ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE"

Transkript

1 Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser alternative tomter i Steinsmoen 2. Kart over tomt i Bjørndalsvollen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Kostnadsoverslag SAMMENDRAG: Oppland Miljøteknikk AS har henvendt seg til Gausdal Kommune med ønske om egnet næringstomt for etablering ved Segalstad Bru. I første omgang er behovet oppvarmet garasje for deres spyle- og septikbiler. Etter befaring av ledige næringstomter er det en tomt i Bjørndalsvollen industriområde som passer best for deres etablering. Arealet som tomten ligger på eies i dag av Einar Gryte og er nabotomten til arealet som Gausdal Kommune er i ferd med å kjøpe som erstatningstomt til Ragnar Olstad. Det er enighet med grunneier om ervervet. I tillegg til erverv av tomt er det behov for å forlenge dagens infrastruktur som veg, vann, avløp og gatelys langs den aktuelle tomten. NYTT SAMMENDRAG: Oppland Miljøteknikk AS har henvendt seg til Gausdal Kommune med ønske om egnet næringstomt for etablering ved Segalstad Bru. Saken var opp til behandling i formannskapet den med følgende vedtak: Med henvisning til kommunens økonomiske situasjon utsettes saken for å få utredet tomtealternativ for bedriften på industriareal kommunen eier selv. Etter dette er det blitt foretatt en grundig vurdering av fordeler og ulemper på tre alternative tomter i tillegg til den som opprinnelig som var foreslått. NYTT SAMMENDRAG: Det er nå redegjort for bakgrunnen for prising av tomta ut fra tidligere praksis, og det er vist til andre søknader om næringstomt som er under behandling. Det er videre gjennomført kostnadsreduserende tiltak for tomta i Bjørndalsvollen industriområde, slik at en nå gjør bare det som er nødvendig for å ta i bruk denne ene tomta. I det første forslaget ville VVA være tilrettelagt for ytterligere tre tomter. Kostnaden blir dermed i samme størrelsesorden for alternativet i Bjørndalsvollen og alternativ 2 på Steinsmoen. I samsvar med formannskapets ønske legger administrasjonen opp til å fremme en prinsippsak om prising av næringsareal så fort som råd (møte i juni). Administrasjonen er svært betenkt på å endre disse prinsippene midt i behandling av saka, jfr. også andre tilsvarende saker som er under behandling. Vi mener dette vil være urimelig

2 forskjellsbehandling mellom de som har kjøpt areal og de som har fått tilbud. Et nytt prinsipp kan først gjelde for nye saker etter at vedtak i kommunestyret er gjort. SAKSOPPLYSNINGER: Oppland Miljøteknikk AS som eier og driver 3 biler til slamsuging og høytrykksspyling har henvendt seg til Gausdal kommune med ønske om egnet tomt til deres virksomhet. I første omgang er det behov for oppvarmet garasje med vaskemuligheter. Etter befaring av aktuelle næringstomter er det spesielt en tomt i Bjørndalsvollen industriområde som passer bedriften best. Tomten er på ca 6,3 da (se vedlegg) og ligger på oversiden av tomten som Gausdal kommune er i ferd med å erverve som erstatningstomt til Ragnar Olstad AS. Tomt i Steinsmoen industriområde er vurdert, men ut fra bedriftens behov og kommunens ønske om god utnyttelse av arealene i Steinsmoen er tiltenkt tomt i Bjørndalvollen valgt. Arealet i Bjørndalsvollen eies i dag av Einar Grythe. Eier er blitt forespurt om salg og stiller seg positiv til dette. Fra før er det forhandlet om kjøp av nabotomten som erstatningstomt til Ragnar Olstad AS og det er enighet om benytte samme vilkår på begge tomtene. Framforhandlet pris er Kr. 40,- pr. m2, for øvrig samme pris som ble betalt ved erverv av arealene i Steinsmoen industriområde i Oppland Miljøteknikk har fått tilbud om å erverve tomten på samme vilkår som andre bedrifter har fått tilbud om den senere tiden, dvs. Kr. 20,- pr. m2 + omkostninger. Kontraktsforslag er ikke utarbeidet. Priser for kjøp og salg av næringstomter harmoniserer ikke med hverandre, det vil derfor være behov for å få belyst dette i en egen sak i nærmeste fremtid. For å få utnyttet tomten må den fylles opp nederst og dette medfører at atkomsten til tomten kommer lengre opp. Av den grunn må dagens infrastruktur som veg, vann, avløp og gatelys forlenges langs tomten. I tillegg må nødvendig vegareal erverves. Vegen vil senere tjene som atkomstveg til flere tomter. Utbygningskostnadene er kostnadsberegnet til Kr ,- Kostnader med erverv av nødvendig areal er beregnet til Kr ,- inkl omkostninger. Totalt Kr ,- Som finansiering foreslås det å omdisponere Kr ,- av avsatt beløp til Opparbeidelse av VVA Linflåa næringsområde som nå står til rest med Kr ,- Bevilgningen på Kr ,- var avsatt i handlingsprogrammet for En forutsetning for erverv av arealer og utbygging av infrastruktur er at undertegnet kjøpekontrakt med Oppland Miljøteknikk foreligger. VURDERING: Oppland Miljøteknikk AS har sitt nedslagsfelt rundt Lillehammer, Gausdal og Øyer, men med base i Gausdal. Det er derfor positivt at bedriften vil etablere seg med eget bygg i Bjørndalsvollen industriområde. Tomten som er tiltenkt passer godt til bedriftens behov med tanke på både størrelse og beliggenhet. Kjøp av arealer og opparbeidelse av infrastruktur vil ikke bli igangsatt før det foreligger undertegnet kjøpekontrakt mellom Gausdal kommune og Oppland Miljøteknikk AS. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende

3 vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for næringstomt fra Gausdal kommune til Oppland Miljøteknikk AS for Kr. 20,- pr. m2 + omkostninger. 2. Avsatt beløp til Opparbeidelse av VVA- anlegg Linflåa næringsområde omdisponeres til erverv av arealer og opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med tomt til Oppland Miljøteknikk AS 3. Rådmannen gis fullmakt til å erverve nødvendig arealer til næringstomt og veg fra Einar Grythe for Kr. 40,- pr. m2 + omkostninger. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 32/10 den Behandling: Karin Kvisten, Ap, fremmet dette forslaget: Med henvisning til kommunens økonomiske situasjon utsettes saken for å få utredet tomtealternativ for bedriften på industriareal kommunen eier selv. Votering: 2 stemte for rådmannens innstilling. Karin Kvistens forslag ble vedtatt med 5 stemmer. Vedtak: Med henvisning til kommunens økonomiske situasjon utsettes saken for å få utredet tomtealternativ for bedriften på industriareal kommunen eier selv. NYE SAKSOPPLYSNINGER: Administrasjonen har vurdert tre alternative tomter innenfor Steinsmoen industriområde: 1. Vest for Pretre-tomta mot Jøra. 2. Sør for Pretre-tomta mot Gausa 3. Lengst sør på odden mellom Gausa og Jøra. Alle alternativa er plassert i hjørner på industriområdet for å unngå unødig oppdeling av et stort og sammenhengende areal. Alternativa er kostnadsregna ut fra de enhetsprisene som ligger i anbudet for opparbeidelsen av området med veg, vatn og avløp. Nedenfor er det satt opp en tabell som grunnlag for sammenligning av alternativene. Her er også det opprinnelige forslaget på Bjørndalsvollen tatt med som alt. 4. Alternativ Kostnad Fordeler Ulemper 1. Vest for Pretre Ligger i en ytterkant Middels kostnad Egna for bedrifta Tar en del av et større område Dårligere arrondering for store tomter senere 2. Sør for Pretre Lav kostnad Del av meieritomta Spesielt dårlig arrondering for

4 3. Lengst sør Ligger i en ytterkant Egna ift. bedrifta 4. Bjørndalsvollen Passe tomtestørrelse Deler ikke opp et stort område Førstevalg for bedrifta store tomter senere Tar en del av et større område Høy kostnad Eier ikke tomta NY VURDERING: Store kostnader er påløpt for å etablere det nye Steinsmoen industriområde. Administrasjonen er opptatt av at en bruker dette på en god måte ut fra langsiktige hensyn. Området er stort og sammenhengende, og egner seg for store tomter/bedrifter. Det er viktig at ikke arealet stykkes opp på en uheldig måte som begrenser framtidige muligheter for større bedrifter. Ut fra disse hensyn så er alt. 2 rett sør for Pretre spesielt uheldig. Her ligger det meget godt til rette for spesielt store tomter, og det var dette området som var tiltenkt Q-Meieriet. Nå ser det ut til at de ikke har behov for denne tomta i første omgang. Med de vekstambisjonene bedrifta har så er det sannsynlig at de i løpet av noen år vil få behov for nybygg. Dersom vi stykker opp denne delen til småtomter vil vi ikke ha noe å tilby de slik situasjonen er nå. Det samme argumentet gjelder i en viss grad også i forhold til alt. 1 og 3, men disse griper likevel ikke så sterkt inn i den sentrale delen av området. Ut fra prishensyn er det da alt. 1 som synes mest aktuell av de tre alternativene på Steinsmoen. Ved vurderingen må vi også ta hensyn til type virksomhet. I dette tilfellet er det lastebiler for septiktransport og lignende som kjøres til og fra, og for disse skal det bygges garasje/vaskehall. Ut fra lukt- og miljøhensyn overfor andre bedrifter bør den ikke plasseres sentralt i område. Den opprinnelige tomta på Bjørndalsvollen ligger ypperlig til rette for bedrifta. Tomta er passe stor og ødelegger ikke arrondering i forhold til evt. videre utbygging seinere. Som naboer er det lignende virksomhet, så sjenansen for andre vil være minimal. Bedrifta synes denne plasseringa er veldig godt egna for sitt formål. Kommunen er ikke eier av tomta på Bjørndalsvollen, men det er enighet om pris. Det er den samme pr. m2 som vi kjøper annet industriareal for både på Bjørndalsvollen og Steinsmoen. For alle disse tomtene er innkjøpspris kr. 40 pr. m2. For tomtene i Steinsmoen er det imidlertid en langt høyere opparbeidelseskostnad. Etter som Steinsmoen også er eneste område som er egna for store tomter, er det spesielt viktig å ikke stykke opp dette området unødig. Bedrifta har fått tilbud om tomt til samme betingelser som har vært brukt til andre bedrifter i seinere tid, kr. 20 pr. m2. Ettersom arealene er innkjøpt til en høyere pris, får politikerne vurdere om vi fortsatt skal subsidiere tomteprisen ut fra konkurransehensyn, eller om vi skal øke prisen. Dette bør være det samme enten vi selger tomt på Bjørndalsvollen eller Steinsmoen.

5 Konklusjon: Administrasjonen mener at området like sør for Pretre ikke må stykkes opp til småtomter før en er nødt til det. Det mest aktuelle alternativet på Steinsmoen er da alt. 1. Ut fra en totalvurdering mener administrasjonen at det beste valget vil være tomta på Bjørndalsvollen. Her ligger det veldig godt til rette for småbedrifter, og kjøperen er veldig interessert i denne tomta. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for næringstomt fra Gausdal kommune til Oppland Miljøteknikk AS for Kr. 20,- pr. m2 + omkostninger. 2. Avsatt beløp til Opparbeidelse av VVA- anlegg Linflåa næringsområde omdisponeres til erverv av arealer og opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med tomt til Oppland Miljøteknikk AS 3. Rådmannen gis fullmakt til å erverve nødvendig arealer til næringstomt og veg fra Einar Grythe for Kr. 40,- pr. m2 + omkostninger. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 41/10 den Behandling: Karin Kvisten, Ap, satte fram dette forslaget: 1. Gausdal kommunes anstrengte økonomi tilsier at kommunen ikke kan fortsette praksisen med å subsidiere tomtekjøp og bekoste opparbeidelse av vei, vann og avløp helt inn til hver enkelt næringseiendom og ber om snarest å få utredet sak til kommunestyret som også belyser bakgrunn for praksisen. 2. Oppland Miljøteknikk tilbys økonomisk støtte tilsvarende alt 1 i rådmannens forslag kostnad kr ,- for å etablere seg der eller på Bjørndalsvollen alt 4. Alle øvrige kostnader i forbindelse med kjøp av tomt eller opparbeidelse av vei, vann og avløp herunder tinglysingskostnader med mer, er Gausdal kommunes uvedkommende og dekkes av kjøper. 3. Av det avsatt beløpet kr ,- til opparbeidelse av VVA anlegg Linflåa næringsområde omdisponeres kr til å dekke tilskuddet til etablering av næringsvirksomhet alt 1 eller 4 for Oppland Miljøteknikk. 4. Resten av avsatt beløp kr ,- tilbakeføres til dekning av ulempeserstatning i forbindelse med grunnerverv Linflåa idrettsplass kr ,- og erverv ny tomt til Olstad kr ,-. Votering: Formannskapet vedtok enstemmig å oversende forslaget til Karin Kvisten til administrasjonen til videre bearbeidelse/vurdering, og saken pkt 2-4 legges fram for formannskapet igjen 11. mai Vedtak:

6 Formannskapet vedtok enstemmig å oversende forslaget til Karin Kvisten til administrasjonen til videre bearbeidelse/vurdering, og saken pkt 2-4 legges fram for formannskapet igjen 11. mai NYE SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn for gjeldende praksis: To alternativer har tidligere vært vurdert ved salg av næringsareal: 1. Tilknytningsavgift med høg sats for VA ingen refusjon. 2. Tilknytningsavgift med låg sats refusjon for opparbeiding I alle saker vedr. næringstomter har alt. 1 vært benyttet. I Bjørndalsvollen industriområde (tidligere kalt Trisnipp) gjelder dette Gausdal Landhandleri AS og Skogvang Installasjon AS. Det samme er også lagt til grunn for tomta til Ragnar Olstad AS. Arealpris: Næringsområdet på Segalstadvollen (opprinnelig tiltenkt Gausdal Landhandleri AS) ble for noen år siden erverva for kr. 20 pr. m2. Pretre AS fikk senere tilbud om kjøp til samme pris (politisk vedtak), og samme pris gjelder også for det nye arealet til Pretre på Steinsmoen. Refusjon for opparbeidingskostnader er ikke kravd. Q-Meieriene har fått tilsvarende tilbud (august 2009, politisk vedtak). I tråd med dette har følgende bedrifter fått tilbud i løpet av siste halvåret: Gausdal Bruvoll skriftlig tilbud kr. 20 pr. m2 Ivar Paulsrud egen sak om regulering av området Oppland Miljøteknikk AS muntlig tilbud I det aller siste har vi også fått forespørsel om ei lagertomt på 1 dekar. Kostnader Bjørndalsvollen Ved første gangs behandling av denne saka var det lagt til grunn en kostnad for erverv av areal og opparbeiding av veg, vatn og avløp på ca. 1 million kroner. Dette ville også dekke nødvendige opparbeidelseskostnader for tre andre tomter av tilsvarende størrelse. Vi har nå sett nærmere på hva som er nødvendig kun for denne ene tomta til Oppland Miljøteknikk. Kostnadsberegninga blir da slik: Vatn og avløp Veg Grunnerverv Salg av tomt Nettokostnad NY VURDERING: Administrasjonen er innstilt på å fremme ei prinsippsak om betaling for næringsareal til møte i juni. Ideelt sett burde denne saka behandles samtidig, slik at en ser helheten. Søker ønsker imidlertid ikke ytterligere utsettelse, og forventer at søknaden behandles så fort som mulig. Han ønsker å bygge i løpet av sommeren, ellers blir det fordyrende for han. Han opplyser at

7 han også har mulighet for tomt i Øyer, men dersom han kan komme i gang med arbeidet fort så vil han velge Gausdal. Bedrifta har for tida 4 arbeidsplasser (3,5 årsverk), og har hatt vekst over flere år. Administrasjonen ser det da som ønskelig å etterkomme søkerens ønske om raskest mulig behandling (saken har allerede hatt relativt lang behandlingstid, ettersom den starta rundt nyttår og var til første politiske behandling ). Ved å gjøre slik vi nå foreslår vil en spare noe kostnader på kort sikt (altså opparbeide og erverve areal kun for denne ene tomta). Nettokostnaden blir omtrent i samme størrelsesorden som det anbefalte alternativ 2 på Steinsmoen, og en har samtidig unngått å ta hull på det store sammenhengende industriarealet. Å gi tilskudd tilsvarende opparbeidelseskostnaden vil være å innføre en helt ny praksis. Dersom må etter administrasjonens vurdering skje gjennom behandling av den nye prinsippsaka, der en får drøfta grundigere hvordan dette vil virke. Administrasjonen vil imidlertid gi signal om allerede nå at en er svært betenkt på at et kommunalt industriområde blir opparbeida som private anlegg. Andre interessenter som seinere vil ha tomt i samme området må da forhandle om å ta i bruk de samme tekniske anlegg, noe som vil gjøre det mer uforutsigbart og gi kommunen mindre mulighet for å styre forutsetningene for dette. Når kommunen skal gå ut og markedsføre næringstomter er det nærmest en forutsetning at en kjenner og har styring på vilkårene som vil gjelde for nye bedrifter. Dersom et slik tilskudd blir gitt til enkeltbedrifter er vi og i tvil om dette vil være tillatt i forhold til EØS-reglementet. En normal forutsetning er at en kan gi maks. 25 % tilskudd til investeringer, i dette tilfellet kan det bli helt opp til 100 %. Gjennom flere konkrete saker har kommunen etablert en praksis for salg av næreingsareal, som består i at kommunen opparbeider tekniske anlegg fram til tomta og krever kr. 20 pr. m2 for arealet. I tråd med dette har flere bedrifter fått tilbud om areal skriftlig og muntlig. Administrasjonen finner det meget uheldig å endre disse forutsetningene midt i prosessen med salg av areal, og det vil gjøre at kommunen blir sett på som lite tillitvekkende å forhandle med. Vi mener dette vil være urimelig forskjellsbehandling i forhold til de som har kjøpt tomt i det siste. Et nytt prinsipp kan først gjennomføres for saker som starter etter at kommunestyret har fatta vedtaket. Ut fra dette og forslaget som ble fremma på siste møte så legger rådmannen fram nytt forslag til vedtak. Vedr. bruk av resten av avsatte midler til Linflåa næringsområde, så foreslår rådmannen at hele beløpet brukes til finansiering av kjøp av Olstad-eiendommen (opprinnelig vedtatt finansiert med lån). Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for næringstomt fra Gausdal kommune til Oppland Miljøteknikk AS for kr. 20 pr. m2 + omkostninger. 2. Rådmannen gis fullmakt til å erverve nødvendig areal innen Bjørndalsvollen industriområde til næringstomt og veg for kr. 40 pr. m2 + omkostninger, samt å

8 opparbeide nødvendige tekniske anlegg ut fra siste kostnadsoverslag på kr Kostnaden belastes avsatt beløp kr til VVA-anlegg Linflåa næringsområde. Gjenstående beløp tilbakeføres til delvis dekning av kostnader i forbindelse med erverv av ny tomt til Ragnar Olstad AS. 4. Pågående forhandlinger om salg av næringsareal (jfr. saksutredningen) sluttføres etter de samme prinsipper. 5. Gausdal kommunes anstrengte økonomi tilsier at kommunen ikke kan fortsette praksisen med å subsidiere tomtekjøp og bekoste opparbeidelse av veg, vatn og avløp helt inn til hver enkelt næringseiendom og ber om snarest å få utredet sak til kommunestyret som også belyser bakgrunn for praksisen. 6. Det gjøres følgende budsjettendringer: Linflåa næringsområde Kjøp/opparbeiding VVA Salg tomt Redusert bruk av lån

Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78

Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Saksbehandler: Jon Sylte ETABLERING AV FJERNVARMEANLEGG I FOLLEBU Vedlegg: 1. Kart som viser tomtealternativer 2. Hyttedrømmen AS biovarmeanlegg i Follebu 3.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24 Ark.: X53 Lnr.: 157/12 Arkivsaksnr.: 12/31-1 Saksbehandler: Jon Sylte PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL Vedlegg: 1. Kommunevedtak 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 13/10 Sak 14/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10 Sak 18/10 Sak

Detaljer

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7)

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) 11. mai 2011 1 SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) Politisk organisering Gruppa anbefaler at formannskapet velges ansvarlig for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder næringstomter, boligtomter,

Detaljer