Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014"

Transkript

1 1

2 Halden kommune 2011 Økonomiplan Halden kommune, skal være et godt sted for innbyggerne, med vekst, utvikling og miljø som sentrale temaer. Klimatenkning skal stå i fokus i Halden kommune i Det skal være en målsetting at de reelle utslipp av klimagasser reduseres. Flere virksomheter skal sertifiseres som miljøfyrtårn, og den vedtatte klimaplan skal ligge til grunn for all virksomhet. Det vil ikke bli nedskjæringer i tilbudene til de eldre. Driften ved de kommunale institusjonene opprettholdes. Hovedsatsingen i 2011 innen helsesektoren er oppføringen av Båstadlund dagsenter, etablering av Familiens hus og oppstart av nye sykehjemsplasser på Tyska. Det blir fortsatt stort fokus på skolesektoren. Bygging av ny barneskole på Idd forutsettes iverksatt. Arbeidet med vedlikehold og rehabilitering fortsetter. Innenfor teknisk sektor vil det også i 2011 bli satset på å bygge ut gang og sykkelveier i tillegg til andre trafikksikkerhetstiltak. Utviklingen av nye, sentrumsnære områder fortsetter i samarbeid med andre aktører. I løpet av året vil det bli iverksatt en omfattende utbygging på Remmen. Det skal fortsatt være overordnet strategi å ha byggeklare kommunale tomter. 2

3 Tilbudene innen kultursektoren opprettholdes på samme nivå. Fokuset skal også i 2011 være rettet mot barn og unge, slik at målsettingen i kulturplanen kan oppfylles. Arbeidene med ny allbrukshall på Remmen settes i gang. Det gode samarbeidet med Kirken fortsetter, slik at driftsnivået innenfor denne sektoren kan opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det vil bli ført en offensiv næringspolitikk fra kommunens side, med fokus på å øke sysselsetningen. Kommunale avgifter vil i hovedsak prises etter selvkostprinsippet. Eiendomsskatt, renovasjon og feieavgiftene økes ikke. Vann og kloakkavgiftene økes med 3 %. 3

4 Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Strategiske mål for 2011 Statsbudsjettet for 2011 har satt Halden kommune i en meget krevende situasjon. Dette medfører at det stilles store krav til hele organisasjonen med tanke på effektivisering og omstilling. Kostnadsreduksjoner vil være et sentralt tema. Dette skal skje gjennom bl.a. det vedtatte trepartssamarbeidet, som er innledet gjennom prosjektet Halden Kommunens politiske ledelse vil fortsette å ha fokus på at kommunens drifts og inntektsnivå samsvarer. Dette er viktig for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å yte de tjenester som innbyggerne har behov for. Det er en overordnet politisk strategi å satse målrettet på områder som undervisning, helse, sosial, kultur og andre sentrale områder. Barn og unges oppvekstvilkår skal stå i fokus, også sett fra et miljømessig synspunkt. Halden kommune skal fortsette å ha en høy profil med tanke på næringsutvikling, noe som skal sikre sysselsettingen i tiden fremover. De viktigste sakene vil bli: Sentral/felles: Trepartssamarbeidet mellom ansatte, adm. ledelse og politisk nivå videreføres og utvikles HMS- arbeidet skal ha høy prioritet innen hele organisasjonen. Det skal iverksettes flere nærværsfremmende tiltak. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Ingen faste ansatte sies opp. I samarbeid med de ansatte må det ses på nødvendige omstillinger. Dette skjer innenfor avtaleverkets bestemmelser. Samarbeidet mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune videreutvikles innenfor sentrale områder som bl.a. utdanning, helse og kultur. Det foretas avregning mellom premiefondet til HKP mot forfall av reelle pensjonsutgifter for kommunen i Det avsettes nødvendige driftsmidler til Halden ishall. Rammen for startlån fra Husbanken settes til kr. 40 millioner. Det avsettes 5 millioner til formannskapets disposisjon. 4

5 Undervisning og oppvekst: Sammen med Østfold fylkeskommune skal det arbeides aktivt for å sikre at det fortsatt skal finnes kreative fag ved Halden videregående skole, i tillegg arbeides det for å legge til rette for å styrke og utvikle tilbudet ved Tosterødberget. Rehabilitering og vedlikehold av skoler og barnehager videreføres. Det investeres i nye tilbygg ved Prestebakke skole og Hjortsberg skole. Prosjektering og planlegging av ny skole på Idd igangsettes. Grunnbemanningen av lærere opprettholdes. Betalingssatsene i barnehagene videreføres på dagens nivå. Ordningen med leseveileder videreføres. Det ansettes en ny veileder innenfor faget matematikk. Helse og omsorg: Båstadlund dagsenter bygges og gir bedre rammer rundt dagtilbudet. Maurtua barnehage videreføres. Ressursteam for barn og unge videreføres. Ordningen med brukerombud opprettholdes. Tilbudene innen psykiatritjenesten videreføres. Botilbudene innen helse og omsorg videreføres som i Kultur: Satsingen på Kreativt kraftsenter Barn og unge føres videre. Nødvendige midler tilføres i investeringsbudsjettet. Brygga kultursal styrkes som scene for lokale arrangører såvel som for utenbys gjester. Biblioteket styrkes som litterært og sosialt samlingspunkt. Arbeid med ny Allbrukshall og svømmehall på Remmen igangsettes. Halden frivillighetssentral styrkes. Støtten til Halden Historiske Samlinger føres videre. Støtten til lag og foreninger søkes opprettholdt. 5

6 Teknisk: Rokke avfallsanlegg utvikles til å være en moderne og framtidsrettet miljøbedrift. Teknisk sektor styrkes ytterligere med hensyn til bemanning. Investering innenfor vann og avløpssektoren vil fortsette hvor områdene i Berg blir prioriterert. Reasfaltering, og asfaltering av grusveier vil fortsette. Næring og miljø: Arbeidet med å utvikle Remmen Vest fortsetter. Sentrumsområdene på Mølen og på den gamle jernbanetomta skal utvikles på en god og helhetlig måte. Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg fortsetter. Nye bygg og byggeområder skal ha miljøvennlige og energieffektive løsninger. Det skal iverksettes energiøkonomiske tiltak for 8,3 millioner kroner. Luftovervåkings -programmet videreføres. Støysituasjonen i Halden skal kartlegges. Det avsettes kroner til hovedutvalgets disposisjon. Finans og økonomi: Hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring innstiller overfor kommunestyret omdisponeringer, inndragninger og iverksetting av tiltak i driftsbudsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. Kommunestyret gir fullmakt til HFBØ om å innstille overfor formannskapet til å foreta omdisponeringer i budsjettet slik at det frigjøres anslagsvis 20 millioner kroner, som etter vurdering tilføres den enkelte sektor, slik at dato for iverksettelse av nedskjæringer er flyttet fra til Arbeidet med omstillings- og effektiviseringsprosjektet Halden 2012 fortsetter. Det avsettes kr ,- til disposisjon av hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring. 6

7 Politiske forutsetninger, målsetninger og prioriteringer: Generelt: Å sikre et godt og rasjonelt tilbud til kommunens befolkning vil være et overordnet politisk mål. Kommunens tjenesteytelser skal i alle ledd være preget av service, effektivitet, kvalitet og uavhengighet. Gode holdninger og felles mål er en forutsetning for å oppnå dette. Kommunen skal være gjenstand for kontinuerlig evaluering og forbedring. Selv i en tid med omstillinger skal kommunens ansatte kjenne trygghet for arbeidsplassene. En eventuell rasjonalisering skal skje ved naturlig avgang, og ikke oppsigelser. Derfor skal alle omstillinger og nedskjæringer som er nødvendige, skje gjennom et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. Det skal være kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak og tilrettelegging. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Alle hovedutvalgene har beslutningsmyndighet innenfor det enkelte budsjettområde når det gjelder å forvalte, organisere, utvikle, prioritere og omdisponere økonomiske midler for å sikre og utvikle tjenestetilbudet innenfor eget sektorområde. Dette skjer i nært samarbeid med administrasjonen. Det vedtatte reglement for godtgjørelse til de folkevalgte videreføres. 7

8 Figuren viser at Halden kommune i 5-årsperioden har hatt en økning i netto driftsutgifter som ikke er fulgt opp med tilsvarende økning i frie inntekter. Det kan altså slås fast at kommunen i den aktuelle 5-årsperioden har finansiert sitt høye aktivitetsnivå med andre inntekter for å holde et likeverdig tilbud til sine innbyggere. Slik vi ser det har Halden kommune gjennomsnittlig gode kostra-tall, hvilket beviser at vi forvalter verdiene relativt godt. Dermed er også kostnadsveksten i kommunen basert på tiltak og føringer fra statsbudsjettene, og skyldes ikke inneffektiv drift i kommunen. 8

9 Den underdekning som her har skjedd i ovennevnte periode føres det nå forhandlinger med sentrale politiske myndigheter om, for at dette skal rettes opp- Sentral / felles 1. Det skal arbeides videre med trepartssamarbeidet i Målsettingen er foruten å være kostnadsreduserende, å ha en organisasjon som er endringsdyktig og effektivt tilpasset til en hver tid. Kommunen vil frigjøre økonomiske midler som er nødvendig til dette formål. Det vil bli foretatt henvendelser om statlige midler som også forutsettes å bidra i denne sammenheng. Kvalitetskommuneprogrammet skal videreføres, og prioriteres av partene. 2. Selv i en utfordrende situasjon som vil kreve omstillinger i organisasjonen skal de ansatte kunne føle trygghet i sin arbeidssituasjon. Kommunen skal fremstå som en forutsigbar arbeidsgiver. Enhver omstilling som blir nødvendig skal skje etter drøftinger, og i samarbeid med de ansatte. Eventuelle nødvendige nedbemanninger skal skje gjennom naturlig avgang, og ikke ved hjelp av oppsigelser. Det må fortsatt påregnes at kommunen vil være i en kontinuerlig prosess med tanke på forbedringer. 3. HMS- arbeidet skal fortsatt være en prioritert sak i hele organisasjonen. En overordnet målsetting må være å få sykefraværet ned. Det skal derfor arbeides aktivt med tiltak som fremmer nærværet i kommunen. 4. For å møte fremtidens krav, skal kommunen fortsatt ha et høyt antall lærlinger. Det skal satses på å ha gode veiledere for disse. 5. Alle områder skal gjennomgås med sikte på å øke inntektssiden. 9

10 Undervisning og oppvekst: Sektor undervisning og oppvekst vil i 2011 fortsatt ha et høyt aktivitets- og investeringsnivå. På denne måten vil den positive utviklingen gjennom de senere år i Haldenskolen fortsette. Sektoren består av engasjerte og dyktige ansatte som daglig bidrar til at barn og ungdom utvikler seg både personlig, faglig og sosialt. I budsjettåret 2011 vil arbeidet med skolepolitisk plattform videreføres og videreutvikles. 1. Grunnbemanningen i skolen (lærere) opprettholdes. Dette bidrar til å opprettholde kravet om tilpasset opplæring og videreføre tidlig innsats overfor elevene. 2. Ordningen med leseveileder videreføres slik at arbeidet med skolepolitisk plattform blir prioritert. Det avsettes kr til dette formålet. I tillegg ansettes det en veileder innenfor matematikkfaget. Kostnadene dekkes av aktører som benytter kommunens tjenester og kompetanse. 3. Arbeidet med rehabilitering og standardheving av skoler og barnehager fortsetter. Investeringsbudsjettett tilføres 7 millioner kroner til dette formålet i Hovedutvalget prioriterer etter innstilling fra administrasjonen. 4. Bygging av ny skole på Idd starter i løpet av Det avsettes kr. 20 mill. til dette formålet. Skolen kan lokaliseres til tomteområdet ved dagens Øberg skole. 5. Betalingssatsene i barnehagene økes ikke. Dagens ordning med søskenmoderasjon i de kommunale og private barnehagene opprettholdes på dagens nivå. 6. Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningene omorganiseres. Administrasjonen legger fram for politisk behandling ny finansieringsmodell for SFO til selvkost innen februar. 7. Det avsettes ytterligere kr. 5 millioner til rehabilitering av Prestebakke skole. 8. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til uteområder/lekeplasser på skoler og barnehager. Hovedutvalget prioriterer etter innstilling fra administrasjonen. 9. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til ENØK-tiltak, fagprogram for PPT, SkoleArena IST og IKT-trådløst nettverk på Rødsberg ungdomsskole. 10. Det avsettes kr. 5 millioner til bygningsmessige tiltak ved Hjortsberg skole. 10

11 Helse og omsorg Helse- og omsorgssektoren er bemannet med dyktige fagfolk. De får positive tilbakemeldinger på det arbeidet som de gjør, både fra brukere og pårørende. I inneværende periode har sektoren gjennomgått flere krevende omstillinger, og de ansatte har vist evne til fleksibilitet og tilpasning. Rapporter viser at sektoren på mange områder drives kostnadseffektivt og godt. Men det er fortsatt behov for effektivisering og omstrukturering. Ut fra de omstillingene som er foretatt i 2010, gis det nå plasser og tilbud til flere grupper enn noen gang, og vi har en god dekningsgrad innenfor flere omsorgsfelt. Vi vil fortsette arbeidet for å få til en ytterligere differensiering i tjenestene, og vi vil legge til rette for at Halden i de kommende årene skal få flere sykehjemsplasser. Ved å planlegge omfanget av det som vil bli nødvendige helse- og omsorgstjenester, og ved å tilpasse bemanningen etter dette, vil kommunen få et enda mer mangfoldig tilbud til innbyggerne. Helse- og omsorgsplanen som er vedtatt i 2010 trekker linjer framover for sektoren. Poenget med planen er å sikre kommunen et handlingsrom til fortsatt å yte gode helse- og omsorgstjenester til befolkningen, samt å gi politikere og administrasjon hensiktsmessige verktøy til å håndtere kommende utfordringer. Tilbudet til personer med psykiatriproblemer vil videreføres. Det er fortsatt et behov for nærmere samarbeid med Haldenklinikken. Det er naturlig at vi arbeider for å få til synergieffekter av et slikt samarbeid, både når det gjelder forholdet til publikum og faglig utvikling for de ansatte. Det må evalueres om de tiltak opptrappingsmidlene er benyttet til, gir det forventede resultat. 1. Båstadlund dagsenter bygges og gir bedre rammer rundt dagtilbudet. 2. Sykehjemsplassene på Solheim er i full drift med 46 plasser. Det gir et kvalitativt bedre tilbud til mennesker med demenssykdommer. Plassene ved Solheim har vist seg å gi mulighet for differensiering av bruk av plassene ved de andre sykehjemmene, slik vi forventet. Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom åpnet våren 2009 ved Solheim og er utvidet og styrket i Bofellesskapet ved Iddebo omsorgsleiligheter videreføres. 4. Samtlige senger i 5. etasje på Halden sykehjem ble tatt i bruk i løpet av våren 2010, og har vist at det er et godt tilbud som gir de effekter som vi forutsatte. 11

12 5. Tilbudet ved eldresenteret i Busterudgata videreføres. 6. Aktivitetssenteret ved Bergheim beholder dagens bemanning. Dette tilbudet skal videreutvikles og beholde sin sentrale rolle som tilbud for mennesker som har utbytte av dette tilbudet. 7. Det har lenge vært ønske om samlokalisering av tilbud til barn, unge og deres familier i et Familiens hus. Dette arbeides det videre med, og egnede lokaler må stilles til disposisjon. 8. Det nære samarbeid kommunen har hatt med Sykehuset Østfold skal videreføres og det blir en opptrapping av samarbeidet. Det vil arbeides med å sikre virksomhet i Halden sykehus sine lokaler som har vært avsatt til poliklinisk behandling. Samarbeid med dette som mål vil kreves når samhandlingsreformen trer i kraft. 9. Det er startet forprosjektering av nytt sykehjem med et spennende konsept hvor det også bygges omsorgsleiligheter i samme bygg. 10. NAV- kontoret har etablert seg godt i Halden. Også i vår kommune viser det seg at de sentrale målsettingene kan være krevende å gjennomføre. Bosetting av flyktninger har av ulike grunner tatt lengre tid og flere ressurser enn først planlagt, men Halden kommune arbeider videre med å ta sitt ansvar mht bosetting av denne gruppen. 11. Folkehelsearbeidet er styrket i kommunen. Det er ansatt folkehelsekoordinator. Dette arbeidet krever et nært samarbeid mellom ulike etater for å lykkes. Det er viktig at arbeidet knyttes opp mot Østfoldhelsa som har gode data og som kan være behjelpelig med å få opp ulike prosjekter. Det må utvikles nærmiljøtiltak som kan bidra til bedre livskvalitet for de som deltar. Dette arbeidet vil kunne dra nytte av både enheter i kommunen og ulike frivillige grupper. 12. Hovedutvalget vil arbeide aktivt for at flyktninger får tilbud om boforhold. 12

13 Kultur og idrett: 1. Ordningen med lørdagsåpent bibliotek videreføres i Bibliotekets rammer til drift, bøker aviser og lignende opprettholdes. Bibliotektilbudet på Prestebakke videreføres. 2. Tilbudene ved kulturskolen skal videreutvikles. Betalingssatsene videreføres på dagens nivå. Driftsstøtten til rockehuset og ungdomshus videreføres. 3. Det prioriteres innenfor budsjettet, slik at arbeidet med å videreutvikle Fredriksten festning som et levende kulturelt kraftsenter regionalt og nasjonalt fortsetter. Opera Østfold og Allsang på grensen er gode eksempler som skal videreføres. Dette er med på å gi Halden et godt omdømme nasjonalt. 4. Kulturmiddelstøtten til lag og foreninger opprettholdes på dagens nivå. (Kr. 45 pr medlem under 18 år). 5. Det skal fortsatt være gratis å benytte kommunale gymnastikkhaller og idrettshaller for barn og unge under 18 år. 6. Porsneshallen skal fortsatt være åpen som et tilbud til uorganisert ungdom på kveldstid, og det skal være en naturlig del av kommunens satsning på barn og unges oppvekstmiljø. 7. Det settes større fokus på å få ungdomsrådet operativt. Rådet skal i større grad enn i dag benyttes som høringsinstans for alle utvalg som behandler viktige saker for kommunens ungdommer. 8. Kommunen skal sikre at den frivillige kulturinnsatsen har gode vilkår og utviklingsmuligheter i Halden. 13

14 9. I samarbeid med idrettslaga skal kommunen være aktiv, slik at lysløypene i Halden-marka er tilgjengelige med lys i høst- og vintermånedene. 10. Prioriterte tiltak i kommunedelplan for Idrett og friluftsliv følges opp med bevilgninger fra kommunens side, slik at nødvendige tippemidler blir frigjort og overført lokale klubber, lag og foreninger. 11. Det Norske Blåseensemblet tilføres nødvendige midler for driftsåret Kommunen tar kontakt med regional eier, for å drøfte en mer hensiktsmessig driftsform for ensemblet. 12. Kirken opprettholder en forsvarlig drift i Prisreduksjonen for pensjonister og trygdede som ønsker å benytte det offentlige badet på Remmen opprettholdes i Byggingen av en allbrukshall i forbindelse med utviklingen på Remmen startes opp i Nødvendige midler tilføres i investeringsbudsjettet. I planleggingen skal det ses på om det er mulig å legge til rette for flere typer idrettsanlegg. 15. Tilskuddet fra Halden kommune til Tistedalshallen opprettholdes med Kr i Hovedutvalget avsetter midler til Halden historiske samlinger etter forhandlinger med stiftelsen. 17. Samarbeidet med Østfold fylkeskommune og staten fortsetter for å utvikle Opera Østfold i tråd med inngått avtale. 14

15 Teknisk: Teknisk sektor vil også i 2011 ha et høyt aktivitetsnivå innenfor alle sine virksomhetsområder. Opparbeidelse av og bygging av gang-, sykkelstier og veiprosjekter samt rehabilitering innenfor vann- og avløpssektoren vil også i 2011 pågå for fullt. Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er prioriterte oppgaver. Plan og byggesaksavdelingen vil bli ytterligere styrket i året som kommer. 1. Rokke avfallsanlegg vil gjennom de investeringer som blir foretatt en av de mest miljømessige og framtidsrettede anlegg for avfallshåndtering. Dette gjelder både i forhold til lokalsamfunnet og store deler av fylket forøvrig 2. Hovedutvalget har tidligere vedtatt ny bemanning og organisasjonsmessige endringer for sektoren. et for sektoren har samme bemanningsramme for 2011 samt ytterligere 6 årsverk.. 3. Administrasjonen kommer med forslag til tiltak for forskjønnelse av byen. Dette gjelder blant annet stengsler i forbindelse med stengning av veier eller tiltak for øvrig i forbindelse med trafikkregulering. Plan for dette legges fram for utvalget innen Hovedutvalget har ansvaret for å gjennomføre hvilke prioriteringer som skal foretas av enkeltstrekninger som skal utbygges eller rehabiliteres når det gjelder vann, vei og kloakk innenfor vedtatt budsjett. Dette gjelder både drift og investeringsbudsjettet. Til reasfaltering og asfaltering av grusveier er det avsatt 5 millioner i All innleie av konsulenter/innleid arbeidskraft eller kjøp av tjenester skal meldes til hovedutvalget. Når det gjelder gjennomføring av prosjekter innenfor investeringsbudsjettet kan også kjøp av slike tjenester inngå som en del av det totale prosjektet. 6. Det bevilges kr. 2 mill. over investeringsbudsjettet til gang- og sykkelveier. 7. Det tilføres økonomiske midler for vedlikehold av kommunale bygninger og eiendom for å forhindre forfall og verdiforringelse. Hovedutvalget disponerer avsatte investeringsmidler til dette formålet. 8. Det opparbeides ca. 200 båtplasser i tilknytning til byens sentrum. Det er tidligere avsatt midler til dette formålet. Egen plan for dette utarbeides av administrasjonen, og denne behandles av hovedutvalget inn Det foretas en gjennomgang hvor kommunens bruk av leasingbiler innenfor teknisk etat skal vurderes ut i fra hvor mange av disse kontraktene som kan 15

16 avvikles gjennom samordning og effektivisering. 10. Betalingssatser for område teknisk økes med følgende satser: Vanngebyret økes med 3 % Avløpsgebyr økes med 3 % Renovasjonsgebyret økes ikke Feieavgiften økes ikke. 11. Det prioriteres bruk av økonomiske midler innenfor sektorbudsjettet til trafikksikkerhet ut i fra hovedutvalgets vurdering om nødvendigheten av dette formålet. Det er i investeringsbudsjettet satt av midler til dette. 12. Hovedutvalget disponerer avsatte midler i investeringsbudsjettet innenfor sin sektor. 13. Nytt gebyrforskrift for Vann, avløps- og renovasjonsavgiftene utsettes. Nytt regulativ behandles i HBPT 1.kvartal 2011 og gjøres gjeldende fra

17 Næring og miljø: 1. Det er fortsatt viktig med sterkt fokus på næringsutvikling i kommunen. Både i sentrum, på Remmen og i Svinesundsområdet står vi overfor store utfordringer for å oppnå en god og framtidsrettet utvikling. Kommunen må forsterke arbeidet med å tilrettelegge for nye etableringer og profilere Haldens fortrinn. Det vil kreve målrettet innsats og aktivt utviklingsarbeid over tid, i nært samarbeid med bl.a. Næringsrådet og private og offentlige instanser for å kunne lykkes. 2. Svinesundsområdet er strategisk viktig for Halden kommune både når det gjelder næringsutvikling og boligbygging. Arbeidet med å utvikle området vil derfor fortsette i Det vises i den sammenheng til godkjente reguleringsplaner på Svinesundsplatået. 3. Remmen Vest er hovedsatsingsområdet for framtidig forskning og forskningsbasert næringsutvikling i Halden. Arbeidet med å utvikle området skal fortsette, og gjøres i nært samarbeid med: Utstillingsplassen, Siva, Høyskolen i Østfold, Statsbygg, grunneier og andre aktuelle interessenter. 4. I nært samarbeid med Rom eiendom, som eies av NSB, skal sentrumsområdene på Mølen og på den gamle jernbanetomta utvikles på en god og helhetlig måte. 5. Arena-prosjektet og etableringen av Norwegian Centre of Expertise er viktige bidrag for å utvikle næringslivet i Halden videre. Halden kommune skal derfor fortsatt delta aktivt i dette arbeidet for å sikre etableringen av nye arbeidsplasser og en framtidsrettet og miljøvennlig næringsutvikling i kommunen. 6. Arbeidet med klimavennlige og energiøkonomiserende tiltak (ENØK) innenfor kommunens drifts- og ansvarsområde skal intensiveres og tydeliggjøres, i tråd med vedtatt klimaplan. Det skal derfor utarbeides en helhetlig plan som både viser miljøgevinst og økonomiske forutsetninger på kort og lang sikt. Det skal videre iverksettes enøk-tiltak og investeres i utstyr som både ivaretar viktige miljøhensyn og har energi- og økonomibesparende langtidseffekt. Det avsettes 8,3 millioner kroner til dette i budsjettet. Samtidig skal Rådmannen iverksette tiltak som raskt gir positiv og målbar effekt i budsjettåret. Innenfor hver etat, og på enhets- og virksomhetsnivå i Halden kommune skal det utarbeides skriftlige forslag til enkle, konkrete og gjennomførbare klima- og energivennlige tiltak, som deretter skal iverksettes. HNM skal behandle forslagene som en orienteringssak i løpet av første halvår. Det skal videre rapporteres til HNM på gjennomføringen i 17

18 løpet av høsten. 7. Luftovervåkingsprogrammet som ble igangsatt i Halden i 2010 skal videreføres. Det er investert i registreringsutstyr og både en mobil og fast registreringsenhet. Det er vedtatt å avsette nødvendige midler til drift og vedlikehold i budsjettåret. 8. For å bedre luftsituasjonen ytterligere, og minske utslippene av klimaskadelige gasser skal forbudet mot tomgangskjøring innenfor kommunens grenser synliggjøres. Det er avsatt nødvendige budsjettmidler til skilting. 9. Halden kommune skal benytte sin opsjonsrett i kraftavtalen til å sikre at det brukes fornybar energi i all kommunal virksomhet. 10. Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg i Halden kommune skal fortsette. Dette er et svært viktig og framtidsrettet miljø- og energitiltak som skal ha høy prioritet. 11. Nye bygg og byggeområder i Halden kommune skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlige og energieffektive løsninger. 12. Det skal igangsettes et arbeid for å kartlegge støysituasjonen i Halden. 13. Det skal utvikles og igangsettes et miljø- og klimaprogram som skal gi kommunens innbyggere, husstander, skoleklasser, lag og foreninger osv. informasjon, kunnskap og motivasjon til å gjennomføre virkningsfulle miljø- og klimatiltak i dagliglivet. 14. Halden skal ha en effektiv mottaksordning for brannapparater (håndslokkere) som trenger service og påfyll, slik at gjenbruk blir den naturlige ordningen for kommunen og Haldens befolkning, når dette er mulig. 15. Halden kommune skal i samarbeid med handelsnæringen arbeide for å redusere bruken av ikke nedbrytbare plastposer og plastprodukter ytterligere. 16. Halden kommunes miljøpris som ble innført og utdelt første gang i 2008, videreføres i 2011, med samme økonomiske ramme. 17. Det skal, der forholdene ligger til rette for det, kjøpes/leases miljøvennlige biler og annet maskinelt utstyr i kommunale virksomheter når nye kontrakter inngås eller biler og maskiner skiftes ut. Hovedutvalg for Næring og Miljø skal holdes løpende orientert om utviklingen på dette området, og det skal rapporteres og begrunnes skriftlig når avvik forekommer. 18

19 18. Det skal i budsjettåret igangsettes et pilotprosjekt med el-biler eller plug inhybridbiler i Halden kommune. Biler skal kjøpes/leases inn og ladestasjoner skal etableres. Erfaringene skal evalueres og rapporteres til Hovedutvalget. 19. Halden kommune vil fortsette samarbeidet med Fylkesmannen for å registrere og sikre det biologiske mangfoldet i kommunen. 20. Tiltak for å sikre og bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget og Iddefjorden videreføres i samarbeid med involverte kommuner og Regionrådet for vannområdet Glomma. Miljøundersøkelsene i Iddefjorden, Indre havn og ved Tistas utløp, som ble foretatt i 2010 videreføres. Det skal foretas målinger og kartlegging av forholdene, med særlig vekt på avrenning fra tette flater og sigevann fra fyllplasser. 21. For å bedre allmennhetens ferdsel i strandsonen skal det foretas en gjennomgang og igangsettes tiltak for å fjerne ulovlig oppsatte stengsler. 22. Arbeidet for å holde uønsket vegetasjon nede og hindre tilgroing av kulturlandskapet skal fortsette i Halden kommune i Blant annet ved utlysning og tildeling av SMIL-midler skal dette være et av fokusområdene. 23. Arbeidet med å miljøsertifisere bedrifter, butikker, virksomheter og institusjoner som miljøfyrtårn videreføres. Etter at Biblioteket ble den første kommunale miljøfyrtårnavdelingen i 2010, skal arbeidet for å miljøsertifisere flere kommunale virksomheter intensiveres i budsjettåret. 24. Utbygging av fortau, gang- og sykkelveier har hatt høy prioritet de siste årene. Arbeidet skal fortsette i Halden kommune vil ved utløpet av budsjettåret ha kommet svært langt i dette viktige klima-, miljø- og trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er en viktig miljøsatsing som samtidig forbedrer tilbudet til myke trafikanter og forbedrer folkehelsa. 25. Landbruksplanen for Halden skal ferdigbehandles og vedtas i budsjettåret. Det er avsatt midler til dette arbeidet. 26. Hovedutvalget har beslutningsmyndighet innenfor budsjettområdet når det gjelder å forvalte, organisere, utvikle, prioritere og omdisponere økonomiske midler for å sikre og utvikle tjenestetilbudet innenfor sektorområdet. 27. Det er avsatt 0,8 mill. kroner til utvalgets disposisjon, utover det som er spesifisert i budsjettet. 19

20 Hovedoversikt Drift 2011 Ap, Sv, Krf Halden Kommune Total Driftsregnskap Regnskap AP/Krf/Sv Fellesinntekter Skatt på inntekt/formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Mva-komp fra investeringer Overføring til investering Utbytte fra selskaper Øvrige generelle statstilsk Sum fellesinntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdragsutgifter Andre ikke fordelte utgifter 0 0 Netto Finansposter Motpost avskrivinger Netto Fellesinntekter Rammetildeling 2011 Kommunalavdeling Regnskap Ap/Krf/Sv Sentral/Felles Kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum

21 Hovedoversikt Investering Sektor Prosjektnavn Organisasjon / Utvikling Til administrasjonsutvalgets disposisjon Sum Kultur & Idrett Halden Skatepark Allbrukshall, Remmen (avsatt 2010) 0 Svømmeanlegg, Remmen (avsatt 2010) 0 Inventar biblioteket Enøk-tiltak biblioteket Oppgradering sparebanksalen black box Selbetjeningsautomat og sikringssystem biblio Kirkelig fellesård Tak biblioteket Logistikk og arenafasiliteter Festningen Utstyr Halden stadion Halden stadion / Klubbhus 0 Lydutstyr Brygga Kultursal Instrumenter Kulturskolen Kulturskolen - byggningsrelatert Rockehuset Musikk/Øvingsrom/kontor Totalrenovering av konservativen Til utvalgets disposisjon Inventar og utstyr konservativen Sum Undervisning & Oppvekst Prestebakke skole Skoler og barnehager etter utvalgets disp

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Haldensere, bruk makten

Haldensere, bruk makten Halden Venstres forslag til jett Haldensere, bruk makten Venstre vil i 2011 trygge oppvekst, eldre, psykisk helse og kommunens økonomi Innhold i budsjettet 2 et på tre minutter 7 Undervisning og oppvekst

Detaljer

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse Budsjettforslag Halden Kommune 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2015... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 Der de vedtatte tiltak er tatt inn Vedtatt av kommunestyret 11.12.14, sak 43/14-0- Innhold... - 0 - RÅDMANNENS KOMMENTARER... - 2 - Statsbudsjett... - 2 - Statsbudsjettets

Detaljer

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14 Tinn kommune Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 55/14 Dette dokumentet inneholder kommunestyrets vedtak til økonomiplan 2015-2018. Økonomiplanen behandles på våren og danner grunnlaget for

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer