Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014"

Transkript

1 1

2 Halden kommune 2011 Økonomiplan Halden kommune, skal være et godt sted for innbyggerne, med vekst, utvikling og miljø som sentrale temaer. Klimatenkning skal stå i fokus i Halden kommune i Det skal være en målsetting at de reelle utslipp av klimagasser reduseres. Flere virksomheter skal sertifiseres som miljøfyrtårn, og den vedtatte klimaplan skal ligge til grunn for all virksomhet. Det vil ikke bli nedskjæringer i tilbudene til de eldre. Driften ved de kommunale institusjonene opprettholdes. Hovedsatsingen i 2011 innen helsesektoren er oppføringen av Båstadlund dagsenter, etablering av Familiens hus og oppstart av nye sykehjemsplasser på Tyska. Det blir fortsatt stort fokus på skolesektoren. Bygging av ny barneskole på Idd forutsettes iverksatt. Arbeidet med vedlikehold og rehabilitering fortsetter. Innenfor teknisk sektor vil det også i 2011 bli satset på å bygge ut gang og sykkelveier i tillegg til andre trafikksikkerhetstiltak. Utviklingen av nye, sentrumsnære områder fortsetter i samarbeid med andre aktører. I løpet av året vil det bli iverksatt en omfattende utbygging på Remmen. Det skal fortsatt være overordnet strategi å ha byggeklare kommunale tomter. 2

3 Tilbudene innen kultursektoren opprettholdes på samme nivå. Fokuset skal også i 2011 være rettet mot barn og unge, slik at målsettingen i kulturplanen kan oppfylles. Arbeidene med ny allbrukshall på Remmen settes i gang. Det gode samarbeidet med Kirken fortsetter, slik at driftsnivået innenfor denne sektoren kan opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det vil bli ført en offensiv næringspolitikk fra kommunens side, med fokus på å øke sysselsetningen. Kommunale avgifter vil i hovedsak prises etter selvkostprinsippet. Eiendomsskatt, renovasjon og feieavgiftene økes ikke. Vann og kloakkavgiftene økes med 3 %. 3

4 Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Strategiske mål for 2011 Statsbudsjettet for 2011 har satt Halden kommune i en meget krevende situasjon. Dette medfører at det stilles store krav til hele organisasjonen med tanke på effektivisering og omstilling. Kostnadsreduksjoner vil være et sentralt tema. Dette skal skje gjennom bl.a. det vedtatte trepartssamarbeidet, som er innledet gjennom prosjektet Halden Kommunens politiske ledelse vil fortsette å ha fokus på at kommunens drifts og inntektsnivå samsvarer. Dette er viktig for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å yte de tjenester som innbyggerne har behov for. Det er en overordnet politisk strategi å satse målrettet på områder som undervisning, helse, sosial, kultur og andre sentrale områder. Barn og unges oppvekstvilkår skal stå i fokus, også sett fra et miljømessig synspunkt. Halden kommune skal fortsette å ha en høy profil med tanke på næringsutvikling, noe som skal sikre sysselsettingen i tiden fremover. De viktigste sakene vil bli: Sentral/felles: Trepartssamarbeidet mellom ansatte, adm. ledelse og politisk nivå videreføres og utvikles HMS- arbeidet skal ha høy prioritet innen hele organisasjonen. Det skal iverksettes flere nærværsfremmende tiltak. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Ingen faste ansatte sies opp. I samarbeid med de ansatte må det ses på nødvendige omstillinger. Dette skjer innenfor avtaleverkets bestemmelser. Samarbeidet mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune videreutvikles innenfor sentrale områder som bl.a. utdanning, helse og kultur. Det foretas avregning mellom premiefondet til HKP mot forfall av reelle pensjonsutgifter for kommunen i Det avsettes nødvendige driftsmidler til Halden ishall. Rammen for startlån fra Husbanken settes til kr. 40 millioner. Det avsettes 5 millioner til formannskapets disposisjon. 4

5 Undervisning og oppvekst: Sammen med Østfold fylkeskommune skal det arbeides aktivt for å sikre at det fortsatt skal finnes kreative fag ved Halden videregående skole, i tillegg arbeides det for å legge til rette for å styrke og utvikle tilbudet ved Tosterødberget. Rehabilitering og vedlikehold av skoler og barnehager videreføres. Det investeres i nye tilbygg ved Prestebakke skole og Hjortsberg skole. Prosjektering og planlegging av ny skole på Idd igangsettes. Grunnbemanningen av lærere opprettholdes. Betalingssatsene i barnehagene videreføres på dagens nivå. Ordningen med leseveileder videreføres. Det ansettes en ny veileder innenfor faget matematikk. Helse og omsorg: Båstadlund dagsenter bygges og gir bedre rammer rundt dagtilbudet. Maurtua barnehage videreføres. Ressursteam for barn og unge videreføres. Ordningen med brukerombud opprettholdes. Tilbudene innen psykiatritjenesten videreføres. Botilbudene innen helse og omsorg videreføres som i Kultur: Satsingen på Kreativt kraftsenter Barn og unge føres videre. Nødvendige midler tilføres i investeringsbudsjettet. Brygga kultursal styrkes som scene for lokale arrangører såvel som for utenbys gjester. Biblioteket styrkes som litterært og sosialt samlingspunkt. Arbeid med ny Allbrukshall og svømmehall på Remmen igangsettes. Halden frivillighetssentral styrkes. Støtten til Halden Historiske Samlinger føres videre. Støtten til lag og foreninger søkes opprettholdt. 5

6 Teknisk: Rokke avfallsanlegg utvikles til å være en moderne og framtidsrettet miljøbedrift. Teknisk sektor styrkes ytterligere med hensyn til bemanning. Investering innenfor vann og avløpssektoren vil fortsette hvor områdene i Berg blir prioriterert. Reasfaltering, og asfaltering av grusveier vil fortsette. Næring og miljø: Arbeidet med å utvikle Remmen Vest fortsetter. Sentrumsområdene på Mølen og på den gamle jernbanetomta skal utvikles på en god og helhetlig måte. Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg fortsetter. Nye bygg og byggeområder skal ha miljøvennlige og energieffektive løsninger. Det skal iverksettes energiøkonomiske tiltak for 8,3 millioner kroner. Luftovervåkings -programmet videreføres. Støysituasjonen i Halden skal kartlegges. Det avsettes kroner til hovedutvalgets disposisjon. Finans og økonomi: Hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring innstiller overfor kommunestyret omdisponeringer, inndragninger og iverksetting av tiltak i driftsbudsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. Kommunestyret gir fullmakt til HFBØ om å innstille overfor formannskapet til å foreta omdisponeringer i budsjettet slik at det frigjøres anslagsvis 20 millioner kroner, som etter vurdering tilføres den enkelte sektor, slik at dato for iverksettelse av nedskjæringer er flyttet fra til Arbeidet med omstillings- og effektiviseringsprosjektet Halden 2012 fortsetter. Det avsettes kr ,- til disposisjon av hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring. 6

7 Politiske forutsetninger, målsetninger og prioriteringer: Generelt: Å sikre et godt og rasjonelt tilbud til kommunens befolkning vil være et overordnet politisk mål. Kommunens tjenesteytelser skal i alle ledd være preget av service, effektivitet, kvalitet og uavhengighet. Gode holdninger og felles mål er en forutsetning for å oppnå dette. Kommunen skal være gjenstand for kontinuerlig evaluering og forbedring. Selv i en tid med omstillinger skal kommunens ansatte kjenne trygghet for arbeidsplassene. En eventuell rasjonalisering skal skje ved naturlig avgang, og ikke oppsigelser. Derfor skal alle omstillinger og nedskjæringer som er nødvendige, skje gjennom et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. Det skal være kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak og tilrettelegging. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Alle hovedutvalgene har beslutningsmyndighet innenfor det enkelte budsjettområde når det gjelder å forvalte, organisere, utvikle, prioritere og omdisponere økonomiske midler for å sikre og utvikle tjenestetilbudet innenfor eget sektorområde. Dette skjer i nært samarbeid med administrasjonen. Det vedtatte reglement for godtgjørelse til de folkevalgte videreføres. 7

8 Figuren viser at Halden kommune i 5-årsperioden har hatt en økning i netto driftsutgifter som ikke er fulgt opp med tilsvarende økning i frie inntekter. Det kan altså slås fast at kommunen i den aktuelle 5-årsperioden har finansiert sitt høye aktivitetsnivå med andre inntekter for å holde et likeverdig tilbud til sine innbyggere. Slik vi ser det har Halden kommune gjennomsnittlig gode kostra-tall, hvilket beviser at vi forvalter verdiene relativt godt. Dermed er også kostnadsveksten i kommunen basert på tiltak og føringer fra statsbudsjettene, og skyldes ikke inneffektiv drift i kommunen. 8

9 Den underdekning som her har skjedd i ovennevnte periode føres det nå forhandlinger med sentrale politiske myndigheter om, for at dette skal rettes opp- Sentral / felles 1. Det skal arbeides videre med trepartssamarbeidet i Målsettingen er foruten å være kostnadsreduserende, å ha en organisasjon som er endringsdyktig og effektivt tilpasset til en hver tid. Kommunen vil frigjøre økonomiske midler som er nødvendig til dette formål. Det vil bli foretatt henvendelser om statlige midler som også forutsettes å bidra i denne sammenheng. Kvalitetskommuneprogrammet skal videreføres, og prioriteres av partene. 2. Selv i en utfordrende situasjon som vil kreve omstillinger i organisasjonen skal de ansatte kunne føle trygghet i sin arbeidssituasjon. Kommunen skal fremstå som en forutsigbar arbeidsgiver. Enhver omstilling som blir nødvendig skal skje etter drøftinger, og i samarbeid med de ansatte. Eventuelle nødvendige nedbemanninger skal skje gjennom naturlig avgang, og ikke ved hjelp av oppsigelser. Det må fortsatt påregnes at kommunen vil være i en kontinuerlig prosess med tanke på forbedringer. 3. HMS- arbeidet skal fortsatt være en prioritert sak i hele organisasjonen. En overordnet målsetting må være å få sykefraværet ned. Det skal derfor arbeides aktivt med tiltak som fremmer nærværet i kommunen. 4. For å møte fremtidens krav, skal kommunen fortsatt ha et høyt antall lærlinger. Det skal satses på å ha gode veiledere for disse. 5. Alle områder skal gjennomgås med sikte på å øke inntektssiden. 9

10 Undervisning og oppvekst: Sektor undervisning og oppvekst vil i 2011 fortsatt ha et høyt aktivitets- og investeringsnivå. På denne måten vil den positive utviklingen gjennom de senere år i Haldenskolen fortsette. Sektoren består av engasjerte og dyktige ansatte som daglig bidrar til at barn og ungdom utvikler seg både personlig, faglig og sosialt. I budsjettåret 2011 vil arbeidet med skolepolitisk plattform videreføres og videreutvikles. 1. Grunnbemanningen i skolen (lærere) opprettholdes. Dette bidrar til å opprettholde kravet om tilpasset opplæring og videreføre tidlig innsats overfor elevene. 2. Ordningen med leseveileder videreføres slik at arbeidet med skolepolitisk plattform blir prioritert. Det avsettes kr til dette formålet. I tillegg ansettes det en veileder innenfor matematikkfaget. Kostnadene dekkes av aktører som benytter kommunens tjenester og kompetanse. 3. Arbeidet med rehabilitering og standardheving av skoler og barnehager fortsetter. Investeringsbudsjettett tilføres 7 millioner kroner til dette formålet i Hovedutvalget prioriterer etter innstilling fra administrasjonen. 4. Bygging av ny skole på Idd starter i løpet av Det avsettes kr. 20 mill. til dette formålet. Skolen kan lokaliseres til tomteområdet ved dagens Øberg skole. 5. Betalingssatsene i barnehagene økes ikke. Dagens ordning med søskenmoderasjon i de kommunale og private barnehagene opprettholdes på dagens nivå. 6. Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningene omorganiseres. Administrasjonen legger fram for politisk behandling ny finansieringsmodell for SFO til selvkost innen februar. 7. Det avsettes ytterligere kr. 5 millioner til rehabilitering av Prestebakke skole. 8. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til uteområder/lekeplasser på skoler og barnehager. Hovedutvalget prioriterer etter innstilling fra administrasjonen. 9. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til ENØK-tiltak, fagprogram for PPT, SkoleArena IST og IKT-trådløst nettverk på Rødsberg ungdomsskole. 10. Det avsettes kr. 5 millioner til bygningsmessige tiltak ved Hjortsberg skole. 10

11 Helse og omsorg Helse- og omsorgssektoren er bemannet med dyktige fagfolk. De får positive tilbakemeldinger på det arbeidet som de gjør, både fra brukere og pårørende. I inneværende periode har sektoren gjennomgått flere krevende omstillinger, og de ansatte har vist evne til fleksibilitet og tilpasning. Rapporter viser at sektoren på mange områder drives kostnadseffektivt og godt. Men det er fortsatt behov for effektivisering og omstrukturering. Ut fra de omstillingene som er foretatt i 2010, gis det nå plasser og tilbud til flere grupper enn noen gang, og vi har en god dekningsgrad innenfor flere omsorgsfelt. Vi vil fortsette arbeidet for å få til en ytterligere differensiering i tjenestene, og vi vil legge til rette for at Halden i de kommende årene skal få flere sykehjemsplasser. Ved å planlegge omfanget av det som vil bli nødvendige helse- og omsorgstjenester, og ved å tilpasse bemanningen etter dette, vil kommunen få et enda mer mangfoldig tilbud til innbyggerne. Helse- og omsorgsplanen som er vedtatt i 2010 trekker linjer framover for sektoren. Poenget med planen er å sikre kommunen et handlingsrom til fortsatt å yte gode helse- og omsorgstjenester til befolkningen, samt å gi politikere og administrasjon hensiktsmessige verktøy til å håndtere kommende utfordringer. Tilbudet til personer med psykiatriproblemer vil videreføres. Det er fortsatt et behov for nærmere samarbeid med Haldenklinikken. Det er naturlig at vi arbeider for å få til synergieffekter av et slikt samarbeid, både når det gjelder forholdet til publikum og faglig utvikling for de ansatte. Det må evalueres om de tiltak opptrappingsmidlene er benyttet til, gir det forventede resultat. 1. Båstadlund dagsenter bygges og gir bedre rammer rundt dagtilbudet. 2. Sykehjemsplassene på Solheim er i full drift med 46 plasser. Det gir et kvalitativt bedre tilbud til mennesker med demenssykdommer. Plassene ved Solheim har vist seg å gi mulighet for differensiering av bruk av plassene ved de andre sykehjemmene, slik vi forventet. Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom åpnet våren 2009 ved Solheim og er utvidet og styrket i Bofellesskapet ved Iddebo omsorgsleiligheter videreføres. 4. Samtlige senger i 5. etasje på Halden sykehjem ble tatt i bruk i løpet av våren 2010, og har vist at det er et godt tilbud som gir de effekter som vi forutsatte. 11

12 5. Tilbudet ved eldresenteret i Busterudgata videreføres. 6. Aktivitetssenteret ved Bergheim beholder dagens bemanning. Dette tilbudet skal videreutvikles og beholde sin sentrale rolle som tilbud for mennesker som har utbytte av dette tilbudet. 7. Det har lenge vært ønske om samlokalisering av tilbud til barn, unge og deres familier i et Familiens hus. Dette arbeides det videre med, og egnede lokaler må stilles til disposisjon. 8. Det nære samarbeid kommunen har hatt med Sykehuset Østfold skal videreføres og det blir en opptrapping av samarbeidet. Det vil arbeides med å sikre virksomhet i Halden sykehus sine lokaler som har vært avsatt til poliklinisk behandling. Samarbeid med dette som mål vil kreves når samhandlingsreformen trer i kraft. 9. Det er startet forprosjektering av nytt sykehjem med et spennende konsept hvor det også bygges omsorgsleiligheter i samme bygg. 10. NAV- kontoret har etablert seg godt i Halden. Også i vår kommune viser det seg at de sentrale målsettingene kan være krevende å gjennomføre. Bosetting av flyktninger har av ulike grunner tatt lengre tid og flere ressurser enn først planlagt, men Halden kommune arbeider videre med å ta sitt ansvar mht bosetting av denne gruppen. 11. Folkehelsearbeidet er styrket i kommunen. Det er ansatt folkehelsekoordinator. Dette arbeidet krever et nært samarbeid mellom ulike etater for å lykkes. Det er viktig at arbeidet knyttes opp mot Østfoldhelsa som har gode data og som kan være behjelpelig med å få opp ulike prosjekter. Det må utvikles nærmiljøtiltak som kan bidra til bedre livskvalitet for de som deltar. Dette arbeidet vil kunne dra nytte av både enheter i kommunen og ulike frivillige grupper. 12. Hovedutvalget vil arbeide aktivt for at flyktninger får tilbud om boforhold. 12

13 Kultur og idrett: 1. Ordningen med lørdagsåpent bibliotek videreføres i Bibliotekets rammer til drift, bøker aviser og lignende opprettholdes. Bibliotektilbudet på Prestebakke videreføres. 2. Tilbudene ved kulturskolen skal videreutvikles. Betalingssatsene videreføres på dagens nivå. Driftsstøtten til rockehuset og ungdomshus videreføres. 3. Det prioriteres innenfor budsjettet, slik at arbeidet med å videreutvikle Fredriksten festning som et levende kulturelt kraftsenter regionalt og nasjonalt fortsetter. Opera Østfold og Allsang på grensen er gode eksempler som skal videreføres. Dette er med på å gi Halden et godt omdømme nasjonalt. 4. Kulturmiddelstøtten til lag og foreninger opprettholdes på dagens nivå. (Kr. 45 pr medlem under 18 år). 5. Det skal fortsatt være gratis å benytte kommunale gymnastikkhaller og idrettshaller for barn og unge under 18 år. 6. Porsneshallen skal fortsatt være åpen som et tilbud til uorganisert ungdom på kveldstid, og det skal være en naturlig del av kommunens satsning på barn og unges oppvekstmiljø. 7. Det settes større fokus på å få ungdomsrådet operativt. Rådet skal i større grad enn i dag benyttes som høringsinstans for alle utvalg som behandler viktige saker for kommunens ungdommer. 8. Kommunen skal sikre at den frivillige kulturinnsatsen har gode vilkår og utviklingsmuligheter i Halden. 13

14 9. I samarbeid med idrettslaga skal kommunen være aktiv, slik at lysløypene i Halden-marka er tilgjengelige med lys i høst- og vintermånedene. 10. Prioriterte tiltak i kommunedelplan for Idrett og friluftsliv følges opp med bevilgninger fra kommunens side, slik at nødvendige tippemidler blir frigjort og overført lokale klubber, lag og foreninger. 11. Det Norske Blåseensemblet tilføres nødvendige midler for driftsåret Kommunen tar kontakt med regional eier, for å drøfte en mer hensiktsmessig driftsform for ensemblet. 12. Kirken opprettholder en forsvarlig drift i Prisreduksjonen for pensjonister og trygdede som ønsker å benytte det offentlige badet på Remmen opprettholdes i Byggingen av en allbrukshall i forbindelse med utviklingen på Remmen startes opp i Nødvendige midler tilføres i investeringsbudsjettet. I planleggingen skal det ses på om det er mulig å legge til rette for flere typer idrettsanlegg. 15. Tilskuddet fra Halden kommune til Tistedalshallen opprettholdes med Kr i Hovedutvalget avsetter midler til Halden historiske samlinger etter forhandlinger med stiftelsen. 17. Samarbeidet med Østfold fylkeskommune og staten fortsetter for å utvikle Opera Østfold i tråd med inngått avtale. 14

15 Teknisk: Teknisk sektor vil også i 2011 ha et høyt aktivitetsnivå innenfor alle sine virksomhetsområder. Opparbeidelse av og bygging av gang-, sykkelstier og veiprosjekter samt rehabilitering innenfor vann- og avløpssektoren vil også i 2011 pågå for fullt. Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er prioriterte oppgaver. Plan og byggesaksavdelingen vil bli ytterligere styrket i året som kommer. 1. Rokke avfallsanlegg vil gjennom de investeringer som blir foretatt en av de mest miljømessige og framtidsrettede anlegg for avfallshåndtering. Dette gjelder både i forhold til lokalsamfunnet og store deler av fylket forøvrig 2. Hovedutvalget har tidligere vedtatt ny bemanning og organisasjonsmessige endringer for sektoren. et for sektoren har samme bemanningsramme for 2011 samt ytterligere 6 årsverk.. 3. Administrasjonen kommer med forslag til tiltak for forskjønnelse av byen. Dette gjelder blant annet stengsler i forbindelse med stengning av veier eller tiltak for øvrig i forbindelse med trafikkregulering. Plan for dette legges fram for utvalget innen Hovedutvalget har ansvaret for å gjennomføre hvilke prioriteringer som skal foretas av enkeltstrekninger som skal utbygges eller rehabiliteres når det gjelder vann, vei og kloakk innenfor vedtatt budsjett. Dette gjelder både drift og investeringsbudsjettet. Til reasfaltering og asfaltering av grusveier er det avsatt 5 millioner i All innleie av konsulenter/innleid arbeidskraft eller kjøp av tjenester skal meldes til hovedutvalget. Når det gjelder gjennomføring av prosjekter innenfor investeringsbudsjettet kan også kjøp av slike tjenester inngå som en del av det totale prosjektet. 6. Det bevilges kr. 2 mill. over investeringsbudsjettet til gang- og sykkelveier. 7. Det tilføres økonomiske midler for vedlikehold av kommunale bygninger og eiendom for å forhindre forfall og verdiforringelse. Hovedutvalget disponerer avsatte investeringsmidler til dette formålet. 8. Det opparbeides ca. 200 båtplasser i tilknytning til byens sentrum. Det er tidligere avsatt midler til dette formålet. Egen plan for dette utarbeides av administrasjonen, og denne behandles av hovedutvalget inn Det foretas en gjennomgang hvor kommunens bruk av leasingbiler innenfor teknisk etat skal vurderes ut i fra hvor mange av disse kontraktene som kan 15

16 avvikles gjennom samordning og effektivisering. 10. Betalingssatser for område teknisk økes med følgende satser: Vanngebyret økes med 3 % Avløpsgebyr økes med 3 % Renovasjonsgebyret økes ikke Feieavgiften økes ikke. 11. Det prioriteres bruk av økonomiske midler innenfor sektorbudsjettet til trafikksikkerhet ut i fra hovedutvalgets vurdering om nødvendigheten av dette formålet. Det er i investeringsbudsjettet satt av midler til dette. 12. Hovedutvalget disponerer avsatte midler i investeringsbudsjettet innenfor sin sektor. 13. Nytt gebyrforskrift for Vann, avløps- og renovasjonsavgiftene utsettes. Nytt regulativ behandles i HBPT 1.kvartal 2011 og gjøres gjeldende fra

17 Næring og miljø: 1. Det er fortsatt viktig med sterkt fokus på næringsutvikling i kommunen. Både i sentrum, på Remmen og i Svinesundsområdet står vi overfor store utfordringer for å oppnå en god og framtidsrettet utvikling. Kommunen må forsterke arbeidet med å tilrettelegge for nye etableringer og profilere Haldens fortrinn. Det vil kreve målrettet innsats og aktivt utviklingsarbeid over tid, i nært samarbeid med bl.a. Næringsrådet og private og offentlige instanser for å kunne lykkes. 2. Svinesundsområdet er strategisk viktig for Halden kommune både når det gjelder næringsutvikling og boligbygging. Arbeidet med å utvikle området vil derfor fortsette i Det vises i den sammenheng til godkjente reguleringsplaner på Svinesundsplatået. 3. Remmen Vest er hovedsatsingsområdet for framtidig forskning og forskningsbasert næringsutvikling i Halden. Arbeidet med å utvikle området skal fortsette, og gjøres i nært samarbeid med: Utstillingsplassen, Siva, Høyskolen i Østfold, Statsbygg, grunneier og andre aktuelle interessenter. 4. I nært samarbeid med Rom eiendom, som eies av NSB, skal sentrumsområdene på Mølen og på den gamle jernbanetomta utvikles på en god og helhetlig måte. 5. Arena-prosjektet og etableringen av Norwegian Centre of Expertise er viktige bidrag for å utvikle næringslivet i Halden videre. Halden kommune skal derfor fortsatt delta aktivt i dette arbeidet for å sikre etableringen av nye arbeidsplasser og en framtidsrettet og miljøvennlig næringsutvikling i kommunen. 6. Arbeidet med klimavennlige og energiøkonomiserende tiltak (ENØK) innenfor kommunens drifts- og ansvarsområde skal intensiveres og tydeliggjøres, i tråd med vedtatt klimaplan. Det skal derfor utarbeides en helhetlig plan som både viser miljøgevinst og økonomiske forutsetninger på kort og lang sikt. Det skal videre iverksettes enøk-tiltak og investeres i utstyr som både ivaretar viktige miljøhensyn og har energi- og økonomibesparende langtidseffekt. Det avsettes 8,3 millioner kroner til dette i budsjettet. Samtidig skal Rådmannen iverksette tiltak som raskt gir positiv og målbar effekt i budsjettåret. Innenfor hver etat, og på enhets- og virksomhetsnivå i Halden kommune skal det utarbeides skriftlige forslag til enkle, konkrete og gjennomførbare klima- og energivennlige tiltak, som deretter skal iverksettes. HNM skal behandle forslagene som en orienteringssak i løpet av første halvår. Det skal videre rapporteres til HNM på gjennomføringen i 17

18 løpet av høsten. 7. Luftovervåkingsprogrammet som ble igangsatt i Halden i 2010 skal videreføres. Det er investert i registreringsutstyr og både en mobil og fast registreringsenhet. Det er vedtatt å avsette nødvendige midler til drift og vedlikehold i budsjettåret. 8. For å bedre luftsituasjonen ytterligere, og minske utslippene av klimaskadelige gasser skal forbudet mot tomgangskjøring innenfor kommunens grenser synliggjøres. Det er avsatt nødvendige budsjettmidler til skilting. 9. Halden kommune skal benytte sin opsjonsrett i kraftavtalen til å sikre at det brukes fornybar energi i all kommunal virksomhet. 10. Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg i Halden kommune skal fortsette. Dette er et svært viktig og framtidsrettet miljø- og energitiltak som skal ha høy prioritet. 11. Nye bygg og byggeområder i Halden kommune skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlige og energieffektive løsninger. 12. Det skal igangsettes et arbeid for å kartlegge støysituasjonen i Halden. 13. Det skal utvikles og igangsettes et miljø- og klimaprogram som skal gi kommunens innbyggere, husstander, skoleklasser, lag og foreninger osv. informasjon, kunnskap og motivasjon til å gjennomføre virkningsfulle miljø- og klimatiltak i dagliglivet. 14. Halden skal ha en effektiv mottaksordning for brannapparater (håndslokkere) som trenger service og påfyll, slik at gjenbruk blir den naturlige ordningen for kommunen og Haldens befolkning, når dette er mulig. 15. Halden kommune skal i samarbeid med handelsnæringen arbeide for å redusere bruken av ikke nedbrytbare plastposer og plastprodukter ytterligere. 16. Halden kommunes miljøpris som ble innført og utdelt første gang i 2008, videreføres i 2011, med samme økonomiske ramme. 17. Det skal, der forholdene ligger til rette for det, kjøpes/leases miljøvennlige biler og annet maskinelt utstyr i kommunale virksomheter når nye kontrakter inngås eller biler og maskiner skiftes ut. Hovedutvalg for Næring og Miljø skal holdes løpende orientert om utviklingen på dette området, og det skal rapporteres og begrunnes skriftlig når avvik forekommer. 18

19 18. Det skal i budsjettåret igangsettes et pilotprosjekt med el-biler eller plug inhybridbiler i Halden kommune. Biler skal kjøpes/leases inn og ladestasjoner skal etableres. Erfaringene skal evalueres og rapporteres til Hovedutvalget. 19. Halden kommune vil fortsette samarbeidet med Fylkesmannen for å registrere og sikre det biologiske mangfoldet i kommunen. 20. Tiltak for å sikre og bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget og Iddefjorden videreføres i samarbeid med involverte kommuner og Regionrådet for vannområdet Glomma. Miljøundersøkelsene i Iddefjorden, Indre havn og ved Tistas utløp, som ble foretatt i 2010 videreføres. Det skal foretas målinger og kartlegging av forholdene, med særlig vekt på avrenning fra tette flater og sigevann fra fyllplasser. 21. For å bedre allmennhetens ferdsel i strandsonen skal det foretas en gjennomgang og igangsettes tiltak for å fjerne ulovlig oppsatte stengsler. 22. Arbeidet for å holde uønsket vegetasjon nede og hindre tilgroing av kulturlandskapet skal fortsette i Halden kommune i Blant annet ved utlysning og tildeling av SMIL-midler skal dette være et av fokusområdene. 23. Arbeidet med å miljøsertifisere bedrifter, butikker, virksomheter og institusjoner som miljøfyrtårn videreføres. Etter at Biblioteket ble den første kommunale miljøfyrtårnavdelingen i 2010, skal arbeidet for å miljøsertifisere flere kommunale virksomheter intensiveres i budsjettåret. 24. Utbygging av fortau, gang- og sykkelveier har hatt høy prioritet de siste årene. Arbeidet skal fortsette i Halden kommune vil ved utløpet av budsjettåret ha kommet svært langt i dette viktige klima-, miljø- og trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er en viktig miljøsatsing som samtidig forbedrer tilbudet til myke trafikanter og forbedrer folkehelsa. 25. Landbruksplanen for Halden skal ferdigbehandles og vedtas i budsjettåret. Det er avsatt midler til dette arbeidet. 26. Hovedutvalget har beslutningsmyndighet innenfor budsjettområdet når det gjelder å forvalte, organisere, utvikle, prioritere og omdisponere økonomiske midler for å sikre og utvikle tjenestetilbudet innenfor sektorområdet. 27. Det er avsatt 0,8 mill. kroner til utvalgets disposisjon, utover det som er spesifisert i budsjettet. 19

20 Hovedoversikt Drift 2011 Ap, Sv, Krf Halden Kommune Total Driftsregnskap Regnskap AP/Krf/Sv Fellesinntekter Skatt på inntekt/formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Mva-komp fra investeringer Overføring til investering Utbytte fra selskaper Øvrige generelle statstilsk Sum fellesinntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdragsutgifter Andre ikke fordelte utgifter 0 0 Netto Finansposter Motpost avskrivinger Netto Fellesinntekter Rammetildeling 2011 Kommunalavdeling Regnskap Ap/Krf/Sv Sentral/Felles Kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum

21 Hovedoversikt Investering Sektor Prosjektnavn Organisasjon / Utvikling Til administrasjonsutvalgets disposisjon Sum Kultur & Idrett Halden Skatepark Allbrukshall, Remmen (avsatt 2010) 0 Svømmeanlegg, Remmen (avsatt 2010) 0 Inventar biblioteket Enøk-tiltak biblioteket Oppgradering sparebanksalen black box Selbetjeningsautomat og sikringssystem biblio Kirkelig fellesård Tak biblioteket Logistikk og arenafasiliteter Festningen Utstyr Halden stadion Halden stadion / Klubbhus 0 Lydutstyr Brygga Kultursal Instrumenter Kulturskolen Kulturskolen - byggningsrelatert Rockehuset Musikk/Øvingsrom/kontor Totalrenovering av konservativen Til utvalgets disposisjon Inventar og utstyr konservativen Sum Undervisning & Oppvekst Prestebakke skole Skoler og barnehager etter utvalgets disp

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Haldensere - Bruk makten!

Haldensere - Bruk makten! Til behandling i formannskapet og kommunestyret Haldensere - Bruk makten! VENSTRES FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 for HALDEN KOMMUNE Hovedlinjer Halden kommune har et gjeldsnivå som nå for alvor lammer tjenesteproduksjonen.

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Haldensere, bruk makten

Haldensere, bruk makten Halden Venstres forslag til jett Haldensere, bruk makten Venstre vil i 2011 trygge oppvekst, eldre, psykisk helse og kommunens økonomi Innhold i budsjettet 2 et på tre minutter 7 Undervisning og oppvekst

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Skatt på inntekt og formue 685 051 652 117 622 874 Ordinært rammetilskudd 897 362 862 564 830 619 Skatt på eiendom 100 600 78 600 81

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans:

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: ARBEIDSMILJØUTVALG Dato: 003/16 PARTSSAMMENSATT UTVALG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2013, den 12. desember holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland, og sakspapirene var lagt ut på kommunehuset,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer