fordel for prosjektet at fylkesmannen har vært representert i prosjektet Nasjonal koordinator I perioden har det vært to nasjonale koordinatorer. Vi har hatt et godt samarbeid med begge både på fellessamlinger og når det har vært nødvendig med kontakt i mellomperioder Evt. andre aktører (for eksempel regionale kompetansekontor og lignende) I Troms har universitetet og høgskolen hatt ansvar for hvert sitt nettverk. Vi har flere fellessamlinger og ellers hatt samarbeid med den andre nettverkslederen. Dette har vært et positivt og faglig nyttig samarbeid. Vi har og hatt samarbeid med nettverksledere ved Høgskolen i Bodø. Dette har blant annet resultert i en felles samling med tre nettverk i Harstad. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

6 3. Illustrasjon av nettverket og relasjonene: Tegning, figur, bilder og lignende. Både formelle og uformelle illustrasjoner kan brukes Koordinator hos Fylkesmannen i Troms Nettverksledere på Høgskolen i Tromsø Nettverksledere på Universitetet i Tromsø 20 skoler og et pedagogisk senter i Troms i løpet av en 4 års periode Samarbeid med regionskontaktene i fylket. Brukt lærere ved lærerutdanninga i Tromsø som forelesere Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

7 4. Målsettinger i nettverket knyttet til LNs hoved og delmål 4.1. Hoved og delmål i nettverket: Beskriv eventuelle faser og målsetninger på ulike nivåer. Hovedmål Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal skoler, skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjoner bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi. Delmål: Skolen skal ha etablert samarbeid med fokus på utvikling og pedagogisk bruk av IKT via nettverk med andre skoler, skoleeiere og LU Skolen skal ha utviklet plan og iverksatt tiltak for eget utviklingsarbeid knyttet til pedagogisk bruk av IKT, herunder knyttet til barn og unges digitale hverdag Skolen skal ha egne samarbeidsarenaer der refleksjon over pedagogisk bruk av IKT og elevers læring har sin naturlige plass. Lærere og elever skal bruke IKT i fag der det gir pedagogisk merverdi Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

8 4.2. Styrker og svakheter: Hva er oppnådd, hva er ikke oppnådd Måloppnåelse: Vi har i stor grad oppnådd hovedmål og delmål. Men vi ser at spesielt i forhold til de to siste delmålene gjenstår det et betydelig arbeid. Det som gjenstår er at skolen som helhet har samarbeidsarenaer der refleksjon over pedagogisk bruk av IKT og elevers læring har sin naturlige plass. På enkelte skoler blir dette i for stor grad ivaretatt av enkeltgrupperinger av lærere. Når det gjelder bruk av IKT i fag der det gir pedagogisk merverdi gjenstår etter vårt skjønn et betydelig arbeid for å nå dette delmålet. Vi henviser til E læring Troms 2007 og nye undersøkelser blant elever i 2008 og Link til første rapport 4.3. Jamføring av lokale og nasjonale målsettinger Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

9 5. Nettverksarbeidet: 5.1. Tema og fokusområder som har vært prioritert i nettverksarbeidet, for eksempel: Vi har i løpet av disse 4 årene hatt en rekke temaer og fokusområder. Samlingene og mellomarbeid har vært lagt opp med en kombinasjon av eget arbeid skolevis, samarbeid med andre skoler, forelesninger, fremlegg fra den enkelte skole og workshops med bruk av digitale verktøy. Dialogkonferanser skolevis arbeid på samlingene knyttet til ett eller flere av temaene To og to skoler møtes. Hvordan jobbe med utvikling av digital kompetanse på den enkelte skole? Hva bør være satsningsområdet det neste år? Bruk av digitale læringsplattformer Bruk av web 2.0 verktøy Samarbeid på internett Helhetlig skoleutvikling og IKT Pedagogisk bruk av IKT, hva skjer hos oss. Skolevis refleksjon Her hos oss, erfaringsdeling. To og to skoler møtes Noen tanker om: Ulike perspektiver på læring Læring og IKT. Skriftlighet i lærende nettverk Eksempel på bruk av IKT i undervisning. Om gode prosesser i snakke lese skriveøkten. På samlingerpå CF og hjemme Ka gjør vi og ka gjør dokker. Erfaringsutveksling mellom skoler på tvers av nettverkene. Sammensatte tekster og lokalt læreplanarbeid. Samtaler i små grupper satt sammen på tvers av nettverkene. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

10 Skolepresentasjoner Sommerlyst skole: Vår IKT plan hva er bakgrunnen for den, gjennomføringen av den til nå og veien videre. Lavangen skole: Visjon og virkelighet. Den digitale hverdagen hos oss. Her tenker vi først å ta for oss visjonene og så legger vi frem hvordan vi har arbeidet / erfaringer for å få hele skolen med på utviklinga av digital kompetanse. Salangen skole: Den pedagogiske plattformen dataoppbyggingen vår skole er tufta på, samt datastrukturen på skolen no Hvordan ser vi for oss den digitale Salangen skole de kommende årene Data og kompetanseheving. Grunnlag for nytenking? Kongsbakken videregående skole: IKT strategiplan for Kongsbakken skol. Senjahopen skole: Organisering og bruk av IKT i klasserommet, kunnskap og krav Hansnes skole : Karlsøyskolene i et 3 årig perspektiv vedr. digital utvikling. Tverrfaglig arbeid med skoleavis ved hjelp av digitale verktøy. Skjervøy skole Vi setter fokus på utfordringene vi har hatt i forhold til kompetanseheving av kollegiet og elevene. Dette samt økt ressurstilgang (datamaskiner og utstyr).hva blir den pedagogiske merverdien? Manndalen skole: Et steg i riktig retning Storslett skole: Ikke sjumilssted akkurat, men steg i riktig retning. Harstad skole: Harstad forteller. Kvænangen skole: Et stykke på vei. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

11 Bjørkeng oppvekstsenter: IKT et verktøy som en naturlig del av opplæringa i grunnskolen??? Pedagogisk senter Midt Troms: IKT og kompetanseheving. Besøk på Pedagogisk Senter Midt Troms og Finnsnes barneskole. Harstad skole: Arbeid i nettverk og implementering i skolehverdagen. Stakkevollan skole Ikt og Learning Gateway på Stakkevollan skole. Vasshaug skole presenterer IKT prosjekt Erfaringer på to plan, egen bruk av digitale verktøy og skolenes digitale utvikling. Bardufoss. Hvordan lage digital bildebok med elever? Stakkevollan skole. Har det nytta og sende lærere på lærende nettverk? Sandessund skole Workshop 3 timers økter med digitale verktøy kursholdere lærere og nettverksledere: o Druk av animasjon o Videoredigering o Sammensette tekster ved hjelp av Publisher og PhotoStory o Lage nettsider ved hjelp av Microsoft FrontPage o Avansert bruk av PowerPoint o Lage film ved hjelp av MovieMaker o Bruk av Publisher til å lage skoleavis o Bruk av Audacity (lydredigering) i undervisning Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

12 Eksterne forelesere og interne forelesere. Vi har på hver samling engasjert en eller flere forelesere. Vi har og knyttet til oss forelesere på egen lærerutdanning som i egen FoU eller undervisning er dyktig i temaer knyttet til nettverkene. Når IKT gør en forskel Dagens problemstilling er: Hvad kan og vil vi med it? Bent B. Andresen. Danmarks Pædagogiske Universitet "Utredningen om digital kompetanse et bidrag til å slå hull på den femte grunnleggende ferdigheten i læreplanen?" Marit C. Synnevåg. ITU, Univ i Oslo Digitalt tilbakeblikk. Svein Egil Haugen. Hansnes skole Informasjon om FOU arbeid i forhold til Lærende nettverk. Vi ser Fou arbeidet i et aksjonsforsknings/ aksjonslæringsperspektiv. Wenche Jakobsen og Helge Habbestad Nye kontekster for læring: Didaktikk i teknologiske klasserom. Andreas Lund Universitetet i Oslo "1001 speil og den digitale fortellinga Anita Normann Presentasjon av interaktiv tavle Trimax Bjørn Eivind Hansen fra IBIS IKT Wiki og blogg i læring og fag! Høgskolelektor Hilde Brox Høgskolen i Tromsø Lærerens holdning til bruk av IKT i undervisningen Høgskolelektor Lisbet Rønniningsbakk Høgskolen i Tromsø Digitale verktøy i skolen eksempler på hvordan det kan brukes i fag. Praktisk arbeid med datamaskinen. Bruk av Audacity til å produsere radio ved hjelp av gratis musikk fra Multimediabyrån. Høgskolelektor Geir Olaf Pettersen Høgskolen i Tromsø Presentasjon av Smartboard Ian Guildford fra Interactive Norway Bruk av Skolelinux og Fronter i Harstad kommune. Prosjektleder Monica Larsen Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

13 Sammensatte tekster, bakgrunn og utfordringer. Gunnar Liestøl. Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. En samling brukt på NKUL i Trondheim Digitale mapper vurderingsformer og tilpassa opplæring. Førsteamanuensis IKT i læring Knut Engelsen Høgskolen Stord/Haugesund "Digital kompetanse utsikt til innsikt eller "gamal vin på nye flasker" Frå overordna intensjonar i Kunnskapsløftet til konkret praksis i klasseromma "Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen Moes corner. Torbjørn Moe, prosjektleder for Lærende nettverk, Utdanningsdirektoratet FoU E læring Troms En rapport om opplevd effekt av IKT i skoler knyttet til Lærende nettverk Troms Drivkrefter og barrierer for bruk av IKT i skolen. Denne undersøkelsen er gjennomført på nytt med lærende nettverk I tillegg til den samlede rapporten har hver skole fått sine resultater for å kunne få et bilde av egen skole. Skolemøter hvordan får vi implementert arbeidet i vår skolehverdag status. Hva betyr resultatene av E læring Troms for vår skole? Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

14 5.2. Skolene: Forankring i planer og skolens ledelse Skolene har hatt lærende nettverk som en del av sine skolers utviklingsplan. Rektor ellers rektors representant har stor sett vært representert i nettverkene. Vi har merket en forskjell på innsats og fremdrift fra de skolene der rektor har deltatt eller ikke i prosjektet. Det kan se ut for at de skolene der rektor ikke har deltatt har hatt en dårligere fremdrift og driv i sitt arbeid Forankring hos skoleeier Det har vært en forholdsvis dårlig forankring hos skoleeier Spredning i og mellom skoler Spredning på den enkelte skole har variert. På de skolene der arbeidet har vært implementer i planer og rektors medvirkning har dette fungert etter hensikten. Spredning mellom skoler har først og fremst foregått på samlinger. Men og i noen grad ved hjelp av LMS (Fronter), der deltakerne har delt informasjon, planer og undervisningsopplegg. 6. Utvikling over tid: 6.1. Samlinger: antall samlinger, aktører som har deltatt Vi har i begge periodene hatt 4 to dagers samlinger pr. skoleår. Samlingene har vært plassert i hele fylket, fra Nordreisa i nord til Harstad i sør. Den enkelte skole har hatt sine faste medlemmer, det har variert fra 3 6 deltakere avhengig av størrelsen på skolen. Gruppen fra den enkelte skole har vært forholdsvis stabil, avbrutt av permisjoner og lignende. Representant fra Fylkesmannen har deltatt på alle samlingene. Vi har engasjert enkeltlærere fra lærerutdanningen til å holde innlegg og foredrag på enkelte av samlingene. Regionkontaktene har deltatt på enkelte av samlingene. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

15 6.2. Prosess med samlingene Samlingene har vært lagt opp som dialogkonferanser. Der det har vært viktig at den enkelte skole og deltaker skal være med på å reflektere bidra og drive samlingene. Dette nettverket har utviklet sin modell for arbeidet i nettverket, Tromsmodellen, Fra T. Lunds rapport fra 1. år med lærende nettverk: Lærende nettverk Troms baserer seg på nettverksarbeid gjennom bruk av dialogkonferanser som læringsarena. Dialogkonferanser har til hensikt å gi deltakerne i LN troms mulighet til å reflektere over egen utvikling, skape ideer gjennom konstruktive samtaler og utvikle samarbeidsmuligheter mellom deltakende skoler. Det er gjennomført fire todagers dialogkonferanser. Alle konferansene følger en bestemt struktur som vektlegger beskrivelser og refleksjoner rundt egen praksis samt ideskaping for videre utvikling av pedagogisk bruk av IKT i skolen. I hovedsak er konferansene strukturert rundt egne og andres erfaringer. Egne erfaringer dreier seg om refleksjoner over egen praksis gjennom såkalte snakke lese og skriveøkter. Andres erfaringer handler om systematiske møter med andre skoler på samlingene, fremlegg med andre skoler og teoretisk faglige innspill på samlingene. De viktigste dimensjonene dialogkonferansen består av har på en måte en dobbel målsetting: på den ene siden har det vært viktig å tematisere selve prosessarbeidet. Det vil si hvordan dialogkonferanser fungerer som læringssituasjon og hva som skal til for å lykkes med deltagelse i disse. På den andre siden har det dreid seg om innholdsmessige aspekter når det gjelder pedagogisk bruk av IKT Innføringen av Kunnskapsløftet Jamfør program og innhold på samlingene. 7. Utvikling av lærerutdanningsinstitusjonene 7.1. Forankring av prosjektet internt Prosjektet har vært forankret i ledelsen. I den første perioden var vi to nettverksledere som representerte henholdsvis pedagogikk og IKT. Det var klart en fordel. Likevel viser det seg i praksis at det blir forholdsvis liten tid til spredning av prosjektet. Som nevnt tidligere har vi involvert flere faglærere som forelesere på samlinger. Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

16 7.2. Tiltak rettet mot organisasjonen (for eksempel interne konferanser og lignende) 8. Deltakelse i det nasjonale nettverket 8.1. Samlingene Vi har vært representert på alle samlingene Målsetting og gjennomføring 8.3. Vurdering av progresjonen i det nasjonale arbeidet Innhold og progresjon i arbeidet har stort sett fungert greit. Vi har savnet en mer helhetlige og langsiktig oversikt over prosjektet. 9. Avslutning og oppsummering 9.1. Totalvurdering av engasjementet i Lærende nettverk Når det gjelder vårt lærende nettverk vil vi berømme deltakende skoler for stort engasjement og satsing på prosjektet. Det samme må sies når det gjelder Fylkesmannen i Troms sin rolle. Det å ha samlingene over to dager borte fra skolehverdagen har vært en berikelse. Deltakerne har vært raus med å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Vi har stor tro på denne formen for nettverk og vil i aller høyeste grad si at har vært lærende. Helge Habbestad Wenche Jakobsen Helge Habbestad Wenche Jakobsen 20. mars

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport endres i stor grad. 1 - Formelle aspekter

Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport endres i stor grad. 1 - Formelle aspekter Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport endres i stor grad. 1 - Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Kort bio og kontaktinfo. LN Agder. Høgskolen

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009:

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Vestfold (LNV)/Høgskolen i Vestfold/Erik Eliassen 1.2. Historikk: Nettverk 1. okt. 2004 2006 (13 skoler). Nettverk 2:

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003 Ola Erstad og Trude Haram Frølich 1 Bakgrunn PILOT står for Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi.

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL).

Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). Sluttrapport NUV E 10/2012 Handlingsplanen s.13, Lærerutdanning utvikle studietilbud

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer